open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинна
                             
                             
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
Н А К А З
28.10.2002 N 8
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Генеральної

прокуратури

N 9гн ( v0009900-04 ) від 07.05.2004 )
Про організацію роботи органів прокуратури України

в галузі міжнародного співробітництва

і правової допомоги

Враховуючи істотний вплив міжнародного співробітництва в
галузі правової допомоги на стан і ефективність
прокурорсько-слідчої діяльності, з метою забезпечення належної
організації роботи органів прокуратури України на цьому напрямі,
чіткого розподілу компетенції центрального апарату Генеральної
прокуратури України і підпорядкованих органів, посилення нагляду
за законністю діяльності органів дізнання та досудового слідства
при виконанні міжнародних договорів України, додержання під час
досудового слідства прав і законних інтересів громадян та
юридичних осіб при вирішенні питань, що регулюються нормами
міжнародного права, керуючись ст. 15 Закону України "Про
прокуратуру" ( 1789-12 ), Н А К А З У Ю:
1. Заступникам Генерального прокурора України, начальникам
управлінь та відділів Генеральної прокуратури України, прокурорам
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя,
військовим прокурорам регіонів та Військово-Морських Сил України,
міським, районним, міжрайонним та прирівняним до них прокурорам
забезпечити дотримання в діяльності підпорядкованих прокуратур та
підрозділів вимог міжнародних договорів України в галузі надання
правової допомоги. Встановити, що обласні, міські, районні та прирівняні до них
прокурори у випадках, коли їх безпосередня участь у питаннях
міжнародного співробітництва та правової допомоги прямо не
передбачена відповідними міжнародними договорами України, можуть
здійснювати заходи у цьому напрямі діяльності виключно на підставі
повноважень, наданих їм наказами і дорученнями Генерального
прокурора України, а також Інструкцією про порядок підготовки,
передачі та виконання органами прокуратури України звернень про
правову допомогу у кримінальних справах, затвердженою наказом
Генерального прокурора України N 8/1 ( v08_1900-02 ) від 28 жовтня
2002 року.
2. Прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів та
Військово-Морських Сил України, міським, районним, міжрайонним та
прирівняним до них прокурорам забезпечити нагляд за законністю
діяльності органів дізнання та досудового слідства при здійсненні
повноважень, наданих їм міжнародними договорами України. З цією
метою:
2.1. Доручити нагляд за додержанням законів у
міжнародно-правовій сфері спеціально визначеним працівникам
апаратів обласних і прирівняних до них прокуратур, які мають
достатню кваліфікацію і досвід слідчої та наглядової роботи; у
разі необхідності звільняти їх від виконання інших обов'язків.
2.2. При підготовці міжнародних слідчих доручень на адресу
компетентних установ іноземних держав: 2.2.1. Забезпечувати ретельне вивчення кримінальних справ,
звертаючи увагу на наявність підстав для звернення і відповідність
змісту та форми доручень і необхідних додатків положенням
міжнародних договорів, а також вимогам зазначеної Інструкції
( v08_1900-02 ). 2.2.2. Вказувати, із застосуванням якого законодавства
необхідно виконувати запитувані процесуальні дії. У разі
постановки питання про проведення слідчих дій згідно з вимогами
кримінально-процесуального законодавства України долучати виписки
з відповідних статей КПК України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ), що
регламентують порядок їх виконання. 2.2.3. Не допускати випадків направлення міжнародних слідчих
доручень, у яких ставиться питання про проведення обшуків,
накладення арештів на майно та інших процесуальних дій, що
обмежують права та свободи громадян, а також зачіпають інтереси
юридичних осіб, за відсутності передбачених законом підстав для їх
проведення та без наявності процесуальних рішень з цього приводу. 2.2.4. Виключити випадки направлення міжнародних слідчих
доручень, які не містять у собі достатньої інформації про зв'язок
розслідування у справі з необхідністю проведення на території
іноземної держави конкретних процесуальних дій, а також достатніх
для ідентифікації анкетних даних фізичних осіб або реквізитів
юридичних осіб та їх банківських рахунків.
2.3. При отриманні з Генеральної прокуратури України або (у
випадках, визначених відповідними договорами) безпосередньо
запитів компетентних установ іноземних держав про проведення
процесуальних дій забезпечувати організацію їх виконання з
дотриманням вимог кримінально-процесуального законодавства
України, вживати всіх необхідних заходів щодо проведення
запитуваних слідчих дій у 10-денний термін, а повного виконання
запитів - протягом одного місяця з дати їх надходження до обласної
або прирівняної до неї прокуратури. Якщо виконання запиту пов'язане з необхідністю проведення
великої кількості слідчих дій і отримання значних обсягів
документів, надсилати матеріали частково виконаного запиту негайно
після їх отримання. Про причини неможливості повного або часткового виконання
запитуваних слідчих дій інформувати установу, що надіслала запит,
а також Генеральну прокуратуру України. У разі неналежного або несвоєчасного виконання запитів за
наявності відповідних підстав вживати до винних осіб заходів
дисциплінарного впливу.
2.4. При підготовці клопотань про передачу кримінального
переслідування іноземних громадян (осіб без громадянства) ретельно
перевіряти достатність доказів, що свідчать про наявність у діях
підозрюваних (обвинувачених) складу злочину. Заборонити порушення
клопотань про передачу кримінального переслідування іноземним
правоохоронним органам до виконання у повному обсязі всіх слідчих
дій, проведення яких можливе на території України.
2.5. При отриманні повідомлень про затримання іноземними
компетентними установами осіб, які підлягають видачі
правоохоронним органам України, не пізніше 10 діб з дня отримання
такого повідомлення, направляти до міжнародно-правового управління
Генеральної прокуратури України клопотання про екстрадицію разом з
матеріалами, передбаченими відповідними міжнародними договорами і
зазначеною Інструкцією ( v08_1900-02 ).
2.6. При затриманні на території України іноземця чи особи
без громадянства, які розшукуються компетентними установами
іноземних держав за вчинені на їх території злочини, не пізніше 3
діб з дня затримання, факсом і поштою інформувати про такі факти
міжнародно-правове управління Генеральної прокуратури України або
Міністерство юстиції України, якщо згідно з вимогами міжнародного
договору питання видачі затриманої особи віднесено до його
компетенції.
2.7. Не допускати перебування під вартою іноземців та осіб
без громадянства, затриманих для подальшої видачі компетентним
установам іноземних держав, понад встановлений міжнародними
договорами з відповідними країнами термін тримання під вартою до
надходження клопотання про екстрадицію. У разі неотримання таких
клопотань прокурорам областей та прирівняним до них прокурорам
вживати заходів до звільнення затриманих з-під варти, про що
невідкладно інформувати міжнародно-правове управління Генеральної
прокуратури України або Міністерство юстиції України.
3. Відповідним структурним підрозділам Генеральної
прокуратури України здійснювати контроль за розслідуванням кожної
кримінальної справи, що надійшла до Генеральної прокуратури
України з-за кордону в порядку передачі кримінального
переслідування, та результатами судового розгляду у зазначених
справах.
4. Покласти на міжнародно-правове управління Генеральної
прокуратури України:
4.1. Забезпечення постійного контролю за діяльністю
підпорядкованих прокуратур по нагляду за додержанням вимог
міжнародних договорів та їх застосуванням, а також надання
необхідної організаційної, методичної і практичної допомоги
працівникам на місцях.
4.2. Інформування Міністерства закордонних справ України про
затримання (арешт) осіб, які підлягають видачі з України.
4.3. Розгляд та вирішення: 4.3.1. Запитів про екстрадицію осіб. 4.3.2. Запитів про проведення процесуальних дій у
кримінальних справах за винятком випадків, коли міжнародними
договорами України передбачається можливість передачі таких
звернень безпосередньо прокурорами обласного та районного рівнів. 4.3.3. Клопотань про перейняття кримінального переслідування
за винятком випадків, коли міжнародними договорами України
передбачається можливість передачі кримінальних справ та
відповідних матеріалів безпосередньо прокурорами обласного та
районного рівнів. 4.3.4. Запитів про надання правової допомоги у кримінальних
справах, що надходять від компетентних установ тих держав, з якими
Україна не має чинних міжнародних угод, або адресовані установам
зазначених держав органами досудового слідства України.
4.4. Розгляд матеріалів, підготовку висновків і пропозицій, а
також документів, спрямованих на їх реалізацію, щодо: 4.4.1. Відповідності рішень, які приймаються Генеральною
прокуратурою України, нормам міжнародних договорів про правову
допомогу, учасницею яких є Україна. 4.4.2. Додержання вимог міжнародних договорів з питань
правової допомоги органами, дії або рішення яких перевіряються
(оскаржуються). 4.4.3. Можливості та доцільності укладання нових і приєднання
до чинних угод про правову допомогу з огляду на зобов'язання за
міжнародними договорами, учасницею яких є Україна.
4.5. Організацію заходів міжнародного характеру (переговорів,
експертних нарад, семінарів, конференцій та інших заходів по
навчанню та підвищенню кваліфікації), а також вирішення питань про
участь у таких заходах працівників органів прокуратури.
4.6. Організаційне забезпечення відряджень працівників
органів прокуратури за кордон у службових справах на підставі
рішень керівництва Генеральної прокуратури України відповідно до
правил, що встановлюються Інструкцією про порядок виїздів
працівників органів прокуратури України у закордонні службові
відрядження, затвердженою наказом Генерального прокурора України
N 8/2 ( v08_2900-02 ) від 28 жовтня 2002 року.
5. Начальникам управлінь та відділів Генеральної прокуратури
України, прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва і Севастополя та прирівняним до них прокурорам інформувати
міжнародно-правове управління про відповідні потреби у проведенні
заходів міжнародного характеру, надавати необхідну допомогу в їх
організації, а також забезпечувати своєчасну та якісну підготовку
довідкових, аналітичних та інформаційних матеріалів і підсумкових
документів.
6. Встановити, що матеріали, доручення або звернення,
включаючи скарги, заяви і повідомлення, які надходять із-за
кордону або стосуються дій іноземних громадян чи установ,
розглядаються в міжнародно-правовому управлінні лише у випадках та
в межах, передбачених пп. 4.3, 4.4. цього наказу. У частині, що виходить за межі, визначені цими пунктами,
матеріали, доручення і звернення розглядаються іншими структурними
підрозділами Генеральної прокуратури України, а також
підпорядкованими прокурорами в межах їх компетенції.
7. Наказ надіслати прокурорам Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів
та Військово-Морських Сил України, міським, районним, міжрайонним
та прирівняним до них прокурорам, довести його до відома
прокурорсько-слідчих працівників.
8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників
Генерального прокурора України відповідно до розподілу обов'язків.
9. Наказ Генерального прокурора України N 11 ( v0011900-98 )
від 26 листопада 1998 року "Про організацію роботи органів
прокуратури України в галузі міжнародного співробітництва і
правової допомоги" вважати таким, що втратив чинність.
Генеральний прокурор України С.Піскун

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: