open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
17.02.2011 N 242
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 березня 2011 р.

за N 366/19104

Про затвердження Порядку

формування тарифів на теплову енергію,

її виробництво, транспортування

та постачання

Відповідно до Закону України "Про Національну комісію
регулювання ринку комунальних послуг України" ( 2479-17 ), Указу
Президента України від 14.03.95 N 213 ( 213/95 ) "Про заходи щодо
забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання
електроенергетики України", Закону України "Про теплопостачання"
( 2633-15 ) Національна комісія регулювання електроенергетики
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Порядок формування тарифів на теплову енергію,
її виробництво, транспортування та постачання (додається).
2. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного
опублікування.
Голова Комісії С.Тітенко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра енергетики
та вугільної промисловості України С.М.Чех
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Яцишина
Перший заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства
України Ю.Є.Хіврич
Голова Антимонопольного
комітету України В.Цушко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної

комісії регулювання

електроенергетики

17.02.2011 N 242
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 березня 2011 р.

за N 366/19104

ПОРЯДОК

формування тарифів на теплову енергію,

її виробництво, транспортування

та постачання

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Законів України
"Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг
України" ( 2479-17 ), "Про теплопостачання" ( 2633-15 ), "Про
житлово-комунальні послуги" ( 1875-15 ).
1.2. Цей Порядок визначає механізм формування тарифів на
теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання для
суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на
суміжних ринках, які здійснюють або мають намір здійснювати
господарську діяльність з виробництва теплової енергії,
транспортування її магістральними і місцевими (розподільчими)
тепловими мережами (далі - транспортування) та постачання теплової
енергії на підставі відповідних ліцензій.
1.3. Цей Порядок не поширюється на процедуру формування
тарифів на виробництво теплової енергії теплоелектроцентралями,
тепловими електростанціями, атомними електростанціями,
когенераційними установками та установками, що використовують
нетрадиційні або поновлювані джерела енергії.
1.4. Цей Порядок застосовується НКРЕ при встановленні тарифів
на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання
для суб'єктів, природних монополій та суб'єктів господарювання на
суміжних ринках, зазначених у пункті 1.2 цього розділу, та
поширюється на таких суб'єктів при розрахунку ними цих тарифів.
1.5. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні: базовий період - календарний рік, який передує плановому
періоду; встановлення тарифів - затвердження відповідною постановою
НКРЕ тарифів за визначеною структурою для ліцензіатів, які
здійснюють господарську діяльність з виробництва, транспортування
та постачання теплової енергії; двоставковий тариф на теплову енергію - грошовий вираз двох
окремих частин: умовно-змінної - вартість одиниці (1 Гкал)
теплової енергії, умовно-постійної - абонентська плата за одиницю
(Гкал/год) теплового навантаження; інвестиційна програма - план використання коштів на
здійснення інвестицій з визначенням об'єктів та обсягів
інвестування, джерел фінансування та графіка виконання
інвестиційних заходів на плановий період чи більш тривалий термін
з відповідними техніко-економічними розрахунками та
обґрунтуваннями, що підтверджують доцільність та ефективність
передбачуваних інвестицій; ліцензіат - суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на
провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає
ліцензуванню (виробництво теплової енергії, транспортування її
магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та
постачання теплової енергії); одноставковий тариф на теплову енергію - вартість одиниці
(1 Гкал) теплової енергії відповідної якості, що реалізується
споживачам, визначена однією ставкоюяк грошовий вираз планових
економічно обґрунтованих витрат на її виробництво,
транспортування, постачання з урахуванням планового прибутку і не
розподілена на умовно-змінну та умовно-постійну частини тарифу; операційна діяльність - основна діяльність ліцензіата, а
також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою
діяльністю; основна діяльність - операції, пов'язані з виробництвом або
реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною
метою створення підприємства і забезпечують основну частку його
доходу; плановий період - період тривалістю 12 місяців, на який
здійснюються розрахунки тарифів; структура тарифів - перелік економічно обґрунтованих витрат
на здійснення у плановому періоді певного виду ліцензованої
діяльності, що групуються за статтями витрат собівартості
відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16
"Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України
від 31.12.99 N 318 ( z0027-00 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 19.01.2000 за N 27/4248 (із змінами), та планового
прибутку, на основі яких розраховуються та встановлюються тарифи; тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування,
постачання - вартість вироблення, транспортування, постачання
одиниці (1 Гкал) теплової енергії відповідної якості як грошовий
вираз планових економічно обґрунтованих витрат з урахуванням
планового прибутку; умовно-змінна частина двоставкового тарифу - вартість одиниці
(1 Гкал) теплової енергії відповідної якості, що реалізується
споживачам, як грошовий вираз змінної частини планових економічно
обґрунтованих прямих витрат на її виробництво, що змінюються прямо
(або майже прямо) пропорційно до зміни обсягу виробництва теплової
енергії, з урахуванням планового прибутку; умовно-постійна частина двоставкового тарифу - абонентська
плата за одиницю (Гкал/год) теплового навантаження об'єктів
теплоспоживання як грошовий вираз решти планових економічно
обґрунтованих витрат повної собівартості виробництва,
транспортування та постачання теплової енергії, що є постійними та
не змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно до зміни обсягу
виробництва теплової енергії, з урахуванням планового прибутку.
1.6. До розрахунку тарифів включаються витратиза кожним видом
ліцензованої діяльності, облік яких ведеться ліцензіатом окремо.
1.7. Ліцензіат здійснює розподіл витрат між виробництвом,
транспортуванням, постачанням теплової енергії та іншими видами
господарської діяльності в установленому законодавством порядку.
1.8. Не включаються до розрахунку тарифів витрати, які не
використовуються або перевищують межі витрат для визначення
об'єкта оподаткування відповідно до розділу III Податкового
кодексу України ( 2755-17 ).
1.9. У разі зміни протягом строку дії тарифів окремих витрат
на здійснення ліцензованої діяльності з виробництва,
транспортування та постачання теплової енергії, що склалася з
причин, незалежних від ліцензіата, зокрема ставок податків і
зборів (обов'язкових платежів), рівня мінімальної заробітної
плати, ставок орендної плати та амортизаційних відрахувань, цін і
тарифів на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, може
бути застосовано перерахування тарифів шляхом коригування лише тих
складових витрат структури тарифів, за якими відбулися зазначені
цінові зміни в бік збільшення або зменшення, відповідно до вимог
процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво,
транспортування та постачання.
1.10. З метою стимулювання скорочення питомих витрат
паливно-енергетичних та інших матеріальних ресурсів кошти, що
надійшли в результаті здійснення заходів з енергозбереження
протягом строку дії тарифів, можуть використовуватись ліцензіатом
у встановленому порядку для відновлення активів, матеріального
заохочення працівників та інших цілей відповідно до чинного
законодавства.
II. Загальні вимоги щодо формування

планових витрат повної собівартості

теплової енергії, її виробництва,

транспортування та постачання
2.1. Одиниця калькулювання собівартості виробництва,
транспортування, постачання теплової енергії - 1 Гкал теплової
енергії, при цьому групування витрат здійснюється за статтями
відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16
"Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України
від 31.12.99 N 318 ( z0027-00 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 19.01.2000 за N 27/4248 (із змінами).
2.2. Калькулювання собівартості виробництва, транспортування
та постачання теплової енергії здійснюється в розрахунку на
плановий період.
2.3. Формування тарифів на виробництво, транспортування та
постачання теплової енергії здійснюється ліцензіатами відповідно
до річних планів виробництва, транспортування, постачання теплової
енергії, економічно обґрунтованих планованих витрат, визначених на
підставі державних і галузевих нормативів (норм) витрат ресурсів,
техніко-економічних розрахунків та кошторисів, ставок податків і
зборів (обов'язкових платежів) та цін на матеріальні ресурси і
послуги у планованому періоді.
2.4. Річні плани виробництва, транспортування та постачання
теплової енергії готуються на підставі фактичної динаміки за
останні п'ять років та прогнозованих обсягів виробництва і
споживання теплової енергії з урахуванням укладених договорів із
споживачами та інших техніко-економічних факторів, зокрема: зміна обсягів виробництва, транспортування, постачання
теплової енергії в результаті економічного розвитку населеного
пункту; здійснення заходів щодо зниження рівня витрат на технологічні
потреби та втрат теплової енергії у процесі виробництва,
транспортування і постачання; оснащення приладами обліку виробництва, транспортування та
постачання теплової енергії, підвищення вимог щодо економії
паливно-енергетичних ресурсів; підвищення технологічного рівня процесів виробництва,
транспортування та постачання теплової енергії шляхом здійснення
заходів, спрямованих на автоматизацію та механізацію виробництва,
заміни амортизованих мереж і обладнання, застосування прогресивних
енергозберігаючих технологій; підвищення рівня організації виробництва та поліпшення умов
праці шляхом удосконалення операційно-виробничого планування,
систем управління, матеріально-технічного забезпечення
господарської діяльності. Річні плани виробництва, транспортування та постачання
теплової енергії погоджуються в установленому законодавством
порядку.
2.5. Нормування втрат теплової енергії в мережах та питомих
витрат палива і електроенергії на виробництво теплової енергії
здійснюється в установленому законодавством порядку відповідно до
міжгалузевих, галузевих та регіональних методик, інших нормативних
документів з нормування для потреб галузей (підгалузей) та
регіонів, у яких враховуються основні особливості технологічних
процесів конкретного виробництва.
2.6. До повної планової собівартості виробництва,
транспортування та постачання теплової енергії включаються витрати
на амортизацію, визначені відповідно до Податкового кодексу
України ( 2755-17 ).
2.7. До повної планової собівартості виробництва,
транспортування та постачання теплової енергії включаються витрати
з ремонту та іншого поліпшення основних фондів у межах, визначених
Податковим кодексом України ( 2755-17 ).
2.8. Витрати, об'єктивне нормування яких неможливе,
плануються з урахуванням економічно обґрунтованих планованих
витрат за попередній рік, прогнозу індексів зміни цін виробників
промислової продукції та на підставі планових кошторисів.
III. Визначення та групування планових витрат

повної собівартості теплової енергії,

її виробництва, транспортування

та постачання
3.1. Планові витрати повної собівартості теплової енергії, її
виробництва, транспортування та постачання плануються на підставі
витрат операційної діяльності та фінансових витрат, пов'язаних з
основною діяльністю. Групування планових витрат повної собівартості теплової
енергії, її виробництва, транспортування та постачання
здійснюється відповідно до вимог Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 31.12.99 N 318 ( z0027-00 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 за
N 27/4248 (із змінами): витрати виробничої собівартості; адміністративні витрати; витрати на збут; інші витрати з операційної діяльності; фінансові витрати.
3.2. До складу витрат виробничої собівартості включаються: 3.2.1. Прямі матеріальні витрати: витрати палива (газу, мазуту, вугілля, торфу, інших видів
технологічного палива) та електроенергії на технологічні потреби
визначаються виходячи із планового обсягу виробництва теплової
енергії згідно з пунктом 2.4 розділу II цього Порядку, норм
питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів, установлених
відповідно до міжгалузевих, галузевих та регіональних методик,
інших нормативних документів з нормування для потреб галузей
(підгалузей) та регіонів, у яких враховуються основні особливості
технологічних процесів конкретного виробництва, діючих цін
(тарифів) на паливно-енергетичні ресурси. У розрахунку витрат,
пов'язаних з використанням електроенергії на технологічні потреби,
також ураховуються витрати на зумовлену електромагнітною
незбалансованістю електроустановок технологічно шкідливу
циркуляцію електроенергії між джерелами електропостачання та
приймачами змінного електричного струму (у разі відсутності
приладів обліку величина її потужності визначається відповідно до
нормативів); витрати на придбання теплової енергії в інших суб'єктів
господарювання (плануються відповідно до укладених договорів
виходячи з необхідного обсягу покупної теплової енергії,
передбаченого річним планом виробництва, транспортування та
постачання теплової енергії, і діючих цін
підприємств-постачальників) або встановлена НКРЕ повна планова
собівартість теплової енергії, виробленої власними
теплоелектроцентралями, тепловими електростанціями, атомними
електростанціями, когенераційними установками та тими, що
використовують нетрадиційні або поновлювані джерела енергії; витрати на транспортування теплової енергії іншими суб'єктами
господарювання плануються ліцензіатом відповідно до укладених
договорів (або попередніх договорів) виходячи з необхідного обсягу
теплової енергії, передбаченого річним планом транспортування
теплової енергії, та діючих цін; витрати на холодну воду плануються відповідно до державних і
галузевих нормативів (норм), визначених в установленому порядку
для технологічних потреб, зокрема підживлення та наповнення мереж,
регенерація фільтрів, гідравлічні випробування власних теплових
мереж і обладнання, промивання теплових мереж і систем, та на
водовідведення; інші прямі матеріальні витрати, пов'язані з використанням
сировини, основних і допоміжних матеріалів, запасних частин,
купованих комплектувальних виробів, напівфабрикатів та інших
матеріальних ресурсів, необхідних для забезпечення основного
технологічного процесу, які можуть бути безпосередньо віднесені до
конкретного об'єкта витрат (відповідного виду ліцензованої
діяльності). Такі витрати визначаються на основі норм використання
відповідних ресурсів та з урахуванням фактичних витрат за
попередні періоди, цін (тарифів) на них у плановому періоді за
винятком вартості зворотних відходів. 3.2.2. Прямі витрати на оплату праці (заробітна плата та інші
виплати персоналу, безпосередньо зайнятому в технологічному
процесі виробництва, транспортування та постачання теплової
енергії, відповідно до Закону України "Про оплату праці"
( 108/95-ВР ) та в межах, встановлених Податковим кодексом
України) ( 2755-17 ): основна заробітна плата виробничого персоналу відповідно до
встановлених норм праці (норм часу, виробітку, обслуговування),
тарифних ставок (окладів), відрядних розцінок для робітників та
посадових окладів для керівників, фахівців, технічних службовців; додаткова заробітна плата за працю понад установлені норми,
трудові досягнення, особливі умови праці у вигляді доплат і
надбавок до тарифних ставок і окладів (за роботу у важких та
шкідливих умовах, надурочний час, святкові, неробочі та вихідні
дні, нічний час, класність, керівництво бригадами, інші виплати,
встановлені законодавством), премій, пов'язаних з виконанням
виробничих завдань і функцій, та компенсаційних виплат (за
невідпрацьований час, включаючи основні та додаткові відпустки,
виконання державних та громадських обов'язків, інші виплати,
встановлені законодавством); інші заохочувальні та компенсаційні виплати виробничого
персоналу (винагороди за підсумками роботи за рік, вислугу років у
галузі, інші виплати, встановлені законодавством). Планування витрат з оплати праці для включення до тарифів
відбувається в установленому порядку із забезпеченням рівня
мінімальної заробітної плати та інших гарантій з оплати праці,
передбачених чинним законодавством. 3.2.3. Інші прямі витрати: внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
виробничого персоналу виходячи із запланованих витрат на оплату
праці; амортизаційні відрахування основних виробничих засобів, інших
необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого
призначення, розрахунок яких здійснюється відповідно до
Податкового кодексу України ( 2755-17 ); решта прямих витрат виробничої собівартості, до складу яких
включаються всі інші необхідні виробничі витрати, які можуть бути
безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат
(відповідного виду ліцензованої діяльності). 3.2.4. Змінні загальновиробничі та постійні розподілені
загально виробничі витрати: витрати на управління виробництвом (витрати на оплату праці,
розраховані згідно з вимогами підпункту 3.2.2 цього пункту,
відрахування на соціальні заходи й медичне страхування, оплата
службових відряджень апарату управління цехами, дільницями тощо); амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних
і нематеріальних активів загальновиробничого (цехового,
дільничного) призначення, розрахована відповідно до Податкового
кодексу України ( 2755-17 ); витрати на утримання, експлуатацію, ремонт, страхування,
операційну оренду основних засобів та інших необоротних активів
загальновиробничого призначення; витрати на удосконалення технології та організації
виробництва; витрати на централізоване водопостачання, водовідведення,
освітлення, дезінфекцію, дератизацію, вивезення сміття та інше
утримання виробничих приміщень; витрати на обслуговування виробничого процесу (витрати на
оплату праці, розраховані за вимогами підпункту 3.2.2 цього
пункту, відрахування на соціальні заходи й медичне страхування,
оплата службових відряджень загальновиробничого персоналу, крім
апарату управління, витрати на здійснення технологічного контролю
за виробничими процесами та якістю послуг); витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону
навколишнього природного середовища; витрати на пожежну і сторожову охорону об'єктів виробничого
та загальновиробничого призначення, утримання санітарних зон; витрати на оплату послуг спеціалізованих підприємств із
проведення планових перевірок стану обладнання, виконання
регламентних робіт, зокрема ремонтно-налагоджувальних та інших,
передбачених проектно-технічною документацією, освоєння нових
потужностей, пов'язаних з виробництвом, транспортуванням та
постачанням теплової енергії; оплата податків, зборів (обов'язкових платежів); інші витрати загальновиробничого призначення. Змінні загальновиробничі та постійні розподілені
загальновиробничі витрати розподіляються між видами діяльності
пропорційно прямим витратам. Витрати виробничої собівартості визначаються із застосуванням
нормативного методу та на підставі результатів аналізу витрат за
попередні роки з урахуванням змін, які передбачаються у плановому
періоді, та цін (тарифів) у плановому періоді.
3.3. До складу адміністративних витрат включаються
загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та
управління підприємством: витрати на оплату праці апарату управління підприємством та
іншого загальногосподарського персоналу, розраховані за вимогами
підпункту 3.2.2 пункту 3.2 цього розділу; відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування апарату управління підприємством та іншого
загальногосподарського персоналу виходячи із запланованих витрат
на оплату праці; інші витрати на утримання апарату управління підприємством та
іншого загальногосподарського персоналу, зокрема на службові
відрядження, підготовку і перепідготовку кадрів, використання
малоцінних і швидкозношуваних предметів, канцелярські товари,
придбання періодичних професійних видань; амортизація основних засобів, інших матеріальних необоротних
і нематеріальних активів загальногосподарського використання,
визначена відповідно до Податкового кодексу України ( 2755-17 ); витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних
необоротних активів загальногосподарського використання (ремонт,
операційна оренда, страхування майна, централізоване
водопостачання, водовідведення, освітлення, охорона); витрати на оплату професійних послуг (юридичні, аудиторські,
з оцінки майна тощо); витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс,
факс тощо); витрати на оплату розрахунково-касового обслуговування та
інших послуг банків; витрати на сплату податків і зборів (обов'язкових платежів),
крім тих, що включаються у виробничу собівартість; витрати на врегулювання спорів у судових органах; витрати на паливно-мастильні матеріали для потреб апарату
управління підприємством та іншого загальногосподарського
персоналу; інші витрати адміністративного призначення. Адміністративні витрати визначаються нормативним методом та
на підставі результатів аналізу витрат за попередні роки з
урахуванням змін, які передбачаються у плановому періоді, та цін
(тарифів) у плановому періоді. Адміністративні витрати розподіляються між видами діяльності
пропорційно виробничій собівартості.
3.4. До складу витрат на збут включаються витрати,
безпосередньо пов'язані зі збутом теплової енергії споживачам: витрати на оплату праці персоналу, безпосередньо пов'язаного
зі збутом теплової енергії споживачам, розраховані за вимогами
підпункту 3.2.2 пункту 3.2 цього розділу; відрахування на соціальні заходи персоналу, безпосередньо
пов'язаного зі збутом теплової енергії споживачам, виходячи із
запланованих витрат на оплату праці; оплата службових відряджень, витрати на підготовку та
перепідготовку кадрів персоналу, безпосередньо пов'язаного зі
збутом теплової енергії споживачам; амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних
і нематеріальних активів підрозділів, безпосередньо пов'язаних зі
збутом теплової енергії споживачам, яка розраховується відповідно
до Податкового кодексу України ( 2755-17 ); інші витрати на утримання основних засобів, інших необоротних
матеріальних активів, безпосередньо пов'язаних зі збутом теплової
енергії споживачам (операційна оренда, страхування, ремонт,
водопостачання, водовідведення, освітлення, охорона); витрати на інформаційні послуги, безпосередньо пов'язані зі
збутом теплової енергії споживачам; витрати на послуги банків та інших установ з прийому та
перерахування коштів споживачів за спожиту теплову енергію; витрати на канцелярські товари та виготовлення розрахункових
документів на сплату за спожиту теплову енергію; витрати на періодичну повірку, опломбування, обслуговування
та ремонт (включаючи демонтаж, транспортування та монтаж) засобів
обліку теплової енергії, які є власністю ліцензіата; інші витрати, безпосередньо пов'язані зі збутом теплової
енергії споживачам. Витрати на збут теплової енергії визначаються із
застосуванням нормативного методу та за результатами аналізу
фактичного рівня витрат за попередні роки з урахуванням змін, які
передбачаються у плановому періоді, та цін (тарифів) у плановому
періоді. Витрати на збут теплової енергії належать до ліцензованої
діяльності з постачання теплової енергії.
3.5. До складу інших витрат операційної діяльності
включаються витрати операційної діяльності з виробництва,
транспортування та постачання теплової енергії, які не увійшли до
складу виробничої собівартості, адміністративних витрат та витрат
на збут теплової енергії. До складу інших операційних витрат не можуть включатися: суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості та
нарахованого резерву сумнівних боргів; витрати з утримання об'єктів соціальної інфраструктури; суми, що відраховуються профспілковим організаціям для
проведення культурно-масової і фізкультурної роботи; суми визнаних штрафів пені неустойки; суми нестачі та втрати від пошкодження цінностей; витрати, пов'язані з купівлею-продажем іноземної валюти, та
втрати від операційної курсової різниці; суми спонсорської та благодійної допомоги; собівартість реалізованих виробничих запасів; інші витрати, що не визначені розділом III Податкового
кодексу України ( 2755-17 ) для визначення об'єкту оподаткування; Інші операційні витрати розподіляються між видами діяльності
пропорційно виробничій собівартості.
3.6. До фінансових витрат включаються витрати на сплату
відсотків за користування отриманими кредитами та інші витрати,
пов'язані із запозиченнями для потреб ліцензованої діяльності. Фінансові витрати включаються в розрахунок повної
собівартості лише за тими договорами, цільове використання яких
узгоджено в установленому порядку з НКРЕ.
IV. Формування планового прибутку

для урахування в тарифах на теплову енергію,

її виробництво, транспортування

та постачання
4.1. Плановий прибуток визначається як сума коштів понад суму
повної планової собівартості, що передбачається для фінансування
необхідних інвестицій і погашення основної суми необхідних
запозичень та/або інвестування за рахунок власного капіталу в
необоротні матеріальні та нематеріальні активи для здійснення
ліцензованої діяльності, забезпечення необхідного рівня
прибутковості капіталу власників (нарахування дивідендів) і
відрахування до резервного капіталу, нарахування податку на
прибуток.
4.2. Планування прибутку для фінансування необхідних
інвестицій у необоротні матеріальні та нематеріальні активи для
забезпечення ліцензованої діяльності здійснюється у відповідності
до інвестиційної програми ліцензіата, затвердженої відповідно до
його установчих документів і погодженої в установленому
законодавством порядку.
4.3. Схвалена НКРЕ інвестиційна програма визначає плановий
обсяг використання коштів на здійснення необхідних інвестицій з
визначенням об'єктів та пооб'єктних обсягів інвестування
(включаючи придбання та встановлення будинкових приладів обліку
теплової енергії), джерел фінансування та графіка виконання
інвестиційних заходів на плановий період чи більш тривалий термін
(з окремим визначенням показників планового періоду) з
відповідними техніко-економічними розрахунками та обґрунтуваннями,
що підтверджують доцільність та ефективність передбачуваних
інвестицій.
4.4. Складова планового прибутку на погашення основної суми
запозичень для забезпечення ліцензованої діяльності визначається
лише за тими запозиченнями (договорами), цільове використання яких
узгоджено в установленому порядку з НКРЕ та відсотки за
користування якими враховані у складі планових фінансових витрат.
V. Формування одноставкових тарифів
5.1. Тарифи на теплову енергію, її виробництво,
транспортування та постачання визначаються як грошовий вираз
вартості вироблення, транспортування та постачання одиниці
(1 Гкал) теплової енергії та складаються з планових витрат повної
собівартості, розрахованих відповідно до вимог розділів II і
III цього Порядку, і планового прибутку відповідно до розділу IV
цього Порядку.
5.2. Розрахунок тарифів на теплову енергію, її виробництво,
транспортування та постачання здійснюється шляхом ділення суми
річних планових витрат повної собівартості та річного планового
прибутку на плановий річний обсяг реалізації теплової енергії,
визначений річними планами виробництва, транспортування та
постачання теплової енергії відповідно до вимог пункту 2.4
розділу II цього Порядку.
5.3. Тарифи розраховуються ліцензіатами та встановлюються
НКРЕ окремо для кожного виду ліцензованої діяльності з
виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, що
здійснює ліцензіат, та на теплову енергію, що реалізується
споживачам, для ліцензіатів, які здійснюють реалізацію теплової
енергії споживачам.
5.4. До розрахунку тарифів одноставкових тарифівна
виробництво теплової енергії включаються: планові річні витрати
виробничої собівартості, адміністративні витрати, інші операційні
витрати, фінансові витрати, що стосуються лише цього виду
діяльності ліцензіата. Розрахунок тарифів на виробництво теплової енергії
здійснюється шляхом ділення суми планових річних витрат повної
собівартості та планового річного прибутку діяльності з
виробництва теплової енергії на плановий річний обсяг реалізації
теплової енергії споживачам. У випадку якщо ліцензіат здійснює діяльність лише з
виробництва теплової енергії, сума планових річних витрат повної
собівартості та планового річного прибутку діяльності з
виробництва теплової енергії ділиться на плановий річний обсяг
відпуску теплової енергії з колекторів усіх теплогенеруючих джерел
ліцензіата, який для таких ліцензіатів є обсягом реалізації
ліцензованого виду діяльності з виробництва теплової енергії.
5.5. До окремих прямих витрат, що включаються до тарифів лише
на виробництво теплової енергії, відносяться: витрати на паливо (газ, мазут, вугілля, торф, інші види
технологічного палива) та активну і реактивну електроенергію для
технологічних потреб виробництва теплової енергії; витрати на придбання теплової енергії в інших суб'єктів
господарювання або встановлена НКРЕ повна планова собівартість
теплової енергії, виробленої власними теплоелектроцентралями,
тепловими електростанціями, атомними електростанціями,
когенераційними установками та тими, що використовують
нетрадиційні або поновлювані джерела енергії; витрати на холодну воду для виробництва теплової енергії,
зокрема підживлення та наповнення мереж, регенерація фільтрів,
гідравлічні випробування власних теплових мереж і обладнання,
промивання теплових мереж і систем, та на водовідведення.
5.6. До інших витрат повної собівартості, що включаються до
тарифів на виробництво теплової енергії, належать: решта прямих
витрат (крім визначених пунктами 5.5 і 5.8 цього розділу),
загальновиробничі витрати виробничої собівартості, адміністративні
витрати, інші операційні витрати, фінансові витрати - плануються
для включення в тарифи на виробництво теплової енергії відповідно
до вимог розділів I-III цього Порядку. Витрати на збут не
плануються.
5.7. До розрахунку одноставкових тарифів на транспортування
теплової енергії включаються: планові річні витрати виробничої собівартості,
адміністративні витрати, інші операційні витрати, фінансові
витрати, що стосуються лише цього виду діяльності ліцензіата. Розрахунок тарифів на транспортування теплової енергії
здійснюється шляхом ділення суми планових річних витрат повної
собівартості та планового річного прибутку діяльності з
транспортування теплової енергії на суму планових річних обсягів
реалізації теплової енергії власним споживачам та корисного
відпуску з власних мереж теплової енергії інших ліцензіатів. У випадку якщо ліцензіат здійснює діяльність лише з
транспортування теплової енергії, сума річних витрат повної
собівартості та планового річного прибутку діяльності з
транспортування теплової енергії ділиться на плановий річний обсяг
корисного відпуску з власних мереж теплової енергії інших
ліцензіатів, який у такому випадку є обсягом реалізації
ліцензованого виду діяльності з транспортування теплової енергії.
5.8. До окремих прямих витрат, що включаються до тарифів лише
на транспортування теплової енергії, відносяться: витрати на активну і реактивну електроенергію для
технологічних потреб транспортування теплової енергії; витрати на транспортування власної теплової енергії іншими
суб'єктами господарювання; витрати на холодну воду для технологічних потреб
транспортування теплової енергії, зокрема підживлення та
наповнення мереж, гідравлічні випробування власних теплових мереж
і обладнання, промивання теплових мереж і систем, та на
водовідведення.
5.9. До інших витрат повної собівартості, що включаються до
тарифів на транспортування теплової енергії, належать: решта
прямих витрат (крім визначених пунктами 5.5 і 5.8 цього розділу),
загальновиробничі витрати виробничої собівартості, адміністративні
витрати, інші операційні витрати, фінансові витрати - плануються
для включення в тарифи на транспортування теплової енергії
відповідно до вимог розділів I-III цього Порядку. Витрати на збут
не плануються.
5.10. До розрахунку одноставкових тарифів на постачання
теплової енергії включаються: планові річні витрати виробничої собівартості,
адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати,
фінансові витрати, що стосуються лише цього виду діяльності
ліцензіата. Розрахунок тарифів на постачання теплової енергії
здійснюється шляхом ділення суми планових річних витрат повної
собівартості та планового річного прибутку діяльності зпостачання
теплової енергії на плановий річний обсяг реалізації теплової
енергії власним споживачам, включаючи виконавців комунальних
послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання.
5.11. Окремі витрати повної собівартості, що включаються до
тарифів лише на постачання теплової енергії, - це витрати на збут
теплової енергії.
5.12. Решта витрат повної собівартості (крім визначених
пунктами 5.5, 5.8, 5.11 цього розділу) планується для включення в
тарифи на постачання теплової енергії відповідно до вимог
розділів I-III цього Порядку.
5.13. Одноставкові тарифи на теплову енергію, що реалізується
споживачам, є сумою тарифів на виробництво, транспортування та
постачання теплової енергії. У разі якщо ліцензіат здійснює всі три види ліцензованої
діяльності, такий тариф на теплову енергію повинен дорівнювати
відношенню суми загальних річних планових витрат повної
собівартості та загального річного планового прибутку діяльності з
виробництва, транспортування, постачання теплової енергії до
річного планового обсягу реалізації теплової енергії споживачам,
включаючи виконавців комунальних послуг з централізованого
опалення та гарячого водопостачання.
VI. Формування двоставкових тарифів

на теплову енергію
6.1. Ліцензіатам господарської діяльності з виробництва,
транспортування та постачання теплової енергії можуть в
установленому порядку встановлюватись двоставкові тарифи на
теплову енергію, при цьому окремо визначаються та встановлюються
умовно-постійна та умовно-змінна частини двоставкового тарифу.
6.2. Двоставковий тариф на теплову енергію визначає грошовий
вираз двох окремих частин: умовно-змінної як вартості одиниці
(1 Гкал) спожитої теплової енергії та умовно-постійної як
абонентської плати за одиницю (Гкал/год) теплового навантаження,
застосування яких забезпечує плановий річний дохід від реалізації
на рівні суми планової річної повної собівартості та відповідного
планового річного прибутку, що забезпечується застосуванням
одноставкового тарифу, розрахованого відповідно до вимог
розділів I-V цього Порядку.
6.3. Окремо визначається умовно-змінна частина двоставкового
тарифу як вартість одиниці (1 Гкал) теплової енергії, що
реалізується споживачам, та грошовий вираз змінної частини
планових прямих витрат на її виробництво, що змінюються прямо (або
майже прямо) пропорційно до зміни обсягу виробництва теплової
енергії, з урахуванням відповідного планового прибутку,
розрахованих відповідно до вимог розділів I-V цього Порядку.
6.4. Окремо визначається умовно-постійна частина
двоставкового тарифу як абонентська плата за одиницю (Гкал/год)
теплового навантаження об'єктів теплоспоживання споживачів та
грошовий вираз решти планових витрат повної собівартості
виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, що є
постійними та не змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно до
зміни обсягу виробництва теплової енергії, з урахуванням
відповідного планового прибутку, розрахованих відповідно до вимог
розділів I-V цього Порядку.
6.5. При формуванні двоставкових тарифів визначаються планова
повна собівартість та плановий прибуток діяльності з виробництва,
транспортування та постачання теплової енергії відповідно до вимог
розділів I-V цього Порядку, після чого вони розподіляться на дві
частини: умовно-змінну та умовно-постійну.
6.6. До умовно-змінної частини тарифу включаються планові
прямі витрати на технологічне паливо і технологічну електроенергію
для виробництва теплової енергії власними котельними, покупну
теплову енергію, встановлену НКРЕ повну планову собівартість
теплової енергії, виробленої власними теплоелектроцентралями,
тепловими і атомними електростанціями, когенераційними установками
та відповідна частина планового прибутку.
6.7. До умовно-постійної частини тарифу включаються решта
витрат планової повної собівартості виробництва, транспортування
та постачання теплової енергії, крім перелічених у пункті 6.6
цього розділу і віднесених до умовно-змінних витрат, та відповідна
частина планового прибутку.
6.8. Розрахунок умовно-змінної частини двоставкових тарифів
на теплову енергію здійснюється шляхом ділення суми умовно-змінної
частини витрат планової повної собівартості та відповідної частини
планового прибутку, визначених у пункті 6.6 цього розділу, на
плановий обсяг реалізації теплової енергії споживачам відповідно
до річних планів виробництва, транспортування та постачання
теплової енергії.
6.9. Розрахунок умовно-постійної частини двоставкових тарифів
на теплову енергію здійснюється шляхом ділення суми
умовно-постійної частини витрат планової повної собівартості та
відповідної частини планового прибутку, визначених у пункті 6.7
цього розділу, на теплове навантаження об'єктів теплоспоживання
споживачів відповідно до річних планів виробництва,
транспортування та постачання теплової енергії.
6.10. Застосування двоставкових тарифів на теплову енергію не
звільняє ліцензіата від зобов'язань щодо ведення окремого обліку
доходів та витрат за видами ліцензованої діяльності з виробництва,
транспортування та постачання теплової енергії.
VII. Форми надання розрахунків
7.1. Для встановлення одноставкових тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування та постачання ліцензіат
подає до НКРЕ у друкованому та електронному вигляді заяву за
встановленою формою (додаток 1), розрахунки тарифів на плановий
період за формами згідно з додатками 2-9 до цього Порядку з
відповідними розрахунковими, підтверджуючими і аргументуючими
матеріалами, а також комплект документів, визначених процедурою
встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво,
транспортування та постачання.
7.2. Для встановлення двоставкових тарифів на теплову енергію
ліцензіат додатково, крім визначених у пункті 7.1 цього розділу
документів, подає до НКРЕ розрахунки тарифів на плановий період за
формою згідно з додатком 10 до цього Порядку з відповідними
розрахунковими, підтверджуючими і аргументуючими матеріалами.
Начальник управління
регулювання підприємств
житлово-комунального
комплексу М.Расковський

Додаток 1

до Порядку формування

тарифів на теплову енергію,

її виробництво,

транспортування

та постачання

Голові Національної комісії

регулювання

електроенергетики України

ЗАЯВА

щодо встановлення тарифів

___________________________________________________

(повне найменування, місцезнаходження

суб'єкта господарювання)
________________________________________________________ (назва, серія, номер та дата видачі ліцензій суб'єкта

господарювання)
Прошу розглянути заяву та додані до неї матеріали щодо
встановлення тарифів з
_________________________________________________________________

(види ліцензованої діяльності)
_________________________________________________________________

(види ліцензованої діяльності)
Заява та документи, що додаються до неї, містять достовірну
інформацію.
До заяви додаються: _________________________________________ _________________________________________________________________
Керівник ___________________ __________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)
"___" ____________ 20__ року
М.П.

Додаток 2

до Порядку формування

тарифів на теплову енергію,

її виробництво,

транспортування

та постачання
ПОГОДЖЕНО ____________________________
М.П.

РІЧНИЙ ПЛАН

виробництва, транспортування та постачання

теплової енергії на 12 місяців

з "__" _________ 20___ року
______________________________

(найменування ліцензіата)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Показники |Одиниці | Попе- | Базо-|Річний| У т.ч. за місяцями | | з/п | | виміру | редній | вий | план |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | до |період| |січень|лютий|бере-|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листо-|грудень| | | | |базового|(факт)| | | |зень | | | | | | | | пад | | | | | | період | | |------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------| | | | | (факт) | | | план |план |план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | |-----+--------------------------+--------+--------+------+------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |-----+--------------------------+--------+--------+------+------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------| |1 |Відпуск теплової енергії з| Гкал | | | | | | | | | | | | | | | | | |колекторів власних | | | | | | | | | | | | | | | | | | |генеруючих джерел, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |усього, у т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+--------+--------+------+------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------| |1.1 |ТЕЦ, ТЕС, когенераційні | Гкал | | | | | | | | | | | | | | | | | |установки та ті, що | | | | | | | | | | | | | | | | | | |використовують | | | | | | | | | | | | | | | | | | |нетрадиційні або | | | | | | | | | | | | | | | | | | |поновлювані джерела | | | | | | | | | | | | | | | | | | |енергії | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+--------+--------+------+------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------| |1.2 |Котельні | Гкал | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+--------+--------+------+------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------| |2 |Надходження в мережу | Гкал | | | | | | | | | | | | | | | | | |ліцензіата теплової | | | | | | | | | | | | | | | | | | |енергії, яка вироблена | | | | | | | | | | | | | | | | | | |іншими виробниками, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |усього, у т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+--------+--------+------+------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------| |2.1 |Покупна теплова енергія | Гкал | | | | | | | | | | | | | | | | | |(розшифрувати за назвами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |виробників) | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+--------+--------+------+------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------| |2.2 |Теплова енергія інших | Гкал | | | | | | | | | | | | | | | | | |власників для | | | | | | | | | | | | | | | | | | |транспортування мережами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ліцензіата (розшифрувати | | | | | | | | | | | | | | | | | | |власниками) | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+--------+--------+------+------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------| |3 |Надходження теплової | Гкал | | | | | | | | | | | | | | | | | |енергії в мережу | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ліцензіата, усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(пункт 2 + пункт 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+--------+--------+------+------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------| |4 |Втрати теплової енергії в | Гкал | | | | | | | | | | | | | | | | | |теплових мережах | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ліцензіата, усього: | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+--------+--------+------+------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------| | |те ж у відсотках від | % | | | | | | | | | | | | | | | | | |пункту 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+--------+--------+------+------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------| |4.1 |у т.ч. втрати в теплових | Гкал | | | | | | | | | | | | | | | | | |мережах ліцензіата | | | | | | | | | | | | | | | | | | |теплової енергії інших | | | | | | | | | | | | | | | | | | |власників (розшифрувати | | | | | | | | | | | | | | | | | | |за власниками) | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+--------+--------+------+------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------| | |те ж у відсотках від | % | | | | | | | | | | | | | | | | | |пункту 2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+--------+--------+------+------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------| |5 |Корисний відпуск теплової | Гкал | | | | | | | | | | | | | | | | | |енергії з мереж | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ліцензіата, усього, у тому| | | | | | | | | | | | | | | | | | |числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+--------+--------+------+------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------| |5.1 |Теплова енергія інших | Гкал | | | | | | | | | | | | | | | | | |власників (розшифрувати | | | | | | | | | | | | | | | | | | |за назвами власників) | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+--------+--------+------+------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------| |5.2 |Господарські потреби | Гкал | | | | | | | | | | | | | | | | | |ліцензованої діяльності | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ліцензіата | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+--------+--------+------+------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------| |5.3 |Корисний відпуск теплової | Гкал | | | | | | | | | | | | | | | | | |енергії власним споживачам| | | | | | | | | | | | | | | | | | |ліцензіата, усього, у т.ч.| | | | | | | | | | | | | | | | | | |на потреби: | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+--------+--------+------+------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------| |5.3.1|населення: | Гкал | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+--------+--------+------+------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------| | |те ж у відсотках від | % | | | | | | | | | | | | | | | | | |пункту 5.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+--------+--------+------+------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------| |5.3.2|бюджетних установ: | Гкал | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+--------+--------+------+------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------| | |те ж у відсотках від | % | | | | | | | | | | | | | | | | | |пункту 5.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+--------+--------+------+------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------| |5.3.3|інших споживачів: | Гкал | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+--------+--------+------+------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------| | |те ж у відсотках від | % | | | | | | | | | | | | | | | | | |пункту 5.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+--------+--------+------+------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------| |6 |Теплове навантаження |Гкал/год| | | | | | | | | | | | | | | | | |об'єктів теплоспоживання | | | | | | | | | | | | | | | | | | |власних споживачів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ліцензіата, усього, у т.ч.| | | | | | | | | | | | | | | | | | |на потреби: | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+--------+--------+------+------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------| |6.1 |населення |Гкал/год| | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+--------+--------+------+------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------| |6.2 |бюджетних установ |Гкал/год| | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+--------+--------+------+------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------| |6.3 |інших споживачів |Гкал/год| | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник _____________________ ____________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.

Додаток 3

до Порядку формування

тарифів на теплову енергію,

її виробництво,

транспортування

та постачання

РОЗРАХУНОК

тарифів на виробництво теплової енергії

Без ПДВ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показники | Одиниця | Сумарні та середньозважені |Виробництво теплової енергії|Виробництво теплової енергії|Виробництво теплової енергії| | з/п | | виміру | показники | для потреб населення |для потреб бюджетних установ|для потреб інших споживачів | | | | |----------------------------+----------------------------+----------------------------+----------------------------| | | | |період,| базо-|перед-|плано-|період,| базо-|перед-|плано-|період,| базо-|перед-|плано-|період,|базо- |перед-|плано-| | | | | попе- | вий |бачено| вий | попе- | вий |бачено| вий | попе- | вий |бачено| вий | попе- | вий |бачено| вий | | | | | ред- |період|діючим|період| ред- |період|діючим|період| ред- |період|діючим|період| ред- |період|діючим|період| | | | | ній |(факт)| тари-| | ній |(факт)| тари-| | ній |(факт)| тари-| | ній |(факт)|тари- | | | | | | базо- | | фом | |базо- | | фом | | базо- | | фом | | базо- | | фом | | | | | | вому | | | |вому | | | | вому | | | | вому | | | | | | | |(факт) | | | |(факт) | | | |(факт) | | | |(факт) | | | | |-----+--------------------------+---------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |-----+--------------------------+---------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------| |1 |Виробнича собівартість, у |тис. грн | | | | | | | | | | | | | | | | | | |т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+---------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------| |1.1 |прямі матеріальні витрати,|тис. грн | | | | | | | | | | | | | | | | | | |у т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+---------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------| |1.1.1|паливо |тис. грн | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+---------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------| |1.1.2|електроенергія |тис. грн | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+---------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------| |1.1.3|покупна теплова енергія та|тис. грн | | | | | | | | | | | | | | | | | | |собівартість теплової | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |енергії власних ТЕЦ, ТЕС, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |АЕС, когенераційних | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |установок | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+---------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------| |1.1.4|вода для технологічних |тис. грн | | | | | | | | | | | | | | | | | | |потреб та водовідведення | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+---------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------| |1.1.5|матеріали, запасні частини|тис. грн | | | | | | | | | | | | | | | | | | |та інші матеріальні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ресурси | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+---------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------| |1.2 |прямі витрати на оплату |тис. грн | | | | | | | | | | | | | | | | | | |праці | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+---------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------| |1.3 |інші прямі витрати, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |у т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+---------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------| |1.3.1|відрахування на соціальні |тис. грн | | | | | | | | | | | | | | | | | | |заходи | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+---------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------| |1.3. |амортизаційні відрахування|тис. грн | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+---------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------| |1.3.3|інші прямі витрати |тис. грн | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+---------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------| |1.4 |загальновиробничі витрати,|тис. грн | | | | | | | | | | | | | | | | | | |у т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+---------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------| |1.4.1|витрати на оплату праці |тис. грн | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+---------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------| |1.4.2|відрахування на соціальні |тис. грн | | | | | | | | | | | | | | | | | | |заходи | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+---------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------| |1.4.3|інші витрати |тис. грн | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+---------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------| |2 |Адміністративні витрати, |тис. грн | | | | | | | | | | | | | | | | | | |у т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+---------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------| |2.1 |витрати на оплату праці |тис. грн | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+---------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------| |2.2 |відрахування на соціальні |тис. грн | | | | | | | | | | | | | | | | | | |заходи | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+---------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------| |2.3 |інші витрати |тис. грн | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+---------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------| |3 |Витрати на збут, у т.ч.: |тис. грн | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+---------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------| |3.1 |витрати на оплату праці |тис. грн | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+---------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------| |3.2 |відрахування на соціальні |тис. грн | | | | | | | | | | | | | | | | | | |заходи | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+---------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------| |3.3 |інші витрати |тис. грн | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+---------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------| |4 |Інші операційні витрати* |тис. грн | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+---------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------| |5 |Фінансові витрати |тис. грн | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+---------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------| |6 |Повна собівартість* |тис. грн | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+---------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------| |7 |Розрахунковий прибуток, |тис. грн | | | | | | | | | | | | | | | | | | |усього *, у т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+---------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------| |7.1 |податок на прибуток |тис. грн | X | X | | | X | X | | | X | X | | | X | X | | | |-----+--------------------------+---------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------| |7.2 |дивіденди |тис. грн | X | X | | | X | X | | | X | X | | | X | X | | | |-----+--------------------------+---------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------| |7.3 |резервний фонд (капітал) |тис. грн | X | X | | | X | X | | | X | X | | | X | X | | | |-----+--------------------------+---------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------| |7.4 |на розвиток виробництва |тис. грн | X | X | | | X | X | | | X | X | | | X | X | | | | |(виробничі інвестиції) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+---------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------| |7.5 |інше використання прибутку|тис. грн | X | X | | | X | X | | | X | X | | | X | X | | | |-----+--------------------------+---------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------| |8 |Вартість виробництва |тис. грн | | | | | | | | | | | | | | | | | | |теплової енергії за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |відповідними тарифами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+---------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------| |9 |Тарифи на виробництво |грн/Гкал | | | | | | | | | | | | | | | | | | |теплової енергії | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+---------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------| |10 |Реалізація теплової | Гкал | | | | | | | | | | | | | | | | | | |енергії власним споживачам| | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+---------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------| |11 |Відпуск теплової енергії з| Гкал | | | | | | | | | | | | | | | | | | |колекторів власних | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |котелень | | | | | | | | | | | | | | | | | | +-----+--------------------------+---------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------| |12 |Витрати умовного палива на| тонн | | | | | | | | | | | | | | | | | | |виробництво теплової | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |енергії власними | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |котельнями | | | | | | | | | | | | | | | | | | +-----+--------------------------+---------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------| |13 |Питомі витрати умовного | кг | | | | | | | | | | | | | | | | | | |палива на виробництво |у.п./Гкал| | | | | | | | | | | | | | | | | | |теплової енергії власними | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |котельнями | | | | | | | | | | | | | | | | | | +-----+--------------------------+---------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------| |14 |Ціна умовного палива для |грн/тонн | | | | | | | | | | | | | | | | | | |власних котелень | | | | | | | | | | | | | | | | | | +-----+--------------------------+---------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------| |15 |Витрати газу на | тис. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |виробництво теплової | куб.м | | | | | | | | | | | | | | | | | | |енергії власними | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |котельнями | | | | | | | | | | | | | | | | | | +-----+--------------------------+---------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------| |16 |Витрати мазуту на | тонн | | | | | | | | | | | | | | | | | | |виробництво теплової | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |енергії власними | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |котельнями | | | | | | | | | | | | | | | | | | +-----+--------------------------+---------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------| |17 |Витрати вугілля на | тонн | | | | | | | | | | | | | | | | | | |виробництво теплової | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |енергії власними | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |котельнями | | | | | | | | | | | | | | | | | | +-----+--------------------------+---------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------| |18 |Витрати іншого палива на | одиниць | | | | | | | | | | | | | | | | | | |виробництво теплової | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |енергії власними | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |котельнями | | | | | | | | | | | | | | | | | | +-----+--------------------------+---------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------| |19 |Ціна натурального палива |грн/тис. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |пункту 15 | куб.м | | | | | | | | | | | | | | | | | +-----+--------------------------+---------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------| |20 |Ціна натурального палива |грн/тонну| | | | | | | | | | | | | | | | | | |пункту 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | +-----+--------------------------+---------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------| |21 |Ціна натурального палива |грн/тонну| | | | | | | | | | | | | | | | | | |пункту 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | +-----+--------------------------+---------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------| |22 |Ціна натурального палива | грн/од. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |пункту 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | +-----+--------------------------+---------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------| |23 |Калорійність натурального | ккал/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |палива пункту 15 | куб.м | | | | | | | | | | | | | | | | | +-----+--------------------------+---------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------| |24 |Калорійність натурального | ккал/кг | | | | | | | | | | | | | | | | | | |палива пункту 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | +-----+--------------------------+---------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------| |25 |Калорійність натурального | ккал/кг | | | | | | | | | | | | | | | | | | |палива пункту 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | +-----+--------------------------+---------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------| |26 |Калорійність натурального |ккал/од. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |палива пункту 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | +-----+--------------------------+---------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------| |26 |Обсяг покупної теплової | Гкал | | | | | | | | | | | | | | | | | | |енергії | | | | | | | | | | | | | | | | | | +-----+--------------------------+---------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------| |28 |Ціна покупної теплової |грн/Гкал | | | | | | | | | | | | | | | | | | |енергії | | | | | | | | | | | | | | | | | | +-----+--------------------------+---------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------| |29 |Відпуск теплової енергії з| Гкал | | | | | | | | | | | | | | | | | | |колекторів власних ТЕЦ, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ТЕС, АЕС, когенераційних | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |установок | | | | | | | | | | | | | | | | | | +-----+--------------------------+---------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------| |30 |Собівартість у тарифах на |грн/Гкал | | | | | | | | | | | | | | | | | | |теплову енергію власних | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ТЕЦ, ТЕС, АЕС, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |когенераційних установок | | | | | | | | | | | | | | | | | | +-----+--------------------------+---------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------| |31 |Питомі витрати |кВт·год/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |електроенергії на | Гкал | | | | | | | | | | | | | | | | | | |виробництво теплової | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |енергії власними | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |котельнями | | | | | | | | | | | | | | | | | | +-----+--------------------------+---------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------| |32 |Середньозважений тариф | коп./ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |активної електроенергії | кВт·год | | | | | | | | | | | | | | | | | +-----+--------------------------+---------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------| |33 |Сумарна встановлена |Гкал/год | | | | | | | | | | | | | | | | | | |потужність джерел теплової| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |енергії | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________

* Без урахування списання безнадійної дебіторської
заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів.
Керівник ________________________ ___________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.

Додаток 4

до Порядку формування

тарифів на теплову енергію,

її виробництво,

транспортування

та постачання

РОЗРАХУНОК

тарифів на транспортування теплової енергії

Без ПДВ ------------------------------------------------------------------------------------ | N | Показники |Одиниця | Усього | | з/п | | виміру |-----------------------------------| | | | | період, |базовий|перед- |плановий| | | | |попередній|період |бачено | період | | | | | до |(факт) |діючим | | | | | | базового | |тарифом| | | | | | (факт) | | | | |------+------------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------+------------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |1 |Виробнича собівартість, у тому|тис. грн| | | | | | |числі: | | | | | | |------+------------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |1.1 |Прямі матеріальні витрати, у |тис. грн| | | | | | |тому числі: | | | | | | |------+------------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |1.1.1 |електроенергія |тис. грн| | | | | |------+------------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |1.1.2 |транспортування теплової |тис. грн| | | | | | |енергії тепловими мережами | | | | | | | |інших підприємств | | | | | | |------+------------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |1.1.3 |вода для технологічних потреб |тис. грн| | | | | | |та водовідведення | | | | | | |------+------------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |1.1.4 |матеріали, запасні частини та |тис. грн| | | | | | |інші матеріальні ресурси | | | | | | |------+------------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |1.2 |Прямі витрати на оплату праці |тис. грн| | | | | |------+------------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |1.3 |Інші прямі витрати, у тому |тис. грн| | | | | | |числі: | | | | | | |------+------------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |1.3.1 |відрахування на соціальні |тис. грн| | | | | | |заходи | | | | | | |------+------------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |1.3. 2|амортизаційні відрахування |тис. грн| | | | | |------+------------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |1.3.3 |інші прямі витрати |тис. грн| | | | | |------+------------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |1.4 |Загальновиробничі витрати, у |тис. грн| | | | | | |тому числі: | | | | | | |------+------------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |1.4.1 |витрати на оплату праці |тис. грн| | | | | |------+------------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |1.4.2 |відрахування на соціальні |тис. грн| | | | | | |заходи | | | | | | |------+------------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |1.4.3 |інші витрати |тис. грн| | | | | |------+------------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |2 |Адміністративні витрати, у |тис. грн| | | | | | |тому числі: | | | | | | |------+------------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |2.1 |витрати на оплату праці |тис. грн| | | | | |------+------------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |2.2 |відрахування на соціальні |тис. грн| | | | | | |заходи | | | | | | |------+------------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |2.3 |інші витрати |тис. грн| | | | | |------+------------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |3 |Витрати на збут, у тому числі:|тис. грн| | | | | |------+------------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |3.1 |витрати на оплату праці |тис. грн| | | | | |------+------------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |3.2 |відрахування на соціальні |тис. грн| | | | | | |заходи | | | | | | |------+------------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |3.3 |інші витрати* |тис. грн| | | | | |------+------------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |4 |Інші операційні витрати* |тис. грн| | | | | |------+------------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |5 |Фінансові витрати |тис. грн| | | | | |------+------------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |6 |Повна собівартість* |тис. грн| | | | | |------+------------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |7 |Розрахунковий прибуток*, |тис. грн| | | | | | |усього, у тому числі: | | | | | | |------+------------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |7.1 |податок на прибуток |тис. грн| X | X | | | |------+------------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |7.2 |дивіденди |тис. грн| X | X | | | |------+------------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |7.3 |резервний фонд (капітал) |тис. грн| X | X | | | |------+------------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |7.4 |на розвиток виробництва |тис. грн| X | X | | | | |(виробничі інвестиції) | | | | | | |------+------------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |7.5 |інше використання прибутку |тис. грн| X | X | | | |------+------------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |8 |Вартість транспортування |тис. грн| | | | | | |теплової енергії за | | | | | | | |відповідними тарифами | | | | | | |------+------------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |9 |Середньозважений тариф на |грн/Гкал| | | | | | |транспортування теплової | | | | | | | |енергії | | | | | | |------+------------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |10 |Обсяг надходження теплової | Гкал | | | | | | |енергії до мережі ліцензіата, | | | | | | | |у т.ч.: | | | | | | |------+------------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |10.1 |власної теплової енергії | Гкал | | | | | |------+------------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |10.2 |теплоенергії інших власників | Гкал | | | | | | |для транспортування мережами | | | | | | | |ліцензіата | | | | | | |------+------------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |11 |Втрати теплової енергії в | Гкал | | | | | | |мережах ліцензіата, всього, | | | | | | | |у т.ч.: | | | | | | |------+------------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |11.1 |власної теплової енергії | Гкал | | | | | |------+------------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |11.2 |теплової енергії інших | Гкал | | | | | | |власників | | | | | | |------+------------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |12 |Корисний відпуск теплової | Гкал | | | | | | |енергії з мереж ліцензіата, | | | | | | | |усього, у т.ч.: | | | | | | |------+------------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |12.1 |господарські потреби | Гкал | | | | | | |ліцензованої діяльності | | | | | | | |ліцензіата | | | | | | |------+------------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |12.2 |корисний відпуск теплової | Гкал | | | | | | |енергії інших власників | | | | | | |------+------------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |12.3 |Корисний відпуск теплової | Гкал | | | | | | |енергії власним споживачам, | | | | | | | |у т.ч. на потреби: | | | | | | |------+------------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |12.3.1|населення | Гкал | | | | | |------+------------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |12.3.2|бюджетних установ | Гкал | | | | | |------+------------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |12.3.3|інших споживачів | Гкал | | | | | |------+------------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |13 |Обсяг транспортування теплової| Гкал | | | | | | |енергії ліцензіата мережами | | | | | | | |іншого(их) | | | | | | | |транспортувальника(ів) | | | | | | |------+------------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |14 |Тариф(и) іншого(их) |грн/Гкал| | | | | | |транспортувальника(ів) на | | | | | | | |транспортування теплової | | | | | | | |енергії | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------
_______________

* Без урахування списання безнадійної дебіторської
заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів.
Керівник __________________ ________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.

Додаток 5

до Порядку формування

тарифів на теплову енергію,

її виробництво,

транспортування

та постачання

РОЗРАХУНОК

тарифів на постачання теплової енергії

Без ПДВ ------------------------------------------------------------------------------ | N | Показники |Одиниця | Усього | | з/п | | виміру |-----------------------------------| | | | | період, |базовий|перед- |плановий| | | | |попередній|період |бачено | період | | | | | до |(факт) |діючим | | | | | | базового | |тарифом| | | | | | (факт) | | | | |-----+-------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+-------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |1 |Виробнича собівартість, у|тис. грн| | | | | | |тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |1.1 |прямі матеріальні витрати|тис. грн| | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |1.2 |прямі витрати на оплату |тис. грн| | | | | | |праці | | | | | | |-----+-------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |1.3 |інші прямі витрати, у |тис. грн| | | | | | |тому числі: | | | | | | |-----+-------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |1.3.1|відрахування на соціальні|тис. грн| | | | | | |заходи | | | | | | |-----+-------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |1.3.2|амортизаційні |тис. грн| | | | | | |відрахування | | | | | | |-----+-------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |1.3.3|інші прямі витрати |тис. грн| | | | | |-----+-------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |1.4 |Загальновиробничі |тис. грн| | | | | | |витрати, у тому числі: | | | | | | |-----+-------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |1.4.1|витрати на оплату праці |тис. грн| | | | | |-----+-------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |1.4.2|відрахування на соціальні|тис. грн| | | | | | |заходи | | | | | | |-----+-------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |1.4.3|інші витрати |тис. грн| | | | | |-----+-------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |2 |Адміністративні витрати, |тис. грн| | | | | | |у тому числі: | | | | | | |-----+-------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |2.1 |витрати на оплату праці |тис. грн| | | | | |-----+-------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |2.2 |відрахування на соціальні|тис. грн| | | | | | |заходи | | | | | | |-----+-------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |2.3 |інші витрати |тис. грн| | | | | |-----+-------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |3 |Витрати на збут, у тому |тис. грн| | | | | | |числі: | | | | | | |-----+-------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |3.1 |витрати на оплату праці |тис. грн| | | | | |-----+-------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |3.2 |відрахування на соціальні|тис. грн| | | | | | |заходи | | | | | | |-----+-------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |3.3 |інші витрати* |тис. грн| | | | | |-----+-------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |4 |Інші операційні витрати* |тис. грн| | | | | |-----+-------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |5 |Фінансові витрати |тис. грн| | | | | |-----+-------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |6 |Повна собівартість* |тис. грн| | | | | |-----+-------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |7 |Розрахунковий прибуток, |тис. грн| | | | | | |усього, у тому числі: | | | | | | |-----+-------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |7.1 |податок на прибуток |тис. грн| X | X | | | |-----+-------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |7.2 |дивіденди |тис. грн| X | X | | | |-----+-------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |7.3 |резервний фонд (капітал) |тис. грн| X | X | | | |-----+-------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |7.4 |на розвиток виробництва |тис. грн| X | X | | | | |(виробничі інвестиції) | | | | | | |-----+-------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |7.5 |інше використання |тис. грн| X | X | | | | |прибутку | | | | | | |-----+-------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |8 |Вартість постачання |тис. грн| | | | | | |теплової енергії за | | | | | | | |відповідними тарифами | | | | | | |-----+-------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |9 |Середньозважений тариф на|грн/Гкал| | | | | | |постачання теплової | | | | | | | |енергії | | | | | | |-----+-------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |10 |Обсяг реалізованої | Гкал | | | | | | |теплової енергії власним | | | | | | | |споживачам, у тому числі | | | | | | | |на потреби: | | | | | | |-----+-------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |10.1 |населення | Гкал | | | | | |-----+-------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |10.2 |бюджетних установ | Гкал | | | | | |-----+-------------------------+--------+----------+-------+-------+--------| |10.3 |інших споживачів | Гкал | | | | | ------------------------------------------------------------------------------
_______________

* Без урахування списання безнадійної дебіторської
заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів.
Керівник ___________________ ________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.

Додаток 6

до Порядку формування

тарифів на теплову енергію,

її виробництво,

транспортування

та постачання

РОЗРАХУНОК

тарифів на теплову енергію

Без ПДВ --------------------------------------------------------------------------- | N | Найменування показника |Одиниця | Сумарні | На потреби | |з/п| | виміру |та середньо-| споживачів: | | | | | зважені |--------------------| | | | | показники |насе-|бюджет-|інших | | | | | |лення| них |спожи-| | | | | | |установ|вачів | |---+--------------------------+--------+------------+-----+-------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---+--------------------------+--------+------------+-----+-------+------| |1 |Тариф на виробництво |грн/Гкал| | | | | | |теплової енергії, у т.ч.: | | | | | | |---+--------------------------+--------+------------+-----+-------+------| |1.1|повна планова собівартість|грн/Гкал| | | | | | |виробництва теплової | | | | | | | |енергії | | | | | | |---+--------------------------+--------+------------+-----+-------+------| |1.2|плановий прибуток |грн/Гкал| | | | | |---+--------------------------+--------+------------+-----+-------+------| |2 |Тариф на транспортування |грн/Гкал| | | | | | |теплової енергії, у т.ч.: | | | | | | |---+--------------------------+--------+------------+-----+-------+------| |2.1|повна планова собівартість|грн/Гкал| | | | | | |транспортування теплової | | | | | | | |енергії | | | | | | |---+--------------------------+--------+------------+-----+-------+------| |2.2|плановий прибуток |грн/Гкал| | | | | |---+--------------------------+--------+------------+-----+-------+------| |3 |Тариф на постачання |грн/Гкал| | | | | | |теплової енергії, у т.ч.: | | | | | | |---+--------------------------+--------+------------+-----+-------+------| |3.1|повна планова собівартість|грн/Гкал| | | | | | |постачання теплової | | | | | | | |енергії | | | | | | |---+--------------------------+--------+------------+-----+-------+------| |3.2|плановий прибуток |грн/Гкал| | | | | |---+--------------------------+--------+------------+-----+-------+------| |4 |Тариф на теплову енергію, |грн/Гкал| | | | | | |у т.ч.: | | | | | | |---+--------------------------+--------+------------+-----+-------+------| |4.1|повна планова собівартість|грн/Гкал| | | | | | |теплової енергії | | | | | | |---+--------------------------+--------+------------+-----+-------+------| |4.2|плановий прибуток |грн/Гкал| | | | | |---+--------------------------+--------+------------+-----+-------+------| |5 |Річні планові доходи від |тис. грн| | | | | | |виробництва, | | | | | | | |транспортування, | | | | | | | |постачання теплової | | | | | | | |енергії, усього, у тому | | | | | | | |числі: | | | | | | |---+--------------------------+--------+------------+-----+-------+------| |5.1|повна планова собівартість|тис. грн| | | | | | |виробництва, | | | | | | | |транспортування, | | | | | | | |постачання теплової | | | | | | | |енергії | | | | | | |---+--------------------------+--------+------------+-----+-------+------| |5.2|плановий прибуток від |тис. грн| | | | | | |виробництва, | | | | | | | |транспортування, | | | | | | | |постачання теплової | | | | | | | |енергії | | | | | | |---+--------------------------+--------+------------+-----+-------+------| |6 |Річні планові доходи від |тис. грн| | | | | | |виробництва, | | | | | | | |транспортування, | | | | | | | |постачання теплової | | | | | | | |енергії без | | | | | | | |транспортування мережами | | | | | | | |ліцензіата теплової | | | | | | | |енергії інших власників, | | | | | | | |усього, у т.ч.: | | | | | | |---+--------------------------+--------+------------+-----+-------+------| |6.1|повна планова собівартість|тис. грн| | | | | | |виробництва, | | | | | | | |транспортування, | | | | | | | |постачання теплової | | | | | | | |енергії | | | | | | |---+--------------------------+--------+------------+-----+-------+------| |6.2|плановий прибуток від |тис. грн| | | | | | |виробництва, | | | | | | | |транспортування, | | | | | | | |постачання теплової | | | | | | | |енергії | | | | | | |---+--------------------------+--------+------------+-----+-------+------| |7 |Плановий корисний відпуск | Гкал | | | | | | |з мереж ліцензіата | | | | | | | |теплової енергії власним | | | | | | | |споживачам та теплової | | | | | | | |енергії інших власників, | | | | | | | |у т.ч.: | | | | | | |---+--------------------------+--------+------------+-----+-------+------| |7.1|корисний відпуск теплової | Гкал | | | | | | |енергії власним споживачам| | | | | | |---+--------------------------+--------+------------+-----+-------+------| |7.2|корисний відпуск теплової | Гкал | | | | | | |енергії інших власників | | | | | | |---+--------------------------+--------+------------+-----+-------+------| |8 |Рівні рентабельності | | | | | | | |тарифів: | | | | | | |---+--------------------------+--------+------------+-----+-------+------| |8.1|на виробництво теплової | % | | | | | | |енергії | | | | | | |---+--------------------------+--------+------------+-----+-------+------| |8.2|на транспортування | % | | | | | | |теплової енергії | | | | | | |---+--------------------------+--------+------------+-----+-------+------| |8.3|на постачання теплової | % | | | | | | |енергії | | | | | | |---+--------------------------+--------+------------+-----+-------+------| |8.4|на теплову енергію | % | | | | | ---------------------------------------------------------------------------
Керівник ___________________ ________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.

Додаток 7

до Порядку формування

тарифів на теплову енергію,

її виробництво,

транспортування

та постачання

РОЗРАХУНОК

вартості технологічного палива

на виробництво теплової енергії котельнями

на _________ місяць/рік

Без ПДВ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Вид палива | Відпуск | Норма |Витрати |Калорійність| Витрати | Ціна |Вартість| Ціна | | | теплової | питомих |умовного|натурального|натурального |натурального|палива, | 1 тонни | | | енергії з | витрат |палива, | палива, | палива, | палива, |тис. грн|умовного | | |колекторів,|умовного | тонн | ккал/куб.м,| тис.куб.м, | грн/ | | палива, | | | Гкал | палива, | | ккал/кг | тонн | тис.куб.м, | |грн/тонну| | | | кг | | | | грн/тонну | | | | | |у.п./Гкал| | | | | | | |----------------------+-----------+---------+--------+------------+-------------+------------+--------+---------| |Газ, у т.ч. для | | | | | | | | | |потреб: | | | | | | | | | |----------------------+-----------+---------+--------+------------+-------------+------------+--------+---------| |населення | | | | | | | | | |----------------------+-----------+---------+--------+------------+-------------+------------+--------+---------| |бюджетних установ | | | | | | | | | |----------------------+-----------+---------+--------+------------+-------------+------------+--------+---------| |інших споживачів | | | | | | | | | |----------------------+-----------+---------+--------+------------+-------------+------------+--------+---------| |Мазут, у т.ч. для | | | | | | | | | |потреб: | | | | | | | | | |----------------------+-----------+---------+--------+------------+-------------+------------+--------+---------| |населення | | | | | | | | | |----------------------+-----------+---------+--------+------------+-------------+------------+--------+---------| |бюджетних установ | | | | | | | | | |----------------------+-----------+---------+--------+------------+-------------+------------+--------+---------| |інших споживачів | | | | | | | | | |----------------------+-----------+---------+--------+------------+-------------+------------+--------+---------| |Вугілля, у т.ч. для | | | | | | | | | |потреб: | | | | | | | | | |----------------------+-----------+---------+--------+------------+-------------+------------+--------+---------| |населення | | | | | | | | | |----------------------+-----------+---------+--------+------------+-------------+------------+--------+---------| |бюджетних установ | | | | | | | | | |----------------------+-----------+---------+--------+------------+-------------+------------+--------+---------| |інших споживачів | | | | | | | | | |----------------------+-----------+---------+--------+------------+-------------+------------+--------+---------| |Інше технологічне | | | | | | | | | |паливо, у т.ч. для | | | | | | | | | |потреб: | | | | | | | | | |----------------------+-----------+---------+--------+------------+-------------+------------+--------+---------| |населення | | | | | | | | | |----------------------+-----------+---------+--------+------------+-------------+------------+--------+---------| |бюджетних установ | | | | | | | | | |----------------------+-----------+---------+--------+------------+-------------+------------+--------+---------| |інших споживачів | | | | | | | | | |----------------------+-----------+---------+--------+------------+-------------+------------+--------+---------| |Сумарні та | | | | | | | | | |середньозважені | | | | | | | | | |показники, у т.ч. для | | | | | | | | | |потреб: | | | | | | | | | |----------------------+-----------+---------+--------+------------+-------------+------------+--------+---------| |населення | | | | | | | | | |----------------------+-----------+---------+--------+------------+-------------+------------+--------+---------| |бюджетних установ | | | | | | | | | |----------------------+-----------+---------+--------+------------+-------------+------------+--------+---------| |інших споживачів | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник _____________________ ________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.

Додаток 8

до Порядку формування

тарифів на теплову енергію,

її виробництво,

транспортування

та постачання

РОЗРАХУНОК

технологічних витрат електроенергії

на виробництво теплової енергії котельнями

Без ПДВ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Найменування показника | Одиниця |Плановий|січень|лютий|березень|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень| | | виміру | рік | | | | | | | | | | | | | |-----------------------+-------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |-----------------------+-------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------| |Відпуск теплової | Гкал | | | | | | | | | | | | | | |енергії з колекторів | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------+-------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------| |Норма питомих витрат |кВт·год/Гкал | | | | | | | | | | | | | | |електроенергії на | | | | | | | | | | | | | | | |виробництво теплової | | | | | | | | | | | | | | | |енергії | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------+-------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------| |Обсяг споживання |тис. кВт·год | | | | | | | | | | | | | | |активної | | | | | | | | | | | | | | | |електроенергії, усього | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------+-------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------| |Споживання |тис. кВт·год | | | | | | | | | | | | | | |електроенергії (I клас | | | | | | | | | | | | | | | |напруги) | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------+-------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------| |Тариф без ПДВ (I клас |коп. /кВт·год| | | | | | | | | | | | | | |напруги) | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------+-------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------| |Вартість електроенергії| тис. грн | | | | | | | | | | | | | | |(I клас напруги) | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------+-------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------| |Споживання |тис. кВт·год | | | | | | | | | | | | | | |електроенергії (II клас| | | | | | | | | | | | | | | |напруги) | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------+-------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------| |Тариф без ПДВ (II клас |коп. /кВт·год| | | | | | | | | | | | | | |напруги) | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------+-------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------| |Вартість електроенергії| тис. грн | | | | | | | | | | | | | | |(II клас напруги) | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------+-------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------| |Вартість активної | тис. грн | | | | | | | | | | | | | | |електроенергії, усього | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------+-------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------| |Споживання реактивної |тис. кВАр·год| | | | | | | | | | | | | | |електроенергії | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------+-------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------| |Тариф без ПДВ |коп./кВАр·год| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------+-------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------| |Вартість реактивної | тис. грн | | | | | | | | | | | | | | |електроенергії | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------+-------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------| |Вартість активної та | тис. грн | | | | | | | | | | | | | | |реактивної | | | | | | | | | | | | | | | |електроенергії | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник __________________ ______________________

(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.

Додаток 9

до Порядку формування

тарифів на теплову енергію,

її виробництво,

транспортування

та постачання

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ліцензіата з виробництва/транспортування/постачання

теплової енергії

-------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показники | Одиниця | Період, | Базовий | Передбачено | Плановий | | з/п | | виміру |попередній | період | діючими | період | | | | |до базового| (факт) | тарифами | | | | | | (факт) | | | | |-----+---------------------------+------------+-----------+---------+-------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Виробництво теплової енергії | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |1 |Встановлена потужність | Гкал/год | | | | | | |джерел теплопостачання | | | | | | | |(генеруючих джерел) | | | | | | |-----+---------------------------+------------+-----------+---------+-------------+-------------| |2 |Теплове навантаження | Гкал/год | | | | | | |об'єктів теплоспоживання | | | | | | | |власних споживачів | | | | | | |-----+---------------------------+------------+-----------+---------+-------------+-------------| |3 |Питоме використання палива | куб.м/Гкал | | | | | | |(газ) до обсягу відпуску в | | | | | | | |мережу теплової енергії | | | | | | | |з колекторів генеруючих | | | | | | | |джерел | | | | | | |-----+---------------------------+------------+-----------+---------+-------------+-------------| |3.1 |інше паливо (вказати) | | | | | | |-----+---------------------------+------------+-----------+---------+-------------+-------------| |4 |Фактичне питоме |кг у.п./Гкал| | | | | | |використання умовного | | | | | | | |палива на відпуск теплової | | | | | | | |енергії з колекторів | | | | | | | |генеруючих джерел | | | | | | |-----+---------------------------+------------+-----------+---------+-------------+-------------| |5 |Встановлений норматив |кг у.п./Гкал| | | | | | |використання умовного | | | | | | | |палива на відпуск теплової | | | | | | | |енергії з колекторів | | | | | | | |генеруючих джерел | | | | | | |-----+---------------------------+------------+-----------+---------+-------------+-------------| |6 |Обсяг виробленої теплової | Гкал | | | | | | |енергії | | | | | | |-----+---------------------------+------------+-----------+---------+-------------+-------------| |7 |Обсяг використання теплової| Гкал | | | | | | |енергії на власні потреби | | | | | | | |джерел теплопостачання | | | | | | | |(генеруючих джерел) | | | | | | |-----+---------------------------+------------+-----------+---------+-------------+-------------| |8 |Обсяг відпущеної в мережу | Гкал | | | | | | |теплової енергії з | | | | | | | |колекторів генеруючих | | | | | | | |джерел | | | | | | |-----+---------------------------+------------+-----------+---------+-------------+-------------| |9 |Середньооблікова | осіб | | | | | | |чисельність персоналу | | | | | | | |ліцензованої діяльності | | | | | | |-----+---------------------------+------------+-----------+---------+-------------+-------------| |10 |Середньомісячна заробітна | грн | | | | | | |плата персоналу | | | | | | | |ліцензованої діяльності | | | | | | |-----+---------------------------+------------+-----------+---------+-------------+-------------| |11 |Витрати на оплату праці у | тис. грн | | | | | | |повній собівартості, усього| | | | | | |-----+---------------------------+------------+-----------+---------+-------------+-------------| |12 |Витрати на ремонт та інше | тис. грн | | | | | | |поліпшення основних засобів| | | | | | | |у повній собівартості, | | | | | | | |усього | | | | | | |-----+---------------------------+------------+-----------+---------+-------------+-------------| |12.1 |у т.ч. без заробітної плати| тис. грн | | | | | | |з нарахуваннями | | | | | | |-----+---------------------------+------------+-----------+---------+-------------+-------------| |13 |Амортизаційні відрахування | тис. грн | | | | | | |у повній собівартості, | | | | | | | |усього | | | | | | |-----+---------------------------+------------+-----------+---------+-------------+-------------| |14 |Витрати на електроенергію у| тис. грн | | | | | | |повній собівартості, усього| | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Транспортування теплової енергії | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |1 |Загальна довжина теплових | км | | | | | | |мереж у двотрубному виразі | | | | | | | |станом на кінець року | | | | | | |-----+---------------------------+------------+-----------+---------+-------------+-------------| |2 |Середньооблікова | осіб | | | | | | |чисельність персоналу | | | | | | | |ліцензованої діяльності | | | | | | |-----+---------------------------+------------+-----------+---------+-------------+-------------| |3 |Середньомісячна заробітна | грн | | | | | | |плата персоналу | | | | | | | |ліцензованої діяльності | | | | | | |-----+---------------------------+------------+-----------+---------+-------------+-------------| |4 |Річний обсяг надходження | Гкал | | | | | | |теплової енергії в мережі | | | | | | | |ліцензіата | | | | | | |-----+---------------------------+------------+-----------+---------+-------------+-------------| |5 |Фактичні втрати теплової | Гкал | | | | | | |енергії у власних мережах: | | | | | | |-----+---------------------------+------------+-----------+---------+-------------+-------------| |5.1 |у % | % | | | | | |-----+---------------------------+------------+-----------+---------+-------------+-------------| |6 |Нормативні втрати теплової | Гкал | | | | | | |енергії у власних мережах: | | | | | | |-----+---------------------------+------------+-----------+---------+-------------+-------------| |6.1 |у % | % | | | | | |-----+---------------------------+------------+-----------+---------+-------------+-------------| |7 |Річний обсяг | Гкал | | | | | | |транспортування теплової | | | | | | | |енергії мережами, в т.ч.: | | | | | | |-----+---------------------------+------------+-----------+---------+-------------+-------------| |7.1 |власної теплової енергії | Гкал | | | | | | |мережами сторонніх | | | | | | | |підприємств | | | | | | |-----+---------------------------+------------+-----------+---------+-------------+-------------| |7.2 |власними тепловими мережами| Гкал | | | | | | |всього, у т.ч.: | | | | | | |-----+---------------------------+------------+-----------+---------+-------------+-------------| |7.2.1|власної теплової енергії | Гкал | | | | | |-----+---------------------------+------------+-----------+---------+-------------+-------------| |7.2.2|теплової енергії інших | Гкал | | | | | | |власників | | | | | | |-----+---------------------------+------------+-----------+---------+-------------+-------------| |8 |Витрати на оплату праці у | тис. грн | | | | | | |повній собівартості, усього| | | | | | |-----+---------------------------+------------+-----------+---------+-------------+-------------| |9 |Витрати на ремонт та інше | тис. грн | | | | | | |поліпшення основних засобів| | | | | | | |у повній собівартості, | | | | | | | |усього | | | | | | |-----+---------------------------+------------+-----------+---------+-------------+-------------| |9.1 |у т.ч. без заробітної плати| тис. грн | | | | | | |з нарахуваннями | | | | | | |-----+---------------------------+------------+-----------+---------+-------------+-------------| |10 |Амортизаційні відрахування | тис. грн | | | | | | |у повній собівартості, | | | | | | | |усього | | | | | | |-----+---------------------------+------------+-----------+---------+-------------+-------------| |11 |Витрати на електроенергію у| тис. грн | | | | | | |повній собівартості, усього| | | | | | |-----+---------------------------+------------+-----------+---------+-------------+-------------| |12* |Теплове навантаження | Гкал/год | | | | | | |об'єктів теплоспоживання | | | | | | | |споживачів інших власників | | | | | | | |теплової енергії, яка | | | | | | | |транспортується мережами | | | | | | | |ліцензіата, у т.ч. на | | | | | | | |потреби: | | | | | | |-----+---------------------------+------------+-----------+---------+-------------+-------------| |12.1 |населення | Гкал/год | | | | | |-----+---------------------------+------------+-----------+---------+-------------+-------------| |12.2 |бюджетних установ | Гкал/год | | | | | |-----+---------------------------+------------+-----------+---------+-------------+-------------| |12.3 |інших споживачів | Гкал/год | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Постачання теплової енергії | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |1 |Кількість споживачів | одиниць | | | | | | |(абонентів) ліцензіата | | | | | | | |всього, у т.ч.: | | | | | | |-----+---------------------------+------------+-----------+---------+-------------+-------------| |1.1 |населення - фізичні особи | одиниць | | | | | |-----+---------------------------+------------+-----------+---------+-------------+-------------| |1.2 |виконавці комунальних | одиниць | | | | | | |послуг з опалення та ГВП | | | | | | |-----+---------------------------+------------+-----------+---------+-------------+-------------| |1.3 |бюджетні установи | одиниць | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------+------------+-----------+---------+-------------+-------------| |1.4 |інші споживачі | одиниць | | | | | |-----+---------------------------+------------+-----------+---------+-------------+-------------| |2 |Середньооблікова | осіб | | | | | | |чисельність персоналу | | | | | | | |ліцензованої діяльності | | | | | | |-----+---------------------------+------------+-----------+---------+-------------+-------------| |3 |Середньомісячна заробітна | грн | | | | | | |плата персоналу | | | | | | | |ліцензованої діяльності | | | | | | |-----+---------------------------+------------+-----------+---------+-------------+-------------| |4 |Річний обсяг постачання | Гкал | | | | | | |теплової енергії | | | | | | | |споживачам, у тому числі на| | | | | | | |потреби: | | | | | | |-----+---------------------------+------------+-----------+---------+-------------+-------------| |4.1 |населення - фізичних осіб | Гкал | | | | | |-----+---------------------------+------------+-----------+---------+-------------+-------------| |4.1.1|у тому числі, що | Гкал | | | | | | |обліковується приладами | | | | | | | |обліку | | | | | | |-----+---------------------------+------------+-----------+---------+-------------+-------------| |4.2 |виконавців комунальних | Гкал | | | | | | |послуг для населення з | | | | | | | |опалення та ГВП | | | | | | |-----+---------------------------+------------+-----------+---------+-------------+-------------| |4.2.1|у тому числі, що | Гкал | | | | | | |обліковується приладами | | | | | | | |обліку | | | | | | |-----+---------------------------+------------+-----------+---------+-------------+-------------| |4.3 |бюджетних установ | Гкал | | | | | |-----+---------------------------+------------+-----------+---------+-------------+-------------| |4.3.1|у тому числі, що | Гкал | | | | | | |обліковується приладами | | | | | | | |обліку | | | | | | |-----+---------------------------+------------+-----------+---------+-------------+-------------| |4.4 |інших споживачів | Гкал | | | | | |-----+---------------------------+------------+-----------+---------+-------------+-------------| |4.4.1|у тому числі, що | Гкал | | | | | | |обліковується приладами | | | | | | | |обліку | | | | | | |-----+---------------------------+------------+-----------+---------+-------------+-------------| |5 |Витрати на оплату праці у | тис. грн | | | | | | |повній собівартості, | | | | | | | |усього | | | | | | |-----+---------------------------+------------+-----------+---------+-------------+-------------| |6 |Витрати на ремонт та інше | тис. грн | | | | | | |поліпшення основних | | | | | | | |засобів у повній | | | | | | | |собівартості, усього | | | | | | |-----+---------------------------+------------+-----------+---------+-------------+-------------| |6.1 |у т.ч. без заробітної плати| тис. грн | | | | | | |з нарахуваннями | | | | | | |-----+---------------------------+------------+-----------+---------+-------------+-------------| |7 |Амортизаційні відрахування | тис. грн | | | | | | |у повній собівартості, | | | | | | | |усього | | | | | | |-----+---------------------------+------------+-----------+---------+-------------+-------------| |8 |Витрати на електроенергію у| тис. грн | | | | | | |повній собівартості, усього| | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________

* Заповнюється при встановленні двоставкових тарифів.
Керівник _____________________ ________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.

Додаток 10

до Порядку формування

тарифів на теплову енергію,

її виробництво,

транспортування

та постачання

РОЗРАХУНОК

двоставкових тарифів на теплову енергію

без ПДВ ------------------------------------------------------------------------------------ | N | Найменування показників | Одиниця | Сумарні | Для потреб споживачів | | з/п | | виміру | та |----------------------------| | | | |середньо-|населення|бюджетні| інші | | | | |зважені | |установи|споживачі| | | | |показники| | | | |-----+---------------------------+---------+---------+---------+--------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+---------------------------+---------+---------+---------+--------+---------| |1 |Обсяг реалізації теплової | Гкал | | | | | | |енергії власним споживачам | | | | | | |-----+---------------------------+---------+---------+---------+--------+---------| |2 |Теплове навантаження |Гкал/год | | | | | | |об'єктів теплоспоживання | | | | | | | |власних споживачів | | | | | | |-----+----------------------------------------------------------------------------| | | Виробництво теплової енергії | |-----+----------------------------------------------------------------------------| |3 |Повна планова собівартість |тис. грн | | | | | | |виробництва теплової | | | | | | | |енергії, усього, у т.ч.: | | | | | | |-----+---------------------------+---------+---------+---------+--------+---------| |3.1 |умовно змінні витрати, |тис. грн | | | | | | |усього, у т.ч.: | | | | | | |-----+---------------------------+---------+---------+---------+--------+---------| |3.1.1|витрати на технологічне |тис. грн | | | | | | |паливо для виробництва | | | | | | | |теплової енергії котельнями| | | | | | |-----+---------------------------+---------+---------+---------+--------+---------| |3.1.2|витрати на технологічну |тис. грн | | | | | | |електроенергію для | | | | | | | |виробництва теплової | | | | | | | |енергії котельнями | | | | | | |-----+---------------------------+---------+---------+---------+--------+---------| |3.1.3|покупна теплова енергія та |тис. грн | | | | | | |собівартість теплової | | | | | | | |енергії власних ТЕЦ, ТЕС, | | | | | | | |АЕС, когенераційних | | | | | | | |установок | | | | | | |-----+---------------------------+---------+---------+---------+--------+---------| |3.2 |умовно постійні витрати, |тис. грн | | | | | | |усього - решта витрат | | | | | | | |повної планової | | | | | | | |собівартості виробництва | | | | | | | |теплової енергії | | | | | | |-----+---------------------------+---------+---------+---------+--------+---------| |4 |Плановий прибуток в тарифах|тис. грн | | | | | | |на виробництво теплової | | | | | | | |енергії, усього, у т.ч.: | | | | | | |-----+---------------------------+---------+---------+---------+--------+---------| |4.1 |в умовно-змінній частині |тис. грн | | | | | |-----+---------------------------+---------+---------+---------+--------+---------| |4.2 |в умовно-постійній частині |тис. грн | | | | | |-----+---------------------------+---------+---------+---------+--------+---------| |5 |умовно-змінна частина |грн/Гкал | | | | | | |двоставкового тарифу на | | | | | | | |виробництво теплової | | | | | | | |енергії, у т.ч.: | | | | | | |-----+---------------------------+---------+---------+---------+--------+---------| |5.1 |складова собівартості |грн/Гкал | | | | | | |(пункт 3.1/ пункт 1) | | | | | | |-----+---------------------------+---------+---------+---------+--------+---------| |5.2 |складова прибутку |грн/Гкал | | | | | | |(пункт 4.1/ пункт 1) | | | | | | |-----+---------------------------+---------+---------+---------+--------+---------| |5.3 |рівень рентабельності | % | | | | | |-----+---------------------------+---------+---------+---------+--------+---------| |6 |Умовно-постійна частина | грн./ | | | | | | |двоставкового тарифу на |Гкал/год | | | | | | |виробництво теплової | | | | | | | |енергії - місячна | | | | | | | |абонентська плата на | | | | | | | |одиницю теплового | | | | | | | |навантаження, у т.ч.: | | | | | | |-----+---------------------------+---------+---------+---------+--------+---------| |6.1 |складова собівартості | грн./ | | | | | | |(пункт 3.2/ пункт 2/12) |Гкал/год | | | | | |-----+---------------------------+---------+---------+---------+--------+---------| |6.2 |складова прибутку | грн./ | | | | | | |(пункт 4.2/ пункт 2/12) |Гкал/год | | | | | |-----+---------------------------+---------+---------+---------+--------+---------| |6.3 |рівень рентабельності | % | | | | | |-----+----------------------------------------------------------------------------| | | Транспортування теплової енергії | |-----+----------------------------------------------------------------------------| |7 |Теплове навантаження |Гкал/год | | | | | | |об'єктів теплоспоживання | | | | | | | |власних споживачів та | | | | | | | |споживачів інших власників | | | | | | | |теплової енергії, яка | | | | | | | |транспортується мережами | | | | | | | |ліцензіата | | | | | | |-----+---------------------------+---------+---------+---------+--------+---------| |8 |Повна планова собівартість |тис. грн | | | | | | |транспортування теплової | | | | | | | |енергії, усього - умовно- | | | | | | | |постійні витрати | | | | | | |-----+---------------------------+---------+---------+---------+--------+---------| |9 |Плановий прибуток в тарифах|тис. грн | | | | | | |на транспортування теплової| | | | | | | |енергії | | | | | | |-----+---------------------------+---------+---------+---------+--------+---------| |10 |Місячна абонентська плата | грн./ | | | | | | |за транспортування теплової|Гкал/год | | | | | | |енергії на одиницю | | | | | | | |теплового навантаження, | | | | | | | |у т.ч.: | | | | | | |-----+---------------------------+---------+---------+---------+--------+---------| |10.1 |складова собівартості | грн./ | | | | | | |(пункт 8/ пункт 7/12) |Гкал/год | | | | | |-----+---------------------------+---------+---------+---------+--------+---------| |10.2 |складова прибутку | грн./ | | | | | | |(пункт 9/ пункт 7/12) |Гкал/год | | | | | |-----+---------------------------+---------+---------+---------+--------+---------| |10.3 |рівень рентабельності | % | | | | | |-----+----------------------------------------------------------------------------| | | Постачання теплової енергії | |-----+----------------------------------------------------------------------------| |11 |Повна планова собівартість |тис. грн | | | | | | |постачання теплової | | | | | | | |енергії, усього - умовно- | | | | | | | |постійні витрати | | | | | | |-----+---------------------------+---------+---------+---------+--------+---------| |12 |Плановий прибуток в тарифах|тис. грн | | | | | | |на постачання теплової | | | | | | | |енергії | | | | | | |-----+---------------------------+---------+---------+---------+--------+---------| |13 |Місячна абонентська плата | грн/ | | | | | | |за постачання теплової |Гкал/год | | | | | | |енергії на одиницю | | | | | | | |теплового навантаження, у | | | | | | | |т.ч.: | | | | | | |-----+---------------------------+---------+---------+---------+--------+---------| |13.1 |складова собівартості | грн/ | | | | | | |(пункт 11/ пункт 2/12) |Гкал/год | | | | | |-----+---------------------------+---------+---------+---------+--------+---------| |13.2 |складова прибутку | грн/ | | | | | | |(пункт 12/ пункт 2/12) |Гкал/год | | | | | |-----+---------------------------+---------+---------+---------+--------+---------| |13.3 |рівень рентабельності | % | | | | | |-----+----------------------------------------------------------------------------| | | Двоставкові тарифи на теплову енергію для кінцевих споживачів | |-----+----------------------------------------------------------------------------| |14 |Умовно-змінна частина |грн/Гкал | | | | | | |двоставкового тарифу на | | | | | | | |теплову енергію (пункт 5), | | | | | | | |у т.ч.: | | | | | | |-----+---------------------------+---------+---------+---------+--------+---------| |14.1 |складова собівартості |грн/Гкал | | | | | | |(пункт 5.1) | | | | | | |-----+---------------------------+---------+---------+---------+--------+---------| |14.2 |складова прибутку |грн/Гкал | | | | | | |(пункт 5.2) | | | | | | |-----+---------------------------+---------+---------+---------+--------+---------| |14.3 |рівень рентабельності | % | | | | | |-----+---------------------------+---------+---------+---------+--------+---------| |15 |Умовно-постійна частина | грн/ | | | | | | |двоставкового тарифу на |Гкал/год | | | | | | |теплову енергію - місячна | | | | | | | |абонентська плата на | | | | | | | |одиницю теплового | | | | | | | |навантаження (пункт 6 + | | | | | | | |пункт 10 + пункт 13), у | | | | | | | |т.ч.: | | | | | | |-----+---------------------------+---------+---------+---------+--------+---------| |15.1 |складова собівартості | грн/ | | | | | | |(пункт 6.1 + пункт 10.1 + |Гкал/год | | | | | | |пункт 13.1) | | | | | | |-----+---------------------------+---------+---------+---------+--------+---------| |15.2 |складова прибутку | грн/ | | | | | | |(пункт 6.2 + пункт 10.2 + |Гкал/год | | | | | | |пункт 13.2) | | | | | | |-----+---------------------------+---------+---------+---------+--------+---------| |15.3 |рівень рентабельності | % | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------
Керівник _____________________ _______________________

(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: