open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
19.01.2006 N 14

Про затвердження Методичних рекомендацій

щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства

та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного

банкрутства чи доведення до банкрутства
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

економіки

N 81 ( v0081665-06 ) від 06.03.2006

N 1361 ( v1361665-10 ) від 26.10.2010 }

З метою забезпечення однозначності підходів при оцінці
фінансово-господарського стану підприємств, виявленні ознак дій,
передбачених статтями 218, 219 і 220 Кримінального кодексу України
( 2341-14 ), - приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи
доведення до банкрутства, а також для своєчасного виявлення
формування незадовільної структури балансу для здійснення
випереджувальних заходів щодо запобігання банкрутству підприємств
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Методичні рекомендації щодо виявлення ознак
неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування
банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства
(додається).
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
економіки України від 17.01.2001 N 10 ( v0010557-01 ) "Про
Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності
підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного
банкрутства чи доведення до банкрутства".
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Романюка С.А.
Міністр А.Яценюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економіки України

19.01.2006 N 14

(у редакції наказу

Міністерства економіки

України

26.10.2010 N 1361

( v1361665-10 )

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства

та ознак дій з приховування банкрутства,

фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства

Розділ I. Загальні положення
1. Ці Методичні рекомендації розроблено з метою визначення
однозначних підходів під час аналізу фінансово-господарського
стану підприємств на предмет виявлення ознак неплатоспроможності
підприємства та дій з приховування банкрутства, фіктивного
банкрутства чи доведення до банкрутства; своєчасного виявлення
формування незадовільної структури балансу для вжиття заходів щодо
запобігання банкрутству підприємств, а також виявлення резервів
підвищення ефективності виробництва та відновлення
платоспроможності підприємств шляхом їх санації (далі - аналіз).
2. Об'єктом аналізу є фінансово-господарський стан
підприємств, зокрема фінансові, виробничі та інвестиційні аспекти
їх діяльності.
3. Суб'єктами аналізу є власники, органи, уповноважені
управляти майном, або особи, які заінтересовані в отриманні
інформації щодо діяльності підприємства (державний орган з питань
банкрутства, арбітражний керуючий, органи податкової служби,
керівництво).
4. Терміни, що вживаються в цих Методичних рекомендаціях,
мають таке значення: активи - ресурси, контрольовані підприємством в результаті
минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до
надходження економічних вигод у майбутньому; власний капітал - частина в активах підприємства, що
залишається після вирахування його зобов'язань; довгострокові зобов'язання - всі зобов'язання, що не є
поточними зобов'язаннями; доведення до банкрутства - умисне, з корисливих мотивів,
іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб
вчинення громадянином-засновником (учасником) або службовою особою
суб'єкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої
фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності, якщо
це завдало великої матеріальної шкоди державі чи кредитору; еквіваленти грошових коштів - короткострокові високоліквідні
фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми
грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни
вартості; зобов'язання - заборгованість підприємства, яка виникла
внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе
до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні
вигоди; неплатоспроможність - неспроможність суб'єкта підприємницької
діяльності виконати після настання встановленого строку їх сплати
грошові зобов'язання перед кредиторами, в тому числі по заробітній
платі, а також виконати зобов'язання щодо сплати страхових внесків
на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, податків і
зборів (обов'язкових платежів) не інакше як через відновлення
платоспроможності; необоротні активи - всі активи, що не є оборотними; оборотні активи - грошові кошти та їх еквіваленти, що не
обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для
реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом
дванадцяти місяців з дати балансу; операційний цикл - проміжок часу між придбанням запасів для
здійснення діяльності та отриманням коштів від реалізації
виробленої з них продукції або товарів і послуг; платоспроможність (ліквідність) - один з основних якісних
показників діяльності підприємства, що визначає спроможність
підприємства здійснювати платежі, розраховуватися з боргами в
необхідному обсязі та в зазначений термін наявними у нього коштами
або такими, які безперервно поповнюються за рахунок його
діяльності; пов'язані сторони - особи, стосунки між якими обумовлюють
можливість однієї сторони контролювати іншу або здійснювати
суттєвий вплив на прийняття фінансових і оперативних рішень іншою
стороною; поточні зобов'язання - зобов'язання, які будуть погашені
протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені
протягом дванадцяти місяців починаючи з дати балансу; приховування банкрутства - умисне приховування
громадянином-засновником (учасником) або службовою особою суб'єкта
господарської діяльності своєї стійкої фінансової неспроможності
шляхом подання недостовірних відомостей, якщо це завдало великої
матеріальної шкоди кредиторові; фіктивне банкрутство - завідомо неправдива офіційна заява
громадянина-засновника (учасника) або службової особи суб'єкта
господарської діяльності, а так само громадянина - підприємця про
фінансову неспроможність виконання вимог з боку кредиторів і
зобов'язань перед бюджетом, якщо такі дії завдали великої
матеріальної шкоди кредиторам або державі; фінансові інвестиції - активи, які утримуються підприємством
з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо),
зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора;
5. Під час проведення аналізу визначаються: стан фінансово-господарської діяльності підприємства,
структура його балансу (задовільна чи незадовільна) та
обґрунтованість визнання підприємства неплатоспроможним; тенденції щодо динаміки основних показників ефективності
діяльності підприємства; можливість використання санаційних процедур для поліпшення
фінансово-господарського стану підприємства та виведення його з
неплатоспроможного стану; наявність економічних ознак дій з приховування банкрутства,
фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства.
Розділ II. Інформаційно-організаційне забезпечення

проведення аналізу
1. Основними джерелами інформації для проведення аналізу є: установчі документи підприємства (засновницький договір,
статут), а також довідка про включення до ЄДРПОУ, свідоцтво про
державну реєстрацію, реєстр власників акцій (за наявності); баланс підприємства (форма N 1 ( z0396-99 ), для суб'єктів
малого підприємництва - форма N 1-м) ( z0161-00 ); звіт про фінансові результати (форма N 2 ( z0397-99 ), для
суб'єктів малого підприємництва - форма N 2-м) ( z0161-00 ); звіт про рух грошових коштів (форма N 3) ( z0398-99 ); звіт про власний капітал (форма N 4) ( z0399-99 ); примітки до річної фінансової звітності (форма N 5)
( z0904-00 ); звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос)
(форма N 11-ОЗ) ( vb292202-09 ); обстеження технологічних інновацій промислового підприємства
(форма N 1-інновація) ( vb230202-09 ); звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську
заборгованість (форма N 1-Б) ( va270202-09 ); звіт з праці (форма N 1-ПВ) ( vc294202-09 ); звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі
шкідливими умовами праці (форма N 1-ПВ (умови праці))
( vb294202-09 ); звіт про використання робочого часу (форма N 3-ПВ); звіт про виробництво промислової продукції (форма N 1П-НПП)
( vl239202-09 ); інша інформація, необхідна для проведення аналізу та
виявлення резервів виробництва.
2. Під час проведення аналізу використовуються показники
згідно з переліком, визначеним у додатку 1.
3. Система показників оцінки фінансово-господарського стану
підприємства наведена у додатку 2.
4. За результатами проведення аналізу складається звіт за
формою згідно з додатком 3.
Розділ III. Методичне забезпечення заповнення

форми звіту за результатами проведення аналізу

фінансово-господарської діяльності

неплатоспроможного підприємства
Звіт розроблений відповідно до Закону України "Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом" ( 2343-12 ), наказу Мінфіну від 31.03.99 N 87
( z0391-99 ) "Про затвердження Положень (стандартів)
бухгалтерського обліку", зареєстрованого в Мін'юсті 21.06.99 за
N 391/3684 (зі змінами), та інших нормативно-правових актів.
1. Загальна характеристика підприємства У цьому розділі зазначається інформація про найменування
підприємства, дату його утворення, підпорядкованість, вид
економічної діяльності, форму власності (частку державної
власності), організаційно-правову форму господарювання, статус, а
також про керівництво підприємства. Дані вносяться до таблиці 1
"Загальна характеристика підприємства".
2. Оцінка підприємства з позиції неплатоспроможності
2.1. Оцінка фінансового стану підприємства Оцінка змін фінансового стану підприємства здійснюється за
попередні три календарні роки для формування загального уявлення
та загальних тенденцій його розвитку. За результатами аналізу
показників складається висновок про спрямованість змін та їх вплив
на стан платоспроможності підприємства. За результатами розрахунку показників заповнюється таблиця 2
"Основні показники, що визначають фінансово-господарський стан
підприємства" і здійснюється аналіз змін (шляхом зіставлення
розрахованих показників з оптимальними значеннями) та стану
платоспроможності підприємства за результатами періоду, що
аналізується.
2.2. Аналіз фінансових факторів, що призвели до
неплатоспроможності, та визначення можливості санації підприємства 2.2.1. Аналіз необоротних активів Під час аналізу необоротних активів підприємства з'ясовується
відповідність суми статті балансу "Необоротні активи" підприємства
галузевим особливостям. Проводиться горизонтальний та вертикальний аналіз необоротних
активів підприємства, за результатами якого заповнюється таблиця 3
"Вертикальний та горизонтальний аналіз необоротних активів
підприємства". Горизонтальний фінансовий аналіз проводиться з метою вивчення
динаміки окремих фінансових показників, розрахованих за даними
фінансової звітності за певний період часу. Розраховуються
абсолютні та відносні зміни, темпи зростання (приросту) окремих
показників (доходу, витрат, активів тощо) за ряд періодів і
визначаються загальні тенденції їх змін. Вертикальний фінансовий аналіз використовується для
дослідження структури засобів і джерел їх утворення шляхом
визначення питомої ваги окремих статей у підсумкових даних та
оцінювання цих змін. Окремо аналізується майно, яке отримане або знаходиться в
оренді, а також основні засоби та інші необоротні активи, які
знаходяться під заставою, з метою встановлення ймовірності
стягнення цього майна. Для оцінки стану незавершеного будівництва визначаються
ступінь його придатності та термін, протягом якого об'єкт
перебуває у незавершеному стані. Згідно з результатами проведеного аналізу заповнюється
таблиця 4 "Аналіз незавершеного будівництва" та визначаються ті
об'єкти незавершеного будівництва, добудова яких економічно
ефективна, а також ті, які можна реалізувати на ринку з найменшими
додатковими витратами (за умови отримання розміру облікової
вартості об'єкта або її приблизної суми). Якщо вартість незавершеного будівництва є незмінною або
несуттєво зменшується, то доцільно проаналізувати етап та
характеристики зазначених об'єктів, перспективи завершення
будівництва. Для фінансового аналізу стану та показників відтворення
основних засобів заповнюється таблиця 5 "Аналіз стану основних
засобів підприємства" і робиться висновок про розмір та стан
необоротних активів підприємства. У разі коли загальна вартість необоротних активів
підприємства становить у структурі балансу понад 50 відсотків,
здійснюється ринкова оцінка основних засобів та нематеріальних
активів, вартість яких перевищує один відсоток загальної вартості
таких активів. З урахуванням інформації, наведеної у формі N 11-ОЗ
( vb292202-09 ), аналізується структура основних фондів за видами
діяльності, тобто обґрунтовується належність складу основних
фондів до основного виду діяльності підприємства, найбільша частка
всіх його основних фондів, а основні фонди - залежно від строку їх
служби. За результатами аналізу заповнюється таблиця 6 "Аналіз строку
служби обладнання підприємства" та підсумовується, яка група
основних фондів застаріла; обґрунтовується доцільність
використання цих фондів або приймається рішення про їх реалізацію
з метою залучення отриманих коштів до інших видів
фінансово-господарської діяльності підприємства. Для узагальнення використання виробничого апарату
підприємства здійснюється аналіз його виробничих потужностей, які
характеризуються такими показниками: середньорічна виробнича потужність підприємства в цілому
(у вартісному виразі), у тому числі щодо основних видів продукції; використання середньорічної виробничої потужності, у тому
числі щодо основних видів продукції. Дані проведеного аналізу виробничих потужностей підприємства
вносяться до таблиці 7 "Використання виробничих потужностей". 2.2.2. Аналіз оборотних активів Проводиться горизонтальний та вертикальний аналіз оборотних
активів підприємства, за результатами якого заповнюється таблиця 8
"Вертикальний та горизонтальний аналіз оборотних активів
підприємства". Ефективність роботи підприємства визначається швидкістю
обороту оборотних засобів: чим більша швидкість, тим ефективніше
працює підприємство. Таким чином, у разі збільшення розміру оборотних засобів
можна зробити висновок не тільки про зростання обсягів виробництва
або цін на товарно-матеріальні запаси, але і про зменшення
швидкості обороту оборотних засобів підприємства. При збільшенні розміру запасів підприємства необхідно
проаналізувати, у зв'язку з чим це сталося: тобто, чи не
виводяться активи з виробничого обороту, що, у свою чергу,
призводить до збільшення кредиторської заборгованості та
погіршення фінансового стану підприємства. Крім того, аналізуються зміни в розмірі та структурі
дебіторської заборгованості та запасів підприємства. У разі необґрунтованого збільшення цього показника робиться
висновок про те, що підприємство кредитує своїх покупців (не
отримує грошових коштів за реалізовану продукцію), використовуючи
кредити банків для здійснення своєї фінансово-господарської
діяльності, що, у свою чергу, призводить до збільшення
кредиторської заборгованості та погіршення платоспроможності
підприємства. Зростання запасів, непропорційне зростанню доходів, може
свідчити про уповільнення їх обороту, відволікання фінансових
ресурсів і погіршення фінансового стану підприємства. За таких умов доцільно проаналізувати причини надлишкового
накопичення запасів та збільшення обсягів незавершеного
виробництва, залишків готової продукції, відволікання активів з
виробничого обороту. 2.2.3. Аналіз власних оборотних засобів Власні оборотні засоби (різниця між оборотними активами
підприємства та його короткостроковими зобов'язаннями) є тією
частиною оборотних активів, яка фінансується за рахунок власних
коштів та короткострокових (поточних) зобов'язань. У разі коли
підприємство має власні оборотні засоби, воно в змозі не лише
сплатити свої поточні борги, але й розширити сферу своєї
діяльності. Під час аналізу визначаються причини зменшення або збільшення
значення власних оборотних засобів з метою подальшого виявлення
впливу цих змін на маневреність власних оборотних засобів, яка
характеризує частку запасів у розмірі власних оборотних засобів. 2.2.3.1. Аналіз структури грошових потоків підприємства Інформація про рух грошових коштів підприємства
використовується для оцінки можливості залучення та використання
грошових коштів для фінансування підприємства і використання ним
фінансових ресурсів. Загальна оцінка якості управління підприємством визначається
за результатами аналізу руху грошових коштів щодо надходжень та
видатків за трьома основними категоріями (таблиця 9 "Структура
грошових потоків підприємства"): від операційної діяльності; від інвестиційної діяльності; від фінансової діяльності. Якість управління підприємством характеризується таким чином: "добре" - якщо за звітний період чистий рух коштів від
операційної діяльності має позитивне значення, а від інвестиційної
та фінансової - від'ємне. "норма" - якщо за звітний період чистий рух коштів від
операційної та фінансової діяльності має позитивне значення, а від
інвестиційної - від'ємне. "криза" - якщо за звітний період чистий рух коштів від
операційної діяльності має від'ємне значення, а від інвестиційної
та фінансової - позитивне. 2.2.3.2. Аналіз формування власного капіталу Інформація щодо джерел формування тієї чи іншої складової
власного капіталу відображена у таблиці 10 "Аналіз руху власного
капіталу підприємства". Під час аналізу власного капіталу підприємства звертається
увага на співвідношення коефіцієнтів надходження та вибуття.
Перевага величини коефіцієнта надходження порівняно з величиною
вибуття свідчить про накопичення власного капіталу. 2.2.4. Поглиблений аналіз дебіторської заборгованості (аналіз
структури, тенденцій та аналітичних показників) Хід проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського
стану неплатоспроможного підприємства: визначається дебіторська заборгованість, установлюється її
обґрунтованість та строки виникнення; виявляється нормальна та невиправдана дебіторська
заборгованість; установлюється ймовірність стягнення такої заборгованості та
аналізуються заходи, які вживалися при її стягненні; аналізується облікова політика підприємства щодо створення
резерву сумнівних боргів, визначається, чи відповідає вона нормам
чинного законодавства, та з'ясовується, чи враховує підприємство
ці норми під час нарахування резерву сумнівних боргів. На фінансовий стан підприємства впливає не наявність
дебіторської заборгованості, а її розмір, рух і форма, тобто
причини, у зв'язку з якими вона виникла. Розрізняється нормальна та невиправдана заборгованість. Невиправдана заборгованість - заборгованість щодо претензій,
відшкодування матеріальної шкоди. Ця заборгованість являє собою
форму незаконного відволікання оборотних коштів і порушення
фінансової дисципліни. Крім того, необхідно згрупувати дебіторську заборгованість за
строками її виникнення та проаналізувати, у зв'язку з чим
утворилась довгострокова дебіторська заборгованість, а також
з'ясувати, чи існує ймовірність її сплати. За результатами аналізу
заповнюється таблиця 11 "Групування дебіторської заборгованості за
строками її виникнення". При цьому досліджується динаміка загальної суми
заборгованості протягом періоду, що аналізується. У разі
збільшення її розміру аналізуються заходи, ужиті керівництвом
підприємства щодо стягнення дебіторської заборгованості (повнота
та своєчасність проведеної претензійної роботи). У разі
зменшення - з'ясовується, яким чином погашена ця заборгованість:
грошовими коштами, за рахунок взаємозаліку чи списання (при цьому
вказуються причини списання). Для аналізу простроченої дебіторської заборгованості залежно
від видів її виникнення заповнюється таблиця 12 "Аналіз
простроченої дебіторської заборгованості". На підставі даних
таблиці обґрунтовується розмір простроченої дебіторської
заборгованості, визначаються етапи, на яких виник найбільший
розмір цієї заборгованості (за допомогою вертикального аналізу
таблиці); з'ясовується, яка з видів заборгованості є найбільш
простроченою (горизонтальний аналіз показників таблиці). Крім того, аналізується структура простроченої дебіторської
заборгованості, а саме: виділяється безнадійна заборгованість
(відсутні первинні документи, підприємства-дебітори ліквідовані та
виключені з ЄДРПОУ тощо) і та, що належить списанню у зв'язку зі
спливом строків позовної давності. 2.2.5. Аналіз кредиторської заборгованості Джерелом інформації для здійснення аналізу кредиторської
заборгованості є третій і четвертий розділи пасиву балансу
підприємства. У ході аналізу оцінюються: структура кредиторської заборгованості (таблиця 13 "Структура
поточної кредиторської заборгованості"); наявність та характер простроченої кредиторської
заборгованості, існування якої призводить до застосування
відповідних фінансових санкцій до підприємства (таблиця "Структура
простроченої кредиторської заборгованості", яка аналогічна за
змістом таблиці 12); кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги за
строками її виникнення, а також підстави її виникнення. Слід
проводити аналіз господарських договорів, виконання яких призвело
до збільшення кредиторської заборгованості, на предмет доцільності
їх укладення відповідно до основного виду діяльності підприємства,
а також умови їх виконання. 2.2.6. Аналіз прибутковості підприємства Прибутковість підприємства оцінюється наявністю і розмірами
прибутку від основної реалізації та чистого прибутку, а також
показниками рентабельності. У ході аналізу з'ясовуються: величина чистого прибутку, на яку змінився рівень прибутку
від реалізації; тенденції зміни цих показників та фактори, якими обумовлені
виявлені зміни. Визначається структура джерел формування чистого прибутку у
відсотках чистого доходу (виручки) від реалізації (таблиця 14
"Формування чистого прибутку"). Для аналізу динаміки розміру прибутку підприємства
з'ясовується вплив таких основних показників, як дохід (виручка)
від реалізації, податок на додану вартість, акцизний збір,
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), а
також фінансові результати від іншої операційної діяльності,
здійснення позареалізаційних операцій тощо. На підставі результатів заповнюється таблиця 15 "Аналіз
структури прибутку підприємства" та визначається сфера діяльності
підприємства (інвестиційна, фінансова або операційна), яка
позитивно або негативно вплинула на фінансовий результат від
звичайної діяльності до оподаткування. У разі коли до збитків на підприємстві призвела не операційна
діяльність, більш детально аналізується фінансова або інвестиційна
діяльність з метою отримання висновку щодо наявності або
відсутності ознак дій з доведення підприємства до банкрутства за
рахунок "вимивання" прибутку, отриманого у ході операційної,
фінансової або інвестиційної діяльності. Під час аналізу прибутковості підприємства та його діяльності
заповнюється таблиця 16 "Аналіз показників рентабельності
(відсотків)". З метою визначення тих видів продукції, випуск яких є
рентабельним та на які в подальшому необхідно орієнтувати
виробництво, а також видів продукції, випуск яких вважається
економічно недоцільним, тобто їх виробництво слід припинити,
проводиться аналіз рентабельності окремих видів продукції. За
результатами аналізу заповнюється таблиця 17 "Рентабельність
окремих видів продукції". 2.2.7. Аналіз витрат на виробництво У ринкових умовах господарювання головною умовою ефективного
управління виробничим процесом підприємства є повнота,
достовірність та оперативність інформації про витрати на
виробництво, які формують собівартість виготовленої продукції.
Таку інформацію надає облік витрат виробництва, що є центральною
підсистемою в інформаційній системі бухгалтерського обліку. Від
належної організації обліку витрат залежать рівень економічного
управління підприємством, ступінь впливу результатів діяльності
окремих підрозділів на підвищення ефективності виробництва,
обґрунтованість планування якісних та кількісних показників й
оптимальне ціноутворення. Витрати певного періоду одночасно визначаються з доходом, для
отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо
пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі
витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом
кількох звітних періодів, то витрати визнаються шляхом
систематичного розподілу вартості активу (наприклад, у вигляді
амортизації) між відповідними звітними періодами. Детально
аналізуються ті статті витрат, які становлять найбільшу частку в
структурі загальних витрат на виробництво. За результатами
проведеного аналізу заповнюється таблиця 18 "Аналіз витрат на
виробництво". Крім того, аналізуються не лише витрати на виробництво, а і
структура адміністративних витрат, витрат на збут та інших
операційних витрат. На підставі результатів аналізу заповнюється
таблиця 19 "Аналіз формування фінансового результату від
операційної діяльності". З урахуванням інформації, наведеної у формі статистичної
звітності N 1П-НПП ( vl239202-09 ), проводиться аналіз структури
виробництва продукції для визначення тієї продукції, яка становить
найбільшу частку у виробництві. За результатами аналізу
заповнюється таблиця 20 "Аналіз структури виробництва продукції". 2.2.8. Аналіз використання трудових ресурсів Аналізується рух працівників (кількість робітників, які були
прийняті або звільнені протягом періоду, що аналізується) згідно з
формами державної статистичної звітності з метою визначення
безпосереднього впливу змін на чисельність працівників, а також
впливу умов їх праці на фінансовий результат господарської
діяльності підприємства. Результати аналізу вносяться до таблиці 21 "Аналіз трудових
ресурсів підприємства". При цьому більш детально аналізуються причини, які призвели
до втрат робочого часу (у разі коли вони мають суттєвий розмір),
та з'ясовується наявність заборгованості з виплати заробітної
плати. 2.2.9. Аналіз інвестицій та інновацій Основною метою проведення аналізу інвестиційної та
інноваційної діяльності підприємства є визначення доцільності та
ефективності її здійснення. Крім того, визначається можливість
поліпшення фінансового стану підприємства (рівень його
платоспроможності) за рахунок іммобілізації грошових коштів з
інвестиційних вкладень до розрахунків з кредиторами. Результати аналізу вносяться до таблиць 22 "Аналіз
технологічності структурних інвестицій в основний капітал", 23
"Аналіз інноваційної активності підприємства" та 24 "Аналіз
об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного
призначення". Під час аналізу інвестиційних вкладень визначається їх склад
за видами, формами та терміном здійснення, а також доцільність
здійснення цих інвестицій та їх ефективність для: виділення об'єктів соціальної інфраструктури; закриття виробництва нерентабельних видів продукції; освоєння випуску прогресивних видів продукції; продажу або здачі в оренду зайвих (не задіяних у виробництві)
основних засобів. Таким чином, визначається доцільність санації підприємства
або його ліквідації.
3. Аналіз наявності (відсутності) ознак дій з приховування чи
доведення до банкрутства або фіктивного банкрутства підприємства
та визначення ознак втрати або відновлення платоспроможності
3.1. Визначення ознак фіктивного банкрутства Фіктивним може бути визнано банкрутство в разі, коли
підприємство - боржник не задовольнило вимог кредиторів та
зобов'язань перед бюджетом у повному обсязі, за наявності у нього
на це можливості, на момент його звернення до господарського суду
із заявою про визнання своєї неплатоспроможності. З метою визначення ознак фіктивного банкрутства визначається
показник забезпечення зобов'язань боржника всіма його активами
шляхом зіставлення суми активів боржника із сумою його
зобов'язань. При здійсненні зазначених розрахунків до складу поточних
зобов'язань належать: основна сума боргу; відсотки, штраф, пеня та
неустойка (за наявності). У разі коли за результатами розрахунків показник забезпечення
зобов'язань боржника всіма його активами перевищує одиницю при
нульовій або позитивній рентабельності, це свідчить про наявність
ознак фіктивного банкрутства на підприємстві. Під час виявлення ознак фіктивного банкрутства враховується
наявність офіційної заяви власника або службової особи
підприємства - боржника до господарського суду щодо порушення
провадження у справі про банкрутство стосовно цього підприємства,
на підставі якої винесено відповідну ухвалу суду, та фактичної
можливості задоволення вимог кредиторів, у тому числі зобов'язань
перед бюджетом, у повному обсязі на момент звернення до суду. Як офіційну можна розглядати лише ту заяву, яка у разі
подання неодмінно тягне за собою правові наслідки. З огляду на це
офіційною вважається лише подана відповідним суб'єктом до
господарського суду письмова заява про своє банкрутство. Така
заява, зокрема, повинна містити виклад обставин, які підтверджують
неплатоспроможність боржника із зазначенням суми боргових вимог
кредиторів, а також строку їх виконання. З огляду на це не може вважатися фіктивним банкрутством
подання до господарського суду заяви, яка не може призвести до
порушення справи про банкрутство, зокрема такої заяви, що не
містить доказів заборгованості боржника, або ж заяви, поданої від
імені юридичної особи - суб'єкта господарської діяльності, щодо
якої не може застосовуватись процедура відновлення
платоспроможності або визнання боржника банкрутом (казенного
підприємства, комунального підприємства, щодо якого на пленарному
засіданні відповідної місцевої ради прийнято рішення про
незастосування до даного підприємства положень Закону України "Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом" ( 2343-12 ) тощо). Завідомо неправдивою є заява, у якій викладені відомості про
фінансову неспроможність, не відповідають дійсності та справжній
фінансовий стан боржника дає змогу йому виконати свої
зобов'язання. У ході визначення ознак фіктивного банкрутства заповнюється
таблиця 25 "Показники аналізу для виявлення ознак фіктивного
банкрутства".
3.2. Визначення ознак дій з доведення до банкрутства Визначення ознак дій з доведення до банкрутства здійснюється
за період, що починається за три роки до дати порушення справи про
банкрутство, у разі наявності ознак неправомірних дій
відповідальних осіб боржника, що призвели до його стійкої
фінансової неспроможності, у зв'язку з чим боржник був не в змозі
задовольнити в повному обсязі вимоги кредиторів або сплатити
обов'язкові платежі. У ході визначення ознак дій з доведення до банкрутства
аналізується рівень забезпечення зобов'язань кредиторів за період
проведення аналізу. Рівень забезпечення зобов'язань кредиторів характеризується
такими показниками: забезпечення зобов'язань боржника всіма його активами
(відношення суми активів боржника до суми його зобов'язань); забезпечення зобов'язань боржника його оборотними активами
(відношення оборотних активів до суми зобов'язань боржника); розмір чистих активів (різниця між сумою активів підприємства
та сумою його зобов'язань). Під час визначення ознак дій з доведення до банкрутства
заповнюється таблиця 26 "Показники для виявлення ознак дій з
доведення до банкрутства". У разі встановлення, що вищезазначені показники погіршилися
протягом періоду, який аналізується, з'ясовується причина
погіршення цих показників шляхом перевірки фінансово-господарських
договорів підприємства. Економічними ознаками дій з доведення до банкрутства може
вважатися такий фінансово-економічний стан боржника, коли
виконання умов договорів призвело до погіршення показників оцінки
його фінансового стану, зокрема: підписання завідомо невигідних для підприємства (у тому числі
фіктивних) договорів; необгрунтованої виплати грошових коштів, необгрунтованої
передачі третім особам майна; прийняття нераціональних управлінських рішень, які негативно
впливають на виробничу, торговельну, іншу статутну діяльність
підприємства, що призводить до фінансових збитків та втрат; заплутування звітності, знищення документів або інформації,
унаслідок чого неможлива ефективна робота підприємства тощо. Крім того, необхідно проаналізувати заходи, ужиті
керівництвом підприємства, щодо стягнення заборгованості (повнота
та своєчасність проведеної претензійно-позовної роботи) та
своєчасності розв'язання проблем у виробничому процесі тощо. Навмисне погіршення фінансово-господарського стану
підприємства можна визначити за такими основними ознаками: зменшення розміру, приховування та заниження оцінки майна,
яке знаходиться у розпорядженні підприємства; штучне збільшення розміру кредиторської та дебіторської
заборгованості; продаж задіяних у виробничо-господарській діяльності основних
засобів (особлива увага приділяється договорам відчуження майна
або оренди майна, зокрема перевіряється відповідність ціни
реалізації ринковій та наявність дозволу на вказані операції
органу, уповноваженого управляти майном); продаж товарів (робіт, послуг), які виготовляє підприємство,
за ціною, нижчою за собівартість, без належних економічних підстав
(наприклад, регульована ціна реалізації, яка корегується за
рахунок коштів державної підтримки; продаж за передоплатою;
тимчасове зниження ціни в рекламних цілях; продаж морально
застарілої продукції; продаж продукції, що не користується
попитом; продаж товарних залишків готової продукції для
перепрофілювання або запуску нового виробництва; продаж товарних
залишків (сезонної продукції) у зв'язку із закінченням сезону
тощо); у разі збиткової діяльності підприємства спрямування
отримуваних грошових засобів та інвестицій на закупівлю товарів,
робіт, послуг, безпосередньо не задіяних у виробничо-господарській
діяльності; необґрунтоване зменшення або збільшення штату підприємства.
3.3. Визначення ознак дій з приховування банкрутства Якщо на окремих стадіях провадження у справі про банкрутство
буде встановлено, що боржником подані недостовірні відомості про
його фінансовий та майновий стан у фінансовій звітності або в
інших документах, то в такому разі можуть мати місце ознаки дій з
приховування банкрутства. До ознак дій з приховування банкрутства належать: надання потенційним кредиторам (банківським установам,
державним установам, постачальникам, покупцям), а також
господарському суду завідомо неправдивої інформації про
фінансово-господарський стан підприємства, яка створює оманливе
враження про нормальний фінансовий стан підприємства і таким чином
приховує стійку фінансову неспроможність (якщо недостовірні
відомості повідомляються потенційному кредитору, від якого
очікують продажу продукції чи товарів, виконання робіт, надання
послуг, передачі майна, надання позики чи сплати авансових
грошових сум на користь організації, від імені якої надаються
відомості; або подання до господарського суду відзиву на заяву про
банкрутство із свідомо неправдивими відомостями про загальну суму
заборгованості, наявне у нього майно, у тому числі й кошти, що
знаходяться на його рахунках у банках чи інших фінансово-кредитних
установах тощо); можливість установлення причинного зв'язку між наданою
інформацією та збитками, яких зазнала третя особа. При цьому мається на увазі не тимчасовий розлад фінансової
діяльності юридичної особи, внаслідок якого виникають прострочення
платежів, а ситуація, яка виключає виконання даною особою вимог
кредиторів. Ознаками стійкої фінансової неспроможності можуть уважатися: збитковість діяльності протягом двох років; відхилення показників ліквідності від граничного значення; зупинення платежів, що триває понад три місяці, за наявності
боргових зобов'язань, строки платежів за якими настали; наявність значної (понад триста мінімальних розмірів
заробітної плати) суми непогашених боргових зобов'язань, строки
платежів за якими настали більше як три місяці тому; наявність значної суми непогашених боргових зобов'язань,
визнаних юридичною особою - боржником або підтверджені виконавчими
документами; наявність у підприємства значної суми непогашених штрафів,
пені, неустойки, визнаних у судовому порядку, за невиконання умов
договорів та недотримання вимог законодавства; наявність заяви про порушення провадження у справі про
банкрутство даної юридичної особи, прийнятої до розгляду
господарським судом, або провадження у справі про банкрутство цієї
юридичної особи. У ході проведення аналізу заповнюється таблиця 27 "Показники
для виявлення ознак дій з приховування банкрутства".
3.4. Визначення ознак втрати або відновлення
платоспроможності Під час проведення аналізу фінансово-господарського стану
суб'єктів підприємницької діяльності з метою виявлення серед них
боржників та запобігання їх банкрутству оцінюється фінансова
ситуація підприємств. Поточною неплатоспроможністю характеризується фінансовий стан
будь-якого підприємства, якщо на конкретний момент у зв'язку з
випадковим збігом обставин тимчасово суми наявних у нього коштів і
високоліквідних активів недостатньо для погашення поточного боргу,
що відповідно до законодавчого визначення розглядається як
неспроможність суб'єкта підприємницької діяльності виконати після
настання встановленого строку їх сплати грошові зобов'язання перед
кредиторами, у тому числі із заробітної плати, а також виконати
зобов'язання щодо сплати страхових внесків на загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування, податків і зборів (обов'язкових
платежів) не інакше як через відновлення платоспроможності. Ознаки критичної неплатоспроможності, що відповідають
фінансовому стану потенційного банкрутства, мають місце в разі,
коли на початку і наприкінці звітного кварталу присутні ознаки
поточної неплатоспроможності, а коефіцієнт покриття і коефіцієнт
забезпечення власними засобами наприкінці звітного кварталу менші
за їхні нормативні значення - 1,0 та 0,1 відповідно. Якщо наприкінці звітного кварталу хоча б один із зазначених
коефіцієнтів перевищує його нормативне значення або протягом
звітного кварталу спостерігається їх зростання, перевага надається
позасудовим заходам відновлення платоспроможності боржника або
його санації в процесі провадження справи про банкрутство. Якщо за підсумками року коефіцієнт покриття менший за 1,0 і
підприємство не отримало прибутку, такий його фінансовий стан
характеризується ознаками надкритичної неплатоспроможності. У
такому разі задоволення визнаних судом вимог кредиторів можливе
шляхом застосування ліквідаційної процедури.
{ Методичні рекомендації в редакції Наказу Міністерства економіки
N 1361 ( v1361665-10 ) від 26.10.2010 }
Заступник директора департаменту
з питань санації та банкрутства О.Архіпов

Додаток 1

до Методичних рекомендацій

ПЕРЕЛІК

показників, що використовуються під час

проведення аналізу фінансово-господарського стану

неплатоспроможних підприємств

------------------------------------------------------------------------ Скорочення| Найменування | Джерело інформації | | показника | | ----------+-----------------+-----------------------------------------| Б |баланс |форма N 1 |рядок 280 | | |( z0396-99 ) |(або рядок 640) | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| Бпоч |баланс на початок|форма N 1 |рядок 280 (640), графа 3 | |періоду | | | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| Бкін |баланс на кінець |форма N 1 |рядок 280 (640), графа 4 | |періоду | | | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| ВК |власний капітал |форма N 1 |рядок 380 | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| ВОА |власні оборотні |форма N 1 |рядок 380 - рядок 080 | |активи | |або (рядок 260 + | | | |рядок 270) - (рядок 430 +| | | |рядок 480 + рядок 620 + | | | |рядок 630) | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| ВОЗ |вартість основних|форма N 1 |рядок 030 | |засобів | | | |(залишкова) | | | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| ГК |грошові кошти та |форма N 1 |рядок 230 + рядок 240 | |їх еквіваленти в | | | |національній та | | | |іноземній валюті,| | | |поточні | | | |фінансові | | | |інвестиції | | | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| ДЗ |довгострокові |форма N 1 |рядок 480 | |зобов'язання | | | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| З |запаси |форма N 1 |рядок 100 + рядок 110 + | | | |рядок 120 + рядок 130 + | | | |рядок 140 | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| ЗОЗ |знос основних |форма N 1 |рядок 032, графа 3 | |засобів (на | |або графа 4 | |початок, кінець | | | |періоду) | | | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| ЗНВП |забезпечення |форма N 1 |рядок 430 | |наступних виплат | | | |і платежів | | | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| ДМП |доходи майбутніх |форма N 1 |рядок 630 | |періодів | | |
|----------+-----------------+---------------+-------------------------| ПФІ |поточні фінансові|форма N 1 |рядок 220 | |інвестиції | | | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| ПЗ |поточні |форма N 1 |рядок 620 | |зобов'язання | | | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| ДФІук |довгострокові |форма N 1 |рядок 040 | |фінансові | | | |інвестиції, які | | | |обліковуються за | | | |методом участі в | | | |капіталі інших | | | |підприємств | | | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| ДФІін |довгострокові |форма N 1 |рядок 045 | |фінансові | | | |інвестиції - інші| | | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| ВМП |витрати майбутніх|форма N 1 |рядок 270 | |періодів | | | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| НА |необоротні активи|форма N 1 |рядок 080 | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| НДП |"нормальні" |форма N 1 |рядок 380 + рядок 430 - | |джерела покриття | |рядок 360 - рядок 370 + | | | |рядок 480 - рядок 080 + | | | |рядок 620 | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| ОА |оборотні активи |форма N 1 |рядок 260 | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| ПВОЗ |первісна вартість|форма N 1 |рядок 031, графа 3 | |основних засобів | |або графа 4 | |(на початок, | | | |кінець періоду) | | | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| ПВОЗКП |первісна вартість|форма N 1 |рядок 031, графа 4 | |основних засобів | | | |на кінець періоду| | | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| ПВОЗПП |первісна вартість|форма N 1 |рядок 031, графа 3 | |основних засобів | | | |на початок | | | |періоду | | | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| ПК |позиковий капітал|форма N 1 |рядок 480 + рядок 620 | |(довгострокові та| | | |поточні | | | |зобов'язання) | | | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| СВВК |середня вартість |форма N 1 |рядок 380 (графа 3 + | |власного капіталу| |графа 4) / 2 | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| СВОЗ |середня вартість |форма N 1 |рядок 30 (графа 3 + | |основних засобів | |графа 4) / 2 | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| СДЗ |середня |форма N 1 |рядки 050, 150, 160, 170,| |дебіторська | |180, 190, 200, 210 | |заборгованість | |(графа 3 + графа 4) / 2 | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| СЗ |середні запаси |форма N 1 |рядки 100,110, 120, 130, | | | |140 (графа 3 + | | | |графа 4) / 2 | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| СКЗ |середня |форма N 1 |рядок 480 + рядок 620 | |кредиторська | |(графа 3 + графа 4) / 2 | |заборгованість | | | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| ФК |функціонуючий |форма N 1 |рядок 260 - рядок 620 | |капітал | | | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| ВР |дохід (виручка) |форма N 2 |рядок 010 | |від реалізації |( z0397-99 ) | | |продукції | | | |(товарів, робіт, | | | |послуг) | | | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| ВВЗП |витрати на |форма N 2 |рядок 040 + рядок 070 + | |виробництво та | |рядок 080 + рядок 090 | |збут продукції | | | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| ВПЗ |валовий прибуток |форма N 2 |рядок 050 або рядок 055 | |(збиток) | | | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| СР |собівартість |форма N 2 |рядок 040, для суб'єктів | |реалізованої | |малого підприємництва - | |продукції | |рядок 140 | |(товарів, робіт, | | | |послуг) | | | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| АВ |адміністративні |форма N 2 |рядок 070 | |витрати | | | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| ВЗ |витрати на збут |форма N 2 |рядок 080 | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| ПЗЗД зп |прибуток (збиток)|форма N 2 |рядок 190 або рядок 195, | |від звичайної | |графа 3 | |діяльності за | | | |звітний період | | | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| ЧП |чистий прибуток |форма N 2 |рядок 220 або рядок 225 | |(збиток) | | | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| ЧД |чистий дохід від |форма N 2 |рядок 035 | |реалізації | | | |продукції | | | |(товарів, робіт, | | | |послуг) | | | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| А |амортизація як |форма N 2 |рядок 260 | |елемент | | | |операційних | | | |витрат | | | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| ВАЧОЗ |вартість активної|форма N 5 |рядок 130, графа 14 + | |частини основних |( z0904-00 ) |рядок 140, графа 14 | |засобів на кінець| | | |року | | | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| ЗАЧОЗ |знос активної |форма N 5 |рядок 130, графа 15 + | |частини основних | |рядок 140, графа 15 | |засобів на кінець| | | |року | | | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| ПВАЧОЗ |первісна вартість|форма N 5 |рядок 130, графа 3 + | |активної частини | |рядок 140, графа 3 | |основних засобів | | | |на початок року | | | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| ПВОЗВПП |первісна вартість|форма N 5 |рядок 260, графа 8 | |основних засобів,| | | |які вибули | | | |протягом періоду | | | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| ПВОЗНПП |первісна вартість|форма N 5 |рядок 260, графа 5 | |основних засобів,| | | |які надійшли | | | |протягом періоду | | | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| ОЗ |основні засоби |форма N 11-ОЗ |рядок 100, графа 7 | |(усього по |( vb292202-09 )| | |підприємству) | | | |станом на кінець | | | |року | | | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| ОЗОД |основні засоби |форма N 11-ОЗ |рядок 140, графа 7 | |основного виду | | | |економічної | | | |діяльності | | | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| ОЗПА |основні засоби, |форма N 11-ОЗ |рядок 100, графа 11 | |на які повністю | | | |нарахована | | | |амортизація | | | |(знос) | | | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| СОЧШП |середньооблікова |форма N 3-ПВ |рядок 3170, графа 2 | |чисельність | | | |штатних | | | |працівників | | | |облікового | | | |складу, осіб | | | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| ПП |прийнято |форма N 3-ПВ |рядок 5010, графа 1 | |працівників, осіб| | | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| ВП |вибуло |форма N 3-ПВ |рядок 5020, графа 1 | |працівників, | | | |усього, осіб | | | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| ВПСШ |вибуло у зв'язку |форма N 3-ПВ |рядок 5030, графа 1 | |із скороченням | | | |штату, осіб | | | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| НП |не відпрацьовано,|форма N 3-ПВ |рядок 3040, графа 1 | |всього, | | | |людино-годин | | | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| НПіа |не відпрацьовано |форма N 3-ПВ |рядок 3100, графа 1 | |у зв'язку з | | | |відпустками за | | | |ініціативою | | | |адміністрації, | | | |людино-годин | | | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| НПіаЗ |не відпрацьовано |форма N 3-ПВ |рядок 3110, графа 1 | |у зв'язку з | | | |відпустками з | | | |ініціативи | | | |адміністрації | | | |тривалістю понад | | | |три місяці | | | |поспіль, | | | |людино-годин | | | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| НПСТ |неявки у зв'язку |форма N 3-ПВ |рядок 3120, графа 1 | |з переведенням на| | | |скорочений | | | |робочий день, | | | |тиждень, | | | |людино-годин | | | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| ПРС |простої, |форма N 3-ПВ |рядок 3130, графа 1 | |людино-годин | | | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| ПРГ |прогули, |форма N 3-ПВ |рядок 3150, графа 1 | |людино-годин | | | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| В |кількість |форма N 3-ПВ |рядок 5061, графа 1 | |вакансій на | | | |кінець звітного | | | |періоду, осіб | | | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| КПнчс |кількість |форма N 1-ПВ |рядок 10170, графа 1 | |працівників у |(умови праці) | | |найбільш |( vb294202-09 )| | |чисельній зміні в| | | |останній робочий | | | |день звітного | | | |року, осіб | | | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| СОЧепз |середньооблікова |форма N 1-ПВ |рядок 1010, графа 1 | |чисельність усіх |( vc294202-09 )| | |працівників в | | | |еквіваленті | | | |повної | | | |зайнятості, осіб | | | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| ФОП |фонд оплати праці|форма N 1-ПВ |рядок 1020, графа 1 | |всіх працівників,| | | |тис. гривень | | | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| ЗЗП |сума |форма N 1-ПВ |рядок 2010, графа 1 | |заборгованості з | | | |виплати | | | |заробітної плати,| | | |усього, | | | |тис. гривень | | | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| ОЧПкр |облікова |форма N 1-ПВ |рядок 10010, графа 1 | |кількість штатних| | | |працівників на | | | |31 грудня | | | |звітного року, | | | |усього | | | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| Іок |загальний обсяг |форма |рядок 061 | |інвестицій в |N 1-інвестиції | | |основний капітал | | | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| Ібр |інвестиції в |форма |рядок 062 | |будівельні і |N 1-інвестиції | | |монтажні роботи | | | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| Імо |інвестиції в |форма |рядок 063 | |машини, |N 1-інвестиції | | |обладнання, | | | |інструмент, | | | |інвентар | | | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| Іі |інвестиції в інші|форма |рядок 064 | |капітальні роботи|N 1-інвестиції | | |і витрати | | | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| ВТІ |загальна сума |форма |рядок 101 | |витрат на |N 1-інновації | | |технологічні |( vb230202-09 )| | |інновації | | | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| ТІвк |фінансування |форма |рядок 202 | |технологічних |N 1-інновації | | |інновацій за | | | |рахунок власних | | | |коштів | | | ----------+-----------------+---------------+-------------------------| ДВА |Дивіденди, |форма N 4 |рядок 140, графа 8 | |виплачені |( z0399-99 ) | | |акціонерам | | | -----------------------------------------------------------------------
{ Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства економіки N 1361
( v1361665-10 ) від 26.10.2010 }
Заступник директора департаменту
з питань санації та банкрутства О.Архіпов

Додаток 2

до Методичних рекомендацій

СИСТЕМА

показників оцінки

фінансово-господарського стану підприємства

------------------------------------------------------------------------ Аспект |Основний показник, | Порядок | Висновок | діяльності, що| який характеризує | розрахунку | | досліджується |аспект діяльності, | аналітичних | | | одиниця виміру | показників | | --------------+-------------------+---------------+-------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | --------------+-------------------+---------------+-------------------| Показники |частка основних |ВОЗ х 100 / Б |показує, скільки в | оцінки стану |засобів в активах | |балансі | основних |підприємства, | |підприємства | засобів |відсотків | |становлять основні | | | |засоби | |-------------------+---------------+-------------------| |частка активної |ВАЧОЗ х 100 / |зростання цього | |частини основних |ВОЗ |показника в | |засобів, відсотків | |динаміці | | | |розцінюється як | | | |сприятлива | | | |тенденція | |-------------------+---------------+-------------------| |коефіцієнт зносу |ЗОЗ х 100 / |характеризує стан | |основних засобів, |ПВОЗ |основних засобів | |відсотків | | | |-------------------+---------------+-------------------| |коефіцієнт зносу |ЗАЧОЗ х 100 / |збільшення значення| |активної частини |ПВАЧОЗ |цього показника | |основних засобів, | |свідчить про | |відсотків | |зношення активної | | | |частини основних | | | |засобів | |-------------------+---------------+-------------------| |коефіцієнт |ПВОЗНПП х 100 /|показує, яку | |поновлення, |ПВОЗПП |частину основних | |відсотків | |засобів на кінець | | | |року становлять | | | |нові основні засоби| |-------------------+---------------+-------------------| |коефіцієнт вибуття,|ПВОЗВПП х 100 /|показує, яка | |відсотків |ПВОЗПП |частина основних | | | |засобів та які з | | | |них були на балансі| | | |підприємства на | | | |початок року, | | | |вибули у зв'язку | | | |зі зносом або | | | |іншими причинами | |-------------------+---------------+-------------------| |співвідношення суми|ОЗОД х 100 / ОЗ|показує, яку | |основних засобів | |частину всіх | |основної діяльності| |основних засобів | |до суми основних | |займають основні | |засобів | |засоби основної | |підприємства станом| |діяльності; | |на кінець року, | |зростання показника| |відсотків | |свідчить про | | | |збільшення | | | |інвестицій в | | | |основну діяльність | |-------------------+---------------+-------------------| |ступінь придатності|(ЗОЗ - ОЗПА) х |збільшення значення| |основних засобів у |100 / (ОЗ - |свідчить про | |межах нормативного |ОЗПА) |зношення основних | |строку служби, | |фондів підприємства| |відсотків | | | |-------------------+---------------+-------------------| |питома вага |ОЗПА х 100 / ОЗ|відображає питому | |повністю зношених | |вагу повністю | |основних засобів, | |замортизованих | |відсотків | |основних засобів у | | | |загальному їх | | | |обсязі | --------------+-------------------+---------------+-------------------| Показники |маневреність |ВОА / ОА |для нормального | оцінки |власних оборотних | |функціонування | ліквідності |засобів | |підприємства цей | | | |показник змінюється| | | |в межах від 0 до 1 | |-------------------+---------------+-------------------| |коефіцієнт поточної|ОА / ПК |збільшення значення| |(загальної) | |показника є | |ліквідності | |сприятливою | | | |тенденцією для | | | |підприємства | |-------------------+---------------+-------------------| |коефіцієнт |ОА / ПЗ | - " - | |покриття - Кп | | | |-------------------+---------------+-------------------| |коефіцієнт швидкої |(ОА - З - ВМП) |граничне значення -| |ліквідності |/ ПЗ |0,6-0,8 | |-------------------+---------------+-------------------| |коефіцієнт |ГК / ПЗ |показує, яка | |абсолютної | |частина | |ліквідності | |короткострокових | |(платоспроможності)| |зобов'язань може | |(Кал) | |бути погашена | | | |негайно, найбільш | | | |жорсткий критерій | | | |ліквідності; | | | |граничне значення -| | | |0,2-0,35 | |-------------------+---------------+-------------------| |частка оборотних |ОА х 100 / Б |показує, яку | |коштів в активах, | |частину в активах | |відсотків | |підприємства | | | |становлять оборотні| | | |кошти | |-------------------+---------------+-------------------| |частка власних |ВОА х 100 / ОА |показує, яку | |оборотних коштів в | |частину становлять | |їх загальній сумі, | |в загальному обсязі| |відсотків | |оборотних коштів | | | |підприємства | |-------------------+---------------+-------------------| |частка власних |ВОА х 100 / З |рекомендована нижня| |оборотних коштів у | |межа цього | |покритті запасів, | |показника становить| |відсотків | |50 відсотків | |-------------------+---------------+-------------------| |частка запасів у |З х 100 / ОА |показує, яку | |оборотних активах, | |частину в оборотних| |відсотків | |активах | | | |підприємства | | | |становлять запаси | |-------------------+---------------+-------------------| |коефіцієнт покриття|НДП / З |у разі коли | |запасів | |значення цього | | | |показника менше | | | |ніж 1, поточний | | | |фінансовий стан | | | |підприємства | | | |розглядається як | | | |нестійкий | --------------+-------------------+---------------+-------------------| Показники |коефіцієнт |ВК / Б |зростання цього | оцінки |фінансової | |показника свідчить | фінансової |автономії | |про збільшення | стійкості | | |фінансової | | | |стійкості, | | | |стабільності та | | | |незалежності | | | |підприємства від | | | |позикових коштів; | | | |граничне | | | |значення - 0,5 | |-------------------+---------------+-------------------| |коефіцієнт |Б / ВК |збільшення значення| |фінансової | |цього показника в | |залежності | |динаміці свідчить | | | |про зростання | | | |частки позикових | | | |коштів під час | | | |фінансування | | | |підприємства, | | | |граничне | | | |значення - 2 | |-------------------+---------------+-------------------| |коефіцієнт |(ВК - НА) / ВК |граничне | |маневреності | |значення - 0,1 | |власного капіталу | | | |-------------------+---------------+-------------------| |коефіцієнт |ПК / Б |показує, яку | |концентрації | |частину в балансі | |позикового капіталу| |підприємства | | | |становить позиковий| | | |капітал; граничне | | | |значення - 0,5 | |-------------------+---------------+-------------------| |коефіцієнт |ДЗ / НА |показує, яка | |структури | |частина основних | |довгострокових | |засобів та інших | |вкладень | |необоротних активів| | | |фінансується | | | |зовнішніми | | | |інвесторами. | | | |Збільшення | | | |значення цього | | | |показника в | | | |динаміці свідчить | | | |про зростання | | | |залежності | | | |підприємства від | | | |зовнішніх | | | |інвесторів | |-------------------+---------------+-------------------| |коефіцієнт |ДЗ / (ДЗ + ВК) |збільшення значення| |довгострокового | |цього показника в | |залучення позикових| |динаміці свідчить | |коштів | |про зростання | | | |залежності | | | |підприємства від | | | |зовнішніх | | | |інвесторів | |-------------------+---------------+-------------------| |коефіцієнт |ДЗ / ПК |показує, яку | |структури | |частину в | |позикового капіталу| |позиковому капіталі| | | |підприємства | | | |становлять | | | |довгострокові | | | |пасиви | |-------------------+---------------+-------------------| |коефіцієнт |ПК / ВК |збільшення значення| |співвідношення | |цього показника | |позикових та | |свідчить про | |власних коштів | |зниження фінансової| | | |стійкості та | | | |навпаки | |-------------------+---------------+-------------------| |показник |(Б - ВК) / ВК |зменшення значення | |фінансового | |цього показника | |левериджу | |свідчить про | | | |позитивні зміни на | | | |підприємстві, | | | |граничне | | | |значення - 0,25 | |-------------------+---------------+-------------------| |коефіцієнт |(ВК + ЗНВП + |зростання цього | |забезпечення |ДМП - НА) / ОА |показника | |власними засобами | |забезпечує для | | | |неплатоспроможного | | | |підприємства | | | |можливість | | | |використання | | | |позасудових заходів| | | |відновлення | | | |платоспроможності; | | | |граничне | | | |значення - 0,1 | |-------------------+---------------+-------------------| |продуктивність |ВР/ СОЧШП |зростання цього | |праці, | |показника є | |тис. гривень/ особу| |сприятливою | | | |тенденцією для | | | |підприємства | |-------------------+---------------+-------------------| |фондовіддача, |ВР / СРОЗ |значення показника | |гривень / гривень | |залежить від | | | |галузевих | | | |особливостей | | | |підприємства | |-------------------+---------------+-------------------| |оборотність коштів |ВР / СДЗ |зростання цього | |у розрахунках | |показника є | |(ОКРО), оборотів | |сприятливою | | | |тенденцією для | | | |підприємства | |-------------------+---------------+-------------------| |час обороту коштів |360 днів / ОКРО|зменшення значення | |у розрахунках | |показника свідчить | |(ЧОКР), днів | |про збільшення ОКРО| | | |та є сприятливою | | | |тенденцією для | | | |підприємства | |-------------------+---------------+-------------------| |оборотність |СР / СЗ |зростання цього | |запасів, оборотів | |показника є | |(ОЗО) | |сприятливою | | | |тенденцією для | | | |підприємства | |-------------------+---------------+-------------------| |час обороту запасів|360 днів / ОЗО |сприятливою | |(ЧОЗ), днів | |вважається | | | |тенденція зменшення| | | |значення показника | |-------------------+---------------+-------------------| |час обороту |(СКЗ х | - " - | |кредиторської |360 днів) / СР | | |заборгованості | | | |(ЧОКЗ), днів | | | |-------------------+---------------+-------------------| |тривалість |ЧОКР + ЧОЗ | - " - | |операційного циклу | | | |(ТОЦ), днів | | | |-------------------+---------------+-------------------| |тривалість |ТОЦ - ЧОКЗ | - " - | |фінансового циклу, | | | |днів | | | |-------------------+---------------+-------------------| |коефіцієнт |СДЗ / ВР | - " - | |погашення | | | |дебіторської | | | |заборгованості | | | |-------------------+---------------+-------------------| |оборотність |ВР / СВВК |сприятливою | |власного капіталу, | |вважається | |оборотів | |тенденція | | | |збільшення значення| | | |показника | |-------------------+---------------+-------------------| |оборотність |ВР / | - " - | |сукупного капіталу,|((Бн + Бк) / 2)| | |оборотів | | | |-------------------+---------------+-------------------| |коефіцієнт |(ЧП - ДВА) / ВК|показує, якими в | |стійкості | |середньому темпами | |економічного росту | |може розвиватися | | | |підприємство в | | | |майбутньому | |-------------------+---------------+-------------------| |поточна |ДФІук + ДФІін +|від'ємний результат| |платоспроможність |ГК - ПК |свідчить про | | | |поточну | | | |неплатоспроможність| | | |підприємства | |-------------------+---------------+-------------------| |коефіцієнт Бівера |(ЧП + А) / ПК |у разі коли цей | | | |показник не | | | |перевищує 0,2, це | | | |свідчить про | | | |небажане скорочення| | | |частки прибутку, | | | |яка спрямовується | | | |на розвиток | | | |виробництва | --------------+-------------------+---------------+-------------------| Оцінка |рентабельність |(ВПЗ х 100) / |сприятливою | рентабельності|продукції, |СР |вважається | |відсотків | |тенденція | | | |збільшення значення| | | |показника | |-------------------+---------------+-------------------| |рентабельність |ЧП / ЧД | - " - | |діяльності, | | | |відсотків | | | |-------------------+---------------+-------------------| |рентабельність |ЧП х 100) / | - " - | |активів, відсотків |((Бпоч + | | | |Бкін) / 2) | | |-------------------+---------------+-------------------| |рентабельність |(ЧП х 100) / | - " - | |сукупного капіталу,|((Бпоч + | | |відсотків |Бкін) / 2) | | |-------------------+---------------+-------------------| |рентабельність |ЧП х 100 / СВВК| - " - | |власного капіталу, | | | |відсотків | | | |-------------------+---------------+-------------------| |період окупності |СВВК / ЧП |сприятливою | |власного капіталу | |вважається | | | |тенденція зменшення| | | |значення показника | -----------------------------------------------------------------------
{ Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства економіки N 1361
( v1361665-10 ) від 26.10.2010 }
Заступник директора департаменту
з питань санації та банкрутства О.Архіпов

Додаток 3

до Методичних рекомендацій

ЗВІТ

за результатами проведення аналізу

фінансово-господарської діяльності

неплатоспроможного підприємства

1. Загальна характеристика підприємства.
2. Оцінка підприємства з позиції неплатоспроможності.
2.1. Оцінка фінансового стану підприємства.
2.2. Аналіз фінансових факторів, що призвели до
неплатоспроможності, та визначення можливості санації
підприємства. 2.2.1. Аналіз необоротних активів. 2.2.2. Аналіз оборотних активів. 2.2.3. Аналіз власних оборотних засобів. 2.2.4. Поглиблений аналіз дебіторської заборгованості (аналіз
структури, тенденцій та аналітичних показників). 2.2.5. Аналіз кредиторської заборгованості. 2.2.6. Аналіз прибутковості підприємства. 2.2.7. Аналіз витрат на виробництво. 2.2.8. Аналіз використання трудових ресурсів. 2.2.9. Аналіз інвестицій та інновацій. 2.2.10. Аналіз об'єктів житлово-комунального та
соціально-культурного призначення.
3. Оцінка резервів підвищення ефективності функціонування
підприємства та відновлення його платоспроможності.
4. Аналіз виявлення ознак дій з приховування банкрутства,
фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства.
4.1. Визначення ознак фіктивного банкрутства.
4.2. Визначення ознак дій з доведення до банкрутства.
4.3. Визначення ознак дій з приховування банкрутства.
4.4. Визначення ознак втрати або відновлення
платоспроможності.
5. Загальні висновки (в тому числі про наявність ознак з дій
приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до
банкрутства) та рекомендації щодо подальшого розвитку
підприємства.
Таблиця 1
Загальна характеристика підприємства
------------------------------------------------------------------ Характеристика |Показник| -------------------------------------------------------+--------| Повне найменування | | -------------------------------------------------------+--------| Скорочене найменування | | -------------------------------------------------------+--------| Дата утворення (реорганізації тощо) | | -------------------------------------------------------+--------| Код згідно з ЄДРПОУ | | -------------------------------------------------------+--------| Підпорядкованість | | -------------------------------------------------------+--------| Код території (КОАТУУ) | | -------------------------------------------------------+--------| Вид діяльності | | -------------------------------------------------------+--------| Код виду економічної діяльності (КВЕД) | | -------------------------------------------------------+--------| Форма власності | | -------------------------------------------------------+--------| Код форми власності (КФВ) | | -------------------------------------------------------+--------| Територія | | -------------------------------------------------------+--------| Код організаційно-правової форми господарювання (КОПФГ)| | -------------------------------------------------------+--------| Статус підприємства (монополіст, який працює на | | загальнодержавному рівні; монополіст, який працює на | | регіональному ринку; стратегічно важливе підприємство | | для економіки та безпеки України, не підлягає | | приватизації тощо) | | -------------------------------------------------------+--------| Адреса підприємства | | -------------------------------------------------------+--------| Керівник підприємства (прізвище, ім'я, по батькові), | | телефон | | -------------------------------------------------------+--------| Головний бухгалтер (прізвище, ім'я, по батькові), | | телефон | | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 2
Основні показники, що визначають

фінансово-господарський стан підприємства
------------------------------------------------------------------ N | Показник, одиниця |Фактичне значення за | Примітки | з/п| виміру | три попередні роки | (висновки), | | | | нормативне | | | | значення | | |---------------------+----------------| | |на початок|на кінець |зміни| | | | періоду | періоду |(+/-)| | | |01.__.20__|01.__.20__| | | ---+---------------------+----------+----------+-----+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ----------------------------------------------------------------| Загальні показники діяльності підприємства | ----------------------------------------------------------------| 1 |Чистий дохід | | | | | |(виручка) від | | | | | |реалізації продукції | | | | | |(товарів, робіт, | | | | | |послуг), тис. гривень| | | | | ---+---------------------+----------+----------+-----+----------| 2 |Чистий прибуток | | | | | |(збиток), | | | | | |тис. гривень | | | | | ---+---------------------+----------+----------+-----+----------| 3 |Середньооблікова | | | | | |чисельність | | | | | |працівників, осіб | | | | | ---+---------------------+----------+----------+-----+----------| 4 |Фонд оплати праці, | | | | | |тис. гривень | | | | | ---+---------------------+----------+----------+-----+----------| 5 |Власний капітал, | | | | | |тис. гривень | | | | | ---+---------------------+----------+----------+-----+----------| 6 |Необоротні активи, | | | | | |тис. гривень | | | | | ---+---------------------+----------+----------+-----+----------| 7 |Довгострокові | | | | | |зобов'язання, | | | | | |тис. гривень | | | | | ---+---------------------+----------+----------+-----+----------| 8 |Короткострокові | | | | | |кредити та позики, | | | | | |тис. гривень | | | | | ---+---------------------+----------+----------+-----+----------| 9 |Дебіторська | | | | | |заборгованість, | | | | | |тис. гривень | | | | | ---+---------------------+----------+----------+-----+----------| 10 |Запаси, тис. гривень | | | | | ---+---------------------+----------+----------+-----+----------| 11 |Власні оборотні | | | | | |засоби, тис. гривень | | | | | ---+---------------------+----------+----------+-----+----------| 12 |Функціонуючий | | | | | |капітал, тис. гривень| | | | | ---+---------------------+----------+----------+-----+----------| 13 |Продуктивність праці,| | | | | |тис. гривень / особу | | | | | ----------------------------------------------------------------| Показники ліквідності | ----------------------------------------------------------------| 14 |Коефіцієнт поточної | | | | > 1,5 | |ліквідності | | | | | ---+---------------------+----------+----------+-----+----------| 15 |Коефіцієнт покриття | | | | > 1,0 | ---+---------------------+----------+----------+-----+----------| 15 |Коефіцієнт швидкої | | | |0,6 - 0,8 | |ліквідності | | | | | ---+---------------------+----------+----------+-----+----------| 16 |Коефіцієнт абсолютної| | | |0,2 - 0,35| |ліквідності | | | | | |(платоспроможності) | | | | | ---+---------------------+----------+----------+-----+----------| 17 |Маневреність власних | | | | | |оборотних засобів | | | | | ---+---------------------+----------+----------+-----+----------| 18 |Коефіцієнт покриття | | | | | |запасів | | | | | ---+---------------------+----------+----------+-----+----------| 19 |Коефіцієнт | | | | | |фінансової автономії | | | | | ----------------------------------------------------------------| Показники фінансової стійкості | ----------------------------------------------------------------| 20 |Коефіцієнт | | | | > 0,5 | |концентрації | | | | | |власного капіталу | | | | | ---+---------------------+----------+----------+-----+----------| 21 |Коефіцієнт фінансової| | | | = 2 | |залежності | | | | | ---+---------------------+----------+----------+-----+----------| 22 |Коефіцієнт | | | | > 0,1 | |маневреності власного| | | | | |капіталу | | | | | ---+---------------------+----------+----------+-----+----------| 23 |Коефіцієнт | | | | < 0,5 | |концентрації | | | | | |позикового капіталу | | | | | ---+---------------------+----------+----------+-----+----------| 24 |Коефіцієнт структури | | | | | |довгострокових | | | | | |вкладень | | | | | ---+---------------------+----------+----------+-----+----------| 25 |Коефіцієнт | | | | | |довгострокового | | | | | |залучення позикових | | | | | |коштів | | | | | ---+---------------------+----------+----------+-----+----------| 26 |Коефіцієнт структури | | | | | |позикового капіталу | | | | | ---+---------------------+----------+----------+-----+----------| 27 |Коефіцієнт | | | | | |співвідношення | | | | | |позикових та власних | | | | | |коштів | | | | | ---+---------------------+----------+----------+-----+----------| 28 |Коефіцієнт | | | | 0,1 | |забезпечення | | | | | |власними засобами | | | | | ---+---------------------+----------+----------+-----+----------| 29 |Показник фінансового | | | | < 0,25 | |левериджу | | | | | ---+---------------------+----------+----------+-----+----------| 30 |Тривалість | | | | | |фінансового циклу | | | | | ---+---------------------+----------+----------+-----+----------| 31 |Поточна | | | | | |платоспроможність | | | | | ---+---------------------+----------+----------+-----+----------| 32 |Коефіцієнт Бівера | | | | > 0,2 | ----------------------------------------------------------------| Показники рентабельності | ----------------------------------------------------------------| 33 |Рентабельність | | | | | |продукції, відсотків | | | | | ---+---------------------+----------+----------+-----+----------| 34 |Рентабельність | | | | | |діяльності, відсотків| | | | | ---+---------------------+----------+----------+-----+----------| 35 |Рентабельність | | | | | |сукупного капіталу, | | | | | |відсотків | | | | | ---+---------------------+----------+----------+-----+----------| 36 |Рентабельність | | | | | |власного капіталу, | | | | | |відсотків | | | | | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 3
Вертикальний та горизонтальний аналіз

необоротних активів підприємства
--------------------------------------------------------------------- Стаття балансу | На початок | На кінець | Зміни | | періоду | періоду | | |----------------+----------------+----------------| | сума, |відсоток| сума, |відсоток| сума, |відсоток| | тис. | | тис. | | тис. | | |гривень| |гривень| |гривень| | ----------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ----------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| Необоротні | | 100 | | 100 | | | активи, усього | | | | | | | ----------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| 1. Нематеріальні| | | | | | | активи | | | | | | | ----------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| 1.1. Залишкова | | | | | | | вартість | | | | | | | ----------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| 1.2. Первісна | | | | | | | вартість | | | | | | | ----------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| 2. Незавершене | | | | | | | будівництво | | | | | | | ----------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| 3. Основні | | | | | | | засоби | | | | | | | ----------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| 3.1. Залишкова | | | | | | | вартість | | | | | | | ----------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| 3.2. Первісна | | | | | | | вартість | | | | | | | ----------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| 4. Довгострокові| | | | | | | фінансові | | | | | | | інвестиції | | | | | | | ----------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| 4.1. Інвестиції,| | | | | | | які | | | | | | | обліковуються | | | | | | | за методом | | | | | | | участі в | | | | | | | капіталі інших | | | | | | | підприємств | | | | | | | ----------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| 4.2. Інші | | | | | | | фінансові | | | | | | | інвестиції | | | | | | | ----------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| 5. Довгострокова| | | | | | | дебіторська | | | | | | | заборгованість | | | | | | | ----------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| 6. Відстрочені | | | | | | | податкові активи| | | | | | | ----------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| 7. Інші | | | | | | | необоротні | | | | | | | активи | | | | | | | --------------------------------------------------------------------
Таблиця 4
Аналіз незавершеного будівництва
------------------------------------------------------------------------------------------ N |Назва об'єкта| Початок |Планова | Ступінь |Облікова|Передбачуваний| Вартість | з/п|незавершеного|будівництва|вартість|будівельної|вартість|строк уведення| доведення | | будівництва | |об'єкта,|придатності|об'єкта,|в експлуатацію| об'єкта до | | | | тис. | об'єкта, | тис. | | придатності | | | |гривень | відсотків |гривень | | для | | | | | | | |користування,| | | | | | | |тис. гривень | -----------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 5
Аналіз стану основних засобів підприємства
------------------------------------------------------------------ Показник | На початок | На кінець |Зміни (+/-)| | періоду, | періоду, | | | відсотків | відсотків | | -----------------+-----------------+----------------+-----------| 1 | 2 | 3 | 4 | -----------------+-----------------+----------------+-----------| Частка основних | | | | засобів в активах| | | | підприємства | | | | -----------------+-----------------+----------------+-----------| Частка активної | | | | частини основних | | | | засобів | | | | -----------------+-----------------+----------------+-----------| Коефіцієнт зносу | | | | основних засобів | | | | -----------------+-----------------+----------------+-----------| Коефіцієнт зносу | | | | активної частини | | | | основних засобів | | | | -----------------+-----------------+----------------+-----------| Коефіцієнт | | | | оновлення | | | | основних засобів | | | | -----------------+-----------------+----------------+-----------| Коефіцієнт | | | | вибуття основних | | | | засобів | | | | -----------------+-----------------+----------------+-----------| Співвідношення | | | | суми основних | | | | засобів основної | | | | діяльності із | | | | сумою основних | | | | засобів | | | | підприємства | | | | станом на кінець | | | | року | | | | -----------------+-----------------+----------------+-----------| Питома вага | | | | повністю зношених| | | | основних засобів | | | | -----------------+-----------------+----------------+-----------| Ступінь | | | | придатності | | | | основних засобів | | | | у межах | | | | нормативного | | | | строку служби | | | | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 6
Аналіз строку служби обладнання підприємства
------------------------------------------------------------------------------------------------ Показник | Строк служби | |-----------------------------------------------------------------------------------| | до 5 років | від 5 до 10 років | від 10 до 20 років | понад 20 років | |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------| |кількість,|вартість,|кількість,|вартість,|кількість,|вартість,|кількість,|вартість,| | штук | тис. | штук | тис. | штук | тис. | штук | тис. | | | гривень | | гривень | | гривень | | гривень | ----------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------| Усього | | | | | | | | | у тому | | | | | | | | | числі за | | | | | | | | | видами | | | | | | | | | обладнання| | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 7
Використання виробничих потужностей
---------------------------------------------------------------------------------------------- Вид |Одиниця|Потужність|Зміни протягом року |Потужність| Випуск | Використання | продукції |виміру |на початок|--------------------|на кінець | продукції |середньорічної | | | року |збільшення|зменшення| року | або | потужності | | | | | | |кількість |(графа 8 / | | | | | | |переробленої|графа 7) х 100,| | | | | | |продукції | відсотків | ------------+-------+----------+----------+---------+----------+------------+---------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ------------+-------+----------+----------+---------+----------+------------+---------------| Усього на | | | | | | | | підприємстві| | | | | | | | ------------+-------+----------+----------+---------+----------+------------+---------------| У тому числі| | | | | | | | за окремими | | | | | | | | видами | | | | | | | | продукції | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 8
Вертикальний та горизонтальний аналіз

оборотних активів підприємства
--------------------------------------------------------------------- Стаття балансу | На початок | На кінець | Зміни | | аналізу | аналізу | | |----------------+----------------+----------------| | сума, |відсот- | сума, |відсот- | сума, |відсот- | | тис. | ків | тис. | ків | тис. | ків | |гривень| |гривень| |гривень| | ----------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ----------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| Оборотні | | 100 | | 100 | | | активи - усього | | | | | | | ----------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| 1. Запаси | | | | | | | ----------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| 1.1. Виробничі | | | | | | | запаси | | | | | | | ----------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| 1.2. Тварини | | | | | | | на вирощуванні | | | | | | | та відгодівлі | | | | | | | ----------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| 1.3. Незавершене| | | | | | | виробництво | | | | | | | ----------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| 1.4. Готова | | | | | | | продукція | | | | | | | ----------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| 2. Векселі | | | | | | | одержані | | | | | | | ----------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| 3. Дебіторська | | | | | | | заборгованість | | | | | | | за товари, | | | | | | | роботи, послуги | | | | | | | ----------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| 3.1. Чиста | | | | | | | реалізаційна | | | | | | | вартість | | | | | | | ----------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| 3.2. Первісна | | | | | | | вартість | | | | | | | ----------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| 3.3. Резерв | | | | | | | сумнівних боргів| | | | | | | ----------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| 4. Дебіторська | | | | | | | заборгованість | | | | | | | за розрахунками:| | | | | | | ----------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| 4.1. З бюджетом | | | | | | | ----------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| 4.2. За виданими| | | | | | | авансами | | | | | | | ----------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| 4.3. З | | | | | | | нарахованих | | | | | | | доходів | | | | | | | ----------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| 4.4. Із | | | | | | | внутрішніх, | | | | | | | розрахунків | | | | | | | ----------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| 5. Інша поточна | | | | | | | дебіторська | | | | | | | заборгованість | | | | | | | ----------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| 6. Поточні | | | | | | | фінансові | | | | | | | інвестиції | | | | | | | ----------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| 7. Грошові | | | | | | | кошти та їх | | | | | | | еквіваленти | | | | | | | ----------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| 7.1. У | | | | | | | національній | | | | | | | валюті | | | | | | | ----------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| 7.2. В іноземній| | | | | | | валюті | | | | | | | ----------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| 8. Інші оборотні| | | | | | | активи | | | | | | | --------------------------------------------------------------------
Таблиця 9
Структура грошових потоків підприємства
------------------------------------------------------------------ N | Вид | Код рядка | За попередній |За поточний рік| з/п| діяльності | форми N 3 | рік | | | | ( z0398-99 ) |---------------+---------------| | | |тис.гривень|+/-|тис.гривень|+/-| ---+-------------+--------------+-----------+---+-----------+---| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ---+-------------+--------------+-----------+---+-----------+---| 1 |Операційна | 170 | | | | | ---+-------------+--------------+-----------+---+-----------+---| 2 |Інвестиційна | 300 | | | | | ---+-------------+--------------+-----------+---+-----------+---| 3 |Фінансова | 390 | | | | | ---+-------------+--------------+-----------+---+-----------+---| 4 |Чистий рух | 400 | | | | | |коштів за | | | | | | |звітний | | | | | | |період | | | | | | ---+-------------+--------------+-----------+---+-----------+---| 5 |Загальна | | | | | | |оцінка якості| | | | | | |управління | | | | | | |підприємством| | | | | | -----------------------------------------------------------------
(+) - надходження (позитивне значення); (-) - видатки (від'ємне значення).
Таблиця 10
Аналіз руху власного капіталу підприємства
----------------------------------------------------------------------------------- N | Показник | Код рядка |Статутний|Додатково| Інший |Нерозподілений|Усього| з/п| | форми N 4 |капітал, |вкладений|додатковий| прибуток | | | |( z0399-99 )| тис. |капітал, | капітал, | (непокритий | | | | | гривень | тис. | тис. | збиток), | | | | | | гривень | гривень | тис.гривень | | ---+-----------+------------+---------+---------+----------+--------------+------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ---+-----------+------------+---------+---------+----------+--------------+------| 1 |Залишок на |010 або 050 | | | | | | |початок | | | | | | | |року | | | | | | | ---+-----------+------------+---------+---------+----------+--------------+------| 2 |Надходження|(060, 130, | | | | | | | |150, 180, | | | | | | | |270 та інші)| | | | | | ---+-----------+------------+---------+---------+----------+--------------+------| 3 |Використано|(070, 160 | | | | | | | |та інші) | | | | | | ---+-----------+------------+---------+---------+----------+--------------+------| 4 |Залишок на | 300 | | | | | | |кінець року| | | | | | | ---+-----------+------------+---------+---------+----------+--------------+------| 5 |Разом змін | 290 | | | | | | |у капіталі | | | | | | | ---+-----------+------------+---------+---------+----------+--------------+------| 6 |Темп | | | | | | | |зростання | | | | | | | |(позиція 4/| | | | | | | |позиція 1) | | | | | | | |х 100, | | | | | | | |відсотків | | | | | | | ---+-----------+------------+---------+---------+----------+--------------+------| 7 |Коефіцієнт | | | | | | | |надходжень | | | | | | | |(позиція 2/| | | | | | | |позиція 4) | | | | | | | ---+-----------+------------+---------+---------+----------+--------------+------| 8 |Коефіцієнт | | | | | | | |вибуття | | | | | | | |(позиція 4/| | | | | | | |позиція 1) | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 11
Групування дебіторської заборгованості

за строками її виникнення
------------------------------------------------------------------------- Види | Строки виникнення |Разом| дебіторської |--------------------------------------------------+-----| заборгованості|менше | від 1 | від 3 | від 6 | від 9 |від |більше| | |ніж 1 | до 3 | до 6 | до 9 | до 12 | 1 | ніж | | |місяць|місяців|місяців|місяців|місяців|року| 1,5 | | | | | | | | до | року | | | | | | | |1,5 | | | | | | | | |року| | | --------------+------+-------+-------+-------+-------+----+------+-----| I. Розрахунки | | | | | | | | | з дебіторами | | | | | | | | | за товари, | | | | | | | | | роботи та | | | | | | | | | послуги | | | | | | | | | --------------+------+-------+-------+-------+-------+----+------+-----| у тому числі: | | | | | | | | | --------------+------+-------+-------+-------+-------+----+------+-----| II. Аванси | | | | | | | | | видані | | | | | | | | | --------------+------+-------+-------+-------+-------+----+------+-----| у тому числі: | | | | | | | | | --------------+------+-------+-------+-------+-------+----+------+-----| Разом | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------
Таблиця 12
Аналіз простроченої дебіторської заборгованості
------------------------------------------------------------------------ Показник | Код рядка | Усього |Прострочена дебіторська| | форми N 1-Б | дебіторська | заборгованість | |( va270202-09 )|заборгованість,|-----------------------| | |тис. гривень | тис. | відсоток | | | |гривень | дебіторської | | | | |заборгованості| --------------+---------------+---------------+--------+--------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | --------------+---------------+---------------+--------+--------------| Усього: | 010 | | | | (рядок 020 + | | | | | 100 + 300) | | | | | --------------+---------------+---------------+--------+--------------| 1. У межах | 020 | | | | України - | | | | | усього | | | | | --------------+---------------+---------------+--------+--------------| у тому числі | | | | | --------------+---------------+---------------+--------+--------------| за товари, | 030 | | | | роботи, | | | | | послуги за | | | | | чистою | | | | | реалізаційною | | | | | вартістю | | | | | --------------+---------------+---------------+--------+--------------| за векселями | 040 | | | | --------------+---------------+---------------+--------+--------------| з бюджетом | 050 | | | | --------------+---------------+---------------+--------+--------------| із внутрішніх | 060 | | | | розрахунків | | | | | --------------+---------------+---------------+--------+--------------| інша поточна | 090 | | | | заборгованість| | | | | --------------+---------------+---------------+--------+--------------| 2. Із | 100 | | | | суб'єктами | | | | | господарської | | | | | діяльності | | | | | країн колишніх| | | | | республік СРСР| | | | | --------------+---------------+---------------+--------+--------------| 3. Із | 300 | | | | суб'єктами | | | | | господарської | | | | | діяльності | | | | | інших країн | | | | | -----------------------------------------------------------------------
Таблиця 13
Структура поточної кредиторської заборгованості
-------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Показник | Код рядка | На початок звітного | На кінець звітного | Відхилення | з/п| | форми N 1 | періоду | періоду | | | |( z0396-99 )|----------------------+----------------------+-----------------| | | | сума, |відсоток суми | сума, |відсоток суми | сума, | (+/-) | | | | тис. |заборгованості| тис. |заборгованості| тис. |відсотків| | | |гривень| |гривень| |гривень| суми на | | | | | | | | | початок | | | | | | | | | року | ---+---------------+------------+-------+--------------+-------+--------------+-------+---------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ---+---------------+------------+-------+--------------+-------+--------------+-------+---------| 1 |Короткострокові| 500 | | | | | | | |кредити банків | | | | | | | | ---+---------------+------------+-------+--------------+-------+--------------+-------+---------| 2 |Поточна | 510 | | | | | | | |заборгованість | | | | | | | | |за | | | | | | | | |зобов'язаннями | | | | | | | | ---+---------------+------------+-------+--------------+-------+--------------+-------+---------| 3 |Векселі видані | 52 | | | | | | | ---+---------------+------------+-------+--------------+-------+--------------+-------+---------| 4 |Кредиторська | 530 | | | | | | | |заборгованість | | | | | | | | |за товари, | | | | | | | | |роботи, послуги| | | | | | | | ---+---------------+------------+-------+--------------+-------+--------------+-------+---------| |Поточні | | | | | | | | |зобов'язання за| | | | | | | | |розрахунками: | | | | | | | | ---+---------------+------------+-------+--------------+-------+--------------+-------+---------| 5 |За отриманими | 540 | | | | | | | |авансами | | | | | | | | ---+---------------+------------+-------+--------------+-------+--------------+-------+---------| 6 |З бюджетом | 550 | | | | | | | ---+---------------+------------+-------+--------------+-------+--------------+-------+---------| 7 |За | 560 | | | | | | | |позабюджетними | | | | | | | | |платежами | | | | | | | | ---+---------------+------------+-------+--------------+-------+--------------+-------+---------| 8 |За страхуванням| 570 | | | | | | | ---+---------------+------------+-------+--------------+-------+--------------+-------+---------| 9 |З оплати праці | 580 | | | | | | | ---+---------------+------------+-------+--------------+-------+--------------+-------+---------| 10 |З учасниками | 590 | | | | | | | ---+---------------+------------+-------+--------------+-------+--------------+-------+---------| 11 |За внутрішніми | 600 | | | | | | | |розрахунками | | | | | | | | ---+---------------+------------+-------+--------------+-------+--------------+-------+---------| 12 |Інші поточні | 610 | | | | | | | |зобов'язання | | | | | | | | ---+---------------+------------+-------+--------------+-------+--------------+-------+---------| |Разом за | 620 | | | | | | | |розділом | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 14
Формування чистого прибутку
--------------------------------------------------------------------------------------------------- Період, | Чистий |Операційні|Фінансовий | Інші | Фінансовий |Надзвичайні|Податки | Чистий | одиниця | дохід |витрати та| результат |звичайні|результат від| доходи та | на |прибуток,| виміру |(виручка) | доходи | від | доходи | звичайної | витрати |прибуток| збиток | | від | |операційної| та |діяльності до| | | (+/-) | |реалізації| |діяльності |витрати |оподаткування| | | | ---------+----------+----------+-----------+--------+-------------+-----------+--------+---------| Рік, | 100 | | | | | | | | тис. | | | | | | | | | гривень | | | | | | | | | відсотків| | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 14-1
Формування чистого прибутку (збитку)

суб'єкта малого підприємництва
-------------------------------------------------------------------------------------- N | Показник | Код рядка | На початок |На кінець звітного| Відхилення | з/п| |форми N 2-м | звітного періоду | періоду | | | |( z0161-00 )|------------------+------------------+-----------------| | | | тис. | частка в | тис. | частка в | (+,-) | (+,-) | | | |гривень|загальному|гривень|загальному| тис. |відсотків| | | | | обсязі, | | обсязі, |гривень| | | | | |відсотків | |відсотків | | | ---+-----------+------------+-------+----------+-------+----------+-------+---------| 1 |Дохід | 010 | | | | | | | |(виручка) | | | | | | | | |від | | | | | | | | |реалізації | | | | | | | | ---+-----------+------------+-------+----------+-------+----------+-------+---------| 2 |Чистий | 030 | | | | | | | |дохід | | | | | | | | |(виручка) | | | | | | | | |від | | | | | | | | |реалізації | | | | | | | | ---+-----------+------------+-------+----------+-------+----------+-------+---------| 3 |Разом чисті| 070 | | | | | | | |доходи | | | | | | | | ---+-----------+------------+-------+----------+-------+----------+-------+---------| 4 |Разом | 180 | | | | | | | |витрати | | | | | | | | ---+-----------+------------+-------+----------+-------+----------+-------+---------| 5 |Надзвичайні|060 - 160 - | | | | | | | |доходи |170 | | | | | | | |(витрати), | | | | | | | | |податки на | | | | | | | | |прибутки | | | | | | | | ---+-----------+------------+-------+----------+-------+----------+-------+---------| 6 |Чистий | 190 | | | | | | | |прибуток | | | | | | | | |(збиток) | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 15
Аналіз структури прибутку підприємства
-------------------------------------------------------------------------------------- N | Показник | Код рядка | На початок |На кінець звітного| Відхилення | з/п| |форми N 2-м | звітного періоду | періоду | | | |( z0161-00 )|------------------+------------------+-----------------| | | | тис. | частка в | тис. | частка в | (+,-) | (+,-) | | | |гривень|загальному|гривень|загальному| тис. |відсотків| | | | | обсязі, | | обсязі, |гривень| | | | | |відсотків | |відсотків | | | ---+-----------+------------+-------+----------+-------+----------+-------+---------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ---+-----------+------------+-------+----------+-------+----------+-------+---------| 1 |Фінансові |110 або 105 | | | | | | | |результати | | | | | | | | |від | | | | | | | | |операційної| | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | ---+-----------+------------+-------+----------+-------+----------+-------+---------| 2 |Дохід |100 - 150 | | | | | | | |(втрати) | | | | | | | | |від участі | | | | | | | | |в капіталі | | | | | | | | ---+-----------+------------+-------+----------+-------+----------+-------+---------| 3 |Інші |120 - 140 | | | | | | | |фінансові | | | | | | | | |доходи | | | | | | | | |(витрати) | | | | | | | | ---+-----------+------------+-------+----------+-------+----------+-------+---------| 4 |Інші доходи|130 - 160 | | | | | | | |(витрати) | | | | | | | | ---+-----------+------------+-------+----------+-------+----------+-------+---------| 5 |Фінансові | 170 | | | | | | | |результати | | | | | | | | |від | | | | | | | | |звичайної | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | |до оподат- | | | | | | | | |кування | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 15-1
Аналіз структури прибутку (збитку)

суб'єкта малого підприємництва
-------------------------------------------------------------------------------------- N | Показник | Код рядка | На початок року |На кінець звітного| Відхилення | з/п| |форми N 2-м | | періоду | | | |( z0161-00 )|------------------+------------------+-----------------| | | | тис. | частка в | тис. | частка в | (+,-) | (+,-) | | | |гривень|загальному|гривень|загальному| тис. |відсотків| | | | | обсязі, | | обсязі, |гривень| | | | | |відсотків | |відсотків | | | ---+-----------+------------+-------+----------+-------+----------+-------+---------| 1 |Чистий | 030 | | | | | | | |дохід | | | | | | | | |(виручка) | | | | | | | | |від | | | | | | | | |реалізації | | | | | | | | ---+-----------+------------+-------+----------+-------+----------+-------+---------| 2 |Разом чисті| 070 | | | | | | | |доходи | | | | | | | | ---+-----------+------------+-------+----------+-------+----------+-------+---------| 3 |Разом | 180 | | | | | | | |витрати | | | | | | | | ---+-----------+------------+-------+----------+-------+----------+-------+---------| 4 |Чистий | 190 | | | | | | | |прибуток | | | | | | | | |(збиток) | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 16
Аналіз показників рентабельності (відсотків)
------------------------------------------------------------------ N | Показник |За попередній | За поточний |Зміни (+/-)| з/п| | рік | рік | | ---+------------------+--------------+--------------+-----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ---+------------------+--------------+--------------+-----------| 1 |Рентабельність | | | | |продукції | | | | ---+------------------+--------------+--------------+-----------| 2 |Рентабельність | | | | |діяльності | | | | ---+------------------+--------------+--------------+-----------| 3 |Рентабельність | | | | |сукупного капіталу| | | | ---+------------------+--------------+--------------+-----------| 4 |Рентабельність | | | | |власного капіталу | | | | ---+------------------+--------------+--------------+-----------| 5 |Період окупності | | | | |власного капіталу | | | | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 17
Рентабельність окремих видів продукції
-------------------------------------------------------------------------------------- Вид | Фактично | Оптова | Звітна | Обсяг товарної |Рентабельність| продукції| вироблено | ціна |собівартість| продукції | або | |продукції (у| одиниці | одиниці |-----------------------|збитковість у | |натуральному|(без ПДВ,|продукції, |в оптових| за звітною |відсотках | |виразі) |акцизного|гривень | цінах |собівартістю,|собівартості | | |збору), | |(без ПДВ,|тис. гривень |((графа 5 - | | |гривень | |акцизного| |графа 6) х | | | | | збору), | |100) / графа 6| | | | | тис. | | | | | | | гривень | | | ---------+------------+---------+------------+---------+-------------+--------------| Усього | | | | | | | ---------+------------+---------+------------+---------+-------------+--------------| у тому | | | | | | | числі за | | | | | | | окремими | | | | | | | видами | | | | | | | продукції| | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 18
Аналіз витрат на виробництво
--------------------------------------------------------------------------------------- N | Показник | Код рядка |За попередній рік | За поточний рік | Відхилення | з/п| | форми N 2 |------------------+------------------+-----------------| | |( z0397-99 )| тис. | частка в | тис. | частка в | (+,-) | (+,-) | | | |гривень|загальному|гривень|загальному| тис. |відсотків| | | | | обсязі, | | обсязі, |гривень| | | | | |відсотків | |відсотків | | | ---+------------+------------+-------+----------+-------+----------+-------+---------| 1 |Матеріальні | 230 | | | | | | | |витрати | | | | | | | | ---+------------+------------+-------+----------+-------+----------+-------+---------| 2 |Витрати на | 240 | | | | | | | |оплату праці| | | | | | | | ---+------------+------------+-------+----------+-------+----------+-------+---------| 3 |Відрахування| 250 | | | | | | | |на соціальні| | | | | | | | |заходи | | | | | | | | ---+------------+------------+-------+----------+-------+----------+-------+---------| 4 |Амортизація | 260 | | | | | | | ---+------------+------------+-------+----------+-------+----------+-------+---------| 5 |Інші | 270 | | | | | | | |операційні | | | | | | | | |витрати | | | | | | | | ---+------------+------------+-------+----------+-------+----------+-------+---------| 6 |Разом | 280 | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 18-1
Аналіз витрат на виробництво

суб'єкта малого підприємництва
--------------------------------------------------------------------------------------- N | Показник | Код рядка |За попередній рік | За поточний рік | Відхилення | з/п| |форми N 2-м |------------------+------------------+-----------------| | |( z0161-00 )| тис. | частка в | тис. | частка в | (+,-) | (+,-) | | | |гривень|загальному|гривень|загальному| тис. |відсотків| | | | | обсязі, | | обсязі, |гривень| | | | | |відсотків | |відсотків | | | ---+------------+------------+-------+----------+-------+----------+-------+---------| 1 |Матеріальні | 090 | | | | | | | |витрати | | | | | | | | ---+------------+------------+-------+----------+-------+----------+-------+---------| 2 |Витрати на | 100 | | | | | | | |оплату праці| | | | | | | | ---+------------+------------+-------+----------+-------+----------+-------+---------| 3 |Відрахування| 110 | | | | | | | |на соціальні| | | | | | | | |заходи | | | | | | | | ---+------------+------------+-------+----------+-------+----------+-------+---------| 4 |Амортизація | 120 | | | | | | | ---+------------+------------+-------+----------+-------+----------+-------+---------| 5 |Інші | 130 | | | | | | | |операційні | | | | | | | | |витрати | | | | | | | | ---+------------+------------+-------+----------+-------+----------+-------+---------| 6 |Разом | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 19
Аналіз формування фінансового результату

від операційної діяльності
--------------------------------------------------------------------------------------- N | Показник | Код рядка |За попередній рік | За поточний рік | Відхилення | з/п| |форми N 2-м |------------------+------------------+-----------------| | |( z0161-00 )| тис. | частка в | тис. | частка в | (+,-) | (+,-) | | | |гривень|загальному|гривень|загальному| тис. |відсотків| | | | | обсязі, | | обсязі, |гривень| | | | | |відсотків | |відсотків | | | ---+------------+------------+-------+----------+-------+----------+-------+---------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ---+------------+------------+-------+----------+-------+----------+-------+---------| 1 |Валовий |050 або 055 | | | | | | | |прибуток | | | | | | | | |(збиток) | | | | | | | | ---+------------+------------+-------+----------+-------+----------+-------+---------| 2 |Інші | 060 - 090 | | | | | | | |операційні | | | | | | | | |доходи | | | | | | | | |(витрати) | | | | | | | | ---+------------+------------+-------+----------+-------+----------+-------+---------| 3 |Адміністра- | 070 | | | | | | | |тивні | | | | | | | | |витрати | | | | | | | | ---+------------+------------+-------+----------+-------+----------+-------+---------| 4 |Витрати | 080 | | | | | | | |на збут | | | | | | | | ---+------------+------------+-------+----------+-------+----------+-------+---------| 5 |Фінансові | 100 (105) | | | | | | | |результати | | | | | | | | |від | | | | | | | | |операційної | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 19-1
Аналіз формування фінансового результату

від операційної діяльності

суб'єкта малого підприємництва
--------------------------------------------------------------------------------------- N | Показник | Код рядка |За попередній рік | За поточний рік | Відхилення | з/п| |форми N 2-м |------------------+------------------+-----------------| | |( z0161-00 )| тис. | частка в | тис. | частка в | (+,-) | (+,-) | | | |гривень|загальному|гривень|загальному| тис. |відсотків| | | | | обсязі, | | обсязі, |гривень| | | | | |відсотків | |відсотків | | | ---+------------+------------+-------+----------+-------+----------+-------+---------| 1 |Разом чисті | 070 | | | | | | | |доходи | | | | | | | | ---+------------+------------+-------+----------+-------+----------+-------+---------| 2 |Разом | 180 | | | | | | | |витрати | | | | | | | |
|---+------------+------------+-------+----------+-------+----------+-------+---------| 3 |Чистий | 070 | | | | | | | |прибуток | | | | | | | | |(збиток) | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 20
Аналіз структури виробництва продукції
------------------------------------------------------------------- Види продукції |Одиниця| Фактично вироблено |Структура | |виміру |----------------------------|виробленої| | | за | за | зміни, |продукції,| | |звітний|попередній|відсотків|відсотків | | | рік | рік | | | -----------------+-------+-------+----------+---------+----------| Обсяг виробленої | | | | | 100 | продукції в | | | | | | облікових цінах, | | | | | | тис. гривень | | | | | | -----------------+-------+-------+----------+---------+----------| у тому числі за | | | | | | окремими видами | | | | | | продукції | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 21
Аналіз трудових ресурсів підприємства
-------------------------------------------------------------------- N з/п| Показник, | Форма, рядок, |За звітний| За |Зміни| | одиниця виміру | графа | рік |попередній|(+/-)| | | | | рік | | -----+----------------+---------------+----------+----------+-----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -----+----------------+---------------+----------+----------+-----| 1 |Середньооблікова|форма N 3-ПВ | | | | |чисельність |рядок 3170 | | | | |штатних |графа 2 | | | | |працівників | | | | | |облікового | | | | | |складу, осіб | | | | | -----+----------------+---------------+----------+----------+-----| 2 |Прийнято |форма N 3-ПВ | | | | |працівників, |рядок 5010 | | | | |осіб |графа 1 | | | | -----+----------------+---------------+----------+----------+-----| 3 |Вибуло |форма N 3-ПВ | | | | |працівників, |рядок 5020 | | | | |усього, осіб |графа 1 | | | | -----+----------------+---------------+----------+----------+-----| |з них: | | | | | -----+----------------+---------------+----------+----------+-----| 3.1 |У зв'язку із |форма N 3-ПВ | | | | |скороченням |рядок 5030 | | | | |штату, осіб |графа 1 | | | | -----+----------------+---------------+----------+----------+-----| 4 |Не |форма N 3-ПВ | | | | |відпрацьовано, |рядок 3040 | | | | |усього, |графа 1 | | | | |людино-годин | | | | | -----+----------------+---------------+----------+----------+-----| 4.1 |Відпустки за |форма N 3-ПВ | | | | |ініціативою |рядок 3100 | | | | |адміністрації, |графа 1 | | | | |людино-годин | | | | | -----+----------------+---------------+----------+----------+-----| 4.1.1|з них тривалістю|форма N 3-ПВ | | | | |понад три місяці|рядок 3110 | | | | |поспіль, |графа 1 | | | | |людино-годин | | | | | -----+----------------+---------------+----------+----------+-----| 4.2 |Неявки у зв'язку|форма N 3-ПВ | | | | |з переведенням |рядок 3120 | | | | |на скорочений |графа 1 | | | | |робочий день, | | | | | |тиждень, | | | | | |людино-годин | | | | | -----+----------------+---------------+----------+----------+-----| 4.3 |Простої, |форма N 3-ПВ | | | | |людино-годин |рядок 3130 | | | | | |графа 1 | | | | -----+----------------+---------------+----------+----------+-----| 4.4 |Прогули, |форма N 3-ПВ | | | | |людино-годин |рядок 3150 | | | | | |графа 1 | | | | -----+----------------+---------------+----------+----------+-----| 5 |Середньооблікова|форма N 1-ПВ | | | | |чисельність усіх|( vc294202-09 )| | | | |працівників в |рядок 1010 | | | | |еквіваленті |графа 1 | | | | |повної | | | | | |зайнятості, осіб| | | | | -----+----------------+---------------+----------+----------+-----| 6 |Облікова |форма N 1-ПВ | | | | |кількість |рядок 1 | | | | |штатних |графа 10010 | | | | |працівників на | | | | | |31 грудня | | | | | |звітного року, | | | | | |усього, осіб | | | | | -----+----------------+---------------+----------+----------+-----| 7 |Кількість |форма N 3-ПВ | | | | |вакансій на |рядок 5061 | | | | |кінець звітного |графа 1 | | | | |періоду, осіб | | | | | -----+----------------+---------------+----------+----------+-----| 8 |Кількість |форма N 1-ПВ | | | | |працівників у |(умови праці) | | | | |найбільшій за |( vb294202-09 )| | | | |чисельністю |рядок 10170 | | | | |зміні в останній|графа 1 | | | | |робочий день | | | | | |звітного року, | | | | | |осіб | | | | | -----+----------------+---------------+----------+----------+-----| 9 |Коефіцієнт |рядок 6 / | | | | |змінності |рядок 8 | | | | |працівників | | | | | -----+----------------+---------------+----------+----------+-----| 10 |Фонд оплати |форма N 1-ПВ | | | | |праці всіх |рядок 1020 | | | | |працівників, |графа 1 | | | | |тис. гривень | | | | | -----+----------------+---------------+----------+----------+-----| 11 |Сума |форма N 1-ПВ | | | | |заборгованості з|рядок 2010 | | | | |виплати |графа 1 | | | | |заробітної | | | | | |плати, усього, | | | | | |тис. гривень | | | | | -------------------------------------------------------------------
Таблиця 22
Аналіз технологічності структурних інвестицій

в основний капітал
------------------------------------------------------------------ Найменування |Код рядка форми|Вартість, тис. | Структура | показника |N 1-інвестиції | гривень | інвестицій, | | | | відсотків | ----------------+---------------+---------------+---------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ----------------+---------------+---------------+---------------| Обсяг інвестицій| 061 | | | в основний | | | | капітал, усього | | | | ----------------+---------------+---------------+---------------| у тому числі | 062 | | | будівельні та | | | | монтажні роботи | | | | ----------------+---------------+---------------+---------------| машини, | 063 | | | обладнання, | | | | інструмент, | | | | інвентар | | | | ----------------+---------------+---------------+---------------| інші капітальні | 064 | | | роботи і витрати| | | | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 23
Аналіз інноваційної активності підприємства
-------------------------------------------------------------------- N з/п| Найменування |Код рядка форми|Станом на |Станом на |Зміни| | показника | N 1-інновації |початок | кінець |(+/-)| | |( vb230202-09 )|періоду, |періоду, | | | | | тис. | тис. | | | | |гривень |гривень | | -----+----------------+---------------+----------+----------+-----| 1 |Загальна сума |рядок 101 | | | | |витрат на | | | | | |технологічні | | | | | |інновації, | | | | | |тис. гривень | | | | | -----+----------------+---------------+----------+----------+-----| 2 |Фінансування |рядок 202 | | | | |технологічних | | | | | |інновацій за | | | | | |рахунок власних | | | | | |коштів, | | | | | |тис. гривень | | | | | -----+----------------+---------------+----------+----------+-----| 3 |Обсяг |рядок 301 | | | | |реалізованої | | | | | |інноваційної | | | | | |продукції, що | | | | | |заново | | | | | |впроваджена | | | | | |або зазнала | | | | | |технологічних | | | | | |змін протягом | | | | | |останніх | | | | | |трьох років, | | | | | |тис. гривень | | | | | -----+----------------+---------------+----------+----------+-----| 4 |Обсяг |рядок 302 | | | | |реалізованої | | | | | |продукції, що | | | | | |зазнала суттєвих| | | | | |технологічних | | | | | |змін або заново | | | | | |впроваджена, | | | | | |тис. гривень | | | | | -----+----------------+---------------+----------+----------+-----| 5 |Коефіцієнт |(рядок 3) / | | | | |інноваційного |(форма N 2 | | | | |випуску |( z0397-99 ) | | | | | |рядок 035) | | | | -----+----------------+---------------+----------+----------+-----| 6 |Відношення |рядок 4 / | | | | |розміру повторно|рядок 3 | | | | |введеної та | | | | | |тієї, яка | | | | | |зазнала суттєвих| | | | | |змін, продукції | | | | | |до обсягу всієї | | | | | |інноваційної | | | | | |продукції, | | | | | |відсотків | | | | | -----+----------------+---------------+----------+----------+-----| 7 |Зростання |рядок 608 | | | | |виробничих | | | | | |потужностей | | | | | |за результатами | | | | | |інноваційної | | | | | |діяльності | | | | | |(так/ні) | | | | | -------------------------------------------------------------------
Таблиця 24
Аналіз об'єктів житлово-комунального

і соціально-культурного призначення
------------------------------------------------------------------ Найменування| Кількісні | Вартісні показники | показника, | показники |--------------------------------------| одиниця | | Балансова | Доходи за | Витрати за | виміру | |вартість на | рік, | рік, | | |кінець року,|тис.гривень |тис.гривень | | |тис.гривень | | | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 25
Показники аналізу для виявлення

ознак фіктивного банкрутства
------------------------------------------------------------------ N з/п| Показник | Джерело | Станом на дату | Станом на | | | інформації | визнання | початок | | | |неплатоспроможним| періоду, | | | | | який | | | | |аналізується| -----+--------------+------------+-----------------+------------| 1 |Коефіцієнт |ОА / ПЗ | | | |покриття | | | | -----+--------------+------------+-----------------+------------| 2 |Рентабельність|(ВПЗ / СР) х| | | |продукції |100 | | | -----+--------------+------------+-----------------+------------| 3 |Забезпечення |Б / ПК | | | |зобов'язань | | | | |боржника всіма| | | | |його активами | | | | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 26
Показники для виявлення ознак дій

з доведення до банкрутства
------------------------------------------------------------------ N з/п|Показник та його| Джерело | Станом на | Станом на | | нормативне | інформації | початок | кінець | | значення | |періоду, який|періоду, який| | | |аналізується |аналізується | -----+----------------+-------------+-------------+-------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -----+----------------+-------------+-------------+-------------| 1 |Забезпечення |Б / ПК | | | |зобов'язань | | | | |боржника всіма | | | | |його активами | | | | -----+----------------+-------------+-------------+-------------| 2 |Забезпечення |ОА / ПК | | | |зобов'язань | | | | |боржника його | | | | |оборотними | | | | |активами | | | | -----+----------------+-------------+-------------+-------------| 3 |Розмір чистих |Б - ПК | | | |активів | | | | -----+----------------+-------------+-------------+-------------| 4 |Ціни, зазначені |аналітична | | | |в договорах, |інформація | | | |відповідають | | | | |загальноринковим| | | | |(так/ні) | | | | -----+----------------+-------------+-------------+-------------| 5 |Вигідність для |аналітична | | | |підприємства |інформація | | | |виконання умов | | | | |договорів | | | | |(так/ні) | | | | -----+----------------+-------------+-------------+-------------| 6 |Майно, яке |форма N 5 | | | |знаходиться у |( z0904-00 ) | | | |розпорядженні |рядок 260 - | | | |підприємства, |рядок 261 - | | | |тис. гривень |рядок 262 - | | | | |рядок 263 - | | | | |рядок 264 - | | | | |рядок 265 | | | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 27
Показники для виявлення ознак дій

з приховування банкрутства
--------------------------------------------------------------------------------- N | Показник та | Джерело | Станом на дату | Станом на | Станом на | з/п|його нормативне| інформації | визнання | початок | кінець | | значення | |неплатоспроможним| періоду, | періоду, | | | | | який | який | | | | |аналізується|аналізується| ---+---------------+---------------+-----------------+------------+------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ---+---------------+---------------+-----------------+------------+------------| 1 |Коефіцієнт |ГК / ПЗ | | | | |абсолютної | | | | | |ліквідності | | | | | ---+---------------+---------------+-----------------+------------+------------| 2 |Коефіцієнт |ОА / ПК | | | | |поточної | | | | | |ліквідності | | | | | ---+---------------+---------------+-----------------+------------+------------| 3 |Майно, яке |форма N 5 | | | | |знаходиться у |( z0904-00 ) | | | | |розпорядженні |рядок 260 - | | | | |підприємства, |рядок 261 - | | | | |тис. гривень |рядок 262 - | | | | | |рядок 263 - | | | | | |рядок 264 - | | | | | |рядок 265 | | | | ---+---------------+---------------+-----------------+------------+------------| 4 |Кредиторська |ПК | | | | |заборгованість,| | | | | |тис. гривень | | | | | ---+---------------+---------------+-----------------+------------+------------| 5 |Розмір штрафу |аналітична | | | | |та пені, |інформація | | | | |тис. гривень | | | | | ---+---------------+---------------+-----------------+------------+------------| 6 |Дебіторська |форма N 1 | | | | |заборгованість,|( z0396-99 ) | | | | |тис. гривень |рядки 050 + | | | | | |150 + 160 + | | | | | |170 + 180 + | | | | | |190 + 200 + 210| | | | ---+---------------+---------------+-----------------+------------+------------| 7 |Прострочена |аналітична | | | | |частина |інформація | | | | |дебіторської | | | | | |заборгованості,| | | | | |відсотків | | | | | ---+---------------+---------------+-----------------+------------+------------| 8 |Кількість |аналітична | | | | |справ, |інформація | | | | |порушених у | | | | | |суді | | | | | |(підприємство -| | | | | |відповідач), | | | | | |штук | | | | | ---+---------------+---------------+-----------------+------------+------------| 9 |Розмір |форма | | | | |інвестицій, у |N 2-інвестиції | | | | |тому числі в |( vd292202-09 )| | | | |основну |рядок 011 | | | | |діяльність, | | | | | |тис. гривень | | | | | ---+---------------+---------------+-----------------+------------+------------| 10|Частка доходів |форма N 2 | | | | |від неосновної |( z0397-99 ) | | | | |діяльності в |(рядок 110 + | | | | |структурі |рядок 120 + | | | | |доходів |рядок 130) / | | | | |підприємства, |рядок 170 | | | | |відсотків | | | | | ---+---------------+---------------+-----------------+------------+------------| 11|Кількість |форма N 1-ПВ | | | | |працівників |( vc294202-09 )| | | | |згідно зі |рядок 10010 | | | | |штатним |графа 1 | | | | |розкладом на | | | | | |31 грудня | | | | | |звітного року, | | | | | |осіб | | | | | --------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства економіки N 1361
( v1361665-10 ) від 26.10.2010 }
Заступник директора департаменту
з питань санації та банкрутства О.Архіпов


 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: