open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
04.03.2009 N 100

Про затвердження

Положення про Громадську колегію

при Державній податковій

адміністрації України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної

податкової адміністрації

N 508 ( v0508225-10 ) від 14.07.2010 }

На виконання рішення Громадської колегії при ДПА України від
18 грудня 2008 року Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Громадську колегію при Державній
податковій адміністрації України у новій редакції (додається).
2. Директору Департаменту масово-роз'яснювальної роботи та
звернень громадян Косарчуку В.П. оприлюднити цей наказ на
офіційному веб-сайті ДПА України.
3. Накази ДПА України від 17.05.2006 N 286 ( v0286225-06 )
"Про затвердження Положення про Громадську колегію при ДПА
України", від 25.07.2006 N 431 ( v0431225-06 ) "Про внесення Змін
до Положення про Громадську колегію при ДПА України", від
30.11.2006 N 728 ( v0728225-06 ) "Про внесення Змін до Положення
про Громадську колегію при ДПА України", від 06.02.2007 N 57
( v0057225-07 ) "Про внесення Змін до Положення про Громадську
колегію при ДПА України" вважати такими, що втратили чинність.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Кайзермана В.О.
Голова С.В.Буряк

Додаток

до наказу ДПА України

04.03.2009 N 100

ПОЛОЖЕННЯ

про Громадську колегію при Державній

податковій адміністрації України

1. Загальні положення
1.1. Громадська колегія при Державній податковій
адміністрації України (далі - Громадська колегія) є постійним
консультативно-дорадчим органом, який утворюється при Державній
податковій адміністрації України (далі - ДПА України) з метою
координації заходів, пов'язаних із проведенням консультацій з
громадськістю з питань реалізації єдиної державної податкової
політики.
1.2. У своїй діяльності Громадська колегія керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента
України та Кабінету Міністрів України, ДПА України, Порядком
залучення громадян до формування та реалізації державної
політики, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
6 січня 2010 року N 10 ( 10-2010-п ), а також цим Положенням.{ Пункт 1.2 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державної податкової адміністрації N 508 ( v0508225-10 ) від
14.07.2010 }
2. Основні завдання Громадської колегії
2.1. Головним завданням Громадської колегії є сприяння
реформуванню державної податкової служби України відповідно до
світових вимог і стандартів. 2.2. Основними завданнями Громадської колегії є: сприяння реалізації громадянами конституційного права на
участь в управлінні державними справами; забезпечення врахування громадської думки у процесі
підготовки та організації виконання рішень ДПА України; підготовка та подання пропозицій до орієнтовного плану
проведення ДПА України консультацій з громадськістю; підготовка пропозицій щодо реформування державної податкової
служби України; сприяння ДПА України у реалізації повноважень шляхом
залучення громадськості; сприяння поліпшенню якості обслуговування податковою службою
суб'єктів оподаткування та налагодження партнерських відносин; надання ДПА України інформації про результати громадських
слухань (інших форм відображення громадської думки) щодо
діяльності державної податкової служби України та реалізації
проекту "Модернізація державної податкової служби України - 1"
(далі - Проект); запровадження прозорих механізмів розв'язання спірних питань,
визначення проблемних питань у податковому законодавстві та
адмініструванні, що потребують надання податкових роз'яснень; організація та проведення спільних конференцій, виставок,
семінарів, "круглих столів" із фінансових, податкових та інших
питань; взаємодія з наглядовою радою за Проектом; забезпечення гласності та прозорості у роботі державної
податкової служби.
3. Права Громадської колегії
Громадська колегія з метою виконання покладених на неї
завдань має право: отримувати в установленому порядку від ДПА України
інформацію, необхідну для виконання визначених завдань; створювати постійно діючі комісії за напрямами реформування
податкової служби України, з розгляду проектів законодавчих актів
з питань оподаткування, поточної діяльності ДПА України,
методології оподаткування, протидії корупції в органах державної
податкової служби; опрацьовувати отримані за результатами проведення
консультацій з громадськістю пропозиції та зауваження з питань
реалізації податкової політики і подавати в установленому порядку
ДПА України узагальнену інформацію; опрацьовувати дані про результати проведення консультацій з
громадськістю, що надійшли від громадських рад при ДПА в АР Крим,
областях, мм. Києві та Севастополі; обговорювати програми та звіти про діяльність ДПА України,
розглядати проекти документів, що стосуються податкових питань (у
т.ч. прав платників податків); систематично інформувати громадськість, зокрема через засоби
масової інформації та електронну мережу Інтернет, про свою
діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання.
4. Склад Громадської колегії
4.1. До складу Громадської колегії включаються представники
громадських та благодійних організацій, великого, середнього та
малого бізнесу, а також адвокатських фірм, професійних спілок та
інших неприбуткових об'єднань громадян, засобів масової інформації
(не більше 1 представника від кожної організації).
4.2. Для включення до складу Громадської колегії необхідно
подати ДПА України лист-заяву за підписом керівника
організації-кандидата разом із: копією статуту/положення; копією свідоцтва про реєстрацію або документа про
легалізацію; заповненою анкетою (щодо діяльності організації та кандидата
на включення до складу Громадської колегії). Форма анкети надається секретаріатом Громадської колегії при
ДПА України.
4.3. Персональний склад Громадської колегії на дворічний
термін затверджується наказом ДПА України за поданням співголів
Громадської колегії згідно з рішенням засідання членів Громадської
колегії та не може перевищувати 55 осіб.
4.4. Зміни до персонального складу Громадської колегії
вносяться відповідно до рішення Голови ДПА України на підставі
письмових заяв члена Громадської колегії, який вибуває, та
претендента на цю посаду, до яких додається витяг з протоколу
засідання керівного складу організації, яку вони представляють.
4.5. Членство у Громадській колегії припиняється відповідно
до рішення Голови ДПА України за поданням секретаріату Громадської
колегії у випадку: звільнення або виходу члена Громадської колегії з
організації, яку він представляє; скасування державної реєстрації організації, яка делегувала
члена Громадської колегії; відсутності члена Громадської колегії двічі поспіль на
засіданнях без поважних причин.
4.6. Включення до персонального складу Громадської колегії
нових членів та припинення членства у колегії здійснюється за
рішенням Громадської колегії на черговому засіданні за поданням
секретаріату Громадської колегії.
4.7. Члени Громадської колегії отримують посвідчення згідно з
Інструкцією про порядок оформлення, виготовлення, видачі та
зберігання службових посвідчень членів Громадської колегії при
Державній податковій адміністрації України.
5. Керівництво Громадської колегії
5.1. Громадську колегію очолюють співголови, які обираються
її членами терміном на два роки. Співголовами є заступник Голови
ДПА України та представник інституту громадянського суспільства.
5.2. Співголови Громадської колегії: забезпечують організацію діяльності колегії та підготовки
засідань; представляють колегію у взаємовідносинах з органами
виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого
самоврядування, засобами масової інформації.
5.3. Співголови мають 5 заступників, які очолюють постійно
діючі комісії.
5.4. Для оперативного вирішення поточних питань Громадська
колегія утворює правління, до складу якого входять співголови
Громадської колегії та заступники - керівники постійно діючих
комісій.
6. Діяльність Громадської колегії
6.1. Положення про Громадську колегію затверджується наказом
ДПА України.
6.2. Громадська колегія провадить свою діяльність відповідно
до річного плану роботи, який затверджується співголовами
Громадської колегії.
6.3. Основною формою роботи Громадської колегії є засідання,
які проводяться в разі потреби, але не рідше ніж один раз на
квартал.
6.4. Засідання Громадської колегії є правомочним, якщо на
ньому присутні не менше половини членів.
6.5. Члени колегії беруть участь у засіданні особисто. У разі
коли член колегії не може бути присутнім на засіданні особисто,
він має право попередньо подати відповідні пропозиції секретаріату
Громадської колегії та направити свого представника.
6.6. Рішення Громадської колегії приймаються відкритим
голосуванням більшістю голосів членів Громадської колегії,
присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів
вирішальним є голос головуючого на засіданні.
6.7. Рішення Громадської колегії мають рекомендаційний
характер і є обов'язковими для розгляду ДПА України.
6.8. За результатами засідання Громадської колегії
складається протокол, який підписують співголови та керівник
секретаріату Громадської колегії.
7. Організаційне забезпечення роботи Громадської колегії
7.1. ДПА України створює необхідні умови для роботи та
проведення засідань Громадської колегії.
7.2. Для організаційного забезпечення роботи Громадської
колегії утворюється робочий орган - секретаріат, порядок роботи
якого визначається Громадською колегією. Керівника секретаріату
призначають співголови Громадської колегії за погодженням з
правлінням колегії.
7.3. Секретаріат готує проект плану проведення засідань
Громадської колегії за пропозицією співголів колегії, контролює
виконання плану проведення засідань, інформує членів колегії і
запрошених про чергове засідання, призначає відповідальних, які
беруть участь у підготовці окремих питань.
Директор Департаменту
масово-роз'яснювальної роботи
та звернень громадян В.П.Косарчук

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: