open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
12.10.2005 N 896

Про затвердження Порядку розрахунку тарифів

на електричну та теплову енергію, що виробляється

на ТЕЦ, ТЕС, АЕС
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної

комісії регулювання електроенергетики

N 1160 ( v1160227-05 ) від 21.12.2005

N 709 ( v0709227-06 ) від 25.05.2006 }

Згідно з повноваженнями, наданими Законами України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ) та "Про теплопостачання"
( 2633-15 ), Указом Президента України від 21.04.1998 N 335/98
( 335/98 ) "Питання Національної комісії регулювання
електроенергетики України", Національна комісія регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити Порядок розрахунку тарифів на електричну та
теплову енергію, що виробляється на ТЕЦ, ТЕС, АЕС (додається).
Голова Комісії В.Кальченко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.Дашкевич
Міністерство палива
та енергетики України
Міністр І.Плачков

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕ

12.10.2005 N 896

ПОРЯДОК

розрахунку тарифів на електричну та теплову

енергію, що виробляється на ТЕЦ, ТЕС, АЕС

1. Порядок розрахунку тарифів на електричну та теплову
енергію, що виробляється на ТЕЦ, ТЕС, АЕС (далі - Порядок),
розроблено відповідно до Законів України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ), "Про теплопостачання" ( 2633-15 ), Указу Президента
України від 21.04.1998 N 335/98 ( 335/98 ) "Про Національну
комісію регулювання електроенергетики України".
2. Дія Порядку поширюється на суб'єкти господарювання, що
мають у власності теплоелектроцентралі (ТЕЦ), теплові електричні
станції (ТЕС), атомні електричні станції (АЕС), незалежно від їх
відомчої належності та форм власності, які здійснюють або мають
намір здійснювати підприємницьку діяльність з комбінованого
виробництва електричної та теплової енергії.
3. Суб'єкти господарювання з комбінованого виробництва
електричної та теплової енергії надають НКРЕ матеріали для
затвердження тарифів на відпуск ними електричної та теплової
енергії, як правило, на один рік та звітні матеріали за
аналогічний період минулого року і очікувані дані за попередній
період згідно з додатками "Розрахунок тарифів на виробництво
електричної та теплової енергії" (додаток 1) та "Витрати на
виробництво одиниці продукції" (додаток 2).
4. Затвердження тарифів на відпуск електричної та теплової
енергії на інші терміни можливе за умови прийняття НКРЕ
відповідного рішення.
5. Розрахунки тарифу надаються не пізніше, ніж за 90
календарних днів до початку розрахункового періоду.
6. Додатки 1 та 2 до цього Порядку заповнюються відповідно до
Законів України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність"
( 996-14 ), "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ).
7. Крім додатків 1 та 2 суб'єкти господарювання з
комбінованого виробництва електричної та теплової енергії надають
такі матеріали: пояснювальну записку з детальною інформацією про ліцензіата
(встановлена потужність; характеристики обладнання; зміни, що
відбулись після останнього перегляду тарифу для ліцензіата, форма
власності підприємства) та обґрунтуванням тарифів на електричну та
теплову енергію, що включає аналіз результатів
фінансово-господарської діяльності суб'єкта за попередній період
та очікувані зміни у прогнозному періоді по статтях і елементах
витрат виробничої собівартості, адміністративних та інших
операційних витрат; розрахунки тарифу на кожний місяць розрахункового періоду
згідно з додатком "Розрахунок тарифу на виробництво електричної та
теплової енергії (місячний)" (додаток 3); розрахунки питомих витрат умовного палива на виробництво
електричної та теплової енергії (для ТЕЦ та ТЕС) у відповідності
до діючих нормативно-технічних документів (ГКД 34.09.108-98
"Методика розподілу витрат палива на теплових електростанціях на
відпущену електричну і теплову енергію при їх комбінованому
виробництві", ГКД 34.09.151-94 "Перегляд (розробка) енергетичних
характеристик устаткування, порядок визначення нормативних витрат
та економії палива на енергопідприємствах" та інші); розрахунок палива на плановий період (у фізичних та грошових
одиницях виміру); форми відомчої статистичної звітності НКРЕ N 1-НКРЕ та
N 6-НКРЕ-енерговиробництво ( v0103227-02 ) за аналогічний період
минулого року та за попередній період (очікувані дані); довідку про середньоспискову чисельність персоналу
генеруючого підприємства; довідку про балансову вартість основних фондів з розбивкою за
групами станом на дату затвердження тарифу. На вимогу Комісії надаються інші додаткові матеріали.
8. У розрахунках тарифів на відпуск електричної та теплової
енергії умовно-постійні витрати між видами виробництва
розподіляються пропорційно витратам умовного палива на виробництво
електричної енергії та на виробництво теплової енергії. { Абзац
перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національної комісії регулювання електроенергетики N 709
( v0709227-06 ) від 25.05.2006 } Витрати, пов'язані з транспортуванням та постачанням теплової
енергії, до розрахунків тарифів на виробництво електричної та
теплової енергії не включаються. Перехресне субсидіювання одних видів діяльності за рахунок
інших не допускається.
9. З розрахунками тарифів надаються: розшифровки статей витрат виробничої собівартості: "Виробничі
послуги", "Сировина та допоміжні матеріали", "Інші витрати"; розшифровки елементів адміністративних витрат: "Матеріальні
витрати", "Інші витрати"; розшифровка "Інші операційні витрати"; розшифровка "Інше використання прибутку".
10. Для затвердження тарифів заявник подає до НКРЕ
інвестиційну програму, затверджену відповідно до статуту
ліцензіата та погоджену з центральним органом виконавчої влади, що
здійснює управління в електроенергетиці, яка повинна включати: інформацію щодо загального техніко-економічного стану
ліцензіата на час подання інвестиційної програми; перелік робіт, основного обладнання, матеріалів, апаратного
та програмного забезпечення, запланованих для закупівлі на
прогнозний період згідно з інвестиційною програмою з розбивкою на
етапи закупівель (квартали); техніко-економічне обґрунтування необхідності і доцільності
проведення робіт по кожному розділу інвестиційної програми; обґрунтування вартості запланованих робіт; джерела фінансування інвестиційної програми; розрахунок економічного ефекту від впровадження заходів
інвестиційної програми. Порядок доповнено пунктом 10 згідно з Постановою Національної
комісії регулювання електроенергетики N 1160 ( v1160227-05 ) від
21.12.2005 )
11. У разі необхідності НКРЕ може ініціювати проведення
експертизи інвестиційної програми. ( Порядок доповнено пунктом 11
згідно з Постановою Національної комісії регулювання
електроенергетики N 1160 ( v1160227-05 ) від 21.12.2005 )
12. Інвестиційна програма має бути пронумерована,
прошнурована і завірена підписом уповноваженої посадової особи та
печаткою заявника. ( Порядок доповнено пунктом 12 згідно з
Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики
N 1160 ( v1160227-05 ) від 21.12.2005 )
13. Схвалена НКРЕ інвестиційна програма оформлюється
ліцензіатом у чотирьох примірниках. Перший примірник та його
електронна версія надається центральному апарату НКРЕ, другий -
відповідному територіальному представництву, третій - центральному
органу виконавчої влади, що здійснює управління в
електроенергетиці, четвертий - залишається у ліцензіата. ( Порядок
доповнено пунктом 13 згідно з Постановою Національної комісії
регулювання електроенергетики N 1160 ( v1160227-05 ) від
21.12.2005 )
14. Звіт щодо виконання інвестиційної програми надається
ліцензіатом до центрального апарату НКРЕ та відповідного
територіального представництва щоквартально та за підсумками року
не пізніше 20 числа місяця, що наступає за звітним періодом.
( Порядок доповнено пунктом 14 згідно з Постановою Національної
комісії регулювання електроенергетики N 1160 ( v1160227-05 ) від
21.12.2005 )
15. При невиконанні ліцензіатом інвестиційної програми НКРЕ
може зменшити діючі тарифи ліцензіата, вилучивши зі структури
тарифів невикористані кошти, що були передбачені на реалізацію
інвестиційної програми, або врахувати ці кошти як джерело
фінансування інвестиційної програми на прогнозний період.
( Порядок доповнено пунктом 15 згідно з Постановою Національної
комісії регулювання електроенергетики N 1160 ( v1160227-05 ) від
21.12.2005 )
16. Контроль за виконанням інвестиційної програми здійснює
відповідне територіальне представництво НКРЕ. ( Порядок доповнено
пунктом 16 згідно з Постановою Національної комісії регулювання
електроенергетики N 1160 ( v1160227-05 ) від 21.12.2005 )
17. Координацію робіт з контролю за виконанням інвестиційних
програм та підготовку матеріалів до розгляду на засіданні Комісії
питання щодо їх виконання здійснює відповідний підрозділ
центрального апарату НКРЕ. ( Порядок доповнено пунктом 17 згідно з
Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики
N 1160 ( v1160227-05 ) від 21.12.2005 )
18. При зростанні планових витрат на виробництво електричної
та теплової енергії у порівнянні з відповідним періодом минулого
року необхідно надати обґрунтування такого зростання.
19. У разі необхідності збільшення чисельності працівників
та/або фонду оплати праці суб'єкти господарювання з комбінованого
виробництва електричної та теплової енергії попередньо направляють
НКРЕ для погодження відповідні пояснення та обґрунтування таких
змін.
20. У разі неподання інформації в установлені терміни та/або
подання недостовірної інформації НКРЕ має право відмовити суб'єкту
господарювання з комбінованого виробництва електричної та теплової
енергії у перегляді тарифу або знизити тариф, виходячи з даних
звітності, актів перевірок та/або відповідних пояснень і
матеріалів.
Начальник відділу ціноутворення
генеруючих підприємств В.Волошенюк

Додаток 1

до Порядку розрахунку

тарифів на електричну

та теплову енергію,

що виробляється на ТЕЦ,

ТЕС, АЕС

РОЗРАХУНОК

тарифів на виробництво електричної

та теплової енергії

---------------------------------------------------------------------------- Найменування |Одиниця|Всього| Електроенергія | Теплоенергія | показників |виміру |------+--------------------+--------------------| | |план |поперед-|факт |план|поперед-|факт |план| | | | ній | за | | ній | за | | | | |період |анало-| |період |анало-| | | | | | гічн.| | | гічн.| | | | | |період| | |період| | | | | |мину- | | |мину- | | | | | |лого | | |лого | | | | | |року | | |року | | | | |--------| | |--------| | | | | |план|очі| | |план|очі| | | | | | |к. | | | |к. | | | -----------------+-------+------+----+---+------+----+----+---+------+----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11 | -----------------+-------+------+----+---+------+----+----+---+------+----| Виробнича | тис. | | | | | | | | | | собівартість | грн. | | | | | | | | | | -----------------+-------+------+----+---+------+----+----+---+------+----| Виробничі послуги| тис. | | | | | | | | | | | грн. | | | | | | | | | | -----------------+-------+------+----+---+------+----+----+---+------+----| Сировина і | тис. | | | | | | | | | | допоміжні | грн. | | | | | | | | | | матеріали | | | | | | | | | | | -----------------+-------+------+----+---+------+----+----+---+------+----| Паливо | тис. | | | | | | | | | | | грн. | | | | | | | | | | -----------------+-------+------+----+---+------+----+----+---+------+----| Енергія зі | тис. | | | | | | | | | | сторони | грн. | | | | | | | | | | -----------------+-------+------+----+---+------+----+----+---+------+----| Витрати на оплату| тис. | | | | | | | | | | праці | грн. | | | | | | | | | | -----------------+-------+------+----+---+------+----+----+---+------+----| Відрахування до | тис. | | | | | | | | | | соціальних фондів| грн. | | | | | | | | | | -----------------+-------+------+----+---+------+----+----+---+------+----| Амортизаційні | тис. | | | | | | | | | | відрахування | грн | | | | | | | | | | -----------------+-------+------+----+---+------+----+----+---+------+----| Інші витрати | тис. | | | | | | | | | | | грн. | | | | | | | | | | -----------------+-------+------+----+---+------+----+----+---+------+----| Адміністративні | тис. | | | | | | | | | | витрати | грн. | | | | | | | | | | -----------------+-------+------+----+---+------+----+----+---+------+----| Матеріальні | тис. | | | | | | | | | | витрати | грн | | | | | | | | | | -----------------+-------+------+----+---+------+----+----+---+------+----| Витрати на оплату| тис. | | | | | | | | | | праці | грн. | | | | | | | | | | -----------------+-------+------+----+---+------+----+----+---+------+----| Відрахування до | тис. | | | | | | | | | | соціальних фондів| грн. | | | | | | | | | | -----------------+-------+------+----+---+------+----+----+---+------+----| Амортизаційні | тис. | | | | | | | | | | відрахування | грн. | | | | | | | | | | -----------------+-------+------+----+---+------+----+----+---+------+----| Інші витрати | тис. | | | | | | | | | | | грн. | | | | | | | | | | -----------------+-------+------+----+---+------+----+----+---+------+----| Інші операційні | тис. | | | | | | | | | | витрати | грн. | | | | | | | | | | -----------------+-------+------+----+---+------+----+----+---+------+----| Соціальний | тис. | | | | | | | | | | розвиток | грн | | | | | | | | | | -----------------+-------+------+----+---+------+----+----+---+------+----| Розробки та | тис. | | | | | | | | | | дослідження | грн. | | | | | | | | | | -----------------+-------+------+----+---+------+----+----+---+------+----| Інші | тис. | | | | | | | | | | | грн. | | | | | | | | | | -----------------+-------+------+----+---+------+----+----+---+------+----| Фінансові | тис. | | | | | | | | | | результати від | грн. | | | | | | | | | | операційної | | | | | | | | | | | діяльності | | | | | | | | | | | -----------------+-------+------+----+---+------+----+----+---+------+----| Інші (% за | тис. | | | | | | | | | | кредит) | грн. | | | | | | | | | | -----------------+-------+------+----+---+------+----+----+---+------+----| Всього витрат | тис. | | | | | | | | | | | грн. | | | | | | | | | | -----------------+-------+------+----+---+------+----+----+---+------+----| Фінансові | тис. | | | | | | | | | | результати від | грн. | | | | | | | | | | звичайної | | | | | | | | | | | діяльності | | | | | | | | | | | -----------------+-------+------+----+---+------+----+----+---+------+----| Податок на | тис. | | | | | | | | | | прибуток | грн. | | | | | | | | | | -----------------+-------+------+----+---+------+----+----+---+------+----| Нерозподілений | тис. | | | | | | | | | | прибуток | грн. | | | | | | | | | | -----------------+-------+------+----+---+------+----+----+---+------+----| в т.ч. дивіденди | тис. | | | | | | | | | | | грн. | | | | | | | | | | -----------------+-------+------+----+---+------+----+----+---+------+----| резервний капітал| тис. | | | | | | | | | | | грн. | | | | | | | | | | -----------------+-------+------+----+---+------+----+----+---+------+----| інше використання| тис. | | | | | | | | | | прибутку | грн. | | | | | | | | | | -----------------+-------+------+----+---+------+----+----+---+------+----| Товарна продукція| тис. | | | | | | | | | | в т.ч. | грн. | | | | | | | | | | -----------------+-------+------+----+---+------+----+----+---+------+----| - цільова | тис. | | | | | | | | | | надбавка | грн. | | | | | | | | | | -----------------+-------+------+----+---+------+----+----+---+------+----| Тариф |коп/кВт| | | | | | | | | | | (год | | | | | | | | | | -----------------+-------+------+----+---+------+----+----+---+------+----| Рентабельність з | % | | | | | | | | | | цільовою | | | | | | | | | | | надбавкою | | | | | | | | | | | -----------------+-------+------+----+---+------+----+----+---+------+----| Рентабельність | % | | | | | | | | | | без цільової | | | | | | | | | | | надбавки | | | | | | | | | | | -----------------+-------+------+----+---+------+----+----+---+------+----| Довідково: | | | | | | | | | | | -----------------+-------+------+----+---+------+----+----+---+------+----| Виробництво |млн.кВт| | | | | | | | | | електричної та | .год | | | | | | | | | | теплової енергії | тис. | | | | | | | | | | | Гкал | | | | | | | | | | -----------------+-------+------+----+---+------+----+----+---+------+----| Витрати ел. |млн.кВт| | | | | | | | | | енергії на власні| .год | | | | | | | | | | потреби | | | | | | | | | | | -----------------+-------+------+----+---+------+----+----+---+------+----| Корисний відпуск |млн.кВт| | | | | | | | | | електричної та | .год | | | | | | | | | | теплової енергії,| тис. | | | | | | | | | | у т. ч. : | Гкал | | | | | | | | | | -----------------+-------+------+----+---+------+----+----+---+------+----| - е/е в ОРЕ |млн.кВт| | | | | | | | | | | .год | | | | | | | | | | -----------------+-------+------+----+---+------+----+----+---+------+----| - е/е |млн.кВт| | | | | | | | | | енергопостачальни| .год | | | | | | | | | | м компаніям | | | | | | | | | | | -----------------+-------+------+----+---+------+----+----+---+------+----| - е/е споживачам |млн.кВт| | | | | | | | | | за прямими | .год | | | | | | | | | | договорами | | | | | | | | | | | -----------------+-------+------+----+---+------+----+----+---+------+----| Витрати умовного | тис. | | | | | | | | | | палива на | тонн | | | | | | | | | | виробництво* | | | | | | | | | | | -----------------+-------+------+----+---+------+----+----+---+------+----| Витрати | | | | | | | | | | | натурального | | | | | | | | | | | палива на | | | | | | | | | | | виробництво (для | | | | | | | | | | | АЕС) | | | | | | | | | | | -----------------+-------+------+----+---+------+----+----+---+------+----| Питомі витрати | | | | | | | | | | | умовного палива | | | | | | | | | | | на виробництво: | | | | | | | | | | | -----------------+-------+------+----+---+------+----+----+---+------+----| - нормативні* |г/кВт | | | | | | | | | | |.год | | | | | | | | | | |кг/Гкал| | | | | | | | | | -----------------+-------+------+----+---+------+----+----+---+------+----| - за розрахунком*|г/кВт. | | | | | | | | | | | год | | | | | | | | | | |кг/Гкал| | | | | | | | | | -----------------+-------+------+----+---+------+----+----+---+------+----| Ціна 1 тонни | грн. | | | | | | | | | | умовного палива *| | | | | | | | | | | -----------------+-------+------+----+---+------+----+----+---+------+----| Ціна натурального| | | | | | | | | | | палива, у т.ч.: | | | | | | | | | | | -----------------+-------+------+----+---+------+----+----+---+------+----| газ | грн. | | | | | | | | | | -----------------+-------+------+----+---+------+----+----+---+------+----| мазут | грн. | | | | | | | | | | -----------------+-------+------+----+---+------+----+----+---+------+----| вугілля | грн. | | | | | | | | | | -----------------+-------+------+----+---+------+----+----+---+------+----| інше | грн. | | | | | | | | | | -----------------+-------+------+----+---+------+----+----+---+------+----| Витрати на | тис. | | | | | | | | | | ремонтне | грн. | | | | | | | | | | обслуговування | | | | | | | | | | | -----------------+-------+------+----+---+------+----+----+---+------+----| Перевідний | | | | | | | | | | | коефіцієнт | | | | | | | | | | | -----------------+-------+------+----+---+------+----+----+---+------+----| Встановлена | МВт | | | | | | | | | | потужність |Гкал/ | | | | | | | | | | | год | | | | | | | | | | -----------------+-------+------+----+---+------+----+----+---+------+----| Чисельність | осіб | | | | | | | | | | персоналу | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------- ______________

* АЕС не заповнюють.
Керівник організації __________________ ___________________

(підпис) (П.І.Б.)
"___" ____________ 200__ р.
М.П.

Додаток 2

до Порядку розрахунку

тарифів на електричну

та теплову енергію,

що виробляється на ТЕЦ, ТЕС,

АЕС

ВИТРАТИ

на виробництво одиниці продукції

------------------------------------------------------------------- Показник | Одиниця | Електрична |Теплова енергія| | виміру | енергія | | | |-------------+---------------| | | Затв. |План| Затв. |План | | | на | | на | | | |поперед.| |поперед.| | | |період | |період | | -------------------------+---------+--------+----+--------+------| Виробнича собівартість |коп/кВт | | | | | | .год | | | | | |грн./Гкал| | | | | -------------------------+---------+--------+----+--------+------| Виробничі послуги |коп/кВт | | | | | | .год | | | | | |грн./Гкал| | | | | -------------------------+---------+--------+----+--------+------| Сировина і допоміжні |коп/кВт | | | | | матеріали | .год | | | | | |грн./Гкал| | | | | -------------------------+---------+--------+----+--------+------| Паливо |коп/кВт | | | | | | .год | | | | | |грн./Гкал| | | | | -------------------------+---------+--------+----+--------+------| Енергія зі сторони |коп/кВт | | | | | | .год | | | | | |грн./Гкал| | | | | -------------------------+---------+--------+----+--------+------| Оплата праці |коп/кВт | | | | | | .год | | | | | |грн./Гкал| | | | | -------------------------+---------+--------+----+--------+------| Відрахування до |коп/кВт | | | | | соціальних фондів | .год | | | | | |грн./Гкал| | | | | -------------------------+---------+--------+----+--------+------| Амортизаційні |коп/кВт | | | | | відрахування | .год | | | | | |грн./Гкал| | | | | -------------------------+---------+--------+----+--------+------| Інші витрати |коп/кВт | | | | | | .год | | | | | |грн./Гкал| | | | | -------------------------+---------+--------+----+--------+------| Адміністративні витрати |коп/кВт | | | | | | .год | | | | | |грн./Гкал| | | | | -------------------------+---------+--------+----+--------+------| Матеріальні витрати |коп/кВт | | | | | | .год | | | | | |грн./Гкал| | | | | -------------------------+---------+--------+----+--------+------| Витрати на оплату праці |коп/кВт | | | | | | .год | | | | | |грн./Гкал| | | | | -------------------------+---------+--------+----+--------+------| Відрахування на соціальні|коп/кВт | | | | | заходи | .год | | | | | |грн./Гкал| | | | | -------------------------+---------+--------+----+--------+------| Амортизаційні |коп/кВт | | | | | відрахування | .год | | | | | |грн./Гкал| | | | | -------------------------+---------+--------+----+--------+------| Інші витрати |коп/кВт | | | | | | .год | | | | | |грн./Гкал| | | | | -------------------------+---------+--------+----+--------+------| Прибуток з виробництва |коп/кВт | | | | | продукції | .год | | | | | |грн./Гкал| | | | | -------------------------+---------+--------+----+--------+------| Податок на прибуток |коп/кВт | | | | | | .год | | | | | |грн./Гкал| | | | | -------------------------+---------+--------+----+--------+------| Дивіденди |коп/кВт | | | | | | .год | | | | | |грн./Гкал| | | | | -------------------------+---------+--------+----+--------+------| Резервний капітал |коп/кВт | | | | | | .год | | | | | |грн./Гкал| | | | | -------------------------+---------+--------+----+--------+------| Інше використання |коп/кВт | | | | | прибутку | .год | | | | | |грн./Гкал| | | | | -------------------------+---------+--------+----+--------+------| Товарна продукція |коп/кВт | | | | | | .год | | | | | |грн./Гкал| | | | | -------------------------+---------+--------+----+--------+------| Цільова надбавка |коп/кВт | | | | | | .год | | | | | |грн./Гкал| | | | | -------------------------+---------+--------+----+--------+------| Тариф |коп/кВт | | | | | | год | | | | | |грн./Гкал| | | | | -------------------------+---------+--------+----+--------+------| Умовно-постійні витрати |коп/кВт | | | | | | .год | | | | | |грн./Гкал| | | | | -------------------------+---------+--------+----+--------+------| Витрати на паливо |коп/кВт | | | | | | .год | | | | | |грн./Гкал| | | | | -------------------------+---------+--------+----+--------+------| Рентабельність |коп/кВт | | | | | | .год | | | | | |грн./Гкал| | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник організації __________________ ___________________

(підпис) (П.І.Б.)
"___" ____________ 200__ р.
М.П.

Додаток 3

до Порядку розрахунку

тарифів на електричну

та теплову енергію,

що виробляється на ТЕЦ, ТЕС,

АЕС

РОЗРАХУНОК

тарифів на виробництво електричної та теплової

енергії (місячний) _______________________________

(місяць розрахункового періоду)

------------------------------------------------------------------ Найменування показників | Одиниця |Всього|Електро-| Тепло- | | виміру | план |енергія | енергія | ---------------------------+---------+------+--------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ---------------------------+---------+------+--------+----------| Виробнича собівартість |тис. грн.| | | | ---------------------------+---------+------+--------+----------| Виробничі послуги |тис. грн.| | | | ---------------------------+---------+------+--------+----------| Сировина і допоміжні |тис. грн.| | | | матеріали | | | | | ---------------------------+---------+------+--------+----------| Паливо |тис. грн.| | | | ---------------------------+---------+------+--------+----------| Енергія зі сторони |тис. грн.| | | | ---------------------------+---------+------+--------+----------| Витрати на оплату праці |тис. грн.| | | | ---------------------------+---------+------+--------+----------| Відрахування до соціальних |тис. грн.| | | | фондів | | | | | ---------------------------+---------+------+--------+----------| Амортизаційні відрахування |тис. грн | | | | ---------------------------+---------+------+--------+----------| Інші витрати |тис. грн.| | | | ---------------------------+---------+------+--------+----------| Адміністративні витрати |тис. грн.| | | | ---------------------------+---------+------+--------+----------| Матеріальні витрати |тис. грн | | | | ---------------------------+---------+------+--------+----------| Витрати на оплату праці |тис. грн.| | | | ---------------------------+---------+------+--------+----------| Відрахування до соціальних |тис. грн.| | | | фондів | | | | | ---------------------------+---------+------+--------+----------| Амортизаційні відрахування |тис. грн.| | | | ---------------------------+---------+------+--------+----------| Інші витрати |тис. грн.| | | | ---------------------------+---------+------+--------+----------| Інші операційні витрати |тис. грн.| | | | ---------------------------+---------+------+--------+----------| Соціальний розвиток |тис. грн.| | | | ---------------------------+---------+------+--------+----------| Розробки та дослідження |тис. грн.| | | | ---------------------------+---------+------+--------+----------| Інші |тис. грн.| | | | ---------------------------+---------+------+--------+----------| Фінансові результати від |тис. грн.| | | | операційної діяльності | | | | | ---------------------------+---------+------+--------+----------| Інші (% за кредит) |тис. грн.| | | | ---------------------------+---------+------+--------+----------| Всього витрат |тис. грн.| | | | ---------------------------+---------+------+--------+----------| Фінансові результати від |тис. грн.| | | | звичайної діяльності | | | | | ---------------------------+---------+------+--------+----------| Податок на прибуток |тис. грн.| | | | ---------------------------+---------+------+--------+----------| Нерозподілений прибуток |тис. грн.| | | | ---------------------------+---------+------+--------+----------| в т.ч. дивіденди |тис. грн.| | | | ---------------------------+---------+------+--------+----------| резервний капітал |тис. грн.| | | | ---------------------------+---------+------+--------+----------| інше використання прибутку |тис. грн.| | | | ---------------------------+---------+------+--------+----------| Товарна продукція в т.ч. |тис. грн.| | | | ---------------------------+---------+------+--------+----------| - цільова надбавка |тис. грн.| | | | ---------------------------+---------+------+--------+----------| Тариф |коп/кВт | | | | | .год | | | | |грн./Гкал| | | | ---------------------------+---------+------+--------+----------| Рентабельність з цільовою | % | | | | надбавкою | | | | | ---------------------------+---------+------+--------+----------| Рентабельність без цільової| % | | | | надбавки | | | | | ---------------------------+---------+------+--------+----------| Довідково | | | | | ---------------------------+---------+------+--------+----------| Виробництво електричної та |млн.кВт. | | | | теплової енергії |год тис. | | | | | Гкал | | | | ---------------------------+---------+------+--------+----------| Витрати ел. енергії на |млн.кВт. | | | | власні потреби | год | | | | ---------------------------+---------+------+--------+----------| Корисний відпуск |млн.кВт. | | | | електричної та теплової |год тис. | | | | енергії, у т. ч. : | Гкал | | | | ---------------------------+---------+------+--------+----------| - е/е в ОРЕ |млн.кВт. | | | | | год | | | | ---------------------------+---------+------+--------+----------| - е/е енергопостачальним |млн.кВт. | | | | компаніям | год | | | | ---------------------------+---------+------+--------+----------| - е/е споживачам за прямими|млн.кВт. | | | | договорами | год | | | | ---------------------------+---------+------+--------+----------| Витрати умовного палива на |тис. тонн| | | | виробництво* | | | | | ---------------------------+---------+------+--------+----------| Витрати натурального палива|тис. тонн| | | | на виробництво (для АЕС) | | | | | ---------------------------+---------+------+--------+----------| Питомі витрати умовного | | | | | палива на виробництво: | | | | | ---------------------------+---------+------+--------+----------| - нормативні* |г/кВт.год| | | | | кг/Гкал | | | | ---------------------------+---------+------+--------+----------| - за розрахунком* |г/кВт.год| | | | | кг/Гкал | | | | ---------------------------+---------+------+--------+----------| Ціна 1 тонни умовного | грн. | | | | палива* | | | | | ---------------------------+---------+------+--------+----------| Ціна натурального палива, у| | | | | т.ч.: | | | | | ---------------------------+---------+------+--------+----------| газ | грн. | | | | ---------------------------+---------+------+--------+----------| мазут | грн. | | | | ---------------------------+---------+------+--------+----------| вугілля | грн. | | | | ---------------------------+---------+------+--------+----------| інше | грн. | | | | ---------------------------+---------+------+--------+----------| Витрати на ремонтне |тис. грн.| | | | обслуговування | | | | | ---------------------------+---------+------+--------+----------| Перевідний коефіцієнт | | | | | ---------------------------+---------+------+--------+----------| Встановлена потужність | МВт | | | | |Гкал/год | | | | ---------------------------+---------+------+--------+----------| Чисельність персоналу | осіб | | | | ----------------------------------------------------------------- ______________

* АЕС не заповнюють
Керівник організації __________________ ___________________

(підпис) (П.І.Б.)
"___" ____________ 200__ р.
М.П.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: