open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
17.02.2011 N 244

Про затвердження Процедури встановлення

тарифів на теплову енергію, її виробництво,

транспортування, постачання

Відповідно до Закону України "Про Національну комісію
регулювання ринку комунальних послуг України" ( 2479-17 ), Указу
Президента України від 14.03.95 N 213/95 ( 213/95 ) "Про заходи
щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань
регулювання електроенергетики України" Національна комісія
регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Процедуру встановлення тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування, постачання (додається).
2. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного
опублікування.
Голова Комісії С.Тітенко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва М.Бродський
(Рішення N 178 від 15.02.2011
про погодження проекту
регуляторного акта)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної

комісії регулювання

електроенергетики

17.02.2011 N 244

ПРОЦЕДУРА

встановлення тарифів на теплову енергію,

її виробництво, транспортування, постачання

I. Загальні положення
1.1. Ця Процедура встановлення тарифів на теплову енергію, її
виробництво, транспортування, постачання (далі - Процедура)
розроблена відповідно до Законів України "Про Національну комісію
регулювання ринку комунальних послуг України" ( 2479-17 ), "Про
теплопостачання" ( 2633-15 ).
1.2. Ця Процедура застосовується Національною комісією
регулювання електроенергетики України (далі - НКРЕ, Комісія) при
встановленні тарифів та поширюється на всіх суб'єктів
господарської діяльності, які здійснюють або мають намір
здійснювати господарську діяльність з виробництва,
транспортування, постачання теплової енергії.
1.3. У цій Процедурі нижченаведені терміни вживаються в
такому значенні: базовий період - календарний рік, який передує плановому
періоду; відкрите засідання - форма обговорення та прийняття
відповідних рішень, яка застосовується НКРЕ за процедурою, що
визначена її регламентом; встановлення тарифів - затвердження НКРЕ рівнів тарифів за
визначеною структурою для суб'єктів господарювання, які здійснюють
господарську діяльність з виробництва, транспортування, постачання
теплової енергії; заява - офіційне письмове звернення до НКРЕ щодо встановлення
тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування,
постачання з повним комплектом документів, передбачених цією
Процедурою; заявник - суб'єкт господарювання, який офіційно звертається
до НКРЕ з заявою; ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право
ліцензіата на провадження зазначеного в ньому певного виду
господарської діяльності протягом визначеного строку в разі його
встановлення Кабінетом Міністрів України за умови виконання
ліцензійних умов; ліцензіат - суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на
провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає
ліцензуванню (виробництво теплової енергії, транспортування її
магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та
постачання теплової енергії); нецільове або необґрунтоване використання коштів,
передбачених встановленими тарифами, - використання ліцензіатом
коштів на цілі або в розмірах, не передбачених структурою
встановлених тарифів та схваленою НКРЕ інвестиційною програмою; плановий період - період тривалістю 12 місяців, на який
здійснюються розрахунки тарифів; структура тарифів - перелік економічно обґрунтованих витрат
заявника на здійснення у плановому періоді певного виду
ліцензованої діяльності, що групуються за статтями витрат
собівартості відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 31.12.99 N 318 ( z0027-00 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 19.01.2000 за N 27/4248 (із змінами),
та витрат із прибутку, на основі яких розраховуються та
встановлюються тарифи; тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування,
постачання - вартість вироблення, транспортування, постачання
одиниці (1 Гкал) теплової енергії відповідної якості як грошовий
вираз планових економічно обґрунтованих витрат з урахуванням
належного прибутку.
1.4. Заявник зобов'язаний використовувати кошти, отримані
внаслідок здійснення ліцензованої діяльності за встановленими НКРЕ
тарифами, виключно на витрати, які передбачені структурою
встановлених тарифів та схваленою НКРЕ інвестиційною програмою.
1.5. Закупівля будь-яких товарів, робіт, послуг, передбачених
структурою встановлених тарифів, здійснюється ліцензіатом на
тендерних засадах згідно з діючими нормативно-правовими актами.
1.6. Розрахунки тарифів виконуються заявником відповідно до
вимог затвердженого НКРЕ Порядку формування тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування та постачання
( z0366-11 ) та надаються до НКРЕ разом із заявою як додатки до
заяви.
1.7. Рішення щодо встановлення тарифів приймається НКРЕ на
відкритих засіданнях шляхом всебічного та повного з'ясування
позицій усіх учасників відкритих засідань, які проводяться після
розгляду наданих заявником документів та аналізу результатів
фінансово-господарської діяльності заявника відповідними
управліннями НКРЕ і підготовки їх пропозицій, і оформлюється
постановою.
1.8. Рішення Комісії щодо рівнів встановлених тарифів
підлягають публікації у друкованому виданні Комісії -
Інформаційному бюлетені НКРЕ, до рішення про встановлення тарифів
додається структура тарифів, яка не підлягає опублікуванню.
II. Вимоги до оформлення заяви
Для встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво,
транспортування, постачання заявник подає до НКРЕ заяву за
встановленою формою (додаток 1) і такі документи у друкованому та
електронному вигляді:
2.1. пояснювальна записка щодо необхідності встановлення
нових тарифів, що включає обґрунтування планових витрат ліцензіата
за їх складовими та аналіз результатів фінансово-господарської
діяльності за базовий період і очікувані зміни у плановому
періоді;
2.2. розрахунки тарифів на плановий період, які виконуються
відповідно до вимог затвердженого НКРЕ Порядку формування тарифів
на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання
( z0366-11 );
2.3. річні плани виробництва, транспортування, постачання
теплової енергії, погоджені та затверджені в установленому
порядку;
2.4. інвестиційна програма, розроблена відповідно до вимог
затвердженого НКРЕ Порядку формування тарифів на теплову енергію,
її виробництво, транспортування та постачання ( z0366-11 ),
затверджена і погоджена в установленому порядку, з визначенням
обсягів та джерел фінансування;
2.5. звіти про виконання ліцензіатом за базовий період та з
початку поточного року інвестиційної програми, яка була врахована
в діючих тарифах. У разі невиконання ліцензіатом інвестиційної
програми НКРЕ може зменшити діючі тарифи ліцензіата, вилучивши із
структури тарифів невикористані кошти, що були передбачені на
реалізацію інвестиційної програми, або врахувати ці кошти як
джерело фінансування інвестиційної програми на плановий період;
2.6. довідка щодо сумарної встановленої потужності джерел
теплової енергії;
2.7. висновок Національного агентства України з питань
забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів щодо
нормативних витрат умовного палива та електроенергії на
виробництво теплової енергії та нормативних втрат теплової енергії
в теплових мережах на плановий період;
2.8. копії статистичної звітності за базовий період та з
початку поточного року: баланс (форма 1) ( z0396-99 ); звіт про фінансові результати (форма 2) ( z0397-99 ); звіт про витрати виробництва продукції, виконання робіт та
надання послуг (форма 1-С); звіт із праці (форма N I-ПВ) ( vb307202-10, vd307202-10 ); звіт за формою "1-підприємництво" ( va365202-10 ); звіт про наявність та рух основних засобів (форма 11-ОЗ)
( vb255202-10 ); звіт про постачання теплової енергії ( форма N I-теп.)
( vb371202-10 ); звіт про результати використання палива, теплової енергії та
електроенергії (форма 11-МТП) ( vb281202-10 ).
III. Порядок та строки розгляду заяви
3.1. Заява на встановлення тарифів та зазначені в розділі 2
Процедури документи подаються для реєстрації до управління
справами НКРЕ.
3.2. Термін розгляду заяви становить один календарний місяць.
3.3. У разі якщо заява та додані документи не відповідають
вимогам розділу 2 Процедури, заява залишається без розгляду, про
що НКРЕ письмово повідомляє ліцензіата протягом десяти робочих
днів з дня реєстрації заяви.
3.4. НКРЕ може вимагати в заявника додаткові письмові
обґрунтування щодо наданих матеріалів та/або іншу додаткову
інформацію, необхідну для вирішення конкретних питань, які виникли
при розгляді заяви.
3.5. НКРЕ може ініціювати проведення експертизи розрахунків і
обґрунтовуючих матеріалів та інвестиційної програми заявника.
3.6. Термін розгляду заяви подовжується на період з дати
письмового звернення НКРЕ щодо реалізації пунктів 3.4 і 3.5 цієї
Процедури до дати отримання письмової відповіді заявника та (або)
результатів експертизи.
3.7. Рішення щодо встановлення тарифів, їх структури та
схвалення інвестиційної програми і джерел її фінансування
приймаються на відкритих засіданнях НКРЕ.
3.8. Копії постанов НКРЕ про встановлення тарифів та
схвалення інвестиційної програми надсилаються заявнику листом
протягом десяти робочих днів після прийняття відповідного рішення
на відкритому засіданні НКРЕ.
IV. Умови зміни тарифів
4.1. Зміна тарифів може бути ініційована ліцензіатом шляхом
надання до НКРЕ відповідної заяви щодо встановлення тарифів,
оформленої та зареєстрованої відповідно до вимог, зазначених у
розділах 2 та 3 цієї Процедури.
4.2. Підставою для звернення ліцензіата щодо встановлення
тарифів можуть бути обставини, що впливають або можуть вплинути на
результати діяльності ліцензіата в період регулювання, а саме: 4.2.1 зміна обсягів виробництва, транспортування, постачання
теплової енергії, урахованих при встановленні діючих тарифів,
більше ніж на 5%; 4.2.2 зміна в установленому порядку інвестиційної програми
ліцензіата, якщо це призводить до зміни тарифів більше ніж на 5%
від установленого рівня; 4.2.3 зміна протягом строку дії тарифів витрат на здійснення
ліцензованої діяльності з виробництва, транспортування, постачання
теплової енергії, що склалася з причин, незалежних від заявника:
ставок податків і зборів (обов'язкових платежів), рівня
мінімальної заробітної плати, ставок орендної плати та
амортизаційних відрахувань, цін і тарифів на паливно-енергетичні
та інші матеріальні ресурси тощо, якщо це призводить до зміни
тарифів більше ніж на 5% від установленого рівня.
4.3. Підставою для зміни тарифів за ініціативою НКРЕ можуть
бути такі обставини: 4.3.1 обставини, які зазначені в підпунктах 4.2.1, 4.2.2,
4.2.3 цієї Процедури; 4.3.2 невиконання ліцензіатом інвестиційної програми, яка
була врахована в діючих тарифах; 4.3.3 установлення факту нецільового або необґрунтованого
використання коштів, передбачених у встановлених для ліцензіата
тарифах; 4.3.4 наявність у діяльності з виробництва, транспортування,
постачання теплової енергії перехресного субсидіювання між ними та
іншими видами господарської діяльності ліцензіата; 4.3.5 не дотримання ліцензіатом умов проведення закупівель
товарів, робіт і послуг, визначених діючими нормативно-правовими
актами; 4.3.6 надання ліцензіатом до НКРЕ недостовірної інформації
щодо здійснення ліцензованої діяльності та/або недостовірної
інформації при обґрунтуванні і розрахунках тарифів; 4.3.7 інші випадки, передбачені нормативно-правовими актами
НКРЕ.
Начальник управління
регулювання підприємств
житлово-комунального комплексу М.Расковський

Додаток 1

до Процедури встановлення

тарифів на теплову енергію,

її виробництво,

транспортування, постачання
Голові Національної комісії

регулювання

електроенергетики України

ЗАЯВА

щодо встановлення тарифів

_________________________________________________________________
(повне найменування, місцезнаходження суб'єкта господарювання)
_________________________________________________________________

(назва, серія, номер та дата видачі

ліцензій суб'єкта господарювання)
Прошу розглянути заяву та додані до неї матеріали щодо
встановлення тарифів з
__________________________________________________________________

(види ліцензованої діяльності)
__________________________________________________________________

(види ліцензованої діяльності)
Заява та документи, що додаються до неї, містять достовірну
інформацію.

До заяви додаються: _________________________________________ __________________________________________________________________
Керівник ____________ _______________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)
"__" __________ 20__ року
М.П.
До заяви додаються: _________________________________________ __________________________________________________________________
Керівник ____________ _______________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)
"__" __________ 20__ року
М.П.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: