open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
05.07.2010 N 226

Щодо затвердження змін до форм звітності

про виконання державного бюджету
{ Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою

чинності Наказу Державного казначейства N 33

( v0033506-10 ) від 03.02.2010, до якого вносились

зміни }

З метою удосконалення форм звітності про виконання державного
бюджету та приведення їх у відповідність до Порядку складання
фінансової звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних
коштів, затвердженого наказом Державного казначейства України від
25.05.2010 N 164 ( z0385-10 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 14.06.2010 за N 385/17680, Н А К А З У Ю:
1. Додатки 3 та 4 до наказу Державного казначейства України
від 03.02.2010 N 33 ( v0033506-10 ) "Про затвердження форм
звітності про виконання державного бюджету" викласти у новій
редакції, що додається.
2. Установити, що Департамент бухгалтерського обліку операцій
державного бюджету Державного казначейства України та органи
Державного казначейства України місячну, квартальну та річну
звітність про виконання державного бюджету складають з урахуванням
внесених змін.
3. Керівникам самостійних структурних підрозділів Державного
казначейства України в межах повноважень здійснити заходи щодо
забезпечення виконання вимог цього наказу.
4. Департаменту методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.) довести цей наказ
до відома та керівництва в роботі самостійних структурних
підрозділів центрального апарату Державного казначейства України
та Головних управлінь Державного казначейства України в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників голови Державного казначейства України відповідно до
розподілу обов'язків.
Голова С.І.Харченко

Додаток 3

до наказу Державного

казначейства України

03.02.2010 N 33

( v0033506-10 )

ЗВІТ

про бюджетну заборгованість

станом на ___________ 20__ року ________________________________________________

(назва органу Державного казначейства України)

Періодичність: місячна, квартальна, річна Одиниця виміру: грн.коп.
Форма 7м(к)дб
I. Дані про наявність дебіторської та кредиторської
заборгованості розпорядників та одержувачів коштів державного
бюджету
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Коди бюджетної |Показники| Дебіторська заборгованість | Кредиторська заборгованість |Зареєстровані | класифікації | |-----------------------------------+----------------------------------------------------| фінансові | | | на |на кінець звітного|списана| на | на кінець звітного періоду (року) |списана | зобов'язання | | |початок | періоду (року) | за |поча- | | за | на кінець | ----------------| |звітного|------------------|період | ток |------------------------------------|період з| звітного | програм-|еконо- | | року, |усього| з неї | з |звіт- |усього| у тому числі: | з неї: |початку |періоду (року) | ної |мічної | | усього | |прострочена|початку| ного | |---------------+-------------|звітного|---------------| | | | | | | звіт- |року, | |бюдже-|небюдже-|прост-|термін| року |усього| з них | | | | | | | ного |усього| |тна(1)|тна(1) |рочена|оплати| | | креди- | | | | | | | року | | | | | | якої | | |торська | | | | | | | | | | | | | не | | |заборго-| | | | | | | | | | | | |настав| | |ваність | --------+-------+---------+--------+------+-----------+-------+------+------+------+--------+------+------+--------+------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | --------+-------+---------+--------+------+-----------+-------+------+------+------+--------+------+------+--------+------+--------| ххххххх | | | | | | | | | | | | | | | | --------+-------+---------+--------+------+-----------+-------+------+------+------+--------+------+------+--------+------+--------| | |Доходи(2)| | | х | | | | х | х | х | х | | х | х | --------+-------+---------+--------+------+-----------+-------+------+------+------+--------+------+------+--------+------+--------| | |Видатки -| | | | | | | | | | | | | | | |усього | | | | | | | | | | | | | | --------+-------+---------+--------+------+-----------+-------+------+------+------+--------+------+------+--------+------+--------| | |у тому | | | | | | | | | | | | | | | |числі: | | | | | | | | | | | | | | --------+-------+---------+--------+------+-----------+-------+------+------+------+--------+------+------+--------+------+--------| |хххх(3)| | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. Звітні дані про бюджетну заборгованість
заповнюються окремо за загальним та спеціальним фондами державного
бюджету за всіма кодами програмної класифікації видатків та
кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної
класифікації видатків, з виведенням підрахункових сум по них
_______________

(1) заповнюється при складанні річного звіту

(2) заповнюється за спеціальним фондом державного бюджету в
частині власних надходжень (3) у місячному звіті КЕКВ 2000 заповнюється загальною сумою
без розшифровки по елементарних кодах
II. Інформація про заборгованість розпорядників та
одержувачів коштів державного бюджету за окремими програмами
--------------------------------------------------------------------------------------------- Коди бюджетної |Показники| Дебіторська | Кредиторська | Зареєстровані фіна- | класифікації | | заборгованість | заборгованість | нсові зобов'язання | -----------------------| |-----------------+-----------------| на кінець звітного | програмної|економічної | | на | на | на | на | періоду (року) | | та | |початок |кінець |початок |кінець |---------------------| |кредитування| |звітного|звітного|звітного|звітного|усьо- | з них | | | |року |періоду |року |періоду |го(1) |кредиторська | | | | |(року) | |(року) | |заборгованість| ----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+------+--------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+------+--------------| ххххххх | | | | | | | | | ----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+------+--------------| | | Видатки | | | | | | | ----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+------+--------------| | | у тому | | | | | | | | | числі: | | | | | | | ----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+------+--------------| | хххх | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. Звітні дані про бюджетну заборгованість
заповнюються окремо за загальним та спеціальним фондами державного
бюджету за всіма кодами програмної класифікації видатків та
кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної
класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету, з
виведенням підрахункових сум по них
_______________

(1) при складанні річного звіту графа 8 за кодами
класифікації кредитування не заповнюється
Керівник органу Державного
казначейства України ____________ ________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ____________ ________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)

Додаток 4

до наказу Державного

казначейства України

03.02.2010 N 33

( v0033506-10 )

ЗВІТ

про використання коштів з резервного фонду

державного бюджету

станом на ___________ 20__ року ________________________________________________

(назва органу Державного казначейства України)

Періодичність: місячна, квартальна, річна Одиниця виміру: грн.коп.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- КПК |КЕКВ|Показники |Затверджено| Дата і |Передбачено| План на | Асигнування, | Касові | Залишок | |або | | Верховною | номер | актом |звітний рік| отримані |видатки |невикористаних| |КККБ| | Радою | акта | Кабінету | з | розпорядниками | з | асигнувань, | | | |України на |Кабінету | Міністрів |урахуванням|бюджетних коштів,|початку | отриманих | | | |звітний рік|Міністрів| України | внесених | з початку |звітного|розпорядниками| | | | з | України | | змін | звітного року | року | бюджетних | | | |урахуванням| | | |-----------------| | коштів, на | | | |внесених | | | |усього| у тому | | кінець | | | |змін | | | | |числі, на | | звітного | | | | | | | | | умовах | | періоду | | | | | | | | |повернення| | | -------+----+----------+-----------+---------+-----------+-----------+------+----------+--------+--------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | -------+----+----------+-----------+---------+-----------+-----------+------+----------+--------+--------------| | |Видано за | х | х | | | | | | | | |актами | | | | | | | | | | |Кабінету | | | | | | | | | | |Міністрів | | | | | | | | | | |України - | | | | | | | | | | |усього | | | | | | | | | -------+----+----------+-----------+---------+-----------+-----------+------+----------+--------+--------------| | |у тому | | | | | | | | | | |числі по | | | | | | | | | | |відомствам| | | | | | | | | -------+----+----------+-----------+---------+-----------+-----------+------+----------+--------+--------------| ххххххх| | | х | | | | | | | | -------+----+----------+-----------+---------+-----------+-----------+------+----------+--------+--------------| |хххх| | х | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник органу Державного
казначейства України ____________ ________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ____________ ________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: