open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
04.09.2009 N 226

Про затвердження Стандарту надання

адміністративної послуги з ліцензування

господарської діяльності з оптової торгівлі

насінням лісових рослин

На виконання підпункту 4 пункту 2 постанови Кабінету
Міністрів України від 17.07.2009 р. N 737 ( 737-2009-п ) "Про
заходи щодо упорядкування державних, у тому числі адміністративних
послуг" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Стандарт надання адміністративної послуги
Державним комітетом лісового господарства України з ліцензування
господарської діяльності з оптової торгівлі насінням лісових
рослин, що додається.
2. Ліцензійній комісії Державного комітету лісового
господарства України здійснювати ліцензування господарської
діяльності з оптової торгівлі насінням лісових рослин з
урахуванням вимог цього наказу та забезпечити його розміщення на
веб-сайті Держкомлісгоспу.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Держкомлісгоспу Ведмідя М.М.
Голова М.М.Тимошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

лісового господарства

України

04.09.2009 N 226

СТАНДАРТ

надання адміністративної послуги Державним

комітетом лісового господарства України

з ліцензування господарської діяльності

з оптової торгівлі насінням лісових рослин

1. Реквізити державного органу, що здійснює послугу Державний
комітет лісового господарства України (далі - Держкомлісгосп),
Ліцензійна комісія з питань ліцензування господарської діяльності
з оптової торгівлі насінням лісових рослин: 01601, м. Київ,
вул. Шота Руставелі, 9-А, тел. 235-44-09, факс 235-44-09. Сторінка офіційного веб-сайта Держкомлісгоспу -
http://dklg.kmu.gov.ua.
2. Перелік категорій одержувачів, у тому числі вразливих
верств населення Всі суб'єкти господарювання, які здійснюють господарську
діяльність з оптової торгівлі насінням лісових рослин.
3. Перелік документів, необхідних для надання
адміністративної послуги Перелік документів, необхідних для отримання ліцензії з
оптової торгівлі насінням, визначений статтею 10 Закону України
"Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
N 1775-III ( 1775-14 ) від 01.06.2000 р., згідно з якою суб'єкт
господарювання, який має намір провадити певний вид господарської
діяльності, що ліцензується, особисто або через уповноважений ним
орган чи особу звертається до відповідного органу ліцензування із
заявою встановленого зразка про видачу ліцензії. До заяви про видачу ліцензії додається копія свідоцтва про
державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності або копія
довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій України, засвідчена нотаріально або органом, який
видав оригінал документа. До заяви про видачу ліцензії також додаються документи,
визначені пунктом 59 постанови Кабінету Міністрів України
04.07.2001 р. N 756 ( 756-2001-п ) "Про затвердження переліку
документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для
окремого виду господарської діяльності", а саме: - засвідчені в установленому порядку копії документів, що
підтверджують право власності суб'єкта господарської діяльності
або оренди ним виробничих площ; - відомості за підписом заявника - суб'єкта господарської
діяльності про наявність матеріально-технічної бази, необхідної
для провадження відповідного виду господарської діяльності.
4. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного
органу, опис етапів надання послуги Дії одержувача: - подача заяви та документів, які додаються щодо прийняття
рішення - про видачу, переоформлення або видачу дубліката; - оплата наданої послуги; - отримання ліцензії. Дії адміністративного органу: - прийняття документів; - перевірка поданих документів щодо відповідності вимогам
законодавства; - у випадку невідповідності документів вимогам законодавства
повідомлення суб'єкта господарювання про залишення заяви без
розгляду; - в іншому випадку - розгляд документів на засіданні
Ліцензійної комісії з питань ліцензування господарської діяльності
з оптової торгівлі насінням лісових рослин; - повідомлення ліцензіата щодо прийняття рішення про видачу,
переоформлення, видачу дубліката або відмову у видачі ліцензії; - у випадку позитивного рішення - після отримання документа,
що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, у триденний
строк оформлення ліцензії; - видача ліцензії.
5. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також
до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання
адміністративної послуги Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ), орган ліцензування приймає
рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі у строк не
пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження заяви про
видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви. Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії або
про відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) заявникові
в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття
відповідного рішення. Орган ліцензування повинен оформити ліцензію не пізніше ніж
за три робочі дні з дня надходження документа, що підтверджує
внесення плати за видачу ліцензії. Якщо заявник протягом тридцяти календарних днів з дня
направлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу
ліцензії не подав документа, що підтверджує внесення плати за
видачу ліцензії, або не звернувся до органу ліцензування для
отримання оформленої ліцензії, орган ліцензування, який оформив
ліцензію, має право скасувати рішення про видачу ліцензії або
прийняти рішення про визнання такої ліцензії недійсною. Нова ліцензія видається органом ліцензування не раніше ніж в
останній робочий день дії попередньо виданої ліцензії.
6. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні
адміністративної послуги Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо: - заява подана (підписана) особою, яка не має на це
повноважень; - документи оформлені з порушенням вимог статті 10 Закону
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ). Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії є: - недостовірність даних у документах, поданих заявником для
отримання ліцензії; - невідповідність заявника згідно з поданими документами
ліцензійним умовам, встановленим для виду господарської
діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії.
7. Опис результату, який повинен отримати одержувач Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
20.11.2000 р. N 1719 ( 1719-2000-п ) "Про запровадження ліцензії
єдиного зразка для певних видів господарської діяльності" ліцензія
друкується на спеціальному бланку за встановленою формою. Ліцензія має облікову серію і номер. У ліцензії зазначаються: - найменування органу ліцензування, що видав ліцензію; вид
господарської діяльності, вказаний згідно з статтею 9 Закону
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ); - найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності; - ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний
номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових
платежів; - місцезнаходження юридичної особи або місце проживання
фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності; - дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії; строк
дії ліцензії; - посада, прізвище та ініціали особи, яка підписала ліцензію,
печатка; дата видачі ліцензії.
8. Інформація про платність або безоплатність надання
адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата
передбачена Розмір плати за видачу ліцензії визначений постановою
Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 N 1755 ( 1755-2000-п )
"Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської
діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу",
згідно з якою термін дії ліцензії на провадження певних видів
господарської діяльності становить 5 років, а плата за її видачу
справляється у розмірі однієї мінімальної заробітної плати, якщо
органом ліцензування є центральний орган виконавчої влади. За видачу копії ліцензії, згідно з статтею 14 Закону України
"Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ), справляється плата в розмірі одного
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. За переоформлення ліцензії, згідно з статтею 16 Закону
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ), справляється плата в розмірі п'яти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян. За видачу дубліката ліцензії, згідно з статтею 18 Закону
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ), замість втраченої або пошкодженої ліцензії
справляється плата у розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
9. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують
надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх
кваліфікації Посадова особа, яка безпосередньо забезпечує надання
адміністративної послуги, повинна мати вищу освіту відповідного
професійного спрямування, досвід роботи у сфері ліцензування не
менше трьох років, знання законодавства, діловодства, вільно
володіти державною мовою.
10. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з
урахуванням його транспортної і пішохідної доступності Прийом документів і видача ліцензії здійснюється у
Держкомлісгоспі.
11. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому
одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про
надання адміністративної послуги та їх реєстрації тощо Прийом документів від суб'єктів господарської діяльності
здійснюється постійно впродовж робочого тижня у Держкомлісгоспі за
адресою: 01601, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 9-А.
12. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення
дій та прийняття рішень) у випадку перевищення попиту на
адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування,
у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної
послуги Послуга надається по мірі надходження пакетів документів у
терміни, визначені законодавством.
13. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при
зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги На веб-сайті Держкомлісгоспу розміщуються інформація про
правила подання та оформлення документів для отримання ліцензії,
накази щодо затвердження Положення про Ліцензійну комісію з питань
ліцензування господарської діяльності з оптової торгівлі насінням
лісових рослин, а також її складу.
14. Особливості надання адміністративної послуги особам
похилого віку та інвалідам тощо Прийом документів для видачі ліцензій та видача ліцензії
особам похилого віку та інвалідам здійснюється в першочерговому
порядку.
15. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на
недотримання стандарту Скарга на недотримання стандарту направляється до
Держкомлісгоспу і розглядається в терміни, визначені
законодавством.
16. Порядок виправлення можливих недоліків наданої
адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу Виправлення можливих недоліків наданої адміністративної
послуги здійснюється шляхом видачі нової ліцензії. Відшкодування
збитків одержувачу послуги здійснюється у визначеному
законодавством порядку.
Заступник Голови Держкомлісгоспу М.М.Ведмідь

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: