open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.02.2015  № 116

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 536 від 07.04.2017}

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо забезпечення прозорості діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 52 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459, та з метою забезпечення прозорості діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки, їхньої відповідальності перед українським суспільством, привабливості для інвесторів, потенційних ділових партнерів, а також створення умов для запровадження на таких суб'єктах господарювання визнаних у світі принципів корпоративного управління шляхом оприлюднення інформації щодо суб'єктів господарювання та результатів їхньої діяльності НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо забезпечення прозорості діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що додаються.

2. Рекомендувати центральним та місцевим органам виконавчої влади, іншим органам, які здійснюють управління об'єктами державної власності, та суб'єктам господарювання державного сектору економіки оприлюднити шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах до 01.03.2015 зведену річну інформацію за 2013 рік з урахуванням пунктів 7 і 8 Методичних рекомендацій, затверджених цим наказом.

3. Департаменту відносин власності (Максимов О.А.):

забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку;

довести цей наказ до відома центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших органів, які здійснюють управління об'єктами державної власності.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінекономрозвитку від 02.02.2015 № 75 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо забезпечення прозорості діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки".

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр
економічного розвитку
і торгівлі України

А. Абромавичус


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
11.02.2015  № 116

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо забезпечення прозорості діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки

Загальні положення

1. Ці Методичні рекомендації розроблено з метою визначення складу, строків і місця розкриття інформації про діяльність суб'єктів господарювання державного сектору економіки (далі - суб'єкт господарювання), подання такої інформації центральним та місцевим органам виконавчої влади, іншим органам, які здійснюють управління об'єктами державної власності (далі - орган управління), підготування та опублікування зведеної інформації про результати діяльності суб'єктів господарювання.

2. Ці Методичні рекомендації мають рекомендаційний, інформаційний характер та можуть використовуватися:

державними комерційними та казенними підприємствами (їхніми об'єднаннями);

державними установами, організаціями, які є суб'єктами господарювання;

іншими суб'єктами господарювання, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 % чи становить величину, яка забезпечує державі право вирішального впливу на господарську діяльність цих суб'єктів.

Розкриття інформації суб'єктом господарювання та подання її органу управління

3. Суб'єкт господарювання у випадках, передбачених цими Методичними рекомендаціями, може розкривати та подавати органу управління таку інформацію про:

установлені цілі та завдання;

результати фінансово-господарської діяльності;

середньооблікову кількість штатних працівників;

фонд оплати праці за звітний період;

середньомісячну заробітну плату працівників (у тому числі керівників та їхніх заступників);

розмір заборгованості з виплати заробітної плати;

закупівлі та інвестиції, що були здійснені, здійснюються та плануються у звітному періоді;

результати діяльності суб'єкта господарювання.

4. Інформація складається наростаючим підсумком за I квартал, перше півріччя, 9 місяців (далі - квартальна інформація), а також за звітний рік (далі - річна інформація).

5. У разі надання річної та квартальної інформації про діяльність суб'єктів господарювання:

інформація розкривається своєчасно та в повному обсязі;

надається достовірна інформація.

Суб'єкт господарювання за бажанням може наводити додаткову інформацію про свою діяльність, необхідну для повного і всебічного її розкриття.

Якщо суб'єкт господарювання розкрив недостовірну інформацію, то він уживає заходів щодо її спростування в той самий спосіб, у який було розкрито таку недостовірну інформацію.

6. Річну та квартальну інформацію про діяльність суб'єктів господарювання рекомендується публікувати в форматі PDF з наданням технічної можливості її роздрукування.

Рекомендований зміст річної та квартальної інформації

7. У річній інформації суб'єкта господарювання можуть розкриватися:

1) дані щодо суб'єкта господарювання:

стратегія та цілі діяльності (фінансові та нефінансові);

фінансова звітність суб'єкта господарювання, підготовлена в порядку, установленому законодавством;

відповідність досягнутих результатів діяльності цілям діяльності суб'єкта господарювання;

основні події, що мають суттєве значення для діяльності суб'єкта господарювання, які відбулися протягом звітного періоду (укладання значних правочинів (договорів) на виготовлення товарів чи надання робіт, послуг, залучення інвестицій, реорганізація тощо);

відомості про ринок робіт, послуг, що надаються, або товарів, що виробляються, якщо це не є комерційною таємницею суб'єкта господарювання;

основні клієнти та основні їхні групи, якщо це не є комерційною таємницею суб'єкта господарювання;

інвестиції протягом звітного періоду, найбільші інвестиційні проекти, що виконуються або плануються, якщо це не є комерційною таємницею суб'єкта господарювання;

загальна чисельність працівників (у тому числі керівних працівників), загальний фонд оплати праці, середньомісячна заробітна плата (у тому числі керівних працівників), розмір заборгованості з виплати заробітної плати;

соціальні ініціативи та ініціативи з охорони навколишнього природного середовища, що виконуються;

відомості щодо розкриття інформації згідно з пунктами 2 - 8 цих Методичних рекомендацій (наприклад вказати, як положення зазначених пунктів реалізуються; які положення не розкриваються; обґрунтування в разі нерозкриття відповідних положень);

основні фінансові показники, що характеризують діяльність (прибутковість, ліквідність, ефективність використання майна), їх зміни протягом 3 років;

відрахування частини чистого прибутку (доходу) до державного бюджету в установленому законодавством порядку (для державних унітарних підприємств, їхніх об'єднань);

нарахування і перерахування до державного бюджету дивідендів, нарахованих на державну частку (для суб'єктів господарювання, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави) згідно із законодавством;

орган управління суб'єктів господарювання (із зазначенням керівного складу);

інші відомості, з'ясовані до дня розкриття інформації, що має вплив на діяльність суб'єкта господарювання;

2) регулярна річна інформація - для емітентів цінних паперів, яка підлягає розкриттю відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 № 2826, зареєстрованого в Мін'юсті 24.12.2013 за № 2180/24712 (далі - Положення).

8. У квартальній інформації суб'єкта господарювання рекомендується стисло зазначати найважливіші відомості про показники, що характеризують діяльність суб'єкта господарювання, та їх зміни порівняно з минулими періодами, а для емітентів цінних паперів - регулярну квартальну інформацію, яка підлягає розкриттю відповідно до Положення.

Строки подання інформації органу управління та її опублікування

9. Суб'єкту господарювання рекомендується подавати органу управління інформацію, зазначену в пункті 3 цих Методичних рекомендацій, у такі строки:

річну інформацію - до 30 квітня;

проміжну інформацію за I квартал - до 15 травня;

проміжну інформацію за перше півріччя - до 31 липня;

проміжну інформацію за 9 місяців - до 31 жовтня.

10. Суб'єкт господарювання до дати подання інформації органу управління може оприлюднити її шляхом розміщення на власному веб-сайті або веб-сторінці (далі - Інтернет-сторінка) або в разі його відсутності на Інтернет-сторінці органу управління оприлюднює інформацію, зазначену в пункті 3 цих Методичних рекомендацій, у такі строки:

річну інформацію (з урахуванням пункту 7 цих Методичних рекомендацій) - до 30 квітня;

квартальну інформацію (з урахуванням пункту 8 цих Методичних рекомендацій) - до 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

11. Суб'єкту господарювання рекомендується подавати інформацію про свою діяльність органу управління в паперовій та електронній формах на електронному носії інформації або у вигляді електронних документів.

Підготування та опублікування підсумкової звітності

12. Органу управління рекомендується подавати Мінекономрозвитку інформацію, зазначену в пунктах 7 і 8 цих Методичних рекомендацій, протягом 3 робочих днів з дня закінчення термінів, зазначених у пункті 9 цих Методичних рекомендацій.

13. Мінекономрозвитку:

готує зведений річний та проміжні (за I квартал, перше півріччя та 9 місяців) звіти щодо суб'єктів господарювання та їхньої діяльності, у яких наводиться інформація про врахування пункту 5 цих Методичних рекомендацій;

оцінює під час надання інформації суб'єктами господарювання врахування пункту 5 цих Методичних рекомендацій;

публікує на своїй Інтернет-сторінці зведений річний та проміжні звіти;

подає Кабінету Міністрів України:

- річний звіт щодо суб'єктів господарювання - до 15 серпня;

- проміжний (за I квартал) звіт щодо суб'єктів господарювання - до 15 липня;

- проміжний (за перше півріччя) звіт щодо суб'єктів господарювання - до 15 жовтня;

- проміжний (за 9 місяців) звіт щодо суб'єктів господарювання - до 15 січня.

Директор
департаменту відносин
власності

О. Максимов

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: