open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.05.2009 N 229

Про затвердження Положення про конкурс

на краще дидактичне мультимедійне забезпечення

навчального процесу в училищах професійної

підготовки працівників міліції
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

внутрішніх справ

N 167 ( v0167320-10 ) від 11.05.2010 }

З метою стимулювання активної творчої діяльності викладачів,
застосування нових педагогічних підходів, упровадження передових
інформаційних і комунікаційних технологій, які сприяють підвищенню
професіоналізму випускників училищ професійної підготовки
працівників міліції, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про конкурс на краще дидактичне
мультимедійне забезпечення навчального процесу в училищах
професійної підготовки працівників міліції (додається).
2. ДКЗ (Криволапчук В.О.), ДДСО (Грицак В.М.), начальникам
головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі організувати вивчення
вимог наказу з особами командно-викладацького складу
підпорядкованих училищ професійної підготовки працівників міліції.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра генерал-лейтенанта міліції Вербенського М.Г.
4. Наказ надіслати за належністю.
Т.в.о. Міністра
генерал-лейтенант міліції М.М.Клюєв

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС

25.05.2009 N 229

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурс з визначення кращого

дидактичного мультимедійного забезпечення

навчального процесу в училищах професійної

підготовки працівників міліції

1. Загальні положення
1.1. Положення про конкурс з визначення кращого дидактичного
мультимедійного забезпечення навчального процесу в училищах
професійної підготовки працівників міліції (далі - Положення)
визначає порядок і умови проведення конкурсу з визначення кращого
дидактичного мультимедійного забезпечення навчального процесу в
училищах професійної підготовки працівників міліції (далі -
Конкурс).
1.2. Участь у конкурсі може брати кожен викладач училища
професійної підготовки працівників міліції (далі - училище), якому
надається можливість проявити свою викладацьку майстерність та
професійні здібності.
2. Метою і завданням Конкурсу є: - вивчення та поширення викладацького досвіду; - розвиток творчого потенціалу та вдосконалення професійної
майстерності викладачів; - підвищення ефективності навчального процесу; - відтворення навчального матеріалу, його систематизування,
поглиблення та узагальнення; - створення умов курсантам для набуття ними високого рівня
теоретичних знань, стійких практичних навичок безпечного
поводження при виконанні службових обов'язків.
3. Керівництво конкурсом
3.1. Організація та проведення Конкурсу покладається на
Департамент кадрового забезпечення МВС України.
3.2. Загальне керівництво Конкурсом здійснює конкурсна
комісія (далі - комісія), яка формується із представників
Департаменту кадрового забезпечення, Департаменту освіти та науки,
Департаменту зв'язків з громадськістю та міжнародної діяльності
МВС України, також до її складу можуть залучатись представники
навчальних закладів системи МВС та цивільних вузів. Орієнтовний
склад конкурсної комісії від 5 до 11 осіб.
3.3. Не можуть входити до складу комісії автори дидактичного
мультимедійного забезпечення, поданого на конкурс. У разі подачі
членом комісії на конкурс дидактичного мультимедійного
забезпечення він подає письмову заяву про складання своїх
повноважень.
4. Повноваження комісії:
4.1. Приймає рішення про допуск до участі в Конкурсі поданого
дидактичного мультимедійного забезпечення або відхилення його від
участі в разі будь-якого порушення вимог цього Положення, з
поверненням його адресатові із зазначенням причин.
4.2. Визначає переможців Конкурсу.
4.3. Уносить керівництву МВС пропозиції щодо заохочення
переможців Конкурсу.
5. Діяльність комісії
5.1. Організація роботи конкурсної комісії покладається на її
голову і секретаря, які планують проведення засідань, відповідають
за дотримання норм та правил оформлення відповідних документів,
інформації про хід конкурсу.
5.2. Усі члени комісії роблять власний висновок по всіх
поданих на Конкурс дидактичних мультимедійних забезпеченнях з
виставленням відповідних балів в оцінювальних листах (додаток 1)
за 10-бальною системою. У подальшому підбивається загальна
кількість балів по кожному дидактичному мультимедійному
забезпеченню і визначаються три кращих. При набранні їх рівної
кількості остаточне рішення приймається простою більшістю голосів
членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу
голосів ухвальним є голос голови комісії.
5.3. На кожне з призових місць визначається тільки одне
дидактичне мультимедійне забезпечення.
5.4. Засідання комісії з проведення конкурсу вважається
повноважним у разі участі в ньому не менш дві третини її складу.
5.5. Рішення комісії оформляється протоколом (додаток 2),
який підписують голова або заступник, у разі його відсутності, а
також секретар та члени комісії. Протокол засідання конкурсної комісії є підставою для
підготовки відповідного наказу про підсумки конкурсу.
6. Порядок проведення Конкурсу
6.1. Конкурс проводиться щороку у два етапи: 1-й - у травні - липні, безпосередньо в училищі серед
викладацьких колективів; 2-й - у жовтні, на базі Міністерства внутрішніх справ України
або одного з навчальних закладів МВС, серед переможців першого
етапу.
6.2. Перший етап конкурсу оголошується наказом начальника
училища, яким затверджується склад конкурсної комісії із числа
командно-викладацького складу училища, передбачається дата його
проведення. Визначення кращого дидактичного мультимедійного
забезпечення здійснюється згідно з п. 5.2 Положення за трьома
номінаціями: "Основи правових знань", "Тактико-спеціальна
підготовка" й "Вогнева та фізична підготовка". Пункт 6.2 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 167
( v0167320-10 ) від 11.05.2010 }
6.2.1. Результати конкурсу розглядаються на педагогічній Раді
училища і за її рішенням дидактичне мультимедійне забезпечення,
яке комісією училища визнано кращим, до 1 вересня надсилається до
управління професійної підготовки Департаменту кадрового
забезпечення МВС (додаток 3) для участі в заключному етапі
конкурсу. 6.2.2. Для участі в другому (заключному) етапі конкурсу
училищами подаються: 6.2.2.1. Витяг з протоколу педагогічної Ради училища щодо
направлення для участі в другому етапі конкурсу дидактичного
мультимедійного забезпечення, яке визнано кращим. 6.2.2.2. Дидактичне мультимедійне забезпечення на електронних
носіях і в друкованому вигляді (Microsoft Word,*.rtf, Power Point
тощо), у яких обов'язково повинно бути зазначено: повну назву та
актуальність, його відповідність меті, темі, плану заняття,
аудиторія, на яку вона розрахована. 6.2.2.3. Анкета учасника Конкурсу та анотація до дидактичного
мультимедійного забезпечення (додаток 4, 5). Крім того, додаються методичні рекомендації щодо використання
дидактичного мультимедійного забезпечення в навчальному процесі.
6.3. Другий (заключний) етап оголошується розпорядженням МВС,
яким затверджується склад конкурсної комісії, передбачений
пунктом 3.2 Положення, визначається місце і час його проведення.
7. Критерії оцінки
7.1. Подане для участі в Конкурсі дидактичне мультимедійне
забезпечення оцінюється комісією комплексно за такими критеріями: 7.1.1. Естетичність оформлення (чорно-біле чи кольорове,
чіткість зображеного). 7.1.2. Якість виконання (доступність, лаконічність та
логічність). 7.1.3. Можливість використання в проведенні занять іншими
викладачами (доступність, зрозумілість). 7.1.4. Досягнення поставленої мети. 7.1.5. Актуальність. 7.1.6. Обсяг часу на реалізацію мультимедійного задуму.
8. Переможці Конкурсу відзначаються дипломами, а також можуть
бути представленні до нагородження відомчими відзнаками.
9. Підсумки проведення заключного етапу Конкурсу оголошуються
наказом МВС та висвітлюються в засобах масової інформації.
10. За рішенням конкурсної комісії дидактичне мультимедійне
забезпечення переможців Конкурсу може бути рекомендоване для
участі в інших всеукраїнських та міжнародних конкурсах.
Начальник Департаменту
кадрового забезпечення
МВС України
генерал-майор міліції В.О.Криволапчук

Додаток 1

до Положення про конкурс

з визначення кращого

дидактичного мультимедійного

забезпечення навчального

процесу в училищах

професійної підготовки

працівників міліції

ОЦІНЮВАЛЬНИЙ ЛИСТ

члена конкурсної комісії

_________________________________________

з _____________ від __________
------------------------------------------------------------------ N | Критерії | Бали | п/п | | | ----+-------------------------------------------------+---------| 1. |Естетичність оформлення (чорно-біле чи кольорове,| | |чіткість зображеного) | | ----+-------------------------------------------------+---------| 2. |Якість виконання (доступність, лаконічність та | | |логічність) | | ----+-------------------------------------------------+---------| 3. |Можливість використання в проведенні занять | | |іншими викладачами (доступність, зрозумілість) | | ----+-------------------------------------------------+---------| 4. |Досягнення поставленої мети | | ----+-------------------------------------------------+---------| 5. |Актуальність | | ----+-------------------------------------------------+---------| 6. |Обсяг часу на реалізацію мультимедійного задуму | | -----------------------------------------------------------------
Член комісії _______________
Начальник ДКЗ МВС України
генерал-майор міліції В.О.Криволапчук

Додаток 2

до Положення про конкурс

з визначення кращого

дидактичного мультимедійного

забезпечення навчального

процесу в училищах

професійної підготовки

працівників міліції

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ

конкурсної комісії з визначення кращої мультимедії

від ___ ____________ 200_ N ______
Конкурсна комісія розглянула ________________________________

(кількість)
дидактичні мультимедійні забезпечення, що надійшли з _____________ _________________________ училищ (статистична довідка додається).

(кількість)
На підставі результатів конкурсна комісія вирішила визнати
переможцями Конкурсу наступних викладачів училищ, згідно з
визначеними місцями:
1 місце:
------------------------------------------------------------------ Прізвище, ім'я та по| Тема | Назва навчального | батькові переможця | | закладу (повністю) | (повністю) | | | --------------------+--------------------+----------------------| | | | -----------------------------------------------------------------
2 місце:
------------------------------------------------------------------ Прізвище, ім'я та по| Тема | Назва навчального | батькові переможця | | закладу (повністю) | (повністю) | | | --------------------+--------------------+----------------------| | | | -----------------------------------------------------------------
3 місце:
------------------------------------------------------------------ Прізвище, ім'я та по| Тема | Назва навчального | батькові переможця | | закладу (повністю) | (повністю) | | | --------------------+--------------------+----------------------| | | | -----------------------------------------------------------------
та пропонує нагородити ____________________ ____________________

(прізвище, ініціали) (вид заохочення)
Голова конкурсної комісії ______________ _______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
Члени конкурсної комісії: _______________________ ______________

(прізвище, ініціали) (підпис)
Начальник ДКЗ МВС України
генерал-майор міліції В.О.Криволапчук

Додаток 3

до Положення про конкурс

з визначення кращого

дидактичного мультимедійного

забезпечення навчального

процесу в училищах

професійної підготовки

працівників міліції

ЗРАЗОК

Начальникові управління

професійної підготовки

ДКЗ МВС України ___________________________

(звання, прізвище ініціали)

Надсилаємо матеріали мультимедійного забезпечення для участі
в конкурсі.
Додаток: мультимедійна методична розробка в одному екз.
на ___ арк.; витяг з протоколу педагогічної Ради училища щодо
направлення для участі в конкурсі мультимедійного забезпечення;
анкета викладача, який є автором розробки; анотація до
мультимедійного забезпечення; електронний носій з інформацією.
Начальник училища ___________________________ _______________________________

(звання) (прізвище ініціали та підпис)
___________________________

(дата)
Начальник ДКЗ МВС України
генерал-майор міліції В.О.Криволапчук

Додаток 4

до Положення про конкурс

з визначення кращого

дидактичного мультимедійного

забезпечення навчального

процесу в училищах

професійної підготовки

працівників міліції

АНКЕТА УЧАСНИКА КОНКУРСУ

1. Прізвище, ім'я та по батькові ____________________________
2. Звання, посада ___________________________________________
3. Повна назва та адреса навчального закладу ________________ _________________________________________________________________
4. Web-site закладу _________________________________________
5. Електронна адреса закладу ________________________________
6. Телефон (робочий, домашній, мобільний) ___________________
7. Загальний стаж викладацької діяльності ___________________
________________________ ________________________
(Дата заповнення анкети) (Підпис особи)
Начальник ДКЗ МВС України
генерал-майор міліції В.О.Криволапчук

Додаток 5

до Положення про конкурс

з визначення кращого

дидактичного мультимедійного

забезпечення навчального

процесу в училищах

професійної підготовки

працівників міліції

ЗРАЗОК

АНОТАЦІЯ

до матеріалів дидактичного

мультимедійного забезпечення

1. Предмет __________________________________________________
2. Номер мікромодуля (теми) _________________________________
3. Посадова категорія, на яку розрахована вказана розробка _________________________________________________________________
4. Мультимедійні зображення, які використовуються в розробці
(текст, схеми, цифрові показники, графічне зображення та анімація) _________________________________________________________________
5. Мета та шляхи використання мультимедійних зображень під
час подачі матеріалу теми курсантам (слухачам) ___________________ _________________________________________________________________
Начальник училища ___________________________ ______________________________

(звання) (прізвище ініціали і підпис)
___________________________

(дата)
Начальник ДКЗ МВС України
генерал-майор міліції В.О.Криволапчук

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: