open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.03.2004  № 220

Про затвердження Положення про Центральне митне управління лабораторних досліджень та експертної роботи

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами
Державної митної служби
№ 300 від 18.04.2005
№ 418 від 22.08.2012}

Відповідно до Положення про Державну митну службу України, затвердженого Указом Президента України від 24.08.2000 № 1022/2000, та у зв'язку з реорганізацією Центральної митної лабораторії НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Центральне митне управління лабораторних досліджень та експертної роботи Державної митної служби України (додається).

2. Положення про Центральну митну лабораторію Державної митної служби України, затверджене Головою Державної митної служби України 08.09.99, вважати таким, що втратило чинність.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби

М.М. КаленськийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
29.03.2004  № 220
(у редакції наказу Державної митної служби України
від 22.08.2012 № 418)

ПОЛОЖЕННЯ
про Центральне митне управління лабораторних досліджень та експертної роботи

1. Загальні положення

1.1. ЦЕНТРАЛЬНЕ МИТНЕ УПРАВЛІННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЕКСПЕРТНОЇ РОБОТИ (далі - Управління) є спеціалізованим митним органом з питань експертного забезпечення, який виконує свої функції на всій митній території України.

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, міжнародними договорами України, укладеними в установленому законом порядку, Митним кодексом України, законами України та іншими нормативно-правовими актами, наказами Держмитслужби України, а також цим Положенням.

1.3. Управління здійснює заходи з експертного забезпечення діяльності митних органів шляхом проведення досліджень (аналізів, експертиз), перевірки документів та відомостей, які відповідно до Митного кодексу України надаються митним органам для здійснення митного контролю та митного оформлення під час переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, участі у запобіганні та протидії контрабанді і порушенням митних правил, виконання інших митних формальностей у межах своєї компетенції та ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД).

1.4. Управління підпорядковується Держмитслужбі України.

Спрямування, координацію та контроль діяльності Управління здійснює заступник Голови Держмитслужби України відповідно до розподілу функціональних обов'язків між Головою Держмитслужби України та його заступниками. Безпосереднє керівництво Управлінням здійснює начальник Управління.

1.5. Створення, реорганізація та ліквідація Управління здійснюються Держмитслужбою України в порядку, визначеному законом.

1.6. Структура, штатний розпис та кошторис Управління затверджуються Держмитслужбою України. Гранична чисельність працівників Управління затверджується наказом Держмитслужби України.

1.7. Для виконання завдань, покладених на Управління, у його структурі можуть створюватись відокремлені підрозділи, а також окремі робочі місця посадових осіб Управління у місцях розташування митниць.

1.8. Положення про структурні підрозділи Управління затверджуються наказом Управління, а посадові інструкції працівників Управління затверджуються начальником Управління.

1.9. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, печатку та бланк із зображенням Державного Герба України та із своїм найменуванням.

1.10. Майно Управління є державною власністю. Фінансування, матеріально-технічне забезпечення та розвиток інфраструктури Управління здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України у межах затвердженого кошторису та фактично виділених асигнувань.

1.11. Місцезнаходження Управління: 04073, Київ, проспект Московський, 8, корпус 8.

1.12. Повна назва Управління українською мовою: "ЦЕНТРАЛЬНЕ МИТНЕ УПРАВЛІННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЕКСПЕРТНОЇ РОБОТИ".

Скорочена назва Управління: ЦМУЛДЕР.

Назва Управління англійською мовою: "CENTRAL CUSTOMS DIRECTORATE OF LABORATORY RESEARCH AND EXPERT WORKS".

2. Основні завдання Управління

Основними завданнями Управління є:

2.1. Участь у реалізації державної політики України у сфері державної митної справи відповідно до компетенції Управління, здійснення контролю за дотриманням суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та громадянами встановлених законодавством заборон та обмежень щодо переміщення окремих видів товарів через митний кордон України.

2.2. Забезпечення правильного застосування, неухильного дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства України з питань державної митної справи.

2.3. Здійснення митних формальностей шляхом проведення досліджень (аналізів, експертиз) проб (зразків) товарів у рамках процедур митного контролю та митного оформлення з метою встановлення характеристик визначальних для:

класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД;

перевірки задекларованої митної вартості товарів;

встановлення країни походження товарів;

встановлення належності товарів до наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, сильнодіючих чи отруйних речовин;

встановлення належності товарів до предметів, що мають художню, історичну чи археологічну цінність;

встановлення належності товарів до таких, що виготовлені з використанням об'єктів права інтелектуальної власності, що охороняються відповідно до закону.

2.4. Проведення досліджень (аналізів, експертиз) проб (зразків) товарів з метою встановлення (перевірки) достовірних даних, зазначених у сертифікаті про походження товару з України.

2.5. Ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД).

2.6. Проведення експертиз під час провадження у справах про порушення митних правил з метою з'ясування питань, що виникають, отримання доказів, необхідних для правильного вирішення цих справ.

2.7. Здійснення відповідно до законодавства попередньої оцінки товарів, транспортних засобів комерційного призначення, які розмішуються на складах митних органів, та проведення товарознавчої експертизи із визначенням вартості товарів і транспортних засобів комерційного призначення, вилучених митними органами у справах про порушення митних правил, оціночної діяльності у межах компетенції Управління.

2.8. Здійснення у межах наданих повноважень контролю за додержанням митними органами вимог законодавства з питань діяльності Управління.

2.9. Ініціювання, а в разі необхідності - участь у взятті проб (зразків) товарів.

2.10. Здійснення заходів у межах компетенції щодо запобігання незаконному переміщенню через митний кордон України товарів з порушеннями охоронюваних законом прав інтелектуальної власності.

2.11. Здійснення заходів щодо недопущення переміщення через митний кордон України товарів, на які встановлені заборони та/або обмеження щодо переміщення через митний кордон України, а також товарів, які не відповідають вимогам якості та безпеки.

2.12. Здійснення у межах компетенції аналізу статистичної та іншої інформації з метою виявлення ризикових зовнішньоекономічних операцій, аналітичної роботи та моніторингу митних оформлень, формування та забезпечення функціонування профілів ризику.

2.13. Інформаційно-методичне забезпечення діяльності митних органів з питань, віднесених до компетенції Управління, та взаємодія з митними органами під час проведення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів комерційного призначення.

2.14. Здійснення обміну документами та інформацією (у тому числі електронною) з правоохоронними та митними органами, іншими органами виконавчої влади з питань, що стосуються виконання покладених на Управління завдань.

2.15. Розробка проектів нормативно-правових актів з питань, віднесених до компетенції Управління.

2.16. Забезпечення у межах компетенції Управління виконання зобов'язань, передбачених міжнародними договорами України з питань державної митної справи, укладеними в установленому законом порядку.

2.17. Реалізація у межах повноважень, делегованих Держмитслужбою України, проектів і програм міжнародної технічної та іншої допомоги.

2.18. Здійснення організаційного, юридичного, кадрового, фінансового, та матеріально-технічного забезпечення діяльності Управління.

2.19. Загальне і науково-методичне керівництво, організація, контроль за діяльністю та координація роботи відокремлених підрозділів (регіональні підрозділи з експертного забезпечення митних органів) та працівників на окремих робочих місцях.

2.20. Розробка методичних рекомендацій щодо проведення досліджень та взяття проб (зразків) товарів, з інших питань, віднесених до компетенції Управління, підготовка довідникових посібників та інших інформаційних матеріалів для методичного забезпечення експертної діяльності.

2.21. Організація підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації посадових осіб Управління та митних органів за напрямами діяльності Управління.

2.22. Раціональне використання матеріальних і фінансових ресурсів відповідно до нормативів і кошторисів, збереження державної власності.

2.23. Організація та здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для потреб Управління згідно із законодавством України.

2.24. Організація правових, організаційно-технічних, профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям та іншим техногенним ситуаціям.

2.25. Виконання інших завдань, визначених керівництвом Держмитслужби України.

3. Основні повноваження Управління

Управління в межах компетенції:

3.1. Забезпечує правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства України з питань державної митної справи.

3.2. Здійснює митні формальності шляхом проведення досліджень (аналізів, експертиз) проб (зразків) товарів в рамках процедур митного контролю та митного оформлення з метою встановлення характеристик визначальних для:

класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД;

перевірки задекларованої митної вартості товарів;

встановлення країни походження товарів;

встановлення належності товарів до наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, сильнодіючих чи отруйних речовин;

встановлення належності товарів до предметів, що мають художню, історичну чи археологічну цінність;

встановлення належності товарів до таких, що виготовлені з використанням об'єктів права інтелектуальної власності, що охороняються відповідно до закону.

3.3. Проводить дослідження (аналізи, експертизи) проб (зразків) товарів з метою встановлення (перевірки) достовірних даних, зазначених у сертифікаті про походження товару з України.

3.4. Забезпечує у межах делегованих Держмитслужбою України повноважень ведення УКТ ЗЕД.

3.5. Виконує роботи по проведенню ідентифікації товарів з метою забезпечення контролю за дотриманням суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та громадянами встановлених законодавством заборон та/або обмежень щодо переміщення окремих видів товарів через митний кордон України, недопущення переміщення через митний кордон України товарів, на які встановлені заборони та/або обмеження щодо переміщення через митний кордон України, а також товарів, які не відповідають вимогам якості та безпеки.

3.6. Проводить експертизи під час провадження у справах про порушення митних правил з метою з'ясування питань, що виникають, отримання доказів, необхідних для правильного вирішення цих справ.

3.7. Здійснює експертне забезпечення заходів Держмитслужби України щодо запобігання та протидії контрабанді, боротьби з порушеннями митних правил.

3.8. Здійснює відповідно до законодавства попередню оцінку товарів, транспортних засобів комерційного призначення, які розмішуються на складах митних органів, та проводить товарознавчу експертизу із визначенням вартості товарів і транспортних засобів комерційного призначення, вилучених митними органами у справах про порушення митних правил, здійснює оціночну діяльність у межах компетенції Управління.

3.9. У межах наданих Держмитслужбою України повноважень бере участь у розробці і наповненні профілів ризику. Здійснює аналітичну роботу з метою виявлення та оцінки ризиків, умов і факторів, що зумовлюють виникнення ризиків, обробку та моніторинг результатів експертної та класифікаційної роботи.

3.10. Ініціює, а в разі необхідності - бере участь у взятті проб (зразків) товарів митними органами, іншими органами державного контролю. Здійснює контроль за дотриманням посадовими особами митних органів встановленого порядку взяття (надання) та доставки проб (зразків) товарів для проведення досліджень.

3.11. За потреби ініціює проведення митними органами огляду або переогляду товарів, у тому числі за участю посадових осіб Управління. У встановленому порядку бере участь у проведенні митного огляду товарів і транспортних засобів.

3.12. Контролює додержання митними органами вимог законодавства з питань, віднесених до компетенції Управління.

3.13. Уносить на розгляд керівництва Держмитслужби України пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Управління.

Безпосередньо розробляє та бере участь в опрацюванні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Управління.

3.14. Видає в межах компетенції накази.

3.15. Проводить експертно-дослідницьку діяльність, упроваджує її результати в діяльність митної служби.

3.16. В установленому порядку веде облік результатів експертної роботи, узагальнює та аналізує експертну практику.

3.17. Веде статистичну звітність. Забезпечує подання до Держмитслужби України, інших уповноважених органів фінансової, бюджетної, податкової, статистичної та іншої звітності. Розробляє форми звітності з питань, віднесених до компетенції Управління.

3.18. Здійснює в межах повноважень, визначених Держмитслужбою України, реалізацію міжнародних проектів та програм міжнародної технічної та іншої допомоги. Впроваджує науковий та практичний досвід експертної діяльності зарубіжних митних адміністрацій у роботу Управління.

3.19. В установленому Держмитслужбою України порядку здійснює експлуатацію автоматизованих програм, програмного забезпечення, використовує інформаційні й довідкові бази даних Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України та відповідні програмно-інформаційні комплекси. Забезпечує використання програмно-апаратних засобів захисту інформації та зв'язку. Створює та використовує інформаційні бази даних з метою виконання завдань, покладених на Управління.

3.20. У порядку й обсязі, визначених Митним кодексом України, іншими нормативно-правовими актами, взаємодіє з правоохоронними органами, іншими органами державної влади, що здійснюють контроль за переміщенням товарів і транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, місцевими органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування, митними органами інших держав та суб'єктами господарювання.

3.21. У встановленому законодавством України порядку здійснює обмін документами та інформацією (у тому числі електронною) з митними, правоохоронними та іншими державними органами. Звертається до підприємств, установ, організацій, громадян України із запитами про надання необхідної інформації.

3.22. Розглядає в установленому порядку звернення, заяви та скарги юридичних осіб і громадян з питань своєї діяльності, вживає заходів для усунення причин, що призвели до порушення законних прав та інтересів юридичних осіб і громадян.

3.23. Забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває в його володінні та захист службової інформації.

3.24. Підтримує зв'язки із засобами масової інформації у межах наданих Держмитслужбою України повноважень.

3.25. Укладає договори (угоди) з питань взаємодії з експертними, науково-дослідними установами (організаціями).

3.26. Бере участь у міжлабораторних порівняльних випробуваннях з іншими експертними організаціями та випробувальними лабораторіями, а також організовує та проводить міжлабораторні порівняння результатів вимірювань в підрозділах Управління.

3.27. Здійснює навчально-методичну роботу, проводить семінари та наради з питань експертної діяльності.

3.28. Розробляє методичні рекомендації щодо проведення досліджень, взяття проб (зразків) товарів і інших питань, віднесених до компетенції Управління, готує довідникові посібники та інші інформаційні матеріали для методичного забезпечення експертної діяльності.

3.29. Здійснює діяльність, пов'язану з обігом (придбання, використання, зберігання, перевезення, знищення) наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у відповідності з ліцензійними умовами та використовує їх під час проведення досліджень (аналізів, експертиз).

3.30. Забезпечує дотримання єдиної технічної політики у сфері оцінки відповідності та єдності вимірювань при здійсненні своєї діяльності.

3.31. Організовує заходи з оснащення Управління технічними засобами, засобами вимірювальної техніки, випробувальним обладнанням у межах затвердженого кошторису. Забезпечує експлуатацію цих засобів відповідно до вимог технічної документації, а також їх збереження, обслуговування, ремонт і списання.

3.32. Здійснює заходи щодо атестації та акредитації Управління на право проведення досліджень показників об'єктів та метрологічного забезпечення (повірка та атестація) засобів вимірювальної техніки та випробувального обладнання, що перебуває на балансі Управління.

3.33. Виконує функції робочого органу експертно-кваліфікаційної комісії Держмитслужби України. Веде в установленому порядку Реєстр атестованих експертів Держмитслужби України.

3.34. Забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи в Управлінні. Організує роботу з проведення атестації працівників Управління.

3.35. Проводить виховну, попереджувально-профілактичну та роз'яснювальну роботу з працівниками Управління відповідно до положень Митного кодексу України, законів України "Про державну службу", "Про державну таємницю", "Про Дисциплінарний статут митної служби України", антикорупційного законодавства та інших нормативно-правових актів.

3.36. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізації.

3.37. Веде облік військовозобов'язаних працівників Управління.

3.38. У випадках, визначених законодавством України, виступає позивачем та/або відповідачем в судах загальної юрисдикції.

3.39. Забезпечує організацію, ведення в установленому законодавством порядку бухгалтерського обліку і фінансово-господарської діяльності. Організовує планово-фінансову роботу, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів відповідно до нормативів та кошторисів.

3.40. Готує пропозиції керівництву Держмитслужби України щодо використання бюджетних асигнувань, необхідних для матеріально-технічного забезпечення діяльності Управління.

3.41. Здійснює закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти для потреб Управління.

3.42. У встановленому порядку веде складське господарство.

3.43. Утримує у належному стані будівлі та прибудинкові території будівель, які перебувають в його оперативному управлінні.

3.44. Забезпечує ведення діловодства, організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

3.45. Використовує бланк Управління встановленого зразка для листування із зовнішніми кореспондентами з питань, що належать до компетенції Управління.

3.46. Здійснює інші повноваження, що випливають з покладених на Управління завдань, у тому числі й ті, які делеговані йому Держмитслужбою України.

4. Керівництво Управлінням

4.1. Керівництво Управлінням здійснює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом Держмитслужби України, в порядку, визначеному законодавством.

4.2. Накази Управління, рішення, доручення, розпорядження його начальника, що відповідають законодавству, є обов'язковими для виконання всіма працівниками Управління.

4.3. Начальник Управління має першого заступника та заступників за напрямами діяльності. Начальник Управління здійснює розподіл функціональних повноважень між першим заступником та заступниками.

4.4. Начальник Управління є розпорядником фінансових та матеріальних ресурсів Управління.

За дорученням Держмитслужби України представляє її інтереси в міжнародних, представницьких, державних, громадських та інших організаціях.

4.5. Начальник Управління при виконанні покладених на Управління завдань представляє інтереси Управління в інших органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, в установах та організаціях, укладає господарські та інші договори і угоди, забезпечує проведення розрахунків, пов'язаних з фінансово-господарською діяльністю Управління, підписує у межах компетенції фінансові й інші службові документи.

4.6. Начальник Управління відповідно до покладених на нього обов'язків:

4.6.1. Здійснює керівництво діяльністю Управління.

4.6.2. Контролює дотримання працівниками Управління вимог законодавства України.

4.6.3. Визначає пріоритети і стратегічні напрями роботи Управління, затверджує плани роботи Управління. Встановлює організаційні принципи та порядок роботи Управління, затверджує відповідну організаційну документацію.

4.6.4. Приймає рішення щодо продовження строку проведення дослідження (аналізу, експертизи), а також про проведення часткового дослідження або про відмову у проведені дослідження (аналізу, експертизи) у встановленому порядку.

4.6.5. Організує взаємодію з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, запитує й одержує в установленому порядку від структурних підрозділів Держмитслужби України, митних органів, інших державних і недержавних органів, юридичних осіб і громадян необхідну інформацію, документи й матеріали для виконання завдань, покладених на Управління, надає відповідно до своєї компетенції іншу службову інформацію структурним підрозділам Держмитслужби України, митним органам, іншим державним і недержавним органам.

4.6.6. Розглядає звернення юридичних і фізичних осіб, вживає заходів щодо усунення причин, які призвели до порушення законних прав та інтересів суб'єктів підприємницької діяльності й громадян, проводить особистий прийом громадян.

4.6.7. Бере участь у роботі комісій, делегацій, експертних та інших робочих груп, з питань, віднесених до його компетенції.

4.6.8. У межах своїх повноважень надає доручення, направляє запити митним органам, контролює їх виконання.

4.6.9. Забезпечує розробку проектів нормативно-правових актів за напрямом діяльності Управління та проектів наказів Управління.

4.6.10. Підписує накази, видає розпорядження, надає доручення та контролює їх виконання працівниками Управління.

4.6.11. Контролює виконання працівниками Управління наказів Держмитслужби України, розпоряджень і доручень керівництва Держмитслужби України.

4.6.12. Затверджує положення про структурні підрозділи Управління та посадові інструкції працівників Управління.

4.6.13. Веде роботу з добору й розстановки кадрів. Вносить подання та порушує клопотання щодо призначення на посади, звільнення з посад працівників Управління.

4.6.14. У разі потреби, здійснює у порядку, встановленому Держмитслужбою України, оперативний перерозподіл штатної чисельності підрозділів Управління.

4.6.15. Забезпечує організацію направлення працівників Управління до закладів освіти для їх підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації.

4.6.16. Організує та веде виховну й профілактично-попереджувальну роботу серед працівників Управління; у порядку, встановленому законодавством України, застосовує заохочення, дисциплінарні стягнення та заходи дисциплінарного впливу до працівників Управління згідно з номенклатурою посад, а також порушує клопотання про застосування заохочень, дисциплінарних стягнень та заходів дисциплінарного впливу до працівників, посади яких віднесено до номенклатури посад Голови Держмитслужби України; приймає рішення про проведення в Управлінні службових розслідувань, службових перевірок у порядку, установленому законодавством України.

4.6.17. Організує проведення атестації посадових осіб Управління згідно з номенклатурою посад.

4.6.18. Здійснює заходи щодо виявлення, попередження та припинення корупції, інших протиправних дій з боку працівників Управління.

4.6.19. Забезпечує у межах компетенції захист державної таємниці під час проведення всіх видів таємних робіт з використанням документів та виробів, що містять державну таємницю, контролює виконання працівниками Управління вимог Закону України "Про державну таємницю" та інших нормативних актів з питань охорони державної таємниці.

4.6.20. Забезпечує належні умови праці працівників Управління.

4.6.21. Вживає заходів із захисту працівників, майна, приміщень Управління від можливих наслідків надзвичайних ситуацій, а також своєчасної ліквідації цих наслідків.

4.6.22. Забезпечує:

організацію та ведення бухгалтерського обліку й складання фінансової та бюджетної звітності відповідно до законодавчих актів;

контроль за дотриманням фінансово-бюджетної та штатно-кошторисної дисципліни, раціональним і цільовим використанням бюджетних коштів;

неухильне виконання всіма підрозділами і працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, вимог головного бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

4.6.23. Організовує отримання та прийом, облік, зберігання, інвентаризацію, списання матеріальних цінностей, а також видачу їх структурним підрозділам Управління.

4.6.24. Здійснює інші функції й користується іншими правами згідно із законодавством України.

4.7. Начальник Управління несе відповідальність за:

4.7.1. Неякісне, неповне, несвоєчасне виконання покладених на Управління завдань та негативні результати діяльності посадових осіб Управління.

4.7.2. Невиконання або неналежне виконання своїх службових обов'язків.

4.7.3. Порушення присяги державного службовця, недотримання Урочистого зобов'язання працівників митної служби України.

4.7.4. Вчинення діянь, які сприяли контрабанді.

4.7.5. Перевищення повноважень, порушення обмежень і заборон, установлених законодавством, з питань проходження служби в митних органах, або вчинення інших дій, які дискредитують не тільки посадову особу, а й митну службу України.

4.7.6. Порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, правил етики поведінки та інші порушення службової дисципліни.

4.7.7. Недотримання фінансово-бюджетної та штатно-кошторисної дисципліни, неналежну організацію бухгалтерського обліку в Управлінні; незабезпечення відображення всіх господарських операцій у первинних документах; незбереження документів, реєстрів і звітів протягом строків, установлених законодавством України.

4.7.8. Неналежну організацію роботи з охорони праці та створення безпечних умов праці в Управлінні, недотримання вимог законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці.

4.7.9. Невиконання умов колективного договору.

{Положення в редакції Наказу Державної митної служби № 418 від 22.08.2012}

Голова Державної
митної служби УкраїниІ.Г. Калєтнік

WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: