open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинна
                             
                             
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
Н А К А З
07.05.2004 N 9гн
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Генеральної

прокуратури

N 8гн ( v0008900-05 ) від 26.12.2005 }
Про організацію роботи органів прокуратури

України у галузі міжнародного співробітництва

і правової допомоги

З метою забезпечення належної організації діяльності органів
прокуратури у галузі міжнародного співробітництва, удосконалення
порядку надання правової допомоги у кримінальних справах та
проведення офіційних заходів з представниками іноземних держав і
міжнародних організацій, керуючись ст. 15 Закону України "Про
прокуратуру" ( 1789-12 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити і ввести в дію з 7 травня 2004 року Інструкцію
про порядок підготовки, передачі та виконання органами прокуратури
України звернень про правову допомогу у кримінальних справах,
Інструкцію про організаційно-протокольне забезпечення заходів
міжнародного співробітництва, які здійснюються органами
прокуратури України, та додатки N 1, 2, 3, 4 до неї.
2. Заступникам Генерального прокурора України, прокурорам
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя,
військовим прокурорам регіонів та Військово-Морських Сил, міським,
районним, міжрайонним та прирівняним до них прокурорам:
2.1. Організувати вивчення зазначених Інструкцій всіма
прокурорсько-слідчими працівниками, забезпечити суворе дотримання
їх вимог у роботі підпорядкованих прокуратур та підрозділів у
галузі міжнародного співробітництва та правової допомоги у
кримінальних справах.
2.2. Вживати вичерпних заходів, спрямованих на безперечне
додержання протокольного порядку організації зустрічей з
представниками іноземних держав та міжнародних організацій,
виїздів працівників органів прокуратури у закордонні службові
відрядження, здійснення листування з державними установами
іноземних країн та міжнародними організаціями.
3. Керівникам органів прокуратури усіх рівнів забезпечити
ефективний нагляд за додержанням законів органами дізнання та
досудового слідства при здійсненні повноважень, наданих їм
міжнародними договорами України.
3.1. Здійснення нагляду за додержанням законів у
міжнародно-правовій сфері покласти на управління міжнародних
зв'язків Генеральної прокуратури України, старших помічників
прокурорів областей з міжнародно-правових доручень та спеціально
визначених працівників апаратів обласного рівня, де такі посади не
введені.
4. При підготовці та направленні міжнародних слідчих доручень
на адресу компетентних установ іноземних держав:
4.1. Забезпечувати ретельне вивчення кримінальних справ,
особливу увагу звертати на наявність підстав для звернення, на
відповідність змісту та форми доручень і необхідних додатків
положенням міжнародних договорів, вимогам
кримінально-процесуального законодавства України та відповідної
Інструкції.
4.2. Вказувати, із застосуванням якого законодавства
необхідно виконувати запитувані процесуальні дії. У разі
постановки питання про проведення слідчих дій згідно з вимогами
кримінально-процесуального законодавства України долучати виписки
з відповідних статей КПК України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ), що
регламентують порядок їх виконання.
4.3. Перевіряти наявність законних підстав та процесуальних
рішень про проведення обшуків, накладення арештів на майно та
інших процесуальних дій, що обмежують права та свободи громадян, а
також зачіпають інтереси юридичних осіб.
4.4. Викладати в міжнародних слідчих дорученнях повну
інформацію щодо зв'язку розслідування у справі з необхідністю
проведення на території іноземної держави конкретних процесуальних
дій, вказувати достатні для ідентифікації анкетні дані фізичних
осіб або реквізити юридичних осіб та їх банківських рахунків.
5. Забезпечувати організацію виконання запитів про проведення
процесуальних дій, отриманих з Генеральної прокуратури України або
безпосередньо з установ іноземних держав, відповідно до вимог КПК
України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) та з дотриманням 10-денного
терміну проведення слідчих дій з дати надходження запиту до
виконавця, а повного його виконання - протягом місяця.
5.1. У разі необхідності проведення великої кількості слідчих
дій і отримання значних обсягів документів надсилати матеріали
частково виконаного запиту негайно після їх отримання. Про причини
неможливості повного або часткового виконання запитуваних слідчих
дій інформувати ініціатора запиту і Генеральну прокуратуру
України. Вживати заходів дисциплінарного характеру до працівників,
які допускають неналежне або несвоєчасне виконання запитів.
5.2. Ретельно перевіряти достатність доказів, що свідчать про
наявність у діях підозрюваних (обвинувачених) складу злочину, при
підготовці клопотань про передачу кримінального переслідування
іноземних громадян або осіб без громадянства.
5.3. Заборонити порушення клопотань про передачу
кримінального переслідування іноземним правоохоронним органам до
виконання у повному обсязі всіх слідчих дій, проведення яких
можливе на території України.
5.4. Направляти управлінню міжнародних зв'язків Генеральної
прокуратури України не пізніше ніж через 10 діб з дня отримання
повідомлення про затримання іноземними компетентними установами
осіб, які підлягають видачі правоохоронним органам України,
клопотання про їх екстрадицію разом з матеріалами, передбаченими
міжнародними договорами і відповідною Інструкцією.
5.5. Прокурорам обласного рівня не пізніше 3 діб з дня
затримання на території України іноземця чи особи без
громадянства, які розшукуються компетентними установами іноземних
держав за вчинені на їх території злочини, інформувати факсом і
поштою про такі факти управління міжнародних зв'язків Генеральної
прокуратури України або Міністерство юстиції України, якщо видача
затриманої особи належить до його компетенції. Про кожний випадок затримання або взяття під варту
громадянина іноземної держави негайно повідомляти дипломатичне
представництво або консульську установу цієї держави.
5.6. Не допускати порушення передбачених міжнародними
договорами з відповідними країнами строків перебування під вартою
осіб, затриманих для подальшої видачі компетентним установам
іноземних держав, до надходження запиту про видачу. У разі
неотримання таких запитів у визначені строки вживати заходів до
звільнення затриманих з-під варти, про що невідкладно інформувати
управління міжнародних зв'язків Генеральної прокуратури України
або Міністерство юстиції України.
6. Відповідним структурним підрозділам Генеральної
прокуратури України:
6.1. Забезпечувати належну перевірку законності прийнятого
рішення у кожній кримінальній справі, що передається за кордон.
6.2. Перевіряти можливість здійснення подальшого
розслідування в Україні при надходженні кримінальної справи з-за
кордону.
6.3. Контролювати розслідування кожної кримінальної справи,
що надійшла до Генеральної прокуратури України з-за кордону в
порядку передачі кримінального переслідування, та результати
судового розгляду справ такої категорії.
7. Покласти на управління міжнародних зв'язків Генеральної
прокуратури України:
7.1. Забезпечення постійного контролю за діяльністю
підпорядкованих прокуратур щодо нагляду за додержанням вимог
міжнародних договорів та їх застосуванням, надання їм необхідної
практичної та методичної допомоги.
7.2. Безпосередній розгляд та вирішення: - запитів про екстрадицію осіб; - запитів про проведення процесуальних дій у кримінальних
справах за винятком випадків, коли міжнародними договорами України
передбачається можливість передачі таких звернень безпосередньо
прокурорами обласного та районного рівнів; - клопотань про перейняття кримінального переслідування за
винятком випадків, коли міжнародними договорами України
передбачається можливість передачі кримінальних справ та
відповідних матеріалів безпосередньо прокурорами обласного та
районного рівнів; - запитів про надання правової допомоги у кримінальних
справах, що надходять від компетентних установ тих держав, з якими
Україна не має чинних міжнародних угод, або адресовані установам
зазначених держав органами досудового слідства України.
7.3. Розгляд матеріалів, підготовку висновків і пропозицій, а
також документів, спрямованих на їх реалізацію, щодо: -відповідності рішень, які приймаються Генеральною
прокуратурою України, положенням чинних міжнародних договорів
України про правову допомогу; -додержання вимог міжнародних договорів з питань правової
допомоги органами, дії або рішення яких перевіряються; -можливості та доцільності укладання нових і приєднання до
чинних угод про правову допомогу з огляду на зобов'язання за
міжнародними договорами, учасницею яких є Україна.
7.4. Організацію та проведення заходів міжнародного характеру
(зустрічей, переговорів, експертних нарад, семінарів, конференцій
та інших заходів щодо навчання та підвищення кваліфікації), а
також вирішення питань про участь у таких заходах працівників
органів прокуратури.
7.5. Організаційне забезпечення відряджень працівників
органів прокуратури за кордон у службових справах на підставі
розпоряджень Генерального прокурора України відповідно до правил,
встановлених Інструкцією про організаційно-протокольне
забезпечення заходів міжнародного співробітництва, які
здійснюються органами прокуратури України.
8. Керівникам структурних підрозділів Генеральної прокуратури
України, прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва і Севастополя та прирівняним до них прокурорам інформувати
управління міжнародних зв'язків про відповідні потреби у
проведенні заходів міжнародного характеру, надавати необхідну
допомогу в їх організації, а також забезпечувати своєчасну та
якісну підготовку довідкових, аналітичних та інформаційних
матеріалів.
9. Встановити, що матеріали, доручення або звернення,
включаючи скарги, заяви і повідомлення, які надходять із-за
кордону або стосуються дій іноземних громадян чи установ,
розглядаються в управлінні міжнародних зв'язків лише у межах
положень, передбачених п.п. 7.2, 7.3 цього наказу. У інших випадках матеріали, доручення і звернення
розглядаються відповідними структурними підрозділами Генеральної
прокуратури України, а також підпорядкованими прокурорами в межах
їх компетенції.
10. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників
Генерального прокурора України відповідно до розподілу обов'язків. Наказ надіслати прокурорам Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів
та Військово-Морських Сил України, міським, районним, міжрайонним
та прирівняним до них прокурорам. Накази Генерального прокурора України N 8 ( v0008900-02 ) від
28 жовтня 2002 року "Про організацію роботи органів прокуратури
України в галузі міжнародного співробітництва і правової
допомоги", N 8/1 ( v08_1900-02 ) від 28 жовтня 2002 року "Про
введення в дію Інструкції про порядок підготовки, передачі та
виконання органами прокуратури України звернень про правову
допомогу у кримінальних справах", N 8/2 ( v08_2900-02 ) від
28 жовтня 2002 року "Про введення в дію Інструкції про порядок
виїздів працівників органів прокуратури України у закордонні
службові відрядження" вважати такими, що втратили чинність.
Генеральний прокурор України
державний радник юстиції 1 класу Г.Васильєв

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: