open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 10 від 17.01.2001
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

економіки

N 14 ( v0014665-06 ) від 19.01.2006 }
Про Методичні рекомендації щодо виявлення ознак

неплатоспроможності підприємства та ознак дій з

приховування банкрутства, фіктивного банкрутства

чи доведення до банкрутства

З метою забезпечення однозначності підходів при оцінці
фінансово-господарського стану підприємств, виявленні ознак
поточної, критичної або надкритичної їх неплатоспроможності та
ознак дій, передбачених статтями 156-2 - 156-4 Кримінального
кодексу України ( 2002-05 ), - приховування банкрутства,
фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, а також для
своєчасного виявлення формування незадовільної структури балансу
для здійснення випереджувальних заходів щодо запобігання
банкрутству підприємств Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Методичні рекомендації щодо виявлення ознак
неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування
банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства
(додається). 2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Шлапака О.В.
Міністр В.Роговий
Затверджено

Наказ Міністерства економіки

України

від 17 січня 2001 р. N 10
Методичні рекомендації

щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та

ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного

банкрутства чи доведення до банкрутства
1. Ці Методичні рекомендації розроблені з метою забезпечення
однозначності підходів при оцінці фінансово-господарського стану
підприємств, виявленні ознак поточної, критичної чи надкритичної
їх неплатоспроможності та ознак дій, передбачених статтями 156-2 -
156-4 Кримінального кодексу України ( 2002-05 ), - приховування
банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, а
також для своєчасного виявлення формування незадовільної структури
балансу для здійснення випереджувальних заходів щодо запобігання
банкрутству підприємств. 2. Відповідність розрахованих, згідно з цими Методичними
рекомендаціями, економічних показників фінансового стану
підприємств різним рівням неплатоспроможності визначається
державним органом з питань банкрутства, арбітражним керуючим,
підприємством, власником його майна (органом, уповноваженим
управляти майном підприємства), інвестором, кредитором за власною
ініціативою, а також у визначених Законом України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
( 2343-12) (далі - Закон) випадках, при проведенні експертизи
фінансового становища підприємства. Джерелами інформації для проведення розрахунків економічних
показників і виявлення ознак неплатоспроможності чи банкрутства є
вибіркові показники з документів фінансової звітності
підприємства, які відображаються у табличній формі, наведеній у
додатку. 3. Поточною неплатоспроможністю може характеризуватися
фінансовий стан будь-якого підприємства, якщо на конкретний момент
через випадковий збіг обставин тимчасово суми наявних у нього
коштів і високоліквідних активів недостатньо для погашення
поточного боргу, що відповідає законодавчому визначенню, як
неспроможність суб'єкта підприємницької діяльності виконати
грошові зобов'язання перед кредиторами після настання
встановленого строку їх сплати, у тому числі із заробітної плати,
а також виконати зобов'язання щодо сплати податків і зборів
(обов'язкових платежів) не інакше, як через відновлення
платоспроможності. Економічним показником ознак поточної платоспроможності (Пп)
при наявності простроченої кредиторської заборгованості є різниця
між сумою наявних у підприємства грошових коштів, їх еквівалентів
та інших високоліквідних активів і його поточних зобов'язань, що
визначається за формулою:
Пп = А + А + А + А + А - П (1);

040 045 220 230 240 620
де А , А , А , А , А - відповідні рядки активу балансу;

040 045 220 230 240
П - підсумок IV розділу пасиву балансу. 620
Від'ємний результат алгебраїчної суми зазначених статей
балансу свідчить про поточну неплатоспроможність суб'єкта
підприємницької діяльності. 4. Фінансовий стан підприємства, у якого на початку і в кінці
звітного кварталу мають місце ознаки поточної неплатоспроможності,
відповідає законодавчому визначенню боржника, який неспроможний
виконати свої грошові зобов'язання перед кредиторами, у тому числі
зобов'язання щодо сплати податків і зборів (обов'язкових
платежів), протягом трьох місяців після настання встановленого
строку їх сплати. 5. Ознаки критичної неплатоспроможності, що відповідають
фінансовому стану потенційного банкрутства, мають місце, якщо на
початку і в кінці звітного кварталу, що передував поданню заяви
про порушення справи про банкрутство, мають місце ознаки поточної
неплатоспроможності, а коефіцієнт покриття (Кп) і коефіцієнт
забезпечення власними засобами (Кз) у кінці звітного кварталу
менше їх нормативних значень - 1,5 і 0,1 відповідно. Коефіцієнт покриття характеризує достатність оборотних коштів
підприємства для погашення своїх боргів і визначається, як
відношення суми оборотних коштів до загальної суми поточних
зобов'язань за кредитами банку, інших позикових коштів і
розрахунків з кредиторами. Коефіцієнт покриття визначається за формулою:
Кп = А : П (2);

260 620
де А - підсумок II розділу активу балансу.

620
Коефіцієнт забезпечення власними засобами характеризує
наявність власних оборотних коштів у підприємства, необхідних для
його фінансової сталості, і визначається, як відношення різниці
між обсягами джерел власних та прирівняних до них коштів і
фактичною вартістю основних засобів та інших необоротних активів
до вартості наявних у підприємства оборотних активів - виробничих
запасів, незавершеного виробництва, готової продукції, грошових
коштів, дебіторської заборгованості та інших оборотних активів. Коефіцієнт забезпечення власними засобами визначається за
формулою:
Кз = (П - А ) : А (3);

380 080 260
де П - підсумок розділу I пасиву балансу;

380
А , А - підсумки I і II розділів активу балансу відповідно.
080 260
6. Якщо в кінці звітного кварталу хоча б один із зазначених
коефіцієнтів (Кп або Кз) перевищує його нормативне значення або
протягом звітного кварталу спостерігається їх зростання, перевага
повинна надаватися позасудовим заходам відновлення
платоспроможності боржника або його санації в процесі провадження
справи про банкрутство. Якщо протягом терміну, установленого планом санації боржника,
забезпечується позитивний показник поточної платоспроможності і
перевищення нормативного значення коефіцієнта покриття (Кп > 1,5)
при наявності тенденції зростання рентабельності,
платоспроможність боржника може вважатися відновленою (відсутні
ознаки потенційного банкрутства). 7. Якщо за підсумками року коефіцієнт покриття менше 1 і
підприємство не отримало прибутку, то такий його фінансовий стан
характеризується ознаками надкритичної неплатоспроможності, коли
задоволення визнаних судом вимог кредиторів можливе не інакше, як
через застосування ліквідаційної процедури. Наявність ознак надкритичної неплатоспроможності (за
підсумками року Кп < 1 за відсутності прибутку) відповідає
фінансовому становищу боржника, коли він, відповідно до Закону,
зобов'язаний звернутися в місячний строк до арбітражного суду з
заявою про порушення справи про банкрутство, тобто, коли
задоволення вимог одного або кількох кредиторів призведе до
неможливості виконання його грошових зобов'язань в повному обсязі
перед іншими кредиторами. 8. Якщо на початку звітного періоду, що передував поданню
заяви до арбітражного суду про порушення справи про банкрутство,
були відсутні ознаки надкритичної неплатоспроможності, тобто,
фактичний коефіцієнт покриття перевищував 1 при нульовій або
позитивній рентабельності, це може свідчити про наявність ознак
фіктивного банкрутства. 9. Економічними ознаками дій щодо доведення до банкрутства
може вважатися таке фінансове становище боржника, якщо
підприємство не мало ознак надкритичної неплатоспроможності
напередодні виконання угод, укладених з корисливих мотивів, або
здійснення інших дій, які відповідно до статті 156-4 Кримінального
кодексу України ( 2002-05 ), кваліфікуються умисними, що призвели
до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта підприємницької
діяльності. 10. Якщо на окремих стадіях провадження у справі про
банкрутство буде встановлено, що боржником подані недостовірні
відомості про своє майно в бухгалтерському балансі або в інших
документах, що свідчать про його фінансове та майнове становище,
яке фактично характеризується ознаками надкритичної
неплатоспроможності, у таких випадках можуть мати місце ознаки
щодо приховування банкрутства. 11. З метою своєчасного виявлення тенденцій формування
незадовільної структури балансу у прибутково працюючого суб'єкта
підприємницької діяльності і вжиття випереджувальних заходів,
спрямованих на запобігання банкрутству, проводиться систематичний
експрес-аналіз фінансового стану підприємств (фінансовий
моніторинг) за допомогою коефіцієнта Бівера. Коефіцієнт Бівера розраховується, як відношення різниці між
чистим прибутком і нарахованою амортизацією до суми довгострокових
і поточних зобов'язань, за формулою:
Кб = (Ф - Ф ) : (П + П ) (4);

220 260 480 620
де Кб - коефіцієнт Бівера;
Ф і Ф - чистий прибуток і амортизація, наведені у рядках 220 260 20 і 260 форми N 2 "Звіт про фінансові результати" відповідно;

П і П - довгострокові і поточні зобов'язання (підсумки 480 620 озділів III і IV), наведені у рядках 480 і 620 форми N 1
"Баланс". Ознакою формування незадовільної структури балансу є таке
фінансове становище підприємства, у якого протягом тривалого часу
(1,5 - 2 роки) коефіцієнт Бівера не перевищує 0,2, що відображає
небажане скорочення частки прибутку, яка направляється на розвиток
виробництва. Така тенденція в кінцевому випадку призводить до
незадовільної структури балансу, коли підприємство починає
працювати в борг і його коефіцієнт забезпечення власними засобами
стає меншим 0,1.
Додаток

до Методичних рекомендацій

щодо виявлення ознак

неплатоспроможності

підприємства та ознак дій з

приховування банкрутства,

фіктивного банкрутства чи

доведення до банкрутства
Вибіркові показники діяльності підприємства
________________________, _________________________ області

Коди: згідно ІДРПОУ |_____| Адреса ________________________ КОАТУУ |_____| Форма власності _____________________ КФВ |_____| Орган державного управління _________ СПОДУ |_____| Галузь ______________________________ ЗКГНГ |_____| Вид економічної діяльності __________ КВЕД |_____| Роки приватизації: 199 - 199 р.
У тисячах гривнів ------------------------------------------------------------------------ Найменування |Код рядка|За 6 місяців| На час |На час |У подаль- | показників |стандарту|до порушення| порушення |призна-|шому лише | | | справи на | справи на |чення |за звітний| | |3_.____ 200_|3_.____ 200_|арбіт- | період | | | | |ражного| | | | | |керую- | | | | | |чого | | ----------------+---------+------------+------------+-------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ----------------+---------+------------+------------+-------+----------| Середньооблікова|Ф. N 1-ПВ| | | | | чисельність |Р. 010 | | | | | персоналу, чол. |гр. 2 | | | | | -----------------------------------------------------------------------| Актив балансу | -----------------------------------------------------------------------| I. Необоротні |080 | | | | | активи | | | | | | ----------------+---------+------------+------------+-------+----------| Незавершене |020 | | | | | будівництво | | | | | | ----------------+---------+------------+------------+-------+----------| Первісна |031 | | | | | вартість | | | | | | основних засобів| | | | | | ----------------+---------+------------+------------+-------+----------| Знос основних |032 | | | | | засобів | | | | | | ----------------+---------+------------+------------+-------+----------| Довгострокові |040 | х | | | | фінансові | | | | | | інвестиції: | | | | | | у капіталі інших| | | | | | підприємств | | | | | | ----------------+---------+------------+------------+-------+----------| Інші фінансові |045 | х | | | | інвестиції | | | | | | ----------------+---------+------------+------------+-------+----------| Довгострокова |050 | х | | | | дебіторська | | | | | | заборгованість | | | | | | ----------------+---------+------------+------------+-------+----------| Інші необоротні |070 | х | | | | активи | | | | | | ----------------+---------+------------+------------+-------+----------| II. Оборотні |260 | | | | | активи | | | | | | ----------------+---------+------------+------------+-------+----------| Запаси, у тому |100 | | | | | числі виробничі | | | | | | ----------------+---------+------------+------------+-------+----------| Незавершене |120 | | | | | виробництво | | | | | | ----------------+---------+------------+------------+-------+----------| Готова продукція|130 | | | | | ----------------+---------+------------+------------+-------+----------| Товари |140 | | | | | ----------------+---------+------------+------------+-------+----------| Дебіторська |160 | | | | | заборгованість | | | | | | за товари, | | | | | | роботи, послуги | | | | | | ----------------+---------+------------+------------+-------+----------| Дебіторська |170 | | | | | заборгованість | | | | | | за розрахунками | | | | | | з бюджетом | | | | | | ----------------+---------+------------+------------+-------+----------| Інша поточна |180+190+ | | | | | дебіторська |200 + 210| | | | | заборгованість | | | | | | (сума) | | | | | | ----------------+---------+------------+------------+-------+----------| Поточні |220 | | | | | фінансові | | | | | | інвестиції | | | | | | ----------------+---------+------------+------------+-------+----------| Грошові кошти та|230 | | | | | їх еквіваленти в| | | | | | національній | | | | | | валюті | | | | | | ----------------+---------+------------+------------+-------+----------| в іноземній |240 | | | | | валюті | | | | | | ----------------+---------+------------+------------+-------+----------| Інші оборотні |250 | | | | | активи | | | | | | ----------------+---------+------------+------------+-------+----------| III. Витрати |270 | | | | | майбутніх | | | | | | періодів | | | | | | ----------------+---------+------------+------------+-------+----------| Баланс |280 | | | | | -----------------------------------------------------------------------| Пасив балансу | -----------------------------------------------------------------------| I. Власний |380 | | | | | капітал | | | | | | ----------------+---------+------------+------------+-------+----------| Статутний |300 | | | | | капітал | | | | | | ----------------+---------+------------+------------+-------+----------| Додатковий |320 | | | | | вкладений | | | | | | капітал | | | | | | ----------------+---------+------------+------------+-------+----------| Резервний |340 | | | | | капітал | | | | | | ----------------+---------+------------+------------+-------+----------| Нерозподілений | 350 | | | | | прибуток | | | | | | ----------------+---------+------------+------------+-------+----------| II. |430 | | | | | Забезпечення | | | | | | майбутніх | | | | | | витрат і | | | | | | платежів | | | | | | ----------------+---------+------------+------------+-------+----------| У тому числі |400 | | | | | виплат персоналу| | | | | | ----------------+---------+------------+------------+-------+----------| Цільове |420 | | | | | фінансування | | | | | | ----------------+---------+------------+------------+-------+----------| III. |480 | | | | | Довгострокові | | | | | | зобов'язання | | | | | | ----------------+---------+------------+------------+-------+----------| Довгострокові |440 | | | | | кредити банків | | | | | | ----------------+---------+------------+------------+-------+----------| Довгострокові |450 | | | | | фінансові | | | | | | зобов'язання | | | | | | ----------------+---------+------------+------------+-------+----------| IV. Поточні |620 | | | | | зобов'язання | | | | | | ----------------+---------+------------+------------+-------+----------| Короткострокові |500 | | | | | кредити банків | | | | | | ----------------+---------+------------+------------+-------+----------| Векселі видані |520 | | | | | ----------------+---------+------------+------------+-------+----------| Кредиторська |530 | | | | | заборгованість | | | | | | за товари, | | | | | | роботи, послуги | | | | | | ----------------+---------+------------+------------+-------+----------| Поточні |540 | | | | | зобов'язання | | | | | | за розрахунками:| | | | | | з одержаних | | | | | | авансів | | | | | | ----------------+---------+------------+------------+-------+----------| з бюджетом |550 | | | | | ----------------+---------+------------+------------+-------+----------| з позабюджетних|560 | | | | | платежів | | | | | | ----------------+---------+------------+------------+-------+----------| з оплати праці |580 | | | | | ----------------+---------+------------+------------+-------+----------| з учасниками |590 | | | | | ----------------+---------+------------+------------+-------+----------| V. Доходи |630 | х | | | | майбутніх | | | | | | періодів | | | | | | -----------------------------------------------------------------------| Фінансові результати | -----------------------------------------------------------------------| Чистий дохід |035 | | | | | (виручка) | | | | | | ----------------+---------+------------+------------+-------+----------| У тому числі |Статис- | | | | | від |тичний | | | | | товарообмінних |звіт | | | | | операцій | | | | | | ----------------+---------+------------+------------+-------+----------| Від експорту |- " - | | | | | ----------------+---------+------------+------------+-------+----------| Собівартість |040 | | | | | реалізованої | | | | | | продукції | | | | | | ----------------+---------+------------+------------+-------+----------| Прибуток від |100 | х | | | | операційної | | | | | | діяльності | | | | | | ----------------+---------+------------+------------+-------+----------| Збиток |105 | х | | | | ----------------+---------+------------+------------+-------+----------| Дохід від участі|110 | х | | | | в капіталі | | | | | | ----------------+---------+------------+------------+-------+----------| Прибуток від |170 | х | | | | звичайної | | | | | | діяльності | | | | | | ----------------+---------+------------+------------+-------+----------| Збиток |175 | х | | | | ----------------+---------+------------+------------+-------+----------| Податок на |180 | | | | | прибуток | | | | | | ----------------+---------+------------+------------+-------+----------| Чистий: прибуток|220 | | | | | ----------------+---------+------------+------------+-------+----------| Збиток |225 | | | | | ----------------+---------+------------+------------+-------+----------| Матеріальні |230 | | | | | затрати | | | | | | ----------------+---------+------------+------------+-------+----------| Витрати на |240 | | | | | оплату праці | | | | | | ----------------+---------+------------+------------+-------+----------| Відрахування на |250 | | | | | соціальні заходи| | | | | | ----------------+---------+------------+------------+-------+----------| Амортизація |260 | | | | | ----------------+---------+------------+------------+-------+----------| Інші операційні |270 | | | | | витрати | | | | | | -----------------------------------------------------------------------| Форма N 1-Б - термінова (місячна) | -----------------------------------------------------------------------| Прострочена |Ряд 10 | | | | | кредиторська |гр. 8 | | | | | заборгованість | | | | | | -----------------------------------------------------------------------| Форма 2-КБ (квартальна) | -----------------------------------------------------------------------| Інвестиції в | Ряд 10 | | | | | основний капітал| гр. 2 | | | | | (капітальні | | | | | | вкладення), | | | | | | усього: | | | | | | ----------------+---------+------------+------------+-------+----------| Об'єкти |Ряд 20 | | | | | виробничого |гр. 2 | | | | | призначення | | | | | | ----------------+---------+------------+------------+-------+----------| У тому числі |Ряд | | | | | за рахунок |110 + 120| | | | | коштів |гр. 2 | | | | | державного | | | | | | бюджету і | | | | | | місцевих | | | | | | бюджетів | | | | | | ----------------+---------+------------+------------+-------+----------| власних коштів |Ряд 130 | | | | | підприємств |гр. 2 | | | | | ----------------+---------+------------+------------+-------+----------| кошти іноземних |Ряд 132 | | | | | інвесторів |гр. 2 | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------| Інші показники (експертна оцінка) | -----------------------------------------------------------------------| Частка фірм- | | | | | | посередників | | | | | | у реалізації | | | | | | продукції | | | | | | ----------------+---------+------------+------------+-------+----------| у постачанні | | | | | | продукції | | | | | | ----------------+---------+------------+------------+-------+----------| Частка власників| | | | | | у статутному | | | | | | капіталі: | | | | | | держави, % | | | | | | ----------------+---------+------------+------------+-------+----------| Трудового | | | | | | колективу, % | | | | | | ----------------+---------+------------+------------+-------+----------| Інших | | | | | | вітчизняних | | | | | | власників, % | | | | | | ----------------+---------+------------+------------+-------+----------| Іноземних | | | | | | власників, % | | | | | | ------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: