open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА

СЕРТИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 298 від 20.05.2002 Зареєстровано в Міністерстві

м. Київ юстиції України

11 липня 2002 р.

за N 578/6866

Про затвердження Типового положення

про технічний комітет стандартизації

Відповідно до статті 9 Закону України "Про стандартизацію"
від 17.05.2001 N 2408-III ( 2408-14 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Типове положення про технічний комітет
стандартизації (додається).
2. Визнати таким, що втратив чинність КНД 50-010-93 "Типове
положення про технічний комітет з стандартизації".
3. Управлінню стандартизації (А.Нелепов) у п'ятиденний термін
після прийняття забезпечити подання на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України наказу "Про затвердження Типового
положення про технічний комітет стандартизації".
4. Українському науково-дослідному інституту стандартизації,
сертифікації та інформатики (В.Камінський) після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України цього наказу забезпечити
його публікацію в черговому випуску "Інформаційного покажчика
стандартів".
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Голови Держстандарту України Г.Миронюка.
Голова Держстандарту П.Кабан
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держстандарту України

20.05.2002 N 298
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 липня 2002 р.

за N 578/6866
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ТЕХНІЧНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
1. Загальні положення
1.1. Це Типове положення установлює порядок створення,
визначення структури та сфери діяльності технічного комітету
стандартизації (далі - ТК) у національній стандартизації.
1.2. Типове положення застосовують центральні органи
виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, суб'єкти
господарювання та їх об'єднання, науково-технічні та інженерні
товариства (спілки), товариства (спілки) споживачів, відповідні
громадські організації, провідні науковці і фахівці, які виконують
роботи із стандартизації, беручи участь у діяльності ТК.
1.3. ТК створює центральний орган виконавчої влади у сфері
стандартизації (далі - Держстандарт) за погодженням з центральним
органом виконавчої влади, до компетенції якого належить сфера
діяльності створюваного ТК. У галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів
ТК створює центральний орган виконавчої влади з будівництва та
архітектури (далі - Держбуд). Держстандарт (Держбуд) приймає рішення щодо створення та
припинення діяльності ТК, визначає їх повноваження та порядок
створення.
1.4. На підставі цього Типового положення конкретний ТК
розробляє своє положення, яке затверджує Держстандарт (Держбуд).
1.5. На ТК покладають функції розроблення, розгляду та
погодження національних стандартів, участь у роботі споріднених ТК
міжнародних та регіональних організацій і формування позиції
України щодо розроблюваних нормативних документів цих організацій.
1.6. Організаційне забезпечення діяльності ТК покладається на
їх секретаріати. Будь-яка організація, яка офіційно заявить про
намір здійснювати функції секретаріату і підтвердить спроможність
організаційно, технічно та фінансово забезпечити його діяльність,
може бути уповноважена на виконання таких функцій.
1.7. Організація, яку вповноважено на здійснення функцій
секретаріату ТК, має бути юридичною особою.
1.8. ТК не може мати на меті одержання прибутку від своєї
діяльності.
1.9. ТК - це суб'єкт національної системи стандартизації,
який реалізує встановлені завдання державної політики в
закріпленій сфері діяльності та стосовно певних об'єктів
стандартизації.
1.10. ТК діє згідно з законодавством України, керується
нормативно-правовими актами, які поширюються на цю діяльність,
стандартами національної системи стандартизації, нормативними та
організаційно-розпорядчими документами Держстандарту (Держбуду).
1.11. При виконанні робіт, пов'язаних з інформацією, що
містить державну таємницю та є власністю держави, посадові особи,
які входять до складу ТК, повинні дотримуватись вимог чинного
законодавства України щодо захисту державної таємниці.
2. Порядок створення і припинення діяльності

технічного комітету
2.1. ТК створюють за наказом Держстандарту (Держбуду) з
урахуванням принципу представництва всіх заінтересованих сторін.
2.2. До роботи в ТК залучаються на добровільних засадах
уповноважені представники органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та їх
об'єднань, науково-технічних та інженерних товариств (спілок),
товариств (спілок) споживачів, відповідних громадських
організацій, провідні науковці і фахівці.
2.3. Основними критеріями для прийняття рішення про створення
ТК є: - наявність суспільної потреби щодо виконання робіт із
стандартизації; - спроможність певних суб'єктів стандартизації (членів ТК)
виконувати роботи із стандартизації відповідно до встановлених
вимог; - відповідність сфери діяльності ТК та об'єктів
стандартизації діяльності міжнародних та регіональних організацій
із стандартизації; - наявність організації, спроможної здійснювати функції
секретаріату ТК.
2.4. Організація, що може бути вповноважена на здійснення
функцій секретаріату ТК, повинна: - офіційно заявити про намір здійснювати функції
секретаріату; - висловити бажання активної роботи у сфері стандартизації; - підтвердити спроможність утримання секретаріату та
організаційно-технічного забезпечення діяльності ТК.
2.5. Для готування матеріалів стосовно створення ТК
представники сторін, заінтересованих виконувати роботи із
стандартизації та застосувати їх результати у сфері діяльності
створюваного ТК, формують, як добровільне об'єднання, оргкомітет. Оргкомітет вибирає зі свого складу голову оргкомітету.
2.6. Оргкомітет розробляє та подає до Держстандарту
(Держбуду) матеріали згідно з додатками 1, 2, 3. Оргкомітет пропонує кандидатури голови ТК, заступника голови
та відповідального секретаря ТК.
2.7. У разі наявності розбіжностей між заінтересованими
сторонами, які залучені до роботи із створення ТК, щодо
доцільності та сфери його діяльності ТК, Держстандарт (Держбуд)
мають право вимагати від оргкомітету проведення додаткового
опитування заінтересованих сторін щодо цього питання.
2.8. При створенні ТК номенклатуру та сферу його діяльності
гармонізують з номенклатурою та сферою діяльності міжнародних та
регіональних організацій стандартизації з урахуванням пріоритетних
напрямів розвитку вітчизняної економіки та наявності
науково-технічної бази. Створюючи ТК, що діють у національній стандартизації, треба
забезпечувати чітку розмежованість сфер діяльності і об'єктів
стандартизації, не допускати їх дублювання.
2.9. Держстандарт (Держбуд) за результатами розгляду поданої
оргкомітетом пропозиції приймає рішення: - про створення ТК; - про доопрацювання матеріалів; - про відхил пропозиції.
2.10. Створеному ТК надають черговий реєстраційний номер.
Номер ТК, діяльність якого припинено, не надають новоствореному
ТК.
2.11. ТК може мати власний бланк з потрібними реквізитами.
2.12. Сфера діяльності ТК, закріплені об'єкти стандартизації,
структура підкомітетів визначаються рішенням Держстандарту
(Держбуду).
2.13. Зміну структури ТК здійснюють згідно з правилами,
встановленими для створення ТК. Функції оргкомітету виконує діючий
ТК.
2.14. Пропозиції щодо припинення діяльності ТК можуть уносити
Держстандарт (Держбуд), заінтересовані центральні органи
виконавчої влади, члени ТК за таких умов: у разі, якщо на засіданні ТК 2/3 членів ТК приймають рішення
про припинення його діяльності; - сфера діяльності ТК і об'єкти стандартизації втратили
актуальність; - діяльність ТК не дає задовільних результатів і немає
заінтересованості користувачів у роботах ТК або ТК фактично не
виконує робіт; - існує нагальна потреба вдосконалити систему ТК та
оптимізувати сферу його діяльності.
2.15. Стосовно припинення діяльності ТК Держстандарт
(Держбуд) видає відповідний наказ.
2.16. Якщо ТК або оргкомітет не згоден з рішенням
Держстандарту (Держбуду), то він має право подавати апеляцію до
Ради стандартизації.
2.17. Інформацію про ТК та організації, які вповноважено на
здійснення функцій секретаріату певних ТК, а також зміни, що
стосуються ТК, публікують в офіційних виданнях Держстандарту
(Держбуду).
3. Членство в технічному комітеті, його структура і склад
3.1. Членство в ТК може бути колективне або індивідуальне. Колективні члени беруть участь у роботі комітету через своїх
уповноважених представників, які діють від їх імені. Індивідуальними членами ТК можуть бути провідні вчені та
фахівці, які бажають брати участь у роботі комітету та які діють
від свого імені.
3.2. Рішення щодо прийняття в члени ТК приймають на засіданні
ТК згідно з заявою, поданою в ТК, та повідомляють про це рішення
Держстандарт (Держбуд).
3.3. У структурі ТК можуть створюватись підкомітети (ПК) для
певної частини робіт за визначеними об'єктами стандартизації
(сферами діяльності), закріпленими за ТК з відповідним розподілом
компетенції між ПК.
3.4. ТК (ПК) може створювати постійні або тимчасові робочі
групи (РГ) для виконання конкретних завдань.
3.5. Підкомітети і робочі групи формують на засіданнях ТК.
Структуру та склад ПК та РГ приймає і схвалює голова ТК.
3.6. ТК (ПК) може створювати спільні РГ із представників
заінтересованих ТК (ПК) для робіт стосовно пов'язаних між собою
об'єктів стандартизації.
3.7. До складу робочих груп голова ТК (ПК) може запрошувати
провідних спеціалістів та вчених заінтересованих підприємств
(організацій) - замовників, розробників, виробників продукції,
органів і організацій із стандартизації, метрології і
сертифікації, громадських організацій споживачів,
науково-технічних і інженерних товариств.
3.8. Порядок взаємодії ТК з ПК та РГ, які входять до його
складу, визначають у положенні про конкретний ТК.
3.9. За невиконання обов'язків, передбачених у положенні про
конкретний ТК, члена ТК можна вивести зі складу комітету. Рішення
про це ухвалюють на засіданні ТК 2/3 членів ТК.
4. Основні напрями діяльності технічного комітету
4.1. У сфері стандартизації ТК організовує та здійснює такі
роботи: - розробляє, розглядає, погоджує і готує до затвердження
проекти державних (ДСТУ) і міждержавних (ГОСТ) стандартів; - переглядає і перевіряє стандарти, готує зміни до них і
пропозиції щодо скасування ДСТУ та ГОСТ, а також, за дорученням
Держстандарту, готує пропозиції для голосування щодо проектів
міжнародних і регіональних стандартів; - сприяє застосуванню національних стандартів інших країн як
державних стандартів; - розробляє державні і міждержавні стандарти, гармонізовані з
міжнародними і регіональними; - визначає пріоритетність прямого впровадження в Україні
міжнародних та регіональних стандартів; - співпрацює з ТК в суміжних сферах діяльності; - співпрацює з підприємствами (організаціями) - користувачами
стандартів, зокрема з об'єднаннями споживачів, випробувальними
центрами (лабораторіями) і органами сертифікації, іншими
зацікавленими сторонами; - розробляє частину програми робіт із стандартизації за
закріпленими об'єктами стандартизації або сферами діяльності; - розглядає пропозиції щодо внесення змін до чинних НД або їх
перегляд чи скасування.
4.2. Відносини ТК із суб'єктами господарювання, органами
державної влади та громадськими організаціями регулюються на
підставі договорів (контрактів) і угод про співробітництво, що
укладаються з організаціями, які вповноважено на здійснення
функцій секретаріату, якщо інше не передбачено чинним
законодавством.
4.3. Бюджетне фінансування робіт із стандартизації
забороняється використовувати на інші потреби.
4.4. ТК може розробляти й інші нормативні документи із
стандартизації, метрології і сертифікації.
4.5. ТК створює і веде фонди нормативних документів та
нормативно-правових актів для забезпечення своєї діяльності.
4.6. ТК надає науково-методичну і консультативну допомогу
іншим суб'єктам стандартизації та користувачам стандартів,
споживачам за погодженими з ними умовами.
4.7. ТК за наявності замовлення організовує виконання
науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, щоб виявити
потреби в розробленні нових вимог до об'єктів стандартизації та
розвитку стандартизації в закріпленій за ним сфері діяльності.
4.8. ТК готує пропозиції щодо виконавців робіт у закріпленій
сфері діяльності за конкретними робочими темами та пропонує їх
замовникові робіт, організовує технічний нагляд за розробленням
цих тем, надає організаційно-методичну допомогу виконавцю.
4.9. ТК організовує та проводить семінари, науково-практичні
конференції тощо.
4.10. ТК може видавати і розповсюджувати власні інформаційні
матеріали та документи, що стосуються його діяльності, у
друкованих і електронних засобах масової інформації.
5. Повноваження голови, відповідального секретаря

і членів технічного комітету
5.1. Голова ТК виконує такі функції: - розробляє технічну політику діяльності ТК відповідно до
мети та завдань стандартизації; - організовує та керує роботами ТК; - проводить робочі засідання ТК; - готує документи й матеріали щодо діяльності ТК для розгляду
Держстандартом (Держбудом); - залучає експертів і фахівців з інших організацій для роботи
в ТК (в тимчасових робочих групах).
5.2. Заступник голови ТК виконує делеговані головою ТК
функції, а також функції голови, за його відсутності.
5.3. Секретаріат ТК виконує такі функції: - готує і забезпечує проведення засідань ТК; - координує роботу підкомітетів і робочих груп, що входять до
ТК; - готує плани робіт ТК і його робочих органів (підкомітетів і
робочих груп); - контролює виконання планів та програм робіт; - оформлює рішення ТК і проекти НД; - організує розгляд документів ТК зацікавленими
організаціями; - забезпечує розгляд надісланих до ТК матеріалів і проектів
документів; - веде листування з організаціями, реєстрацію і облік
документів; - веде облік фактичних витрат на виконання робіт із
стандартизації та контролює цільове використання коштів. Відповідальний секретар ТК керує роботою секретаріату ТК.
5.4. За невиконання своїх функціональних обов'язків або за
порушення вимог Положення про ТК голову ТК, його заступника або
відповідального секретаря звільняють від виконання покладених на
них функцій відповідним наказом Держстандарту (Держбуду).
Пропозиції з цього питання можуть ухвалити члени ТК більшістю
голосів на засіданні комітету.
5.5. Керівники робочих груп керують і безпосередньо беруть
участь у виконанні конкретних завдань робочих груп.
5.6. Фахівці, яких залучають до роботи в робочій групі,
розробляють конкретні документи згідно з планом роботи, беруть
участь у роботі інших комітетів за суміжними сферами діяльності,
готують відгуки на проекти документів, які надходять до ТК, тощо.
5.7. Члени ТК зобов'язані: - брати постійну участь у роботі ТК і його засіданнях; - відповідно до напрямів діяльності і функцій ТК
забезпечувати належне виконання покладених на них обов'язків; - голосувати в установлені строки для ухвалення рішень щодо
проектів документів, які розробляє ТК; - своєчасно повідомляти через секретаріат голову ТК про
можливі зміни умов і порядку своєї роботи в ТК, а також їх
причини.
5.8. Члени ТК мають право: - одержувати всю необхідну інформацію, що стосується
діяльності ТК; - вносити пропозиції щодо нових робочих тем і проектів,
удосконалення діяльності ТК і усунення недоліків у його роботі, а
також вимагати їх розгляду; - за погодженням з головою ТК друкувати результати
досліджень, виконаних у межах діяльності ТК; - вийти зі складу ТК, повідомивши про це керівництво ТК не
пізніше ніж за два місяці до моменту виходу; - подавати апеляції з приводу діяльності ТК до Держстандарту
(Держбуду); - представляти інтереси ТК в інших ТК, органах і організаціях
за дорученням голови ТК.
6. Правила виконання робіт та звітування
6.1. ТК під час виконання робіт та розглядання будь-яких
питань повинен забезпечувати виконання основних принципів
державної політики у сфері стандартизації, неупередженість щодо
приймання рішень та керуватись суспільними інтересами.
6.2. Роботи за напрямами діяльності ТК згідно з розділом 5
цього Положення виконують відповідно до вимог основоположних
стандартів національної системи стандартизації.
6.3. Планують роботи на засадах перспективного, річного та
поточного планування із забезпеченням комплектності, системності
та з обов'язковим урахуванням робіт, передбачених програмою робіт
із стандартизації.
6.4. Готують до прийняття міжнародні та регіональні
стандарти, розробляють (переглядають) національні стандарти і
готують зміни до них, перевіряють стандарти, розробляють
пропозиції щодо скасування стандартів та готують технічні звіти
відповідно до вимог стандартів національної системи
стандартизації. Результати перевірення враховують при формуванні плану робіт
ТК.
6.5. Роботи з міжнародної та регіональної стандартизації
виконують згідно з положеннями документів міжнародних і
регіональних органів стандартизації.
6.6. У разі посилання на стандарт чи його застосування у
технічному регламенті або в іншому нормативно-правовому акті, ТК
повинен забезпечити відповідність положень стандарту вимогам
технічного регламенту або акта та відстежувати цю відповідність,
якщо внесені зміни до технічного регламенту чи
нормативно-правового акта.
6.7. ТК повинен готувати повідомлення (нотифікації) та
коментарі торговим партнерам України згідно з вимогами Угод
Світової організації торгівлі за процедурою діяльності
національного інформаційного центру ISONET WTO.
6.8. ТК до 25 грудня подає до Держстандарту (Держбуду)
щорічний звіт стосовно своєї діяльності, який складає секретаріат
ТК. 6.8.1. Щорічний звіт повинен містити таке: 1) позначення, назву ТК, дату створення; 2) реквізити ТК: поштову адресу, телефон, факс, електронну
пошту, WEB - сайт; 3) сферу діяльності згідно з наказом про створення ТК (також
зазначити коди за ДК 004, які охоплює сфера діяльності чи
встановлені наказом); 4) юридичний статус організації, що здійснює функції
секретаріату; 5) оновлений склад та структуру ТК (голова ТК, заступник
голови ТК, відповідальний секретар, члени ТК із зазначенням посад,
наукових ступенів та вчених звань голови, заступника голови та
секретаря, назви підкомітетів, робочих груп), якщо протягом року
відбулися зміни (або зазначити, що змін немає); 6) кількість організацій - членів ТК, індивідуальних членів; 7) відомості стосовно залучення членів ТК до виконання робіт,
закріплених за ТК; 8) інформацію щодо проведених погоджувальних нарад і
семінарів; 9) кількість розроблених стандартів, змін та інших
нормативних документів (надати позначення, назву, виокремити
гармонізовані стандарти); 10) кількість розглянутих проектів стандартів та змін; 11) кількість тем у програмі робіт із стандартизації (всього,
ДСТУ, ГОСТ, виокремити проекти, що передбачають гармонізацію з
міжнародними чи європейськими стандартами); 12) відповідність ТК технічним комітетам міжнародних,
регіональних організацій, участь у роботі міжнародних та
регіональних організацій із стандартизації із зазначенням форми
участі (активні члени (Р) чи спостерігачі (О), номерів і назв ТК
(МТК), організацій із стандартизації (ISO, IEC, CEN, CENELEC, МДР)
та результатів роботи.
Примітка. Надають також інформацію щодо участі в інших
організаціях, які розробляють нормативні документи, наприклад:
Комісія Codex Alimentarius - (CAC), міжнародна організація
цивільної авіації (ICAO), Міжнародний Союз телекомунікацій -
(ITU);
13) співпраця та взаємодія з іншими ТК України; 14) аналіз чинних міжнародних та європейських стандартів (у
сфері діяльності ТК), щоб визначити їх пріоритетність для
першочергового впровадження цих стандартів в Україні; 15) інші дані щодо діяльності; 16) перспективні напрями діяльності ТК; 17) рекомендації щодо вдосконалення діяльності ТК та наявні
проблеми. 6.8.2. У щорічному звіті інформацію треба надавати за всіма
пунктами і нумерація складників звіту має відповідати нумерації
цього Типового положення. 6.8.3. Звіт підписує голова та відповідальний секретар ТК.
Начальник управління стандартизації А.Нелепов
Додаток 1

до п. 2.6 Типового

положення про технічний

комітет стандартизації
Заява

щодо подання пропозиції про створення ТК
Пропозиція про створення ТК "_______________________________"

(назва) 1. Сфера діяльності
__________________________________________________________________
(чітко встановити межі діяльності ТК, починаючи словами
"Стандартизація" або "Стандартизація у сфері ...")
__________________________________________________________________
(чітко встановити межі діяльності ТК, починаючи словами
"Стандартизація" або "Стандартизація у сфері ...")
2. Основна тематика
__________________________________________________________________

(визначити чітко і стисло та зазначити групи за ДК 004)
__________________________________________________________________

(визначити чітко і стисло та зазначити групи за ДК 004)
3. Мета створення
__________________________________________________________________
(обґрунтувати доцільність створення ТК і зазначити очікувані
результати діяльності і їх вплив на економічні і соціальні аспекти
функціювання економіки, науки і техніки, задоволення потреб
населення)
__________________________________________________________________
(обґрунтувати доцільність створення ТК і зазначити очікувані
результати діяльності і їх вплив на економічні і соціальні аспекти
функціювання економіки, науки і техніки, задоволення потреб
населення)
4. Програма робіт
__________________________________________________________________
(перелічити основні питання, які підлягають вирішенню, і зазначити
конкретні аспекти діяльності, наприклад такі, як термінологія,
класифікація, методи випробування, вимоги до робочих
характеристик, розміри і допуски тощо)
__________________________________________________________________
(перелічити основні питання, які підлягають вирішенню, і зазначити
конкретні аспекти діяльності, наприклад такі, як термінологія,
класифікація, методи випробування, вимоги до робочих
характеристик, розміри і допуски тощо)
5. Перелік аналогічних робіт із стандартизації, виконаних
іншими організаціями
__________________________________________________________________
(подати відповідні національні, міжнародні та регіональні
стандарти або інші нормативні документи)
__________________________________________________________________
(подати відповідні національні, міжнародні та регіональні
стандарти або інші нормативні документи)
6. Співпраця з іншими організаціями
__________________________________________________________________
(перелічити інші організації, з якими передбачено співпрацювати)
__________________________________________________________________
(перелічити інші організації, з якими передбачено співпрацювати)
7. Інші дані чи коментарі
__________________________________________________________________
(досвід робіт членів ТК у запропонованій сфері діяльності тощо)
__________________________________________________________________
(досвід робіт членів ТК у запропонованій сфері діяльності тощо)
8. Назва організації, запропонованої для ведення секретаріату
ТК
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
9. Склад оргкомітету
1) _______________________________________________________________

(П. І. Б.) (підпис) 2) _______________________________________________________________
3) _______________________________________________________________
і т.ін.
_______________________________ ____________________________
(П. І. Б. голови оргкомітету) (П. І. Б. керівника

організації, запропонованої

для здійснення функцій

секретаріату ТК)
_________________ _________________
(підпис) (підпис)
Дата _____________________
1) _______________________________________________________________

(П. І. Б.) (підпис) 2) _______________________________________________________________
3) _______________________________________________________________
і т.ін.
_______________________________ ____________________________
(П. І. Б. голови оргкомітету) (П. І. Б. керівника

організації, запропонованої

для здійснення функцій

секретаріату ТК)
_________________ _________________
(підпис) (підпис)
Дата _____________________
Додаток 2

до п. 2.6 Типового

положення про технічний

комітет стандартизації
Перелік організацій - колективних членів ТК

та їхніх повноважних представників
"__________________________________________________________"

(назва ТК)
Перелік організацій - членів ТК та їхніх повноважних
представників
--------------------------------------------------------------------- |Чер- |Назва |Адреса |Повноважний представник |Примітка| |гове |органі-|організації -|організації - члена ТК (П. І. | | |число|зації |члена ТК |Б., посада, вчений ступінь та | | | | | |звання, телефон (службовий, | | | | | |домашній) | | |-----+-------+-------------+------------------------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ---------------------------------------------------------------------
Голова ТК _________________________ ____________________________

(підпис) (П.І.Б.)
або
Голова оргкомітету
Дата "_________" ________________
Начальник управління стандартизації А.Нелепов
Додаток 3

до п. 2.6 Типового положення

про технічний комітет

стандартизації
Структура ТК
"__________________________________________________________"

(назва ТК)
--------------------------------------------------------------------- |Чергове|Назва |Організація,|Голова ПК |Відповідні | Об'єкти | |число |ПК і |яка здійснює| (РГ), |ТК і ПК | стандартизації | | | РГ |функції | адреса, |ISO/IEC, | | | | |секретаріату| телефон |CEN, | | | | | | |CENELEC, | | | | | | |МДР | | |-------+------+------------+----------+-----------+----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ---------------------------------------------------------------------
1 ПК "___________" 1.1 РГ "___________" 1.2 РГ "___________" 2 ПК "___________" 2.1 РГ "___________" 3 ПК "___________" 3.1 РГ "___________"

тощо
Голова ТК ______________________ __________________

(П.І.Б.) (підпис)
або
Голова оргкомітету ______________________ __________________

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: