open Про систему
Попередня

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

03.12.2013  № 2826


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 грудня 2013 р.
за № 2180/24712

Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 1250 від 23.09.2014
№ 1713 від 16.12.2014
№ 1348 від 01.09.2015
№ 410 від 12.04.2016
№ 923 від 14.09.2016
№ 1154 від 24.11.2016}

Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року № 1591 «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2007 року за № 97/13364 (зі змінами).

3. Регулярна квартальна інформація за I-ІV квартали 2013 року, особлива інформація та інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітентами цінних паперів, яка виникла до дати набрання чинності цим рішенням, крім регулярної річної інформації за звітний 2013 рік, розкривається на фондовому ринку та подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у складі, порядку і у строки відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року № 1591, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2007 року за № 97/13364 (зі змінами), або Положення про розкриття інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі, та Порядку заповнення форм розкриття інформації та змін до них емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 червня 2010 року № 981, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19 серпня 2010 року за № 707/18002 (зі змінами).

4. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства.

6. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2014 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії М. Назарчука.

Т.в.о. Голови Комісії

А. Амелін


Протокол засідання Комісії
від 03.12.2013 р. № 64
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
03.12.2013  № 2826


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 грудня 2013 р.
за № 2180/24712

ПОЛОЖЕННЯ
про розкриття інформації емітентами цінних паперів

{У тексті Положення слова "Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" в усіх відмінках замінено словами "Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" у відповідних відмінках згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 923 від 14.09.2016}

I. Загальні положення

1. Це Положення регулює склад, порядок і строки розкриття на фондовому ринку регулярної (квартальної, річної), особливої інформації, інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю, інформації в повідомленні про проведення загальних зборів (далі - Інформація) емітентами цінних паперів та подання її до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія), інформації, що міститься в проспекті емісії (інформації про випуск іпотечних сертифікатів (далі - інформація про випуск) цінних паперів та звіті про результати розміщення (звіті про підсумки випуску іпотечних сертифікатів (далі - підсумки випуску) цінних паперів емітентами цінних паперів, а також регулює строки (терміни) та перелік оприлюднення публічними акціонерними товариствами інформації, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства, на власному веб-сайті (веб-сторінці).

{Пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}

2. Дія цього Положення поширюється на емітентів цінних паперів та на іноземних емітентів - нерезидентів, цінні папери яких розміщені та/або допущені до обігу на території України.

{Абзац перший пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1348 від 01.09.2015}

Дія цього Положення не поширюється на емітентів державних цінних паперів, інвестиційних сертифікатів, акцій корпоративних інвестиційних фондів, які уклали договори про управління активами таких корпоративних інвестиційних фондів з компаніями з управління активами.

На емітентів облігацій місцевих позик поширюються вимоги цього Положення в частині розкриття регулярної річної інформації.

Нерезиденти, цінні папери яких розміщені та/або допущені до обігу на території України, розкривають інформацію відповідно до розділу ІV цього Положення.

{Пункт 2 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1348 від 01.09.2015}

Міжнародні фінансові організації, які здійснили випуск облігацій на території України, розкривають інформацію відповідно до розділу V цього Положення.»;

{Пункт 2 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1348 від 01.09.2015}

3. Емітенти цінних паперів у випадках, передбачених цим Положенням, зобов'язані розкривати на фондовому ринку Інформацію шляхом:

{Абзац перший пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1348 від 01.09.2015}

розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів на веб-сайті www.stockmarket.gov.ua (далі - загальнодоступна інформаційна база даних Комісії);

{Абзац другий пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1348 від 01.09.2015}

опублікування в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Комісії (далі - офіційні друковані видання);

розміщення на власному веб-сайті (веб-сторінці);

{Пункт 3 розділу I доповнено новим абзацом четвертим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}

подання до Комісії.

Емітенти цінних паперів до моменту подання Інформації до Комісії розміщують її на власному веб-сайті (веб-сторінці) (далі - сторінка в мережі Інтернет) відповідно до вимог законодавства.

4. Інформація, що підлягає розкриттю відповідно до цього Положення, повинна розкриватися державною мовою, якщо інше не передбачено цим Положенням.

{Пункт 4 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1348 від 01.09.2015}

5. У випадку розкриття Інформації емітентом, цінні папери якого знаходяться у лістингу фондової біржі, емітент після розміщення такої Інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії зобов'язаний повідомити фондову біржу про її розміщення у порядку, погодженому з фондовою біржею.

6. Порядок взаємодії осіб, що зобов'язані розкривати Інформацію відповідно до цього Положення, та особи, уповноваженої на розміщення Інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, доступ до загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії регулюються нормативно-правовими актами Комісії.

7. Емітент має надавати Інформацію для розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії до особи, уповноваженої на розміщення Інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

8. Емітент при оприлюдненні Інформації на сторінці в мережі Інтернет забезпечує вільний доступ до такої Інформації, а також повідомляє на вимогу заінтересованих осіб адреси сторінок в мережі Інтернет, на яких здійснюється оприлюднення Інформації.

9. До моменту розкриття регулярної та особливої інформації емітентом шляхом оприлюднення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії розкриття такої Інформації на території України іншими шляхами, у тому числі шляхами, передбаченими цим Положенням, не допускається.

{Пункт 9 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1348 від 01.09.2015}

10. У разі якщо емітент несвоєчасно розкриває Інформацію, розкриття якої є обов'язковим відповідно до цього Положення, емітент повинен письмово повідомити Комісію листом з обґрунтуванням причин, що призвели до несвоєчасного розкриття Інформації, складеним у довільному вигляді та засвідченим підписом керівника та відбитком печатки емітента.

{Абзац перший пункту 10 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1348 від 01.09.2015}

Про несвоєчасне розкриття Інформації емітент повідомляє акціонерів або інвесторів шляхом оприлюднення Інформації та відповідного повідомлення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії протягом двох днів, але не пізніше 10.00 години третього дня після дня виявлення емітентом факту несвоєчасного розкриття.

11. Якщо емітентом розкрито недостовірну Інформацію, то він зобов'язаний вжити заходів щодо спростування такої Інформації та розкрити виправлену Інформацію у той самий спосіб (способи), яким(и) було розкрито таку недостовірну Інформацію.

Спростування розкритої недостовірної та розкриття виправленої регулярної (річної та квартальної) Інформації здійснюються не пізніше строків, встановлених у розділі ІІ цього Положення.

Спростування розкритої недостовірної та розкриття виправленої особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю має бути здійснено протягом:

п’яти робочих днів з дати вчинення дії в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та на сторінці в мережі Інтернет;

десяти робочих днів з дати вчинення дії в офіційному друкованому виданні та на сторінці в мережі Інтернет;

п’ятнадцяти робочих днів з дати вчинення дії при поданні до Комісії.

При розкритті виправленої регулярної та особливої інформації шляхом опублікування в офіційному друкованому виданні емітент може опублікувати саме ту частину інформації, яку було спростовано та виправлено із зазначенням офіційного друкованого видання (найменування, дата і номер офіційного друкованого видання), в якому було опубліковано інформацію, що підлягає спростуванню.

{Пункт 11 розділу I доповнено абзацом сьомим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1348 від 01.09.2015}

Емітент зобов'язаний одночасно з розкриттям виправленої Інформації повідомити Комісію листом про факт оприлюднення недостовірної Інформації, надати обґрунтовані пояснення щодо причин оприлюднення недостовірної Інформації із обов’язковим зазначенням, що саме в Інформації було виправлено, підтвердження спростування оприлюдненої недостовірної Інформації та інформацію щодо оприлюднення виправленої Інформації.

{Пункт 11 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 410  від 12.04.2016}

12. При поданні Інформації до Комісії емітент зобов'язаний подавати (надсилати) таку Інформацію у вигляді електронних документів відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що регулює порядок подання адміністративних даних, та інформації у вигляді електронних документів.

Інформація в електронній формі складається відповідно до опису розділів та схем XML-файлів, визначених окремим документом нормативно-технічного характеру.

Інформація складається емітентом з використанням Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року № 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143 (зі змінами).

На письмову вимогу уповноваженої особи Комісії емітент цінних паперів зобов'язаний подати (надіслати) до Комісії Інформацію у строк/термін, передбачений вимогою, відповідно до цього Положення в паперовій формі. Інформація у паперовій формі формується як друкована копія електронної форми. У випадку, передбаченому цим абзацом, Інформація може подаватись у паперовій та/або електронній формах на електронному носії інформації.

У разі якщо паперова форма Інформації налічує більше одного аркуша, така Інформація повинна бути прошита, пронумерована та скріплена відбитком печатки емітента та підписом керівника емітента або уповноваженої особи. На зворотному боці останньої сторінки робиться такий напис: "Прошнуровано, пронумеровано та скріплено відбитком печатки емітента та підписом керівника емітента або уповноваженої особи (кількість) сторінок".

У разі підписання Інформації уповноваженою особою до паперової форми Інформації додається копія документа, згідно з яким особу уповноважено підписати паперову форму Інформації, завірена відбитком печатки емітента та підписом керівника емітента.

Підпис керівника або уповноваженої особи та відбиток печатки емітента на титульному аркуші паперової форми Інформації також підтверджують достовірність Інформації та ідентичність електронної та паперової форм Інформації, що подається до Комісії, Інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та розміщеної на сторінці в мережі Інтернет.

{Абзац сьомий пункту 12 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1348 від 01.09.2015}

{Пункт 12 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}

13. Фінансова звітність емітентів цінних паперів (крім банків) заповнюється та складається у формах і порядку, встановлених Міністерством фінансів України. Форми фінансової звітності емітентів цінних паперів - банків і порядок їх заповнення встановлюються Національним банком України.

Формат фінансової звітності емітентів цінних паперів формується відповідно до опису розділів та схем XML-файлів, визначених окремим документом Комісії нормативно-технічного характеру.

Емітенти цінних паперів, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, у складі Інформації розкривають фінансову звітність, складену відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, а саме:

{Абзац третій пункту 13 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 410 від 12.04.2016}

проміжну (квартальну) фінансову звітність у складі: балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до фінансової звітності;

{Абзац пункту 13 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 410 від 12.04.2016}

річну фінансову звітність у складі: балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до фінансової звітності.

{Абзац пункту 13 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 410 від 12.04.2016}

Емітенти, цінні папери яких перебувають у першому рівні лістингу, додатково розміщують на сторінці в мережі Інтернет фінансові звіти англійською мовою.

{Абзац пункту 13 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 410 від 12.04.2016}

14. Емітенти цінних паперів зобов'язані розкривати Інформацію у повному обсязі відповідно до вимог цього Положення.

15. На розсуд емітента при розкритті Інформації емітентом може наводитись додаткова інформація, яка необхідна для повного і всебічного її розкриття.

16. При поданні письмових повідомлень до Комісії, передбачених абзацом першим пункту 10, абзацом восьмим пункту 11 цього розділу, емітенти, які є професійними учасниками фондового ринку, банками, страховиками, інститутами спільного інвестування, емітентами іпотечних сертифікатів, іпотечних облігацій і сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, емітенти акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу фондової біржі (у тому числі щодо регулярної річної інформації, у разі якщо цінні папери емітента перебували в біржовому реєстрі фондової біржі за станом на 31 грудня звітного року), надають (надсилають) повідомлення до центрального апарату Комісії.

{Абзац перший пункту 16 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014, № 1348 від 01.09.2015}

Емітенти, які не визначені в абзаці першому цього пункту, надають (надсилають)  письмові повідомлення, передбачені абзацом першим пункту 10, абзацом сьомим пункту 11 цього розділу, до територіальних органів Комісії за їх місцезнаходженням.

{Абзац другий пункту 16 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}

17. Документи (їх копії), які подаються відповідно до цього Положення та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі наявності відповідної(их) печатки (печаток).

{Розділ І доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1250 від 23.09.2014}

II. Порядок та строки розкриття інформації емітентами цінних паперів

1. Порядок та строки розкриття особливої інформації

1. Обов'язок здійснювати розкриття особливої інформації, передбаченої цим Положенням, поширюється на емітентів цінних паперів з дати, наступної за датою реєстрації Комісією першого випуску цінних паперів.

2. Обов'язок здійснювати розкриття особливої інформації, передбаченої цим Положенням, припиняється з дати опублікування інформації про скасування реєстрації випуску цінних паперів та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів або у разі наявності відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про припинення акціонерного товариства (зокрема, в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення) з дати внесення відповідного запису.

{Пункт 2 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1348 від 01.09.2015}

3. Емітенти цінних паперів розкривають особливу інформацію відповідно до переліку, який визначено у главі 1 розділу ІІІ цього Положення.

4. Емітенти цінних паперів зобов'язані розкривати особливу інформацію у формі повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (далі - Повідомлення). Щодо кожного виду особливої інформації складається окреме Повідомлення.

5. Розкриття особливої інформації має здійснюватись шляхом оприлюднення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, опублікування в офіційному друкованому виданні, розміщення на сторінці в мережі Інтернет та подання до Комісії.

Розкриття особливої інформації здійснюється у такі строки:

у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії - протягом одного робочого дня після дати вчинення дії, але не пізніше 10.00 години другого робочого дня після дати вчинення дії;

в офіційному друкованому виданні - протягом п'яти робочих днів після дати вчинення дії;

на сторінці в мережі Інтернет - протягом п'яти робочих днів після дати вчинення дії;

{Пункт 5 глави 1 розділу II доповнено новим абзацом п’ятим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}

подання до Комісії - протягом семи робочих днів після дати вчинення дії.

6. Текст Повідомлення за змістом та обсягом має відповідати вимогам, що встановлені до відповідного виду особливої інформації.

При оприлюдненні особливої інформації в офіційному друкованому виданні Повідомлення складається за формою, наведеною у додатку 28 до цього Положення.

7. Повідомлення, яке подається до Комісії та розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, складається з титульного аркуша (додаток 1) та однієї з наведених у додатках 2-15 форм відповідно до виду особливої інформації.

8. На титульному аркуші Повідомлення, яке подається до Комісії, обов'язково зазначаються дата оприлюднення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, найменування, дата і номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення, дата оприлюднення та адреса сторінки в мережі Інтернет.

2. Порядок та строки розкриття інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю

1. Обов'язок здійснювати розкриття інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю, передбаченої цим Положенням, поширюється на емітентів іпотечних цінних паперів, сертифікатів фонду операцій з нерухомістю з дати, наступної за датою реєстрації Комісією першого випуску цінних паперів.

2. Обов'язок здійснювати розкриття інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю, передбаченої цим Положенням, припиняється з дати опублікування інформації про скасування реєстрації випуску цінних паперів та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів або у разі наявності відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про припинення акціонерного товариства (зокрема, в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення) з дати внесення відповідного запису.

{Пункт 2 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1348 від 01.09.2015}

3. Емітенти цінних паперів розкривають інформацію про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до переліку, який визначено у главі 2 розділу ІІІ цього Положення.

4. Емітенти цінних паперів зобов'язані розкривати інформацію про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю у формі повідомлення про виникнення такої інформації про емітента (далі - Повідомлення про інформацію). Щодо кожного виду інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю складається окреме Повідомлення про інформацію.

5. Розкриття інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю має здійснюватись шляхом оприлюднення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, опублікування в офіційному друкованому виданні, розміщення на сторінці в мережі Інтернет та подання до Комісії.

Розкриття інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю здійснюється у такі строки:

у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії - протягом одного робочого дня після дати вчинення дії, але не пізніше 10.00 години другого робочого дня після дати вчинення дії;

в офіційному друкованому виданні - протягом п'яти робочих днів після дати вчинення дії;

на сторінці в мережі Інтернет - протягом п'яти робочих днів після дати вчинення дії;

{Пункт 5 глави 2 розділу II доповнено новим абзацом п’ятим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}

подання до Комісії - протягом семи робочих днів після дати вчинення дії.

6. Текст Повідомлення про інформацію за змістом та обсягом має відповідати вимогам, установленим до відповідного виду інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю.

При оприлюдненні інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю в офіційному друкованому виданні Повідомлення про інформацію складається за формою, наведеною у додатку 28 до цього Положення.

7. Повідомлення про інформацію, яке подається до Комісії та розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, складається з титульного аркуша (додаток 1) та однієї з наведених у додатках 16-27 форм відповідно до виду інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю.

8. На титульному аркуші Повідомлення про інформацію, яке подається до Комісії, обов'язково зазначаються дата оприлюднення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, найменування, дата і номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення про інформацію, дата оприлюднення та адреса сторінки в мережі Інтернет.

3. Порядок та строки розкриття регулярної квартальної інформації емітентами цінних паперів

1. Обов'язок здійснювати розкриття регулярної квартальної інформації в порядку, передбаченому цим Положенням, поширюється на:

1) акціонерні товариства, що мають державну частку в обсязі 25 відсотків і більше акцій у статутному капіталі станом на перше число звітного кварталу;

2) державні (національні) акціонерні товариства;

3) холдингові компанії, що мають державну частку в обсязі 25 відсотків і більше акцій у статутному капіталі станом на перше число звітного кварталу;

4) підприємства, пакети акцій (частки, паї) яких передано до статутного капіталу державних (національних) акціонерних товариств та/або холдингових компаній, що мають державну частку в обсязі 25 відсотків і більше акцій у статутному капіталі станом на перше число звітного кварталу;

5) емітентів, які здійснили публічне (відкрите) розміщення облігацій підприємств;

6) емітентів, які здійснили публічне (відкрите) розміщення іпотечних облігацій;

7) емітентів, які здійснили публічне (відкрите) розміщення іпотечних сертифікатів;

8) емітентів, які здійснили публічне (відкрите) розміщення сертифікатів ФОН;

9) емітентів, цінні папери яких перебувають у біржовому реєстрі фондової біржі.

Обов'язок розкриття квартальної інформації поширюється на емітентів, визначених в підпунктах 5-8 цього пункту, з кварталу, в якому емітенти здійснили публічне (відкрите) розміщення відповідних цінних паперів.

Обов'язок розкриття квартальної інформації припиняється з наступного кварталу після кварталу, в якому опубліковано інформацію про скасування реєстрації випуску цінних паперів та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що регулює порядок скасування реєстрації випуску цінних паперів, або у разі наявності відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про припинення акціонерного товариства (зокрема, в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення) з дати внесення відповідного запису.

{Абзац дванадцятий пункту 1 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1348 від 01.09.2015}

Обов'язок розкриття квартальної інформації поширюється на емітентів, визначених в підпункті 9 цього пункту, з кварталу, в якому цінні папери перебували у біржовому реєстрі фондової біржі незалежно від тривалості перебування їх у біржовому реєстрі фондової біржі та незалежно від того, чи були цінні папери такого емітента протягом звітного кварталу виключені з біржового реєстру фондової біржі. Обов'язок емітента розкривати квартальну інформацію припиняється з кварталу, наступного за кварталом, у якому цінні папери такого емітента були виключені з біржового реєстру фондової біржі. При цьому квартал, у якому цінні папери емітента були виключені з біржового реєстру фондової біржі, є для такого емітента звітним кварталом.

2. Регулярна квартальна інформація складається за підсумками кожного кварталу та відповідно до вимог цього Положення.

3. Розкриття квартальної інформації на фондовому ринку здійснюється шляхом її розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, розміщення на сторінці в мережі Інтернет та подання до Комісії. Квартальна інформація розкривається за перший, другий і третій квартали. Інформація щодо четвертого кварталу окремо не розкривається, а включається до регулярної річної інформації.

Регулярна квартальна інформація згідно з цим Положенням розкривається у термін не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

бзац другий пункту 3 глави 3 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1154 від 24.11.2016}

4. Порядок та строки розкриття регулярної річної інформації емітентами цінних паперів

1. Обов'язок здійснювати розкриття регулярної річної інформації поширюється на осіб, які станом на 31 грудня звітного року є емітентами.

Обов'язок розкриття регулярної річної інформації припиняється з дати опублікування інформації про скасування реєстрації випуску цінних паперів та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що регулює порядок скасування реєстрації випуску цінних паперів, або у разі наявності відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про припинення акціонерного товариства (зокрема, в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення) з дати внесення відповідного запису.

{Абзац другий пункту 1 глави 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1348 від 01.09.2015}

2. Звітним періодом для складання річної інформації є календарний рік.

Перший звітний рік новоствореного емітента може бути меншим за 12 місяців, він обчислюється:

для акціонерних товариств - з дати державної реєстрації товариства до 31 грудня звітного року включно;

для емітентів цінних паперів, крім акцій, - з дня реєстрації випуску до 31 грудня звітного року включно.

3. У разі подання до Комісії документів на скасування реєстрації випусків цінних паперів у період з 1 січня до 30 квітня року, наступного за звітним, емітент або його правонаступник розкриває регулярну річну інформацію відповідно до вимог цього Положення.

4. Розкриття регулярної річної інформації має здійснюватись шляхом розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, розміщення на сторінці в мережі Інтернет, опублікування в офіційному друкованому виданні та подання до Комісії у строк не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним.

Емітенти цінних паперів до подання регулярної річної інформації до Комісії розміщують її в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та на сторінці в мережі Інтернет, опубліковують в офіційному друкованому виданні.

{Пункт 4 глави 4 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1348 від 01.09.2015}

5. Опублікування річної інформації в офіційному друкованому виданні здійснюється за формою, наведеною у додатку 44 до цього Положення, крім емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічного (відкритого) розміщення цінних паперів.

{Пункт 5 глави 4 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}

6. Опублікування річної інформації в офіційному друкованому виданні здійснюється емітентами, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватними (закритими) акціонерними товариствами, які не здійснювали публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів за формою, наведеною у додатку 45 до цього Положення.

{Главу 4 розділу II доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}

III. Склад інформації, що розкривається емітентами цінних паперів

1. Склад особливої інформації емітента цінних паперів

1. До особливої інформації емітента цінних паперів належать відомості про:

прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу;

{Абзац другий пункту 1 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 410 від 12.04.2016}

прийняття рішення про викуп власних акцій (крім акцій корпоративних інвестиційних фондів інтервального та відкритого типу);

факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі;

прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів або прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств);

{Абзац п'ятий пункту 1 глави 1 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 410 від 12.04.2016}

зміну складу посадових осіб емітента;

зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій;

рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв;

рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу;

порушення провадження у справі про відшкодування емітенту збитків, завданих посадовою особою такого емітента;

{Пункт 1 глави 1 розділу III доповнено новим абзацом десятим  згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 410 від 12.04.2016}

про заміну поручителя (страховика, гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів;

{Пункт 1 глави 1 розділу III доповнено новим абзацом одинадцятим  згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 410 від 12.04.2016}

прийняття рішення про виплату дивідендів;

{Пункт 1 глави 1 розділу III доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 410 від 12.04.2016}

порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію;

рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента;

зміна типу акціонерного товариства.

{Пункт 1 глави 1 розділу ІІІ доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 923 від 14.09.2016}

2. Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу, складаються за формою, наведеною у додатку 2 до цього Положення.

{Абзац перший пункту 2 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 923 від 14.09.2016}

Датою вчинення дії вважається дата прийняття рішення органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу, та назва органу, що прийняв таке рішення;

{Абзац четвертий пункту 2 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 923 від 14.09.2016}

вид, тип, кількість та сума цінних паперів, спосіб їх розміщення (публічний, приватний). У разі публічного розміщення цінних паперів зазначається порядок здійснення такого розміщення (самостійно або із залученням торговця(ів), з яким(и) укладено договір андеррайтингу, через фондову біржу);

{Абзац п’ятий пункту 2 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}

розмір збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткового випуску акцій. У разі розміщення акцій зазначається їх номінальна вартість та ціна розміщення із зазначенням способу її визначення. Якщо розміщення акцій може призвести до зміни власника значного пакета акцій емітента, збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій, наводиться найменування юридичної особи або зазначається "фізична особа", якщо інформація виникла щодо власника - фізичної особи, кількість їхніх акцій та частка у статутному капіталі до розміщення акцій;

співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), на яку вони розміщуються, загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення;

{Абзац сьомий пункту 2 глави 1 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1348 від 01.09.2015}

інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються;

спосіб оплати цінних паперів. Якщо оплата здійснюється активами, іншими, ніж грошові кошти, наводиться їх перелік;

мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів;

прізвища, імена та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів (крім загальних зборів акціонерного товариства); відомості про кількість цінних паперів емітента, якими вони володіють;

{Абзац одинадцятий пункту 2 глави 1 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1348 від 01.09.2015}

інформація щодо можливості конвертації цінних паперів;

інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії.

3. Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій (крім акцій корпоративних інвестиційних фондів інтервального та відкритого типу) складаються за формою, наведеною у додатку 3 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття відповідним органом управління емітента рішення про викуп власних акцій.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення щодо викупу власних акцій та назва уповноваженого органу, який прийняв таке рішення;

період викупу (дата початку й закінчення викупу) та порядок викупу. Якщо рішення не передбачає періоду, протягом якого здійснюватиметься викуп акцій, про це слід зазначити;

інформація про мету викупу акцій, ціну викупу або порядок її визначення із зазначенням факторів, які враховуються при визначенні ціни акцій, та ступеня їх впливу;

номінальна та ринкова вартість акцій та прибуток на акцію за річною фінансовою звітністю року, який передував даті прийняття рішення про викуп акцій;

тип, форма існування і кількість акцій, що підлягають викупу;

співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості акцій, що підлягають викупу, до статутного капіталу;

найменування юридичних осіб або зазначається "фізична особа", якщо інформація виникла щодо власника - фізичної особи, акціонерів, які володіють 10 і більше відсотками акцій станом до викупу акцій;

прізвище, ім'я та по батькові членів наглядової ради та/або виконавчого органу або найменування юридичної особи, у яких викуповуються акції, із зазначенням кількості акцій, якими вони володіють, та частки у загальній кількості акцій станом до викупу акцій;

{Абзац одинадцятий пункту 3 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}

дата викупу власних акцій, їх тип, кількість, частка від статутного капіталу (якщо емітент володіє раніше викупленими власними акціями);

дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що підлягають викупу, та найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску акцій, що підлягають викупу.

4. Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі складаються за формою, наведеною у додатку 4 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата:

включення цінних паперів емітента у лістинг або коли емітенту стало відомо про включення цінних паперів емітента у лістинг фондової біржі;

коли емітенту стало відомо про зміну рівня лістингу його цінних паперів;

коли емітенту стало відомо про делістинг його цінних паперів.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата дії, дія (лістинг/делістинг або зміна рівня лістингу), найменування фондової біржі, вид, загальна номінальна вартість та кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія;

{Абзац сьомий пункту 4 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}

співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких вчинена дія, до загального розміру конкретного випуску цінних паперів (у відсотках);

дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів та найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія;

тип цінних паперів, щодо яких вчинена дія;

дата рішення та уповноважений орган емітента, що прийняв рішення про включення в лістинг фондової біржі цінних паперів емітента. Наводиться найменування фондової біржі, в лістинг якої включаються цінні папери емітента;

дата рішення та уповноважений орган емітента або найменування фондової біржі, які прийняли рішення про делістинг цінних паперів емітента або зміну рівня лістингу;

види, кількість цінних паперів, які продовжують бути у лістингу, права їх власників;

в разі делістингу зазначається дата, з якої цінні папери більше не котируватимуться на фондовій біржі, та причини їх делістингу.

5. У разі прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 1 цього пункту за формою, наведеною у таблиці 1 додатка 5 до цього Положення. У разі прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 2 цього пункту за формою, наведеною у таблиці 2 додатка 5 до цього Положення. У разі прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 3 цього пункту за формою, наведеною у додатку 6 до цього Положення.

Зазначені відомості розкривають емітенти - акціонерні товариства.

У разі прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, які одночасно є значними та такими, щодо вчинення яких є заінтересованість, емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 3 цього пункту:

1) датою вчинення дії вважається дата прийняття відповідним органом управління емітента рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, найменування уповноваженого органу, що його прийняв;

відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру;

гранична сукупність вартості правочинів;

вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності;

співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках);

загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення;

2) датою вчинення дії вважається дата прийняття відповідним органом управління емітента рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, назва уповноваженого органу, що його прийняв;

предмет правочину;

ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства;

вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності;

співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках);

загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами);

додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства.

Інформація зазначається щодо кожного значного правочину окремо;

3) датою вчинення дії вважається дата прийняття відповідним органом управління емітента рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, найменування уповноваженого органу, що його прийняв;

ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства;

вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності;

співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках);

загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами);

істотні умови правочину, а саме:

предмет правочину;

повне найменування, місцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів, або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів, або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину; інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину, із зазначенням ознаки заінтересованості, передбаченої статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства" (далі - Закон);

інші істотні умови правочину.

Вимоги щодо розкриття інформації про істотні умови правочину із заінтересованістю не застосовуються до приватного акціонерного товариства, якщо інше не встановлено його статутом або Законом.

Інформація зазначається щодо кожного правочину із заінтересованістю окремо.

{Підпункт 3 пункту 5 глави 1 розділу ІІІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 923 від 14.09.2016}

{Пункт 5 глави 1 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 410 від 12.04.2016}

6. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента складаються за формою, наведеною у додатку 7 до цього Положення.

До інформації про зміну складу посадових осіб емітента належить інформація про звільнення або призначення (обрання, набуття повноважень або припинення повноважень) голови та членів наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізора акціонерного товариства, головного бухгалтера, а також інших посадових осіб згідно із законодавством та статутом емітента.

Емітенти цінних паперів зобов'язані розкривати особливу інформацію про зміну складу посадових осіб також у разі:

призначення або звільнення (обрання або припинення повноважень) осіб, що виконують обов'язки посадових осіб емітента тимчасово (крім випадків, коли призначення особи виконуючою обов'язки пов'язане з відпусткою, відрядженням, хворобою посадової особи, яка безпосередньо займає відповідну посаду);

призначення (обрання) особи на ту саму посаду (переобрання або подовження терміну повноважень);

припинення повноважень посадової особи без прийняття рішення відповідним органом управління емітента;

у разі заміни члена наглядової ради акціонерного товариства - представника акціонера (акціонерів) (розкривається інформація про припинення повноважень відкликаного акціонером (акціонерами) члена наглядової ради - представника акціонера (акціонерів) та про набуття повноважень новим членом - представником акціонера (акціонерів)).

Датою вчинення дії вважається:

дата прийняття рішення відповідним органом управління емітента щодо зміни складу посадових осіб емітента;

дата отримання акціонерним товариством повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера (акціонерів);

дата, з якої припинено повноваження посадової особи, якщо її повноваження припиняються без прийняття рішення відповідним органом управління емітента.

У Повідомленні розкривається така інформація:

найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб, дата прийняття рішення, зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення, або прізвище, ім’я та по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), який направив акціонерному товариству повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера (акціонерів), або підстави для припинення повноважень, якщо повноваження припиняються без прийняття рішення відповідним органом управління емітента;

інформація про посадову особу із зазначенням прізвища, імені та по батькові, паспортних даних, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження), розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках);

обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

У разі призначення (обрання) посадової особи розкривається інформація про строк, на який призначено (обрано) особу, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років.

У разі обрання загальними зборами акціонерів члена наглядової ради акціонерного товариства розкривається інформація про те, чи є такий член акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

У разі звільнення (припинення повноважень) посадової особи розкривається інформація щодо строку, протягом якого така особа перебувала на посаді.

Якщо нікого не призначено (не обрано) на посаду замість звільненої особи (повноваження якої припинено), інформація про це обов'язково розкривається.

{Пункт 6 глави 1 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 410 від 12.04.2016}

7. Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, складаються за формою, наведеною у додатку 8 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата отримання емітентом інформації від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України, або дата отримання емітентом інформації від власників акцій відповідно до статі 65 Закону України "Про акціонерні товариства", у зв'язку з чим пакет власника акцій:

становить 10 і більше відсотків голосуючих акцій;

став менше 10 відсотків голосуючих акцій;

збільшився або зменшився, але становить не менше 10 відсотків голосуючих акцій.

У Повідомленні розкривається така інформація:

зазначення "фізична особа", якщо інформація виникла щодо фізичної особи, або повне найменування, місцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів, місцезнаходження юридичної особи. Наводиться розмір частки акціонера в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій до і після зміни розміру пакета акцій.

{Абзац сьомий пункту 7 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}

{Абзац восьмий пункту 7 глави 1 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}

8. Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв складаються за формою, наведеною у додатку 9 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття відповідного рішення.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення про утворення (припинення) філії (філій), представництва (представництв) емітента, назва уповноваженого органу, що його прийняв, та причини прийняття такого рішення;

повне найменування та місцезнаходження кожної філії чи представництва, що були створені чи припинені, та функції, які вони виконували чи будуть виконувати. В разі прийняття рішення щодо кількох філій чи представництв усі відомості можуть подаватись в одному повідомленні з обов'язковим розкриттям необхідної інформації щодо кожної філії чи представництва.

9. Відомості про рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу складаються за формою, наведеною у додатку 10 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття відповідного рішення вищим органом емітента.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення про зменшення статутного капіталу та назва уповноваженого органу емітента, що його прийняв, а також причини, які обумовили прийняття такого рішення;

інформація про розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення про його зменшення, розмір статутного капіталу після зменшення;

сума, на яку зменшується статутний капітал, та частка (у відсотках), на яку зменшується статутний капітал, спосіб зменшення статутного капіталу;

кількість голосуючих акцій та їх частка у загальній кількості голосуючих акцій (у відсотках), щодо кожного з членів наглядової ради товариства, виконавчого органу, яким належать акції емітента, та акціонерів, які володіють 10 і більше відсотками голосуючих акцій станом на день прийняття рішення про зменшення статутного капіталу.

10. Відомості про порушення провадження у справі про відшкодування емітенту збитків, завданих посадовою особою такого емітента, складаються за формою, наведеною у таблиці 1 додатка 11 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата, коли емітент дізнався про винесення судом ухвали про порушення провадження у справі щодо посадової особи (у тому числі посадової особи, повноваження якої припинені).

У Повідомленні розкривається така інформація:

найменування суду, який виніс ухвалу, номер справи та дата винесення ухвали про порушення провадження у справі про відшкодування емітенту збитків, завданих посадовою особою такого емітента;

учасники провадження (із зазначенням прізвища, імені, по батькові та посади посадової особи, щодо якої порушено провадження, у тому числі посадової особи, яка відсторонена від виконання обов’язків або повноваження якої припинені);

зміст позовних вимог.

{Главу 1 розділу III доповнено новим пунктом 10 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 410 від 12.04.2016}

11. Відомості про заміну поручителя (страховика, гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів, складаються за формою, наведеною у таблиці 2 додатка 11 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата розірвання договору поруки чи страхування ризиків непогашення основної суми боргу (непогашення основної суми боргу та невиплати доходу за облігаціями) або відкликання гарантії виконання емітентом зобов'язання щодо погашення основної суми боргу (погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями).

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата розірвання договору (відкликання гарантії) та дата укладення нового договору (нової гарантії);

зазначення причин заміни поручителя (страховика, гаранта);

відомості щодо поручителя (страховика, гаранта), з яким розірвано договір (який відкликав гарантію), та поручителя (страховика, гаранта), з яким укладено новий договір (отримано нову гарантію). Щодо кожного зазначаються: найменування, код за ЄДРПОУ, організаційно-правова форма, місцезнаходження, розмір забезпечення, отриманого від поручителя (страховика, гаранта), розмір власного капіталу поручителя (страховика, гаранта) на дату укладення відповідного договору (отримання гарантії). У разі якщо розмір забезпечення, отриманого від страховика, перевищує розмір власного капіталу такого страховика та/або якщо страхова сума за окремим предметом договору страхування перевищує 10 відсотків суми сплаченого статутного капіталу і сформованих вільних резервів, додатково надається інформація щодо реквізитів договору перестрахування, укладеного страховиком. У разі якщо емітентом не укладений новий відповідний договір або не отримано нову гарантію, про це зазначається у Повідомленні.

{Главу 1 розділу III доповнено новим пунктом 11 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 410 від 12.04.2016}

12. Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів складаються за формою, наведеною у таблиці 3 додатка 11 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів;

дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів;

розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів (грн);

строк виплати дивідендів;

спосіб виплати дивідендів (через депозитарну систему та/або безпосередньо акціонерам);

порядок виплати дивідендів (виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі або кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів). У випадку виплати дивідендів кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів, зазначаються дати таких виплат.

{Главу 1 розділу III доповнено новим пунктом 12 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 410 від 12.04.2016}

13. У разі порушення справи про банкрутство емітента емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 1 цього пункту. У разі винесення ухвали про санацію емітента емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 2 цього пункту:

1) інформація про порушення справи про банкрутство емітента складається за формою, наведеною у таблиці 1 додатка 12 до цього Положення.

{Підпункт 1 пункту 13 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 410 від 12.04.2016}

Датою вчинення дії вважається дата:

винесення судом ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство або дата, коли емітент дізнався чи мав дізнатися про порушення провадження у справі про його банкрутство, якщо процедуру банкрутства розпочато за заявою кредитора;

подання емітентом заяви до суду щодо порушення справи про його банкрутство. У цьому випадку дата попереднього слухання не зазначається. Після винесення судом ухвали про порушення справи про банкрутство емітент повинен додатково оприлюднити таку інформацію.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата винесення судом ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство емітента, найменування (прізвище, ім'я, по батькові) особи, яка подала заяву про порушення справи про банкрутство, повне найменування (прізвище, ім'я та по батькові) й місцезнаходження (місце проживання) кредитора (кредиторів), на вимогу яких порушено провадження у справі про банкрутство емітента, та найменування суду, який розглядає зазначену справу;

причини порушення провадження у справі про банкрутство емітента та загальна сума вимог кредиторів;

найменування юридичної особи або прізвище, ім'я й по батькові фізичної особи, місцезнаходження або місце проживання арбітражного керуючого емітента, призначеного судом, та дата такої ухвали;

дата проведення підготовчого засідання суду;

2) відомості про винесення ухвали про санацію емітента складаються за формою, наведеною у таблиці 2 додатка 12  до цього Положення.

{Підпункт 2 пункту 13 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 410 від 12.04.2016}

Датою вчинення дії вважається дата винесення судом ухвали про проведення санації боржника або дата, коли емітент дізнався чи мав дізнатися про винесення судом ухвали про його санацію.

У Повідомленні розкривається така інформація:

найменування суду, який виніс ухвалу про санацію емітента, дата винесення ухвали, строк санації та основний зміст схваленого плану санації;

найменування або прізвище, ім'я й по батькові, місцезнаходження або місце проживання керуючого санацією, призначеного судом.

14. У разі припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 1 цього пункту. У разі припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 2 цього пункту. У разі припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням суду емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 3 цього пункту:

1) відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду складаються за формою, наведеною у додатку 13 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття відповідного рішення вищим органом емітента, а в разі, якщо припинення емітента відбулося за рішенням суду, то датою виникнення подій вважається дата винесення судом відповідного рішення.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення про припинення емітента;

назва уповноваженого органу емітента, що прийняв це рішення, причини такого рішення та спосіб припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення, банкрутство), у тому числі дата проведення загальних зборів (для акціонерних товариств), на яких розглядалось зазначене питання, та результати голосування із зазначенням кількості голосів "за" та кількості голосів "проти". У разі припинення за рішенням суду зазначається дата прийняття рішення суду, найменування та місцезнаходження суду, яким прийнято таке рішення.

В разі злиття або приєднання зазначаються повне найменування і місцезнаходження всіх осіб, які беруть участь у процедурі злиття або приєднання, умови злиття або приєднання, повне найменування і місцезнаходження юридичної особи, що буде утворена, сума внеску емітента в її статутний капітал, частка емітента у статутному капіталі нового підприємства.

У разі поділу або перетворення зазначається повне найменування юридичної особи (осіб) правонаступника (правонаступників), порядок розподілу активів та зобов'язань, розмір статутного капіталу правонаступника (правонаступників). Також розкривається інформація про порядок та умови обміну акцій (часток, паїв) емітента, який припиняється, на акції (частки, паї) юридичних осіб - правонаступників;

2) відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента складаються за формою, наведеною у додатку 14 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття відповідного рішення вищим органом емітента.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення про припинення емітента шляхом ліквідації, назва органу емітента, що прийняв це рішення, причини такого рішення, у тому числі дата проведення загальних зборів, на яких розглядалось зазначене питання, та результати голосування із зазначенням кількості голосів "за" та кількості голосів "проти";

щодо кредиторів або їх відсутність;

вартість чистих активів, сума зобов'язань й розмір власного капіталу за даними річної фінансової звітності, підтвердженої аудиторським висновком (звітом), за рік, який передував даті ухвалення рішення про ліквідацію емітента;

про достатність активів емітента для розрахунку за його зобов'язаннями, а також сума, яка може залишитися після задоволення вимог кредиторів і розподілятиметься між акціонерами;

3) відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням суду складаються за формою, наведеною у таблиці 1 додатку 15 до цього Положення.

{Абзац перший підпункту 3 пункту 14 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 923 від 14.09.2016}

Датою вчинення дії вважається дата винесення судового рішення про ліквідацію емітента або дата винесення судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата судового рішення про припинення емітента шляхом ліквідації (у тому числі шляхом ліквідації у справі про банкрутство) та найменування суду, який прийняв таке рішення;

строк дії ліквідаційної процедури;

найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, яка подала заяву про припинення емітента;

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, яка є уповноваженою особою, визначеною відповідно до рішення загальних зборів акціонерного товариства, та має повноваження представляти інтереси акціонерів у процесі провадження справи про банкрутство;

вартість чистих активів, сума зобов'язань й розмір власного капіталу за даними річної фінансової звітності, підтвердженої аудиторським висновком (звітом), за рік, який передував даті прийняття рішення про ліквідацію емітента;

щодо достатності активів емітента для розрахунку за його зобов'язаннями, а також сума, яка може залишитися після задоволення вимог кредиторів і розподілятиметься між акціонерами.

15. Відомості про зміну типу акціонерного товариства складаються за формою, наведеною у таблиці 2 додатка 15 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР).

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення та найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв відповідне рішення;

дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР;

повне найменування акціонерного товариства до зміни;

повне найменування акціонерного товариства після зміни.

{Главу 1 розділу ІІІ доповнено новим пунктом 15 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 923 від 14.09.2016}

2. Склад інформації про іпотечні цінні папери та сертифікати фонду операцій з нерухомістю

1. До розкриття інформації про іпотечні цінні папери та сертифікати фонду операцій з нерухомістю застосовуються положення глави 2 розділу II цього Положення.

2. До інформації про іпотечні цінні папери та сертифікати фонду операцій з нерухомістю належать відомості про:

зміни у реєстрі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом;

заміну управителя іпотечного покриття, управителя іпотечних активів;

дострокове погашення іпотечних облігацій;

внесення змін до проспекту емісії іпотечних цінних паперів;

заміну управителя фонду операцій з нерухомістю;

припинення функціонування фонду операцій з нерухомістю (далі - ФОН);

трансформацію (перетворення) іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов'язань за розміщеними іпотечними сертифікатами;

заміну фінансової установи, яка обслуговує іпотечні активи у складі іпотечного покриття;

звернення стягнення на іпотечне покриття;

конвертацію іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН;

призупинення дії дозволів на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН.

3. Відомості про заміни у реєстрі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом складаються за формою, наведеною у додатку 16 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата внесення відомостей про заміну до відповідного реєстру.

У Повідомленні про інформацію розкривається така інформація:

дата прийняття рішення емітентом про заміни у реєстрі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом та найменування органу емітента, що прийняв таке рішення;

випуск іпотечних облігацій або іпотечних сертифікатів, щодо якого прийнято рішення (дата реєстрації та номер свідоцтва про реєстрацію, вид іпотечних облігацій або різновид іпотечних сертифікатів);

частка (у відсотках) іпотечних активів (інших активів) у складі іпотечного покриття або в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом, щодо яких відбулись зміни;

причини прийняття рішення щодо зміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом;

перелік іпотечних активів (інших активів) (їх найменування та вартість) у складі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом, щодо яких прийнято рішення про виключення, та іпотечні активи (інші активи) (їх найменування та вартість), щодо яких прийнято рішення про включення до складу іпотечного покриття або реєстру забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом. Інформація надається із зазначенням найменування активів та їх вартості.

Інформація надається щодо кожного різновиду іпотечних сертифікатів, виду іпотечних облігацій та їх кожного випуску (траншу).

4. Відомості про заміну управителя іпотечного покриття, управителя іпотечних активів складаються за формою, наведеною у додатку 17 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата розірвання договору з управителем іпотечного покриття, управителем іпотечних активів.

У Повідомленні про інформацію розкривається така інформація:

дата укладення договору про управління іпотечним покриттям або іпотечними активами та дата розірвання договору;

суб'єкт, що прийняв рішення про розірвання та/або укладення договору, причини прийняття рішення про заміну управителя;

управитель іпотечного покриття або іпотечних активів, з яким укладено (планується укласти) договір на управління іпотечним покриттям або іпотечними активами, та управитель іпотечного покриття або іпотечними активами, з яким розірвано договір. Щодо кожного з управителів зазначаються найменування, код за ЄДРПОУ, організаційно-правова форма, місцезнаходження, номер, дата отримання ліцензії (дозволу) та назва органу, що видав ліцензію (дозвіл).

5. Відомості про дострокове погашення іпотечних облігацій складаються за формою, наведеною у додатку 18 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата настання однієї чи декількох умов, передбачених частиною першою статті 17 або частиною четвертою статті 20 Закону України "Про іпотечні облігації".

У Повідомленні про інформацію розкривається така інформація:

дата реєстрації та номер свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій;

дата вчинення дії;

підстави, відповідно до яких у власників іпотечних облігацій виникло право вимагати дострокового погашення належних їм іпотечних облігацій.

6. Відомості про внесення змін до проспекту емісії іпотечних цінних паперів складаються за формою, наведеною у додатку 19 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття емітентом рішення про внесення змін до проспекту емісії іпотечних цінних паперів.

У Повідомленні про інформацію розкривається така інформація:

дата реєстрації та номер свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних цінних паперів;

дата прийняття емітентом рішення про внесення змін до проспекту емісії розміщених іпотечних цінних паперів;

опис змін до проспекту емісії;

щодо осіб, якими надано згоду на внесення змін до проспекту емісії розміщених іпотечних цінних паперів.

7. У разі заміни управителя ФОН за рішенням суду емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 1 цього пункту. У разі заміни управителя ФОН у зв'язку з ліквідацією управителя ФОН емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 2 цього пункту:

1) відомості про заміну управителя ФОН за рішенням суду складаються за формою, наведеною у додатку 20 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата винесення судом рішення про передачу управління ФОН до іншого управителя.

У Повідомленні про інформацію розкривається така інформація:

назва ФОН;

дата рішення суду, найменування та місцезнаходження суду, який прийняв рішення;

найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження управителя, щодо якого було прийнято рішення суду;

найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження управителя, до якого мають бути передані функції з управління;

причини заміни управителя;

2) відомості про заміну управителя ФОН у разі припинення управителя ФОН складаються за формою, наведеною у додатку 21 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата укладення договору з новим управителем.

У Повідомленні про інформацію розкривається така інформація:

назва ФОН;

найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження управителя, якого було припинено;

дата укладення договору з новим управителем;

найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження управителя, до якого переходять функції з управління;

інформація щодо способів припинення управителя.

8. Відомості про припинення функціонування ФОН складаються за формою, наведеною у додатку 22 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата закінчення строку, на який ФОН був створений, та дата виконання своїх зобов'язань перед власниками сертифікатів відповідно до правил ФОН або дата, коли емітент дізнався або повинен був дізнатись про винесення судом рішення про припинення ФОН.

У Повідомленні про інформацію розкривається така інформація:

назва ФОН;

дата створення та закінчення строку, на який ФОН був створений, та/або дата рішення суду;

найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження управителя;

причини припинення ФОН.

9. Відомості про трансформацію (перетворення) іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов'язань за розміщеними іпотечними сертифікатами, складаються за формою, наведеною у додатку 23 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата завершення емітентом іпотечних сертифікатів трансформації (перетворення) іпотечних активів.

У Повідомленні про інформацію розкривається така інформація:

дата реєстрації та номер свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних сертифікатів, різновид іпотечних сертифікатів;

номінальна вартість розміщених іпотечних сертифікатів, у тому числі ринкова (у разі наявності), та вартість трансформованих іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов'язань за розміщеними іпотечними сертифікатами;

інформація щодо способів та місця оприлюднення скоригованої інформації про випуск іпотечних сертифікатів, надсилання такої інформації усім власникам іпотечних сертифікатів випуску, за яким здійснено трансформацію (перетворення) іпотечних активів;

дата надсилання повідомлення про трансформацію (перетворення) до Комісії;

опис способу розрахунку співвідношення вартості розміщених іпотечних сертифікатів та вартості трансформованих (перетворених) іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов'язань за розміщеними іпотечними сертифікатами.

10. Відомості про заміну фінансової установи, яка обслуговує іпотечні активи у складі іпотечного покриття, складаються за формою, наведеною у додатку 24 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата розірвання договору.

У Повідомленні про інформацію розкривається така інформація:

дата розірвання договору;

найменування, місцезнаходження та код за ЄДРПОУ фінансової установи, з якою розірвано договір;

особа, що прийняла рішення про розірвання договору, причини прийняття рішення про заміну обслуговуючої установи;

інформація щодо умов заміни обслуговуючої установи.

11. Відомості про звернення стягнення на іпотечне покриття складаються за формою, наведеною у додатку 25 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата:

встановлення факту невиконання або неналежного виконання емітентом грошових зобов'язань за іпотечними облігаціями у строки, визначені у проспекті емісії;

прийняття судового рішення про порушення щодо емітента провадження у справі про банкрутство або призначення тимчасового адміністратора чи ліквідатора;

встановлення факту непроведення заміни іпотечних активів або невключення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття згідно із статтею 14 Закону України "Про іпотечні облігації";

встановлення факту вчинення емітентом щодо іпотечного покриття дій, які суперечать вимогам Закону України "Про іпотечні облігації", якщо такі дії ставлять під загрозу належне виконання емітентом зобов'язань за іпотечними облігаціями;

порушення інших зобов'язань, визначених у проспекті емісії.

У Повідомленні про інформацію розкривається така інформація:

дата вчинення дії, дата і номер свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій, щодо іпотечного покриття яких вчинена дія;

причина звернення стягнення та особа, що ініціювала звернення стягнення на іпотечне покриття.

12. Відомості про конвертацію іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН складаються за формою, наведеною у додатку 26 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття рішення про конвертацію уповноваженим органом емітента.

У Повідомленні про інформацію розкривається інформація щодо цінних паперів, які підлягають конвертації (вилученню з обігу), та інформація щодо цінних паперів, на які обмінюватимуться цінні папери, що вилучаються з обігу (дата реєстрації та номер свідоцтва про реєстрацію випуску; форма існування; серія; вид, тип цінних паперів; кількість та загальна вартість, номінальна вартість або частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі тощо).

13. Відомості про прийняття рішення органом виконавчої влади про призупинення дії дозволів на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН складаються за формою, наведеною у додатку 27 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата, коли емітент дізнався або повинен був дізнатись про призупинення дії дозволу (дозволів) на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН.

У Повідомленні про інформацію розкривається інформація про причини призупинення дії дозволу (дозволів) на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН, строк, на який призупинено дію зазначеного дозволу (дозволів), орган виконавчої влади, що прийняв таке рішення, та дата, з якої таке рішення набрало чинності.

3. Склад регулярної квартальної інформації емітентів цінних паперів

1. Регулярна квартальна інформація емітентів цінних паперів включає:

титульний аркуш;

зміст;

основні відомості про емітента;

інформацію про посадових осіб емітента;

інформацію про осіб, послугами яких користується емітент;

відомості про цінні папери емітента;

інформацію про господарську та фінансову діяльність емітента;

інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів;

{Пункт 1 глави 3 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 923 від 14.09.2016}

відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб;

інформацію щодо посади корпоративного секретаря;

квартальну фінансову звітність;

квартальну (проміжну) фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо);

{Пункт 1 глави 3 розділу III доповнено новим абзацом тринадцятим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1154 від 24.11.2016}

звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

Квартальна інформація складається відповідно до вимог цієї глави та додатка 29 до цього Положення:

1) титульний аркуш квартальної інформації має містити реквізити, обов'язкові для швидкої ідентифікації емітента, засвідчення достовірності квартальної інформації. На титульному аркуші квартальної інформації, яка подається до Комісії, обов'язково зазначається дата розміщення квартальної інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та адреса сторінки (сторінок) у мережі Інтернет, на якій (яких) оприлюднена квартальна інформація;

2) зміст складається за формою, наведеною у додатку 29, та має містити перелік інформації, що входить до складу квартальної інформації. Щодо кожної з інформацій, наведених у змісті, емітент повинен обов'язково зазначити про їх наявність або відсутність та у разі відсутності вказати причини відсутності у примітках;

3) інформація про емітента має містити дані відповідно до розділу ІІІ додатка 29 до цього Положення.

В описі до таблиці "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" розкривається інформація стосовно прогнозу емітента щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу);

4) відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб мають містити дані відповідно до розділу ІV додатка 29 до цього Положення.

В описі розкривається інформація щодо форми участі, відсотка акцій (часток, паїв), що належать емітенту в юридичній особі, створеній протягом звітного кварталу, активів, наданих емітентом у якості внеску, права, що належать емітенту стосовно управління створеною юридичною особою.

Дані щодо кожної юридичної особи вказуються окремо;

5) інформація щодо посади корпоративного секретаря має містити дані відповідно до розділу V додатка 29 до цього Положення.

В описі до таблиці розкривається інформація про досвід роботи корпоративного секретаря, наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, попереднє місце роботи, у разі звільнення (припинення повноважень) попереднього корпоративного секретаря зазначаються причини звільнення (припинення повноважень);

6) інформація про посадових осіб емітента має містити дані відповідно до розділу VІ додатка 29 до цього Положення.

Інформація зазначається щодо кожної посадової особи окремо.

В описі розкривається інформація щодо змін у персональному складі посадових осіб з відповідним обґрунтуванням та інформація про наявність або відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини;

7) інформація про осіб, послугами яких користується емітент, має містити дані відповідно до розділу VІІ додатка 29 до цього Положення.

Інформація вказується про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторських фірм), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів. Для емітентів іпотечних облігацій та іпотечних сертифікатів додатково вказується інформація про управителя іпотечного покриття та обслуговуючу установу (за наявності). Для емітентів сертифікатів ФОН додатково вказується інформація про управителя. Дані щодо кожної особи вказуються окремо. В описі до пункту розкривається інформація щодо виду послуг, які надає особа;

{Абзац другий підпункту 7 пункту 1 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}

8) відомості про цінні папери емітента мають містити дані відповідно до таблиць "Інформація про випуски акцій емітента", "Інформація про облігації емітента", "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" "Інформація про похідні цінні папери емітента", наведених у розділі VІІІ додатка 29 до цього Положення.

В описі до таблиць розкривається інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента, а також розкривається інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах, мета емісії, спосіб розміщення тощо;

9) інформація про господарську та фінансову діяльність емітента має містити дані відповідно до таблиць "Інформація про зобов'язання емітента", "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції", "Інформація про собівартість реалізованої продукції", "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів", "Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів" та "Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість", наведених у розділі ІХ додатка 29 до цього Положення.

{Абзац перший підпункту 9 пункту 1 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 410 від 12.04.2016}

Таблиці "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та "Інформація про собівартість реалізованої продукції" заповнюються емітентами, які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Зазначені таблиці можуть не заповнювати емітенти, у яких дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн;

В описі до таблиці «Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів» зазначаються відомості про дату прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, найменування уповноваженого органу, що його прийняв, характер правочинів із зазначенням ринкової вартості майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначеної на дату прийняття рішення, граничну сукупність вартості правочинів, вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках), загальну кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення.

{Підпункт 9 пункту 1 глави 3 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 410 від 12.04.2016}

В описі до таблиці «Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів» вказуються відомості про дату прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, найменування уповноваженого органу, що його прийняв, предмет правочину, ринкову вартість майна або послуг, що є предметом правочину, вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках), загальну кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами), додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства. Інформація зазначається щодо кожного правочину окремо.

{Підпункт 9 пункту 1 глави 3 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 410 від 12.04.2016}

В описі до таблиці «Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість» зазначаються відомості про дату прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю, найменування уповноваженого органу, що його прийняв; істотні умови правочину, а саме: предмет правочину, повне найменування, місцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів, або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів, або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину, із зазначенням ознаки заінтересованості, передбаченої статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства», ринкову вартість майна або послуг чи суму коштів, що є предметом правочину, вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках); інші істотні умови правочину; загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами).

{Підпункт 9 пункту 1 глави 3 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 410 від 12.04.2016}

Вимоги щодо розкриття інформації про істотні умови правочину із заінтересованістю не застосовуються до приватного акціонерного товариства, якщо інше не встановлено його статутом або Законом.

{Підпункт 9 пункту 1 глави 3 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 410 від 12.04.2016}

Інформація зазначається щодо кожного правочину із заінтересованістю окремо.

{Підпункт 9 пункту 1 глави 3 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 410 від 12.04.2016}

Таблиці «Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів», «Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів», «Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість» заповнюються емітентами - акціонерними товариствами за звітний період;

{Підпункт 9 пункту 1 глави 3 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 410 від 12.04.2016}

10) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів розкривається у разі надання забезпечення третьою особою щодо виконання зобов'язань емітента за кожним випуском боргових цінних паперів, за яким надано такі забезпечення.

Інформація має містити дані відповідно до таблиці, що міститься у розділі X додатка 29 до цього Положення.

В описі до таблиці розкриваються відомості про умови гарантії;

{Пункт 1 глави 3 розділу III доповнено новим підпунктом 10 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 923 від 14.09.2016}

11) квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо), не розкривається у разі якщо поручитель (страховик/гарант) є емітентом цінних паперів і на нього поширюються вимоги цього Положення щодо розкриття квартальної інформації;

{Пункт 1 глави 3 розділу III доповнено новим підпунктом 11 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1154 від 24.11.2016}

12) звіт про стан об'єкта нерухомості розкривається відповідно до додатка 30 до цього Положення, який заповнюється емітентами цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

2. Регулярна квартальна інформація емітентів, які здійснили публічне (відкрите) розміщення іпотечних облігацій; емітентів, які здійснили відкрите розміщення іпотечних сертифікатів; емітентів, які здійснили відкрите розміщення сертифікатів ФОН, складається відповідно до пункту 1 цієї глави та має додатково містити у разі випуску відповідного виду цінних паперів інформацію про:

конвертацію цінних паперів;

заміну управителя;

керуючого іпотекою (для емітентів іпотечних сертифікатів);

трансформацію (перетворення) іпотечних активів (для емітентів іпотечних сертифікатів);

зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом (для емітентів іпотечних сертифікатів);

іпотечне покриття;

заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів (для емітентів іпотечних цінних паперів).

Інформація про конвертацію цінних паперів розкривається відповідно до додатка 31 до цього Положення.

Обов'язково зазначаються дати розкриття інформацій про конвертацію цінних паперів відповідно до глави 2 розділу III цього Положення.

Інформація про заміну управителя має містити дані відповідно до таблиці "Інформація про заміну управителя", наведеної в додатку 32 до цього Положення, який заповнюється емітентами іпотечних сертифікатів, іпотечних облігацій, сертифікатів ФОН.

В описі до таблиці розкривається інформація щодо дати розірвання договору з управителем, вказується суб'єкт, що прийняв рішення про розірвання договору, причини (підстави) такого рішення.

Інформація про керуючого іпотекою розкривається відповідно до додатка 33 до цього Положення, який заповнюється емітентами іпотечних сертифікатів.

Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів розкривається відповідно до додатка 34 до цього Положення, який заповнюється емітентами іпотечних сертифікатів.

Інформація надається за кожним випуском, за кожним траншем в межах випуску.

Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом розкривається відповідно до додатка 35 до цього Положення, який заповнюється емітентами іпотечних сертифікатів.

Інформація надається щодо кожного різновиду іпотечних сертифікатів та їх кожного випуску (траншу).

Інформація про іпотечне покриття має містити дані відповідно до таблиць "Інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття", "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям", "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду", "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття", наведених у додатку 36 до цього Положення, який заповнюється емітентами іпотечних облігацій.

Інформація надається щодо кожного випуску іпотечних облігацій.

Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів, розкривається відповідно до додатка 37 до цього Положення, який заповнюється емітентами іпотечних сертифікатів та іпотечних облігацій.

4. Склад регулярної річної інформації емітентів цінних паперів

1. Регулярна річна інформація емітентів цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевих позик) включає:

титульний аркуш;

зміст;

основні відомості про емітента;

інформацію про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;

відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб;

інформацію щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств);

інформацію про рейтингове агентство;

інформацію про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв);

інформацію про посадових осіб емітента;

інформацію про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента;

інформацію про загальні збори акціонерів;

інформацію про дивіденди;

інформацію про осіб, послугами яких користується емітент;

відомості про цінні папери емітента;

опис бізнесу;

інформацію про господарську та фінансову діяльність емітента;

інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів;

відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду;

інформацію про стан корпоративного управління (для акціонерних товариств);

річну фінансову звітність;

річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо);

{Пункт 1 глави 4 розділу III доповнено новим абзацом двадцять другим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1154 від 24.11.2016}

текст аудиторського висновку (звіту) (має містити дані відповідно до розділу XVI додатка 38 до цього Положення);

звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

Річна інформація складається відповідно до вимог цієї глави та додатка 38 до цього Положення:

1) емітенти іпотечних сертифікатів, емітенти іпотечних облігацій, емітенти сертифікатів ФОН до складу річної інформації додають іншу інформацію відповідно до глав 5-7 цього розділу;

2) річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, включає:

титульний аркуш;

зміст;

основні відомості про емітента;

інформацію про посадових осіб емітента;

інформацію про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента;

інформацію про загальні збори акціонерів;

відомості про цінні папери емітента;

інформацію про господарську та фінансову діяльність емітента;

відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду;

інформацію про стан корпоративного управління (для акціонерних товариств);

річну фінансову звітність;

відомості про аудиторський висновок (звіт) (має містити дані відповідно до розділу XV додатка 38 до цього Положення);

звіт про стан об'єкта нерухомості (при закритому (приватному) розміщенні цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва);

3) титульний аркуш річної інформації містить реквізити, обов'язкові для швидкої ідентифікації емітента, засвідчення достовірності річної інформації.

На титульному аркуші річної інформації, яка подається до Комісії, обов'язково зазначається дата розміщення річної інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, адреса сторінки (сторінок) у мережі Інтернет, на якій (яких) оприлюднена річна інформація та найменування, дата і номер офіційного друкованого видання;

4) зміст складається у формі, наведеній у додатку 38 до цього Положення, та має містити перелік інформації, що входить до складу річної інформації. Щодо кожної інформації, наведеної у змісті, емітент повинен зазначити про її наявність та у разі відсутності вказати причини відсутності у примітках;

5) відомості про емітента мають містити дані відповідно до розділу ІІІ додатка 38 до цього Положення, а саме: "Основні відомості про емітента", "Інформацію про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності", "Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб", "Інформацію щодо посади корпоративного секретаря", "Інформацію про рейтингове агентство".

Інформацію про органи управління емітента не заповнюють емітенти - акціонерні товариства.

В описі до таблиці "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" розкривається інформація стосовно прогнозу емітента щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу).

Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб мають містити дані відповідно до глави 13 розділу ІІІ додатка 38 до цього Положення.

В описі розкривається інформація щодо форми участі, відсоток акцій (часток, паїв), що належать емітенту в юридичній особі, активів, наданих емітентом у якості внеску, прав, що належать емітенту стосовно управління створеною юридичною особою.

{Абзац п'ятий підпункту 5 пункту 1 глави 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}

Дані щодо кожної юридичної особи вказуються окремо.

Акціонерні товариства, щодо яких винесено судом ухвалу про санацію та призначено керуючого санацією або введено процедуру розпорядження майном і призначено розпорядника майна, главу 15 розділу ІІІ додатка 38 до цього Положення не заповнюють;

6) інформація щодо посади корпоративного секретаря має містити дані відповідно до глави 14 розділу ІІІ додатка 38 до цього Положення.

В описі до таблиці розкривається інформація про досвід роботи корпоративного секретаря, наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, попереднє місце роботи, у разі звільнення (припинення повноважень) попереднього корпоративного секретаря зазначаються причини звільнення (припинення повноважень);

7) інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) має містити дані відповідно до таблиці, що міститься у розділі ІV додатка 38 до цього Положення;

8) інформація про посадових осіб емітента має містити дані відповідно до таблиць "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" та "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента", наведених у розділі V додатка 38 до цього Положення.

В інформації зазначаються відомості щодо голови та членів наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізора акціонерного товариства, головного бухгалтера, а також інших посадових осіб згідно із законодавством та статутом товариства. Інформація зазначається щодо кожної посадової особи окремо.

В описі до таблиці "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" вказується інформація стосовно повноважень та обов'язків посадових осіб емітента, розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом, обґрунтовуються зміни в персональному складі щодо кожної з посадових осіб, вказується інформація про наявність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, вказується інформація щодо загального стажу роботи та перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років. У разі якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах, необхідно зазначити посаду, найменування та місцезнаходження підприємства.

{Абзац третій підпункту 8 пункту 1 глави 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}

Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватного (закритого) акціонерного товариства, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, не вказується;

9) інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента, має містити дані відповідно до таблиці, що міститься у розділі VI додатка 38 до цього Положення;

10) інформація про загальні збори акціонерів заповнюється акціонерними товариствами та має містити дані відповідно до таблиці, що міститься у розділі VII додатка 38 до цього Положення.

В описі до таблиці зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначається особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного. У разі якщо загальні збори не відбулися, вказуються причини;

11) інформація про дивіденди має містити дані відповідно до таблиці, що міститься у розділі VIII додатка 38 до цього Положення.

В описі до таблиці зазначаються дата прийняття рішення про виплату дивідендів, порядок (виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі або кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів), спосіб (через депозитарну систему або безпосередньо акціонерам) та строк виплати дивідендів. У разі якщо виплата дивідендів здійснювалась за результатами звітного періоду акціонерним товариством безпосередньо акціонерам та станом на дату розкриття річної інформації дивіденди не виплачені в повному обсязі, в описі до таблиці додатково зазначаються причини невиплати;

{Абзац другий підпункту 11 пункту 1 глави 4 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 410 від 12.04.2016}

12) інформація про осіб, послугами яких користується емітент, має містити дані відповідно до розділу IX додатка 38 до цього Положення.

Інформація вказується про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів. Для емітентів іпотечних облігацій та емітентів іпотечних сертифікатів додатково вказується інформація про управителя іпотечного покриття та обслуговуючу установу (за наявності). Для емітентів сертифікатів ФОН додатково вказується інформація про управителя. Дані щодо кожної особи вказуються окремо. В описі до таблиці розкривається інформація щодо виду послуг, які надає особа;

13) відомості про цінні папери емітента мають містити дані відповідно до таблиць, що містяться у розділі X додатка 38 до цього Положення: "Інформація про випуски акцій", "Процентні облігації", "Дисконтні облігації", "Цільові (безпроцентні) облігації", "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)", "Інформація про похідні цінні папери емітента", "Інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду".

{Абзац перший підпункту 13 пункту 1 глави 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 923 від 14.09.2016}

В описі до таблиць розкривається інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента, а також розкривається інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах, мета додаткової емісії, спосіб розміщення, дострокове погашення тощо.

В описі до таблиці «Інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду» розкривається інформація стосовно причини викупів, проведених протягом звітного періоду; розкривається ціна викупу чи продажу раніше викуплених товариством акцій, а також загальна вартість акцій, щодо яких вчинена дія; заплановані дії щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж);

{Підпункт 13 пункту 1 глави 4 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 410 від 12.04.2016}

14) опис бізнесу емітента розкривається в описовій формі відповідно до розділу XI додатка 38 до цього Положення;

15) інформація про господарську та фінансову діяльність емітента має містити дані відповідно до таблиць: "Інформація про основні засоби емітента", "Інформація щодо вартості чистих активів емітента", "Інформація про зобов'язання емітента", "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції", "Інформація про собівартість реалізованої продукції", "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів", "Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів", "Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість", наведених у розділі XII додатка 38 до цього Положення.

{Абзац перший підпункту 15 пункту 1 глави 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 410 від 12.04.2016}

В описі до таблиці "Інформація про основні засоби емітента" вказуються терміни та умови користування основними засобами (за основними групами), первісна вартість основних засобів, ступінь їх зносу, ступінь їх використання, сума нарахованого зносу, чим зумовлені суттєві зміни у вартості основних засобів, а також інформація про всі обмеження на використання майна емітента.

У таблиці "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" вказується розрахунок вартості чистих активів, який складається акціонерними товариствами та емітентами - товариствами з обмеженою відповідальністю, окрім тих, що здійснюють банківську, страхову діяльність та діяльність інститутів спільного інвестування.

В описі до таблиці "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" описується методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди.

У висновку до таблиці "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" вказується інформація щодо відповідності вимогам законодавства вартості чистих активів, розміру статутного капіталу.

Таблиці "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та "Інформація про собівартість реалізованої продукції" заповнюються емітентами, які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Зазначені таблиці можуть не заповнювати емітенти, у яких дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.

В описі до таблиці «Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів» зазначаються відомості про дату прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, найменування уповноваженого органу, що його прийняв, характер правочинів із зазначенням ринкової вартості майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначеної на дату прийняття рішення, граничну сукупність вартості правочинів, вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках), загальну кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення.

{Підпункт 15 пункту 1 глави 4 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 410 від 12.04.2016}

В описі до таблиці «Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів» вказуються відомості про дату прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, найменування уповноваженого органу, що його прийняв, предмет правочину, ринкову вартість майна або послуг, що є предметом правочину, вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках), загальну кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами), додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства. Інформація зазначається щодо кожного правочину окремо.

{Підпункт 15 пункту 1 глави 4 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 410 від 12.04.2016}

В описі до таблиці «Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість» зазначаються відомості про дату прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю, найменування уповноваженого органу, що його прийняв; істотні умови правочину, а саме: предмет правочину, повне найменування, місцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів, або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів, або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину, щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину, із зазначенням ознаки заінтересованості, передбаченої статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства», ринкову вартість майна або послуг чи суму коштів, що є предметом правочину, вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках); інші істотні умови правочину; загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами).

{Підпункт 15 пункту 1 глави 4 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 410 від 12.04.2016}

Вимоги щодо розкриття інформації про істотні умови правочину із заінтересованістю не застосовуються до приватного акціонерного товариства, якщо інше не встановлено його статутом або Законом.

{Підпункт 15 пункту 1 глави 4 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 410 від 12.04.2016}

Інформація зазначається щодо кожного правочину із заінтересованістю окремо.

{Підпункт 15 пункту 1 глави 4 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 410 від 12.04.2016}

Таблиці «Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів», «Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів», «Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість» заповнюються емітентами - акціонерними товариствами;

{Підпункт 15 пункту 1 глави 4 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 410 від 12.04.2016}

16) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів розкривається у разі надання забезпечення третьою особою щодо виконання зобов'язань емітента за кожним випуском боргових цінних паперів, за яким надано такі забезпечення.

Інформація має містити дані відповідно до таблиці що міститься у розділі XIII додатка 38 до цього Положення.

В описі до таблиці розкриваються відомості про умови гарантії;

17) відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери відповідно до глав 1 та 2 розділу ІII цього Положення, що виникала протягом звітного періоду, наводяться відповідно до розділу XIV додатка 38 до цього Положення;

18) інформація про стан корпоративного управління розкривається акціонерними товариствами відповідно до додатка 39 до цього Положення;

19) проведення аудиторських перевірок (складання аудиторських висновків, звітів) емітентів - професійних учасників ринку цінних паперів здійснюється аудиторськими фірмами, які включені до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів;

20) річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо), не розкривається у разі якщо поручитель (страховик/гарант) є емітентом цінних паперів і на нього поширюються вимоги цього Положення;

{Пункт 1 глави 4 розділу III доповнено новим підпунктом 20 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1154 від 24.11.2016}

21) звіт про стан об'єкта нерухомості розкривається відповідно до додатка 30 до цього Положення, який заповнюється емітентами цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

5. Особливості складання регулярної річної інформації емітентами іпотечних облігацій

1. Емітентами іпотечних облігацій до регулярної річної інформації, складеної відповідно до пункту 1 глави 4 цього розділу, додається інформація відповідно до додатка 40 до цього Положення.

2. В описі до таблиці "Інформація про випуски іпотечних облігацій" розкривається початковий розмір іпотечного покриття відповідно до проспекту емісії, порядок та строк розміщення іпотечних облігацій; опис іпотечних облігацій (кількість, номінальна вартість, дохідність, строки та порядок погашення), обов'язки емітента за іпотечними облігаціями; інформація про додаткові гарантії виконання зобов'язань емітента за іпотечними облігаціями або договорів про збереження реальної вартості, зміст таких гарантій або договорів, відомості про особу-гаранта або сторону договору; мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення іпотечних облігацій. Розкривається інформація щодо сплати дохідності за іпотечними облігаціями за звітний період з розрахунку дохідності на одну іпотечну облігацію, яка має містити відомості щодо регулярності та розміру періодичних платежів у рахунок сплати процентів за іпотечними та іншими активами у складі іпотечного покриття та про їх відповідність регулярності та розміру періодичних платежів емітента у рахунок сплати процентів звичайними іпотечними облігаціями. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від продажу іпотечних облігацій, та терміни виплати процентів за іпотечними облігаціями. Розмір винагороди управителю іпотечного покриття.

Інформація розкривається за кожним випуском іпотечних облігацій.

3. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття розкривається відповідно до таблиць "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям", "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду", "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття", "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду", "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року", "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття".

Інформація розкривається за кожним випуском іпотечних облігацій.

В описі до таблиці "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду" зазначається інформація щодо динаміки зміни розміру іпотечного покриття та його співвідношення (суми) до розміру зобов'язань за кожним випуском іпотечних облігацій за попередній звітний період, інформація щодо заміни інших активів у складі іпотечного покриття, інформація щодо переліку інших активів у складі іпотечного покриття, за якими відбулися зміни.

В описі до таблиці "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" зазначається інформація щодо інших активів у складі іпотечного покриття, співвідношення (у відсотках) інших іпотечних активів до загального розміру іпотечного покриття до і після внесення змін.

4. У разі проведення позапланової перевірки реєстру іпотечного покриття відповідно до вимог, установлених Законом України "Про іпотечні облігації", емітент іпотечних облігацій додає звіт за результатами перевірки іпотечного покриття.

6. Особливості складання регулярної річної інформації емітентами іпотечних сертифікатів

1. Емітентами іпотечних сертифікатів до регулярної річної інформації, складеної відповідно до пункту 1 глави 4 цього розділу, додається інформація відповідно до додатка 41 до цього Положення.

2. В описі до таблиці "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" обов'язково розкривається така інформація: порядок та строк розміщення іпотечних сертифікатів, можливість та умови дострокового погашення, конвертації, модель розрахунку дохідності за іпотечними сертифікатами.

Інформація розкривається за кожним випуском іпотечних сертифікатів.

3. В описі до таблиці "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" розкривається інша інформація стосовно стану виконання емітентом зобов'язань за випусками іпотечних сертифікатів та інші відомості, що можуть бути важливі для інвестора.

Інформація розкривається за кожним випуском різновидів іпотечних сертифікатів.

7. Особливості складання регулярної річної інформації емітентами сертифікатів ФОН

1. Емітентами сертифікатів ФОН до регулярної річної інформації, складеної відповідно до пункту 1 глави 4 цього розділу, включаються:

основні відомості про ФОН;

інформація про випуски сертифікатів ФОН;

інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН;

розрахунок вартості чистих активів ФОН;

правила ФОН.

Річна інформація емітентів сертифікатів ФОН складається відповідно до вимог цієї глави та додатка 42 до цього Положення.

2. В описі до таблиці "Основні відомості про ФОН" надається інформація щодо найменування, місцезнаходження та коду за ЄДРПОУ управителя ФОН, найменування, місцезнаходження та коду за ЄДРПОУ банку, в якому відкрито рахунок ФОН, дати та номера договору, укладеного між емітентом та забудовником, найменування, місцезнаходження та коду за ЄДРПОУ забудовника. Зазначаються посада та прізвище, ім'я, по батькові керівника забудовника, місцезнаходження об'єкта (об'єктів) будівництва та термін вводу в експлуатацію об'єкта (об'єктів) будівництва.

Вказуються розмір коштів, спрямованих на фінансування будівництва за попередній та звітний періоди, та розмір винагороди управителя за попередній та звітний періоди.

Зазначаються назва, місцезнаходження та код за ЄДРПОУ установи, яка здійснює облік та перехід прав власності на сертифікати ФОН.

3. В описі до таблиці "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" надається інформація щодо: мети випуску сертифікатів ФОН, порядку та строків розміщення та погашення сертифікатів ФОН. Зазначається інформація щодо дострокового погашення, конвертації, обмеження інвестування (відповідно до інвестиційної декларації та проспекту емісії сертифікатів ФОН) тощо.

4. В описі до таблиці "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" надається інформація щодо визначення вартості чистих активів ФОН відповідно до правил ФОН, у тому числі вказується формула, за якою розраховуються чисті активи ФОН, та надається її опис.

8. Особливості складання регулярної річної інформації емітентами облігацій місцевих позик

1. У регулярній річній інформації емітенти облігацій місцевих позик розкривають інформацію в описовій формі та послідовності, визначеній у додатку 43 до цього Положення.

2. Емітенти облігацій місцевих позик розкривають іншу інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки, у формі аналітичної довідки в довільній формі.

ІV. Особливості розкриття інформації іноземними емітентами – нерезидентами, цінні папери яких розміщені та/або допущені до обігу на території України

1. До особливої інформації, яку мають розкривати іноземні емітенти, належать відомості, визначені в главі 1 розділу III цього Положення. При цьому такі відомості підлягають розкриттю в тій частині, в якій вони можуть відноситися до цінних паперів іноземного емітента та (або) до іноземного емітента з урахуванням особливостей, передбачених законодавством держави іноземного емітента.

2. У випадку, якщо цінні папери іноземного емітента пройшли процедуру лістингу на іноземній фондовій біржі, такий іноземний емітент має право розкривати інформацію відповідно до іноземного права і правил іноземної фондової біржі, на якій пройшли процедуру лістингу цінні папери такого іноземного емітента.

Об'єм інформації, що розкривається іноземним емітентом, визначається відповідно до іноземного права і правил іноземної фондової біржі, на якій цінні папери іноземного емітента пройшли процедуру лістингу.

3. Якщо іноземні емітенти розкривають особливу інформацію, річний, піврічний та (або) квартальний звіти згідно з пунктом 2 цього розділу, такі звіти розкриваються шляхом розміщення їх тексту в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, на сторінці в мережі Інтернет, на сайті фондової біржі, на якій цінні папери іноземного емітента розміщуються та (або) перебувають в обігу.

4. Текст особливої інформації, річного, піврічного та (або) квартального звітів іноземного емітента, що розкриваються згідно з пунктом 2 цього розділу, мають бути розміщені українською або англійською мовою на сторінці в мережі Інтернет, в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, на сайті фондової біржі, на якій цінні папери іноземного емітента розміщуються та/або перебувають в обігу.

Текст особливої інформації має бути розміщений в строк не пізніше двох робочих днів з дати вчинення дії.

Текст піврічного та (або) квартального звіту має бути розміщений в строк не пізніше 90 календарних днів з дати закінчення відповідного кварталу (півроку).

Текст річного звіту – не пізніше 180 календарних днів після закінчення року, наступного за звітним для річного звіту.

5. Інформація, яка розкривається відповідно до вимог цього розділу, розкривається в електронній формі формату PDF.

{Розділ IV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1348 від 01.09.2015}

V. Розкриття інформації міжнародними фінансовими організаціями, які здійснили випуск облігацій на території України

1. Міжнародні фінансові організації розкривають особливу інформацію, визначену пунктом 4 глави 1 розділу III, з урахуванням особливостей, передбачених засновницькими або внутрішніми документами міжнародної фінансової організації.

Особлива інформація розкривається щодо дій, які відбулись на території України.

Текст особливої інформації має бути розміщений на сторінці в мережі Інтернет, в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, на сайті фондової біржі, на якій цінні папери іноземного емітента розміщуються та (або) перебувають в обігу, в строк не пізніше двох робочих днів з дати вчинення дії.

2. Міжнародні фінансові організації розкривають бухгалтерську (фінансову) звітність емітента, яка складається відповідно до вживаних міжнародною фінансовою організацією стандартів бухгалтерського обліку і звітності.

Текст бухгалтерської (фінансової) звітності міжнародної фінансової організації викладається українською або англійською мовою.

Текст бухгалтерської (фінансової) звітності міжнародної фінансової організації має бути розміщений на сторінці в мережі Інтернет, в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, на сайті фондової біржі, на якій цінні папери іноземного емітента розміщуються та (або) перебувають в обігу, в строк не пізніше 90 календарних днів з дати закінчення відповідного кварталу для щоквартального звіту, не пізніше 180 календарних днів після закінчення року, наступного за звітним для річного звіту.

3. Інформація, яка розкривається міжнародними фінансовими організаціями, відповідно до вимог цього розділу надається в електронній формі формату PDF.

{Розділ V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1348 від 01.09.2015}

VІ. Розкриття інформації в повідомленні про проведення загальних зборів

1. Обов'язок здійснювати розкриття інформації в повідомленні про проведення загальних зборів поширюється на емітентів, у тому числі акціонерні товариства, які відповідно до закону зобов'язані публікувати в офіційному друкованому органі (виданні) повідомлення про проведення загальних зборів.

2. Розкриття інформації в повідомленні про проведення загальних зборів здійснюється шляхом розміщення її в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії за формою, наведеною в додатку 46 до цього Положення.

3. Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів, що розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, за змістом має бути ідентична інформації в повідомленні про проведення загальних зборів, оприлюдненому в офіційному друкованому органі (виданні), якщо статутом не передбачено інший спосіб повідомлення.

4. Розкриття інформації в повідомленні про проведення загальних зборів емітентами здійснюється не менш як за 30 днів до дати проведення загальних зборів, а також у разі зміни у порядку денному загальних зборів, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів.

{Пункт 4 розділу VI в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}

5. Вимоги цього розділу не поширюються на емітентів, у тому числі акціонерні товариства, які проводять загальні збори відповідно до частини п’ятої статті 47, статей 48 та 49 Закону України "Про акціонерні товариства".

VIІ. Розкриття інформації, що міститься в проспекті емісії (інформації про випуск) цінних паперів та змінах до проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів

1. Розкриття інформації, що міститься у проспекті емісії (інформації про випуск) цінних паперів та змінах до проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів, здійснюється у разі публічного розміщення цінних паперів.

2. Розкриття інформації, що міститься у проспекті емісії (інформації про випуск) цінних паперів та змінах до проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів, здійснюється емітентом у повному обсязі шляхом:

1) публікації проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів, змін до проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів в офіційному друкованому виданні Комісії. При цьому зміни до проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів публікуються в тому самому офіційному друкованому виданні Комісії, в якому було опубліковано проспект емісії (інформацію про випуск) цінних паперів;

2) розміщення проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів, змін до проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії у вигляді електронних файлів формату PDF;

3) розміщення проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів, змін до проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів на власному веб-сайті;

4) розміщення проспекту емісії (інформації про випуск), змін до проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів на веб-сайті фондової біржі у випадках, якщо планується здійснити розміщення цінних паперів відповідного випуску на такій біржі.

3. Емітент зобов’язаний розкрити інформацію, що міститься у проспекті емісії (інформації про випуск) цінних паперів, після реєстрації такого проспекту емісії (інформації про випуск) в Комісії та не менш як за 10 днів до дати початку укладення договорів з першими власниками, визначеної проспектом емісії (інформацією про випуск) цінних паперів.

4. Емітент зобов’язаний розкрити інформацію, що міститься у змінах до проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів, після реєстрації таких змін у Комісії, протягом 30 днів з дня опублікування відповідного проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів, але не менш як за 10 днів до дати початку укладення договорів з першими власниками, визначеної проспектом емісії (інформацією про випуск) цінних паперів (з урахуванням цих змін).

У випадку внесення емітентом змін до проспекту емісії цінних паперів щодо продовження строків обігу та погашення облігацій підприємств емітент зобов’язаний розкрити інформацію, що міститься у таких змінах, протягом 15 днів з дня їх реєстрації в Комісії.

5. Склад та структура інформації, що міститься в проспекті емісії (інформації про випуск) цінних паперів та змінах до проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів, визначаються нормативно-правовими актами Комісії, що регулюють питання реєстрації випуску таких цінних паперів.

VIІІ. Розкриття інформації, що міститься у звіті про результати розміщення (підсумки випуску) цінних паперів

1. Розкриття інформації, що міститься у звіті про результати розміщення (підсумки випуску) цінних паперів, здійснюється у разі публічного розміщення цінних паперів.

2. Розкриття інформації, що міститься у звіті про результати публічного розміщення (підсумки випуску) цінних паперів, здійснюється у повному обсязі шляхом:

1) опублікування звіту (підсумків випуску) в тому самому офіційному друкованому виданні Комісії, у якому був опублікований проспект емісії (інформація про випуск) відповідних цінних паперів;

2) розміщення звіту про результати публічного розміщення (підсумки випуску) цінних паперів у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії у вигляді електронних файлів формату PDF.

3. Емітент зобов’язаний розкрити інформацію, що міститься у звіті про результати публічного розміщення (підсумки випуску) цінних паперів, не пізніше ніж через 15 робочих днів з дати реєстрації Комісією звіту про результати публічного розміщення (підсумки випуску) цінних паперів (серії цінних паперів).

4. Склад та структура інформації, що міститься у звіті про результати розміщення (підсумки випуску) цінних паперів, визначаються нормативно-правовими актами Комісії, що регулюють питання реєстрації випуску таких цінних паперів.

IX. Розміщення публічними акціонерними товариствами інформації на власному веб-сайті, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства

{Назва розділу IX в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 410 від 12.04.2016}

{По тексту розділу слова «сторінка в мережі Інтернет» в усіх відмінках замінено словами «власний веб-сайт» у відповідних відмінках згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 410 від 12.04.2016}

1. Обов'язок розміщення публічними акціонерними товариствами інформації на власному веб-сайті поширюється з дня, що настає за днем реєстрації Комісією звіту про результати розміщення акцій і видачі свідоцтва про реєстрацію першого випуску акцій.

2. Обов'язок розміщення публічними акціонерними товариствами інформації на власному веб-сайті припиняється з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

3. Інформація на власному веб-сайті оприлюднюється державною мовою (якщо інше не передбачено законодавством) із зазначенням дати такого оприлюднення. Публічне акціонерне товариство при розміщенні інформації на власному веб-сайті забезпечує вільний доступ будь-якої особи до такої інформації, а також повідомляє на вимогу заінтересованих осіб адресу власного веб-сайту, на якому здійснюється розміщення інформації.

{Пункт 3 розділу IX в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 410 від 12.04.2016}

4. Інформація, розміщена публічним акціонерним товариством власному веб-сайті, перебуває протягом всього терміну діяльності товариства, за винятком інформації щодо документів бухгалтерського обліку, яка перебуває  протягом строку, визначеного законодавством для зберігання таких документів.

{Пункт 4 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 410 від 12.04.2016}

5. Банки розміщують інформацію на власному веб-сайті, передбачену цим розділом, з урахуванням вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» та нормативно-правових актів Національного банку України.

6. Центральний депозитарій цінних паперів розміщує інформацію на власному веб-сайті, передбачену цим розділом, з урахуванням вимог Закону України «Про депозитарну систему України» та нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7. У разі відсутності у публічного акціонерного товариства будь-якого з документів, розміщення інформації про які передбачено на власному веб-сайті цим розділом, товариство зобов’язане розмістити на власному веб-сайті інформацію щодо відсутності таких документів із зазначенням причин.

8. У випадку зміни адреси власного веб-сайту публічне акціонерне товариство зобов’язане протягом п’яти робочих днів після зміни адреси власного веб-сайту забезпечити розміщення на новому власному веб-сайті всієї інформації, яка була ним розміщена раніше, та оприлюднити повідомлення про зміну власного веб-сайту шляхом його розміщення в загальнодоступній базі даних Комісії про ринок цінних паперів.

{Пункт 8 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 410 від 12.04.2016}

9. Публічне акціонерне товариство розміщує на власному веб-сайті таку інформацію:

1) статут товариства, засновницький (установчий) договір (у разі його укладання) - протягом 5 робочих днів з дати державної реєстрації статуту та зміни до статуту товариства - протягом 5 робочих днів з дати державної реєстрації змін до статуту;

2) положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (у разі якщо створення відповідних органів товариства та/або затвердження відповідних положень передбачено законодавством та/або статутом товариства), інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них - протягом 10 робочих днів з дати затвердження відповідних положень (змін до них);

3) положення про кожну філію та кожне представництво товариства (у разі якщо створення відповідних філій (представництв) та/або затвердження відповідних положень передбачено законодавством та/або статутом товариства) - протягом 10 робочих днів з дати затвердження відповідних положень (змін до них);

4) принципи (кодекс) корпоративного управління товариства (у разі затвердження відповідних принципів (кодексу)) - протягом 10 робочих днів з дати затвердження відповідних принципів (кодексу);

5) протоколи загальних зборів товариства - протягом 5 робочих днів з дати складання протоколу та його підписання головуючим і секретарем загальних зборів;

6) висновки ревізійної комісії (ревізора) та аудитора товариства (у разі створення відповідного органу (введення відповідної посади)) - протягом 10 робочих днів з дати затвердження відповідних висновків загальними зборами товариства);

7) документи звітності, що подаються відповідним державним органам відповідно до вимог законодавства (крім інформації, віднесеної до державної таємниці, та інформації з обмеженим доступом), - протягом 10 днів з дати подання такої звітності;

8) проспект(и) (зміни до проспекту(ів)) емісії цінних паперів (інформація про випуск іпотечних сертифікатів - для емітентів іпотечних сертифікатів) (у разі публічного розміщення цінних паперів), свідоцтво(а) про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства, в обсязі, порядку та терміни, встановлені Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

9) перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій - протягом 5 робочих днів з дня отримання акціонерним товариством документально підтвердженої відповідної інформації;

10) Інформацію, передбачену цим Положенням, в обсязі, порядку та терміни, встановлені цим Положенням;

11) повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів - не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів товариства;

{Підпункт 11 пункту 9 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 410 від 12.04.2016}

12) повідомлення про зміни у проекті порядку денного загальних зборів - не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів;

{Підпункт 12 пункту 9 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 410 від 12.04.2016}

13) повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права у процесі приватного розміщення акцій при додатковій емісії - не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій;

14) повідомлення про прийняте загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства - протягом 30 днів з дати прийняття відповідного рішення;

15) повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію цінних паперів (забезпечення існування цінних паперів в бездокументарній формі) - протягом 5 робочих днів з дати прийняття відповідного рішення;

16) звіт(и) управителя іпотечним покриттям за результатами перевірки іпотечного покриття (для управителів іпотечним покриттям/емітентів іпотечних облігацій) в обсязі, порядку та терміни, встановлені Законом України «Про іпотечні облігації» та нормативно-правовим актом Комісії щодо іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій, порядку ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій;

17) іншу інформацію, що підлягає обов’язковому оприлюдненню відповідно до законодавства, в порядку та строки, встановлені відповідними нормативно-правовими актами.

{Положення доповнено новим розділом IX згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}

Х. Державний контроль за розкриттям інформації емітентами цінних паперів

1. Державний контроль за розкриттям Інформації емітентами цінних паперів відповідно до вимог законодавства здійснює Комісія.

2. За неопублікування, опублікування не в повному обсязі Інформації та/або опублікування недостовірної Інформації, нерозміщення, розміщення не в повному обсязі Інформації та/або розміщення недостовірної Інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, неподання, подання не в повному обсязі Інформації та/або подання недостовірної Інформації до Комісії, передбаченої цим Положенням, юридична особа несе відповідальність відповідно до закону.

Директор департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансів

А. Папаіка
Додаток 1
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 7 глави 1 розділу ІІ)

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ
(Повідомлення про інформацію)

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}Додаток 2
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 2 глави 1 розділу ІІІ)

ВІДОМОСТІ
про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу

№ з/п

Дата прийняття рішення

Вид цінних паперів, що розміщуються

Кількість цінних паперів, що розміщуються
(шт.)

Сума цінних паперів, що розміщуються
(тис. грн)

Частка від статутного капіталу
(у відсотках)

1

2

3

4

5

6Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених пунктом 2 глави 1 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 410 від 12.04.2016}
Додаток 3
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 3 глави 1 розділу ІІІ)

ВІДОМОСТІ
про прийняття рішення про викуп власних акцій (крім акцій корпоративних інвестиційних фондів інтервального та відкритого типу)

№ з/п

Дата прийняття рішення

Назва органу, який прийняв рішення про викуп емітентом власних акцій

Кількість акцій, що підлягають викупу
(шт.)

Дата реєстрації випуску акцій, що підлягають викупу

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що підлягають викупу

Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску акцій, що підлягають викупу

Частка від розміру статутного капіталу
(у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених пунктом 3 глави 1 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента
Додаток 4
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 4 глави 1 розділу ІІІ)

ВІДОМОСТІ
про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

№ з/п

Дія (лістинг/делістинг або зміна рівня лістингу)

Найменування фондової біржі

Дата дії

Вид цінних паперів, щодо яких вчинена дія

Загальна номінальна вартість цінних паперів, щодо яких вчинена дія

Кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія

Частка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена дія (у відсотках)

Дата реєстрації випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія

Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія

Тип цінних паперів, щодо яких вчинена дія

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених пунктом 4 глави 1 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}
Додаток 5
до Положення про розкриття
інформації емітентами
цінних паперів
(пункт 5 глави 1 розділу III)

1. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів
(тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(у відсотках)

1

2

3

4

5


Зміст інформації

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 1 пункту 5 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

2. Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину
(тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(у відсотках)

1

2

3

4

5


Зміст інформації

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 2 пункту 5 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

{Додаток 5 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 410 від 12.04.2016}
Додаток 6
до Положення про розкриття
інформації емітентами
цінних паперів
(пункт 5 глави 1 розділу III)

ВІДОМОСТІ
про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину
(тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(у відсотках)

1

2

3

4

5


Зміст інформації

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 3 пункту 5 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

{Додаток 6 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 410 від 12.04.2016}
Додаток 7
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 6 глави 1 розділу ІІІ)

ВІДОМОСТІ
про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган, який видав)**
або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента
(у відсотках)

1

2

3

4

5

6__________
* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.
** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених пунктом 6 глави 1 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

{Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}
Додаток 8
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 7 глави 1 розділу ІІІ)

ВІДОМОСТІ
про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п

Дата обліку (за наявності)

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни
(у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни
(у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7
Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених пунктом 7 глави 1 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

{Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}
Додаток 9
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 8 глави 1 розділу ІІІ)

ВІДОМОСТІ
про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених пунктом 8 глави 1 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента
Додаток 10
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 9 глави 1 розділу ІІІ)

ВІДОМОСТІ
про рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу

№ з/п

Дата прийняття рішення

Розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення (тис. грн)

Сума, на яку зменшується статутний капітал
(тис. грн)

Розмір статутного капіталу після зменшення
(тис. грн)

Спосіб зменшення статутного капіталу

1

2

3

4

5

6Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених пунктом 9 глави 1 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента
Додаток 11
до Положення про розкриття
інформації емітентами
цінних паперів
(пункт 10 глави 1 розділу III)

1. Відомості про порушення провадження у справі про відшкодування емітенту збитків, завданих посадовою особою такого емітента

№ з/п

Дата вчинення дії

Номер справи

Дата винесення ухвали про порушення провадження у справі

Найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, яка подала позовну заяву

1

2

3

4

5


Зміст інформації

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 10 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

2. Відомості про заміну поручителя (страховика, гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів

№ з/п

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Обсяг випуску (грн)

Вид забезпечення (порука/ страхування/ гарантія)

Дата розірвання договору (відкликання гарантії)

Поручитель (страховик, гарант), з яким розірвано договір

Дата укладання нового договору (отримання гарантії)

Поручитель (страховик, гарант), з яким укладено договір

найменування

код за ЄДРПОУ

місцезнаходження

найменування

код за ЄДРПОУ

місцезнаходження

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


Зміст інформації

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 11 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

3. Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/п

Дата вчинення дії

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн

Строк виплати дивідендів

Спосіб виплати дивідендів

1

2

3

4

5


Зміст інформації

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 12 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

{Додаток 11 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 410 від 12.04.2016}
Додаток 12
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(підпункт 2 пункту 10 глави 1 розділу ІІІ)

1. Відомості про порушення справи про банкрутство емітента

№ з/п

Дата винесення судом ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство

Дата проведення підготовчого засідання суду

Найменування (прізвище, ім'я, по батькові) особи, яка подала заяву про порушення справи про банкрутство

Арбітражний керуючий (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)

1

2

3

4

5


Зміст інформації

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 1 пункту 13 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

2. Відомості про винесення ухвали про санацію емітента

№ з/п

Дата винесення ухвали про санацію емітента

Строк санації

Керуючий санацією (найменування або прізвище, ім'я, по батькові)

Місцезнаходження або місце проживання керуючого санацієюЗміст інформації

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 2 пункту 13 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

{Додаток 12 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 410 від 12.04.2016; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 923 від 14.09.2016}
Додаток 13
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(підпункт 1 пункту 14 глави 1 розділу ІІІ)

ВІДОМОСТІ
про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду

№ з/п

Дата прийняття рішення

Суб’єкт, який прийняв рішення про припинення емітента

Способи припинення

1

2

3

4

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 1 пункту 14 глави 1 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

{Додаток 13 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 923 від 14.09.2016}
Додаток 14
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(підпункт 2 пункту 14 глави 1 розділу ІІІ)

ВІДОМОСТІ
про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента

№ з/п

Дата прийняття рішення

Назва органу, який прийняв рішення про припинення емітента шляхом ліквідації

Наявність у емітента кредиторів (так/ні)

1

2

3

4

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 2 пункту 14 глави 1 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

{Додаток 14 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 923 від 14.09.2016}
Додаток 15
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункти 14, 15 глави 1 розділу III)

1. Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням суду

№ з/п

Дата судового рішення

Строк дії ліквідаційної процедури

Найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, яка подала заяву про припинення емітента

1

2

3

4

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 3 пункту 14 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

2. Відомості про зміну типу акціонерного товариства

№ з/п

Дата вчинення дії

Повне найменування акціонерного товариства до зміни

Повне найменування акціонерного товариства після зміни

1

2

3

4

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 15 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

{Додаток 15 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 923 від 14.09.2016}
Додаток 16
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 3 глави 2 розділу ІІІ)

ВІДОМОСТІ
про заміни у реєстрі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

№ з/п

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Вид іпотечних облігацій/різновид іпотечних сертифікатів

Дата прийняття рішення емітентом про заміну

Найменування органу емітента, яким прийнято рішення щодо змін

Частка (у відсотках)

Іпотечні активи (інші активи) у складі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом, щодо яких прийнято рішення

у складі іпотечного покриття

у реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів

іпотечні активи

інші активи

про виключення зі складу іпотечного покриття або реєстру забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

про включення до складу іпотечного покриття або реєстру забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

найменування активу

вартість (тис. грн)

найменування активу

вартість (тис. грн)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених пунктом 3 глави 2 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента
Додаток 17
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 4 глави 2 розділу ІІІ)

ВІДОМОСТІ
про заміну управителя іпотечного покриття, управителя іпотечних активів

№ з/п

Дата укладення договору про управління іпотечним покриттям або іпотечними активами

Управитель іпотечного покриття або іпотечних активів, з яким укладено договір

Управитель іпотечного покриття або іпотечних активів, з яким розірвано договір

найменування

код за ЄДРПОУ

місцезнаходження

дата та номер ліцензії (дозволу)

найменування

код за ЄДРПОУ

місцезнаходження

дата та номер ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених пунктом 4 глави 2 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента
Додаток 18
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 5 глави 2 розділу ІІІ)

ВІДОМОСТІ
про дострокове погашення іпотечних облігацій

№ з/п

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Дата вчинення дії

Підстави, відповідно до яких у власників іпотечних облігацій виникло право вимагати дострокового погашення належних їм іпотечних облігацій

1

2

3

4

5


Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених пунктом 5 глави 2 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента
Додаток 19
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 6 глави 2 розділу ІІІ)

ВІДОМОСТІ
про внесення змін до проспекту емісії іпотечних цінних паперів

№ з/п

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Дата прийняття емітентом рішення про внесення змін до проспекту емісії розміщених іпотечних цінних паперів

1

2

3

4

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених пунктом 6 глави 2 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента
Додаток 20
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(підпункт 1 пункту 7 глави 2 розділу ІІІ)

ВІДОМОСТІ
про заміну управителя ФОН за рішенням суду

№ з/п

Назва ФОН

Дата рішення суду

Найменування, місцезнаходження управителя та код за ЄДРПОУ, щодо якого було прийнято рішення суду

Найменування, місцезнаходження та код за ЄДРПОУ управителя, до якого мають бути передані функції з управління

1

2

3

4

5


Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 1 пункту 7 глави 2 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента
Додаток 21
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(підпункт 2 пункту 7 глави 2 розділу ІІІ)

ВІДОМОСТІ
про заміну управителя ФОН у разі припинення управителя ФОН

№ з/п

Назва ФОН

Дата укладання договору з новим управителем

Найменування, код за ЄДРПОУ та місцезнаходження управителя, якого було припинено

Спосіб припинення управителя

Найменування, місцезнаходження та код за ЄДРПОУ управителя, до якого переходять функції з управління

1

2

3

4

5

6Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 2 пункту 7 глави 2 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента
Додаток 22
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 8 глави 2 розділу ІІІ)

ВІДОМОСТІ
про припинення функціонування ФОН

№ з/п

Назва ФОН

Дата закінчення строку, на який був створений ФОН, та дата виконання своїх зобов’язань перед власниками сертифікатів відповідно до правил ФОН

Найменування управителя

Код за ЄДРПОУ управителя

Місцезнаходження управителя

1

2

3

4

5

6Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених пунктом 8 глави 2 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента
Додаток 23
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 9 глави 2 розділу ІІІ)

ВІДОМОСТІ
про трансформацію (перетворення) іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов’язань за розміщеними іпотечними сертифікатами

№ з/п

Назва ФОН

Дата закінчення строку, на який був створений ФОН, та дата виконання своїх зобов’язань перед власниками сертифікатів відповідно до правил ФОН

Найменування управителя

Код за ЄДРПОУ управителя

Місцезнаходження управителя

1

2

3

4

5

6Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених пунктом 9 глави 2 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента
Додаток 24
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 10 глави 2 розділу ІІІ)

ВІДОМОСТІ
про заміну фінансової установи, яка обслуговує іпотечні активи у складі іпотечного покриття

№ з/п

Дата розірвання договору

Найменування, місцезнаходження та код за ЄДРПОУ фінансової установи, з якою розірвано договір

Особа, що прийняла рішення про розірвання договору

1

2

3

4

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених пунктом 10 глави 2 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента
Додаток 25
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 11 глави 2 розділу ІІІ)

ВІДОМОСТІ
про звернення стягнення на іпотечне покриття

№ з/п

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Дата вчинення дії

Особа, що ініціювала звернення стягнення на іпотечне покриття

1

2

3

4

5


Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених пунктом 11 глави 2 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента
Додаток 26
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 12 глави 2 розділу ІІІ)

ВІДОМОСТІ
про конвертацію іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН

№ з/п

Дата вчинення дії

Інформація щодо цінних паперів, що вилучаються з обігу

Інформація щодо цінних паперів, на які обмінюються цінні папери, що вилучаються з обігу

вид або різновид

дата реєстрації випуску

номер свідоцтва про реєстрацію випуску

форма існування

серія сертифікатів

вартість

загальна вартість

кількість сертифікатів

дата реєстрації випуску

номер свідоцтва про реєстрацію випуску

вид

тип

серія

форма існування

вартість

кількість

загальна вартість

номінальна

частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі

номінальна

частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21


Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених пунктом 12 глави 2 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента
Додаток 27
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 13 глави 2 розділу ІІІ)

ВІДОМОСТІ
про прийняття рішення органом виконавчої влади про призупинення дії дозволів на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених пунктом 13 глави 2 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента
Додаток 28
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 6 глави 1 розділу ІІ)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

2. Код за ЄДРПОУ

3. Місцезнаходження

4. Міжміський код, телефон та факс

5. Електронна поштова адреса

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

ІІ. Текст повідомлення

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям інформації, визначеної цим Положенням, відповідно до виду особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю.

Крім обов’язкової інформації, визначеної цим Положенням, наводиться додаткова інформація, яка потрібна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов господарської і фінансової діяльності емітента.

ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.


2. Найменування посади

_________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище керівника)М.П.

_________________________
(дата)
Додаток 29
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 1 глави 3 розділу ІІІ)

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

{Додаток 29 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014, № 410 від 12.04.2016, № 923 від 14.09.2016, № 1154 від 24.11.2016}


Додаток 30
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(підпункт 10 пункту 1 глави 3 розділу ІІІ)

ЗВІТ
про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

Зміст інформації:


Інформація наводиться в описовій формі
Додаток 31
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(підпункт 1 пункту 2 глави 3 розділу ІІІ)

ІНФОРМАЦІЯ
про конвертацію цінних паперів

Інформація про конвертацію цінних паперів має містити повний опис щодо конвертації цінних паперів, у тому числі зазначається дата прийняття рішення про конвертацію, уповноважений орган емітента, який прийняв таке рішення, інформація щодо цінних паперів, які підлягають конвертації (вилученню з обігу), та інформація щодо цінних паперів, на які обмінюватимуться вилучені з обігу цінні папери.


Додаток 32
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(підпункт 2 пункту 2 глави 3 розділу ІІІ)

ІНФОРМАЦІЯ
про заміну управителя

№ з/п

Дата укладення договору про управління

Управитель, з яким укладено договір

Управитель, з яким розірвано договір

найменування

код за ЄДРПОУ

місцезнаходження

номер та дата ліцензії (дозволу) управителя іпотечним покриттям

найменування

код за ЄДРПОУ

місцезнаходження

номер та дата ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Опис
Додаток 33
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(підпункт 3 пункту 2 глави 3 розділу ІІІ)

ІНФОРМАЦІЯ
про керуючого іпотекою

Розкривається повна інформація про керуючого (усіх керуючих) іпотекою, у тому числі найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, організаційно-правова форма. Вказується перелік функцій, які виконує керуючий іпотекою, та розмір винагороди керуючого іпотекою.


Додаток 34
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(підпункт 4 пункту 2 глави 3 розділу ІІІ)

ІНФОРМАЦІЯ
про трансформацію (перетворення) іпотечних активів

Розкривається інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів, у тому числі зазначається найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження емітента, описується методика розрахунку співвідношення вартості розміщених іпотечних сертифікатів та вартості трансформованих (перетворених) іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов’язань за розміщеними іпотечними сертифікатами, розкривається дата надсилання повідомлення про трансформацію (перетворення) до Комісії, зазначаються способи оприлюднення скоригованої інформації про випуск іпотечних сертифікатів, надсилання такої інформації усім власникам іпотечних сертифікатів випуску, за яким здійснено трансформацію (перетворення) іпотечних активів.Додаток 35
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(підпункт 5 пункту 2 глави 3 розділу ІІІ)

ІНФОРМАЦІЯ
про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

Розкривається інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом.

Зазначаються дата прийняття рішення емітентом, найменування органу емітента та щодо якого випуску іпотечних сертифікатів прийнято рішення. Зазначається (у відсотках) частка іпотечних активів (інших активів) у реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом, щодо яких відбулись зміни. Зазначаються причини прийняття рішення щодо зміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або у реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом. Перелічуються іпотечні активи (інші активи) у складі іпотечного покриття або у реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом, щодо яких прийнято рішення про виключення, та іпотечні активи (інші активи), щодо яких прийнято рішення про включення до складу іпотечного покриття, або у реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом. Інформація надається із зазначенням найменування активів та їх вартості.Додаток 36
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(підпункт 6 пункту 2 глави 3 розділу ІІІ)

ІНФОРМАЦІЯ
про іпотечне покриття

Інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття

№ з/п

Дата прийняття рішення емітентом

Найменування органу емітента, яким прийнято рішення щодо зміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття

Частка іпотечних активів у складі іпотечного покриття, щодо якого відбулись зміни
(у відсотках)

Іпотечні активи у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення

про виключення зі складу іпотечного покриття

про включення до складу іпотечного покриття

найменування активу

вартість
(тис. грн)

найменування активу

вартість
(тис. грн)

1

2

3

4

5

6

7

8

Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

№ з/п

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Розмір іпотечного покриття на дату реєстрації випуску іпотечних облігацій, грн

Розмір іпотечного покриття на звітну дату, грн

Загальна сума зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям, грн

Співвідношення розміру іпотечного покриття і розміру зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям, у відсотках (коефіцієнт іпотечного покриття)

1

2

3

4

5

6

7
Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду

№ з/п

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Розмір іпотечного покриття, грн

Загальна сума зобов’язань за іпотечними облігаціями, грн

Співвідношення (у відсотках) розміру іпотечного покриття і розміру зобов’язань за іпотечними облігаціями (коефіцієнт іпотечного покриття)

дата

сума

1

2

3

4

5

6

7
Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

№ з/п

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Дата виникнення змін

Іпотечні активи, щодо яких відбулась заміна*

Іпотечні активи, які додатково включені до складу іпотечного покриття

Частка іпотечного активу у складі іпотечного покриття, щодо якого відбулась зміна або який був додатково включений (у відсотках)

Причини заміни або додаткового включення іпотечних активів до складу іпотечного покриття

виключені зі складу іпотечного покриття

включені до складу іпотечного покриття

1

2

3

4

5

6

7

8

9


__________
* Інформація вказується щодо кожного виду іпотечного активу, стосовно якого відбулися зміни (виключення, включення, заміна).Додаток 37
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(підпункт 7 пункту 2 глави 3 розділу ІІІ)

ІНФОРМАЦІЯ
про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

Розкривається інформація щодо заміни фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів, у тому числі її найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, вказуються причини заміни.


Додаток 38
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 1 глави 4 розділу ІІІ)

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів

{Додаток 38 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014, № 1348 від 01.09.2015, № 410 від 12.04.2016, № 923 від 14.09.2016, № 1154 від 24.11.2016}Додаток 39
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(підпункт 18 пункту 1 глави 4 розділу ІІІ)

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1
2
3
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?


Так*

Ні*

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збориАкціонериДепозитарна установаІнше (запишіть)


__________
* Ставиться помітка “Х” у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?


Так*

Ні*

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринкуАкціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків__________
* Ставиться помітка “Х” у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?


Так*

Ні*

Підняттям картокБюлетенями (таємне голосування)Підняттям рукІнше (запишіть)


__________
* Ставиться помітка “Х” у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?


Так*

Ні*

РеорганізаціяДодатковий випуск акційУнесення змін до статутуПрийняття рішення про збільшення статутного капіталу товаристваПрийняття рішення про зменшення статутного капіталу товаристваОбрання або припинення повноважень голови та членів наглядової радиОбрання або припинення повноважень членів виконавчого органуОбрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)Делегування додаткових повноважень наглядовій радіІнше (запишіть)


__________
* Ставиться помітка “Х” у відповідних графах.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) _____

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?


(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:


членів наглядової ради - акціонерів


членів наглядової ради - представників акціонерів


членів наглядової ради - незалежних директорів


членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій


членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій


членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій


членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій


Чи проводила наглядова рада самооцінку?


Так*

Ні*

СкладуОрганізаціїДіяльностіІнші (запишіть)


__________
* Ставиться помітка “Х” у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? _______

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?


Так*

Ні*

Стратегічного плануванняАудиторськийЗ питань призначень і винагородІнвестиційнийІнші (запишіть)


__________
* Ставиться помітка “Х” у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) _____

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?


Так*

Ні*

Винагорода є фіксованою сумоюВинагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акційВинагорода виплачується у вигляді цінних паперів товаристваЧлени наглядової ради не отримують винагородиІнші (запишіть)


__________
* Ставиться помітка “Х” у відповідних графах.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?


Так*

Ні*

Галузеві знання і досвід роботи в галузіЗнання у сфері фінансів і менеджментуОсобисті якості (чесність, відповідальність)Відсутність конфлікту інтересівГраничний вікВідсутні будь-які вимогиІнші (запишіть)__________
* Ставиться помітка “Х” у відповідних графах.

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?


Так*

Ні*

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товаристваБуло проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язкамиДля нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового членаІнше (запишіть)


__________
* Ставиться помітка “Х” у відповідних графах.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ______

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії ________ осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? ______

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?*


Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Затвердження зовнішнього аудитора

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

__________
* Ставити “так” або “ні” у відповідних графах.

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) _____

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) _____

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?


Так*

Ні*

Положення про загальні збори акціонерівПоложення про наглядову радуПоложення про виконавчий органПоложення про посадових осіб акціонерного товаристваПоложення про ревізійну комісію (або ревізора)Положення про акції акціонерного товаристваПоложення про порядок розподілу прибуткуІнше (запишіть)


__________
* Ставиться помітка “Х” у відповідних графах.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*


Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності


Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу


Інформація про склад органів управління товариства


Статут та внутрішні документи


Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення


Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства


__________
* Ставиться “так” або “ні” у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) _____

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?


Так*

Ні*

Не проводились взагаліМенше ніж раз на рікРаз на рікЧастіше ніж раз на рік__________
* Ставиться помітка “Х” у відповідних графах.

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?


Так*

Ні*

Загальні збори акціонерівНаглядова радаВиконавчий органІнше (запишіть)


__________
* Ставиться помітка “Х” у відповідних графах.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) ___

З якої причини було змінено аудитора?


Так*

Ні*

Не задовольняв професійний рівеньНе задовольняли умови договору з аудиторомАудитора було змінено на вимогу акціонерівІнше (запишіть)


__________
* Ставиться помітка “Х” у відповідних графах.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?


Так*

Ні*

Ревізійна комісія (ревізор)Наглядова радаВідділ внутрішнього аудиту акціонерного товаристваСтороння компанія або сторонній консультантПеревірки не проводилисьІнше (запишіть)


__________
* Ставиться помітка “Х” у відповідних графах.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?


Так*

Ні*

З власної ініціативиЗа дорученням загальних зборівЗа дорученням наглядової радиЗа зверненням виконавчого органуНа вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосівІнше (запишіть)


__________
* Ставиться помітка “Х” у відповідних графах.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) ________

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучати інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?


Так*

Ні*

Випуск акційВипуск депозитарних розписокВипуск облігаційКредити банківФінансування з державного і місцевих бюджетівІнше (запишіть)__________
* Ставиться помітка “Х” у відповідних графах.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором


Так, плануємо розпочати переговори


Так, плануємо розпочати переговори в наступному році


Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років


Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років


Не визначились


__________
* Ставиться помітка “Х” у відповідних графах.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) ______

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) _____

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) ______

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ___________; яким органом управління прийнятий: __________________

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ______; укажіть яким чином його оприлюднено:_______________

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності;

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року;

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора;

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років;

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг;

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги;

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг);

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

__________
* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

{Додаток 39 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1348 від 01.09.2015, № 410 від 12.04.2016}Додаток 40
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 1 глави 5 розділу ІІІ)

ІНФОРМАЦІЯ
про випуски іпотечних облігацій

№ з/п

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Номінальна вартість іпотечної облігації
(грн)

Кількість розміщених іпотечних облігацій
(шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Вид іпотечної облігації

Вид процента за іпотечними облігаціями

Дохідність, у відсотках

Розмір іпотечного покриття (грн)

Дата початку обігу іпотечних облігацій

Дата погашення облігацій

Періодичність платежів (за активами та за облігаціями)
(міс.)

Середньозважений строк іпотечних активів та інших активів у складі іпотечного покриття

Середньозважений розмір процентів (доходу) за іпотечними та іншими активами у складі іпотечного покриття

Наявність резервного фонду

Дострокове погашення (передбачено або не передбачено)

Дострокове погашення відбулось або не відбулось

сума іпотечних активів

сума інших активів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Опис

Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям


Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Розмір іпотечного покриття на дату реєстрації випуску іпотечних облігацій, грн

Розмір іпотечного покриття на звітну дату, грн

Загальна сума зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям, грн

Співвідношення розміру іпотечного покриття і розміру зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям, у відсотках (коефіцієнт іпотечного покриття)

1

2

3

4

5

6

7
Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду

№ з/п

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Розмір іпотечного покриття, грн

Загальна сума зобов’язань за іпотечними облігаціями, грн

Співвідношення (у відсотках) розміру іпотечного покриття і розміру зобов’язань за іпотечними облігаціями (коефіцієнт іпотечного покриття)

дата

сума

1

2

3

4

5

6

7
Опис


Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

№ з/п

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Дата виникнення змін

Іпотечні активи, щодо яких відбулась заміна*

Іпотечні активи, які додатково включені до складу іпотечного покриття

Частка іпотечного активу у складі іпотечного покриття, щодо якого відбулась зміна або який був додатково включений
(у відсотках)

Причини заміни або включення

виключені зі складу іпотечного покриття

включені до складу іпотечного покриття

1

2

3

4

5

6

7

8

Опис


__________
* Інформація вказується щодо кожного виду іпотечного активу, стосовно якого відбулися зміни: виключення, включення, заміна.

Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

Складові іпотечного покриття (іпотечні активи та інші активи)

Частка складової:

в розмірі іпотечних активів або інших активів

в загальному розмірі іпотечного покриття

за попередній період*

за звітній період

за попередній період*

за звітній період

у відсотках

сума
(грн)

у відсотках

сума
(грн)

у відсотках

сума
(грн)

у відсотках

сума
(грн)

І. Іпотечні активи (всього), в тому числі:

100


100


1. Права вимоги за грошовими зобов’язаннями, забезпеченими іпотекою, в тому числі:

100


100


1) нерухомого майна житлового призначення (всього), в тому числі:

посвідчені заставною

2) нерухомого майна нежитлового призначення (всього), в тому числі:

посвідчені заставною

ІІ. Інші активи (всього), в тому числі:

100


100


1. Грошові кошти, розміщені емітентом на окремому депозитному рахунку в банку (всього), у тому числі:

1) грошові кошти в національній валюті

2) грошові кошти в іноземній валюті

2. Державні цінні папери

3. Цінні папери, гарантовані державою

Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

Підстава виникнення у емітента прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття

Частка в загальному розмірі іпотечних активів

у відсотках

грн

Видача (надання) кредитів, позик, забезпечених іпотекоюДоговір відступлення права вимогиІнша підставаІнформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

Строк прострочених платежів

Кількість іпотечних активів, шт.

Частка в сукупному розмірі іпотечних активів

Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття

у відсотках

сума
(грн)

у відсотках

сума
(грн)

До 30 днів


30-60 днів


60-90 днів


90-180 днів


Понад 180 днів

Додаток 41
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 1 глави 6 розділу ІІІ)

ІНФОРМАЦІЯ
про випуски іпотечних сертифікатів

№ з/п

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Кількість розміщених іпотечних сертифікатів (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн) (для іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю)

Різновид іпотечного сертифіката

Розмір фіксованого доходу на один іпотечний сертифікат з фіксованою дохідністю

Частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі (на дату реєстрації випуску)

Вартість іпотечних активів на кінець звітного періоду

Дата початку обігу іпотечних сертифікатів

Дата погашення іпотечних сертифікатів

Періодичність платежів (за активами та за різновидами іпотечних сертифікатів) (міс.)

Дострокове погашення передбачено або не передбачено

Дострокове погашення відбулось або не відбулось

(грн)

зменшено на (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Опис

Інформація щодо реєстру іпотечних активів

№ з/п

Кількість власників (осіб)

Обсяг в обігу (грн)

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Сума зобов’язань, які є забезпеченням випуску іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю

Сума платежів за іпотечними сертифікатами участі

іпотечних сертифікатів участі

іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю

іпотечних сертифікатів участі

іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю

номінальна вартість

сумарний розмір процентів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Опис
Додаток 42
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 1 глави 7 розділу ІІІ)

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ
про ФОН*

Найменування фінансової установи, що створила ФОН


Код за ЄДРПОУ фінансової установи, що створила ФОН


Місцезнаходження фінансової установи, що створила ФОН


Найменування ФОН


Дата створення ФОН


Строк дії ФОН


Опис


Інформація про випуски сертифікатів ФОН


Номер свідоцтва про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН

Форма існування та форма випуску сертифікатів ФОН

Загальна вартість розміщених сертифікатів ФОН

Кількість сертифікатів ФОН (шт.)

Обсяг випуску сертифікатів ФОН, розміщених шляхом

Ціна розміщення

Строк обігу сертифікатів ФОН

Частка чистих активів з розрахунку на один сертифікат

Розмір власного капіталу емітента

Номінальна вартість або фіксований дохід

приватної пропозиції

публічної пропозиції

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Опис

Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН**

Найменування юридичної особи власника сертифікатів ФОН

Код за ЄДРПОУ власника сертифікатів ФОН

Місцезнаходження власника сертифікатів ФОН

Дата внесення до реєстру

Кількість сертифікатів ФОН
(шт.)

Від загальної кількості сертифікатів ФОН
(у відсотках)

Кількість за видами сертифікатів ФОН

іменні

на пред’явника

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи власника сертифікатів ФОН

Дата внесення до реєстру

Кількість сертифікатів
(шт.)

Від загальної кількості сертифікатів ФОН
(у відсотках)

Кількість за видами сертифікатів ФОН

іменні

на пред’явникаУсього

Розрахунок вартості чистих активів ФОН
(на кінець звітного періоду)

Назва ФОН

Розрахунок вартості чистих активів ФОН

Кількість сертифікатів ФОН

Вартість чистих активів ФОН, яка припадає на один сертифікат ФОН

вартість майна ФОН (грн)

вартість зобов’язань ФОН (грн)

чисті активи ФОН (грн)

на кінець звітного періоду (грн)

за попередній звітній період (грн)

1

2

3

4

5

6

7
Опис

Правила ФОН**

Найменування фінансової установи, що створила ФОН


Код за ЄДРПОУ емітента


Найменування ФОН


Правила ФОН


Інформація наводиться у описовій формі

__________
* Заповнюється по кожному окремому ФОН, створеному протягом звітного року.
** По кожному випуску окремо.Додаток 43
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 1 глави 8 розділу ІІІ)

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента облігацій місцевих позикДодаток 44
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 5 глави 4 розділу ІІ)

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента


2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії


3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію


4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності


5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство). Зазначається інформація про проведення або непроведення загальних чергових та позачергових зборів та у разі їх непроведення вказуються причини, також зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного. У разі якщо загальні збори не відбулися, вказуються причини


6. Інформація про дивіденди. Інформація про дивіденди заповнюється у разі прийняття рішення про виплату дивідендів. У разі якщо за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось, про це зазначається


За результатами звітного періоду

За результатами періоду, що передував звітному

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн

Нараховані дивіденди на одну акцію, грн

Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн*

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату**

Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату**

Опис


__________
* У випадку виплати акціонерним товариством дивідендів через депозитарну систему України зазначається сума дивідендів, перерахованих акціонерним товариством на рахунок Центрального депозитарію цінних паперів, відкритого в Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках.
** У випадку виплати дивідендів кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів, зазначаються дати таких виплат.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
(емітентом заповнюється та публікується одна з нижченаведених форм)

1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активівОсновні засоби (за залишковою вартістю)Довгострокові фінансові інвестиціїЗапасиСумарна дебіторська заборгованістьГрошові кошти та їх еквівалентиВласний капіталСтатутний капіталНерозподілений прибуток (непокритий збиток)Довгострокові зобов'язання і забезпеченняПоточні зобов'язання і забезпеченняЧистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)Середньорічна кількість простих акцій (шт.)Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду

загальна номінальна вартістьу відсотках від статутного капіталуЗагальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду2. Основні показники фінансово-господарської діяльності банку (тис. грн)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активівГрошові кошти та їх еквівалентиКошти в інших банкахКредити та заборгованість клієнтівУсього зобов’язаньКошти банківКошти клієнтівУсього власного капіталу та частка меншостіСтатутний капіталЧистий прибуток/(збиток)Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн)Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн)3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб’єкта малого підприємництва (тис. грн)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активівОсновні засоби (за залишковою вартістю)Довгострокові фінансові інвестиціїВиробничі запасиСумарна дебіторська заборгованістьГрошові кошти та їх еквівалентиВласний капіталСтатутний капіталНерозподілений прибуток (непокритий збиток)Довгострокові зобов'язання і забезпеченняПоточні зобов'язання і забезпеченняЧистий прибуток (збиток){Додаток 44 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 410 від 12.04.2016}Додаток 45
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента


2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії


3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію


{Положення доповнено новим додатком 45 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}
Додаток 46
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 2 розділу VІ)

ІНФОРМАЦІЯ
в повідомленні про проведення загальних зборів

(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів

51. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активівОсновні засобиДовгострокові фінансові інвестиціїЗапасиСумарна дебіторська заборгованістьГрошові кошти та їх еквівалентиНерозподілений прибутокВласний капіталСтатутний капіталДовгострокові зобов'язанняПоточні зобов'язанняЧистий прибуток (збиток)Середньорічна кількість акцій (шт.)Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періодуЧисельність працівників на кінець періоду (осіб)7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано

________________________________________________________
(дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання)

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Найменування посади

_________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище керівника)


М.П.

___________________________
(дата)

__________
* Рекомендована форма. Розкривається у разі проведення загальних зборів акціонерів, до порядку денного яких включено питання затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства.

{Додаток 46 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 410 від 12.04.2016}

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: