open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.08.2010 N 226

Про затвердження Методичних рекомендацій

З метою актуалізації порядку здійснення розрахунків вартості
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, а також
працівників органів державної влади та місцевого самоврядування
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Методичні рекомендації щодо порядку здійснення
розрахунків вартості надання послуг вищими навчальними закладами з
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у такій
редакції (додається).
2. Затвердити зразки оформлення документів (державних
контрактів, акта наданих послуг, заключного акта про виконання
державного контракту), що регламентують процес підготовки
магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління",
підвищення кваліфікації державних службовців та посадових
осіб місцевого самоврядування I - IV категорії посад (Додатки
NN 1 - 4).
3. Накази Головдержслужби України "Про затвердження
Методичних рекомендацій" від 27.02.2009 року N 58 ( v0058351-09 )
та "Про внесення змін до наказу Головдержслужби України від
27.09.2009 року N 58" від 07.12.2009 року N 375 вважати такими, що
втратили чинність.
3. Адміністративно-фінансовому департаменту (Яремчук І.М.)
забезпечити розміщення Методичних рекомендацій на офіційному
веб-сайті Головдержслужби.
4. Управлінню організації професійного навчання державних
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування
(Сергієва Л.В.) довести до відома вищих навчальних закладів, що
здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування,
зміст Методичних рекомендацій для використання під час планування
та надання фінансової звітності.
5. Контроль за виконанням зазначеного наказу покласти на
заступника Начальника Головдержслужби з питань організації
професійного навчання державних службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування.
В.о. Начальника Головдержслужби В.Ткач

Додаток

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо порядку здійснення розрахунків вартості

надання послуг вищими навчальними закладами

з підготовки, перепідготовки та підвищення

кваліфікації державних службовців і посадових

осіб місцевого самоврядування, а також працівників

органів державної влади та місцевого самоврядування

з питань боротьби з корупцією

1. Вступ
Методичні рекомендації щодо порядку здійснення розрахунків
вартості надання послуг вищими навчальними закладами з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і
посадових осіб місцевого самоврядування, а також працівників
органів державної влади та місцевого самоврядування з питань
боротьби з корупцією (далі - Порядок) розроблено відповідно до
Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), статті 29 Закону України
"Про державну службу" ( 3723-12 ) з урахуванням постанов Кабінету
Міністрів України від 29 липня 2009 року N 789 ( 789-2009-п ) "Про
затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною
програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Державна служба"
галузі знань "Державне управління" та працевлаштування
випускників", від 14 квітня 2004 року N 468 ( 468-2004-п ) "Про
затвердження положень про прийом, стажування слухачів та
працевлаштування випускників Національної академії державного
управління при Президентові України, а також переліку органів, де
проводиться стажування слухачів Національної академії" (зі змінами
і доповненнями), від 5 квітня 1994 року N 226 ( 226-94-п ) "Про
поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та
матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування" (із змінами), від 20 січня 1997 року
N 38 ( 38-97-п ) "Про затвердження переліку платних послуг, які
можуть надаватися державними навчальними закладами" (зі змінами і
доповненнями), від 28.02.2002 року N 228 ( 228-2002-п ) "Про
затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних
вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" (із змінами), від
17 травня 2002 року N 659 ( 659-2002-п ) "Про затвердження
переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх
утворення та напрямів використання" (зі змінами і доповненнями),
від 30 серпня 2002 року N 1298 ( 1298-2002-п ) "Про оплату праці
працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами), наказу
Міністерства фінансів України від 04.08.2008 року N 1024
( v1024201-08 ) "Про внесення змін та доповнень до бюджетної
класифікації", спільного наказу Міністерства освіти України,
Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України
від 27 жовтня 1997 року N 383/239/131 ( z0596-97 ) "Про
затвердження Порядку надання платних послуг державними навчальними
закладами" з метою встановлення єдиного методологічного підходу
щодо розрахунку рівня фінансового забезпечення функціонування
вищих навчальних закладів та вартості підготовки державних
службовців.
2. Загальні положення
Підготовка державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування V - VII категорій, підвищення кваліфікації
державних службовців I - IV категорій, а також працівників органів
державної влади і місцевого самоврядування з питань боротьби з
корупцією здійснюється на підставі Державного контракту,
укладеного між Головдержслужбою та відповідним навчальним закладом
(Додаток N 1). Обов'язковим додатком до кожного такого контракту є
розрахунок вартості навчання (кошторис). Кошторис розробляється навчальним закладом на підставі
погоджених з Головдержслужбою України навчального плану, програм і
обсягу навчальної роботи, що додаються до нього, і набирає
чинності після затвердження Головним управлінням державної служби
України та керівництвом навчального закладу. Видатки, що включаються до кошторису, повинні бути
обґрунтовані відповідними розрахунками. Розрахунки складаються на основі сітьових показників з
дотриманням установлених матеріальних і грошових норм, діючих цін
і тарифів з урахуванням жорсткого режиму економії та ефективного
використання грошових коштів. Усі документи, що стосуються фінансових розрахунків, у тому
числі і додатки до кошторису витрат, повинні бути підписані
розпорядником фінансів (керівником чи заступником керівника) і
головним бухгалтером навчального закладу та скріплені печаткою. Якщо в ході складання кошторису є необхідність включити
додаткові витрати, які не знайшли свого відображення в Порядку,
але підтверджуються відповідними нормативними документами, то їх
можна додати до вартості навчання, з огляду на прямі розрахунки
або середні витрати на одного слухача в місяць, що склалися в
навчальному закладі за попередній період (місяць, квартал, рік). У випадку внесення змін до кошторису впродовж періоду
навчання оформляється додаткова угода, в якій наводяться
розрахунки вартості навчання за державним контрактом за певний
період відповідно до попередніх та нових цін для визначення нової
загальної суми витрат, після чого вона підписується та
скріпляється печатками обох сторін і є невід'ємною частиною
державного контракту. При зменшенні кількості слухачів (невиконання умов контракту
з обсягів прийому на навчання, відрахування або вибуття в
академічну відпустку) або їх збільшенні (повернення з академічної
відпустки) здійснюється відповідний перерахунок коштів. Дане
питання після узгодження сторін оформлюється додатковою угодою. Після закінчення дії контракту (календарного року)
складаються акти звірок взаємних розрахунків. Невикористані кошти
повертаються або за погодженням сторін враховуються при подальших
розрахунках. Розрахунки коштів здійснюються за формами, наведеними
у додатках N 2 та N 3 до Державного контракту. Структура таких видатків включає наступні показники: заробітна плата; нарахування на заробітну плату; комунальні послуги та енергоносії; стипендії; інші видатки.
3. Заробітна плата
До складу видатків "Заробітна плата та нарахування на
заробітну плату" включають заробітну плату
професорсько-викладацького складу та інших працівників, що
здійснюють організаційно-методичне забезпечення надання послуги. За основу розрахункових показників беруться: - кількість годин професорсько-викладацького складу, що
визначаються на основі навчального плану з кожної спеціальності з
урахуванням наповнюваності груп, їх розподілу, норм часу на
виконання тих чи інших видів навчальної роботи; - кількість ставок (штатних одиниць) навчально-допоміжного та
обслуговуючого персоналу, які визначаються з огляду на штатні
нормативи вищих навчальних закладів та погоджуються сторонами. Розміри посадових окладів (тарифних ставок), в т.ч.
погодинної оплати, надбавок за вислугу років та науковий ступінь,
встановлюються відповідно до постанов КМУ від 30.08.2002 N 1298
( 1298-2002-п ) "Про оплату праці працівників на основі Єдиної
тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників
установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"
(із змінами та доповненнями) та наказів Міністерства освіти і
науки України від 02.04.93 N 90 ( z0181-93 ) "Про затвердження
Інструкції про оплату праці та розміри ставок заробітної плати
професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів", від
26.09.2005 N 557 ( z1130-05 ) "Про впорядкування умов оплати праці
та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних
закладів, установ освіти та наукових установ" (із змінами та
доповненнями), якими затверджено розміри посадових окладів (ставок
заробітної плати) керівних, науково-педагогічних, педагогічних,
наукових працівників, професіоналів, фахівців та інших
працівників, визначені на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери ( 1298-2002-п ) та
схеми тарифних розрядів посад керівних, науково-педагогічних,
педагогічних, наукових працівників, професіоналів, фахівців та
інших працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових
установ. До читання окремих лекцій і проведення занять із слухачами
вищі навчальні заклади можуть залучати висококваліфікованих
спеціалістів народного господарства, діячів науки і мистецтва з
погодинною оплатою праці за рахунок і в межах затвердженого фонду
заробітної плати. Керівники навчальних закладів повинні визначати необхідну для
навчального процесу чисельність працівників та здійснювати
фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії
та інші види заохочень чи винагород лише в межах фонду заробітної
плати, затвердженого у кошторисі, відповідно до їх особистого
внеску в загальні результати роботи. Зміни умов оплати праці у разі виходу відповідних нормативних
актів вносяться ними у кошториси після укладення додаткових угод
за умови збільшення обсягів видатків з державного бюджету. Витрати на оплату праці адміністративно-управлінського
персоналу, що включаються до кошторису, визначаються виходячи з
необхідності врахування всіх функцій, які безпосередньо пов'язані
з організацією навчання, але не більше 25 відсотків від суми
заробітної плати професорсько-викладацького персоналу.
4. Нарахування на заробітну плату
Нарахування на заробітну плату включають видатки на
обов'язкове державне пенсійне страхування та інші види
страхування, передбачені законодавством України.
5. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
До складу видатків "Оплата комунальних послуг та
енергоносіїв" включають затрати на теплопостачання, водопостачання
та водовідведення, електроенергію, вивезення сміття,
обслуговування ліфтів, дезінсекцію та дератизацію. Вартість комунальних послуг розраховується на основі діючих
норм і нормативів шляхом прямого розрахунку або з огляду на
середні фактичні витрати на одного слухача в місяць, що склалися в
навчальному закладі за попередній період (місяць, квартал, рік), з
урахуванням планового контингенту. Витрати на теплопостачання (опалення) розраховуються на
основі розмірів приміщення, в якому проводиться навчання, терміну
навчання та вартості опалення за 1 кв.м. Наприклад: для навчання слухачів буде використовуватись
навчальний клас (кабінет) площею 45 кв.м, приміщення опалюється на
протягом 3,5 місяців. S опалення = вартість опалення за 1 кв.м площі в місяць х
45 кв.м х 3,5 місяці. Витрати на послуги з водопостачання та водовідведення
(каналізаційних стоків) розраховуються на основі діючих норм
витрат води на одного слухача на добу (місяць), кількості слухачів
у навчальній групі, вартості одиниці об'єму води або стоків і
терміну навчання, або за фактичними середніми витратами (за даними
лічильника та платіжними документами), що припадають на одного
учня (слухача) навчального закладу. Наприклад: навчальна група в кількості 16 слухачів проходить
навчання тривалістю 175 днів. Середня норма витрат на добу для
закладів освіти відповідно до СніПу 2.04.01-85 (стор. 40)
становить: холодної води - 12 літрів, гарячої води - 8 літрів. При
відсутності гарячої води загальна норма витрат на добу на одного
слухача становить - 20 літрів води. S стоків = вартість 1 літра стоків х 16 слухачів х 175 днів х
20 літрів. Оплата вартості енергоносіїв розраховується на підставі
тарифу вартості за 1 Квт/годину, кількості і потужності
електроламп та середньої тривалості користування ними. Наприклад: під час навчання тривалістю 175 днів для
освітлення навчального приміщення по 8 годин на добу
використовуються 10 ламп потужністю 60 вт. кожна: S ел.ен. = вартість 1 х Квт/години х 0,060 Квт. х 10 шт. х
175 дні х середню тривалість роботи освітлювальних приладів у день
(8 годин). Вивезення сміття, обслуговування ліфтів, дезінсекція та
дератизація оплачуються згідно з укладеними договорами за останній
звітний рік з урахуванням площ, зайнятих для надання послуги та
терміну її надання.
6. Стипендії
При встановленні розміру стипендії слухачам слід керуватися
Порядком прийому на навчання за освітньо-професійною програмою
підготовки магістрів за спеціальністю "Державна служба" галузі
знань "Державне управління" та працевлаштування випускників,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня
2009 року N 789 ( 789-2009-п ), та Положенням про прийом,
стажування слухачів та працевлаштування випускників Національної
академії державного управління при Президентові України, а також
переліку органів, де проводиться стажування слухачів Національної
академії, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
14 квітня 2004 року N 468 ( 468-2004-п ) (із змінами та
доповненнями до них). Середня заробітна плата для встановлення стипендії слухачам
денної форми навчання за державним замовленням обчислюється на
підставі довідок з останнього місця роботи по формі, що додається
(Додаток N 4). Матеріальне та грошове забезпечення слухачів денної форми
навчання з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, здійснюється відповідно до чинного законодавства.
7. Інші видатки
До складу інших видатків відносять видатки на придбання
обладнання та інвентарю, включаючи канцелярське, письмове приладдя
і матеріали, бухгалтерські та статистичні бланки, витратні
матеріали до комп'ютерної техніки та оргтехніки, оплату послуг
зв'язку, Інтернету тощо. Обсяги бюджетних асигнувань для цих потреб визначаються на
основі аналізу фактичних видатків на одну особу (слухача
магістратури, підвищення кваліфікації), що склалися в навчальному
закладі за минулий звітний період (рік, квартал тощо). Витрати на придбання канцелярських товарів для користування
слухачами і викладачами до кошторису не включаються. Сюди ж відносяться витрати, пов'язані з відрядженням
працівників вищих навчальних закладів, які безпосередньо
здійснюють організацію підготовки магістрів за спеціальністю
"Державна служба". Кошти для цих потреб розраховуються відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 року N 663
( 663-99-п ) "Про норми відшкодування витрат на відрядження у
межах України та за кордон" та Інструкції про службові відрядження
в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства
фінансів України від 13.03.98 р. N 59 ( z0218-98 ), із змінами,
внесеними наказом Міністерства фінансів України.
8. Заключні положення
Відповідальність за організацію, якість підготовки та
підвищення кваліфікації фахівців, точність та достовірність
вихідних даних, фінансових та бухгалтерських показників при
розрахунках кошторису несуть керівники вищих навчальних закладів,
а також працівники навчального закладу, які його розробляють та
затверджують. У разі внесення змін до чинного законодавства України в
частині визначення вартості послуг вносяться відповідні зміни до
даного Порядку.

Додаток N 1

до наказу Головдержслужби

13.08.2010 N 226

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРАКТ

між Головним управлінням державної служби України

та ___________________________________________,

(назва вищого навчального закладу)
який здійснює підготовку магістрів галузі знань

"Державне управління"

від "___" ____________ 20__ року N ______
Головне управління державної служби України (далі - Замовник)
в особі Начальника Головдержслужби Т.В.Мотренка, який діє на
підставі Положення про Головне управління державної служби
України, та ______________________________________________________

(назва вищого навчального закладу)
(далі - Виконавець) в особі ректора _____________________________,

(ініціали та прізвище)
який діє на підставі ____________________________________________,

(статуту вищого навчального закладу)
уклали цей контракт про підготовку магістрів галузі знань
"Державне управління".
1. Предмет контракту
Забезпечення підготовки фахівців для державної служби за
освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за
спеціальністю "Державна служба" галузі знань "Державне управління"
(далі - програми підготовки магістрів) на 20__/20__ навчальний рік
за такими показниками:
------------------------------------------------------------------ Найменування | Кількість слухачів за формами навчання | спеціальності та|-----------------------------------------------| спеціалізації | денна | заочна | з підготовки |---------------+-------------------------------| магістрів | 20__ року | 20__ року | 20__ року | | вступу | вступу | вступу | ----------------+---------------+---------------+---------------| Спеціальність | | | | "Державна | | | | служба" | | | | ----------------+---------------+---------------+---------------| Спеціалізації: | | | | ----------------+---------------+---------------+---------------| | | | | ----------------+---------------+---------------+---------------| | | | | ----------------+---------------+---------------+---------------| Усього: | | | | -----------------------------------------------------------------
2. Права та обов'язки сторін
Замовник: 1) здійснює розрахунки з Виконавцем згідно з обсягом
асигнувань, передбачених у видатках Державного бюджету України на
20__ і 20__ роки для підготовки магістрів; 2) здійснює контроль за працевлаштуванням випускників на
державну службу чи службу в органи місцевого самоврядування; 3) має право у разі недотримання Виконавцем умов контракту з
обсягів прийому на навчання за програмами підготовки магістрів
звернутися з клопотанням до Міністерства освіти і науки України
щодо позбавлення Виконавця ліцензії на право проведення згаданого
навчання.
Виконавець: 1) здійснює підготовку магістрів за відповідними
спеціалізаціями згідно з визначеними в розділі 1 цього контракту
показниками; 2) забезпечує прийом слухачів на навчання згідно з Положенням
про порядок прийому осіб на навчання за освітньо-професійними
програмами підготовки магістрів за спеціальністю "Державна служба"
галузі знань "Державне управління" та працевлаштування
випускників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 29 липня 2009 р. N 789; 3) здійснює організаційні заходи щодо виконання навчального
плану, забезпечує високоякісну теоретичну і практичну підготовку
магістрів за відповідними спеціалізаціями та формами навчання; 4) використовує отримані за контрактом кошти відповідно до їх
цільового призначення згідно із затвердженим сторонами кошторисом
(додаток 2); 5) забезпечує працевлаштування випускників, здійснюючи
постійний контроль за виконанням договорів-направлень, видачу
випускникам направлень на роботу та інформує Замовника про стан
працевлаштування випускників; 6) забезпечує іногородніх слухачів денної форми навчання
місцями в гуртожитку вищого навчального закладу; 7) погоджує із Замовником навчальні плани; 8) інформує Замовника про обрану слухачами тематику
магістерських робіт; 9) погоджує із Замовником склад державної екзаменаційної
комісії.
3. Умови оплати послуг
Вартість оплати послуг з підготовки магістрів визначається
щорічно. За надані послуги Замовник перераховує Виконавцю
у 20__ році відповідно до протоколу узгодження договірної ціни
(додаток 1) ______________________________________________ гривень

(сума цифрами і прописом)
без податку на додану вартість (згідно з підпунктом 5.1.3 пункту 5
статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість") при
наявності коштів на рахунку відповідної бюджетної класифікації. Обсяги фінансування в 20__ році визначаються додатковими
угодами відповідно до видатків, затверджених згідно із Законом
України про державний бюджет відповідного року. Замовник проводить щомісячну оплату послуг Виконавцю з
підготовки магістрів відповідно до календарного плану (додаток 3). Оплата здійснюється після приймання Замовником акту наданих
послуг за звітний місяць. У разі недотримання Виконавцем умов контракту з обсягів
прийому на навчання магістрів за спеціальністю "Державна служба"
галузі знань "Державне управління" відрахування або академічної
відпустки слухача Виконавцем здійснюється відповідний перерахунок
коштів, виділених Замовником для забезпечення навчання. Дане
питання після узгодження сторін оформлюється додатковою угодою. Невикористані кошти повертаються у разі виконання державного
замовлення Замовникові або за погодженням сторін враховуються при
подальших розрахунках.
4. Порядок виконання робіт
Виконавець не пізніше ніж до 5 числа наступного місяця подає
Замовнику акт наданих послуг за звітний місяць, в якому наводиться
опис наданих Виконавцем послуг та їх вартість згідно з цим
контрактом. Замовник підписує акт наданих послуг протягом 10 робочих днів
з часу їх отримання чи надіслати Виконавцеві у разі, коли
зазначені в акті послуги не відповідають фактично наданим
Виконавцем згідно з умовами цього контракту, повідомлення з
обґрунтуванням причин відмови у підписанні. Після закінчення строку виконання робіт з підготовки
магістрів згідно з цим контрактом сторонами підписується заключний
акт про виконання взаємних зобов'язань.
5. Відповідальність сторін
У разі порушення своїх обов'язків згідно з цим контрактом
сторони несуть відповідальність, визначену цим контрактом та
законодавством. Виконавець не має права перерозподіляти кошти між статтями
витрат кошторису в межах узгодженої планової калькуляції без
письмової згоди Замовника. Замовник має право перевіряти фактичні витрати, а також
використання наданих коштів за первинними документами
бухгалтерського обліку Виконавця. Замовник не несе відповідальність за зміну обсягів асигнувань
з державного бюджету і за несвоєчасне і не в повному обсязі
фінансування Замовника Державним казначейством. У разі невиконання Сторонами договірних зобов'язань
застосовуються штрафні санкції в розмірі однієї облікової ставки
Національного банку.
6. Прикінцеві положення
Зміни і доповнення до цього контракту вносяться шляхом
підписання додаткових угод. При реорганізації чи зміні назви однієї із сторін її права та
обов'язки, передбачені цим контрактом, переходять правонаступнику. Цей контракт припиняє дію: після закінчення строку, на який його укладено; за згодою сторін (оформляється протоколом); у разі невиконання сторонами зобов'язань (за рішенням суду). Контракт набирає чинності з дня підписання і діє до ___________ 20__ року.

Контракт складено у двох примірниках, що мають однакову
юридичну силу і зберігаються у кожної із сторін.
7. Юридичні адреси сторін
Замовник: 01601, м. Київ - 01, вул. Прорізна, 15, р/р N 35210010000048
в ДКУ м. Київ, МФО 820172, код 000065672.
Виконавець: _________________________________________________ _________________________________________________________________

(адреса, фінансові реквізити, телефон, телефакс)
Від Замовника: Від Виконавця:
Начальник Головного управління ______________________________
державної служби України (найменування посади,
Т.В.Мотренко ініціали, прізвище)
____________ ______________ ____________ ______________
(дата) (підпис) (дата) (підпис)
М.П. М.П.

Додаток N 2

до наказу Головдержслужби

13.08.2010 N 226

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРАКТ

між Головним управлінням державної служби України

та _________________________________________,

(назва вищого навчального закладу)
який здійснює підготовку магістрів галузі знань

"Державне управління"

від "___" ____________ 20__ року N ______
Головне управління державної служби України (далі - Замовник)
в особі Начальника Головдержслужби Т.В.Мотренка, який діє на
підставі Положення про Головне управління державної служби
України, та ______________________________________________________

(назва вищого навчального закладу)
(далі - Виконавець) в особі _____________________________________,

(посада, ініціали та прізвище)
який діє на підставі __________________________ вищого навчального
закладу, уклали цей контракт про підготовку магістрів галузі знань
"Державне управління".
1. Предмет контракту
Забезпечення підготовки фахівців за освітньо-професійними
програмами підготовки магістрів за спеціальностями галузі знань
"Державне управління" з осіб, посади яких віднесені
до V - VII категорій на 20__/20__ навчальний рік за такими
показниками:
------------------------------------------------------------------ Найменування спеціальності та |Кількість слухачів за формами | спеціалізації з підготовки | навчання | магістрів |------------------------------| |денна |вечірня |заочна |разом | ---------------------------------+------+--------+-------+------| | | | | | ---------------------------------+------+--------+-------+------| | | | | | ---------------------------------+------+--------+-------+------| | | | | | ---------------------------------+------+--------+-------+------| | | | | | ---------------------------------+------+--------+-------+------| Усього: | | | | | -----------------------------------------------------------------
2. Права та обов'язки сторін
Замовник: 1) здійснює розрахунки з Виконавцем згідно з обсягом
асигнувань, передбачених у видатках Державного бюджету України на
20__ і 20__ роки для підготовки магістрів; 2) здійснює контроль за працевлаштуванням випускників на
державну службу чи службу в органи місцевого самоврядування; 3) має право у разі недотримання Виконавцем умов контракту з
обсягів прийому на навчання за програмами підготовки магістрів
звернутися з клопотанням до Міністерства освіти і науки України
щодо позбавлення Виконавця ліцензії на право проведення згаданого
навчання.
Виконавець: 1) здійснює підготовку магістрів за відповідними
спеціалізаціями згідно з визначеними в розділі 1 цього контракту
показниками; 2) забезпечує прийом слухачів на навчання згідно з Положенням
про прийом слухачів до Національної академії державного управління
при Президентові України, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 14 квітня 2004 року N 468 (зі змінами); 3) здійснює організаційні заходи щодо виконання навчального
плану, забезпечує високоякісну теоретичну і практичну підготовку
магістрів за відповідними спеціалізаціями та формами навчання; 4) використовує отримані за контрактом кошти відповідно до їх
цільового призначення згідно із затвердженим сторонами кошторисом
(додаток 2); 5) забезпечує працевлаштування випускників, здійснюючи
постійний контроль за виконанням договорів-направлень, видачу
випускникам направлень на роботу та інформує Замовника про стан
працевлаштування випускників; 6) забезпечує іногородніх слухачів місцями в гуртожитку
вищого навчального закладу; 7) погоджує із Замовником навчальні плани; 8) інформує Замовника про обрану слухачами тематику
магістерських робіт; 9) погоджує із Замовником склад державної екзаменаційної
комісії.
3. Умови оплати послуг
Вартість оплати послуг з підготовки магістрів визначається
щорічно. За надані послуги Замовник перераховує Виконавцю
у 20__ році відповідно до протоколу узгодження договірної ціни
(додаток 1) ______________________________________________ гривень

(сума цифрами і прописом)
без податку на додану вартість (згідно з підпунктом 5.1.3 пункту 5
статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість") при
наявності коштів на рахунку відповідної бюджетної класифікації. Обсяги фінансування в 20__ році визначаються додатковими
угодами відповідно до видатків, затверджених згідно із Законом
України про державний бюджет відповідного року. Замовник проводить щомісячну оплату послуг Виконавцю з
підготовки магістрів відповідно до календарного плану (Додаток 3). Оплата здійснюється після приймання Замовником акту наданих
послуг за звітний місяць. У разі недотримання Виконавцем умов контракту з обсягів
прийому на навчання магістрів за спеціальністю "Державне
управління", відрахування або академічної відпустки слухача,
Виконавцем здійснюється відповідний перерахунок коштів, виділених
Замовником для забезпечення навчання. Дане питання після
узгодження сторін оформлюється додатковою угодою. Невикористані кошти повертаються у разі виконання державного
замовлення Замовникові або за погодженням сторін враховуються при
подальших розрахунках.
4. Порядок виконання робіт
Виконавець не пізніше ніж до 5 числа наступного місяця подає
Замовнику акт наданих послуг за звітний місяць, в якому наводиться
опис наданих Виконавцем послуг та їх вартість згідно з цим
контрактом. Замовник підписує акт наданих послуг протягом 10 робочих днів
з часу його отримання чи надіслати Виконавцеві у разі, коли
зазначені в акті послуги не відповідають фактично наданим
Виконавцем згідно з умовами цього контракту, повідомлення з
обґрунтуванням причин відмови у виконанні. Після закінчення строку виконання робіт з підготовки
магістрів згідно з цим контрактом сторонами підписується заключний
акт про виконання взаємних зобов'язань.
5. Відповідальність сторін
У разі порушення своїх обов'язків згідно з цим контрактом
сторони несуть відповідальність, визначену цим контрактом та
законодавством. Виконавець не має права перерозподіляти кошти між статтями
витрат кошторису в межах узгодженої планової калькуляції без
письмової згоди Замовника. Замовник має право перевіряти фактичні витрати, а також
використання наданих коштів за первинними документами
бухгалтерського обліку Виконавця. Замовник не несе відповідальність за зміну обсягів асигнувань
з державного бюджету і за несвоєчасне і не в повному обсязі
фінансування Замовника Державним казначейством України. У разі недотримання Сторонами договірних зобов'язань
застосовуються штрафні санкції в розмірі однієї облікової ставки
Національного банку.
6. Прикінцеві положення
Зміни і доповнення до цього контракту вносяться шляхом
підписання додаткових угод. При реорганізації чи зміні назви однієї із сторін її права та
обов'язки, передбачені цим контрактом, переходять правонаступнику. Цей контракт припиняє дію: після закінчення строку, на який його укладено; за згодою сторін (оформляється протоколом); у разі невиконання сторонами зобов'язань. Контракт набирає чинності з дня підписання і діє до 31 _________ 20__ року.

Контракт складено у двох примірниках, що мають однакову
юридичну силу і зберігаються у кожної із сторін.
7. Юридичні адреси сторін
Замовник: 01601, м. Київ - 01, вул. Прорізна, 15, р/р N 35210010000048
в ДКУ м. Київ, МФО 820172, код 000065672.
Виконавець: _________________________________________________ _________________________________________________________________

(адреса, фінансові реквізити, телефон, телефакс)
Від Замовника: Від Виконавця:
Начальник Головного управління ______________________________
державної служби України (найменування посади,
Т.В.Мотренко ініціали, прізвище)
____________ ______________ ____________ ______________
(дата) (підпис) (дата) (підпис)
М.П. М.П.

Зразок

Додаток N 1

до Державного контракту

від ____________ N ____

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

на _____________________________________ 20__ року

(період, на який затверджується кошторис)

Ми, що нижче підписалися, від Замовника - Начальник Головного
управління державної служби України Тимофій Валентинович Мотренко,
та від Виконавця - _______________________________________________ ________________________________________________________________,

(посада, повна назва вищого навчального закладу,

ініціали та прізвище)
засвідчуємо, що Сторонами досягнуто узгодження ціни за цим
Державним контрактом N ___ від _______ на підготовку магістрів за
спеціальністю "_____________________________________" галузі знань

(назва спеціальності)
"Державне управління" з осіб, посади яких віднесені до
V - VII категорій в сумі ____________________ без ПДВ ___________.

(сума прописом)
Даний протокол є підставою для проведення взаємних
розрахунків між Виконавцем і Замовником.
Замовник Виконавець
Начальник Головного управління ______________________________
державної служби України ______________________________ ______________________________
______________ Т.Мотренко ____________ ________________
(підпис) (підпис)
"___" ____________ 20__ року "___" ____________ 20__ року
М.П. М.П.

Зразок

Додаток N 2

до Державного контракту

від ____________ N ____

Затверджений у сумі ___________________________

(сума прописом і цифрами)
Начальник Головдержслужби _______________ Т.В.Мотренко
М.П.
"___" ____________ 20__ р.

КОШТОРИС

витрат на підготовку магістрів галузі знань

"Державне управління"

в ______________________________________

(назва вищого навчального закладу)
на ________________ 20__ р.

(період)
грн. ----------------------------------------------------------------- Показники |На _______________ 20__ р.| | (грн.) | -------------------------------------+--------------------------| Всього: | | -------------------------------------+--------------------------| в тому числі: | | -------------------------------------+--------------------------| Оплата праці працівників бюджетних | | установ | | -------------------------------------+--------------------------| Нарахування на заробітну плату | | -------------------------------------+--------------------------| Оплата комунальних послуг | | та енергоносіїв | | -------------------------------------+--------------------------| Стипендії | | -------------------------------------+--------------------------| Інші видатки | | -----------------------------------------------------------------
Ректор ______________ ____________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ______________ ____________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
"___" ____________ 20__ р.
М.П.

ЗРАЗОК

Додаток N 3

до Державного контракту

від ____________ N ____

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

підготовки магістрів галузі знань

"Державне управління"

в ______________________________________

(назва вищого навчального закладу)
на ________________ 20__ р.

(період)
------------------------------------------------------------------ Показники |Січень|Лютий |.......|Грудень|Разом | ---------------------------+------+------+-------+-------+------| Кількість слухачів (осіб) | | | | | | ---------------------------+------+------+-------+-------+------| Кількість годин (навчальних| | | | | | занять) | | | | | | ---------------------------+------+------+-------+-------+------| Витрати на підготовку | | | | | | одного слухача (грн.) | | | | | | ---------------------------+------+------+-------+-------+------| Всього витрат (грн.): | | | | | | ---------------------------+------+------+-------+-------+------| з них: | | | | | | ---------------------------+------+------+-------+-------+------| оплата праці працівників | | | | | | бюджетних установ | | | | | | ---------------------------+------+------+-------+-------+------| нарахування на заробітну | | | | | | плату | | | | | | ---------------------------+------+------+-------+-------+------| оплата комунальних послуг | | | | | | та енергоносіїв | | | | | | ---------------------------+------+------+-------+-------+------| стипендії | | | | | | ---------------------------+------+------+-------+-------+------| інші видатки | | | | | | -----------------------------------------------------------------
Від Замовника: Від Виконавця:
Начальник Головного управління ______________________________
державної служби України (посада, повна назва ВНЗ)
Т.В.Мотренко ________________________ ______________________
(прізвище, ініціали) (підпис)
______________________

(підпис)
М.П. М.П.

Додаток N 3

до наказу Головдержслужби

13.08.2010 N 226

АКТ N __

наданих послуг

за ________________ 20__ року

звітний місяць
за Державним контрактом N ___ від "___" ____________
20__ року між Головним управлінням державної служби України та ___ _________________________________________________________________

(повна назва вищого навчального закладу)
Ми, що нижче підписалися, від Виконавця _____________________ _________________________________________________________________

(посада, П.І.Б. керівника ВНЗ)
з одного боку, та від Замовника Начальник Головдержслужби України
Мотренко Т.В., з другого боку, склали цей акт про те, що протягом ___________ 20__ року на виконання Державного контракту N ___ від
"___" ____________ 20__ року (звітний місяць) між Головдержслужбою
України та _______________________________________________________

(повна назва вищого навчального закладу)
____________________ на підготовку магістрів за спеціальністю
"___________________" галузі знань "Державне управління"
Виконавцем здійснювалося навчання ________________________________

(чисельність осіб)
слухачів, в т.ч.: _______ - за денною, _____ - за заочною формами
навчання. Проведено _____ навчальних годин.
------------------------------------------------------------------ Найменування | Кількість слухачів за формами навчання | спеціальності та |--------------------------------------------| спеціалізації | денна | заочна | з підготовки |--------------+-----------------------------| магістрів | 20__ року | 20__ року | 20__ року | | вступу | вступу | вступу | -------------------+--------------+--------------+--------------| Спеціальність | | | | "_________________"| | | | -------------------+--------------+--------------+--------------| Спеціалізації: | | | | -------------------+--------------+--------------+--------------| | | | | -------------------+--------------+--------------+--------------| | | | | -------------------+--------------+--------------+--------------| | | | | -------------------+--------------+--------------+--------------| Усього: | | | | -----------------------------------------------------------------
Фактичні витрати за Державним контрактом N ________ від
"___" ______________ 20__ року станом на "___" ______________
20__ року становлять _______________________________________ грн.,

(сума)
в тому числі за __________________ 20__ року - ______________ грн.

(звітний місяць) (сума)
Загальна сума коштів, які перераховані за Державним
контрактом N ___ від "___" ____________ 20__ року, становить _____________________________________ грн., в тому числі протягом

(сума)
___________________ 20__ року - _____________________________ грн.
(звітний місяць) (сума)
Кошти, які підлягають перерахуванню, ___________________ грн.

(сума цифрами)
(_______________________________________________________) гривень.

(сума прописом)
Обґрунтування фактичних витрат за _________________ 20__ року

(звітний місяць)
додається.
Від Виконавця Від Замовника
Ректор Начальник
(назва ВНЗ) Головдержслужби України
П.І.Б. _________________ Мотренко Т.В. ________________

(підпис) (підпис)
___ ____________ 20__ р. ___ ____________ 20__ р.
М.П. М.П.

Додаток

до акту N ____ наданих

послуг за Державним

контрактом N ___

від "___" ____________ 20__

Обґрунтування фактичних витрат

за ______________________ 20__ року

(звітний місяць)

Таблиця 1. Дані про хід виконання зобов'язань
------------------------------------------------------------------------- Витрати |Затверджено| Фактичні | Надійшло | Заборгованість | |кошторисом | витрати |коштів за | | | (грн.) |---------------|Державним |-------------------| | | з | за |контрактом|замовника|виконавця| | |початку|звітний|з початку | (грн.) | (грн.) | | | року |місяць | року | | | | | | | (грн.) | | | ------------+-----------+-------+-------+----------+---------+---------| Оплата праці| | | | | | | працівників | | | | | | | бюджетних | | | | | | | установ | | | | | | | ------------+-----------+-------+-------+----------+---------+---------| Нарахування | | | | | | | на заробітну| | | | | | | плату | | | | | | | ------------+-----------+-------+-------+----------+---------+---------| Оплата | | | | | | | комунальних | | | | | | | послуг та | | | | | | | енергоносіїв| | | | | | | ------------+-----------+-------+-------+----------+---------+---------| Поточні | | | | | | | трансферти | | | | | | | населенню, в| | | | | | | тому числі | | | | | | | стипендія | | | | | | | ------------+-----------+-------+-------+----------+---------+---------| Інші видатки| | | | | | | ------------+-----------+-------+-------+----------+---------+---------| Всього: | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------
Ректор ______________ ___________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер ______________ ___________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.

Додаток N 4

до наказу Головдержслужби

13.08.2010 N 226

ЗАКЛЮЧНИЙ АКТ

про виконання Державного контракту

від ____________ N ____ та Додаткової угоди

від _________ N ____, Додаткової угоди

від ________ N ____ між Головним управлінням

державної служби України

та _________________ на 20__ - 20__ навчальний рік

(повна назва ВНЗ)

Згідно з Державним контрактом від ____________ N _____,
Додатковою угодою від _________ N ____, Додатковою угодою від ________ N ____ до Державного контракту від ____________ N _____, _________________________________________________________________

(вищим навчальним закладом (повна назва))
виконано свої зобов'язання:
1. Зараховано у 20__ році на навчання за
освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за
спеціальністю "__________________" ___ слухачів за денною формою
навчання та ___ слухачів за заочною формою.
------------------------------------------------------------------ Найменування спеціалізацій | Кількість осіб, зарахованих на | з підготовки магістрів за | навчання | спеціальністю |------------------------------------| "________________________" |за денною формою |за заочною формою | ---------------------------+-----------------+------------------| 1 | 2 | 3 | ---------------------------+-----------------+------------------| | | | ---------------------------+-----------------+------------------| | | | ---------------------------+-----------------+------------------| | | | ---------------------------+-----------------+------------------| | | | ---------------------------+-----------------+------------------| Всього | | | -----------------------------------------------------------------
2. Здійснювалась підготовка магістрів за спеціальністю
"_______________" з __.__.____ р. по __.__.____ р.
----------------------------------------------------------------------------------------- Найменування спеціалізацій | Дані про обсяги та тривалість навчання | з підготовки магістрів за |-----------------------------------------------------------| спеціальністю | за денною формою | за заочною формою | "________________________" |-------------------+---------------------------------------| |кількість|кількість| 20__ року вступу | 20__ року вступу | |слухачів | місяців |-------------------+-------------------| | |навчання |кількість|кількість|кількість|кількість| | | |слухачів | місяців |слухачів | місяців | | | | |навчання | |навчання | ---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | | | | | | ---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | | | | | | ---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | | | | | | ---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | | | | | | ---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| Всього | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------
3. Здійснено випуск слухачів у 20__ році
------------------------------------------------------------------- Найменування спеціалізацій | Кількість випускників | з підготовки магістрів за |-------------------------------------| спеціальністю | денної форми | заочної форми | "________________________" | навчання | навчання | |------------------+------------------| |всього | отримали |всього | отримали | | | диплом з | | диплом з | | |відзнакою | |відзнакою | ---------------------------+-------+----------+-------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ---------------------------+-------+----------+-------+----------| | | | | | ---------------------------+-------+----------+-------+----------| | | | | | ---------------------------+-------+----------+-------+----------| | | | | | ---------------------------+-------+----------+-------+----------| | | | | | ---------------------------+-------+----------+-------+----------| Всього | | | | | ------------------------------------------------------------------
4. Виконано навчальні плани підготовки магістрів за
спеціальністю "__________________" галузі знань "Державне
управління".
5. Фактичні видатки за Державним контрактом від ____________
N _____, Додатковою угодою від _________ N ____, Додатковою угодою
від _________ N _____ до Державного контракту від ____________
N ____, становлять ________________ грн. (_______________________)

(сума цифрами) сума прописом
і використані відповідно до їх цільового призначення.
6. Отримано за Державним контрактом від ____________ N _____,
Додатковою угодою від _________ N ____, Додатковою угодою від ________ N ____ до Державного контракту в від ___________ N ____,
кошти в розмірі ________________ грн. (_________________________).

(сума цифрами) сума прописом
7. Сторони взаємних претензій не мають.
Посада, повна назва ВНЗ Начальник Головного управління

державної служби України
П.І.Б. Мотренко Т.В.
____________ ________________ ____________ ________________
(дата) (підпис) (дата) (підпис)

Додаток N 1

до Методичних рекомендацій,

затверджених наказом

Головдержслужби

від "__" _________ 20__ року

N _______

ДОВІДКА

Видана ______________________________________________________
про те, що він (вона) працював(ла) в _____________________________
на посаді ________________________________________________________
і йому (їй) присвоєно ранг державного службовця.
Індивідуальний ідентифікаційний номер
------------------------------------------------------------------ Виплати, | Місяці | Разом | що включаються |------------------------------------| | у розрахунок | серпень 201_ р. | вересень 201_ р. | | середньої | | | | заробітної плати | | | | (грн.) | | | | -------------------+-----------------+------------------+-------| 1 | 2 | 3 | 4 | -------------------+-----------------+------------------+-------| Кількість робочих | | | | днів | | | | -------------------+-----------------+------------------+-------| Кількість | | | | відпрацьованих | | | | днів | | | | -------------------+-----------------+------------------+-------| Посадовий оклад | | | | -------------------+-----------------+------------------+-------| Доплата за ранг | | | | -------------------+-----------------+------------------+-------| Надбавка за вислугу| | | | років | | | | -------------------+-----------------+------------------+-------| Інші надбавки | | | | (розшифрувати) | | | | -------------------+-----------------+------------------+-------| Премії, отримані за| | | X | відповідний місяць | | | | в т.ч.: | | | | перераховані на | | | | кількість | | | | відпрацьованих днів| | | | -------------------+-----------------+------------------+-------| Індексація | | | | -------------------+-----------------+------------------+-------| Всього: | X | X | | -----------------------------------------------------------------
Середньомісячна заробітна плата за останні повні два
календарні місяці роботи (відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 8 лютого 1995 р. N 100) становить: _________ _________________________________________________________________

(сума цифрами і прописом)
Довідка видана для подання в ________________________________ _________________________________________________________________
Начальник __________________

(підпис)
Головний бухгалтер __________________

(підпис)
М.П.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: