open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 6 січня 2010 р. N 10

Київ
Про затвердження Порядку

залучення громадян до формування

та реалізації державної політики

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок залучення громадян до формування та
реалізації державної політики (додається).
2. Пункт 2 параграфа 53 Регламенту Кабінету Міністрів
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
18 липня 2007 р. N 950 ( 950-2007-п ) (Офіційний вісник України,
2007 р., N 54, ст. 2180; 2009 р., N 52, ст. 1789, N 78, ст. 2640),
викласти в такій редакції:
"2. Громадське обговорення проектів актів Кабінету Міністрів
проводиться відповідно до законодавства.".

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 51

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 6 січня 2010 р. N 10
ПОРЯДОК

залучення громадян до формування

та реалізації державної політики

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації і
проведення органами виконавчої влади консультацій з громадськістю
з питань формування та реалізації державної політики (далі -
консультації з громадськістю).
2. Консультації з громадськістю проводяться з метою залучення
громадян до участі в управлінні державними справами, надання
можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність
органів виконавчої влади, а також забезпечення гласності,
відкритості та прозорості в діяльності зазначених органів.
Проведення консультацій з громадськістю повинне сприяти
налагодженню системного діалогу органів виконавчої влади і
громадськості, підвищенню якості підготовки та прийняття рішень з
важливих питань державного і суспільного життя з урахуванням
громадської думки, створенню умов для участі громадян у
розробленні проектів таких рішень.
3. Консультації з громадськістю проводяться з питань, що
стосуються суспільно-економічного розвитку держави та інтересів
широких верств населення.
В обов'язковому порядку проводяться консультації з
громадськістю щодо проектів:
нормативно-правових актів, що мають важливе суспільне
значення і стосуються прав і обов'язків громадян, а також актів,
якими передбачається надання пільг, переваг окремим категоріям
суб'єктів господарювання, делегування повноважень органів
виконавчої влади або органів місцевого самоврядування;
регуляторних актів;
державних і регіональних програм економічного, соціального і
культурного розвитку, рішень стосовно стану їх виконання.
4. Організацію і проведення консультацій з громадськістю
забезпечує орган виконавчої влади, який безпосередньо готує
пропозиції щодо реалізації державної політики у відповідній сфері
державного і суспільного життя або є головним розробником проекту
нормативно-правового акта.
5. Для координації заходів, пов'язаних з проведенням
консультацій з громадськістю та моніторингу врахування громадської
думки, при органах виконавчої влади утворюються в установленому
порядку постійно діючі колегіальні виборні консультативно-дорадчі
органи - громадські ради.
6. Консультації з громадськістю проводяться у формі
публічного громадського обговорення (безпосередня форма) та
вивчення громадської думки (опосередкована форма).
7. Публічне громадське обговорення передбачає організацію і
проведення:
конференцій, семінарів, форумів, громадських слухань, круглих
столів, зборів, зустрічей з громадськістю, громадських приймалень;
теле- або радіодебатів, дискусій, діалогів, інтерв'ю та інших
передач теле- і радіомовлення, Інтернет-конференцій, електронних
консультацій, телефонних "гарячих ліній", інтерактивного
спілкування в інших сучасних формах.
8. Вивчення громадської думки здійснюється шляхом:
проведення соціологічних досліджень та спостережень
(опитування, анкетування, контент-аналіз інформаційних матеріалів,
фокус-групи);
запровадження спеціальних рубрик у друкованих та електронних
засобах масової інформації;
проведення експрес-аналізу коментарів, відгуків, інтерв'ю,
інших матеріалів у пресі, на радіо та телебаченні для визначення
позиції різних соціальних груп;
опрацювання та узагальнення висловлених у зверненнях громадян
зауважень і пропозицій;
проведення аналізу інформації, що надходить до спеціальних
скриньок.
9. Органи виконавчої влади складають щороку орієнтовний план
проведення консультацій з громадськістю виходячи з основних
завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів
України, Державною програмою економічного і соціального розвитку
України, орієнтовним планом законопроектних робіт та іншими
документами, а також з урахуванням пропозицій громадської ради.
Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю
затверджується до 1 січня та оприлюднюється у засобах масової
інформації, на веб-сайтах органів виконавчої влади або доводиться
до відома громадян в інший прийнятний спосіб.
10. З метою організації та проведення консультацій з
громадськістю з визначеної тематики орган виконавчої влади
розробляє план, у якому зазначаються перелік питань (проблем),
форма і строки проведення консультацій, порядок оприлюднення
інформації про їх проведення та врахування результатів.
11. Інформаційне повідомлення про проведення консультацій з
громадськістю оприлюднюється органами виконавчої влади у засобах
масової інформації, на веб-сайті відповідного органу виконавчої
влади.
12. До участі у проведенні консультацій з громадськістю
залучаються органи місцевого самоврядування. Органи виконавчої
влади забезпечують органи місцевого самоврядування
інформаційно-аналітичними, методичними та іншими матеріалами з
питань, пов'язаних з проведенням консультацій.
13. Органи виконавчої влади під час проведення консультацій з
громадськістю взаємодіють із засобами масової інформації, надають
їм необхідні інформаційно-аналітичні матеріали.
14. Узагальнені дані про результати проведення консультацій з
громадськістю подаються міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими
держадміністраціям Громадській раді при Кабінеті Міністрів
України, а районними, районними у мм. Києві та Севастополі
держадміністраціями - громадській раді при Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та
Севастопольській міській держадміністрації.
15. Публічне громадське обговорення організовується і
проводиться органом виконавчої влади у такому порядку:
визначення питання (проблеми) для обговорення;
прийняття рішення про проведення обговорення;
розроблення плану заходів з організації та проведення
обговорення;
визначення способів і строку проведення обговорення;
оприлюднення інформації про проведення обговорення;
забезпечення репрезентативності різних соціальних груп
населення у процесі проведення обговорення (залучення їх
представників з урахуванням соціальної структури суспільства,
об'єднань громадян, що провадять свою діяльність у відповідній
галузі (сфері) чи на території відповідної
адміністративно-територіальної одиниці);
розроблення експертних пропозицій щодо шляхів вирішення
питання (розв'язання проблеми);
обговорення та збирання інформації про оцінювання
громадськістю ефективності запропонованого рішення, його
альтернативи;
проведення аналізу можливих результатів виконання прийнятого
рішення для різних соціальних груп населення;
урахування результатів обговорення під час прийняття
остаточного рішення;
оприлюднення у засобах масової інформації, на веб-сайтах
органів виконавчої влади, на урядовому веб-сайті "Громадянське
суспільство і влада" результатів обговорення, прийнятого
остаточного рішення та його обґрунтування, а також відомостей про
стан врахування поданих пропозицій.
16. Планом заходів з організації і проведення публічного
громадського обговорення в обов'язковому порядку передбачається:
проведення інформаційної кампанії для надання попередніх
відомостей з питань, винесених на обговорення;
оцінювання можливих наслідків прийняття рішення;
забезпечення репрезентативності відповідних соціальних груп
населення;
утворення робочої групи з питань організаційного забезпечення
обговорення;
проведення аналізу можливих результатів виконання прийнятого
рішення для різних соціальних груп населення;
визначення регламенту подання пропозицій;
проведення моніторингу обговорення та оцінки його
результатів;
строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення;
урахування результатів обговорення під час прийняття
остаточного рішення та інформування про це громадськості;
вирішення інших організаційних питань.
17. В інформаційному повідомленні про проведення консультацій
з громадськістю у формі публічного громадського обговорення
зазначаються:
найменування органу виконавчої влади, який проводить
обговорення;
зміст питання (проблеми) або назва проекту акта, винесеного
на обговорення;
варіанти вирішення питання (розв'язання проблеми);
соціальні групи населення, на які впливає або може вплинути
прийняте рішення;
можливі наслідки проведення в життя кожного альтернативного
рішення для різних соціальних груп населення;
спосіб забезпечення участі в обговоренні представників
визначених соціальних груп населення;
регламент участі громадськості в обговоренні;
відомості про строк, місце і час проведення заходів, порядок
обговорення, акредитації представників засобів масової інформації,
реєстрації учасників;
адреса, строк і форма подання письмових пропозицій та
відгуків;
адреса і номер телефону, за яким надаються консультації з
обговорюваного питання;
строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення.
18. Для проведення публічного громадського обговорення шляхом
електронних консультацій використовується урядовий веб-сайт
"Громадянське суспільство і влада" та веб-сайти органів виконавчої
влади.
Координація робіт із забезпечення технічної підтримки
урядового веб-сайту "Громадянське суспільство і влада" та його
супроводження, встановлення регламенту і стандартів обміну
інформацією здійснюється Секретаріатом Кабінету Міністрів України.
19. Орган виконавчої влади для проведення електронних
консультацій з громадськістю розміщує на урядовому веб-сайті
"Громадянське суспільство і влада" та веб-сайті відповідного
органу виконавчої влади:
проект акта, винесеного на обговорення;
інформацію про можливі наслідки виконання прийнятого рішення
для різних соціальних груп населення;
відомості про строки проведення обговорення на урядовому
веб-сайті "Громадянське суспільство і влада" та веб-сайті
відповідного органу виконавчої влади, а також про інші способи
проведення консультацій із зазначенням місця і строку їх
проведення;
електронну адресу і номер телефону, за яким надаються
консультації з обговорюваного питання.
20. Публічне громадське обговорення розпочинається з дня
оприлюднення інформаційного повідомлення про його проведення.
Строк проведення публічного громадського обговорення
визначається органом виконавчої влади і повинен становити не менш
як один місяць.
21. Пропозиції та зауваження подаються у письмовій формі,
надсилаються електронною поштою, через Інтернет, урядовий вебсайт
"Громадянське суспільство і влада" та засоби масової інформації.
Пропозиції і зауваження, що надходять на урядовий веб-сайт
"Громадянське суспільство і влада" та веб-сайти органів виконавчої
влади, оприлюднюються протягом двох днів з моменту надходження
пропозицій і зауважень.
Усні пропозиції і зауваження, зокрема висловлені по телефону,
фіксуються з обов'язковим зазначенням прізвища, імені та по
батькові громадянина, його адреси.
Об'єднання громадян, наукові та експертні організації, інші
юридичні особи подають пропозиції і зауваження у письмовій формі
із зазначенням найменування та юридичної адреси.
Анонімні пропозиції не реєструються і не розглядаються.
Під час конференцій, семінарів, форумів, громадських слухань,
круглих столів, зборів, зустрічей з громадськістю ведеться
протокол, у якому фіксуються висловлені пропозиції і зауваження.
22. Пропозиції і зауваження, що надійшли під час публічного
громадського обговорення, вивчаються та аналізуються із залученням
у разі потреби відповідних фахівців.
23. Результати публічного громадського обговорення доводяться
органом виконавчої влади до відома громадськості шляхом
оприлюднення в засобах масової інформації, на веб-сайті
відповідного органу виконавчої влади, урядовому веб-сайті
"Громадянське суспільство і влада" з обов'язковим обґрунтуванням
прийнятого рішення щодо неврахування пропозицій та зауважень
громадськості.
24. Вивчення громадської думки організовується і проводиться
органом виконавчої влади у такому порядку:
визначення потреби у дослідженні громадської думки з певного
питання;
зазначення строку, форм і методів вивчення громадської думки;
визначення першочергових питань, з яких проводиться вивчення
громадської думки, альтернативних пропозицій щодо їх вирішення;
визначення організації, на яку покладається проведення
дослідження;
зазначення ступеня репрезентативності соціальних груп
населення, які охоплюються дослідженням;
отримання підсумкової інформації про результати вивчення
громадської думки;
формулювання громадської думки щодо запропонованого рішення;
урахування громадської думки під час прийняття органом
виконавчої влади остаточного рішення;
оприлюднення у засобах масової інформації, на веб-сайтах
органів виконавчої влади результатів вивчення громадської думки.
25. У підсумковій інформації про результати вивчення
громадської думки відображаються такі відомості:
назва адміністративно-територіальної одиниці чи визначення
окремої соціальної групи населення, щодо якої проводилося вивчення
громадської думки;
тема та питання, з яких проводилося вивчення громадської
думки;
форми і методи, що застосовувалися для вивчення громадської
думки;
ступінь допустимого відхилення від обраної моделі
дослідження;
інформація про осіб, що проводили дослідження;
формулювання громадської думки щодо запропонованого рішення
та її урахування під час прийняття органом виконавчої влади
остаточного рішення;
причини неприйнятності позицій громадськості.
26. Для організації вивчення громадської думки з метою
отримання об'єктивної та достовірної інформації органи виконавчої
влади можуть відповідно до законодавства укладати договори з
дослідницькими організаціями, окремими фахівцями, експертами,
об'єднаннями громадян на умовах відкритого конкурсу на проведення
фахових, науково обґрунтованих соціологічних досліджень,
спостережень, експрес-аналізу позицій різних соціальних груп.
27. Результати проведення консультацій з громадськістю
враховуються органом виконавчої влади під час прийняття
остаточного рішення або в подальшій роботі.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: