open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
30.12.2003 N 476

Про заходи щодо подолання негативних

тенденцій у тваринництві та створення

сприятливих умов для розвитку галузі

На виконання доручень Президента України від 01.12.2003
N 1-1/1574 і Прем'єр-міністра України від 08.12.2003 N 77746 та з
метою нарощування чисельності поголів'я худоби і птиці, обсягів
виробництва продукції тваринництва для більш повного забезпечення
населення продуктами харчування Н А К А З У Ю:
1. Затвердити заходи щодо подолання негативних тенденцій в
тваринництві та створення сприятливих умов для розвитку галузі, що
додаються.
2. Керівникам державних департаментів, департаментів та
самостійних управлінь Міністерства, Міністру агропромислового
комплексу Автономної Республіки Крим, начальникам головних
управлінь сільського господарства і продовольства обласних
державних адміністрацій забезпечити безумовне виконання зазначених
заходів.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Міністр С.Рижук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінагрополітики

України

30.12.2003 N 476

ЗАХОДИ

щодо подолання негативних тенденцій в тваринництві

та створення сприятливих умов для розвитку галузі

------------------------------------------------------------------ | Зміст заходів | Термін | Виконавці | | | виконання | | ---+----------------------+----------------+--------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ---+----------------------+----------------+--------------------| 1. |Спільно з Українською | до 01.09.2004 |Микитюк Д.М. | |академією аграрних | |Вербицький П.І. | |наук розробити та | |Дробот В.І. | |подати на затвердження| |Лобас С.В | |Програму стабілізації | |Розгон А.В. | |та розвитку | |Лаврик О.М | |тваринництва і | |Саченко В.І. | |птахівництва на | |Білозерський О.Л. | |2005-2010 роки | |Білоус О.В. | | | |Бондаренко В.М. | | | |Попов В.І. | | | |Гнатюк С.А. | | | |Фролов В.В. | | | |Бакуменко О.Б. | | | |Туринський В.М. | ---+----------------------+----------------+--------------------| 2. |Вжити невідкладних |протягом 2004 р.|Міністерство | |заходів щодо | |агропромислового | |недопущення подальшого| |комплексу АР Крим, | |скорочення поголів'я | |головні управління | |сільськогосподарських | |сільського | |тварин та птиці, | |господарства і | |особливо маточного | |продовольства | | | |облдержадміністрацій| ---+----------------------+----------------+--------------------| 3. |Стабілізувати обсяги |протягом 2004 р.|Міністерство | |виробництва та | |агропромислового | |переробки м'ясної та | |комплексу АР Крим, | |молочної сировини за | |головні управління | |рахунок підвищення | |сільського | |продуктивності худоби | |господарства і | |і птиці та товарності | |продовольства | |продукції | |облдержадміністрацій| ---+----------------------+----------------+--------------------| 4. |Внести пропозиції щодо| січень 2004 р. |Розгон А.В. | |номенклатури продукції| |Микитюк Д.М. | |для закупівель до | |Дробот О.І. | |державного резерву | | | ---+----------------------+----------------+--------------------| 5. |При розподілі коштів | постійно |Безуглий М.Д. | |державного бюджету, | |Мельник С.І. | |передбачених на | |Мельник Ю.Ф. | |фінансування цільових | |Лобас С.В. | |програм в АПК, | |Микитюк Д.М. | |перевагу надавати | |Лаврик О.М. | |сільськогосподарським | | | |підприємствам з | | | |високорозвиненим | | | |інтенсивним | | | |тваринництвом, | | | |птахівництвом та | | | |насінництвом | | | ---+----------------------+----------------+--------------------| 6. |Забезпечити | 01.02.2004 |Лобас С.В. | |сільськогосподарським | |Саченко В.І. | |товаровиробникам | |Міністерство | |можливість | |агропромислового | |першочергового | |комплексу АР Крим, | |придбання кормів | |головні управління | |(зернофуражу, | |сільського | |комбікормів та | |господарства і | |складових для їх | |продовольства | |виробництва), | |облдержадміністрацій| |поголів'я | | | |сільськогосподарських | | | |тварин, птиці, | | | |інкубаційних яєць, | | | |фермерської техніки, | | | |обладнання для | | | |тваринництва та | | | |переробки | | | |тваринницької | | | |продукції через | | | |механізм здешевлення | | | |короткострокових та | | | |довгострокових | | | |кредитів | | | ---+----------------------+----------------+--------------------| 7. |Сприяти створенню | постійно |Мельник Ю.Ф. | |нових та розширенню | |Микитюк Д.М. | |складу існуючих | |Розгон А.В. | |науково-виробничих | |Міністерство | |об'єднань, асоціацій | |агропромислового | |виробників | |комплексу АР Крим, | |тваринницької | |головні управління | |продукції за прикладом| |сільського | |Асоціації власників | |господарства і | |молочної худоби, | |продовольства | |асоціації "Союз | |облдержадміністрацій| |птахівників України", | | | |Асоціації вівчарів та | | | |козівників України та | | | |інших | | | ---+----------------------+----------------+--------------------| 8. |Зміцнити блок | I квартал |Мельник С.І. | |тваринництва | 2004 р. |Мельник Ю.Ф. | |Мінагрополітики за | |Бойко М.Ф. | |рахунок | |Микитюк Д.М. | |доукомплектування | |Савицька О.П. | |Департаменту ринків | | | |продукції тваринництва| | | |з Головною державною | | | |племінною інспекцією | | | |підрозділами з | | | |координації діяльності| | | |м'ясо-молочної | | | |промисловості та ринку| | | |продукції відповідно | | | |до назви департаменту | | | ---+----------------------+----------------+--------------------| 9. |Забезпечити розширення| постійно |Розгон А.В. | |інфраструктури | |Микитюк Д.М. | |заготівельно-збутових | |Вербицький П.І. | |та обслуговуючих | |Білозерський О.Л. | |кооперативів по | |Білоус О.В. | |наданню сервісних | |Міністерство | |послуг населенню з | |агропромислового | |питань заготівлі та | |комплексу АР Крим, | |реалізації продукції | |головні управління | |тваринництва, надання | |сільського | |сервісних послуг з | |господарства і | |відтворення, селекції | |продовольства | |та ветеринарного | |облдержадміністрацій| |обслуговування. | | | |Створювати в регіонах | | | |інтегровані структури | | | |за ланцюговим | | | |замкнутим принципом: | | | |виробництво | | | |комбікормової | | | |сировини - виробництво| | | |комбікормів - | | | |вирощування та | | | |реалізація продукції | | | |тваринництва і | | | |птахівництва з | | | |розподілом прибутків | | | |за кінцевими | | | |результатами | | | |діяльності | | | ---+----------------------+----------------+--------------------| 10.|Переглянути та | I квартал |Лаврик О.М. | |оптимізувати структуру| 2004 р. |Міністерство | |посівних площ з | |агропромислового | |урахуванням потреби | |комплексу АР Крим, | |тваринництва і | |головні управління | |птахівництва в кормах | |сільського | | | |господарства і | | | |продовольства | | | |облдержадміністрацій| ---+----------------------+----------------+--------------------| 11.|Розробити та | 01.02.2004 |Микитюк Д.М. | |затвердити порядки | |Лобас С.В. | |використання бюджетних| |Дробот В.І. | |коштів, що виділяються| | | |з Державного бюджету | | | |України на підтримку | | | |тваринництва | | | ---+----------------------+----------------+--------------------| 12.|Провести конкурс з | 20.01.2004 |Микитюк Д.М. | |визначення виконавців | |Лобас С.В. | |програми селекції в | |Міністерство | |тваринництві та | |агропромислового | |птахівництві на | |комплексу АР Крим, | |підприємствах | |головні управління | |агропромислового | |сільського | |комплексу і сформувати| |господарства і | |мережу виконавців | |продовольства | |програми у 2004 році | |облдержадміністрацій| ---+----------------------+----------------+--------------------| 13.|Розробити | протягом |Микитюк Д.М. | |нормативно-правові | 1 півріччя |Литовченко А.М. | |акти щодо діяльності | 2004 року |Савицька О.П. | |Головної державної | |Лобас С.В. | |племінної інспекції та| |Бочковська С.М. | |створення системи | | | |державної племінної | | | |служби | | | ---+----------------------+----------------+--------------------| 14.|Сприяти прийняттю | до прийняття |Керівники державних | |законів України "Про | законопроектів |департаментів, | |молоко та молочні | у цілому |департаментів, | |продукти", "Про м'ясо | |самостійних | |та м'ясні продукти", | |управлінь | |"Про затвердження | |та організацій, що | |Загальнодержавної | |входять до сфери | |програми селекції у | |управління | |тваринництві на період| |Міністерства | |до 2010 року", "Про | | | |охорону прав на породи| | | |тварин" | | | ---+----------------------+----------------+--------------------| 15.|Розробити та | протягом |Розгон А.В. | |затвердити за | 2004 року |Микитюк Д.М. | |пріоритетом стандарти | | | |на продукцію | | | |тваринництва та | | | |продукти переробки | | | |тваринницької | | | |продукції | | | ---+----------------------+----------------+--------------------| 16.|Сформувати перелік | 01.02.2004 |Бойко М.Ф. | |науково-дослідних і | |Микитюк Д.М. | |конструкторських | | | |розробок до виконання | | | |в 2004 році, в першу | | | |чергу, спрямованих на | | | |розробку нормативних | | | |документів, що | | | |передбачають створення| | | |сприятливих умов для | | | |розвитку галузі та | | | |запровадження сучасних| | | |високоприбуткових | | | |ресурсозберігаючих | | | |механізмів і | | | |технологій | | | ---+----------------------+----------------+--------------------| 17.|Провести в областях | січень-лютий |Микитюк Д.М. | |виробничі наради на | 2004 року |Міністерство | |виконання | |агропромислового | |розпорядження Кабінету| |комплексу АР Крим, | |Міністрів України від | |головні управління | |4 вересня 2003 року | |сільського | |N 555-р ( 555-2003-р )| |господарства і | |та наказу | |продовольства | |Мінагрополітики | |облдержадміністрацій| |України від | | | |17 вересня 2003 року | | | |N 342 ( z0909-03 ) | | | |"Про запровадження | | | |ідентифікації і | | | |реєстрації великої | | | |рогатої худоби" за | | | |участю начальників | | | |управлінь сільського | | | |господарства і | | | |продовольства | | | |райдержадміністрацій, | | | |начальників управлінь | | | |ветеринарної медицини | | | |в районах, керівників | | | |сільгосппідприємств | | | ---+----------------------+----------------+--------------------| 18.|Посилити контроль за | постійно |Лобас С.В. | |цільовим та ефективним| |Микитюк Д.М. | |використанням коштів | |Міністерство | |державного бюджету, | |агропромислового | |передбачених для | |комплексу АР Крим, | |підтримки галузі | |головні управління | |тваринництва | |сільського | | | |господарства і | | | |продовольства | | | |облдержадміністрацій| | | |керівники | | | |організацій, що | | | |входять до сфери | | | |управління | | | |Міністерства | ---+----------------------+----------------+--------------------| 19.|Забезпечити широке | постійно |Костяк М.М. | |висвітлення в засобах | |Микитюк Д.М. | |масової інформації | |Розгон А.В. | |стану справ у галузі | |Черешинська Н.М. | |тваринництва та | |Міністерство | |ситуації на ринку | |агропромислового | |продукції тваринного | |комплексу АР Крим, | |походження | |головні управління | | | |сільського | | | |господарства і | | | |продовольства | | | |облдержадміністрацій| ---+----------------------+----------------+--------------------| 20.|Інформацію щодо | щомісячно |Міністерство | |виконання заходів | до 10 числа |агропромислового | |подавати в | |комплексу АР Крим, | |Мінагрополітики | |головні управління | |щомісячно до 10 числа,| |сільського | |наступного за звітним | |господарства і | | | |продовольства | | | |облдержадміністрацій| -----------------------------------------------------------------
Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва
з Головною державною племінною
інспекцією Д.М.Микитюк

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: