open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 16 від 14.06.96

м.Київ
vd960614 vn16
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови

Нацкомелектроенергетики

N 133 ( v0133227-00 ) від 14.02.2000 )
Про затвердження процедури розгляду питань

на засіданнях НКРЕ

Відповідно до Указу Президента України від 14 березня 1995 р.
N 213/95 "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної
комісії з питань регулювання електроенергетики України" та у
зв'язку із необхідністю встановлення порядку скликання і
проведення засідань Національної комісії з питань регулювання
електроенергетики України, а також визначення функцій її посадових
осіб Національна комісія з питань регулювання електроенергетики
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Процедуру розгляду питань на засіданнях
Національної комісії з питань регулювання електроенергетики
України (додається). 2. Привести у відповідність до зазначеної Процедури Положення
про Робочий апарат НКРЕ, його структурні підрозділи, а також
посадові інструкції працівників Робочого апарату НКРЕ України.
Голова Комісії З.Буцьо

Процедура розгляду питань на засіданнях Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України
Розділ I. Загальні положення
Пункт 1.0.1. 1. Порядок діяльності Національної комісії з питань
регулювання електроенергетики України (далі - Комісія), її
органів та посадових осіб визначається актами законодавства
України, положенням про Комісію та цією Процедурою. Пункт 1.0.2. 1. Процедура встановлює: порядок скликання і проведення
засідань Комісії; функції її посадових осіб, що зумовлюються їх
повноваженнями, які встановлені актами законодавства України. 2. Комісія вирішує питання відповідно до вимог Конституції
( 254к/96-ВР ), інших актів законодавства України, міжнародних
договорів України в порядку, передбаченому цією Процедурою. Пункт 1.0.3. 1. Засідання проводяться українською мовою. 2. Особам, що беруть участь у розгляді питань і не володіють
українською мовою, забезпечується право ознайомлення з матеріалами
та участі у розгляді питань через перекладача, а також право
виступати на засіданні рідною мовою. Витрати, пов'язані з оплатою
роботи перекладача, несе особа, заінтересована в його участі. Пункт 1.0.4. 1. Засідання Комісії є відкритими і гласними, за винятком
випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної або
комерційної таємниці, та в інших випадках, передбачених чинним
законодавством та цією Процедурою. 2. Гласність роботи Комісії забезпечується шляхом відкритого
обговорення питань, що належать до її компетенції, у присутності
виробників, передавачів, постачальників і споживачів електричної
енергії, представників громадськості та преси, публікації у пресі
її рішень та пояснень з приводу їх прийняття. Пункт 1.0.5. 1. За рішенням Комісії, яке приймається більшістю голосів
після обговорення, можуть проводитись її закриті засідання для
розгляду конкретно визначених питань, а також розгляду
адміністративних питань, що стосуються повсякденної роботи
Комісії. 2. У закритому засіданні Комісії мають право брати участь
особи, присутність яких визнана Комісією необхідною для розгляду
відповідного питання. 3. Комісія наприкінці закритого засідання приймає рішення
щодо публікації, поширення протоколу та інших матеріалів цього
засідання. Пункт 1.0.6. 1. На засідання Комісії можуть запрошуватися службові та інші
особи. 2. Комісія може запросити на засідання службових осіб,
експертів, фахівців з метою з'ясування обставин, що мають важливе
значення при розгляді питань і потребують спеціальних знань у
відповідній галузі науки, техніки, ремесла. Службові особи
запрошуються через керівників відповідного органу, установи,
організації. Пункт 1.0.7. 1. Особи, присутні на засіданнях Комісії. повинні
дотримуватися встановленого порядку. У разі порушення порядку їх,
за розпорядженням головуючого на засіданні, може бути випроваджено
з приміщення, де відбувається засідання.
Розділ 2.

2.1. Засідання комісії
Пункт 2.1.1. 1. Комісія виконує свою роботу шляхом підготовки та
проведення засідань. 2. Голова розглядає підготовлений Робочим апаратом проект
порядку денного засідання Комісії і передає його іншим членам
Комісії для попереднього затвердження ними до того, як цей порядок
денний буде передано для загального ознайомлення. 3. Голова відповідає за забезпечення підготовки всіх рішень
Комісії. 4. Члени Комісії мають право з власної ініціативи включати до
порядку денного інші питання, що належать до компетенції Комісії. У цьому випадку відповідальність за підготовку рішення
Комісії із запропонованого питання несе член Комісії, з ініціативи
якого питання включено до порядку денного. 5. Інформація про місце і час проведення засідань Комісії
публікується в пресі чи повідомляється іншим засобам масової
інформації. 6. Кожен член Комісії не пізніше ніж за 5 днів до пленарного
засідання отримує матеріали засідання та довідкові матеріали з
питань, які включені до порядку денного. 7. Засідання Комісії є правомочним. якщо на ньому присутні не
менш ніж два члени Комісії, за умови. що всі члени Комісії
одержали повідомлення про засідання. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього
проголосувала більшість складу Комісії. В разі відсутності кворуму при прийнятті рішення може бути
врахована письмова думка відсутнього з поважних при чин члена
Комісії щодо питань, які включені до порядку денного засідання. 8. Засідання Комісії проводиться, як правило, не рідше одного
разу на тиждень. 9. У разі необхідності Комісія може прийняти рішення про
одноразову зміну свого місячного або тижневого розкладу роботи. Пункт 2.1.2. 1. Щотижневі засідання Комісії проводяться, як правило, у
середу о 15 годині і тривають до 18 години. У разі необхідності
може бути об'явлена перерва. 2. Засідання Комісії може бути продовжене головуючим на
засіданні понад визначений у підпункті 2 цього пункту робочий час
не більше ніж на 30 хвилин. Інші одноразові зміни часу роботи можуть здійснюватися, якщо
за це проголосувала Комісія. 3. В окремих випадках, в разі потреби, Комісія може більшістю
голосів прийняти рішення про продовження своєї роботи наступного
дня після дня засідання. Пункт 2.1.3. 1. Вівторок і четверг кожного тижня відводяться для
самостійної роботи членів Комісії. Використання робочого часу
членів Комісії в ці дні з іншою метою припускається тільки на
підставі рішення Комісії. 2.1.4. При наявності обставин, при яких рішення Комісії з
питання, включеного до порядку денного, не може бути прийнято на
даному засіданні, розгляд питання відкладається. Зокрема, такими
обставинами є: 1) нез'явлення на засідання заінтересованих осіб, якщо без
них неможливо розглянути (вирішити) питання; 2) неподання витребуваних доказів; 3) необхідність витребування нових доказів; 4) призначення експертизи; 5) залучення до участі в справі інших заінтересованих осіб.
2.2. Робочі та пленарні засідання комісії
Пункт 2.2.1. 1. Засідання Комісії є: робочі та пленарні. 2. Пленарні засідання Комісії скликає Голова Комісії, який
визначає питання до розгляду. 3. Виключно на засіданнях Комісії розглядаються такі питання: - ліцензування; - формування цінової політики встановлення тарифів на
електроенергію та захист прав споживачів; - затвердження правил користування електроенергією; - обговорення проектів законодавчих та інших нормативних
актів і пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства з
питань електроенергетики; - передача до Антимонопольного комітету України матеріалів
про порушення антимонопольного законодавства; - затвердження правил розгляду конфліктних ситуацій з питань
виробництва, передачі та постачання електричної енергії; - конфліктні ситуації; - визначення напрямів використання іноземної технічної
допомоги; - затвердження щорічного звіту про діяльність Комісії; - застосування санкцій до ліцензіатів у разі невиконання умов
ліцензій та порушення чинного законодавства; - прийняття постанов та розпоряджень; - планування роботи Комісії. 4. На пленарних засіданнях розглядаються питання, які
визначені підпунктом 3 цього пункту Процедури. 5. На робочих засіданнях Комісії розглядаються питання: - термінові та пов'язані з дорученнями, які одержані від
Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів
України; - адміністративно-господарські.
2.3. Розклад розгляду і підготовки питань
Пункт 2.3.1. 1. Розклад засідань Комісії повинен містити інформацію про
день і час проведення засідань не менш ніж на двотижневий термін,
про порядок денний кожного засідання, реєстраційні номери, назви
проектів документів, що стосуються включених до розгляду питань. 2. Комісія наприкінці пленарного засідання уточнює розклад
засідань на наступний період. 3. До порядку денного засідань Комісії щотижня під час її
роботи включається не менше 30 хвилин для обговорення питань (в
тому числі і заздалегідь означених), які можуть бути не пов'язані
з питаннями порядку денного засідання (різне). Рішення з цих
питань у відведений для обговорення час Комісією не приймаються. 4. До порядку денного кожного засідання, якщо це необхідно,
включається питання про причини відсутності членів Комісії. Пункт 2.3.2. 1. У невідкладних випадках у період між пленарними
засіданнями Голова або члени Комісії мають право порушувати
питання про скликання робочого засідання Комісії. 2. За звичайних умов до порядку денного цих засідань
вносяться лише питання, розгляд яких визначено у пропозиціях про
скликання такого засідання.
2.4. Порядок денний засідання комісії
Пункт 2.4.1. 1. Порядок денний засідання Комісії включає два розділи:
перший - питання, які повністю підготовлені для розгляду на
засіданні Комісії, другий - питання, підготовку і доопрацювання
яких Комісія доручає здійснити Робочому апарату. 2. До першого розділу порядку денного засідання включаються
лише ті питання, матеріали щодо яких підготовлені згідно з
вимогами цієї Процедури. 3. Пропозиції щодо кожного питання, яке пропонується включити
до проекту порядку денного засідання, або щодо затвердженого
порядку денного засідання, подаються із супровідною запискою і
проектом постанови чи розпорядження, який пропонується прийняти за
цією пропозицією. Пункт 2.4.2. 1. Проект порядку денного засідання Комісії обговорюється і
затверджується в цілому більшістю голосів членів Комісії. 2. Рішення про включення питання до ще не затвердженого в
цілому порядку денного засідання Комісії приймається, якщо за
нього проголосувало не менше двох членів Комісії. Якщо за
наслідками голосування питання до порядку денного засідання не
включене, то воно вважається відхиленим. Рішення про виключення питання із ще не затвердженого в
цілому порядку денного приймається, якщо за нього проголосувало не
менше двох членів Комісії.
Розділ 3.
3.1. Ведення засідань
Пункт 3.1.1. 1. Засідання Комісії проводиться в порядку, передбаченому
цією Процедурою. 2. Рішення Комісії (крім процедурних) приймаються лише з
питань, внесених до порядку денного засідання Комісії, за винятком
випадків, встановлених цією Процедурою. У разі порушення цієї
вимоги прийняте рішення є недійсним. Пункт 3.1.2. 1. На засіданнях Комісії головує Голова Комісії. 2. У разі відсутності Голови Комісії або за його дорученням
функції головуючого виконує один з членів Комісії. Пункт 3.1.3. 1. Головуючий на засіданні Комісії: 1) відкриває, закриває, оголошує перерви та неупереджено веде
засідання, спрямовуючи розгляд питань на забезпечення повного,
всебічного і об'єктивного з'ясування обставин; 2) інформує про матеріали, що надійшли на адресу Комісії; 3) головуючий на засіданні повідомляє Комісію про осіб,
присутніх на засіданні за офіційним запрошенням і за викликом; 4) організовує розгляд питань; 5) оголошує списки осіб, які записалися для виступу; 6) надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує
наступного промовця; 7) створює рівні можливості для участі в обговоренні питань; 8) ставить питання на голосування, оголошує його результати; 9) забезпечує додержання вимог цієї Процедури всіма
присутніми на засіданні; 10) вживає заходів до підтримання порядку на засіданні; 11) здійснює інші повноваження, що випливають з цієї
Процедури. 2. Під час засідання Комісії головуючий на засіданні не
коментує і не оцінює виступи промовців. Пункт 3.1.4. 1. Засідання Комісії проводиться тільки при наявності
кворуму. Два члени Комісії складають кворум. Для затвердження
будь-якого питання необхідно, щоб більшість членів Комісії, тобто
двоє, проголосувала "за". 2. Якщо розгляд питань неможливий у зв'язку з відсутністю
необхідної кількості членів Комісії, головуючий відкладає
засідання на одну годину або переносить засідання на наступний за
розкладом засідань чи визначений Комісією день. Пункт 3.1.5. 1. На початку засідання головуючий оголошує порядок денний на
весь день роботи. Питання розглядаються в тій послідовності, в
якій їх вісвічено до порядку денного засідання. 2. Перед закриттям засідання головуючий уточнює та оголошує:
порядок денний і час проведення наступного засідання Комісії
відповідно до розкладу засідань Комісії; назви відповідних
проектів документів та дати поширення їх серед членів Комісії.
Питання, не розглянуті на поточному засіданні, розглядаються
наступного дня. 3. Якщо день, час і порядок денний наступного засідання
Комісії не були оголошені або змінилися, Голова Комісії повинен
повідомити про це кожного члена Комісії письмово або іншими
засобами передачі інформації, як передбачено цією Процедурою.
3.2. Порядок надання слова
Пункт 3.2.1. 1. Комісія може визначити загальний час обговорення питання. 2. Якщо в ході обговорення з'ясовується, що визначеного часу
не досить, Комісія без обговорення може прийняти процедурне
рішення продовжити час обговорення. Пункт 3.2.2. 1. На засіданні Комісії ніхто не може виступати без дозволу
головуючого. Головуючий надає слово з дотриманням почерговості,
встановленої для промовців на підставі їх заяв про надання слова,
забезпечує чергування виступів на підтримку і проти обговорюваної
пропозиції. Головуючий може встановлювати іншу почерговість
виступів. Пункт 3.2.3. 1. Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого
йому надано слово. 2. За звичайних обставин виступ промовця не переривається. 3. Якщо головуючий на засіданні не представив промовця,
надаючи йому слово, промовець представляється самостійно на
початку виступу.
3.3. Організація розгляду питань
Пункт 3.3.1. 1. Головуючий надає слово згідно з заявами про надання слова.
Якщо список бажаючих виступати вичерпано або якщо ніхто не подав
заяву про надання слова, а також у разі вичерпання визначеного для
обговорення часу, головуючий оголошує припинення обговорення і
перехід до голосування. Пункт 3.3.2. 1. Члени Комісії можуть письмово (за своїми підписами) подати
до Секретаріату Комісії на ім'я головуючого на засіданні свою
окрему думку щодо прийнятого на засіданні рішення. Пункт 3.3.3. 1. Усі пропозиції щодо обговорюваного питання та процедури
його розгляду можуть подаватись у письмовій формі до Секретаріату
Комісії на ім'я головуючого. Пропозиції подаються в чітких
формулюваннях і можуть супроводжуватися стислим обгрунтуванням. 2. Головуючий або, за його дорученням, інший член Комісії
оголошує письмові пропозиції з їх стислим обгрунтуванням та
повідомляє, хто їх вніс.
3.4. Порядок голосування
Пункт 3.4.1. 1. Обговорення і голосування з різних питань і пропозицій
проводиться, щоб з'ясувати дійсне волевиявлення членів Комісії
щодо них. 2. Розгляд одного питання порядку денного до прийняття
рішення щодо нього не може перериватися розглядом інших питань
порядку денного; якщо таке відбувається, то розгляд перерваного
питання знову починається з початку. 3. У разі, коли розгляд питання продовжується наступного дня,
головуючий оголошує припинення голосування з обговорюваного
питання того ж дня. Пункт 3.4.2. 1. Після закінчення обговорення питання головуючий оголошує
про перехід до голосування. 2. Перед кожним голосуванням головуючий формулює зміст
рішення, що ставиться на голосування, та пропонує провести
голосування щодо нього. 3. Після закінчення голосування головуючий оголошує його
повні результати і прийняте рішення. Пункт 3.4.3. 1. Після оголошення головуючим початку голосування ніхто не
може його переривати. З початку голосування і до оголошення його
результатів слово нікому не надається. 2. У разі порушення порядку голосування або виникнення
перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне
голосування без обговорення.
3.5. Дисципліна та етика засідань комісії
Пункт 3.5.1. 1. На засіданні Комісії промовець не повинен вживати
образливі висловлювання та непристойні і лайливі слова.
Головуючий має право попереджати про неприпустимість таких
висловлювань або припинити його виступ, а у разі повторного
порушення - позбавити промовця права виступу на цьому засіданні. 2. Якщо головуючий звертається до промовця, останній повинен
негайно зупинити свій виступ, у противному разі головуючий на
засіданні може припинити його виступ. 3. Якщо промовець виступає понад відведений для виступу час
або висловлюється не з обговорюваного питання, чи з побічних його
аспектів, головуючий після двох попереджень позбавляє його слова.
Та частина виступу промовця, яка виголошена після позбавлення його
слова, не включається до стенограми засідань. Пункт 3.5.2. 1. Під час засідання Комісії присутні в залі не повинні
заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню
або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо). 2. У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у
проведенні засідання головуючий може оголосити перерву або закрити
засідання. 3. У разі закриття засідання Комісія збирається на ранкове
засідання наступного дня.
3.6. Протоколи та справа засідання
Пункт 3.6.1. 1. Засідання Комісії протоколюється. Ведення протоколу
засідань Комісії здійснює Секретаріат Комісії. Протокол засідання
Комісії підписують головуючий на засіданні і секретар. 2. У протоколі засідання зазначаються: 1) рік, місяць, число і місце, а також час початку засідання; 2) найменування і склад Комісії; 3) прізвище секретаря, заінтересованих осіб, які беруть
участь у розгляді, експерта та інших; 4) питання, що розглядаються; 5) заяви і клопотання заінтересованих осіб; 6) основний зміст пояснень заінтересованих осіб, які беруть
участь у розгляді питань, усне роз'яснення експертом свого
висновку і відповіді напоставлені йому додаткові питання; 7) подані в ході засідання докази; 8) результати поіменного голосування; 9) рішення, прийняті Комісією в ході засідання без винесення
постанови чи розпорядження; 10) проголошені рішення (постанови чи розпорядження); 11) час закінчення засідання. 3. Протокол засідання Комісії повинен бути остаточно
оформлений і підписаний протягом трьох днів після закінчення
засідання. Пункт 3.6.2. 1. Секретаріат Комісії для кожного засідання Комісії веде
справу засідання, яка включає: 1) перелік документів, що входять до справи засідання; 2) протокол засідання; 3) проекти документів, які розглядалися на засіданні; 4) інші матеріали, які поширені Секретаріатом Комісії у
зв'язку з розглядом питання на цьому засіданні; 5) висновки і пропозиції Комісії щодо розглянутих на
засіданні питань; 6) тексти прийнятих рішень Комісії. 2. За зверненнями зацікавлених осіб справи засідання
надаються їм Секретаріатом Комісії для ознайомлення.
3.7. Прийняття рішення
Пункт 3.7.1. 1. Рішення Комісії з будь-якого питання приймається на її
засіданні після обговорення та оформлюється протягом трьох днів
після закінчення засідання. 2. З питань, передбачених п.2.2.1.3. цієї Процедури, Комісія
приймає постанови. З питань, пов'язаних з користуванням приміщеннями та
обладнанням, інших питань, що стосуються повсякденної роботи,
Комісія видає розпорядження. На розсуд Комісії, з деяких питань рішення приймаються
протокольно. 3. Винесенню питання на розгляд засідання Комісії передує
його підготовка у Робочому апараті та у власному апараті Голови і
кожного члена Комісії. 4. Члени Комісії мають право вільно обговорювати питання, що
включені до порядку денного. 5. При вирішенні кожного питання жоден із членів Комісії не
має права утримуватись при голосуванні. 6. Голосування здійснюється членами Комісії особисто в залі
засідань Національної комісії з питань регулювання
електроенергетики України. 7. Пропозиції або проект рішення (яке приймається у формі
постанови чи розпорядження), що не отримали необхідної більшості
голосів на підтримку, вважаються відхиленими, що відзначається в
протоколі засідання Комісії і у разі необхідності оформлюється
відповідною постановою чи розпорядженням Комісії. 8. Рішення з питання, яке включене до порядку денного, не
може бути прийнято на засіданні Комісії, якщо в ході його розгляду
виникли обставини, що потребують додаткової перевірки та вивчення. Пункт 3.7.2. 1. Рішення з процедурних питань приймаються більшістю голосів
членів Комісії після обговорення або без обговорення у випадках,
зазначених у Процедурі. Процедурними вважаються питання, що
стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні
Комісії, а також ті, що визначені в Процедурі як такі. Процедурні
питання не потребують їх попередньої підготовки. Якщо виникає
сумнів, чи є запропоноване до розгляду питання процедурним,
рішення про це без обговорення приймається Комісією більшістю
голосів. 2. Прийняття рішень з процедурних та організаційних питань
роботи Комісії, спрямованих на одноразове відхилення від
закріплених у Процедурі положень, можливість прийняття яких
зазначена в Процедурі, здійснюється без обговорення, більшістю
голосів; такі рішення можуть прийматися без попередньої
підготовки. У разі, коли можливість прийняття таких рішень у
Процедурі не зазначена, вони після обговорення можуть прийматися
більшістю голосів. Пункт 3.7.3. 1. Рішення Комісії приймаються відкритим фіксованим
(поіменним) голосуванням, за винятком проведення засідань без
проведення голосування (відкритих для громадськості чи закритих,
залежно від рішення Комісії). 2. Дані про результати поіменного голосування роздруковуються
відразу після голосування і надаються Секретаріатом Комісії всім
зацікавленим особам на їх звернення.
"Збірник нормативних документів", 1998 р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: