open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
21.06.2010 N 301
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного

агентства України з управління державними

корпоративними правами та майном

N 65 ( v0065817-12 ) від 09.04.2012 }
Про затвердження Порядку підготовки

та проходження законопроектів

З метою підвищення рівня організаційної роботи Міністерства
промислової політики України щодо підготовки проектів законів
України Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок підготовки та проходження
законопроектів, що додається.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Сиротюка С.В.
3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства
промислової політики України згідно з переліком, що додається.
Міністр Д.В.Колєсніков

Додаток

до наказу Міністерства

промислової політики

21.06.2010 N 301

ПЕРЕЛІК

наказів Міністерства промислової політики,

що втратили чинність

1. від 02.02.2007 N 43 ( v0043581-07 ) "Про затвердження
Порядку підготовки, проходження і контролю законопроектів та інших
нормативно-правових актів",
2. від 14.01.2008 N 25 ( v0025581-08 ) "Про внесення змін до
наказу Мінпромполітики від 02.02.2007 N 43 "Про затвердження
Порядку підготовки, проходження і контролю законопроектів та інших
нормативно-правових актів",
3. від 15.08.2008 N 499 ( v0499581-08 ) "Про внесення змін до
наказу Мінпромполітики від 02.02.2007 р. N 43",
4. від 22.07.2009 N 495 ( v0495581-09 ) "Про внесення змін до
Порядку підготовки, проходження і контролю законопроектів та інших
нормативно-правових актів, затвердженого наказом Мінпромполітики
від 02.02.2007 N 43",
5. від 24.02.2009 N 151 "Щодо затвердження Планів-графіків
розроблення та проходження проектів законів, актів Кабінету
Міністрів України та переліку працівників структурних підрозділів,
уповноважених для співпраці з Відділом зв'язків з Верховною Радою
України",
6. від 23.09.2009 N 658 ( v0658581-09 ) "Про внесення змін до
Порядку підготовки, проходження і контролю законопроектів та інших
нормативно-правових актів, затвердженого наказом Мінпромполітики
від 02.02.2007 N 43, про внесення змін до порядку організації
взаємодії з Верховною Радою України, затвердженого наказом
Мінпромполітики від 14.01.2008 N 26".

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінпромполітики

21.06.2010 N 301

ПОРЯДОК

підготовки та проходження законопроектів

Порядок підготовки та проходження законопроектів
(далі - Порядок) розроблений відповідно до Регламенту Кабінету
Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 18 липня 2007 р. N 950 ( 950-2007-п ), із змінами,
внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня
2009 р. N 712 ( 712-2009-п ). Розроблення законопроектів здійснюється відповідно до
орієнтовного плану законопроектних робіт, щорічного плану роботи
Міністерства, на виконання актів Президента України, Кабінету
Міністрів України та за власною ініціативою.
I. Здійснення законопроектної роботи,

коли Міністерство є відповідальним розробником
1. У випадку планової роботи
1.1. Після затвердження планів роботи Міністерства
структурний підрозділ, визначений відповідальним за розроблення
проектів законів (далі - Виконавець), протягом 3 (трьох) днів
готує План-графік розроблення та проходження законопроекту.
1.2. План-графік підписується Виконавцем та затверджується
заступником Міністра відповідно до розподілу функціональних
обов'язків.
1.3. Затверджений План-графік Виконавець направляє до
Департаменту адміністративно-господарського забезпечення для
здійснення поетапного контролю за станом розроблення законопроекту
та у порядку інформації до Управління юридичного забезпечення (в
копії), яке надає Виконавцю необхідну методичну допомогу.
1.4. Розроблений Виконавцем проект закону з необхідними
додатками направляється відповідним структурним підрозділам
Міністерства на опрацювання та Управлінню юридичного забезпечення
для отримання проекту висновку щодо відповідності чинному
законодавству. Проект закону повинен бути опрацьований не пізніше
5 (п'яти) робочих днів, якщо не вказаний інший термін.
1.5. Опрацьований структурними підрозділами проект закону з
правовим висновком Управління юридичного забезпечення подається на
розгляд до постійно діючої Робочої групи з питань опрацювання
(рецензування) підготовлених Міністерством законопроектів та інших
нормативно-правових актів (далі - Робоча група). Робоча група опрацьовує проект закону та приймає рішення щодо
подання останнього на розгляд Міністрові.
1.6. Погоджений Міністром законопроект направляється на
узгодження до зацікавлених міністерств та відомств з дотриманням
вимог розділу 7 Регламенту Кабінету Міністрів України
( 950-2007-п ).
1.7. Доопрацьований з урахуванням зауважень та пропозицій, що
надійшли від міністерств та відомств, проект закону перед
внесенням його до Кабінету Міністрів України повторно рецензується
Робочою групою.
1.8. Узгоджений проект закону (завізований Міністром) з
додатками необхідних документів та матеріалів, передбачених п. 1
параграфу 61 Регламенту Кабінету Міністрів ( 950-2007-п ),
супровідним листом Виконавець у визначений термін вносить на
розгляд Кабінету Міністрів України.
1.9. Про стан законопроектної роботи у структурному
підрозділі, останній щомісяця не пізніше ніж до 20 числа інформує
Управління юридичного забезпечення.
1.10. Управління юридичного забезпечення відслідковує
проходження законопроектів в Кабінеті Міністрів України та
Верховній Раді України.
1.11. Персональну відповідальність за якість підготовленого
проекту закону, дотримання встановлених строків розроблення та
проходження його несуть заступник Міністра, відповідно до
розподілу функціональних обов'язків, та керівник структурного
підрозділу, визначеного відповідальним за розроблення.
1.12. Відповідальність щодо відповідності Конституції України
( 254к/96-ВР ) та чинному законодавству України підготовленого
Міністерством законопроекту несе начальник Управління юридичного
забезпечення.
2. У випадку розробки законопроектів,

не передбачених планом
2.1. У разі виникнення потреби підготовки позапланових
законопроектів, питання щодо їх доцільності виноситься на
обговорення Робочої групи. Для прийняття рішення до Робочої групи ініціатор подає
вмотивоване Подання щодо доцільності розробки законопроекту за
підписом заступника Міністра за напрямком, у якому має бути
зазначено: проблема, яка потребує розв'язання; шляхи і засоби її
розв'язання; очікувальні результати та фінансово-економічне
обґрунтування. При прийнятті позитивного рішення Робочою групою щодо
доцільності розробки законопроекту, Подання візується Головою
Робочої групи та разом з пропозиціями щодо складу робочої групи з
підготовки законопроекту подається Міністрові для прийняття
відповідного рішення.
2.2. У разі прийняття Міністром позитивного рішення
Виконавець протягом 3 (трьох) робочих днів готує план-графік
розробки та погодження проекту закону та приступає до його
реалізації. Подальша робота Виконавця регламентується пп. 1.2 - 1.8 п. 1
цього Порядку.
2.3. Виконавець після отримання доручення щодо розроблення
законопроекту протягом 5 (п'яти) робочих днів направляє пропозиції
про внесення змін до відповідних планів роботи Міністерства у
підрозділ, який відповідає за їх формування.
3. Робочі групи
3.1. Для розроблення законопроектів утворюються окремі робочі
групи, склад яких затверджується Міністром.
3.2. Робочу групу очолює Голова - заступник Міністра, якому
підпорядкований структурний підрозділ, визначений відповідальним
розробником законопроекту.
3.3. До роботи в складі робочої групи можуть залучатися
керівники та фахівці структурних підрозділів апарату Міністерства,
фахівці підприємств та організацій (за згодою).
4. Формування Орієнтовного плану

законопроектних робіт
4.1. Пропозиції структурних підрозділів Міністерства до
проекту "Орієнтовного плану законопроектних робіт" Кабінету
Міністрів України на відповідний рік, погоджені заступником
Міністра за напрямком, подаються секретарю Робочої групи до
20 серпня для формування пакету пропозицій та внесення на розгляд
Робочої групи для опрацювання їх на предмет доцільності.
4.2. Погоджений таким чином пакет пропозицій візується всіма
заступниками Міністра та подається на підпис Міністрові.
4.3. Підписані Міністром пропозиції не пізніше ніж до
1 жовтня поточного року направляються до Міністерства юстиції
України.
II. Опрацювання законопроектів сфери діяльності

Міністерства, що надійшли на погодження
1. Відповідальним за опрацювання законопроектів, що надійшли
на погодження від інших міністерств та відомств визначається
структурний підрозділ Міністерства, до компетенції якого віднесена
сфера діяльності, що регулюється проектом закону. Копія проекту закону направляється до Управління юридичного
забезпечення для включення до бази даних.
2. До опрацюванні законопроекту за дорученням керівництва
Міністерства або за пропозицією відповідального Виконавця можуть
бути залучені інші структура! підрозділи (з обов'язковим
залученням Управління юридичного забезпечення).
3. Лист-відповідь підписується заступником Міністра та
направляється головному розробнику з додатком проекту закону
завізованого Міністром. Під час узгодження листа-відповіді, якщо
даний акт важливий для Міністерства, заступник Міністра приймає
рішення щодо контролю проходження документа і робить відмітку про
"контроль" разом із візою. У разі погодження Міністром рішення
щодо контролю проходження проекту акта, Департамент
адміністративно-господарського забезпечення фіксує даний контроль.
4. Копія Листа-відповіді надається до Управління юридичного
забезпечення.
5. Введення реєстру зазначених проектів законів та при
необхідності контроль за їх проходженням здійснює Управління
юридичного забезпечення.
III. Вивчення та внесення пропозицій щодо законів,

що надійшли на підпис Президентові України
1. Відповідно до розпорядження Президента України від
30 травня 1997 року N 221 ( 221/97-рп ) "Про порядок проведення
експертизи і підготовки на підпис Президентові України законів
України" Кабінет Міністрів України вивчає прийнятий Верховною
Радою України закон, що надійшов на підпис Президентові України"
та не пізніше ніж протягом семи календарних днів повідомляє
Президентові України про свої пропозиції щодо цього закону.
2. З цією метою: а) доручення Кабінету Міністрів щодо вивчення та внесення
пропозицій до прийнятого Верховною Радою України закону, що
надійшов на підпис Президенту України невідкладно реєструється
Департаментом адміністративно-господарського забезпечення і
доповідається Міністрові для прийняття рішення; б) заступник Міністра, визначений Міністром відповідальним за
виконання зазначених доручень, визначає структурні підрозділи
Міністерства, до яких належить питання, що регулюються законом.
Проекти закону та доручення заступника Міністра щодо його вивчення
направляються до виконавця протягом однієї години; в) виконавцем є структурний підрозділ, визначений у дорученні
заступника Міністра першим; г) виконавець, спільно з іншими структурними підрозділами -
співвиконавцями організовує вивчення закону, зокрема щодо
економічної доцільності прийняття його в цілому або запровадження
окремих норм, а також очікуваних соціально-економічних наслідків
реалізації закону, відповідності його положенням Конституції
України ( 254к/96-ВР ), іншим законам та готує пропозиції щодо
доцільності підписання закону Президентом України або застосування
права вето; д) завізовані Міністром копії закону разом з відповідними
пропозиціями подаються Міністерству, визначеному у дорученні Уряду
першим, не пізніше ніж за 48 годин з часу отримання копії закону; є) у випадку, коли Міністерство визначене Кабінетом Міністрів
України відповідальним за вивчення, внесення пропозицій та
зауважень до прийнятого Верховною Радою України закону, такі дії
мають бути вчинені Міністерством не пізніше ніж за 48 годин до
закінчення семиденного терміну.
Начальник Управління
юридичного забезпечення С.І.Вернидубов

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: