open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
СХВАЛЕНО

Рішення колегії

Держспоживстандарту України

30.11.2006 N 7
ЗАТВЕРДЖЕНО

Т.в.о. Голови

Держспоживстандарту України

І.Саєвич

30.11.2006
ПОГОДЖЕНО

Заступник Міністра

економіки України

Л.Мусіна

ПЛАН

діяльності Держспоживстандарту України

на 2007 рік

ВСТУП
Державний комітет України з питань технічного регулювання та
споживчої політики (далі - Держспоживстандарт України) (1)
спрямовує свою діяльність у сфері захисту прав споживачів,
стандартизації, метрології, підтвердження відповідності, якості на
виконання положень відповідних законів України, указів Президента
України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України. ______________

(1) Відповідно до Указу Президента України "Питання
Державного комітету України з питань технічного регулювання та
споживчої політики" (із змінами) від 18 березня 2003 р. N 225/2003
( 225/2003 ).
З метою забезпечення послідовної та ефективної діяльності
щодо подальшого сприяння сталому зростанню економіки, створення
більш сприятливих умов для розвитку підприємництва, добросовісної
конкуренції, поліпшення захисту життя, здоров'я людей,
навколишнього середовища, прав споживачів, усунення технічних
бар'єрів у торгівлі Держспоживстандартом України підготовлено План
діяльності за основними напрямами у визначених стратегічних
пріоритетах на 2007 рік (2) та заходи з його реалізації відповідно
до поставлених завдань. ______________

(2) Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про
спрямування і координацію діяльності центральних органів
виконавчої влади через відповідних міністрів" від
23 лютого 2006 р. N 207 ( 207-2006-п ), наказу Міністерства економіки України "Про спрямування і
координацію Міністром економки України діяльності Державного
комітету України з питань технічного регулювання та споживчої
політики" від 3 квітня 2006 р. N 118 ( v0118665-06 ), наказу Держспоживстандарту "Про виконання наказу Міністерства
економіки України від 03.04.2006 р. N 118 стосовно спрямування і
координації Міністром економіки України діяльності
Держспоживстандарту України" від 25 липня 2006 року N 216.
I. СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТУ УКРАЇНИ
З метою реалізації окреслених завдань Держспоживстандарт
України спрямовує свою діяльність у визначених стратегічних
пріоритетах: 1. Вдосконалення національної системи технічного регулювання
та споживчої політики і адаптація законодавства відповідно до
практики країн - членів Світової організації торгівлі,
Європейського Союзу, Єдиного економічного простору з метою
усунення технічних бар'єрів у торгівлі. Створення системи ринкового нагляду на принципах, що діють в
Європейському Союзі;
2. Забезпечення розвитку національної системи стандартизації,
її відповідності вимогам Угоди з технічних бар'єрів в торгівлі
( 981_008 ) та гармонізації із системою стандартизації
Європейського Союзу та Єдиного економічного простору;
3. Забезпечення розвитку національної еталонної бази;
4. Підвищення якості та конкурентоспроможності вітчизняної
продукції;
5. Розвиток міжнародних відносин щодо співробітництва у сфері
захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, якості та
оцінки відповідності з країнами - торговельними партнерами
України. Участь у формуванні Єдиного економічного простору;
6. Забезпечення участі у міжнародних організаціях із
стандартизації та метрології;
7. Підвищення рівня захисту прав та інтересів споживачів;
8. Удосконалення системи державного управління рекламною
діяльністю;
9. Підвищення дієвості та ефективності державного управління
в системі Держспоживстандарту України;
10. Забезпечення відкритості діяльності Держспоживстандарту
України.
II. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ У ВИЗНАЧЕНИХ

СТРАТЕГІЧНИХ ПРІОРИТЕТАХ
Держспоживстандартом України заплановано на 2007 рік
виконання наступних основних завдань у визначених стратегічних
пріоритетах діяльності:
------------------------------------------------------------------ N | СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ | ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ | з/п | | | ----+-----------------------------+-----------------------------| 1. |Вдосконалення національної |Продовження процесу адаптації| |системи технічного |законодавства України до | |регулювання та споживчої |вимог законодавства ЄС, Угоди| |політики і адаптація |про технічні бар'єри в | |законодавства відповідно до |торгівлі СОТ ( 981_008 ). | |практики країн - членів |Забезпечення переходу від | |Світової організації |системи обов'язкової | |торгівлі, Європейського |сертифікації до системи | |Союзу, Єдиного економічного |оцінки відповідності згідно з| |простору з метою усунення |вимогами технічних | |технічних бар'єрів у |регламентів. | |торгівлі. |Забезпечення прозорості | |Створення системи ринкового |процесу розроблення та | |нагляду на принципах, що |прийняття технічних | |діють в Європейському Союзі |регламентів і стандартів, | | |процедур оцінки | | |відповідності, оперативного | | |обміну інформацією з країнами| | |- торговельними партнерами | | |України. | | |Створення системи державного | | |ринкового нагляду | ----+-----------------------------+-----------------------------| 2. |Забезпечення розвитку |Гармонізація національних | |національної системи |стандартів з міжнародними та | |стандартизації, її |європейськими відповідно до | |відповідності вимогам Угоди з|потреб національної | |технічних бар'єрів в торгівлі|економіки. | |( 981_008 ) та гармонізації |Перегляд чинних в Україні | |із системою стандартизації |міждержавних стандартів | |Європейського Союзу та |(ГОСТ), розроблених до | |Єдиного економічного простору|1992 року, та приведення їх у| | |відповідність до Угоди про | | |технічні бар'єри в торгівлі | | |СОТ ( 981_008 ) | ----+-----------------------------+-----------------------------| 3. |Забезпечення розвитку |Удосконалення національної | |національної еталонної бази |еталонної бази, | | |метрологічного забезпечення | | |виробництва товарів, | | |виконання робіт і надання | | |послуг. | | |Удосконалення законодавчої та| | |нормативно-правової бази у | | |сфері метрології, відповідно | | |до міжнародних та | | |європейських норм та правил. | | |Створення умов для проведення| | |звіряння еталонів на | | |міжнародному рівні | ----+-----------------------------+-----------------------------| 4. |Підвищення якості та |Сприяння впровадженню в | |конкурентоспроможності |органах виконавчої влади | |вітчизняної продукції |систем управління якістю | | |відповідно до вимог | | |ДСТУ ISO 9001 - 2001. | | |Сприяння впровадженню | | |суб'єктами господарювання | | |сучасних систем управління у | | |виробництві товарів, | | |виконанні робіт і наданні | | |послуг. | | |Організація науково- | | |практичних заходів з питань | | |сучасних систем управління. | | |Взаємодія з громадськими | | |організаціями з питань якості| ----+-----------------------------+-----------------------------| 5. |Розвиток міжнародних відносин|Проведення переговорів щодо | |щодо співробітництва у сфері |розвитку двостороннього | |захисту прав споживачів, |співробітництва та укладення | |стандартизації, метрології, |міжнародних договорів з | |якості та оцінки |країнами - торговельними | |відповідності з країнами - |партнерами України. | |торговельними партнерами |Опрацювання міжнародно- | |України. Участь у формуванні |правових документів у сфері | |Єдиного економічного простору|стандартизації та оцінки | | |відповідності в рамках | | |формування Єдиного | | |економічного простору | ----+-----------------------------+-----------------------------| 6. |Забезпечення участі у |Забезпечення участі у | |міжнародних організаціях із |міжнародних організаціях з | |стандартизації, метрології та|стандартизації, метрології та| |якості |якості (ISO, IEC, CEN, | | |CENELEC, OIML, COOMET, | | |EUROMET, CGPM). | | |Співробітництво з країнами | | |СНД в рамках участі в | | |Міждержавній Раді з | | |стандартизації, метрології та| | |сертифікації (МДР) | ----+-----------------------------+-----------------------------| 7. |Підвищення рівня захисту прав|Приведення законодавчих та | |та інтересів споживачів |нормативно-правових актів у | | |сфері захисту прав споживачів| | |до міжнародних та | | |європейських норм і правил. | | |Підвищення ефективності | | |державного контролю за | | |дотриманням законодавства у | | |сфері захисту прав споживачів| | |суб'єктами господарювання. | | |Підвищення рівня споживацьких| | |знань | ----+-----------------------------+-----------------------------| 8. |Удосконалення системи |Удосконалення законодавчого | |державного управління |забезпечення рекламної | |рекламною діяльністю |діяльності в Україні. | | |Сприяння створенню в Україні | | |розвинутої соціальної | | |реклами. | | |Підвищення ефективності | | |контролю за дотриманням | | |законодавства про рекламу | ----+-----------------------------+-----------------------------| 9. |Підвищення дієвості та |Забезпечення виконання | |ефективності державного |основних показників | |управління в системі |виробничо-господарської | |Держспоживстандарту України |діяльності та моніторингу | | |фінансових планів | | |підприємствами та установами,| | |підпорядкованими | | |Держспоживстандарту України. | | |Посилення відповідальності | | |керівників підприємств за | | |виконання показників | | |фінансових планів та контролю| | |за виконанням умов | | |контрактів. | | |Посилення контролю за | | |цільовим та ефективним | | |використанням бюджетних | | |коштів шляхом застосування | | |паспортів бюджетних програм. | | |Розроблення, впровадження та | | |сертифікація систем | | |управління якістю в | | |центральному апараті | | |Держспоживстандарту. | | |Прогнозування і планування | | |потреби в кадрах. | | |Організація підготовки, | | |перепідготовки і підвищення | | |кваліфікації фахівців системи| | |Держспоживстандарту України. | | |Проведення конкурсного | | |відбору на заміщення | | |вакантних посад та здійснення| | |заходів, спрямованих на | | |запобігання проявам корупції | | |серед державних службовців. | | |Підбір кандидатур на | | |заміщення вакантних посад | | |керівників територіальних | | |органів Держспоживстандарту | | |України. | | |Забезпечення дотримання | | |єдиних вимог професійної | | |відповідності кандидатів на | | |заняття посад державних | | |службовців. | | |Проведення інституційної | | |реформи з метою забезпечення | | |сталого економічного розвитку| | |країни | ----+-----------------------------+-----------------------------| 10. |Забезпечення відкритості |Розміщення на веб-сайтах | |діяльності |Держспоживстандарту та його | |Держспоживстандарту України |територіальних органів та | | |опублікування у друкованих | | |засобах масової інформації | | |матеріалів щодо законодавчих,| | |нормативно-правових актів, | | |діяльності | | |Держспоживстандарту тощо. | | |Недопущення обмеження права | | |на отримання відкритої | | |інформації, необґрунтованої | | |відмови в її наданні. | | |Проведення прес-конференцій, | | |семінарів, "круглих столів" | | |тощо. | -----------------------------------------------------------------
III. ПЛАН ЗАХОДІВ У ВИЗНАЧЕНИХ

СТРАТЕГІЧНИХ ПРІОРИТЕТАХ
Держспоживстандартом України заплановано на 2007 рік
виконання наступних основних заходів у визначених стратегічних
пріоритетах діяльності:
------------------------------------------------------------------- ВІДПОВІДАЛЬНИЙ | N | ЗМІСТ ЗАХОДУ | ТЕРМІН ВИКОНАННЯ | ВИКОНАВЕЦЬ |з/п | | | ------------------+----+---------------------+-------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | -----------------------------------------------------------------| III. 1. Пріоритет 1. Вдосконалення національної системи | технічного регулювання та споживчої політики і адаптація | законодавства відповідно до практики країн - членів Світової | організації торгівлі, Європейського Союзу, Єдиного економічного | простору з метою усунення технічних бар'єрів у торгівлі. | Створення системи ринкового нагляду на принципах, | що діють в Європейському Союзі | -----------------------------------------------------------------| Департамент | 1 |Координація | протягом року | стратегічного | |діяльності та | | планування та | |звітність щодо | | міжнародного | |виконання Указу | | співробітництва | |Президента України | | | |"Про заходи щодо | | | |вдосконалення | | | |діяльності у сфері | | | |технічного | | | |регулювання та | | | |споживчої політики" | | | |від 13.07.2005 р. | | | |N 1105/2005 | | | |( 1105/2005 ) | | |----+---------------------+-------------------| | 2 |Координація | протягом року | | |діяльності та | | | |звітність щодо | | | |виконання Плану | | | |заходів на 2007 рік | | | |щодо реалізації | | | |Державної стратегії | | | |регіонального | | | |розвитку до 2015 року| | | |( 1001-2006-п ) у | | | |межах компетенції | | | |Держспоживстандарту | | |----+---------------------+-------------------| | 3 |Координація | протягом року | | |діяльності щодо | | | |реалізації Концепції | | | |розвитку технічного | | | |регулювання та | | | |споживчої політики у | | | |2006-2010 роках | | | |( 267-2006-р ) | | |----+---------------------+-------------------| | 4 |Забезпечення | протягом року | | |реалізації заходів | | | |щодо виконання у | | | |2007 році Плану дій | | | |Україна - ЄС | | | |( 994_693 ) у межах | | | |компетенції | | | |Держспоживстандарту | | |----+---------------------+-------------------| | 5 |Забезпечення | протягом року | | |реалізації заходів | | | |щодо виконання у | | | |2007 році | | | |Загальнодержавної | | | |програми адаптації | | | |законодавства України| | | |до законодавства ЄС | | | |( 1629-15 ) у межах | | | |компетенції | | | |Держспоживстандарту | | |----+---------------------+-------------------| | 6 |Забезпечення | I півріччя | | |виконання заходів у | | | |межах компетенції | | | |Держспоживстандарту з| | | |метою завершення | | | |вступу України до СОТ| | ------------------+----+---------------------+-------------------| Департамент | 7 |Забезпечення | протягом року | стратегічного | |здійснення державної | | планування та | |регуляторної політики| | міжнародного | |у сфері господарської| | співробітництва | |діяльності та | | Управління оцінки | |дозвільної системи | | відповідності | | | | ------------------+----+---------------------+-------------------| Управління аналізу| 8 |Забезпечення | протягом року | та з питань | |узгодження з | | якості, Управління| |центральними органами| | правового | |виконавчої влади та | | забезпечення та | |супровід в Кабінеті | | взаємодії з | |Міністрів України | | органами державної| |проекту постанови | | влади | |Кабінету Міністрів | | | |України "Про | | | |створення системи | | | |оперативного | | | |взаємного сповіщення | | | |органів державного | | | |контролю і нагляду | | | |про виявлені | | | |небезпечні, неякісні | | | |та фальсифіковані | | | |товари" | | ------------------+----+---------------------+-------------------| Управління з | 9 |Забезпечення | протягом року | оцінки | |1) координації робіт | | відповідності | |із розробки і | | | |прийняття 5 технічних| | | |регламентів на основі| | | |директив ЄС щодо: | | | |- морського | | | |обладнання; | | | |- вимірювальних | | | |приладів; | | | |- канатних доріг для | | | |перевезення | | | |пасажирів; | | | |- мийних засобів; | | | |- пересувного | | | |обладнання, що працює| | | |під тиском; | | | |2) впровадження 3-х | | | |технічних регламентів| | | |щодо: | | | |- безпеки захисту | | | |індивідуальних | | | |засобів працюючих; | | | |- ліфтів; | | | |- максимально | | | |дозволеного | | | |споживання | | | |електроенергії | | | |холодильними | | | |приладами | | |----+---------------------+-------------------| | 10 |Забезпечення | | | |організації робіт із | | | |вдосконалення | | | |державної системи | | | |сертифікації | | | |продукції, зокрема: | | | |---------------------+-------------------| | |- реєстрація в | I квартал | | |Мін'юсті Переліку | | | |продукції, | | | |відповідність якої | | | |може бути | | | |підтверджена | | | |декларацією про | | | |відповідність; | | | |---------------------+-------------------| | |- вилучення з | одночасно з | | |Переліку продукції, | впровадженням | | |що підлягає | технічного | | |обов'язковій | регламенту | | |сертифікації, | | | |( z0466-05 ) | | | |продукції | | | |відповідність якої | | | |визначається | | | |технічними | | | |регламентами | | ------------------+----+---------------------+-------------------| Департамент | 11 |Доопрацювання | протягом року | споживчої | |законопроекту "Про | | політики, захисту | |державний ринковий | | прав споживачів та| |нагляд" на | | державного | |відповідність | | нагляду, | |міжнародним правилам | | Управління оцінки | |і нормам разом з | | відповідності | |експертами ЄК в | | | |рамках програми | | | |Twinning "Зміцнення | | | |стандартизації, | | | |ринкового нагляду, | | | |метрології, | | | |законодавчої | | | |метрології, оцінки | | | |відповідності та | | | |споживчої політики в | | | |Україні" | | -----------------------------------------------------------------| III. 2. Пріоритет 2. Забезпечення розвитку національної системи | стандартизації, її відповідності вимогам Угоди з технічних | бар'єрів в торгівлі ( 981_008 ) та гармонізації із системою | стандартизації Європейського Союзу та Єдиного економічного | простору | -----------------------------------------------------------------| Департамент | 12 |Забезпечення | протягом року | технічного | |виконання заходів, | | регулювання, | |передбачених | | стандартизації та | |Державною програмою | | метрології | |стандартизації на | | | |2006-2010 роки | | | |( 229-2006-п ), у | | | |тому числі виконання | | | |заходів, передбачених| | | |Програмою перегляду | | | |чинних в Україні | | | |міждержавних | | | |стандартів (ГОСТ), | | | |розроблених до | | | |1992 року, та приве- | | | |дення їх у відповід- | | | |ність до Угоди про | | | |технічні бар'єри у | | | |торгівлі Світової | | | |організації торгівлі | | | |( v0077609-06 ). | | | |---------------------+-------------------| | |Формування, | лютий, серпень | | |затвердження та | | | |публікація програми | | | |робіт із | | | |стандартизації на | | | |2007 рік | | |----+---------------------+-------------------| | 13 |Забезпечення | протягом року | | |виконання заходів, | | | |передбачених | | | |Державною програмою | | | |стандартизації на | | | |2006 - 2010 роки | | | |( 229-2006-п ), | | | |зокрема розроблення | | | |та затвердження 1500 | | | |національних | | | |стандартів, | | | |гармонізованих з | | | |міжнародними та | | | |європейськими, за | | | |умови фінансування | | | |зазначених робіт | | |----+---------------------+-------------------| | 14 |Виконання заходів, | протягом року | | |передбачених | | | |Програмою перегляду | | | |чинних в Україні | | | |міждержавних | | | |стандартів (ГОСТ), | | | |розроблених до | | | |1992 року, та | | | |приведення їх у | | | |відповідність до | | | |Угоди про технічні | | | |бар'єри у торгівлі | | | |Світової організації | | | |торгівлі | | | |( v0077609-06 ) | | | |Перегляд 3034 | | | |міждержавних | | | |стандартів (ГОСТ) | | |----+---------------------+-------------------| | 15 |Здійснення заходів із| протягом року | | |підвищення | | | |ефективності роботи | | | |технічних комітетів | | | |стандартизації та | | | |реформування | | | |структури технічних | | | |комітетів | | | |стандартизації | | | |України з урахуванням| | | |структури технічних | | | |комітетів Міжнародної| | | |організації із | | | |стандартизації та | | | |Європейського | | | |комітету із | | | |стандартизації | | ------------------+----+---------------------+-------------------| Департамент | 16 |Підготовка переліків | протягом року | технічного | |національних | | регулювання, | |стандартів, які в | | стандартизації та | |разі добровільного | | метрології | |застосування є | | Управління оцінки | |доказом відповідності| | відповідності | |продукції вимогам | | | |технічних регламентів| | -----------------------------------------------------------------| III. 3. Пріоритет 3. Забезпечення розвитку національної еталонної| бази | -----------------------------------------------------------------| Департамент | 17 |Забезпечення | протягом року | технічного | |виконання завдань | | регулювання, | |Державної програми | | стандартизації та | |розвитку еталонної | | метрології | |бази на 2006- | | | |2010 роки | | | |( 229-2006-п ) | | | |відповідно до | | | |Переліку, | | | |затвердженого | | | |наказом | | | |Держспоживстандарту | | | |N 140 | | | |( v0140609-06 ) | | | |від 10.05.2006 | | |----+---------------------+-------------------| | 18 |Забезпечення | протягом року | | |реалізації Угоди про | | | |визнання | | | |вимірювальних та | | | |калібрувальних | | | |можливостей | | | |національних | | | |метрологічних | | | |інститутів Європи | | | |(MRA), підписаної | | | |Україною у 2003 році | | | |відповідно до Плану- | | | |графіка міжнародних | | | |звірень державних | | | |еталонів України на | | | |поточний рік | | |----+---------------------+-------------------| | 19 |Розроблення плану | лютий | | |проведення | | | |міжнародних звірень | | | |національних еталонів| | ------------------+----+---------------------+-------------------| Управління з | 20 |Забезпечення | протягом року | оцінки | |встановлення вимог, | | відповідності | |правил, критеріїв, | | | |умов, процедур | | | |уповноваження: | | | |- Організація робіт | | | |щодо затвердження | | | |Порядку призначення | | | |органу з оцінки | | | |відповідності | | | |продукції, процесів і| | | |послуг вимогам | | | |технічних регламентів| | | |та його | | | |запровадження; | | | |- Розроблення | | | |переліку документів, | | | |які надаються | | | |органами з оцінки | | | |відповідності для | | | |підтвердження їх | | | |відповідності | | | |встановленим вимогам.| | | |Організація | | | |проведення робіт з | | | |уповноваження. | | | |Контроль за | | | |діяльністю | | | |уповноважених | | | |організацій | | -----------------------------------------------------------------| III. 4. Пріоритет 4. Підвищення якості та конкурентоспроможності| вітчизняної продукції | -----------------------------------------------------------------| Департамент | 21 |Координація | протягом року | стратегічного | |діяльності та | | планування та | |звітність щодо | | міжнародного | |реалізації Державної | | співробітництва | |програми економічного| | | |і соціального | | | |розвитку України на | | | |2007 рік у межах | | | |компетенції | | | |Держспоживстандарту | | |----+---------------------+-------------------| | 22 |Підготовка та | IV квартал | | |внесення пропозицій | | | |до проекту Державної | | | |програми економічного| | | |та соціального | | | |розвитку України на | | | |2008 рік в межах | | | |компетенції | | | |Держспоживстандарту | | |----+---------------------+-------------------| | 23 |Координація | протягом року | | |діяльності та | | | |звітність щодо | | | |реалізації Програми | | | |розвитку | | | |інвестиційної | | | |діяльності на 2002- | | | |2010 роки | | | |( 1801-2001-п ) у | | | |межах компетенції | | | |Держспоживстандарту | | ------------------+----+---------------------+-------------------| Управління аналізу| 24 |Забезпечення | | та з питань | |супроводу у Верховній| | якості, Управління| |Раді України, | | правового | |Кабінеті Міністрів | | забезпечення та | |України законопроекту| | взаємодії з | |"Про внесення змін до| | органами державної| |деяких законів | | влади | |України щодо | | | |створення систем | | | |управління якістю, | | | |систем екологічного | | | |управління та інших | | | |систем управління" | | ------------------+----+---------------------+-------------------| Управління аналізу| 25 |Забезпечення | протягом року | та з питань якості| |моніторингу | | | |впровадження систем | | | |управління якістю, | | | |екологічного | | | |управління, систем | | | |управління | | | |безпечністю харчових | | | |продуктів та інших | | | |систем управління на | | | |підприємствах та | | | |організаціях України | | |----+---------------------+-------------------| | 26 |Координація | протягом року | | |діяльності, аналіз, | щомісяця | | |узагальнення та | | | |звітність щодо | | | |виконання Указу | | | |Президента України | | | |"Про посилення | | | |державного контролю | | | |за виробництвом та | | | |обігом спирту, | | | |алкогольних напоїв | | | |та тютюнових виробів,| | | |забезпечення захисту | | | |життя і здоров'я | | | |громадян" | | | |( 266/2004 ) | | | |у межах компетенції | | | |Держспоживстандарту. | | | |Надання звіту | | | |Кабінету Міністрів | | | |України, Раді | | | |національної безпеки | | | |і оборони України | | |----+---------------------+-------------------| | 27 |Виконання плану | протягом року | | |заходів щодо | | | |реалізації Програми | | | |запровадження систем | | | |управління якістю в | | | |органах виконавчої | | | |влади ( 614-2006-п ) | | | |згідно з Планом | | | |реалізації Програми | | | |запровадження систем | | | |управління якістю в | | | |органах виконавчої | | | |влади ( v0273351-06 ), | | | а саме: | | | |- навчання головних | | | |уповноважених; | | | |- консультаційно- | | | |методична допомога та| | | |інші заходи | | -----------------------------------------------------------------| III. 5. Пріоритет 5. Розвиток міжнародних відносин щодо | співробітництва у сфері захисту прав споживачів, стандартизації, | метрології, якості та оцінки відповідності з країнами - | торговельними партнерами України. Участь у формуванні Єдиного | економічного простору | -----------------------------------------------------------------| Департамент | 28 |Забезпечення аналізу | протягом року | стратегічного | |зовнішньоекономічних | | планування та | |передумов для | | міжнародного | |укладання міжнародних| | співробітництва | |договорів | | | |міжурядового та | | | |міжвідомчого | | | |характеру у сферах | | | |діяльності | | | |Держспоживстандарту | | |----+---------------------+-------------------| | 29 |Забезпечення | протягом року | | |укладення 4 | | | |міжнародних | | | |двосторонніх | | | |договорів про | | | |співробітництво у | | | |сфері стандартизації,| | | |оцінки відповідності | | | |та метрології з | | | |країнами - | | | |торговельними | | | |партнерами України, | | | |зокрема Республікою | | | |Польща, Державою | | | |Ізраїль, Республікою | | | |Корея, Ісламською | | | |Республікою Іран | | |----+---------------------+-------------------| | 30 |Виконання робіт щодо | протягом року | | |реалізації підписаних| | | |двосторонніх угод з | | | |країнами - | | | |торговельними | | | |партнерами України у | | | |сфері технічного | | | |регулювання та | | | |споживчої політики | | | |відповідно до | | | |положень укладених | | | |договорів | | |----+---------------------+-------------------| | 31 |Забезпечення | протягом року | | |підготовки матеріалів| | | |та участь у | | | |засіданнях | | | |міжурядових комісій з| | | |питань торговельно- | | | |економічного | | | |співробітництва | | |----+---------------------+-------------------| | 32 |Забезпечення | протягом року | | |виконання заходів в | | | |рамках | | | |співробітництва з ЄС | | | |стосовно приєднання | | | |України до Угоди про | | | |оцінку відповідності | | | |та прийнятність | | | |промислової продукції| | | |(АСАА) відповідно до | | | |Графіка виконання | | | |Плану дій щодо | | | |вільного просування | | | |промислових товарів, | | | |схваленого згідно з | | | |Домовленістю за | | | |результатами зустрічі| | | |між Урядом України, | | | |представленим | | | |Держспоживстандартом,| | | |та службами ЄК, | | | |представленими | | | |Генеральними | | | |директоратами | | | |"Підприємство і | | | |Промисловість" та | | | |"Торгівля" у грудні | | | |2005 року у Брюсселі | | |----+---------------------+-------------------| | 33 |Забезпечення робіт | протягом року | | |щодо узгодження | | | |текстів 12 | | | |міжнародно-правових | | | |документів, які | | | |розроблені в рамках | | | |Робочої групи N 3 з | | | |формування Єдиного | | | |економічного простору| | | |(ЄЕП) | | |----+---------------------+-------------------| | 34 |Підготовка з | протягом року | | |європейською стороною| | | |контракту та | | | |забезпечення | | | |реалізації проекту | | | |технічної допомоги - | | | |twinning "Зміцнення | | | |стандартизації, | | | |ринкового нагляду, | | | |метрології, | | | |законодавчої | | | |метрології, оцінки | | | |відповідності та | | | |споживчої політики в | | | |Україні" і підготовка| | | |технічного завдання | | | |проекту "Норми і | | | |стандарти" в рамках | | | |програми TACIS | | -----------------------------------------------------------------| III. 6. Пріоритет 6. Забезпечення участі у міжнародних | організаціях із стандартизації та метрології | -----------------------------------------------------------------| Департамент | 35 |Забезпечення | протягом року | стратегічного | |координації робіт | | планування та | |щодо участі в | | міжнародного | |міжнародних | | співробітництва | |організаціях у сфері | | | |стандартизації, | | | |оцінки відповідності | | | |та метрології (ISO - | | | |Міжнародна | | | |організація з | | | |стандартизації, IEC -| | | |Міжнародна | | | |електротехнічна | | | |комісія, CEN - | | | |Європейський комітет | | | |зі стандартизації, | | | |CENELEC - | | | |Європейський комітет | | | |стандартизації у | | | |сфері електротехніки | | | |та електроніки, | | | |OIML - Міжнародна | | | |організація | | | |законодавчої | | | |метрології, COOMET - | | | |Організація державних| | | |метрологічних установ| | | |країн Центральної і | | | |Східної Європи, | | | |EUROMET - | | | |Організація | | | |національних | | | |метрологічних установ| | | |країн Європи, CGPM - | | | |Генеральна | | | |конференція мір та | | | |ваг, МДР - | | | |Міждержавна Рада з | | | |стандартизації, | | | |метрології та | | | |сертифікації) | | |----+---------------------+-------------------| | 36 |Підготовка та подання| II квартал | | |Кабінетові Міністрів | | | |України пропозиції | | | |щодо вступу України | | | |до Міжнародної | | | |організації | | | |споживачів (СІ) | | -----------------------------------------------------------------| III. 7. Пріоритет 7. Підвищення рівня захисту прав та інтересів| споживачів | -----------------------------------------------------------------| Департамент | 37 |Аналіз діяльності | протягом року | стратегічного | |місцевих державних | | планування та | |адміністрацій щодо | | міжнародного | |розв'язання проблем | | співробітництва | |регіонального і | | | |галузевого розвитку у| | | |сфері технічного | | | |регулювання та | | | |споживчої політики | | -----------------------------------------------------------------| III. 7.1. Державний контроль за дотриманням законодавства у сфері| захисту прав споживачів | -----------------------------------------------------------------| Департамент | 38 |Забезпечення | протягом року | споживчої | |проведення робіт щодо| | політики, захисту | |приведення у | | прав споживачів та| |відповідність до | | державного | |Закону України "Про | | нагляду, | |захист прав | | Управління | |споживачів" | | правового | |( 1023-12 ) інших | | забезпечення та | |законів та | | взаємодії з | |нормативно-правових | | органами державної| |актів, перегляд і | | влади | |скасування | | | |нормативно-правових | | | |актів, що суперечать | | | |цьому Закону | | ------------------+----+---------------------+-------------------| Департамент | 39 |Забезпечення |протягом I півріччя| споживчої | |підготовки Щорічної | | політики, захисту | |доповіді про захист | | прав споживачів та| |прав споживачів в | | державного нагляду| |Україні за 2006 рік | | |----+---------------------+-------------------| | 40 |Здійснення державного| відповідно до | | |контролю за |квартальних планів | | |додержанням | роботи | | |законодавства про | | | |захист прав | | | |споживачів, | | | |забезпечення | | | |реалізації державної | | | |політики щодо захисту| | | |прав споживачів | | |----+---------------------+-------------------| | 41 |Забезпечення | щокварталу | | |узагальнення | | | |матеріалів за | | | |результатами | | | |перевірок щодо | | | |дотримання вимог | | | |законодавства про | | | |захист прав | | | |споживачів та про | | | |рекламу. Підготування| | | |та надання | | | |Мінекономіки, РНБО, | | | |Мінпаливенерго | | | |України інформації | | | |щодо стану споживчого| | | |ринку нафтопродуктів | | |----+---------------------+-------------------| | 42 |Забезпечення аналізу | протягом року | | |узагальнених даних | | | |щодо проведеної | | | |роботи | | | |територіальними | | | |органами | | -----------------------------------------------------------------| III. 7.2. Державний нагляд за додержанням стандартів, норм і | правил та державний метрологічний нагляд | -----------------------------------------------------------------| Департамент | 43 |Забезпечення | протягом року | споживчої | |проведення | | політики, захисту | |просвітницької роботи| | прав споживачів та| |у засобах масової | | державного нагляду| |інформації з питань | | | |захисту прав та | | | |інтересів споживачів,| | | |державного нагляду | | | |за додержанням | | | |стандартів, норм і | | | |правил та державного | | | |метрологічного | | | |нагляду, про рекламу,| | | |зокрема проведення | | | |"гарячих ліній", | | | |"круглих столів", | | | |висвітлення | | | |інформації на веб- | | | |сайті | | -----------------------------------------------------------------| III. 8. Пріоритет 8. Удосконалення системи державного управління| рекламною діяльністю | -----------------------------------------------------------------| Департамент | 44 |Забезпечення | протягом року | споживчої | |супроводження у | | політики, захисту | |Кабінеті Міністрів | | прав споживачів та| |України та Верховній | | державного | |Раді України проекту | | нагляду, | |Закону України "Про | | Управління | |внесення змін до | | правового | |Закону України "Про | | забезпечення та | |рекламу" | | взаємодії з | | | | органами державної| | | | влади | | | | ------------------+----+---------------------+-------------------| Департамент | 45 |Забезпечення контролю| протягом року | споживчої | |за дотриманням | грудень | політики, захисту | |суб'єктами | | прав споживачів та| |господарювання вимог | | державного нагляду| |законодавства про | | | |рекламу, зокрема | | | |подання звіту до | | | |Мінекономіки щодо | | | |діяльності органів | | | |Держспоживстандарту | | | |України у сфері | | | |контролю реклами за | | | |2007 рік | | |----+---------------------+-------------------| | 46 |Забезпечення | протягом року | | |виробництва та | | | |розповсюдження | | | |соціальної реклами | | | |про шкоду | | | |тютюнопаління та | | | |зловживання | | | |алкоголем. Проведення| | | |тендера щодо | | | |визначення переможців| | | |для подальшого | | | |виробництва і | | | |розповсюдження | | | |соціальної реклами | | | |про шкоду | | | |тютюнопаління та | | | |зловживання алкоголем| | | |на телебаченні, | | | |засобами зовнішньої | | | |реклами та у | | | |друкованих ЗМІ | | -----------------------------------------------------------------| III. 9. Пріоритет 9. Підвищення дієвості та ефективності | державного управління в системі Держспоживстандарту | -----------------------------------------------------------------| Управління | 47 |Забезпечення | протягом року | правового | |конституційних прав | щокварталу | забезпечення та | |громадян на | | взаємодії з | |звернення: | | органами державної| |- облік звернень | | влади | |громадян та скарг на | | | |рішення | | | |територіальних | | | |органів | | | |Держспоживстандарту | | | |України; | | | |- розгляд звернень | | | |громадян, | | | |- звітування Кабінету| | | |Міністрів України | | |----+---------------------+-------------------| | 48 |Забезпечення | протягом року | | |виконання вимог Указу| | | |Президента України | | | |"Про невідкладні | | | |заходи з | | | |удосконалення | | | |організації прийому | | | |громадян органами | | | |державної влади, | | | |органами місцевого | | | |самоврядування та | | | |посадовими і | | | |службовими особами | | | |цих органів" | | | |( 434/2004 ) | | | |---------------------+-------------------| | |Організація роботи | щоденно | | |громадської | | | |приймальні при | | | |Держспоживстандарті | | | |України. | | | |Координація і | | | |контроль роботи | | | |громадських | | | |приймалень | | | |територіальних | | | |органів комітету | | ------------------+----+---------------------+-------------------| Управління | 49 |Забезпечення: | I квартал | фінансування, | |- розподілу | | бухгалтерського | |показників зведених | | обліку і звітності| |кошторисів та | | | |зведених планів | | | |асигнувань загального| | | |фонду державного | | | |бюджету в розрізі | | | |розпорядників нижчого| | | |рівня та одержувачів,| | | |включених до мережі | | | |установ та | | | |організацій, які | | | |отримуватимуть кошти | | | |з державного бюджету | | | |в 2007 році; | | | |- затвердження | | | |кошторисів, планів | | | |асигнувань та планів | | | |використання | | | |бюджетних коштів | | | |підпорядкованих | | | |Держспоживстандарту | | | |України підприємств | | | |та установ. | | | |Надання відповідної | | | |інформації до | | | |Державного | | | |казначейства України | | |----+---------------------+-------------------| | 50 |Контроль за | протягом року | | |використанням | | | |бюджетних коштів. | | | |Надання зведеної | | | |інформації про | | | |виконання кошторисів | | | |підпорядкованих | | | |підприємств та | | | |установ до Державного| | | |казначейства України,| | | |аналіз динаміки | | | |дебіторської та | | | |кредиторської | | | |заборгованості | | |----+---------------------+-------------------| | 51 |Забезпечення | I, III квартали | | |підготовки попередніх| | | |показників до проекту| | | |Державного бюджету | | | |України на 2008 рік | | | |та прогнозу на | | | |2009-2011 роки за | | | |бюджетними | | | |програмами, | | | |відповідальним | | | |виконавцем яких є | | | |Держспоживстандарт | | | |України. Надання | | | |бюджетного запиту | | | |Держспоживстандарту | | | |України до | | | |Міністерства | | | |економіки України та | | | |Міністерства фінансів| | | |України | | |----+---------------------+-------------------| | 52 |Забезпечення | II, III квартали | | |опрацювання проектів | | | |фінансових планів | | | |підпорядкованих | | | |підприємств на | | | |2008 рік, подання їх | | | |на погодження в | | | |Міністерство фінансів| | | |України. Надання | | | |Міністерству | | | |економіки України | | | |зведених показників | | | |фінансових планів | | | |підпорядкованих | | | |підприємств на | | | |2008 рік | | |----+---------------------+-------------------| | 53 |Забезпечення | протягом року | | |виконання основних | | | |показників виробничо-| | | |господарської | | | |діяльності та | | | |моніторингу | | | |фінансових планів | | | |підприємствами, | | | |підпорядкованими | | | |Держспоживстандарту | | | |України. Надання | | | |зведених показників | | | |виконання фінансових | | | |планів за звітні | | | |періоди до | | | |Міністерства | | | |економіки України | | |----+---------------------+-------------------| | 54 |Координація робіт по | протягом року | | |закупівлі товарів, | | | |робіт, послуг за | | | |державні кошти | | | |підвідомчими | | | |підприємствами та | | | |установами. Надання | | | |зведеної інформації | | | |за формою 1-торги | | | |"Звіт про проведення | | | |процедур закупівель | | | |товарів, робіт і | | | |послуг за державні | | | |кошти" | | | |( va577202-06 ) у | | | |встановлені терміни | | | |до Державного | | | |комітету статистики | | | |України | | ------------------+----+---------------------+-------------------| Управління | 55 |Проведення постійного| протягом року | справами та | |контролю за | | контролю за | |своєчасним виконанням| | використанням | |завдань, встановлених| | майна | |законами України, | | | |актами та | | | |дорученнями | | | |Президента України, | | | |рішеннями Уряду | | | |України, дорученнями | | | |Прем'єр-міністра | | | |України, запитами та | | | |зверненнями народних | | | |депутатів України | | |----+---------------------+-------------------| | 56 |Контроль за | протягом року | | |використанням майна | | | |та звітування перед | | | |Фондом держмайна | | | |України щодо | | | |використання | | | |нежитлових приміщень | | ------------------+----+---------------------+-------------------| Контрольно- | 57 |Планування та | червень, грудень | ревізійний сектор | |погодження з ГоловКРУ| | | |України плану роботи | | | |перевірок фінансово- | | | |господарської | | | |діяльності | | | |підвідомчих | | | |підприємств, | | | |організацій, | | | |установ, а також | | | |надання щоквартальної| | | |звітності (форма | | | |N 11-ревізія) | | | |( z0232-03 ) | | | |ГоловКРУ України | | |----+---------------------+-------------------| | 58 |Організація та | протягом року | | |здійснення | | | |контрольних заходів, | | | |документування | | | |результатів та | | | |формування матеріалів| | | |контрольних заходів | | |----+---------------------+-------------------| | 59 |Забезпечення усунення| протягом року | | |порушень фінансової | | | |дисципліни, | | | |відшкодування | | | |заподіяних збитків, а| | | |також здійснення | | | |заходів щодо | | | |запобігання | | | |виникнення порушень | | | |шляхом підготовки | | | |наказів, | | | |розпоряджень, | | | |інформаційних листів | | | |щодо забезпечення | | | |усунення порушень | | | |фінансової | | | |дисципліни, | | | |притягнення до | | | |відповідальності | | | |винних, відшкодування| | | |заподіяних збитків та| | | |здійснення заходів | | | |щодо запобігання | | | |виникнення цих | | | |порушень | | ------------------+----+---------------------+-------------------| Відділ кадрів | 60 |Підбір і розстановка | протягом року | | |кадрів в центральному| | | |апараті | | | |Держспоживстандарту | | | |України, просування | | | |по службі державних | | | |службовців шляхом | | | |конкурсного відбору, | | | |зарахування до | | | |кадрового резерву, | | | |організації | | | |стажування відповідно| | | |до Закону України | | | |"Про державну службу"| | | |( 3723-12 ) | | |----+---------------------+-------------------| |60.1|Організація та |за окремим рішенням| | |проведення конкурсу | Голови | | |на заміщення |Держспоживстандарту| | |вакантних посад | України | | |державних службовців | | | |в апараті Комітету | | |----+---------------------+-------------------| |60.2|Формування списків | грудень 2007 року | | |кадрового резерву | | | |державної служби: | | | |- центрального | | | |апарату | | | |Держспоживстандарту | | | |України; | | | |- керівників | | | |територіальних | | | |управлінь у справах | | | |захисту прав | | | |споживачів | | |----+---------------------+-------------------| | 61 |Підбір кандидатур на | протягом року | | |заміщення вакантних | | | |посад керівників | | | |територіальних | | | |органів | | | |Держспоживстандарту | | | |України та погодження| | | |їх кандидатур з | | | |місцевими органами | | | |влади | | |----+---------------------+-------------------| | 62 |Укладення та | протягом року | | |розірвання контрактів| | | |з керівниками | | | |державних | | | |підприємств, що | | | |належать до сфери | | | |управління | | | |Держспоживстандарту | | | |України | | |----+---------------------+-------------------| | 63 |Проведення атестації:| I квартал | | |- керівників | | | |державних | | | |підприємств; | | | |- державних | | | |службовців апарату | | | |Держспоживстандарту; | | | |- керівників | | | |територіальних | | | |управлінь у справах | | | |захисту прав | | | |споживачів | | |----+---------------------+-------------------| | 64 |Забезпечення | протягом року | | |організації, | | | |підготовки, | | | |перепідготовки та | | | |підвищення | | | |кваліфікації фахівців| | | |у сфері захисту прав | | | |споживачів, | | | |технічного | | | |регулювання, | | | |метрології та | | | |державного нагляду: | | | |---------------------+-------------------| | |- визначення потреби | II квартал | | |у навчанні державних | | | |службовців та | | | |керівників державних | | | |підприємств та | | | |підготовка бюджетної | | | |пропозиції; | | | |---------------------+-------------------| | |- аналіз та | грудень | | |узагальнення | | | |інформації щодо | | | |навчання фахівців | | | |системи | | | |Держспоживстандарту | | | |України у 2007 році | | |----+---------------------+-------------------| | 65 |Організація контролю | I квартал | | |за дотриманням | | | |державними | | | |службовцями Законів | | | |України "Про державну| | | |службу" | | | |( 3723-12 ), "Про | | | |боротьбу з корупцією"| | | |( 356/95-ВР ), правил| | | |внутрішнього | | | |трудового розпорядку:| | | |- проведення щорічної| | | |оцінки виконання | | | |державними | | | |службовцями | | | |покладених на них | | | |обов'язків та | | | |завдань; | | | |- декларування | | | |доходів державних | | | |службовців за | | | |2006 рік; | | | |---------------------+-------------------| | |- підготовка та | лютий, серпень | | |надання | | | |Головдержслужбі | | | |України узагальненої | | | |інформації про стан | | | |виконання Закону | | | |України "Про боротьбу| | | |з корупцією | | | |( 356/95-ВР )" | | -----------------------------------------------------------------| III. 10. Пріоритет 10. Забезпечення відкритості діяльності | Держспоживстандарту України | -----------------------------------------------------------------| Управління із | 66 |Проведення засідань | щоквартально | забезпечення | |Громадської Ради, | | діяльності Голови | |прес-конференцій, | | | |"гарячих ліній", | | | |"круглих столів", | | | |семінарів, нарад з | | | |актуальних питань, | | | |які відносяться до | | | |сфери діяльності | | | |Держспоживстандарту | | | |України | | |----+---------------------+-------------------| | 67 |Проведення засідань | протягом року | | |колегії | | | |Держспоживстандарту | | | |України, відповідно | | | |до затвердженого | | | |Головою Плану | | | |засідань колегії | | |----+---------------------+-------------------| | 68 |Оперативне | протягом року | | |висвітлення | | | |актуальних подій та | | | |роботи | | | |Держспоживстандарту | | | |України на Урядовому | | | |порталі, веб-сайтах | | | |Держспоживстандарту | | | |та його | | | |територіальних | | | |органів, а також ЗМІ | | |----+---------------------+-------------------| | 69 |Участь і сприяння в | протягом року | | |підготовці публікацій| | | |у журналах, газетах | | | |та інших друкованих | | | |ЗМІ | | | |Вихід друкованих | | | |матеріалів у виданнях| | | |Держспоживстандарту: | | | |- "Стандартизація, | | | |сертифікація, | | | |якість"; | | | |- "Український | | | |метрологічний | | | |журнал"; | | | |- "Захист споживача";| | | |- "Електронний | | | |інформаційний | | | |тижневик | | | |Держспоживстандарту | | | |України" | | ------------------+----+---------------------+-------------------| Управління аналізу| 70 |Формування та ведення| За встановленим | та з питань якості| |автоматизованої | графіком | | |системи "Юридичні | | | |особи" в системі | | | |Держспоживстандарту | | | |та надання інформації| | | |до Фонду держмайна, | | | |Держкомстату в | | | |електронному та | | | |паперовому вигляді | | | |відповідно до | | | |інструктивного листа | | | |Фонду держмайна від | | | |11.05.2006 | | | |N 10-15-6871 | | | |( v6871224-06 ) | | ------------------+----+---------------------+-------------------| Департамент | 71 |Забезпечення | жовтень | технічного | |організації та | | регулювання, | |проведення | | стандартизації та | |професійного свята - | | метрології | |Дня працівників | | | |стандартизації та | | | |метрології і | | | |Всесвітнього дня | | | |стандартів | | ------------------+----+---------------------+-------------------| Управління аналізу| 72 |Забезпечення |березень - квітень | та з питань якості| |організації | - листопад | | |проведення | | | |Всеукраїнського | | | |конкурсу якості | | | |продукції (товарів, | | | |робіт, послуг) - | | | |"100 кращих товарів | | | |України": | | | |- на регіональному | | | |рівні; | | | |- на | | | |загальнодержавному | | | |рівні | | | |(на виконання Указів | | | |Президента України | | | |від | | | |23 лютого 2001 року | | | |N 113 ( 113/2001 ) | | | |"Про заходи щодо | | | |підвищення якості | | | |вітчизняної | | | |продукції" та від | | | |13 липня 2005 року | | | |N 1105/2005 | | | |( 1105/2005 ) "Про | | | |заходи щодо | | | |вдосконалення | | | |діяльності у сфері | | | |технічного | | | |регулювання та | | | |споживчої політики", | | | |постанови Кабінету | | | |Міністрів України від| | | |16 листопада 2001 ро-| | | |ку N 1502 | | | |( 1502-2001-п ) | | | |"Про щорічний | | | |Всеукраїнський | | | |конкурс якості" та | | | |Концепції державної | | | |політики у сфері | | | |управління якістю | | | |продукції (товарів, | | | |робіт, послуг), | | | |затвердженої | | | |розпорядженням | | | |Кабінету Міністрів | | | |України від | | | |17 серпня 2002 року | | | |N 447-р | | | |( 477-2002-р ) | | |----+---------------------+-------------------| | 73 |Забезпечення | IV квартал | | |організації | | | |проведення | | | |Всеукраїнської | | | |виставки-конкурсу | | | |дитячого малюнка "Я | | | |хочу жити в якісному | | | |світі" | | | |(на виконання наказу | | | |Держспоживстандарту | | | |України від | | | |3 березня 2005 року | | | |N 58 ( z0331-05 ) | | | |"Про затвердження | | | |Положення про | | | |Всеукраїнську | | | |виставку-конкурс | | | |дитячого малюнка "Я | | | |хочу жити в якісному | | | |світі", | | | |зареєстрованого у | | | |Міністерстві юстиції | | | |України 24.03.2005 р.| | | |за N 331/10611) | | |----+---------------------+-------------------| | 74 |Забезпечення | IV квартал | | |організації | | | |проведення Конкурсу | | | |на здобуття Премії | | | |СНД за досягнення у | | | |сфері якості | | | |продукції та послуг | | | |(на виконання Рішення| | | |Ради глав урядів | | | |держав - учасниць | | | |Співдружності | | | |Незалежних Держав від| | | |25 листопада 2005 ро-| | | |ку було | | | |започатковано | | | |проведення конкурсу | | | |на здобуття Премії | | | |СНД за досягнення у | | | |сфері якості | | | |продукції та послуг, | | | |доручень Кабінету | | | |Міністрів України від| | | |21 серпня 2006 року | | | |N 28741/1/1-06 та від| | | |13 листопада 2006 | | | |року N 28741/4/1-06) | | |----+---------------------+-------------------| | 75 |Забезпечення | IV квартал | | |організації та | | | |проведення | | | |Європейського тижня | | | |якості в Україні та | | | |Всесвітнього дня | | | |якості | | | |(на виконання Указу | | | |Президента України | | | |від | | | |23 лютого 2001 року | | | |N 113/2001 | | | |( 113/2001 ), | | | |Розпорядження | | | |Президента України | | | |від | | | |14 жовтня 2004 року | | | |N 252/2004-рп | | | |( 252/2004-рп ) | | ------------------+----+---------------------+-------------------| Департамент | 76 |Забезпечення | січень-березень | споживчої | |організації та | | політики, захисту | |проведення | | прав споживачів та| |Всесвітнього дня | | державного нагляду| |споживача | | ------------------------------------------------------------------
Заступник Директора
Департаменту стратегічного
планування та міжнародного
співробітництва -
начальник відділу
міжнародного співробітництва С.В.Євдокимова

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: