open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ

ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
19.05.2011 N 135
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

енергетики та вугільної промисловості

N 436 ( v0436732-13 ) від 03.07.2013 }
Про створення комітету з конкурсних торгів

Міністерства енергетики

та вугільної промисловості України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

енергетики та вугільної промисловості

N 503 ( v0503732-11 ) від 15.09.2011

N 730 ( v0730732-11 ) від 21.11.2011 }

Відповідно до Цивільного ( 435-15 ) та Господарського
кодексів України ( 436-15 ), ст. 11 Закону України "Про здійснення
державних закупівель" ( 2289-17 ), Типового положення про комітет
з конкурсних торгів, затвердженого наказом Міністерства економіки
України від 26.07.2010 N 916 ( z0622-10 ), та з метою забезпечення
ефективного використання державних коштів Н А К А З У Ю:
1. Створити комітет з конкурсних торгів Міністерства
енергетики та вугільної промисловості України (далі - Комітет).
2. Затвердити персональний склад Комітету, що додається.
3. Затвердити Положення про Комітет, що додається.
4. Призначити головою Комітету заступника Міністра -
керівника апарату Макуху В.О.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра - керівника апарату Макуху В.О.
Міністр Ю.Бойко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

енергетики та вугільної

промисловості України

19.05.2011 N 135

СКЛАД

комітету з конкурсних торгів

Міністерства енергетики

та вугільної промисловості України

МАКУХА - голова комітету з конкурсних торгів,
Володимир Олексійович заступник Міністра - керівник апарату
КОНСТАНТІНОВ - директор Департаменту стратегічної
Микита Ігорович політики, інвестицій

та ядерно-енергетичного комплексу
КИРЮШИН - директор Департаменту з питань
Ігор Володимирович нафтової, газової, торф'яної,

нафтопереробної промисловості

та альтернативних видів палива
ДЯЧУК - директор Адміністративного
Григорій Іванович господарського департаменту
МАРЧУК - заступник директора Департаменту
Любов Сергіївна юридичного забезпечення
СОРКІН - заступник директора Департаменту
Борис Владиславович електроенергетики
ОЛЕКСИН - заступник начальника відділу аналізу
Сергій Ярославович фінансових порушень та контролю

у сфері державних закупівель управління

внутрішнього фінансового контролю

Департаменту промислової

і економічної безпеки, охорони праці

та цивільного захисту
БАБОШИН - заступник начальника управління -
Арсеній Миколайович начальник відділу цивільного захисту

та протипожежної безпеки підприємств

Департаменту промислової

і економічної безпеки, охорони праці

та цивільного захисту
ДРАГАН - завідувач Сектору з питань запобігання
Василь Михайлович та протидії корупції
ГОРОВЕНКО - головний спеціаліст відділу
Євгеній Вікторович виробничих програм та показників

управління виробничих програм

Департаменту вугільної промисловості
БЕЛІКОВ - головний спеціаліст відділу аналізу
Юрій Борисович фінансових порушень та контролю

у сфері державних закупівель

Департаменту промислової

і економічної безпеки, охорони праці

та цивільного захисту
ВІВЧАРЕНКО - директор Департаменту
Олександр Васильович вугільної промисловості
ЧЕРНОВ - заступник директора Департаменту
Петро Анатолійович стратегічної політики, інвестицій

та ядерно-енергетичного комплексу -

начальник управління

ядерно-енергетичного комплексу.
{ Склад із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
енергетики та вугільної промисловості N 503 ( v0503732-11 ) від
15.09.2011, N 730 ( v0730732-11 ) від 21.11.2011 }

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

енергетики та вугільної

промисловості України

19.05.2011 N 135

ПОЛОЖЕННЯ

про комітет з конкурсних торгів

Міністерства енергетики

та вугільної промисловості України

I. Загальні положення
1. Це Положення розроблено відповідно до ст. 11 Закону
України "Про здійснення державних закупівель" ( 2289-17 )
(далі - Закон) та Типового положення про комітет з конкурсних
торгів, затвердженого наказом Міністерства економіки України
від 26.07.2010 N 916 ( z0622-10 ).
2. Комітет з конкурсних торгів (далі - комітет) - службові
(посадові) особи Міненерговугілля, призначені відповідальними
за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом
( 2289-17 ).
3. Метою створення комітету є організація та проведення
процедур закупівель товарів, робіт і послуг для потреб
центрального апарату Міністерства енергетики та вугільної
промисловості України на засадах колегіальності
та неупередженості.
4. Комітет у своїй діяльності керується цим Положенням,
Законом ( 2289-17 ) та іншими нормативно-правовими актами.
II. Порядок створення

та організація діяльності комітету
1. Склад комітету, Положення та зміни до нього затверджується
наказом Міненерговугілля. До складу комітету не можуть входити
посадові особи та представники учасників, члени їх сімей, а також
народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної
Республіки Крим та депутати місцевих рад.
2. До складу комітету входить не менше п'яти осіб. Членство
в комітеті не має створювати протиріччя між інтересами замовника
та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі,
наявність якого може вплинути на об'єктивність та неупередженість
прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.
3. Керівництво роботою комітету здійснює його голова, який
є посадовою особою Міненерговугілля, призначається наказом
Міністерства та має право на підписання договорів про закупівлю. Голова комітету організовує роботу комітету і несе
персональну відповідальність за виконання покладених на комітет
функцій.
4. Голова комітету призначає заступника голови,
відповідального секретаря з числа членів комітету та визначає
функції кожного члена комітету. У разі відсутності голови комітету його обов'язки виконує
заступник голови комітету. За рішенням комітету для надання консультацій з технічних
питань, що зазначені в документації конкурсних торгів можуть
залучатись службові (посадові) та інші особи структурних
підрозділів Міненерговугілля.
5. Формою роботи комітету є засідання, які скликаються
головою комітету. Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні комітету,
та порядок денний доводяться до членів комітету не пізніше ніж
за два дні до засідання.
6. На засіданнях комітету підлягають розгляду такі питання: - планування здійснення процедур закупівель; - складання та затвердження річного плану державних
закупівель; - вибір процедури закупівлі; - інші питання відповідно до Закону ( 2289-17 ).
7. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітету,
приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше двох
третин членів комітету. За умови рівного розподілу голосів голос голови комітету
є вирішальним.
8. Рішення комітету оформляється протоколом, який
підписується усіма членами комітету, присутніми на засіданні
комітету. У разі відмови члена комітету підписати протокол
про це зазначається у протоколі із зазначенням причин відмови.
III. Головні функції комітету
Комітет відповідає за організацію та проведення процедур
закупівель. У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких
функцій: - планування протягом року здійснення процедур закупівель
відповідно до затвердженого кошторису; - складання та затвердження річного плану державних
закупівель; - здійснення вибору процедури закупівлі; - проведення процедури закупівель та попередньої кваліфікації
учасників; - забезпечення рівних умов для всіх учасників, об'єктивного
та чесного вибору переможця; - надання роз'яснення особам, що виявили намір взяти участь
у процедурі закупівлі, щодо змісту документації конкурсних торгів
(кваліфікаційної документації) у разі отримання від останніх
відповідних запитів; - організація приймання, зберігання, розкриття пропозиції
конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій),
забезпечує вибір найбільш економічно вигідної пропозиції
на підставі критеріїв та методики оцінки, визначених
у документації з конкурсних торгів (кваліфікаційній документації); - проведення переговорів з учасниками при проведенні
процедури закупівлі в одного учасника; оформлення документів,
необхідних для погодження застосування процедури закупівлі
в одного учасника у встановленому законодавством порядку; - забезпечення складання, затвердження та зберігання
відповідних документів з питань державних закупівель, визначених
Законом ( 2289-17 ); - оприлюднення інформації про здійснення закупівель
відповідно до вимог Закону ( 2289-17 ); - ведення необхідної звітності щодо здійснення процедур
закупівель відповідно до вимог законодавства; - вжиття на добровільній основі належних заходів, у тому
числі з призупиненням процедури закупівлі, для врегулювання
питань, зазначених у зверненні з вимогою щодо усунення порушення
під час проведення процедури закупівлі; - забезпечення надання інформації, у тому числі документів,
необхідних для розгляду скарг, які було подано до органу
оскарження; - сприяння органам, що здійснюють державне регулювання
та контроль у сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень
відповідно до законодавства, зокрема створення належних умов для
проведення перевірок, надання у встановлений строк необхідних
документів і відповідних пояснень; - здійснення інших дій, передбачених Законом ( 2289-17 ).
IV. Права та обов'язки членів комітету
1. Члени комітету мають право: - виносити питання на розгляд комітету; - знайомитися з усіма матеріалами щодо розгляду, оцінки
та порівняння пропозицій конкурсних торгів (цінових
та кваліфікаційних пропозицій) учасників процедур закупівель; - одержувати від структурних підрозділів Міненерговугілля
інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель; - заносити свою окрему думку до протоколів засідань комітету; - здійснювати інші дії, передбачені Законом ( 2289-17 ).
2. Члени комітету зобов'язані: - організовувати та проводити процедури закупівель; - брати участь в усіх його засіданнях особисто; - забезпечувати рівні умови для всіх учасників процедур
закупівель, об'єктивний вибір переможця; - в установленому порядку визначати переможців процедур
закупівель, пропозиції конкурсних торгів (цінові та кваліфікаційні
пропозиції) яких за результатами оцінки визначені найбільш
економічно вигідними та акцептовані; - сприяти органам, що здійснюють державне регулювання
та контроль у сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень
відповідно до законодавства, зокрема створення належних умов для
проведення перевірок, надання у встановлений строк необхідних
документів і відповідних пояснень; - вживати у випадках, передбачених законодавством,
відповідних заходів щодо забезпечення захисту інформації
при здійсненні процедур закупівель; - пройти навчання та/або підвищення кваліфікації спеціалістів
у сфері здійснення державних закупівель у порядку, встановленому
Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Члени комітету на його засіданнях беруть участь в обговоренні
та прийнятті рішень щодо планування здійснення процедур
закупівель, складання та затвердження річного плану державних
закупівель, вибору та проведення процедури закупівель
і попередньої кваліфікації учасників, результатів розгляду, оцінки
та порівняння пропозицій конкурсних торгів (цінових
та кваліфікаційних пропозицій), визначення переможців процедур
закупівель, здійсненні інших дій, передбачених Законом
( 2289-17 ). Члени комітету зобов'язані дотримуватися вимог цього
Положення, Закону ( 2289-17 ) та інших нормативно-правових актів,
об'єктивно та неупереджено розглядати пропозиції конкурсних торгів
(цінові та кваліфікаційні пропозиції) учасників процедур
закупівель, забезпечувати збереження конфіденційності інформації,
що стосується діяльності комітету, та інформації, наданої
учасниками (учасниками попередньої кваліфікації). Інформація щодо
розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів надається виключно
Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, органам,
що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель,
органу оскарження та суду.
3. Голова комітету: - організовує роботу комітету і несе персональну
відповідальність за виконання покладених на комітет функцій; - приймає рішення щодо проведення засідань комітету; - визначає дату і місце проведення засідань комітету; - пропонує порядок денний засідань комітету; - веде засідання комітету; - призначає заступника (заступників) голови
та відповідального секретаря комітету із числа членів комітету; - визначає функції кожного члена комітету; - вносить на розгляд Міністра пропозиції щодо змін у складі
комітету; - здійснює інші повноваження відповідно до законодавства. Рішення голови комітету щодо призначення заступника
(заступників) голови та відповідального секретаря комітету,
визначення функцій кожного члена комітету та вирішення інших
питань заносяться до протоколу засідання комітету.
4. З метою організації проведення процедур закупівлі
за окремими програмами бюджетного фінансування або за напрямками
закупівельної діяльності Міненерговугілля за рішенням комітету
створюються робочі експертні групи, до складу яких входять
як члени комітету, так і інші спеціалісти Міненерговугілля. Основними завданнями, що ставляться перед робочою експертною
групою, є підготовка організації та проведення процедур,
визначених у річному плані державних закупівель товарів, робіт
і послуг, які стосуються напрямку її діяльності.
4.1. Порядок роботи робочої експертної групи визначається
її головою, який призначається рішенням голови комітету із членів
комітету.
4.2. Кількісний та персональний склад робочої експертної
групи визначається на підставі завдань, які перед нею ставляться.
Рішення щодо створення робочої експертної групи, а також
її кількісного та персонального складу фіксується в протоколі
засідання комітету.
4.3. Члени робочої експертної групи зобов'язані зберігати
конфіденційність інформації, що стосується їх діяльності в складі
робочої експертної групи.
5. Секретар комітету призначається головою комітету
у встановленому цим Положенням порядку.
5.1. Секретар комітету організовує проведення засідань
комітету, контролює підготовку матеріалів до засідання, веде,
оформляє та зберігає протоколи засідань, забезпечує дотримання
вимог законодавства з питань діловодства у роботі з документами
і оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних
питань його діяльності, за дорученням голови виконує іншу
організаційну роботу.
5.2. Секретар комітету здійснює контроль за підготовкою
робочими експертними групами документів, необхідних для проведення
процедур закупівлі, шляхом перевірки їх оформлення і відповідності
затвердженим формам. Усі зазначені документи візуються секретарем
комітету перед їх поданням на підпис голові комітету
або винесенням на розгляд засідання комітету. Документи, що виносяться на розгляд комітету передаються
секретарю не пізніше ніж за два робочих дні до проведення
засідання.
5.3. Секретар комітету (або особа, що його заміщує) надає
особам, які звернулися з відповідним запитом, документацію
конкурсних торгів (кваліфікаційну документацію) та зміни до неї
(за наявності) у прошитому вигляді з пронумерованими сторінками,
засвідчені підписом голови комітету (виконуючого обов'язки голови)
і скріплені печаткою замовника.
5.4. Секретар комітету відповідає за збереження документів
щодо проведення процедур закупівлі, які передаються йому
на зберігання робочими групами комітету в місячний термін після
складання звіту про проведення закупівлі.
5.5. Секретар комітету відповідає за своєчасне надання
Уповноваженому органу (Мінекономрозвитку) та Державній
казначейській службі України затверджених річних планів закупівель
та змін до них, ведення та узагальнення іншої необхідної звітності
щодо діяльності комітету, передбаченої чинним законодавством.
5.6. За відсутності секретаря комітету його обов'язки виконує
інший член комітету, визначений головою комітету.
V. Відповідальність
1. Члени комітету несуть персональну відповідальність
за прийняті ними рішення відповідно до законів України.
2. Голова та секретар комітету несуть відповідальність
за повноту та достовірність інформації, що публікується
в державному офіційному друкованому виданні з питань державних
закупівель та оприлюднюється на веб-порталі Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України з питань закупівель.
{ Положення в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної
промисловості N 730 ( v0730732-11 ) від 21.11.2011 }

Заступник Міністра -
керівник апарату В.О.Макуха

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: