open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
02.07.2004 N 329

Про затвердження Методичних рекомендацій

"Періодичність контролю продовольчої сировини

та харчових продуктів за показниками безпеки"

Відповідно до статті 40 Закону України "Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Методичні рекомендації "Періодичність контролю
продовольчої сировини та харчових продуктів за показниками
безпеки" (додаються).
2. Вважати такими, що втратили чинність методичні
вказівки "Порядок та періодичність контролю продовольчої сировини
та харчових продуктів за показниками безпеки", затверджені МОЗ,
Держагропромом, Мінсільгосппродом, Мінрибгоспом 11.10.95 р.
N 5.08.07/1232 ( v1232282-95 ).
3. Департаменту державного санітарно-епідеміологічного
нагляду Міністерства охорони здоров'я України Методичні
рекомендації довести до установ і закладів державної
санітарно-епідеміологічної служби, міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади в установленому порядку.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на директора
Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду
Міністерства охорони здоров'я України Бережнова С.П.
Перший заступник Міністра,
Головний державний санітарний
лікар України О.В.Лапушенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

02.07.2004 N 329

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

"Періодичність контролю продовольчої сировини

та харчових продуктів за показниками безпеки"

1. Вступ
Методичні рекомендації розроблені для здійснення виробничого
контролю на харчових та переробних підприємствах України за
вмістом важких металів та миш'яку, радіонуклідів, нітратів,
N-нітрозамінів, мікотоксинів, гістаміну, антибіотиків,
гормональних препаратів, пестицидів, мікроорганізмів, деяких
харчових добавок у продовольчій сировині, харчових продуктах, в
т.ч. біологічно активних харчових добавках (БАД), які виробляються
в Україні. Документом рекомендована періодичність контролю за
контамінантами хімічної і біологічної природи в продовольчій
сировині, харчових продуктах та методи їх визначення, оскільки
відповідальність за якість готової продукції та її безпеку несе
підприємство, що випускає цю продукцію.
2. Терміни та визначення
В даних методичних рекомендаціях використовуються такі
основні терміни та визначення: безпека харчових продуктів - відсутність загрози шкідливого
впливу харчових продуктів, продовольчої сировини та супутніх
матеріалів на організм людини; біологічно активна харчова добавка (БАД) - спеціальний
харчовий продукт, призначений для вживання або введення в межах
фізіологічних норм до раціонів харчування чи харчових продуктів з
метою надання їм дієтичних, оздоровчих, профілактичних
властивостей для забезпечення нормальних та відновлення порушених
функцій організму людини; висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи -
нормативний документ установленої форми, в якому визначені вимоги,
щодо безпеки для здоров'я і життя людини продовольчої продукції та
засвідчена її безпека за умов дотримання цих вимог; державна санітарно-епідеміологічна експертиза - вид
професійної діяльності органів та установ державної
санітарно-епідеміологічної служби, що полягає у комплексному
вивченні нової продовольчої продукції, технологій, технологічного
обладнання, а також підприємств, що її виробляють, з метою
виявлення небезпечних факторів у цій продукції, оцінки їх
можливого шкідливого впливу та визначення ступеня створюваного
ними ризику для здоров'я і життя людини; обґрунтуванні
застосування відповідних санітарних норм або технічних регламентів
щодо її виробництва, введення в обіг, споживання з метою
попередження, зменшення та усунення цього шкідливого впливу;
встановленні відповідності продукції вимогам безпеки для здоров'я
і життя людини; залишкові кількості пестицидів (ЗКП) - вміст діючої речовини
пестицидів і агрохімікатів, їх похідні і продукти перетворення в
живих системах (метаболіти) і у навколишньому природному
середовищі; медико-біологічні вимоги щодо якості харчових продуктів -
комплекс критеріїв щодо безпеки та повноцінності продовольчої
сировини та харчових продуктів; мікробне забруднення - забруднення середовища (об'єкту)
мікроорганізмами, що потрапили туди випадково; мікроорганізми - організми мікроскопічних та
субмікроскопічних розмірів; показники безпеки продовольчої продукції - науково
обґрунтовані показники вмісту (граничні допустимі межі впливу) у
зазначеній продукції шкідливих для здоров'я і життя людини
компонентів чи речовин хімічного, біологічного, радіаційного та
будь-якого іншого походження, недотримання яких призводить до
шкідливого впливу на здоров'я людини; показники якості харчових продуктів та продовольчої
сировини - комплекс ознак і властивостей, притаманних кожному виду
харчового продукту чи продовольчої сировини, що визначають його
харчову цінність і споживчі властивості та дають можливість
ідентифікувати конкретний харчовий продукт чи продовольчу
сировину; продовольча продукція - харчові продукти, продовольча
сировина та супутні матеріали; продовольча сировина - продукція рослинного, тваринного,
мінерального, синтетичного чи біотехнологічного походження, що
використовується для виробництва харчових продуктів; спеціальні харчові продукти - дієтичні, оздоровчі,
профілактичні харчові продукти та біологічно активні харчові
добавки, продукти дитячого харчування, харчування для спортсменів
тощо; харчова добавка - природна чи синтетична речовина, яка
спеціально вводиться в харчовий продукт для надання йому бажаних
властивостей; харчовий продукт - будь-який продукт, що в натуральному
вигляді чи після відповідної обробки вживається людиною у їжу або
для пиття.
3. Загальні положення
3.1. Інтенсивний розвиток промисловості, широка урбанізація,
хімізація сільського господарства приводить до надходження у
продовольчу сировину та харчові продукти чужорідних речовин, які
негативно впливають на здоров'я населення. Крім того, певну
небезпеку може становити використання харчових добавок у нових
технологіях виготовлення харчових продуктів. В зв'язку з цим,
безпека та якість харчової продукції є одними з основних факторів,
які визначають здоров'я населення України. Важливе значення для забезпечення випуску якісної продукції
та попередження переходу до організму людини шкідливих речовин у
кількостях, що перевищують гігієнічні норми, має контроль за
вмістом контамінантів хімічного та біологічного походження. Для цього на підприємствах, які випускають харчову продукцію,
рекомендуємо встановлювати порядок та періодичність контролю за
показниками безпеки згідно з вимогами цього документу.
3.2. Вимоги до безпеки продовольчої продукції наведені у
"Медико-биологических требованиях и санитарных нормах качества
продовольственного сырья и пищевых продуктов" N 5061-89
( v5061400-89 ) від 01.08.89 р., ГН 4.4.8.073-2001 "Тимчасові
гігієнічні нормативи вмісту контамінантів хімічної і біологічної
природи у біологічно активних добавках", ДР-97 "Допустимі рівні
вмісту радіонуклідів цезію-137 та стронцію-90 у продуктах
харчування та питній воді" від 25.06.97 р., санітарно-гігієнічних
правилах та нормах, нормативній документації на готову продукцію.
4. Характеристика чужорідних речовин
4.1. Токсичні елементи До токсичних елементів, вміст яких підлягає гігієнічному
контролю у продовольчій сировині та харчових продуктах, належать,
перш за все, важкі метали та миш'як. Особливе значення серед них
надають свинцю, ртуті та кадмію, які мають високу токсичність,
здатність накопичуватись в організмі при тривалому надходженні з
харчовими продуктами. Важливе значення має контроль за вмістом токсичних елементів
в продовольчій сировині та харчових продуктах в районах
геохімічних аномалій; районах розташування підприємств
металургійної, машинобудівної, гірничодобувної, хімічної
промисловості та ін.; при використанні для зрошення промислових
стоків та мулових осадів з очисних споруд як добрив; в продуктах
рослинництва, які вирощують поблизу великих автомагістралей; при
інтенсивному використанні мінеральних добрив, засобів хімічного
захисту рослин. Необхідно контролювати вміст ртуті, перш за все, у рибі та
рибопродуктах, зернових та молочних продуктах; кадмію - у
рослинних, молочних, м'ясних та рибних; свинцю - у рослинних,
молочних та м'ясних продуктах, рибі, консервах, особливо у збірній
жерстяній тарі. В останньому випадку треба визначати також вміст
олова. Першочергову увагу слід приділяти контролю за вмістом
токсичних елементів у спеціальних харчових продуктах.
4.2. Радіонукліди Радіоактивні речовини, які потрапили в навколишнє середовище
під час аварії на ЧАЕС, зараз представлені довгоживучими
ізотопами. В сучасних умовах радіонукліди цезію-137 та стронцію-90
знаходяться в глибинному шарі землі, де розташоване коріння, через
яке вони потрапляють в рослини. Характер і ступінь накопичення
радіоізотопів в рослинах залежить від багатьох факторів, в тому
числі від їх біологічних особливостей, а також від рівня
забруднення грунту. З кормами радіоактивні речовини можуть
надходити в організм тварин, а потім з молоком, м'ясом - в
організм людини.
4.3. Нітрати Сучасна інтенсифікація землеробства та тваринництва,
підвищення забруднення довкілля побутовими та промисловими
відходами приводить до накопичення азоту у нітратній та нітритній
формах у воді, ґрунті, харчових продуктах. Враховуючи, що (70-90) % добової кількості нітратів надходить
до організму людини з овочами, головну увагу слід приділяти
продуктам рослинництва; контролю підлягають продукти як
відкритого, так і захищеного ґрунту. Особливу увагу слід звертати
на ті види овочів, які дають найбільше нітратне навантаження на
організм людини (буряк, картопля, капуста та ін.). Важливе
значення має контроль за вмістом нітратів в продуктах, призначених
для дитячого та дієтичного харчування.
4.4. N - нітрозаміни Наявність в харчових продуктах N - нітрозамінів обумовлена, в
основному, утворенням їх під час термічної обробки та зберігання.
Копчення, соління та маринування, консервування з використанням
нітритів, висушування продуктів контактним методом - основні
фактори, що сприяють появі N - нітрозамінів у харчових продуктах
та продовольчій сировині. Контролю за вмістом N-нітрозамінів підлягають: копчена риба,
солод, пиво; м'ясні продукти, що виготовлені із застосуванням
нітриту, особливо ті, що піддавались копченню; продукти дитячого
харчування, виготовлені на м'ясній та рибній основі, які
призначені для тривалого зберігання.
4.5. Мікотоксини Мікотоксини - велика група низькомолекулярних токсичних
метаболітів, що продукуються мікроскопічними (плісеневими)
грибами. Поряд з вираженою загальною токсичною дією, окремі
мікотоксини мають канцерогенні, мутагенні, тератогенні, естрогенні
та галюциногенні властивості. Грибами-продуцентами мікотоксинів найчастіше уражаються
харчові продукти рослинного походження (зернові, бобові, горіхи,
плодоовочева продукція). При попаданні забруднених мікотоксинами
кормів в раціони сільськогосподарських тварин можливий перехід цих
токсинів та їх метаболітів в харчові продукти тваринного
походження, перш за все, в молоко та молочні продукти. Першочерговому контролю підлягають види продукції, які
найбільш часто забруднюються мікотоксинами: афлатоксином B - арахіс та продукти його переробки,

1
кукурудза, рис, продукти переробки бавовни (бавовняна олія,
білкові ізоляти); мікотоксином M - молоко та молочні продукти;

1кукурудза, рис, продукти переробки бавовни (бавовняна олія,
білкові ізоляти); мікотоксином M - молоко та молочні продукти;

1 дезоксиніваленолом - пшениця, кукурудза та продукти їх
переробки; патуліном - фруктові та овочеві соки, пюре, повидло, джеми,
мармелад (несульфітовані); зеараленоном - кукурудза, пшениця та продукти їх переробки; Т-2 токсином - просо, пшениця, кукурудза та продукти їх
переробки.
4.6. Гістамін Гістамін є біогенним аміном, підвищений вміст якого, перш за
все, в рибопродуктах, може стати причиною харчових отруєнь.
Накопичення гістаміну в рибі найбільш імовірне при порушеннях у
ланцюгу холодильного зберігання, недотриманні технології
відтаювання та термінів зберігання перед термічною обробкою. В цих умовах у м'язовій тканині риб, особливо тунців та
скумбрії, вміст гістаміну може досягати концентрації, що є
токсичною. Плановому контролю за цим показником підлягає
свіжоморожена риба скумбрієвих, тунцевих, лососевих, оселедцевих
порід та продукти їх переробки: філе, кулінарні вироби, консерви.
4.7. Антибіотики Вміст у харчових продуктах залишкових кількостей
антибіотиків, що застосовуються у тваринництві та ветеринарії,
приводить до появи стійких до антибіотиків штамів мікроорганізмів,
розвитку алергійних реакцій у людини. Дослідженням для визначення
антибіотиків повинні підлягати, в першу чергу, молочні та м'ясні
продукти. Молоко, що заготовлюється, та кисломолочні продукти (при
наявності органолептичних та структурних вад) контролюються на
наявність антибіотиків тетрациклінової групи, пеніциліну,
стрептоміцину; м'ясо та субпродукти забійних тварин та птиці -
тетрациклінової групи; яйця курячі - тетрациклінової групи та
стрептоміцину. У зв'язку з використанням антибіотиків у
бджільництві доцільно досліджувати мед на наявність стрептоміцину
та антибіотиків тетрациклінової групи - пеніциліну та
еритроміцину. При плануванні цих досліджень необхідно використовувати
інформацію органів ветнагляду про антибіотики, що використовуються
в господарствах.
4.8. Гормональні препарати Продукти тваринництва, при виробництві яких застосовують
гормональні стимулятори росту, небезпечні, тому що підвищують
ризик виникнення ендокринних захворювань у населення. В зв'язку з
цим в продуктах тваринництва необхідно контролювати залишкові
кількості стимуляторів росту (естрадіол 17-бета,
диетилстільбестрол тощо). Враховуючи високу стійкість даних сполук до температурних
впливів, повинен бути налагоджений контроль їх вмісту в продуктах,
отриманих після технологічної переробки м'яса, особливо в м'ясних
продуктах, призначених для дитячого харчування. В зв'язку з тим, що гормональні препарати кумулюються
переважно в жировій тканині сільськогосподарських тварин, особливу
увагу треба приділяти аналізу тваринних жирів та жирних видів
м'ясопродуктів.
4.9. Пестициди Пестициди - токсичні речовини, їх сполуки або суміші речовин
хімічного чи біологічного походження, призначені для знищення,
регуляції та припинення розвитку шкідливих організмів, внаслідок
діяльності яких вражаються рослини, тварини, люди і завдається
шкоди матеріальним цінностям, а також гризунів, бур'янів,
деревної, чагарникової рослинності, засмічуючих видів риб.
Порушення сільськогосподарських та гігієнічних регламентів
застосування пестицидів (норм витрат, кратності обробки, витримки
термінів після обробки, застосування пестицидів на непередбачених
для обробки культурах, переноси пестицидів в момент обробки на
поруч розташовані площі, а також інші обставини) може стати
причиною забруднення ними продовольчої сировини і харчових
продуктів в кількості вище допущенної, що є небезпечним для
здоров'я людини. В зв'язку з цим, необхідним є вибірковий плановий
контроль за порядком застосування пестицидів і рівнем вмісту їх
залишкових кількостей у продовольчій сировині та харчових
продуктах. Обов'язково (позапланово) проводиться контроль на наявність
залишкової кількості пестицидів, коли: - вперше надходить нова сировина; - вперше надходить сировина від нового постачальника; - виявлені ознаки обробки пестицидами під час приймання
сировини при візуальному огляді партії (сторонній запах, наявність
слідів обробки, наявність загиблих комах у великих кількостях,
гризунів, птахів, засвідчення супроводжуючого про застосування
пестицидів).
4.10. Мікроорганізми Гігієнічні нормативи мікробіологічних показників безпеки та
харчової цінності харчових продуктів включають такі групи
мікроорганізмів: - санітарно-показові: кількість мезофільних аеробних та
факультативно-анаеробних мікроорганізмів (КМАФАнМ), бактерії групи
кишкових паличок - БГКП (коліформи), бактерії родини
Enterobacteriaceae, ентерококи; - умовно-патогенні: E.coli, S. aureus, бактерії роду Proteus,
B.cereus, сульфітредукуючі клострідії, Vibrio parahaemolyticus. - патогенні, у тому числі сальмонели, Listeria monocytogenes,
бактерії роду Yersinia; - мікроорганізми псування - дріжджі, плісеневі гриби,
молочнокислі мікроорганізми; - мікроорганізми заквасочної мікрофлори і пробіотичні
мікроорганізми (молочнокислі, пропіоновокислі мікроорганізми,
дріжджі, біфідобактерії, ацідофільні бактерії та ін.) визначають у
продуктах з нормуємим рівнем біотехнологічної мікрофлори та у
пробіотичних продуктах.
4.11. Характеристика харчових добавок В сучасних умовах харчові добавки набули широкого
застосування в процесі виробництва харчових продуктів. Основна вимога, яку пред'являють до харчових добавок - це
безпека для організму людини. Серед великої їх кількості особливу
увагу треба звертати на такі, порушення правил застосування яких
може збільшити ступінь ризику негативного їх впливу на здоров'я
людини. Тому контролю на підприємстві повинні підлягати харчові
добавки, вміст яких у харчових продуктах нормується санітарними
нормами та правилами, іншими чинними нормативними документами, в
яких наведені методи їх визначення. 4.11.1 Консерванти Консерванти - речовини, які збільшують термін зберігання
харчових продуктів шляхом захисту їх від мікробного псування. 4.11.1.1. Нітрити та нітрати Нітрити та нітрати: натрію нітрит (Е 250), натрію нітрат
(Е 251), калію нітрат (Е 252) додають при виробництві ковбасних
виробів, копченостей, м'ясних консервів тощо з метою надання їм
характерного кольору та як консервант. Крім того, нітрат натрію та
нітрат калію використовують при виробництві бринзи та сирів. В зв'язку з токсичністю нітритів та нітратів використання їх
у якості харчових добавок регламентується Постановами Кабінету
Міністрів України, санітарними правилами та нормативною
документацією на окремі види харчових продуктів. На підприємствах,
які застосовують ці харчові добавки, повинен бути налагоджений
постійний контроль. 4.11.1.2. Сірки двоокис та солі сірчистої кислоти Сірки двоокис (Е 220), натрію гідросульфіт (Е 222), натрію
метабісульфіт (Е 223) та калію метабісульфіт (Е 224)
використовують як консерванти та антиоксиданти для багатьох
харчових продуктів. Для забезпечення консервуючого ефекту
передбачаються достатньо високі концентрації сірки двоокису -
максимально до 3000 мг/кг. Контроль за вмістом залишкових
кількостей сірки двоокису у готовій продукції дозволяє судити про
дотримання технологічного процесу. 4.11.1.3. Бензойна кислота та бензоат натрію Бензойна кислота (Е 210), бензоат натрію (Е 211) - широко
використовуються як консерванти у багатьох країнах світу.
Антимікробна дія бензойної кислоти пов'язана з її властивістю
пригнічувати в мікробних клітинах активність ферментів, які
відповідають за окислювально-відновні реакції. Ці харчові добавки дозволені для застосування як консерванти
у виробництві безалкогольних напоїв, плодово-ягідних
напівфабрикатів, рибних пресервів та ікри, маргаринів тощо. Їх
використання чітко нормується і потребує контролю за методами, які
викладені у нормативній документації. 4.11.1.4. Сорбінова кислота та сорбати натрію і калію Сорбінова кислота (Е 200), сорбат натрію (Е 201), сорбат
калію (Е 202) використовуються з метою консервування
безалкогольних напоїв, вин, плодово-ягідних соків для подальшої
переробки, сирів плавлених, повидла, джему, маргарину, майонезу,
ікри зернистої, молока згущеного, кремів для оздоблення тортів, а
сорбат калію - ще і для емульсій жирів. Для визначення сорбінової кислоти застосовують методи, які
наведені в діючій нормативній документації. 4.11.1.5. Гексаметилентетрамін, натрію тетраборат Такі консерванти, як гексаметилентетрамін (Е 239), натрію
тетраборат (Е 285) використовуються для консервації ікри лососевих
і осетрових риб. 4.11.1.6. Нізін, пімаріцин Це консерванти антибіотичної природи. Нізін (Е 234)
використовується в виробництві овочевих консервів, плавлених
сирів; пімаріцин (Е 235) - для обробки поверхні сирів. 4.11.2. Антиоксиданти Антиоксиданти - речовини, які збільшують термін зберігання
харчових продуктів шляхом захисту їх від псування, викликаного
окисленням, наприклад, прогірклість жирів та зміна кольору. В одному харчовому продукті може використовуватися тільки
один антиоксидант, не враховуючи синергістів. 4.11.2.1. Бутилгідроксианізол та бутилгідрокситолуол Бутилгідроксианізол (Е 320) та бутилгідрокситолуол (Е 321) -
використовуються в харчовій промисловості з метою сповільнення
окислення жирів тваринного походження, топлених, кулінарних та
кондитерських жирів в кількості не більше 200 мг/кг. Методи
визначення даних харчових добавок викладені в чинній нормативній
документації. 4.11.2.2. Кальцію-натрію етилендіамін тетраацетат і
етилендіамін тетраацетат динатрій. Антиоксиданти: кальцію-натрію етилендіамін тетраацетат
(Е 385), етилендіамін тетраацетат динатрій (Е 386)
використовуються в виробництві емульгованих соусів і майонезів, а
Е 386 ще і в виробництві вин. 4.11.3. Підсолоджувачі Підсолоджувачі - це група харчових добавок, які надають
солодкого смаку харчовим продуктам. Вони застосовуються у виробництві низькокалорійних, дієтичних
харчових продуктів самостійно або в комбінації з іншими
підсолоджувачами чи цукром. 4.11.3.1. Аспартам Аспартам (Е 951) - використовується при виробництві
безалкогольних напоїв в кількості не більше 600 мг/куб. дм, а
також у спеціальних харчових продуктах (десерти на кисломолочній
основі з додаванням фруктових наповнювачів, йогурти, кефір, сирки
з додаванням фруктових наповнювачів) - 1000 мг/кг. В зв'язку з
тим, що аспартам містить залишок амінокислоти фенілаланіну, він
протипоказаний хворим на фенілкетонурію, тому етикетка харчових
продуктів з цим підсолоджувачем повинна містити попереджувальний
напис: "Містить джерело фенілаланіну". 4.11.3.2. Сахарин Сахарин (Е 954) - використовується при виробництві
безалкогольних напоїв, де його максимально допустимий рівень
становить 80 мг/куб. дм готового напою, при виробництві
кондитерських виробів - не більше 500 мг/кг готового продукту. 4.11.3.3. Ацесульфам К Підсолоджувач ацесульфам К (Е 950) використовується в
виробництві безалкогольних напоїв, десертів, плодоовочевих
консервів, джемів, желе, мармеладу, кондитерських виробів,
делікатесних хлібобулочних виробів, слабоалкогольних напоїв,
жувальної гумки, соусів, гірчиці, а також у спеціальних харчових
продуктах з додаванням фруктових наповнювачів (десерти на
кисломолочній основі, йогурти, кефір, сирки) - 350 мг/кг. 4.11.4. Барвники Для забарвлення харчових продуктів застосовують барвники в
кількості мінімально необхідній для досягнення звичного або
природного інтенсивного кольору. Для синтетичних барвників
обов'язково встановлюються максимально допустимі рівні. Синтетичні
барвники можуть застосовуватись як по одинці, так і в сумішах між
собою. Дозволені до використання такі синтетичні барвники:
тартразін (Е 102), хіноліновий жовтий (Е 104), жовтий "сонячний
захід" спеціальний жовтий FCF (Е 110), азорубін (Е 122), понсо 4R
(Е 124), спеціальний червоний АG (Е 129), синій патентований V
(Е 131), індигокармін (Е 132), діамантовий синій FCF (Е 133),
зелений S (Е 142), бета-апо-8- каротинол (Е 160е). Ці барвники
використовуються переважно в виробництві безалкогольних та
алкогольних напоїв, кондитерських виробів. 4.11.5. Емульгатори. Емульгатори - це речовини, що сприяють створенню або
збереженню гомогенної суміші двох або більш несумісних фаз у
харчових продуктах. 4.11.5.1. Ізобутират ацетат цукрози Ізобутират ацетат цукрози (Е 444) використовується в
виробництві непрозорих безалкогольних напоїв. 4.11.5.2. Гліцеринові ефіри з деревної смоли Гліцеринові ефіри з деревної смоли (Е 445) використовуються в
виробництві безалкогольних ароматизованих напоїв з осадом,
алкогольних напоїв з осадом, кондитерських виробів на основі
шоколаду та какао. 4.11.5.3. Сорбітан тристеарат Сорбітан тристеарат (Е 492) використовується в виробництві
кондитерських виробів з какао, шоколаду, емульсій жирів. 4.11.6. Стабілізатори Стабілізатори - речовини, що сприяють підтримці незмінного
фізико-хімічного стану харчового продукту, дозволяючи зберігати у
продукті гомогенну дисперсію двох або більше речовин, що не
змішуються. До них відносяться також речовини, які стабілізують,
зберігають або посилюють наявний колір харчового продукту. 4.11.6.1. Фосфати Фосфорна кислота (Е 338), фосфати натрію (Е 339), фосфати
калію (Е 340), фосфати кальцію (Е 341), фосфати амонію (Е 342),
пірофосфати (Е 450), трифосфати (Е 451), поліфосфати (Е 452)
використовуються переважно в виробництві м'ясних виробів,
плавлених сирів, фаршу рибного замороженого, мармеладу, пастили,
борошняних кондитерських виробів, сухого молока. 4.11.6.2. Глюконат заліза, лактат заліза Глюконат заліза (Е 579), лактат заліза (Е 585) використовують
як стабілізатори кольору для обробки оливок в кількості 150 мг/кг
(в перерахунку на залізо). 4.11.7. Посилювачі смаку та аромату Посилювачі смаку та аромату - речовини, що підсилюють
властивий продукту харчування смак або аромат. Широко
використовується глутамат натрію (Е 621) для посилення смаку та
аромату харчових продуктів, готових до споживання.
5. Періодичність контролю продовольчої сировини

та харчових продуктів за показниками безпеки
5.1. Контроль показників безпеки продовольчої сировини, яка
надходить на виробництво, та продукції, що випускається,
здійснюється акредитованими виробничими лабораторіями підприємств
або лабораторіями інших організацій (на договірних заставах),
незалежно від їх відомчої належності, акредитованими Державним
комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої
політики, що спеціалізуються на проведенні досліджень по
встановленню вмісту певного виду чужорідних речовин.
5.2. Продовольча сировина, яка надходить на підприємства,
повинна мати супровідну документацію про якість (якісне
посвідчення, сертифікат відповідності, висновок державної
санітарно-епідеміологічної експертизи), що містить відомості про
якісні показники і показники безпеки.
5.3. При відборі проб для проведення контролю слід керуватися
відповідною нормативною документацією на окремі види продукції.
5.4. Для оцінки показників безпеки продовольчої сировини та
готових харчових продуктів використовують методи аналізу,
передбачені в СанПіН, нормативних документах, методичних вказівках
та рекомендаціях, основний перелік яких наведено в додатку 4.
5.5. Відповідальність за якість продовольчої сировини, що
надходить на підприємство, та її безпеку несе постачальник.
Контроль за показниками безпеки цієї продовольчої сировини
здійснюється підприємством вибірково.
5.6. Відповідальність за якість готових харчових продуктів та
їх безпеку несе підприємство.
5.7. Періодичність контролю за вмістом токсичних елементів,
радіонуклідів, нітратів, N - нітрозамінів, пестицидів,
мікотоксинів, гістаміну, антибіотиків та гормональних препаратів у
продовольчій сировині та харчових продуктах, БАД здійснюється
відповідно до вимог, приведених у додатках 1-2 та нормативної
документації на продукцію. Періодичність контролю мікробіологічних показників
здійснюється згідно з вимогами діючих нормативних документів на
продовольчу продукцію або узгоджується з органами санепідслужби на
місцях. Рекомендована періодичність контролю мікробіологічних
показників продовольчої сировини та харчових продуктів наведена у
додатку 3. Контроль за вмістом харчових добавок в готових харчових
продуктах необхідно проводити в процесі підготовки і освоєння
виробництва нових видів продукції. Періодичність контролю за
вмістом всіх харчових добавок, що підлягають визначенню в готових
харчових продуктах, становить один раз у півроку (II).
5.8. При плануванні періодичності контролю продовольчої
сировини та харчових продуктів за показниками безпеки
використовують такі рівні контролю: 1 - один раз на рік (I); 2 - один раз у півроку (II); 3 - один раз у квартал (III); 4 - один раз у місяць (IV); 5 - один раз у 10 днів (V); 6 - в кожній партії (Vl) (якщо партії однорідної сировини
надходять частіше, ніж один раз у 10 днів, контроль треба
здійснювати за V рівнем); 7 - вибірково - один раз у півроку.
5.9. ГОСТ 18242-72 "Статистический приемочный контроль по
альтернативному признаку. Планы контроля" передбачає перехід на
посилений або ослаблений контроль в залежності від одержаних
результатів.
5.10. Правила переходу від одного рівня до іншого: 5.10.1. Нормальний контроль є основним видом контролю та
використовується до того часу, доки виявлені кількості токсичних
елементів - X - в продукті даного найменування знаходяться в
межах:

0.2 ГДР < X < 0.8 ГДР - для міді, свинцю, цинку та миш'яку;
0.2 ГДР < X < 0.7 ГДР - для кадмію, олова, ртуті (ГДР - гранично
допустимий рівень). 0.2 ГДР < X < 0.8 ГДР - для міді, свинцю, цинку та миш'яку;
0.2 ГДР < X < 0.7 ГДР - для кадмію, олова, ртуті (ГДР - гранично
допустимий рівень). 5.10.2. Перехід від нормального контролю до ослабленого
здійснюють на рівень вище (п. 5.8), якщо в двох послідовно
перевірених партіях продовольчої продукції даного найменування
знайдена кількість токсичного елементу становить 0.2 ГДР;
ослаблений контроль зберігають до першого порушення цієї умови. 5.10.3. Перехід від нормального контролю до посиленого
здійснюють на рівень нижче (п. 5.8), якщо в перевіреній партії
продукції даного найменування кількість токсичного елементу
виявляється більшою, ніж 0.8 ГДР для міді, свинцю та миш'яку, і
більше, ніж 0.7 ГДР для кадмію, олова, ртуті. Посилений контроль
зберігають до того часу, доки в двох послідовно перевірених
партіях продукції даного найменування вміст токсичного елементу
виявляється нижчим, ніж 0.8 ГДР - для міді, свинцю, миш'яку та
0.7 ГДР - для кадмію, олова та ртуті.

Додаток 1

Рекомендована періодичність контролю за показниками

безпеки продовольчої сировини та харчових продуктів,

які виробляються на харчових та переробних

підприємствах України

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Найменування | Важкі метали | Ми- | Пести- |Нітрати|Радіонук- | | п/п | сировини та | |ш'як | циди | | ліди | | | готової |----------------------------------------------| | | | Cs-137, | | | продукції |Сви-|Ртуть|Кадмій| Мідь | Цинк |Залізо|Олово *| | | | Sr-90 | | | |нець| | | | | | | | | | | |------+----------------+----+-----+------+------+------+------+-------+-----+--------+-------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. М'ясо та м'ясні продукти | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.1. |*** М'ясо | I | I | I | I | I | - | - | I | VI | - | II ** | | |забійних та | | | | | | | | | | | | | |диких тварин, | | | | | | | | | | | | | |птиці | | | | | | | | | | | | | |охолоджене та | | | | | | | | | | | | | |заморожене | | | | | | | | | | | | |------+----------------+----+-----+------+------+------+------+-------+-----+--------+-------+----------| |1.2. |*** Субпродукти | II| II | II | I | I | - | - | I | III | - | II ** | | |забійних | | | | | | | | | | | | | |тварин, птиці | | | | | | | | | | | | | |охолоджені та | | | | | | | | | | | | | |заморожені | | | | | | | | | | | | |------+----------------+----+-----+------+------+------+------+-------+-----+--------+-------+----------| |1.3. |Напівфабрикати | I | I | I | I | I | - | - | I |Реглам. | - |Регламент.| | |м'ясні | | | | | | | | | в | | в | | |охолоджені та | | | | | | | | |сировині| |сировині, | | |заморожені | | | | | | | | | | |вибірково | |------+----------------+----+-----+------+------+------+------+-------+-----+--------+-------|в готовій | |1.4. |**** Ковбасні | III| III | III | I | I | - | - | I |Реглам. | - |продукції | | |вироби, | | | | | | | | | в | | | | |копченості та | | | | | | | | |сировині| | | | |кулінарні | | | | | | | | | | | | | |вироби із | | | | | | | | | | | | | |м'яса забійних | | | | | | | | | | | | | |тварин та птиці | | | | | | | | | | | | |------+----------------+----+-----+------+------+------+------+-------+-----+--------+-------| | |1.5. |Консерви | III| III | III | I | I | - | III | I |Реглам. | - | | | |м'ясні та | | | | | | | | | в | | | | |м'ясо-рослинні | | | | | | | | |сировині| | | |------+----------------+----+-----+------+------+------+------+-------+-----+--------+-------+----------| |1.6. |Яйця та | III| III | III | III | III | - | - | III | VI | - | VI | | |продукти їх | | | | | | | | | | | | | |переробки | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Молоко та молочні продукти | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.1. |Молоко - |III | III | III | III | III | - | - | III | III | III | VI | | |сировина для | | | | | | | | | | | | | |дитячих | | | | | | | | | | | | | |продуктів | | | | | | | | | | | | |------+----------------+----+-----+------+------+------+------+-------+-----+--------+-------+----------| |2.2. |Молоко - | II | II | II | II | II | - | - | II | II | II | III | | |сировина для | | | | | | | | | | | | | |продуктів | | | | | | | | | | | | | |загального | | | | | | | | | | | | | |застосування | | | | | | | | | | | | |------+----------------+----+-----+------+------+------+------+-------+-----+--------+-------+----------| |2.3. |Молоко та | II | II | II | II | II | - | - | II | II | - | III | | |кисломолочні | | | | | | | | | | | | | |вироби | | | | | | | | | | | | |------+----------------+----+-----+------+------+------+------+-------+-----+--------+-------+----------| |2.4. |Консерви | II | II | II | II | II | - | II | II | II | - | III | | |молочні (молоко | | | | | | | | | | | | | |згущене та ін.) | | | | | | | | | | | | |------+----------------+----+-----+------+------+------+------+-------+-----+--------+-------+----------| |2.5. |Сири та сирні | II | II | II | II | II | - | - | II | II | - | III | | |вироби | | | | | | | | | | | | |------+----------------+----+-----+------+------+------+------+-------+-----+--------+-------+----------| |2.6. |Молоко та | II | II | II | II | II | - | - | II | II | - | III | | |молочні вироби | | | | | | | | | | | | | |сухі | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Риба, рибні та інші продукти моря | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| |3.1. |Риба жива, | | | |охолоджена та | | | |морожена: | | |------+----------------+--------------------------------------------------------------------------------| |3.1.1.|Прісноводна |за 5-10 днів до початку вилову або на початку путини | - | II | | |риба внутрішніх | (для об'єктів з короткочасним періодом путини) | | | | |водоймищ | | | | |------+----------------+-------------------------------------------------------------+-------+----------| |3.1.2.|Морська | II | II | II | II | II | - | - | II | II | - | II | | | | | | | | | | | | | | | |------+----------------+----+-----+------+------+------+------+-------+-----+--------+-------+----------| |3.2. |Риба солона, | II | II | II | II | II | - | - | II | III | - |Регламент.| | |сушена, | | | | | | | | | | | в | | |в'ялена, | | | | | | | | | | |сировині, | | |холодного та | | | | | | | | | | |вибірково | | |гарячого | | | | | | | | | | |в готовій | | |копчення, | | | | | | | | | | |продукції | | |пряного засолу | | | | | | | | | | | | | |та маринована | | | | | | | | | | | | |------+----------------+----+-----+------+------+------+------+-------+-----+--------+-------| | |3.3. |Рибні консерви | II | II | II | II | II | - | II | II | III | - | | | |та пресерви | | | | | | | | | | | | |------+----------------+----+-----+------+------+------+------+-------+-----+--------+-------+----------| |3.4. |Ікра, молюски, | II | II | II | II | II | - | - | II | II | - | II | | |ракоподібні, | | | | | | | | | | | | | |інші продукти | | | | | | | | | | | | | |моря та | | | | | | | | | | | | | |консерви з них | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4. Хлібобулочні та борошно-круп'яні вироби | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| |4.1. |Зернові |III | III | III | III | III | - | - | III | VI | - | Vl | |------+----------------+----+-----+------+------+------+------+-------+-----+--------+-------+----------| |4.2. |Зернобобові |III | III | III | III | III | - | - | III | VI | - | Vl | |------+----------------+----+-----+------+------+------+------+-------+-----+--------+-------+----------| |4.3. |Крупи, борошно | II | II | II | II | II | - | - | II | II | - |Регламент.| | |та макаронні | | | | | | | | | | | в | | |вироби | | | | | | | | | | |сировині, | |------+----------------+----+-----+------+------+------+------+-------+-----+--------+-------|вибірково | |4.4. |**** Хлібо- |III | III | III | II | II | - | - | II |Реглам. | - |в готовій | | |булочні, | | | | | | | | | в | |продукції | | |бубличні | | | | | | | | |сировині| | | | |та сухарні | | | | | | | | | | | | | |вироби | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5. Цукор та кондитерські вироби | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| |5.1. |Цукор | II | II | II | II | II | - | - | Il | I | - | I | |------+----------------+----+-----+------+------+------+------+-------+-----+--------+-------+----------| |5.2. |**** Кондитер- | II | II | II | II | II | - | - | II |Реглам. | - |Регламент.| | |ські цукристі | | | | | | | | | в | | в | | |вироби | | | | | | | | |сировині| |сировині, | |------+----------------+----+-----+------+------+------+------+-------+-----+--------+-------|вибірково | |5.3. |**** Борошняні |III | III | III | III | III | - | - | III |Реглам. | - |в готовій | | |кондитерські | | | | | | | | | в | |продукції | | |вироби | | | | | | | | |сировині| | | |------+----------------+----+-----+------+------+------+------+-------+-----+--------+-------+----------| |5.4. |Горіхи |III | III | III | III | III | - | - | III | VI | - | I | |------+----------------+----+-----+------+------+------+------+-------+-----+--------+-------+----------| |5.5. |Насіння | II | - | - | - | - | - | - | - | VI | - | VI | | |(соняшника, | | | | | | | | | | | | | |сої, бавовни, | | | | | | | | | | | | | |кукурудзи, | | | | | | | | | | | | | |льону, гірчиці, | | | | | | | | | | | | | |рапсу), яке є | | | | | | | | | | | | | |сировиною для | | | | | | | | | | | | | |виробництва | | | | | | | | | | | | | |олій, халви, | | | | | | | | | | | | | |харчових | | | | | | | | | | | | | |концентратів | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6. Плодоовочева продукція | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| |6.1. |Овочі та | III| III | III | III | III | - | - | III | VI | VI | (псі) VI | | |картопля | | | | | | | | | | | | |------+----------------+----+-----+------+------+------+------+-------+-----+--------+-------+----------| |6.2 |Коренеплоди | I | I | I | I | I | - | - | I | I | - | - | | |цукрових буряків| | | | | | | | | | | | |------+----------------+----+-----+------+------+------+------+-------+-----+--------+-------+----------| |6.3. |Фрукти та | III| III | III | III | III | - | - | III | VI | VI | (псі) VI | | |виноград, ягоди | | | | | | | | | | | | |------+----------------+----+-----+------+------+------+------+-------+-----+--------+-------+----------| |6.4. |Консерви овочеві| III| III | III | III | III | - | - | III |Реглам. |Реглам.|Регламент.| | |та фруктові у | | | | | | | | | в | в | в | | |скляній, | | | | | | | | |сировині|сирови-|сировині, | | |алюмінієвій та | | | | | | | | | | ні |вибірково | | |суцільнотягнутій| | | | | | | | | | |в готовій | | |жерстяній тарі | | | | | | | | | | |продукції | |------+----------------+----+-----+------+------+------+------+-------+-----+--------+-------| | |6.5. |Консерви овочеві| III| III | III | III | III | - | III | III |Реглам. |Реглам.| | | |та фруктові у | | | | | | | | | в | в | | | |збірній | | | | | | | | |сировині|сирови-| | | |жерстяній тарі | | | | | | | | | | ні | | |------+----------------+----+-----+------+------+------+------+-------+-----+--------+-------| | |6.6. |Сушені фрукти, | II | II | II | I | I | - | - | I | - | - | | | |ягоди, овочі, | | | | | | | | | | | | | |картопля, гриби | | | | | | | | | | | | |------+----------------+----+-----+------+------+------+------+-------+-----+--------+-------+----------| |6.7. |Спеції та | II | - | II | - | - | - | - | II | II | - | VI | | |прянощі | | | | | | | | | | | | |------+----------------+----+-----+------+------+------+------+-------+-----+--------+-------+----------| |6.8. |Чай | III| III | III | II | - | - | - | II | VI | - | VI | |------+----------------+----+-----+------+------+------+------+-------+-----+--------+-------+----------| |6.9. |Кава | II | II | II | - | - | - | - | II | II | - | I | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 7. Жирові продукти | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| |7.1. |Олія рослинна | III| III | I | III | I | III | - | III | VI | - |Регламент.| |------+----------------+----+-----+------+------+------+------+-------+-----+--------+-------| в | |7.2. |Продукти | III| III | I | III | I | III | - | III |Реглам. | - |сировині, | | |переробки | | | | | | | | | в | |вибірково | | |рослинних олій | | | | | | | | |сировині| |в готовій | | |(маргарин, | | | | | | | | | | |продукції | | |майонез та ін.) | | | | | | | | | | | | |------+----------------+----+-----+------+------+------+------+-------+-----+--------+-------| | |7.3. |Масло коров'яче | II | II | II | II | II | II | - | II | II | - | | |------+----------------+----+-----+------+------+------+------+-------+-----+--------+-------| | |7.4. |Жири кулінарні | II | II | I | I | I | I | - | I |Реглам. | - | | | | | | | | | | | | | в | | | | | | | | | | | | | |сировині| | | |------+----------------+----+-----+------+------+------+------+-------+-----+--------+-------| | |7.5. |Жири тваринні | II | II | I | I | I | I | - | I |Реглам. | - | | | |топлені харчові | | | | | | | | | в | | | | | | | | | | | | | |сировині| | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 8. Напої та продукти бродіння | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| |8.1. |Мінеральні та | II | II | II | II | II | - | - | II | - | II | III | | |питні води | | | | | | | | | | |Регламент.| |------+----------------+----+-----+------+------+------+------+-------+-----+--------+-------| в | |8.2. |Напої |III | III | III | III | III | - | - | III |Реглам. | - |сировині, | | |безалкогольні | | | | | | | | | в | |вибірково | | | | | | | | | | | |сировині| |в готовій | |------+----------------+----+-----+------+------+------+------+-------+-----+--------+-------|продукції | |8.3. |Пиво, вино та |III | III | III | III | III | III | - | III |Реглам. | - | | | |винопродукція | | | | | | | | | в | | | | | | | | | | | | | |сировині| | | |------+----------------+----+-----+------+------+------+------+-------+-----+--------+-------| | |8.4. |Солод |III | III | III | III | III | - | - | II |Реглам. | - | | | |пивоварний | | | | | | | | | в | | | | | | | | | | | | | |сировині| | | |------+----------------+----+-----+------+------+------+------+-------+-----+--------+-------| | |8.5. |Горілка, | II | II | II | II | II | II | - | II |Реглам. | - | | | |лікеро-горілчані| | | | | | | | | в | | | | |та інші | | | | | | | | |сировині| | | |------+----------------+----+-----+------+------+------+------+-------+-----+--------+-------| | |8.6. |Спирт питний | II | II | II | II | II | II | - | II |Реглам. | - | | | | | | | | | | | | | в | | | | | | | | | | | | | |сировині| | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 9. Інші продукти | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| |9.1. |Ізоляти та | II | II | II | I | - | - | - | I |Реглам. | - |Регламент.| | |концентрати | | | | | | | | | в | | в | | |білка | | | | | | | | |сировині| |сировині, | | | | | | | | | | | | | |вибірково | |------+----------------+----+-----+------+------+------+------+-------+-----+--------+-------|в готовій | |9.2. |Казеїн | II | - | II | I | I | - | - | - | - | - |продукції | | | | | | | | | | | | | | | |------+----------------+----+-----+------+------+------+------+-------+-----+--------+-------| | |9.3. |Пектин |III | III | II | II | I | - | - | I | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | |------+----------------+----+-----+------+------+------+------+-------+-----+--------+-------| | |9.4. |Крохмаль, | II | II | II | II | II | - | - | II | - | - | | | |продукти | | | | | | | | | | | | | |крохмале- | | | | | | | | | | | | | |патокової | | | | | | | | | | | | | |промисловості | | | | | | | | | | | | |------+----------------+----+-----+------+------+------+------+-------+-----+--------+-------| | |9.5. |Сіль кухонна |III | III | III | III | III | - | - | III | - | - | | |------+----------------+----+-----+------+------+------+------+-------+-----+--------+-------+----------| |9.6. |Харчові | II | II | II | II | II | - | - | II | - | - | III | | |концентрати | | | | | | | | | | | | |------+----------------+----+-----+------+------+------+------+-------+-----+--------+-------+----------| |9.7. |Меляса | I | I | I | I | I | - | - | I | I | - | I | | |бурякова | | | | | | | | | | | | |------+----------------+----+-----+------+------+------+------+-------+-----+--------+-------+----------| |9.8. |Продукти, які | II | II | Il | II | II | - | - | II | - | - |Регламент.| | |не ввійшли в | | | | | | | | | | | в | | |даний перелік | | | | | | | | | | |сировині, | | | | | | | | | | | | | |вибірково | | | | | | | | | | | | | |в готовій | | | | | | | | | | | | | |продукції | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 10. Продукти дитячого харчування | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| |10.1. |Продукти на | IV | IV | IV | III | III | - | - | III | IV | III | VI | | |молочній основі | | | | | | | | | | | | |------+----------------+----+-----+------+------+------+------+-------+-----+--------+-------+----------| |10.2. |Продукти на | IV | IV | IV | III | III | - | - | III | IV | - | VI | | |зерновій основі | | | | | | | | | | | | |------+----------------+----+-----+------+------+------+------+-------+-----+--------+-------+----------| |10.3. |Плодово-ягідні | IV | IV | III | IV | III | - | III | III | IV | VI | VI | | |та плодоовочеві | | | | | | | | | | | | | |консерви | | | | | | | | | | | | |------+----------------+----+-----+------+------+------+------+-------+-----+--------+-------+----------| |10.4. |Продукти на | IV | IV | IV | III | III | - | III | III | IV | - | VI | | |м'ясній та | | | | | | | | | | | | | |пташиній основі | | | | | | | | | | | | |------+----------------+----+-----+------+------+------+------+-------+-----+--------+-------+----------| |10.5. |Рибні консерви | IV | IV | IV | III | III | - | III | IV | IV | - | VI | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітки:

*) - перевірка вмісту олова здійснюється після шести місяців
зберігання; **) - контроль за радіонуклідами Cs-137 і Sr-90 необхідно
здійснювати з кожного господарства при різному утриманні тварин
(стійловому та пасовищному); ***) - контроль за вмістом токсичних елементів проводиться
від кожного району згідно з рекомендованою періодичністю; ****) - контроль за вмістом токсичних елементів проводиться
від групового асортименту згідно рекомендованої періодичності; (псі) - контроль за радіонуклідами Cs-137 і Sr-90 необхідно
здійснювати в першій партії продукції до реалізації.

Рекомендована періодичність контролю за показниками

безпеки продовольчої сировини та харчових продуктів,

які виробляються на харчових та переробних

підприємствах України

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Найменування | МІКОТОКСИНИ | N- | Гіста- | Анти- |Гормональ-| | п/п | сировини та | |нітро-| мін |біотики| ні | | |готової продукції|---------------------------------------------------|заміни| | |препарати | | | |Афлаток-|Афлаток-|Патулін|Зеарале-| Т-2 |Дезокси- | | | | | | | |син В |син М | | нон |токсин|ніваленол| | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |------+-----------------+--------+--------+-------+--------+------+---------+------+--------+-------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. М'ясо та м'ясні продукти | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.1. |*** М'ясо | I | - | - | - | - | - | - | - | III | I | | |забійних та диких| | | | | | | | | | | | |тварин, птиці | | | | | | | | | | | | |охолоджене | | | | | | | | | | | | |та заморожене | | | | | | | | | | | |------+-----------------+--------+--------+-------+--------+------+---------+------+--------+-------+----------| |1.2. |*** Субпродукти | I | - | - | - | - | - | - | - | III | I | | |забійних тварин, | | | | | | | | | | | | |птиці охолоджені | | | | | | | | | | | | |та заморожені | | | | | | | | | | | |------+-----------------+--------+--------+-------+--------+------+---------+------+--------+-------+----------| |1.3. |Напівфабрикати | I | - | - | - | - | - | - | - | III | I | | |м'ясні охолоджені| | | | | | | | | | | | |та заморожені | | | | | | | | | | | |------+-----------------+--------+--------+-------+--------+------+---------+------+--------+-------+----------| |1.4. |**** Ковбасні | I | - | - | - | - | - | I | - | - | I | | |вироби, | | | | | | | | | | | | |копченості та | | | | | | | | | | | | |кулінарні вироби | | | | | | | | | | | | |із м'яса забійних| | | | | | | | | | | | |тварин та птиці | | | | | | | | | | | |------+-----------------+--------+--------+-------+--------+------+---------+------+--------+-------+----------| |1.5. |Консерви м'ясні | I | - | - | - | - | - | I | - | - | I | | |та м'ясо-рослинні| | | | | | | | | | | |------+-----------------+--------+--------+-------+--------+------+---------+------+--------+-------+----------| |1.6. |Яйця та продукти | I | - | - | - | - | - | - | - | III | I | | |їх переробки | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Молоко та молочні продукти | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.1. |Молоко - сировина| I | I | - | - | - | - | - | - | III | I | | |для дитячих | | | | | | | | | | | | |продуктів | | | | | | | | | | | |------+-----------------+--------+--------+-------+--------+------+---------+------+--------+-------+----------| |2.2. |Молоко - сировина| I | I | - | - | - | - | - | - | II | I | | |для продуктів | | | | | | | | | | | | |загального | | | | | | | | | | | | |застосування | | | | | | | | | | | |------+-----------------+--------+--------+-------+--------+------+---------+------+--------+-------+----------| |2.3. |Молоко та | I | I | - | - | - | - | - | - | II | I | | |кисломолочні | | | | | | | | | | | | |вироби | | | | | | | | | | | |------+-----------------+--------+--------+-------+--------+------+---------+------+--------+-------+----------| |2.4. |Консерви молочні | I | II | - | - | - | - | - | - | II | I | | |(молоко згущене | | | | | | | | | | | | |та ін.) | | | | | | | | | | | |------+-----------------+--------+--------+-------+--------+------+---------+------+--------+-------+----------| |2.5. |Сири та сирні | I | II | - | - | - | - | - | - | II | I | | |вироби | | | | | | | | | | | |------+-----------------+--------+--------+-------+--------+------+---------+------+--------+-------+----------| |2.6. |Молоко та молочні| I | I | - | - | - | - | - | - | I | I | | |вироби сухі | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Риба, рибні та інші продукти моря | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |3.1. |Риба жива, | | | |охолоджена та | | | |морожена: | | |------+-----------------+--------------------------------------------------------------------------------------| |3.1.1.|Прісноводна риба | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |внутрішніх | | | | | | | | | | | | |водоймищ | | | | | | | | | | | |------+-----------------+--------+--------+-------+--------+------+---------+------+--------+-------+----------| |3.1.2.|Морська | - | - | - | - | - | - | - |(ххх) II| - | - | |------+-----------------+--------+--------+-------+--------+------+---------+------+--------+-------+----------| |3.2. |Риба солона, | - | - | - | - | - | - | I |(ххх) II| - | - | | |сушена, в'ялена, | | | | | | | | | | | | |холодного та | | | | | | | | | | | | |гарячого | | | | | | | | | | | | |копчення, пряного| | | | | | | | | | | | |посолу та | | | | | | | | | | | | |маринована | | | | | | | | | | | |------+-----------------+--------+--------+-------+--------+------+---------+------+--------+-------+----------| |3.3. |Рибні консерви та| - | - | - | - | - | - | I |(ххх) II| - | - | | |пресерви | | | | | | | | | | | |------+-----------------+--------+--------+-------+--------+------+---------+------+--------+-------+----------| |3.4. |Ікра, молюски, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |ракоподібні, | | | | | | | | | | | | |інші продукти | | | | | | | | | | | | |моря та консерви | | | | | | | | | | | | |з них | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4. Хлібобулочні та борошно-круп'яні вироби | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |4.1. |Зернові | II | - | - | II | II | II | - | - | - | - | |------+-----------------+--------+--------+-------+--------+------+---------+------+--------+-------+----------| |4.2. |Зернобобові | II | - | - | II | - | - | - | - | - | - | |------+-----------------+--------+--------+-------+--------+------+---------+------+--------+-------+----------| |4.3. |Крупи, борошно та| II | - | - | II | Il | Il | - | - | - | - | | |макаронні вироби | | | | | | | | | | | |------+-----------------+--------+--------+-------+--------+------+---------+------+--------+-------+----------| |4.4. |**** Хлібо- | I | - | - | I | - | I | - | - | - | - | | |булочні, | | | | | | | | | | | | |бубличні та | | | | | | | | | | | | |сухарні вироби | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5. Цукор та кондитерські вироби | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |5.1. |Цукор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |------+-----------------+--------+--------+-------+--------+------+---------+------+--------+-------+----------| |5.2. |**** Кондитерські| II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |цукристі вироби | | | | | | | | | | | |------+-----------------+--------+--------+-------+-------------------------+------+--------+-------+----------| |5.3. |**** Борошняні | Регла- | - | - | Регламент. в сировині | - | - | - | - | | |кондитерські | мент. в| | | | | | | | | |вироби |сировині| | | | | | | | |------+-----------------+--------+--------+-------+-------------------------+------+--------+-------+----------| |5.4. |Горіхи | III | - | - | III | - | - | - | - | - | - | |------+-----------------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+------+--------+-------+----------| |5.5. |Насіння | III | - | - | III | - | - | - | - | - | - | | |(соняшника, сої, | | | | | | | | | | | | |бавовни, | | | | | | | | | | | | |кукурудзи, | | | | | | | | | | | | |льону, гірчиці, | | | | | | | | | | | | |рапсу), яке є | | | | | | | | | | | | |сировиною для | | | | | | | | | | | | |виробництва олій,| | | | | | | | | | | | |халви, харчових | | | | | | | | | | | | |концентратів | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6. Плодоовочева продукція | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |6.1. |Овочі та картопля| - | - | III | - | - | - | - | - | - | - | |------+-----------------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+------+--------+-------+----------| |6.2. |Фрукти та | - | - | III | - | - | - | - | - | - | - | | |виноград, ягоди | | | | | | | | | | | |------+-----------------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+------+--------+-------+----------| |6.3. |Консерви овочеві | x) | - | х) | - | - | - | - | - | - | - | | |та фруктові у | | | | | | | | | | | | |скляній, | | | | | | | | | | | | |алюмінієвій та | | | | | | | | | | | | |суцільно-тягнутій| | | | | | | | | | | | |жерстяній тарі | | | | | | | | | | | |------+-----------------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+------+--------+-------+----------| |6.4. |Консерви овочеві | х) | - | х) | - | - | - | - | - | - | - | | |та фруктові у | | | | | | | | | | | | |збірній жерстяній| | | | | | | | | | | | |тарі | | | | | | | | | | | |------+-----------------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+------+--------+-------+----------| |6.5. |Сушені фрукти, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |ягоди, овочі, | | | | | | | | | | | | |картопля, гриби | | | | | | | | | | | |------+-----------------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+------+--------+-------+----------| |6.6. |Спеції та прянощі| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |------+-----------------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+------+--------+-------+----------| |6.7. |Чай | III | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |------+-----------------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+------+--------+-------+----------| |6.8. |Кава | II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 7. Жирові продукти | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |7.1. |Олія рослинна | II | - | - | II | - | - | - | - | - | - | |------+-----------------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+------+--------+-------+----------| |7.2. |Продукти | Регла- | - | - | Регла- | - | - | - | - | - | - | | |переробки | мент. в| | | мент. в| | | | | | | | |рослинних олій |сировині| | |сировині| | | | | | | | |(маргарин, | | | | | | | | | | | | |майонез та ін.) | | | | | | | | | | | |------+-----------------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+------+--------+-------+----------| |7.3. |Масло коров'яче | II | II | - | - | - | - | - | - | I | I | |------+-----------------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+------+--------+-------+----------| |7.4. |Жири кулінарні | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |------+-----------------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+------+--------+-------+----------| |7.5. |Жири тваринні | I | I | - | - | - | - | - | - | I | I | | |топлені харчові | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 8. Напої та продукти бродіння | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |8.1. |Мінеральні та | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |питні води | | | | | | | | | | | |------+-----------------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+------+--------+-------+----------| |8.2. |Напої | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |безалкогольні | | | | | | | | | | | |------+-----------------+---------------------------------------------------+------+--------+-------+----------| |8.3. |Пиво, вино та | Регламентуються в сировині |пиво I| - | - | - | | |вино-продукція | | | | | | |------+-----------------+---------------------------------------------------+------+--------+-------+----------| |8.4. |Солод пивоварний | I | - | - | I | I | - | I | - | - | - | |------+-----------------+---------------------------------------------------+------+--------+-------+----------| |8.5. |Горілка, | Регламентуються в сировині | - | - | - | - | | |лікеро-горілчані | | | | | | | |та інші спиртні | | | | | | | |напої | | | | | | |------+-----------------+---------------------------------------------------+------+--------+-------+----------| |8.6. |Спирт питний | Регламентуються в сировині | - | - | - | - | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 9. Інші продукти | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |9.1. |Ізоляти та | II | - | - | II | - | - | - | - | - | - | | |концентрати білка| | | | | | | | | | | |------+-----------------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+------+--------+-------+----------| |9.2. |Казеїн | II | II | - | - | - | - | - | - | I | I | |------+-----------------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+------+--------+-------+----------| |9.3. |Пектин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |------+-----------------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+------+--------+-------+----------| |9.4. |Крохмаль, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |продукти | | | | | | | | | | | | |крохмале- | | | | | | | | | | | | |патокової | | | | | | | | | | | | |промисловості | | | | | | | | | | | |------+-----------------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+------+--------+-------+----------| |9.5. |Сіль кухонна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |------+-----------------+---------------------------------------------------+------+--------+-------+----------| |9.6. |Харчові | Регламентуються в сировині | - | - | - | - | | |концентрати | | | | | | |------+-----------------+---------------------------------------------------+------+--------+-------+----------| |9.7. |Меляса бурякова | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |------+-----------------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+------+--------+-------+----------| |9.8. |Продукти, які не | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |ввійшли в даний | | | | | | | | | | | | |перелік | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 10. Продукти дитячого харчування | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |10.1. |Продукти на | III | III | - | - | - | - | - | - | III | I | | |молочній основі | | | | | | | | | | | |------+-----------------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+------+--------+-------+----------| |10.2. |Продукти на | IV | - | - | IV | - | IV | - | - | - | - | | |зерновій основі | | | | | | | | | | | |------+-----------------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+------+--------+-------+----------| |10.3. |Плодово-ягідні та| IV | - | IV | - | - | - | - | - | - | - | | |плодоовочеві | | | | | | | | | | | | |консерви | | | | | | | | | | | |------+-----------------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+------+--------+-------+----------| |10.4. |Продукти на | IV | - | - | - | - | - | I | - | III | I | | |м'ясній та | | | | | | | | | | | | |пташиній основі | | | | | | | | | | | |------+-----------------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+------+--------+-------+----------| |10.5. |Рибні консерви | IV | - | IV | - | - | - | I | II | - | - | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка: х) Мікотоксини визначають: при наявності у партії сировини
нестандартних плодів більше 2,2% для кісточкових і більш 9,8% -
для насіннєвих; при показнику числа Говарда в консервах більше 0. хх) Контроль за вмістом афлатоксина B проводиться від

1
кожного району згідно рекомендованої періодичності.

ххх) Контроль за вмістом гістаміну проводиться в рибах родин
скумбрієвих, тунцевих, лососевих, оселедцевих та продукції з нихкожного району згідно рекомендованої періодичності.

ххх) Контроль за вмістом гістаміну проводиться в рибах родин
скумбрієвих, тунцевих, лососевих, оселедцевих та продукції з них ***) - контроль за вмістом токсичних елементів проводиться
від кожного району згідно з рекомендованою періодичністю; ****) - контроль за вмістом токсичних елементів проводиться
від групового асортименту згідно рекомендованої періодичності;

Додаток 2

Рекомендована периодичність контролю за показниками

безпеки в біологічно активних добавках (БАД),

які виробляються на підприємствах України

----------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Група продуктів | Важкі метали | Миш'як |Пестициди| Мікотоксини | Радіонукліди | | | |-----------------------| | | | | | | |Свинець|Кадмій | Ртуть | | | | | |-----+---------------------+-------+-------+-------+--------+---------+-------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. БАД - джерело харчових речовин (нутрицевтики) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.1 |БАД - джерело | II | II | II | II |Реглам. в| Реглам. в | Регламент. в | | |переважно білків та | | | | |сировині | сировині | сировині, | | |амінокислот | | | | | | | вибірково в | | | | | | | | | | готовій | | | | | | | | | | продукції | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------| |1.2 | БАД - джерело переважно ессенціальних жирних кислот, ліпідів та жиророзчинних вітамінів | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------| |1.2.1|БАД на основі | II | II | II | II | II | - | Регламент. в | | |рослинної олії | | | | | | | сировині, | | | | | | | | | | вибірково в | | | | | | | | | | готовій | | | | | | | | | | продукції | |-----+---------------------+-------+-------+-------+--------+---------+-------------| | |1.2.2|БАД на основі | II | II | II | II | II | II | | | |риб'ячого жиру | | | | | | | | |-----+---------------------+-------+-------+-------+--------+---------+-------------+--------------| |1.3 |БАД - джерело | II | II | II | II |Реглам. в| - | Регламент в | | |переважно вуглеводів | | | | |сировині | | сировині, | | |та цукрів | | | | | | | вибірково в | | | | | | | | | | готовій | | | | | | | | | | продукції | |-----+---------------------+-------+-------+-------+--------+---------+-------------+--------------| |1.4 |БАД - джерело | II | II | II | II |Реглам. в| Реглам. в | --"-- | | |переважно харчових | | | | |сировині | сировині | | | |волокон (пектини, | | | | | | | | | |висівки, рослинна | | | | | | | | | |клітковина, | | | | | | | | | |мікрокристалізована | | | | | | | | | |целюлоза та ін.) | | | | | | | | |-----+---------------------+-------+-------+-------+--------+---------+-------------+--------------| |1.5 |БАД - джерело | II | II | II | II | - | - | - | | |переважно | | | | | | | | | |водорозчинних | | | | | | | | | |вітамінів | | | | | | | | |-----+---------------------+-------+-------+-------+--------+---------+-------------+--------------| |1.6 |БАД - джерело | II | II | II | II | - | - | - | | |переважно макро- та | | | | | | | | | |мікроелементів | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. БАД - джерело фізіологічно активних речовин (парафармацевтики) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.1 |БАД на рослинній | III | III | III | II | III | - | III | | |основі, фіточаї | | | | | | | | | |(сухі, рідкі) | | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------| |2.2 |БАД на основі переробки тваринної сировини | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------| |2.2.1|БАД на основі | II | II | II | II | II | - | Регламент в | | |переробки | | | | | | | сировині, | | |м'ясомолочної (іншої | | | | | | | вибірково в | | |білкової) сировини та| | | | | | | готовій | | |субпродуктів | | | | | | | продукції | |-----+---------------------+-------+-------+-------+--------+---------+-------------| | |2.2.2|БАД на основі | III | II | II | III | II | - | | | |переробки риби та | | | | | | | | | |морепродуктів, | | | | | | | | | |молюсків | | | | | | | | |-----+---------------------+-------+-------+-------+--------+---------+-------------+--------------| |2.3 |БАД на основі | III | III | III | III | II | - | Регламент в | | |водоростей | | | | | | | сировині, | | | | | | | | | | вибірково в | | | | | | | | | | готовій | | | | | | | | | | продукції | |-----+---------------------+-------+-------+-------+--------+---------+-------------+--------------| |2.4 |БАД на основі | II | II | II | II | II | - | Регламент в | | |продуктів | | | | | | | сировині, | | |бджільництва | | | | | | | вибірково в | | | | | | | | | | готовій | | | | | | | | | | продукції | |-----+---------------------+-------+-------+-------+--------+---------+-------------+--------------| |2.5 |БАД на основі | II | II | II | II | II | - | - | | |настоянок та подібних| | | | | | | | | |препаратів з | | | | | | | | | |рослинної та | | | | | | | | | |тваринної сировини з | | | | | | | | | |вмістом спирту | | | | | | | | | |етилового не менше | | | | | | | | | |30% | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 3

Рекомендована періодичність контролю

мікробіологічних показників продовольчої сировини

та харчових продуктів, які виробляються на харчових

та переробних підприємствах України

------------------------------------------------------------------ | N | Найменування сировини та готової |Періодичність контролю | |п/п | продукції | зразків | |----+-----------------------------------+-----------------------| | 1 | 2 | 3 | |----+-----------------------------------+-----------------------| |1 |М'ясо забійних і диких тварин, |Згідно з вимогами | | |птиці охолоджене та заморожене |діючої НД на продукцію | | | |та на вимогу | | | |контролюючої | | | |організації, відомчої | | | |ветеринарної служби або| | | |споживача | |----+-----------------------------------+-----------------------| |2 |Субпродукти забійних тварин і птиці| -"- | | |охолоджені та заморожені | | |----+-----------------------------------+-----------------------| |3 |Напівфабрикати м'ясні охолоджені та| 1 раз у 10 днів | | |заморожені | | |----+-----------------------------------+-----------------------| |4 |Ковбасні вироби, копченості, | 1 раз у 10 днів | | |кулінарні вироби із м'яса забійних | | | |тварин та птиці | | |----+-----------------------------------+-----------------------| |5 |Риба жива, сирець, охолоджена, | кожна партія при | | |заморожена, або напівфабрикати | надходженні на | | |охолоджені чи заморожені | підприємство | |----+-----------------------------------+-----------------------| |6 |Ракоподібні, молюски та інші | кожна партія | | |морські безхребетні свіжі, | | | |охолоджені та заморожені | | |----+-----------------------------------+-----------------------| |7 |Риба гарячого копчення | 2 рази на місяць | |----+-----------------------------------+-----------------------| |8 |Риба холодного копчення, сушена | 1 раз на місяць | |----+-----------------------------------+-----------------------| |9 |Риба та морепродукти в'ялені, риба | 2 рази на місяць | | |провісна (підв'ялена) | | |----+-----------------------------------+-----------------------| |10 |Баличні вироби з риби холодного | 1 раз у 10 днів | | |копчення внарізку (скибочки, | | | |шматочки та ін.) | | |----+-----------------------------------+-----------------------| |11 |Пресерви з риби та морепродуктів, | 1 раз на місяць | | |риба солона пряна, маринована | | |----+-----------------------------------+-----------------------| |12 |Готова рибна кулінарна продукція | 2 рази на місяць | | |після термічної обробки (жарена, | | | |фарширована, в соусах, маринадах, | | | |фаршеві вироби з наповнювачами); | | | |багатокомпонентні кулінарні вироби | 2 рази на місяць | | |з риби та морепродуктів (салати, | | | |закуски, солянки) та з додаванням | | | |овочів, грибів, тощо; | | | |жельовані та пастоподібні кулінарні| 1 раз у 10 днів | | |вироби з риби (закуски, паштети, | | | |масло з оселедця, криля, тощо) | | |----+-----------------------------------+-----------------------| |13 |Ікра лососевих, осетрових та інших | 1 раз у 10 днів | | |видів риб | | |----+-----------------------------------+-----------------------| |14 |Ікра білкова | 1 раз на тиждень | |----+-----------------------------------+-----------------------| |15 |Молоко та вершки сирі - сировина | 1 раз у 10 днів | | |Молоко та вершки сирі - сировина | | | |для дитячого харчування | 1 раз у 5 днів | |----+-----------------------------------+-----------------------| |16 |Молоко та вершки пастеризовані | 1 раз на тиждень | |----+-----------------------------------+-----------------------| |17 |Молоко стерилізоване | 2 рази на тиждень | |----+-----------------------------------+-----------------------| |18 |Кисломолочні продукти | 1 раз на тиждень | |----+-----------------------------------+-----------------------| |19 |Сир, сиркова маса, сирки, сметана | 1-2 рази на тиждень | |----+-----------------------------------+-----------------------| |20 |Сири сичужні тверді, розсольні, | у відповідності до | | |м'які | діючої НД | |----+-----------------------------------+-----------------------| |21 |Сири плавлені без наповнювачів та з| 1 раз на місяць | | |наповнювачами | | |----+-----------------------------------+-----------------------| |22 |Згущені молочні консерви: | 1 раз на місяць | | |- у споживчій тарі | кожна партія | | |- у транспортній тарі | | |----+-----------------------------------+-----------------------| |23 |Молоко та молочні вироби сухі | 1 раз у 5 днів | |----+-----------------------------------+-----------------------| |24 |Масло вершкове, молочні пасти, | 2 рази на місяць | | |десерти | | |----+-----------------------------------+-----------------------| |25 |Концентрати молочні - киселі, | 1 раз на місяць | | |пудинги | | |----+-----------------------------------+-----------------------| |26 |Морозиво загортоване, м'яке, збиті | 1 раз на тиждень | | |вершки з оздобленням | | |----+-----------------------------------+-----------------------| |27 |Закваски, бакконцентрати | кожна партія | |----+-----------------------------------+-----------------------| |28 |Яйця, яєчна маса, меланж: | | |28.1|Рідкі яйцепродукти | 1-2 рази на тиждень | |28.2|Заморожені яйцепродукти | 1 раз на місяць | |28.3|Сухі яйцепродукти | 1 раз на квартал | |----+-----------------------------------+-----------------------| |29 |Сушені овочі, гриби цілі, порізані | 1 раз на квартал | | |на шматочки, подрібнені або у | | | |вигляді порошку чи таблеток, у тому| | | |числі картопляне пюре | | |----+-----------------------------------+-----------------------| |30 |Горіхи сушені чищені (грецькі, | 1 раз на квартал | | |лісні, фісташки, мигдальні), | | | |арахіс, кешью, насіння та ін. | | |----+-----------------------------------+-----------------------| |31 |Сушені фрукти, ягоди, виноград, | 1 раз на квартал | | |цитрусові, фініки, манго, інжир, | | | |ананаси та ін. | | |----+-----------------------------------+-----------------------| |32 |Швидкозаморожені овочі, фрукти, | 1 раз на квартал | | |ягоди, картопля гарнірна, зелень та| | | |ін. | | |----+-----------------------------------+-----------------------| |33 |Чай фруктовий, квітковий або з | 1 раз на квартал | | |додаванням цілющої рослинної | | | |сировини | | |----+-----------------------------------+-----------------------| |34 |Спеції та прянощі (перець, кориця, | 1 раз на квартал | | |кмин, гвоздика, мускатний горіх, | | | |кардамон, аніс, фенхель, шафран, | | | |лавровий лист та ін.) | | |----+-----------------------------------+-----------------------| |35 |Концентрати харчові: супи, каші, | 1 раз на місяць | | |вермішель, бульйони швидкого | | | |приготування | | |----+-----------------------------------+-----------------------| |36 |Екстракти рослинні, пектинові | 1 раз на квартал | | |речовини, агар-агар, загущувачі | | | |рослинного походження | | |----+-----------------------------------+-----------------------| |37 |Маргарин, суміші із тваринних та | 1 раз на місяць | | |рослинних жирів готові до вживання | | |----+-----------------------------------+-----------------------| |38 |Ізоляти та концентрати білка, | 1 раз на квартал | | |казеїн, соєвий білок | | |----+-----------------------------------+-----------------------| |39 |Цукор-пісок, цукор-рафінад, які | 1 раз на квартал | | |використовуються для виробництва | | | |молочних консервів, продуктів | | | |дитячого харчування і | | | |біофармацевтичній промисловості; | | | |рідкий цукор, цукрові сиропи, | 1 раз на місяць | | |штучний мед; | | | |меляса бурякова | 1 раз в півроку | |----+-----------------------------------+-----------------------| |40 |Цукристі кондитерські вироби - | 1 раз на квартал | | |жувальні гумки, карамельна маса, | | | |карамелі, цукерки та інші солодощі | | | |без какао | | |----+-----------------------------------+-----------------------| |41 |Зефір, суфле, мармелад та подібні | 1 раз на місяць | | |вироби | | |----+-----------------------------------+-----------------------| |42 |Какао-боби цілі або дроблені, | 1 раз на місяць | | |какао-порошок, шоколад, шоколадні | | | |батончики, шоколадні цукерки, | | | |шоколадні пасти | | |----+-----------------------------------+-----------------------| |43 |Борошняні кондитерські вироби: | 1 раз на квартал | | |печиво, крекер, вафлі, коврижки, | | | |пряники, печиво здобне та подібні | | | |вироби | | |----+-----------------------------------+-----------------------| |44 |Кремові кондитерські вироби: рулети|Встановлюється | | |бісквітні, тістечка, торти та |підприємством в | | |подібні вироби |залежності від | | | |асортименту, | | | |потужності, | | | |санітарно-технічного | | | |стану та узгоджується з| | | |територіальними | | | |органами | | | |держсанепіднагляду | |----+-----------------------------------+-----------------------| |45 |Сухі сніданки у вигляді пластівців,| 1 раз на квартал | | |гранул, кульок, мюслі, кранчі | | |----+-----------------------------------+-----------------------| |46 |Майонез, продукти для приготування | 1 раз у 10 днів | | |соусів, готові соуси, гірчиця | | |----+-----------------------------------+-----------------------| |47 |Консерви овочеві, фруктові, м'ясні,| кожна партія | | |м'ясо-рослинні, рибні, | | | |рибо-рослинні | | |----+-----------------------------------+-----------------------| |48 |Соки фруктові, овочеві натуральні | кожна партія | | |та з додаванням цукру, | | |----+-----------------------------------+-----------------------| |49 |Концентрати фруктових напоїв | 1 раз в місяць | | |натуральні | | |----+-----------------------------------+-----------------------| |50 |Напої безалкогольні, пиво | 1 раз в місяць | |----+-----------------------------------+-----------------------| |51 |Мінеральні та питні води, природні | 1 раз на тиждень | | |води та штучно мінералізовані | | |----+-----------------------------------+-----------------------| |52 |Готові кулінарні вироби (перші та | 1 раз в місяць | | |другі страви, закуски, салати, | | | |напої та ін.) * | | |----+-----------------------------------+-----------------------| |53 |Біологічно активні добавки, | кожна партія | | |стимулятори, вітаміни | | |----+-----------------------------------+-----------------------| |54 |Продукти дитячого харчування | кожна партія | |----+-----------------------------------+-----------------------| |55 |Напівфабрикати глибокої заморозки | 1 раз на місяць | | |(вареники, пельмені, манти, млинці,| | | |бургери та подібні вироби) | | |----+-----------------------------------+-----------------------| |56 |Готові кулінарні вироби глибокої | 2 рази на місяць | | |заморозки (піца, котлети, бургери | | | |та подібні вироби) | | |----+-----------------------------------+-----------------------| |57 |Закуски готові до вживання (пасти, | 1 раз на місяць | | |салати та подібні вироби) | | |----+-----------------------------------+-----------------------| |58 |Вода питна ,що використовується на | 1 раз на місяць | | |виробництві | | ------------------------------------------------------------------
--------------- * При дослідженні готових кулінарних виробів обов'язковому
контролю підлягають: салати, заливні, фаршировані м'ясні та рибні
страви, паштети, напої власного виробництва та подібні вироби, а
вибірковому - гарячі страви.

Додаток 4

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

------------------------------------------------------------------- | |Основи законодавства України про охорону | | |здоров'я | |--------------------+--------------------------------------------| |Закон України |Про забезпечення санітарного та | |N 4004-XII |епідемічного благополуччя населення | |( 4004-12 ) | | |від 24.02.94 р. | | |--------------------+--------------------------------------------| |Закон України |Про якість та безпеку харчових продуктів і | |N 771/97-ВР |продовольчої сировини | |( 771/97-ВР ) | | |від 23.12.97 р. | | |--------------------+--------------------------------------------| |Закон України |Про внесення змін до Закону України "Про | |N 191-IV |якість та безпеку харчових продуктів і | |( 191-15 ) |продовольчої сировини" | |від 24.10.2002 р. | | |--------------------+--------------------------------------------| |Закон України |Про захист прав споживачів | |N 1023-XII | | |( 1023-12 ) | | |від 12.05.91 р. | | |--------------------+--------------------------------------------| |Закон України |Про пестициди і агрохімікати | |N 1628-IV | | |( 1628-15, 86/95-ВР)| | |від 18.03.2004 р. | | |--------------------+--------------------------------------------| |Указ Президента |Про заходи щодо посилення державного | |України N 16/2002 |захисту прав споживачів | |( 16/2002 ) | | |від 12.01.2002 р. | | |--------------------+--------------------------------------------| |ДСанПіН |Допустимі дози, концентрації, кількості та | |8.8.1.2.3.4-000-2001|рівні вмісту пестицидів у | | |сільськогосподарській сировині, харчових | | |продуктах, повітрі робочої зони, | | |атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті | |--------------------+--------------------------------------------| |ДСанПіН 383-96 |Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості | | |води централізованого господарсько-питного | | |водопостачання | |--------------------+--------------------------------------------| |ДСанПіН |Державні санітарні правила і норми захисту | |4.4.2.030-1999 |продовольчої сировини та продуктів | | |харчування від забруднення нітрозамінами | |--------------------+--------------------------------------------| |ГН 4.4.8.073-2001 |Тимчасові гігієнічні нормативи вмісту | | |контамінантів хімічної і біологічної | | |природи у біологічно активних добавках | |--------------------+--------------------------------------------| |ДСП 4.4.5.078-2001 |Мікробіологічні нормативи та методи | | |контролю продукції громадського харчування. | | |Державні санітарні правила | |--------------------+--------------------------------------------| |ДР-97 |Допустимі рівні вмісту радіонуклідів | | |цезію-137 і стронцію-90 у продуктах | | |харчування та питній воді. Державні | | |гігієнічні нормативи | |--------------------+--------------------------------------------| |I.10.10.1.7-067-2000|Якісне визначення наявності антибіотиків і | | |сульфаніламідних речовин у молоці та | | |молочних продуктах за допомогою Дельвотесту | |--------------------+--------------------------------------------| |МБВ і СН N 5061-89 |Медико-биологические требования и | |( v5061400-89 ) |санитарные нормы качества | | |продовольственного сырья и пищевых | | |продуктов | |--------------------+--------------------------------------------| |МР N 2273-80 |Методические рекомендации по обнаружению, | | |идентификации и определению содержания | | |афлатоксинов в пищевых продуктах | |--------------------+--------------------------------------------| |МР N 2629-82 |Методические рекомендации. Методика | | |определения нитратов и нитритов в пищевых | | |продуктах и рационе | |--------------------+--------------------------------------------| |МР N 2629-82(84) |Дополнение к методике определения нитратов и| | |нитритов в пищевых продуктах и рационе | |--------------------+--------------------------------------------| |МР N 2655-82 |Методические рекомендации по обнаружению, | | |идентификации и определению содержания | | |патулина в фруктовых и овощных соках и пюре | |--------------------+--------------------------------------------| |МР N 2944-83 |Методические рекомендации по определению | | |химическим методом остаточных количеств | | |диэтилстильбэстрола в продуктах | | |животноводства | |--------------------+--------------------------------------------| |МР N 2964-84 |Методические рекомендации по обнаружению, | | |идентификации и определению содержания | | |зеараленона в пищевых продуктах | |--------------------+--------------------------------------------| |МВ N 3049-84 |Методические указания по определению | | |остаточных количеств антибиотиков в | | |продуктах животноводства | |--------------------+--------------------------------------------| |МР N 3184-84 |Методические рекомендации по обнаружению Т-2| | |токсина в пищевых продуктах и | | |продовольственном сырье | |--------------------+--------------------------------------------| |МР N 3208-85 |Методические рекомендации по определению | | |химическим методом остаточных количеств | | |эстрадиола- 17 бета в продуктах | | |животноводства | |--------------------+--------------------------------------------| |МР N 3940-85 |Методические рекомендации по обнаружению, | | |идентификации и определению содержания | | |дезоксиниваленола (вомитоксина) в зерне и | | |зерновых продуктах | |--------------------+--------------------------------------------| |МР N 4082-86 |Методические рекомендации по обнаружению, | | |идентификации и определению содержания | | |афлатоксинов в продовольственном сырье и | | |пищевых продуктах с помощью | | |высокоэффективной жидкостной хроматографии | |--------------------+--------------------------------------------| |МВ N 5048-89 |Методические указания по определению | | |нитратов и нитритов в продукции | | |растениеводства | |--------------------+--------------------------------------------| |МВ |Методические указания по | | |санитарно-бактерио-логическому контролю | | |производства кондитерских изделий с кремом | |--------------------+--------------------------------------------| |МВВ |Методика виконання вимірювань масової частки| | |ортофосфорної кислоти у безалкогольних | | |напоях та слабоалкогольних напоях методом | | |спектрофотометрії з використанням молібдату | | |амонію (Свідоцтво про метрологічну атестацію| | |N 081-12/11-98 від 08.12.98 р.) | |--------------------+--------------------------------------------| |МВВ |Методика визначення масової концентрації | | |синтетичних барвників у харчових продуктах | | |методом високоефективної рідинної | | |хроматографії (Свідоцтво про метрологічну | | |атестацію МВВ N 081/12-38-99 | | |від 14.12.99 р.) | |--------------------+--------------------------------------------| |МВВ |Методика визначення масової концентрації | | |глутамату натрію в харчових продуктах і | | |харчових добавках методом ВЕРХ | |--------------------+--------------------------------------------| |МВВ 44-95 |Методика визначення масової концентрації | | |бензойної і сорбінової кислот у | | |безалкогольних напоях, фруктових соках та їх| | |концентратах методом високоефективної | | |рідинної хроматографії (Свідоцтво про | | |метрологічну атестацію N 12-1465 від | | |17.11.95 р.) | |--------------------+--------------------------------------------| |МВВ 45-95 |Методика визначення сахарину, ацесульфаму, | | |цикламату, сукралози та аспартаму методом | | |високоефективної рідинної хроматографії у | | |харчових продуктах. (Свідоцтво про | | |метрологічну атестацію N 12-1467 від | | |17.11.95 р.) | |--------------------+--------------------------------------------| |МВВ 081712-4590-00 |Методика виконання вимірювань вмісту | | |емульгатора Е 445 у безалкогольних, | | |слабоалкогольних, непрозорих алкогольних | | |напоях та кондвиробах на основі шоколаду та | | |какао методом високоефективної рідинної | | |хроматографії (Свідоцтво про метрологічну | | |атестацію N 12-4590 від 28.09.2000 р.) | |--------------------+--------------------------------------------| |МВК 4.4.1.011-93 |Определение летучих нитрозаминов в | | |продовольственном сырье и пищевых продуктах.| | |Методические указания по методам контроля | |--------------------+--------------------------------------------| |МВК 10.10.1.7-99 |Методика виконання вимірювань масової | | |концентрації діацетину, гекса-ізо-бутирату | | |сахарози (Е 444) у безалкогольних напоях | | |методом ГРХ (Свідоцтво про метрологічну | | |атестацію МВВ 081/12-51-00) | |--------------------+--------------------------------------------| |МВК 10.10.1.7.2000 |Методика визначення кальцій динатрій | | |етилендіамінтетраацетату (Е 385) і динатрій | | |етилендіамінтетраацетату (Е 386) в | | |емульгованих соусах (майонезах) | | |фотометричним методом | |--------------------+--------------------------------------------| |МВУ 004/05-2000 |Методика вимірювань масової частки сорбітан | | |тристеарату Е 492 в шоколаді за допомогою | | |фотометричного методу | |--------------------+--------------------------------------------| |МІ 12-08-99 |Методика виконання вимірювань з | | |використанням сцинтиляційних спектрометрів | | |та програмного забезпечення АК 1 | |--------------------+--------------------------------------------| |СанПіН |Допустимые уровни содержания нитратов в | |42-123-4619-88 |продуктах растительного происхождения и | | |методы их определения | |--------------------+--------------------------------------------| |СанПіН |Временные гигиенические нормативы содержания| |42-123-4083-86 |гистамина в рыбопродуктах | |--------------------+--------------------------------------------| |СанПіН |Микробиологические нормативы и методы | |42-123-4940-88 |анализа продуктов детского, лечебного и | | |диетического питания, их компонентов | |--------------------+--------------------------------------------| |Інструкція |Инструкция по микробиологическому контролю | | |производства на предприятиях молочной | | |промышленности | |--------------------+--------------------------------------------| |Інструкція |Инструкция о порядке расследования, учета и | |N 1135-73 |проведения лабораторных исследований в | | |учреждениях санитарно-эпидемиологической | | |службы при пищевых отравлениях | |--------------------+--------------------------------------------| |ІК-10-04-06-140-87 |Инструкция санитарно-микробиологического | | |контроля пивоваренного и безалкогольного | | |производства | |--------------------+--------------------------------------------| |Інструкція |Инструкция по санитарно-микробиологическому | |N 5319-91 |контролю производства пищевой продукции из | | |рыбы и морских беспозвоночных | |--------------------+--------------------------------------------| |І 1.4.4.4.077-2001 |Інструкція про порядок санітарно-технічного | | |контролю консервів на виробничих | | |підприємствах, оптових базах, в роздрібній | | |торгівлі та на підприємствах громадського | | |харчування | |--------------------+--------------------------------------------| |І4.4.10.2.2.091-2002|Інструкція по санітарно-мікробіологічному | | |контролю виробництва маргарину і майонезу | |--------------------+--------------------------------------------| |ДСТУ 2316-93 |Цукор - пісок. Технічні умови | |(ГОСТ 21-94) | | |--------------------+--------------------------------------------| |ДСТУ 2636-94 |Загальна мікробіологія. Терміни та | | |визначення | |--------------------+--------------------------------------------| |ДСТУ 2903-94 |Концентрати харчові. Сніданки сухі. Загальні| | |технічні умови | |--------------------+--------------------------------------------| |ДСТУ 3038-95 |Гігієна. Терміни та визначення основних | | |понять | |--------------------+--------------------------------------------| |ДСТУ 3583-97 |Сіль кухонна. Загальні технічні умови | |(ГОСТ 13830-97) | | |--------------------+--------------------------------------------| |ДСТУ 4069-2002 |Напої безалкогольні. Загальні технічні умови| |--------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 240-85 |Маргарин. Общие технические условия | |--------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 2874-82 |Вода питьевая. Гигиенические требования и | | |контроль за качеством | |--------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 7636-85 |Рыба, морские беспозвоночные и продукты их | | |переработки. Методы анализа | |--------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 7702.2.1-95 |Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты | | |птичьи. Методы определения мезофильных | | |аэробных и факультативно-анаэробных | | |микроорганизмов | |--------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 7702.2.2-93 |Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты | | |птичьи. Методы выявления и определения | | |количества бактерий группы кишечных палочек | | |(колиформных бактерий родов Escherichia, | | |Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, | | |Serratia) | |--------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 7702.2.4-93 |Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты | | |птичьи. Методы выявления и определения | | |количества Staphylococcus aureus | |--------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 7702.2.5-93 |Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты | | |птичьи. Методы выявления и определения | | |количества листерелл | |--------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 7702.2.6-93 |Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты | | |птичьи. Методы выявления и определения | | |количества сульфитредуцирующих клостридий | |--------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 8558.1-78 |Продукты мясные. Метод определения нитрита | |--------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 8558.2-78 |Продукты мясные. Метод определения нитрата | |--------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 9225-84 |Молоко и молочные продукты. Методы | | |микробиологического анализа | |--------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 9794-74 |Продукты мясные. Метод определения общего | | |фосфора | |--------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 9958-81 |Изделия колбасные и продукты из мяса. Методы| | |бактериологического анализа | |--------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 10444.1-84 |Консервы. Приготовление растворов реактивов,| | |красок, индикаторов и питательных сред, | | |применяемых в микробиологическом анализе | |--------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 10444.2-94 |Продукты пищевые. Методы выявления и | | |определения количества Staphylococcus aureus| |--------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 10444.7-86 |Продукты пищевые. Методы выявления | | |ботулинических токсинов и Clostridium | | |botulinum | |--------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 10444.8-88 |Продукты пищевые. Метод определения Bacillus| | |cereus | |--------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 10444.9-88 |Продукты пищевые. Метод определения | | |Clostridium perfringens | |--------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 10444.11-89 |Продукты пищевые. Методы определения | | |молочнокислых микроорганизмов | |--------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 10444.12-88 |Продукты пищевые. Методы определения дрожжей| | |и плесневых грибов | |--------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 10444.14-91 |Консервы. Метод определения содержания | | |плесеней по Говарду | |--------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 10444.15-94 |Продукты пищевые. Методы определения | | |количества мезофильных аэробных и | | |факультативно-анаэробных микроорганизмов | |--------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 10652-73 |Соль динатриевая этилендиамин -N,N,N,N- | | |тетрауксусной кислоты , 2-водная (трилон Б) | |--------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 11254-85 |Жиры животные топленые и мука кормовая | | |животного происхождения. Методы определения | | |антиокислителей | |--------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 11293-86 |Желатин. Технические условия | |--------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 14351-73 |Вина, виноматериалы и коньячные спирты. | | |Метод определения свободной и общей | | |сернистой кислоты | |--------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 18242-72 |Статистический приемочный контроль по | | |альтернативному признаку. Планы контроля. | |--------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 18963-73 |Вода питьевая. Методы | | |санитарно-бактериологического анализа | |--------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 21237-75 |Мясо. Методы бактериологического анализа | |--------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 23452-79 |Молоко и молочные продукты. Методы | | |определения остаточных количеств | | |хлорорганических пестицидов | |--------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 25555.5-91 |Продукты переработки плодов и овощей. Методы| | |определения диоксида серы | |--------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 26181-84 |Продукты переработки плодов и овощей. Методы| | |определения сорбиновой кислоты | |--------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 26668-85 |Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора | | |проб для микробиологических анализов | |--------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 26669-85 |Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб| | |для микробиологических анализов | |--------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 26670-91 |Продукты пищевые. Методы культивирования | | |микроорганизмов | |--------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 26811-86 |Изделия кондитерские. Метод определения | | |массовой доли общей сернистой кислоты | |--------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 26927-86 |Сырье и продукты пищевые. Метод определения | | |ртути | |--------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 26928-86 |Продукты пищевые. Метод определения железа | |--------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 26929-94 |Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. | | |Минерализация для определения содержания | | |токсичных элементов | |--------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 26930-86 |Сырье и продукты пищевые. Метод определения | | |мышьяка | |--------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 26931-86 |Сырье и продукты пищевые. Методы определения| | |меди | |--------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 26932-86 |Сырье и продукты пищевые. Методы определения| | |свинца | |--------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 26933-86 |Сырье и продукты пищевые. Методы определения| | |кадмия | |--------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 26934-86 |Сырье и продукты пищевые. Метод определения | | |цинка | |--------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 26935-86 |Продукты пищевые консервированные. Метод | | |определения олова | |--------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 26968-86 |Сахар-песок рафинированный. Методы | | |микробиологического контроля | |--------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 27001-86 |Икра и пресервы из рыбы и морепродуктов. | | |Методы определения консервантов | |--------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 28038-89 |Продукты переработки плодов и овощей. Методы| | |определения микотоксина патулина | |--------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 28467-90 |Продукты переработки плодов и овощей. Метод | | |определения бензойной кислоты | |--------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 28560-90 |Продукты пищевые. Методы выявления бактерий | | |рода Proteus, Morganella, Providencia | |--------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 28805-90 |Продукты пищевые. Метод выявления и | | |определения количества осмотолерантных | | |дрожжей и плесневых грибов | |--------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 29185-91 |Продукты пищевые. Методы выявления и | | |определения количества сульфитредуцирующих | | |клостридий | |--------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 29270-95 |Продукты переработки плодов и овощей. Методы| | |определения нитратов | |--------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 29299-92 |Мясо и мясные продукты. Метод определения | | |нитрита | |--------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 29300-92 |Мясо и мясные продукты. Метод определения | | |нитрата | |--------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30059-93 |Напитки безалкогольные. Методы определения | | |аспартама, сахарина, кофеина и бензоата | | |натрия | |--------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30178-96 |Сырье и продукты пищевые. | | |Атомно-абсорбционный метод определения | | |токсичных элементов | |--------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30349-96 |Плоды, овощи и продукты их переработки. | | |Методы определения остаточных количеств | | |хлорорганических пестицидов | |--------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30363-96 |Продукты яичные. Общие технические условия | |--------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30363.2-96 |Продукты яичные. Методы микробиологического | | |контроля | |--------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30390-95 |Общественное питание. Кулинарная продукция, | | |реализуемая населению | |--------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30425-97 |Консервы. Метод определения промышленной | | |стерильности | |--------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30518-93 |Продукты пищевые. Методы выявления и | | |определения количества бактерий группы | | |кишечных палочек (колиформных бактерий) | |--------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30519-97 |Продукты пищевые. Методы выявления бактерий | | |рода Salmonella | |--------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30538-97 |Продукты пищевые. Методика определения | | |токсичных элементов атомно-эмиссионным | | |методом | |--------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30712-2001 |Продукты безалкогольной промышленности. | | |Методы микробиологического анализа | -------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: