open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинна

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.01.2011  № 7

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 155 від 14.05.2019}

Про затвердження Методологічних положень з організації державних статистичних спостережень щодо надходження сільськогосподарської продукції на переробні підприємства

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної служби статистики
№ 248 від 13.08.2013
№ 15 від 26.01.2016
№ 63 від 08.02.2019}

Відповідно до статей 8, 12, 13, 14 Закону України "Про державну статистику" та з метою забезпечення доступності, гласності та відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання НАКАЗУЮ:

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держкомстату Методологічні положення з організації державних статистичних спостережень щодо надходження сільськогосподарської продукції на переробні підприємства (далі - Методологічні положення), що додаються.

2. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О.М.):

2.1. Здійснювати організаційне керівництво щодо застосування на практиці Методологічних положень, затверджених цим наказом.

2.2. Довести Методологічні положення, затверджені цим наказом, до відома територіальних органів державної статистики.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Остапчука Ю.М.

Голова комісії з проведення
реорганізації Держкомстату -
перший заступник Голови

В.О. Піщейко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
статистики України
17.01.2011  № 7
Зі змінами, затвердженими
наказами Державної служби
статистики України
13.08.2013 № 248,
26.01.2016 № 15,
08.02.2019 № 63

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
з організації державних статистичних спостережень щодо надходження сільськогосподарської продукції на переробні підприємства

I. Загальні положення

Ці Методологічні положення визначають:

- порядок організації, методологію проведення державних статистичних спостережень щодо надходження основних видів продукції тваринництва (сільськогосподарські тварини та молоко) і рослинництва (зернові та олійні культури, виноград) на переробні підприємства, надходження зернових і олійних культур на підприємства, що здійснюють їхнє зберігання;

- порядок розробки вищезазначених державних статистичних спостережень і поширення їх результатів;

- принципи формування сукупностей одиниць, які охоплюються державними   статистичними  спостереженнями за формами  № 11-заг (квартальна), № 13-заг (квартальна), № 1-зерно (місячна) і № 1-виноград (річна).

Методологічні положення ґрунтуються на нормах Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, законів України "Про інформацію", "Про державну статистику", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", постанови Кабінету Міністрів України від  22.01.1996 № 118 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2005 № 499) "Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України", наказів Держкомстату від 21.12.2009 № 481 "Про затвердження Положення про Реєстр статистичних одиниць та формування основ сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю підприємств" і від 29.12.2009 № 498 "Про затвердження структури плану статистичного спостереження та глосарія до нього".

II. Визначення термінів і основних понять

Для цілей цих Методологічних положень терміни вживаються у  тлумаченнях, визначених глосарієм до плану статистичного спостереження, Положенням про Реєстр статистичних одиниць та формування основ вибірки сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю підприємств, а також у значеннях:

Переробне підприємство - юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають власні переробні потужності або їх орендують та здійснюють перероблення певних видів придбаної (закупленої, давальницької сировини) або власно виробленої сільськогосподарської продукції.

Зберігаюче підприємство - юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають власні потужності або їх орендують для зберігання певних видів сільськогосподарської продукції.

Надходження сільськогосподарської продукції на переробні підприємства - отримання переробним підприємством певного виду сільськогосподарської продукції шляхом її закупівлі, на давальницьких засадах або власного виробництва з метою її перероблення.

III. Методологічні та практичні етапи організації та проведення державного статистичного спостереження

3.1. Мета й основні характеристики державних статистичних спостережень

Метою проведення державних статистичних спостережень щодо надходження сільськогосподарської продукції на переробні підприємства (далі - ДСС) є формування інформації про сільськогосподарську продукцію, що надійшла переробним підприємствам, для інформаційного забезпечення складання балансів основних продуктів сільського господарства, аналізу середніх цін та якості купленої переробними підприємствами продукції сільського господарства, потреб користувачів.

Основні принципи організації державних статистичних спостережень щодо надходження сільськогосподарської продукції на переробні підприємства базуються на єдиних методологічних підходах, які забезпечують співставну динаміку інформації про надходження, перероблення основних видів сільськогосподарської продукції та зберігання зернових і олійних культур на підприємствах, що здійснюють їхнє зберігання і перероблення.

Результатом проведення державних статистичних спостережень щодо надходження сільськогосподарської продукції на переробні підприємства є первинна й узагальнена інформація, яку використовують для відстеження обсягів та динаміки надходження на переробку сільськогосподарської продукції за її видами, джерелами надходжень; перероблення та наявності зернових та олійних культур за їхніми видами; визначення якості сільськогосподарської продукції, а саме: середньої ваги сільськогосподарських тварин, ґатунків молока, видів та класів зернових і олійних культур.

Державні статистичні спостереження щодо надходження сільськогосподарської продукції на переробні підприємства мають такі основні характеристики:

- Вид державних статистичних спостережень:

за ступенем охоплення одиниць: суцільні;

за часом реєстрації даних: поточні.

- Організаційна форма державних статистичних спостережень:  статистична звітність.

- Спосіб державних статистичних спостережень: документальний облік.

- Одиниця державних статистичних спостережень: місцева одиниця за видом економічної діяльності.

- Респондент державних статистичних спостережень: юридична особа, відокремлений підрозділ юридичної особи, що має власні переробні потужності або їх орендує та здійснює закупівлю та перероблення сільськогосподарської продукції, а також має власні потужності для зберігання зернових і олійних культур або їх орендує.

- Органи, які здійснюють державні статистичні спостереження: Держстат, територіальні органи Держстату.

- Місце проведення державних статистичних спостережень:

регіони України.

- Національні класифікації, що використовуються при проведенні державних статистичних спостережень:

КВЕД - Класифікація видів економічної діяльності;

СКОФ - Статистичний класифікатор організаційних форм суб’єктів економіки;

КОАТУУ - Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України.

3.2. Інструментарії та програми державних статистичних спостережень

Державні статистичні спостереження щодо надходження основних видів продукції тваринництва і рослинництва на переробні підприємства та надходження зернових і олійних культур на зберігаючі підприємства здійснюються за формами №№ 11-заг, 13-заг, 1-зерно, 1-виноград на основі інструкцій щодо їх заповнення.

Підставою для заповнення цих форм є приймальні, складські квитанції, прості, подвійні складські свідоцтва та інші первинні документи бухгалтерського обліку, що підтверджують надходження продукції на переробне чи зберігаюче підприємство.

3.2.1. Державні статистичні спостереження щодо надходження сільськогосподарських тварин та молока на переробні підприємства

Ці державні статистичні спостереження здійснюються за формами № 11-заг "Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства" (квартальна) і № 13-заг "Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства" (квартальна).

Бланк державного статистичного спостереження за формою № 11-заг містить показники, які характеризують надходження на переробні підприємства сільськогосподарських тварин живих для забою за видами тварин та джерелами надходжень за звітний квартал.

Бланк державного статистичного спостереження за формою № 13-заг містить показники, які характеризують надходження молока сирого на переробні підприємства за джерелами надходжень та якістю закупленого молока сирого коров’ячого у підприємств і населення за ґатунками за звітний квартал.

3.2.2. Державне статистичне спостереження щодо наявності та надходження зернових і олійних культур

Це державне статистичне спостереження здійснюється за формою № 1-зерно "Звіт про надходження зернових і олійних культур на перероблення та зберігання" (місячна).

Бланк державного статистичного спостереження за формою № 1-зерно містить показники наявності (обсяги запасів) на кінець звітного періоду культур зернових та зернобобових і насіння культур олійних та показники за період із початку року щодо надходження та перероблення цих культур за основними видами і класами. Крім того, форма № 1-зерно відображає інформацію щодо загальної потужності одночасного зберігання зернових і олійних культур на кінець звітного року.

3.2.3. Державне статистичне спостереження щодо перероблення винограду на виноматеріали

Це державне статистичне спостереження здійснюється за формою № 1-виноград "Звіт про перероблення винограду на виноматеріали" (річна).

Бланк державного статистичного спостереження за формою  № 1-виноград містить показники, які заповнюються раз на рік за період із 1 грудня попереднього до звітного року до 30 листопада звітного року. Показники характеризують обсяг винограду, що надійшов на переробне підприємство та перероблений на виноматеріали (за сортами винограду); середню масову концентрацію цукрів у винограді; виробництво виноматеріалів у груповому асортименті виноматеріалів; використання та залишки спирту.

3.3. Процедури проведення та розробки державних статистичних спостережень, поширення їх результатів

Форми державних статистичних спостережень №№ 11-заг, 13-заг, 1-зерно, 1-виноград складають:

- юридичні особи щодо безпосередньо своєї діяльності на відповідній території та окремо щодо кожного з відокремлених підрозділів, не виділених на самостійний баланс і розташованих в іншій області, районі, місті;

- відокремлені підрозділи юридичної особи, що виділені на окремий баланс й розташовані в іншій області, районі, місті, які здійснюють перероблення основних видів продукції сільського господарства.

Звіти подають на паперових носіях органу державної статистики за місцем здійснення діяльності у терміни, визначені на бланках форм. Якщо зазначені форми державних статистичних спостережень респондент надсилає як електронні звіти, їх подання органам державної статистики здійснюється відповідно до встановленого порядку.

Після отримання цих форм у розрізі респондентів на всіх рівнях обробки органи державної статистики здійснюють аналіз первинних даних, уведення у відповідний комплекс електронної обробки статистичної інформації, логічний і арифметичний контролі (як вхідного, так і вихідного масиву даних) та передачу вивіреної інформації на вищий рівень розробки.

Результати цих державних статистичних спостережень органи державної статистики формують у розрізі:

- на районному рівні: зведена інформація за районом у цілому;

- на регіональному рівні: зведена інформація за регіоном у цілому та у розрізі районів;

- на державному рівні: зведена інформація по країні у цілому, за регіонами України.

При поширенні даних користувачам органи державної статистики здійснюють контроль дотримання правил конфіденційності даних.

Основними статистичними публікаціями щодо надходження сільськогосподарської продукції на переробні підприємства є:

- експрес-випуск: "Перероблення винограду та виробництво виноматеріалів";

- статистичні бюлетені: "Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства", "Надходження зернових та олійних культур на підприємства, що займалися їхнім зберіганням та переробленням";

- статистичні збірники: "Україна в цифрах", "Статистичний щорічник України", "Сільське господарство України", "Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України";

- доповідь "Про соціально-економічне становище України".

На запити користувачів органи державної статистики статистичну інформацію за формами №№ 11-заг, 13-заг, 1-зерно, 1-виноград можуть надавати у паперовому вигляді, на магнітних, електронних носіях, засобами зв’язку (у т.ч. розміщення на веб-сайті), шляхом безпосереднього виписування у порядку та умовах, визначених Держстатом.

IV. Формування та актуалізація сукупностей одиниць і переліків респондентів державних статистичних спостережень

4.1. Формування сукупностей одиниць і переліків респондентів державних статистичних спостережень

1. Формування генеральних сукупностей, сукупностей одиниць, які безпосередньо будуть досліджуватись, і переліків респондентів ДСС здійснюється щорічно у грудні року Т.

2. Формування генеральних сукупностей, сукупностей одиниць, які безпосередньо будуть досліджуватись, і переліків респондентів ДСС здійснюється на державному рівні.

3. Генеральні сукупності одиниць ДСС формуються на основі РСО (у частині СРП) та включають одиниці, які є активними станом на 01 листопада року Т та відповідають таким критеріям:

тип статистичної одиниці: місцева одиниця за видом економічної діяльності;

інституційний сектор економіки відповідно до КІСЕ підприємства, частиною якого є місцева одиниця за видом економічної діяльності: S.11 "Нефінансові корпорації";

організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ: коди 110-140, 150, 160, 185, 193, 230-250, 310, 330-350, 510-590, 610;

види економічної діяльності згідно з КВЕД:

для форми № 11-заг (квартальна) - класи 10.11, 10.12 секції С;

для форми № 13-заг (квартальна) - клас 10.51 секції С;

для форми № 1-зерно (місячна) - класи 10.41, 10.61, 10.91, 11.01, 11.06 секції С; 52.10 секції Н;

для форми № 1-виноград (річна) - класи 01.21 секції А; 11.02, 11.04 секції С.

4. Сукупності одиниць ДСС, які безпосередньо будуть досліджуватись за формами № 11-заг (квартальна), № 13-заг (квартальна), № 1-зерно (місячна), № 1-виноград (річна), формуються на основі відповідних генеральних сукупностей одиниць з урахуванням інформації про одиниці, щодо яких не було отримано даних протягом року Т і року Т-1 для форми № 1-виноград (річна).

5. На основі сукупностей одиниць, які безпосередньо будуть досліджуватись, формуються переліки респондентів за формами № 11-заг (квартальна), № 13-заг (квартальна), № 1-зерно (місячна), № 1-виноград (річна), до яких уключаються юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб, яким відповідають одиниці, що наявні в сукупностях одиниць ДСС.

4.2. Актуалізація сукупностей одиниць і переліків респондентів державних статистичних спостережень

1. Актуалізація сукупності одиниць, яка безпосередньо буде досліджуватись, і переліку респондентів за формою № 1-виноград (річна) не здійснюється.

2. Актуалізація сукупності одиниць, яка безпосередньо буде досліджуватись, і переліку респондентів здійснюється на 15-й робочий день:

за формами № 11-заг (квартальна) і № 13-заг (квартальна) щоквартально у березні, червні та вересні року Т+1;

за формою № 1-зерно (місячна) щомісячно з лютого до жовтня року Т+1.

3. Актуалізація сукупностей одиниць, які безпосередньо будуть досліджуватись, і переліків респондентів за формами № 11-заг (квартальна), № 13-заг (квартальна), № 1-зерно (місячна) здійснюється на державному рівні.

4. Актуалізація сукупностей одиниць, які безпосередньо будуть досліджуватись, і переліків респондентів здійснюється для звітних періодів за формами:

№ 11-заг (квартальна) і № 13-заг (квартальна) - за І-ІІІ квартали року Т+1;

№ 1-зерно (місячна) - за кожним звітним періодом із січня-лютого до січня-жовтня року Т+1.

5. Причинами актуалізації сукупностей одиниць, які безпосередньо будуть досліджуватись, і переліків респондентів за формами № 11-заг (квартальна), № 13-заг (квартальна), № 1-зерно (місячна) є події, які відбулися з одиницями через злиття, поділ, виділ, перетворення, приєднання, передача виробничих факторів між одиницями, зміна ідентифікаційних і класифікаційних ознак одиниці.

6. Джерелом інформації для актуалізації сукупностей одиниць, які безпосередньо будуть досліджуватись, і переліків респондентів є інформація РСО (у частині СРП) станом на 01 число кожного місяця року Т+1.

7. На основі актуалізованих сукупностей одиниць ДСС формуються переліки респондентів за формами № 11-заг (квартальна), № 13-заг (квартальна), № 1-зерно (місячна), до яких уключаються юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб, яким відповідають одиниці, що наявні у відповідних сукупностях одиниць ДСС.

Департамент статистики
сільського господарства
та навколишнього середовища


Література

1. Закон України "Про державну статистику" від 17.09.1992 року № 2614-XII.

2. Положення про Реєстр статистичних одиниць та формування основ сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю підприємств, Держкомстат, 2009.

3. Глосарій до плану статистичного спостереження, Держкомстат, 2009.

4. Термінологічний словник / [наук. керівник О.О. Васєчко]. - 1-е вид. - К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. - 140 с.

5. Статистика:  підручник / [С.С. Герасименко, А.В. Головач, А.М. Єріна  та  ін.]; за наук. ред. С.С. Герасименка. - [2-ге вид.]. - К.:  КНЕУ, 2000. - 467 с.

{Текст взято з сайту Держстату України http://www.ukrstat.gov.ua}


{Методологічні положення із змінами, внесеними згідно з  Наказом Державної служби статистики № 63 від 08.02.2019}

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: