open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 133 від 14.02.2000

м.Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної

комісії регулювання електроенергетики
N 1662 ( v1662227-07 ) від 29.11.2007 }
Про затвердження Регламенту Національної комісії

регулювання електроенергетики України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної

комісії регулювання електроенергетики N 424 ( v0424227-00 ) від 19.04.2000 N 456 ( v0456227-01 ) від 27.04.2001 N 1364 ( v1364227-02 ) від 09.12.2002 N 280 ( v0280227-07 ) від 01.03.2007 N 481 ( v0481227-07 ) від 24.04.2007 }

Відповідно до Указу Президента України від 14 березня
1995 року N 213 ( 213/95 ) "Про заходи щодо забезпечення
діяльності Національної комісії з питань регулювання
електроенергетики України (із змінами та доповненнями, внесеними
Указами Президента України від 21.04.98 N 335 ( 335/98 ) та від
01.02.99 N 108 ( 108/99 ) Національна комісія регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Регламент Національної комісії регулювання
електроенергетики України (додається). 2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Комісії
"Про затвердження Процедури розгляду питань на засіданнях НКРЕ"
від 14.06.96 N 16 ( v0016227-96 ). 3. Привести у відповідність до зазначеного Регламенту
нормативні акти Комісії.
В.о.Голови Комісії О.Гридасов
ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕ

14.02.2000 N 133

(у редакції постанови НКРЕ

01.03.2007 N 280

( v0280227-07 )

РЕГЛАМЕНТ

Національної комісії регулювання

електроенергетики України

Розділ 1. Загальні положення
Регламент Національної комісії регулювання електроенергетики
України (далі - Регламент) визначає порядок підготовки документів
до розгляду на засіданні Національної комісії регулювання
електроенергетики України (далі - Комісія, НКРЕ), порядок
проведення засідань Комісії, порядок розгляду питань на засіданнях
Комісії, функції головуючого та інших членів Комісії, основні
правила етикету на засіданнях Комісії, особливості оформлення
рішень Комісії, інші питання внутрішньої діяльності НКРЕ. Комісія при прийнятті рішень керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України та іншими актами законодавства.
Гласність засідань Комісії
1. Засідання Комісії є відкритими і гласними, за винятком
випадків, передбачених чинним законодавством та цим Регламентом.
2. Гласність роботи Комісії забезпечується шляхом відкритого
обговорення питань, що належать до її компетенції, у присутності
суб'єктів господарювання, які подали заяву на видачу ліцензії,
ліцензіатів, споживачів, представників державних органів,
громадськості, засобів масової інформації, інших заінтересованих
осіб, а також шляхом публікації в засобах масової інформації та
мережі Інтернет рішень Комісії.
3. У закритому засіданні Комісії беруть участь особи,
присутність яких визнана Комісією необхідною для розгляду
відповідного питання.
4. Комісія наприкінці закритого засідання приймає рішення
щодо поширення протоколу та інших документів.
Колегіальність розгляду питань
5. Розгляд питань та прийняття рішень проводиться Комісією
колегіально.
6. Рішення приймаються тільки тими членами Комісії, які
беруть участь у розгляді питання на засіданні Комісії.
Рівноправність членів Комісії

під час розгляду питань
7. Усі члени Комісії є рівноправними під час розгляду питань
та прийняття рішень на засіданні Комісії.
8. Головуючий на засіданні не має права обмежувати членів
Комісії в можливості ставити питання учасникам засідання, знімати
поставлені членами Комісії запитання, коментувати висловлювання та
запитання членів Комісії.
9. Члени Комісії під час засідань повинні утримуватися від
коментарів, реплік та втручання в дії головуючого.
Мова засідань Комісії
10. Засідання Комісії проводяться державною мовою.
11. Особам, які беруть участь у розгляді питань і не
володіють українською мовою, забезпечується право ознайомлення з
документами та участі в розгляді питань через перекладача, а також
право виступати на засіданні рідною мовою. Витрати, пов'язані з
оплатою роботи перекладача, несе особа, заінтересована в його
участі.
Розділ 2. Засідання Комісії
Засідання як основна форма роботи Комісії
12. Основною формою роботи Комісії є засідання.
13. Засідання Комісії є відкриті, закриті та робочі.
14. Засідання Комісії скликає Голова Комісії.
15. На відкритих засіданнях розглядаються питання про: видачу, переоформлення, зупинення, анулювання ліцензії та
продовження, поновлення дії ліцензії; установлення вимог щодо здійснення ліцензіатами інших, крім
ліцензованих, видів господарської діяльності; порушення ліцензійних умов, чинного законодавства,
адміністративні правопорушення; застосування санкцій до ліцензіатів у разі невиконання ними
Ліцензійних умов та порушення чинного законодавства; захист прав споживачів електричної та теплової енергії,
природного газу та нафти; затвердження та перегляд тарифів на передачу електроенергії
місцевими (локальними) електромережами та на постачання
електричної енергії за регульованим тарифом; затвердження тарифів на відпуск електричної енергії та на
виробництво теплової енергії; затвердження тарифів на передачу електричної енергії
магістральними та міждержавними електричними мережами; затвердження економічних коефіцієнтів нормативних
технологічних витрат електроенергії та/або допоміжних економічних
коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії, а
також унесення відповідних змін до них; затвердження коефіцієнтів понаднормативних витрат
електроенергії, що враховуються при розрахунку тарифів на
електроенергію; затвердження нормативу відрахування коштів, що надійшли на
поточний рахунок зі спеціальним режимом використання суб'єктів
господарської діяльності, які здійснюють постачання природного
газу за регульованим тарифом; затвердження цін на природний газ для споживачів України,
тарифів на транспортування, постачання та зберігання природного
газу, тарифів на транспортування нафти та аміаку; схвалення інвестиційних програм ліцензіатів та внесення змін
до них; проведення експертиз; погодження закупівель; розгляд скарг щодо проведення закупівель ліцензіатами НКРЕ; схвалення проектів регуляторних актів НКРЕ.
16. У випадках, коли розгляд питань на відкритому засіданні
Комісії суперечить інтересам державної або комерційної таємниці,
та в інших випадках, передбачених чинним законодавством,
проводяться закриті засідання Комісії.
17. Інші питання на розсуд Комісії можуть розглядатися як на
відкритому, закритому, так і на робочому засіданні.
Кворум та порядок вирішення питань

Комісією на засіданнях
18. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутня
більшість від загального складу Комісії.
19. Якщо розгляд питань неможливий у зв'язку з відсутністю
необхідної кількості членів Комісії, головуючий переносить
засідання на інший час, визначений Комісією.
20. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього
проголосувала більшість від загального складу Комісії.
21. Член Комісії, не згодний з прийнятим рішенням, може
письмово викласти свою особисту думку на окремому аркуші, який
додається до цього рішення.
22. Рішення вважається не прийнятим, якщо воно не набрало
необхідної кількості голосів, зокрема, при рівному розподілі
голосів "за" й "проти".
Порядок проведення засідань
23. Відкриті засідання Комісії проводяться не рідше одного
разу на тиждень. У період між відкритими засіданнями Комісія, у
разі необхідності, проводить закриті або робочі засідання.
24. У разі необхідності Комісія може прийняти рішення про
зміну порядку проведення засідань або про продовження своєї роботи
наступного дня після дня засідання. В окремих випадках Комісія може скликати позачергове відкрите
засідання з питань, які були перенесені або відкладені з
попереднього відкритого засідання. { Пункт 24 доповнено абзацом
другим згідно з Постановою НКРЕ N 481 ( v0481227-07 ) від
24.04.2007 }
Розділ 3. Підготовка питань до розгляду

на засіданнях Комісії
Порядок підготовки питань до розгляду

на засіданнях Комісії
25. Винесенню питання на засідання Комісії передує його
підготовка відповідними структурними підрозділами НКРЕ. Під час підготовки питання до розгляду на відкритому
засіданні Комісії для обговорення питань, які мають важливе
суспільне значення, у разі необхідності можуть проводитися
відкриті слухання. До участі у відкритих слуханнях залучаються особи,
заінтересовані в розгляді питання. Інформація про місце і час
проведення відкритих слухань публікується в пресі чи
повідомляється через інші засоби масової інформації. Відкриті слухання проводяться Головою або Членом Комісії
шляхом заслуховування доповідей учасників. Під час відкритих
слухань Комісії ведеться протокол. За результатами відкритих слухань приймаються рішення щодо
можливості включення розглянутого питання до порядку денного
засідання Комісії або необхідності подальшого його опрацювання
структурними підрозділами НКРЕ.
26. Члени Комісії мають право з власної ініціативи включати
до порядку денного питання, що належать до компетенції Комісії.
27. Інформація про місце, дату і час проведення відкритих
засідань, порядок денний (крім розділу "Різне"), публікується в
засобах масової інформації та розміщується на офіційному сайті
НКРЕ не пізніше ніж за 5 днів до дати проведення засідання
Комісії. Не пізніше ніж до 12 години за 2 дні до публікації в пресі
керівники структурних підрозділів надають до відділу зв'язків з
громадськістю та міжнародної координації (ВЗГМК) службові записки,
погоджені Головою або Членом Комісії, який координує діяльність
відповідного структурного підрозділу, у яких зазначені питання, що
мають бути винесені на розгляд Комісії наступного тижня. На
підставі наданих службових записок ВЗГМК формує розділ перший
порядку денного відкритого засідання Комісії, погоджує його з
керівниками структурних підрозділів НКРЕ, членами та Головою
Комісії. Порядок денний засідання публікується в засобах масової
інформації (всеукраїнська газета) та розміщується на офіційному
сайті НКРЕ. Розділ другий порядку денного відкритого засідання Комісії
("Різне") формується протокольним відділом на підставі службових
записок структурних підрозділів НКРЕ, погоджених Головою або
Членом Комісії, який координує діяльність відповідного
структурного підрозділу, та наданих відділу не пізніше 15 години
дня, що передує дню засідання. Інформація про проведення позачергового відкритого засідання
у випадках, передбачених абзацом другим пункту 24, публікується на
офіційному сайті НКРЕ не пізніше ніж за один день до проведення
такого засідання. { Пункт 27 доповнено абзацом четвертим згідно з
Постановою НКРЕ N 481 ( v0481227-07 ) від 24.04.2007 }
28. Структурні підрозділи не пізніше ніж за два дні до
відкритого засідання надають кожному Члену Комісії документи з
питань, що включені до порядку денного засідання (крім розділу
"Різне"); з питань, що включені до розділу "Різне" - не пізніше
15 години дня, що передує дню засідання.
Порядок денний засідання
29. Порядок денний засідання Комісії включає два розділи:
перший - питання, які в повному обсязі підготовлені для розгляду
на засіданні Комісії, другий ("Різне") - питання, які потребують
термінового розгляду або розгляд яких було відкладено чи
перенесено.
30. Пропозиції щодо кожного питання, яке пропонується
включити до проекту порядку денного засідання, уносяться у вигляді
подання, проекту постанови чи розпорядження, що пропонується
прийняти за цією пропозицією.
Розділ 4. Розгляд питань на відкритих

засіданнях Комісії
Відкриття засідання
31. У призначений час головуючий на засіданні, за наявності
кворуму, відкриває засідання Комісії та оголошує порядок денний.
Питання розглядаються, як правило, у тій послідовності, у якій їх
включено до порядку денного засідання, якщо інші пропозиції від
учасників засідання не надійшли.
32. Секретар засідання надає довідку головуючому та членам
Комісії про явку учасників засідання та про результати перевірки
їх повноважень.
Відкладення розгляду питання або зняття

питання з порядку денного
33. Розгляд питання, включеного до порядку денного,
відкладається при наявності обставин, за яких рішення Комісії не
може бути прийняте. Зокрема, такими обставинами є: неявка на засідання запрошених, якщо їх присутність є
обов'язковою; відсутність необхідних документів; необхідність надання додаткових документів; призначення експертизи; необхідність залучення до участі інших осіб; обставини, визначені пунктом 22 Регламенту; інші обставини.
Учасники засідання
34. Учасниками засідання є особи, які звернулися до Комісії
із заявою про видачу ліцензії, ліцензіати, споживачі, особи,
залучені до участі в розгляді питань (свідки, експерти,
перекладачі) та інші заінтересовані особи.
35. На засідання Комісії можуть запрошуватися представники
державних органів, установ, організацій з метою з'ясування
обставин, що мають важливе значення при розгляді питань і
потребують спеціальних знань у відповідній галузі науки, техніки
тощо.
36. При розгляді питань щодо видачі ліцензії, продовження
терміну дії ліцензії, про застосування санкцій до ліцензіатів у
разі невиконання або ухилення від виконання ліцензійних умов та
порушення чинного законодавства, при розгляді питань щодо
затвердження та перегляду тарифів за ініціативи ліцензіата,
схвалення чи внесення змін до інвестиційних програм, проведення
закупівель, здійснення інших, крім ліцензованих, видів діяльності,
накладення адміністративних стягнень присутність запрошених
представників компаній або посадової особи, на яку накладається
адміністративне стягнення, є обов'язковою.
Права та обов'язки учасників засідання
37. Учасники засідання мають право знайомитися з документами,
давати усні та письмові пояснення, викладати свої думки з питань,
що розглядаються, ставити з дозволу головуючого питання іншим
учасникам засідання.
38. Учасники засідання, присутність яких на засіданні
обов'язкова, зобов'язані вчасно з'являтися на засідання Комісії,
реєструватися, давати правдиві пояснення, надавати документи,
необхідні для всебічного розгляду питання.
Наслідки неявки запрошених

на засідання представників компаній
39. Запрошені на засідання представники компаній, питання
щодо яких винесені на розгляд, зобов'язані повідомляти Комісію про
неможливість взяти участь у засіданні Комісії до початку засідання
Комісії, надавши обґрунтовані пояснення.
40. У разі неявки без поважних причин на засідання Комісії
запрошених представників компаній або відсутності у них належно
оформлених повноважень головуючий ставить на обговорення питання
про можливість розгляду питання порядку денного без їх
присутності, про що приймається протокольне рішення. Якщо Комісією
буде визнано неможливість розгляду питання за обставин, зазначених
у п. 33 цього Регламенту, його розгляд відкладається згідно з
рішенням Комісії.
41. У разі повторної неявки на засідання запрошених
представників компаній Комісія може прийняти відповідне рішення за
їх відсутності.
Головуючий на засіданні
42. Засідання Комісії веде Голова Комісії.
43. У разі відсутності Голови Комісії засідання проводить
виконуючий обов'язки Голови Комісії.
44. Головуючий на засіданні Комісії: відкриває, закриває, оголошує перерви та неупереджено веде
засідання, спрямовуючи розгляд питань на забезпечення повного,
всебічного і об'єктивного з'ясування обставин; повідомляє Комісію про осіб, присутніх на засіданні за
офіційним запрошенням; надає слово для доповіді (співдоповіді), оголошує наступного
доповідача; створює рівні можливості для участі в обговоренні питань; ставить питання на голосування, оголошує прийняте за
результатами голосування рішення; забезпечує дотримання вимог цього Регламенту всіма присутніми
на засіданні; вживає заходи щодо підтримання порядку на засіданні; здійснює інші повноваження відповідно до цього Регламенту.
Дисципліна та етика засідань
45. Учасники засідання дають пояснення, відповідають на
запитання лише після надання їм слова головуючим на засіданні.
46. Присутні в залі засідань представники структурних
підрозділів НКРЕ, компаній, преси, громадськості зобов'язані: вести себе шанобливо по відношенню до головуючого, членів
Комісії та один до одного; виконувати розпорядження головуючого та вказівки секретаря
щодо дотримання порядку під час проведення засідання; утримуватися від зайвого пересування по залу, розмов, реплік
у будь-якій формі; не створювати інших перешкод для ведення засідання.
47. У разі грубого порушення дисципліни або створення
перешкод, що унеможливлюють подальше проведення засідання,
головуючий може запропонувати порушнику покинути зал засідання.
Головуючий може також оголосити перерву або закрити засідання.
48. У разі закриття засідання з підстав, передбачених п. 47
Регламенту, Комісія збирається на засідання в призначений нею
інший день.
Початок розгляду питання по суті
49. У розгляді питання по суті беруть участь представники
структурних підрозділів НКРЕ та запрошені учасники засідання.
Черговість надання слова визначається головуючим.
50. Представник структурного підрозділу НКРЕ зобов'язаний: доповісти Комісії підстави для винесення питання на розгляд
Комісії, коротко викласти зміст питання та надати пропозиції щодо
прийняття рішення з викладеного питання; відповісти на запитання членів Комісії.
Пояснення учасників засідання
51. Після доповіді представника Компанії або представника
НКРЕ заслуховуються інші учасники засідання.
52. Учасник засідання повинен доповідати лише з того питання,
з якого йому надано слово. За звичайних обставин його виступ не
переривається.
53. Після доповіді учасника засідання питання доповідачу
ставлять члени Комісії, а з дозволу головуючого - інші учасники
засідання.
54. У разі необхідності дослідження фактичних обставин справи
на засіданні заслуховуються особи, запрошені на засідання як
свідки, експерти тощо.
Закінчення розгляду питання

і порядок голосування
55. Після обговорення питання головуючий оголошує про
закінчення його розгляду та перехід до голосування.
56. Рішення Комісії приймаються відкритим фіксованим
(поіменним) голосуванням.
57. Перед кожним голосуванням головуючий формулює зміст
рішення, що ставиться на голосування, та пропонує провести
голосування щодо нього.
58. Кожен Член Комісії, який бере участь у розгляді питання,
має право подати власний проект рішення або перелік питань, які
визначають суть рішення.
59. Після оголошення головуючим початку голосування ніхто не
може його переривати. З початку голосування і до оголошення його
результатів слово нікому не надається.
60. У разі порушення порядку голосування або виникнення
перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне
голосування без обговорення.
61. Після закінчення голосування головуючий оголошує його
результати та прийняте рішення.
Протоколи засідання
62. Засідання Комісії протоколюються. Ведення протоколу
засідання Комісії здійснює секретар засідання. Протокол засідання Комісії підписує Голова Комісії або член
Комісії, який виконував його обов'язки на момент прийняття
рішення, та секретар.
63. У протоколі засідання Комісії зазначається: дата проведення засідання; склад Комісії; прізвище та ініціали секретаря засідання; прізвища, імена по батькові та посади представників
структурних підрозділів НКРЕ, присутніх на засіданні, та інших
учасників засідання; порядок денний засідання; короткий зміст доповідей або пояснень учасників засідання; посилання на факти, які учасники засідання просили
відобразити в протоколі; результати поіменного голосування; прийняті Комісією рішення.
64. Протокол засідання Комісії повинен бути оформлений
протягом трьох робочих днів після закінчення засідання, а в
окремих випадках, залежно від кількості питань, що розглядалися,
та їх складності, - десяти робочих днів.
65. За зверненнями представників структурних підрозділів НКРЕ
та на письмову вимогу інших заінтересованих осіб протокольним
відділом надається витяг із протоколу засідання. Витяг із протоколу підписує Голова Комісії та секретар
засідання, за відсутності секретаря - начальник протокольного
відділу.
Закриття засідання
66. Коли розгляд питань, унесених до порядку денного,
завершено, головуючий оголошує засідання закритим.
Розділ 5. Прийняття рішення
Рішення, прийняті на засіданні
67. Рішення, прийняті на засіданні, оформлюються постановами
або розпорядженнями протягом трьох робочих днів після закінчення
засідання.
68. Постанови та розпорядження візуються керівниками
структурних підрозділів, до компетенції яких належить питання,
начальником протокольного відділу, начальником юридичного
управління, членами Комісії та підписуються Головою Комісії або
членом Комісії, який виконував його обов'язки на момент прийняття
рішення. Постанови про накладення адміністративних стягнень
підписуються Головою Комісії та секретарем.
69. На розсуд Комісії з деяких питань, що були розглянуті на
засіданні Комісії, рішення приймаються протокольно. Такі рішення,
якщо вони підлягають виконанню структурними підрозділами НКРЕ,
доводяться секретарем засідання до відома керівників структурних
підрозділів та підлягають контролю. Якщо такі рішення підлягають
виконанню ліцензіатами - доводяться до відома ліцензіатів та
підлягають контролю відповідними структурними підрозділами НКРЕ.
70. Рішення Комісії набирають чинності з моменту їх
прийняття, якщо більш пізній строк набрання ними чинності не
зазначено в цих актах, за винятком рішень, які підлягають
державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.
71. Рішення Комісії (постанови та розпорядження) реєструються
в установленому порядку та публікуються в друкованому виданні
"Інформаційний бюлетень НКРЕ". Суспільно важливі рішення Комісії та регуляторні акти після
їх прийняття в установленому порядку розміщуються на офіційному
сайті НКРЕ.
Прийняття рішень з процедурних питань
72. Рішення з процедурного питання вважається прийнятим, якщо
за нього проголосувала більшість від загального складу Комісії
після обговорення або без обговорення у випадках, зазначених у
цьому Регламенті. Процедурними вважаються питання, що стосуються
визначення способу розгляду питань на засіданні Комісії.
Процедурні питання, як правило, не потребують попередньої
підготовки. Якщо виникає сумнів, чи є запропоноване до розгляду
питання процедурним, рішення про це приймається Комісією без
обговорення.
73. Рішення з процедурних та організаційних питань роботи
Комісії, спрямовані на одноразове відхилення від закріплених у
Регламенті положень, у разі, коли можливість їх прийняття в
Регламенті не зазначена, приймаються після обговорення, якщо за
них проголосувала більшість від загального складу Комісії.
{ Регламент із змінами, внесеними згідно з Постановами
НКРЕ N 424 ( v0424227-00 ) від 19.04.2000 N 456 ( v0456227-01 )
від 27.04.2001 N 1364 ( v1364227-02 ) від 09.12.2002; в редакції
Постанови НКРЕ N 280 ( v0280227-07 ) від 01.03.2007 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: