open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.04.2014  № 226

Про внесення змін до Положення про Музейну раду при Міністерстві культури України

У межах повноважень, визначених абзацами третім та четвертим пункту 11 Положення про Міністерство культури України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 р. № 388, НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до Положення про Музейну раду при Міністерстві культури України, затвердженого наказом Міністерства культури України від 10.12.2012 № 1471, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Островську-Люту О.Б.

Міністр

Є. М. Нищук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
культури України
10.12.2012  № 1471
(у редакції
наказу Міністерства
культури України
17.04.2014  № 226)

ПОЛОЖЕННЯ
про Музейну раду при Міністерстві культури України

1. Це Положення визначає порядок роботи Музейної ради при Міністерстві культури України (далі - Рада).

2. Рада є постійно діючим консультативно-дорадчим органом при Міністерстві культури України (далі - Мінкультури України), утвореним з метою визначення пріоритетних напрямів формування та реалізації національної музейної політики.

3. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Мінкультури України та цим Положенням.

4. Основними завданнями Ради є:

сприяння у забезпеченні комунікації Мінкультури України з представниками професійної громадськості;

моніторинг ефективності чинного законодавства, що стосується музейної справи та суміжних питань;

аналіз програм, концепцій та інших програмних документів щодо основних засад музейної політики;

розгляд проектів нормативно-правових актів, що стосуються музейної справи та суміжних питань;

підготовка та подання Мінкультури України обґрунтованих пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері музейної справи.

5. Рада відповідно до основних завдань своєї діяльності розглядає:

стратегічні пріоритети розвитку музейної справи в Україні;

проекти нормативно-правових актів, що стосуються музейної справи;

пропозиції щодо створення державних музеїв;

шляхи вирішення спірних питань науково-методологічного характеру, що стосуються сфери музейної справи;

пропозиції щодо розвитку музейної справи в окремих регіонах та діяльності окремих музеїв;

інші питання, що стосуються формування та реалізації національної музейної політики.

6. Для здійснення своїх функцій Рада має право:

отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, закладів культури, вчених, педагогічних і художніх рад, творчих спілок та інших громадських організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для своєї роботи;

запрошувати до участі у засіданнях керівних працівників міністерств, інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за згодою);

утворювати постійні та тимчасові робочі групи за напрямками діяльності з числа членів Ради та залучених за необхідності незалежних фахівців та/або представників профільних організацій та установ, громадськості, органів державного управління (за згодою);

залучати до підготовки і розгляду конкретних питань експертів, рецензентів, інших фахівців;

створювати секції, експертні групи та тимчасові комісії;

брати участь в організації та проведенні наукових, науково-методичних та науково-практичних семінарів, конференцій, нарад, круглих столів тощо з питань розвитку музейної справи;

вносити пропозиції щодо обговорення на колегії Мінкультури України важливих питань у сфері музейної справи.

7. Члени Ради зобов'язані:

брати участь у роботі Ради;

зберігати конфіденційність інформації;

бути об'єктивними та неупередженими під час голосування;

дотримуватися принципів професійної етики;

дотримуватися вимог чинного законодавства, в тому числі цього Положення.

8. Раду очолює голова. До складу Ради входять заступник голови, члени Ради та відповідальний секретар.

9. Персональний склад Ради затверджується наказом Мінкультури України у кількості не більше 15 осіб.

Перегляд персонального складу Ради здійснюється Мінкультури України раз на рік, що не виключає можливості внесення змін та доповнень до її складу в цей період з об'єктивних обставин.

Голова Ради та його заступник обираються з числа членів Ради її актуального складу простою більшістю голосів.

10. Рішення про виключення зі складу Ради може бути прийнято у випадках:

власного бажання члена Ради вийти з її складу, що підтверджується його/її заявою;

відсутності члена Ради без поважних причин на засіданнях Ради більше як три рази поспіль чи при пропущенні більше як половини засідань Ради протягом року;

систематичного ухилення члена Ради від виконання покладених на нього обов'язків чи рішень Ради.

11. Голова Ради здійснює:

організацію діяльності Ради;

формування планів роботи Ради;

скликання, підготовку та ведення засідання Ради;

визначення порядку денного засідань;

підписання протоколів засідань.

12. Голова Ради має право:

подавати на розгляд керівництва Мінкультури України пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у сфері музейної справи;

надавати Мінкультури України пропозиції щодо внесення змін до персонального складу Ради;

вносити пропозиції до проектів нормативно-правових актів;

створювати робочі групи, комісії для підготовки матеріалів до засідання Ради;

давати доручення членам Ради.

13. Основною формою роботи Ради є чергові та позачергові засідання. Чергові засідання відбуваються відповідно до плану роботи, але не менше чотирьох разів на рік. Позачергові засідання Музейної ради можуть бути скликані за ініціативою голови Ради або на вимогу не менше як половини членів Музейної Ради.

14. Засідання Ради веде голова, а в разі його відсутності - заступник голови.

15. Головуючий на засіданні Ради здійснює:

відкриття, закриття та ведення засідання;

забезпечення всебічного і об'єктивного розгляду документів, поданих з пропозиціями;

надання слова для виступу, оголошення наступного промовця;

оголошення питання для голосування та результатів голосування;

заходи щодо дотримання порядку на засіданні.

16. Засідання Ради є правочинним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

17. Якщо розгляд питань неможливий у зв'язку з відсутністю необхідної кількості членів Ради, головуючий переносить засідання на інший день.

18. Рішення Ради приймається відкритим голосуванням.

Рішення є правомочним, якщо воно прийняте простою більшістю голосів членів Ради, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є ухвальним.

19. Після закінчення голосування головуючий оголошує його результати та прийняте рішення.

20. Рішення Ради оформлюється протоколом, який підписують голова Ради, а у разі його відсутності - головуючий на засіданні та відповідальний секретар.

Протокол веде відповідальний секретар, а у разі його відсутності - особа, уповноважена головою Ради.

На вимогу члена Ради в протоколі може зазначатися його особиста точка зору, що не збігається з рішенням Ради.

21. Відповідальний секретар Ради є працівником Мінкультури України і бере участь у засіданнях без права голосу.

Відповідальний секретар здійснює:

організаційне забезпечення проведення засідань Ради;

забезпечення підготовки документів для членів Ради;

ведення та оформлення протоколів засідань;

інформування членів Ради про місце і час проведення засідання;

доведення рішення та висновків Ради до відома керівництва Мінкультури України.

22. Організаційно-методичне забезпечення роботи Ради здійснює Департамент культурної спадщини та культурних цінностей.

Заступник директора
Департаменту культурної
спадщини та культурних
цінностей - начальник
управління музейної справи
та нормативно-методичного
забезпечення переміщення
культурних цінностейА.І. Гусак

{Текст взято з сайту Мінкультури України http://www.mincult.kmu.gov.ua/}

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: