open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ"

НАКАЗ

19.01.2016  № 5

Про затвердження Положення ТК 169

Відповідно до Закону України "Про стандартизацію", розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 1163-р та Типового положення про технічний комітет стандартизації, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 20 травня 2002 року № 298, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 липня 2006 року № 578/6866, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про технічний комітет стандартизації ТК 169 "Туризм і послуги у сфері туризму" (додається).

2. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті ДП "УкрНДНЦ".

3. Начальнику національного фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу у черговому виданні щомісячного Інформаційного покажчика "Стандарти".

4. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на начальника управління стандартизації та координації.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишається за керівником підприємства або особою, яка виконує його обов'язки.

Т. в. о. генерального директора

С.О. Шевцов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Українського
науково-дослідного
і навчального центру
проблем стандартизації,
сертифікації і якості
ДП "УкрНДНЦ"
19.01.2016  № 5

ПОЛОЖЕННЯ
про технічний комітет стандартизації "Туризм і послуги у сфері туризму" (ТК 169)

1. Загальні положення

1.1. Це Положення про ТК 169 розроблено у відповідності до вимог Закону України "Про стандартизацію" від 05.06.2014 № 1315-VII, Типового положення про технічний комітет стандартизації, затвердженого наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації від 20.05.2002 № 298 "Про затвердження Типового положення про технічний комітет стандартизації", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.07.2002 за № 578/6866.

1.2. До повноважень ТК 169 належить:

1) участь у роботі відповідних технічних комітетів стандартизації міжнародних і регіональних організацій стандартизації;

2) розроблення і погодження національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них;

3) участь у формуванні програми робіт з національної стандартизації;

4) перевірка і перегляд національних стандартів та кодексів усталеної практики, розробниками яких вони є;

5) погодження і надання пропозицій щодо скасування та відновлення дії національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них.

1.3. Організаційне забезпечення діяльності ТК 169 покладається на його секретаріат. Здійснення функцій секретаріату ТК 169 покладено на Асоціацію "Український Національний комітет Міжнародної Торгової Палати" (далі - УНК МТП), що є юридичною особою - резидентом України та офіційно заявила про намір виконувати функції секретаріату і знаходиться за юридичною та фактичною адресою: вул. Рейтарська, буд. 19-б, м. Київ, 01030, тел. +380443613730, моб. +380503920593, e-mail: info@tc169.in.ua.

1.4. ТК 169 не має на меті одержання прибутку від своєї діяльності.

1.5. ТК 169 є суб'єктом національної системи стандартизації, який реалізує встановлені завдання державної політики у сфері туризму і послуг у сфері туризму.

1.6. ТК 169 діє згідно з законодавством України, керується нормативно-правовими актами, які поширюються на цю діяльність, стандартами національної системи стандартизації, нормативними та організаційно-розпорядчими документами Національного органу стандартизації (далі - НОС).

1.7. При виконанні робіт, пов'язаних з інформацією, що містить державну таємницю та є власністю держави, посадові особи, які входять до складу ТК 169, повинні дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо захисту державної таємниці.

2. Порядок створення і припинення діяльності ТК 169

2.1. ТК 169 створюється та припиняє свою діяльність за рішенням НОС.

2.2. До роботи в ТК 169 залучаються на добровільних засадах уповноважені представники органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та їх громадських об'єднань, організацій роботодавців та їх об'єднань, наукових установ та навчальних закладів, науково-технічних та інженерних товариств (спілок), громадських організацій споживачів (об'єднань споживачів), інших громадських об'єднань, професійних спілок, провідних науковців і фахівців.

2.3. ТК 169 має власний бланк з необхідними реквізитами.

2.4. Пропозиції ТК 169 щодо зміни його керівного складу, структури, сфери діяльності приймаються на засіданні членів ТК 169, оформляються протоколом засідання за установленою формою та подаються до НОС для видання ним відповідних наказів.

2.5. Пропозиції щодо припинення діяльності ТК 169 можуть вносити НОС, заінтересовані центральні органи виконавчої влади, члени ТК 169 за таких умов:

- у разі, якщо на засіданні ТК 169 2/3 членів ТК 169 приймають рішення про припинення його діяльності;

- сфера діяльності ТК 169 і об'єкти стандартизації втратили актуальність;

- діяльність ТК 169 не дає задовільних результатів і немає заінтересованості користувачів у роботах ТК або ТК фактично не виконує робіт;

- існує нагальна потреба вдосконалити систему ТК 169 та оптимізувати сферу його діяльності.

2.6. У разі припинення діяльності ТК 169 НОС видає наказ про припинення діяльності ТК 169.

2.7. Якщо ТК 169 не згоден з рішенням НОС, то він має право подавати апеляцію до комісії з апеляцій.

2.8. Інформацію про ТК 169 та організацію, яку вповноважено на здійснення функцій секретаріату ТК 169, а також зміни, що стосуються ТК 169, доводять до відома НОС.

3. Членство в ТК 169, його структура і склад

3.1. Членство в ТК 169 може бути колективне або індивідуальне.

Колективні члени беруть участь у роботі комітету через своїх уповноважених представників, які діють від їх імені.

Індивідуальними членами ТК 169 можуть бути провідні вчені та фахівці, які бажають брати участь у його роботі та які діють від свого імені.

Перелік колективних членів ТК 169 та їх уповноважених представників наведено в Додатку 1 до цього Положення.

Перелік індивідуальних членів наведено в Додатку 2 до цього Положення.

3.2. Рішення щодо прийняття в члени ТК 169 приймають на його засіданні більшістю голосів, згідно з заявою, поданою в ТК 169, та повідомляють про це рішення НОС.

3.3. У структурі ТК 169 можуть створюватись підкомітети (ПК) для певної частини робіт за закріпленими об'єктами стандартизації (сферами діяльності) з відповідним розподілом компетенції між ПК.

Структуру ТК 169 наведено у Додатку 3 до цього Положення.

3.4. ТК 169 може створювати постійні або тимчасові робочі групи (РГ) для виконання конкретних завдань.

3.5. ПК і РГ формують на засіданнях ТК 169. Структуру та склад ПК та РГ приймає і схвалює голова ТК 169.

3.6. ТК 169 може створювати спільні РГ із представників заінтересованих ТК (ПК) для робіт стосовно пов'язаних між собою об'єктів стандартизації.

3.7. До складу РГ голова ТК 169 може запрошувати провідних спеціалістів та вчених заінтересованих підприємств (організацій) - замовників, розробників, виробників продукції, органів і організацій із стандартизації, метрології і сертифікації, громадських організацій споживачів, науково-технічних і інженерних товариств.

3.8. Голова ТК 169 затверджує щорічні плани роботи ПК, голови ПК - відповідні плани роботи РГ. Керівники РГ щорічно звітують про виконання планів робіт перед відповідними ПК, керівники ПК - перед головою ТК 169.

3.9. За невиконання обов'язків, передбачених цим Положенням, члена ТК 169 може бути вилучено зі складу ТК 169. Рішення ухвалюють на засіданні ТК 169, якщо за нього проголосували не менше 2/3 членів ТК 169.

4. Основні напрями діяльності ТК 169

4.1. Сфера діяльності та об'єкти стандартизації ТК 169 визначаються наказом НОС.

4.2. У закріпленій сфері стандартизації ТК 169 організовує та здійснює такі роботи:

1) бере участь у роботі відповідних технічних комітетів стандартизації міжнародних і регіональних організацій стандартизації;

2) розроблює та погоджує національні стандарти, кодекси усталеної практики та змін до них;

3) бере участь у формуванні програми робіт з національної стандартизації;

4) перевіряє і переглядає національні стандарти та кодекси усталеної практики, розробниками яких є ТК 169;

5) погоджує та надає пропозиції щодо скасування та відновлення дії національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них.

4.3. ТК 169 співпрацює в суміжних сферах діяльності з такими ТК:

- ТК 19 "Науково-технічна термінологія";

- ТК 144 "Інформація і документація";

- ТК 118 "Послуги торгівлі, ресторанного господарства, туристичні та виставкові";

- ТК 167 "Аквапарки, водні горки, водні атракціони, басейни, водопідготовки";

4.4. ТК 169 співпрацює з підприємствами (організаціями) - користувачами стандартів, зокрема з об'єднаннями споживачів, випробувальними центрами (лабораторіями) і органами сертифікації, регіональними центрами стандартизації, метрології та сертифікації Мінекономрозвитку України, іншими заінтересованими сторонами.

4.5. ТК 169 складає та подає пропозиції до плану національної стандартизації на відповідний рік згідно з законами України "Про стандартизацію", "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", постанови Кабінету Міністрів України від 04.02.2009 № 77 "Про затвердження Порядку координації робіт із стандартизації, які виконуються центральними органами виконавчої влади за кошти державного бюджету" та ДСТУ 3250-95 "Порядок розроблення Плану державної стандартизації".

4.6. Відносини ТК 169 із суб'єктами господарювання, органами державної влади та громадськими організаціями регулюються на підставі договорів (контрактів) і угод про співробітництво, що укладає організація, яку вповноважено на здійснення функцій секретаріату ТК 169, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

4.7. Бюджетне фінансування робіт із стандартизації забороняється використовувати на інші потреби.

4.8. ТК 169 може розробляти й інші нормативні документи із стандартизації, оцінки відповідності, метрології і сертифікації.

4.9. ТК 169 створює і веде фонди нормативних документів та нормативно-правових актів для забезпечення своєї діяльності.

4.10. ТК 169 надає науково-методичну і консультативну допомогу іншим суб'єктам стандартизації та користувачам стандартів, споживачам за погодженими з ними умовами.

4.11. ТК 169 за наявності замовлення організовує виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, щоб виявити потреби в розробленні нових вимог до об'єктів стандартизації та розвитку стандартизації в закріпленій за ним сфері діяльності.

4.12. ТК 169 готує пропозиції щодо виконавців робіт у закріпленій сфері діяльності за конкретними робочими темами та пропонує їх замовникові робіт, організовує технічний нагляд за розробленням цих тем, надає організаційно-методичну допомогу виконавцю.

4.13. ТК 169 організовує та проводить семінари, науково-практичні конференції тощо.

4.14. ТК 169 може видавати і розповсюджувати власні інформаційні матеріали та документи, що стосуються його діяльності, у друкованих і електронних засобах масової інформації.

4.15. ТК 169 в своїй роботі виконує норми законодавства України у сфері стандартизації, чинних міжнародних договорів України та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у відповідній сфері.

5. Повноваження голови, заступника голови, відповідального секретаря і членів ТК 169

5.1. Голова ТК 169 виконує такі функції:

- розробляє основні засади технічної політики діяльності ТК 169 відповідно до мети та завдань стандартизації у визначених сферах;

- організовує та керує роботами ТК 169;

- проводить робочі засідання ТК 169;

- готує документи й матеріали щодо діяльності ТК 169 для розгляду НОС;

- залучає експертів і фахівців з інших організацій для роботи в ТК 169 (в тимчасових робочих групах).

5.2. Заступник голови ТК 169 виконує делеговані головою ТК 169 функції, а також функції голови, за його відсутності.

5.3. Відповідальний секретар ТК 169 виконує такі функції:

- готує і забезпечує проведення засідань ТК 169;

- координує роботу підкомітетів і робочих груп, що входять до ТК 169;

- забезпечує складання планів робіт ТК 169, підкомітетів і робочих груп;

- контролює виконання планів та програм робіт;

- оформлює протоколи засідань та рішення ТК 169;

- організує розгляд документів ТК 169 зацікавленими організаціями;

- забезпечує розгляд надісланих до ТК 169 матеріалів і проектів документів;

- веде листування з організаціями, реєстрацію і облік документів;

- веде облік фактичних витрат на виконання робіт із стандартизації та контроль за цільовим використанням коштів.

- керує роботою секретаріату ТК 169.

5.4. За невиконання своїх функціональних обов'язків або за порушення вимог Положення про ТК 169 голову ТК 169, його заступника або відповідального секретаря звільняють від виконання покладених на них функцій відповідним наказом НОС. Пропозиції з цього питання можуть ухвалити члени ТК 169 більшістю голосів на засіданні ТК 169.

5.5. Керівники ПК і РГ керують і безпосередньо беруть участь у виконанні конкретних завдань ПК і РГ.

5.6. Фахівці, яких залучають до роботи в РГ, розробляють конкретні документи згідно з планом роботи, беруть участь у роботі інших комітетів за суміжними сферами діяльності, готують коментарі на проекти документів, які надходять до ТК 169, тощо.

5.7. Члени ТК 169 зобов'язані:

- брати постійну участь у роботі ТК 169 і його засіданнях;

- відповідно до напрямів діяльності і функцій ТК 169 забезпечувати належне виконання покладених на них обов'язків;

- голосувати в установлені строки для ухвалення рішень щодо проектів документів, які розробляє ТК 169;

- своєчасно повідомляти через секретаріат голову ТК 169 про можливі зміни умов і порядку своєї роботи в ТК 169, а також їх причини.

5.8. Члени ТК 169 мають право:

- одержувати всю необхідну інформацію, що стосується діяльності ТК 169;

- вносити пропозиції щодо нових робочих тем і проектів, удосконалення діяльності ТК 169 і усунення недоліків у його роботі, а також вимагати їх розгляду;

- за погодженням з головою ТК 169 друкувати результати досліджень, виконаних у межах діяльності ТК 169;

- вийти зі складу ТК 169, повідомивши про це керівництво ТК 169 не пізніше ніж за два місяці до моменту виходу;

- подавати апеляції з приводу діяльності ТК 169 до НОС;

- представляти інтереси ТК 169 в інших ТК, органах і організаціях за дорученням голови ТК 169.

6. Правила виконання робіт та звітування ТК 169

6.1. ТК 169 під час виконання робіт та розглядання будь-яких питань повинен забезпечувати виконання основних принципів державної політики у сфері стандартизації, неупередженість щодо приймання рішень та керуватись суспільними інтересами.

6.2. Роботи за напрямами діяльності ТК 169 згідно з розділом 5 цього Положення виконуються відповідно до вимог основоположних стандартів національної системи стандартизації.

6.3. ТК 169 планує роботи на засадах перспективного, річного та поточного планування із забезпеченням комплектності, системності та з обов'язковим урахуванням робіт, передбачених програмою робіт із стандартизації.

6.4. ТК 169 готує до прийняття міжнародні та регіональні стандарти, розробляє (переглядає) національні стандарти і готує зміни до них, перевіряє стандарти, розробляє пропозиції щодо скасування стандартів та готує технічні звіти відповідно до вимог стандартів національної системи стандартизації.

Результати перевірення враховуються при формуванні плану робіт ТК 169.

6.5. Роботи з міжнародної та регіональної стандартизації виконуються ТК 169 згідно з положеннями документів угод НОС України з міжнародними і регіональними органами стандартизації.

6.6. У разі посилання на стандарт чи його застосування у технічному регламенті або в іншому нормативно-правовому акті, ТК 169 повинен забезпечити відповідність положень стандарту вимогам технічного регламенту або акта та відстежувати цю відповідність, якщо внесені зміни до технічного регламенту чи нормативно-правового акта.

6.7. ТК 169 повинен готувати повідомлення (нотифікації) та коментарі торговим партнерам України згідно з вимогами Угод Світової організації торгівлі за процедурою діяльності національного інформаційного центру ISONET WTO.Додаток 1
до Положення про ТК 169

ПЕРЕЛІК
організацій колективних членів технічного комітету стандартизації ТК 169 "Туризм і послуги у сфері туризму" та їхніх повноважних представників

№ з/п

Назва організації

Адреса організації - члена ТК 169

Повноважний представник організації - члена ТК 169
(П. І. Б., посада, вчений ступінь та звання, телефон, електронна пошта)

Примітка

1

2

3

4

5

1

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

вул. Володимирська, 64, м. Київ, 01601

Мезенцев Костянтин Володимирович
Професор кафедри економічної та соціальної географії, доктор географічних наук
тел. 0445213224
mez@univ.kiev.ua

Заступник голови ТК

2

Державне агентство України з туризму та курортів

проспект Перемоги, 14, м. Київ, 01135

Гордієнко Валентина Романівна
Перший заступник голови
тел. 0443514601,
факс 0443514605
gvr@mtu.gov.ua

Член ТК

3

Український інститут науково-технічної інформації

вул. Горького, 180, м. Київ, 03680

Земцева Валентина Михайлівна
Завідувач відділу стандартизації
тел. 0445210967
tk144@uintei.kiev.ua

Член ТК

4

Державне підприємство Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів

вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03680

Стахмич Тамара Миколаївна
Начальник науково-технічного відділу підтвердження відповідності
тел. 0445264603
факс 0445264260
ukrcsm@ukrcsm.kiev.ua

Член ТК

5

Асоціація "Зіркових готелів"

вул. Горького, 7-в, м. Київ, 01004

Пограничний Святослав Леонідович
Президент
тел. 0442357488
ofice@azgu.com.ua

Член ТК

6

Державне підприємство Миколаївський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації

проспект Леніна, 11, м. Миколаїв, 54029

Романенко Ірина Михайлівна
Директор тел./факс 0512344066
director@ncsms.com.ua

Член ТК

7

Товариство з обмеженою відповідальністю "Роял Вояж"

пров. Музейний, б. 2-а, оф. 3, м. Київ, 01001

Ротова Галина Вікторівна
Генеральний директор
тел. 0623859806
jurist@royal.donetsk.ua

Член ТК

8

Асоціація "Український бурштиновий світ"

вул. Івана Кудрі, 13/2, м. Київ, 01042

Шаповалова Олена Олексіївна
Віце-президент
тел. 0937364843
shapovalova.helen@gmail.com

Член ТК

9

Товариство з обмеженою відповідальністю "Агентство "Пан-Укрейн"

вул. Олеся Гончара, 73, м. Київ, 01054

Юденко Ольга Олексіївна
Заступник директора по туризму
тел. 0444906106
olga@panukraine.kiev.ua

Член ТК

10

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

вул. Володимирська, 64, м. Київ, 01601

Любіцева Ольга Олександрівна
Завідувач кафедри країнознавства і туризму
тел. 0445213352
Ioa13@ukr.net

Член ТК

11

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

вул. Володимирська, 64, м. Київ, 01601

Олійник Ярослав Богданович
Декан географічного факультету, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, Заслужений діяч науки і техніки України
тел. 0445213204
oliynik_ya@univ.kiev.ua

Член ТК

12

Асоціація "Український Національний комітет Міжнародної Торгової Палати"

вул. Рейтарська, 19-б, м. Київ, 01030

Макаричева Тетяна Миколаївна
Керівник проектів
тел. 0443613731
office@iccua.org

Член ТК

13

Асоціація "Туризм Одеси"

вул. Пушкінська, 2, м. Одеса, 65026

Липтуга Іван Леонідович
Президент
ota@odessatourism.org

Член ТК

14

Приватне акціонерне товариство "ПЛАСКЕ"

вул. Академіка Заболотного, 12, м. Одеса, 65001

Хачатурян Артем Рафікович
Генеральний директор
тел. 0487385385
pr@plaske.ua

Член ТК

15

Товариство з обмеженою відповідальністю "Консалтингова компанія "АЛЛЄГО"

вул. Рейтарська, 19-б, м. Київ, 01030

Гатаулін Андрій Рафісович
Заступник генерального директора
тел. 0445370769
law@allego.com.ua

Відповідальний секретар ТК

16

Товариство з обмеженою відповідальністю "Академія туризму і готельного сервісу"

вул. Гончара, 73, м. Київ, 01054

Недзведська Віра Павлівна
Директор
тел. 0444906102 vira_nedzvedska@ukr.net

Член ТК

17

Товариство з обмеженою відповідальністю "Кумпель-Груп"

Площа Ринок, 16-б, кв. 3-а, м. Львів, 79010

Зархін Марк Григорович
Співвласник
тел./факс: 0322370707
mark@ffs-company.com

Член ТК

18

Громадська спілка "Асоціація розвитку в'їзного та внутрішнього туризму"

бул. Шевченка, 1, м. Київ, 01601

Кузюра Інна Петрівна
Голова спілки
тел. 0935332606,
0442799751
ikuzyra@mail.ru

Член ТК


Додаток 2
до Положення про ТК 169

ПЕРЕЛІК
індивідуальних членів технічного комітету стандартизації ТК 169 "Туризм і послуги у сфері туризму"

з/п

(П. І. Б. індивідуального члена, вчений ступінь та звання, телефон, електронна пошта)

Вид членства

Примітка

1

2

3

4

1

Платонов Олег Ісаакович
тел. 0445370769,
0503168283
office@iccua.org,
control@plaske.ua

Індивідуальний член

Голова ТК

2

Шредер Микола Олексійович
тел./факс: 0444951070
mykola.shreder@gmail.com

Індивідуальний член

Голова ПК 2


Додаток 3
до Положення про ТК 169

СТРУКТУРА
технічного комітету стандартизації ТК 169 "Туризм і послуги у сфері туризму"

з/п

Назва ПК

Організація, що здійснює функції секретаріату ПК

П. І. Б. голови ПК, адреса, телефон, електронна пошта

Відповідні ПК у ISO, CEN

Об'єкти стандартизації

1

2

3

4

5

6

1

ПК Туристичні оператори та туристичні агенти

АТ "ПЛАСКЕ"

Хачатурян А. Р.
вул. Академіка
Заболотного, 12, м. Одеса,
65001
тел. 0487385385
pr@plaske.ua

CEN/TC
329/WG 2

01.040.03
03.080.30
03.200

2

ПК Туристичні інформаційні центри та туристичні інформаційні пункти

Громадська спілка "Асоціація подієвого туризму"

Шредер М. О.
вул. Воровського, 34-г,
м. Київ,
тел. 0444951070
mykola.shreder@gmail.com

ISO/TC
228/WG 3

01.040.03
03.080.30
03.200

3

ПК Готелі та інші об'єкти, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення

Асоціація "Зіркових готелів"

Пограничний С. Л.
вул. Акад. Заболотного,
33/162, м. Київ, 03143
тел. 0442357488
тел. 0674462771
Sud4462771@gmail.com

CEN/TC
329/WG 1

01.040.03
03.080.30
03.200

4

ПК Курорти з використанням природних лікувальних ресурсів

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мезенцев К. В.
вул. Володимирська, 64,
м. Київ, 01601
тел. 0445213224
тел. 0953675487
mez@univ.kiev.ua

ISO/TC
228/WG 2
ISO/TC
228/WG 4
ISO/TC
228/WG 5
ISO/TC
228/WG
6CEN/TC
329/WG 4
CEN/TC
329/WG 5

01.040.03
03.080.30
03.200

ПРОТОКОЛ № 2-2015
засідання технічного комітету стандартизації "Туризм і послуги в сфері туризму"
(ТК 169)

м. Київ

15 грудня 2015 р.

ПРИСУТНІ:

1) Члени ТК 169:

П. І. Б.

Посада

Відмітка про присутність

1.

Гатаулін А.Р.

Колективний член ТК

Присутній особисто

2.

Гордієнко В.Р.

Колективний член ТК

Присутня особисто

3.

Денисенко М.В.

Колективний член ТК

Присутня особисто

4.

Ліптуга І.Л.

Колективний член ТК

Присутній особисто

5.

Макаричева Т.М.

Колективний член ТК

Присутня особисто

6.

Врадій О.В.

Колективний член ТК

За довіреністю Старицькій Ю.Ю.

7.

Наумейко Л.І.

Колективний член ТК

Присутня особисто

8.

Недзведська В.П.

Колективний член ТК

Присутня особисто

9.

Платонов О.І.

Індивідуальний член ТК,
голова ТК

Присутній особисто

10.

Пограничний С.Л.

Колективний член ТК

За довіреністю Мельничук О.М.

11.

Решодько К.Є.

Колективний член ТК

Присутня особисто

12.

Ротова Г.В.

Колективний член ТК

Присутня особисто

13.

Хачатурян А.Р.

Колективний член ТК

Присутній особисто

14.

Шаповалова О.О.

Колективний член ТК

Присутня особисто

15.

Шредер М.О.

Індивідуальний член ТК,
відповідальний секретар ТК

За довіреністю Гордієнко В.Р.

16.

Юденко О.О.

Колективний член ТК

За довіреністю Недзведській В.П.

Всього членів ТК - 16, кворум присутній.

СЛУХАЛИ:

Платонова О.І., голову ТК 169, який запропонував:

- обговорити та прийняти наступний порядок денний:

1. Про виконання раніше прийнятих рішень ТК 169 та плани роботи ТК 169 на 2016 рік.

2. Про склад ТК 169.

3. Про підготовку звіту про діяльність ТК 169 у 2015 році.

4. Різне.

- у зв'язку з відсутністю особисто на засіданні секретаря ТК 169 Шредера М. О. обов'язки секретаря ТК 169 на час проведення засідання покласти на голову ТК 169 Платонова О. І.

ВИСТУПИЛИ:

Бажаючих обговорювати порядок денний не було.

ВИРІШИЛИ:

1. Інформацію Платонова О. І. взяти до відома.

2. Прийняти порядок денний без зауважень.

3. Покласти обов'язки секретаря Комітету на час проведення засідання на Платонова О. І., голову ТК 169.

ГОЛОСУВАЛИ

"за" - одноголосно;

"проти" - 0;

"утримались" - 0.

Рішення прийнято.

Питання 1 Порядку денного "Про виконання раніше прийнятих рішень ТК 169 та плани роботи ТК 169 на 2016 рік"

СЛУХАЛИ:

Платонова О. І., голову ТК 169, який проінформував учасників засідання про виконання ТК 169 рішень, що прийняті під час засідання ТК 169 27.10.2015 (Протокол № 1-2015), а саме щодо:

- виключення зі складу ТК 169 за невиконання обов'язків члена ТК 169, що виявилось у неучасті уповноважених осіб у засіданнях ТК 169 протягом 2014 - 2015 років, колективних членів ФОП Саави Ірини Георгіївни та ТОВ "НЕО груп", про що листом ТК 169 від 29.10.2015 № 2015-05/01 проінформовано ДП "УкрНДНЦ" (Додаток 1 до цього Протоколу) - рішення виконано;

- надання членами ТК 169 та головами ПК до 01.12.2015 у рамках підготовки звіту про діяльність ТК 169 у 2015 році інформації про свою діяльність за 2015 рік - рішення виконано частково, оскільки зазначену інформацію до початку цього засідання надали тільки ПК 1 і ПК 2, а від ПК 3 і ПК 4 інформації не надійшло;

- проведення підсумкового засідання ТК 169 у 2015 році до 15.12.2015 - рішення виконано.

ВИСТУПИЛИ:

Гордієнко В.Р., член ТК 169, яка зазначила, що у матеріалах, що представлені до розгляду на цьому засіданні, не знайшли відображення її пропозиції, пов'язані з євроінтеграційними процесами.

Платонов О.І., голова ТК 169, що прокоментував виступ Гордієнко В.Р., зазначивши, що зазначені пропозиції на дату цього засідання ТК 169 до секретаріату ТК 169 не надійшли.

Хачатурян А.Р., голова ПК 1, який прозвітував про результати роботи ПК 1 у 2015 році та надав пропозиції до проекту плану роботи ТК 169 у 2016 році (Додаток 2 до цього Протоколу).

Платонов О.І., голова ТК 169, який:

- зачитав присутнім письмовий звіт, що надійшов до голови ТК 169 від Шредера М.О., про результати засідання ПК 2 у 2015 році з пропозиціями до проекту плану роботи ТК 169 у 2016 році (Додаток 3 до цього Протоколу);

- запропонував:

• звіти про результати діяльності ПК 1 і ПК 2 у 2015 році взяти до відома та за основу для підготовки звіту про діяльність ТК 169 у 2015 році;

• звернути увагу керівників ПК 3 і ПК 4, що звітів про діяльність ПК 3 і ПК 4 у 2015 році до секретаріату ТК 169 на дату цього засідання ТК 169 не надійшло, у зв'язку з чим визнати діяльність зазначених ПК у 2015 році незадовільною;

• рекомендувати ПК 3 і ПК 4 офіційно надати до секретаріату ТК 169 до кінця робочого дня 15.12 2015 протокольно оформлені пропозиції до проекту плану роботи ТК 169 у 2016 році за підписом голів зазначених ПК;

• роботу відповідального секретаря ТК 169 Шредера М.О. з підготовки зазначеного засідання ТК 169 та в цілому визнати недостатньою та незадовільною.

ВИРІШИЛИ:

1. Інформацію про роботу ПК ТК 169 взяти до відома.

2. Звіти про результати діяльності ПК 1 і ПК 2 у 2015 році взяти за основу для підготовки звіту про діяльність ТК 169 у 2015 році.

3. Звернути увагу керівників ПК 3 і ПК 4, що звітів про діяльність ПК 3 і ПК 4 у 2015 році до секретаріату ТК 169 на дату цього засідання ТК 169 не надійшло, у зв'язку з чим визнати діяльність зазначених ПК у 2015 році незадовільною.

4. Рекомендувати ПК 3 і ПК 4 письмово надати до секретаріату ТК 169 до кінця робочого дня 15.12.2015 протокольно оформлені пропозиції до проекту плану роботи ТК 169 у 2016 році за підписом голів зазначених ПК.

5. Роботу відповідального секретаря ТК 169 Шредера М.О. з підготовки зазначеного засідання ТК 169 та в цілому визнати недостатньою та незадовільною.

ГОЛОСУВАЛИ

"за" - одноголосно;

"проти" - 0;

"утримались" - 0.

Рішення прийнято.

Питання 2 Порядку денного "Про склад ТК 169"

СПУХАЛИ:

Платонова О.І., голову ТК 169, який проінформував учасників засідання про те, що:

• секретаріат ТК 169 з метою забезпечення належного рівня організації діяльності ТК 169 письмово звернувся до членів ТК 169 з пропозицією офіційно засобами поштового зв'язку підтвердити інформацію щодо відомостей та повноважень представників, а також контактних даних для спілкування, проте зазначена робота не всіма членами ТК 169 виконана належним чином;

• згідно з офіційними повідомленнями УДППЗ "Укрпошта" за відповідними юридичними адресами не значаться такі члени ТК:

Асоціація "Зіркових готелів";

Асоціація "Підприємств з сертифікації та оцінки відповідності";

Громадська спілка "Асоціація розвитку в'їзного та внутрішнього туризму";

Асоціація "Розвитку автотуризму, кемпінгу та караванінгу".

- Запропонував:

• доручити секретаріату ТК 169 з метою забезпечення належного рівня організації діяльності ТК 169:

до 31.12.2016 засобами поштового зв'язку звернутися до членів ТК 169 з пропозицією офіційно засобами поштового зв'язку підтвердити секретаріату ТК 169 інформацію щодо відомостей та повноважень представників, а також контактних даних для спілкування, до 01.02.2016;

вести подальше офіційне листування з членами ТК 169 засобами поштового зв'язку;

• включити до порядку денного чергового засідання ТК 169 питання щодо виключення зі складу ТК 169 членів, що втратили відповідні повноваження щодо участі в ТК 169, та тих членів ТК 169, що офіційно не знаходяться за місцем державної реєстрації, якщо це буде офіційно встановлено.

ВИРІШИЛИ:

1. Інформацію Платонова О.І. взяти до відома.

2. Доручити секретаріату ТК 169 з метою забезпечення належного рівня організації діяльності ТК 169:

- до 31.12.2016 засобами поштового зв'язку звернутися до членів ТК 169 з пропозицією офіційно засобами поштового зв'язку підтвердити секретаріату ТК 169 інформацію щодо відомостей та повноважень представників, а також контактних даних для спілкування, до 01.02.2016;

- вести подальше офіційне листування з членами ТК 169 засобами поштового зв'язку;

- до 15.02.2015 підготувати реєстри протоколів засідань ТК 169, вхідної та вихідної кореспонденції, документів, що підтверджують правомочність членів ТК 169 щодо участі в ТК 169.

3. Включити до порядку денного чергового засідання ТК 169 питання щодо виключення зі складу ТК 169 членів, що втратили відповідні повноваження щодо участі в ТК 169, та таких членів ТК 169, що офіційно не знаходяться за місцем державної реєстрації, якщо це буде офіційно встановлено.

ГОЛОСУВАЛИ

"за" - одноголосно;

"проти" - 0;

"утримались" - 0.

Рішення прийнято.

Питання 3 Порядку денного "Про підготовку звіту про діяльність ТК 169 у 2015 році"

СЛУХАЛИ:

Платонова О.І., голову ТК 169, який:

- проінформував учасників засідання про те, що звіт про діяльність ТК 169 у 2015 році відповідальним секретарем ТК 169 Шредером М.О. не підготовлений, що у черговий раз підтверджує факт його безвідповідального ставлення до виконання покладених на нього обов'язків;

- запропонував членам ТК розглянути питання щодо переобрання відповідального секретаря ТК 169.

ВИСТУПИЛИ:

Шаповалова О.О., член ТК 169, що запропонувала обрати Яценка В.А. відповідальним секретарем ТК 169.

Платонов О.І., голова ТК 169, який:

- зазначив, що пропозиція Шаповалової О.О. стосовно призначення Яценка В.А. відповідальним секретарем ТК 169 недоцільна, оскільки він не є членом ТК 169.

- обрати Гатауліна А.Р., члена ТК 169, відповідальним секретарем ТК 169 та звільнити Шредера М.О. з посади відповідального секретаря ТК 169;

- головам ПК надати до секретаріату ТК 169 до кінця робочого дня 15.12.2015 матеріали для підготовки звіту про діяльність ТК 169 у 2015 році з метою його вчасного подання за належністю.

ВИРІШИЛИ:

1. Інформацію Платонова О.І. взяти до відома.

2. Звільнити Шредера М.О. з посади відповідального секретаря ТК 169.

3. Обрати Гатауліна А.Р., члена ТК 169, відповідальним секретарем ТК 169.

4. Доручити головам ПК надати до секретаріату ТК 169 до кінця робочого дня 15.12.2015 матеріали для підготовки звіту про діяльність ТК 169 у 2015 році з метою його вчасного подання за належністю.

ГОЛОСУВАЛИ

"за" - 9;

"проти" - 7;

"утримались" - 0.

Рішення прийнято.

Питання 4 Порядку денного "Різне"

СЛУХАЛИ:

Платонова О.І., голову ТК 169, який запропонував провести чергове засідання ТК 169 не пізніше кінця лютого 2016 року.

ВИСТУПИЛИ:

Бажаючих обговорювати пропозицію Платонова О.І. не було.

ВИРІШИЛИ:

1. Провести чергове засідання ТК 169 не пізніше кінця лютого 2016 року.

ГОЛОСУВАЛИ

"за" - одноголосно;

"проти" - 0;

"утримались" - 0.

Рішення прийнято.

Голова ТК 169

О.І. Платонов

Т. в. о. секретаря засідання

О.І. Платонов

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: