open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
31.07.2007 N 466

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної

податкової адміністрації

N 201 ( v0201225-08 ) від 23.03.2008 }

Про затвердження Методичних рекомендацій

щодо складання плану-графіка проведення планових

виїзних перевірок суб'єктів господарювання
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної

податкової адміністрації

N 528 ( v0528225-07 ) від 06.09.2007

N 355 ( v0355225-08 ) від 27.05.2008 }

З метою вдосконалення процедури формування планів-графіків
документальних перевірок платників податків, поступового
скорочення перевірок суб'єктів господарювання малого та середнього
бізнесу, а також забезпечення об'єктивності та прозорості при
здійсненні контрольно-перевірочної роботи Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Методичні рекомендації щодо складання
плану-графіка проведення планових виїзних перевірок суб'єктів
господарювання (далі - Методичні рекомендації), що додаються.
2. Департаментам аудиту юридичних осіб (Лавров О.С.),
оподаткування фізичних осіб (Дусяк С.П.), контролю за фінансовими
установами та операціями у сфері ЗЕД (Сисоєва Т.П.), економічного
аналізу (Лаба М.С.), розвитку та модернізації ДПС (Охтень О.І.):
2.1. розробити та надати у термін до 15.10.2007 Департаменту
інформатизації процесів оподаткування Заявку на розробку
автоматизованої системи відбору платників податків та визначення
першочерговості для включення до плану-графіка;
2.2. розробити Технічне завдання на створення автоматизованої
системи відбору платників податків та визначення першочерговості
для включення до плану-графіка у термін згідно із Заявкою.
3. Департаменту інформатизації процесів оподаткування
(Годунов О.Л.) розробити автоматизовану систему відбору платників
податків та визначення першочерговості для включення до
плану-графіка в терміни, визначені в Технічному завданні.
4. Головам ДПА в Автономній Республіці Крим, областях,
мм. Києві та Севастополі організувати роботу з формування
плану-графіка проведення виїзних перевірок суб'єктів
господарювання відповідно до Методичних рекомендацій, починаючи з
формування плану-графіка на IV квартал 2007 року.
{ Пункт 5 втратив чинність на підставі Наказу Державної
податкової адміністрації N 355 ( v0355225-08 ) від 27.05.2008 }
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Романіва М.Я.
Голова А.І.Брезвін

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ДПА України

31.07.2007 N 466

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо складання плану-графіка проведення планових

виїзних перевірок суб'єктів господарювання

1. Загальні положення
Методичні рекомендації щодо складання плану-графіка
проведення планових виїзних перевірок суб'єктів господарювання
(далі - Методичні рекомендації) розроблені з метою забезпечення
єдиного порядку формування плану-графіка перевірок (далі - план). Формування основи квартального плану-графіка проведення
планових виїзних перевірок здійснюється на рівні ДПА України
відповідно до розподілу платників податків за основними групами.
Решта плану-графіка формується на районному рівні за допомогою
автоматизованої системи відбору платників податків, яка проводить
визначення першочерговості організації перевірок, після введення
її в промислову експлуатацію. До введення в промислову
експлуатацію зазначеної автоматизованої системи відбір платників
податків здійснюється за результатами аналізу основних показників,
що характеризують діяльність суб'єктів господарювання, а також з
урахуванням стратегічних напрямів, визначених ДПА України. Проект квартального плану розробляється згідно з даними
Методичними рекомендаціями, узгоджується з органами Державної
контрольно-ревізійної служби, Державної митної служби, Державного
казначейства, Пенсійного фонду та органами фондів
загальнообов'язкового державного соціального страхування на
районному рівні. Формування та коригування плану здійснюється засобами АІС
"Облік податків і платежів". Проект плану на наступний квартал подається до ДПА України
після 20 числа останнього місяця поточного кварталу у вигляді
експортного файлу з обласних баз даних. { Абзац п'ятий розділу 1
із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 528 ( v0528225-07 ) від 06.09.2007 } Крім того, обласні державні податкові адміністрації надають
відповідному департаменту Державної податкової адміністрації
України для узгодження у надрукованому вигляді кожний розділ
проекту плану та у разі необхідності надають пояснення щодо
обґрунтування підстав включення платника податків до плану. При складанні планів-графіків проведення перевірок суб'єктів
господарювання необхідно керуватися вимогами ст. 11-1 Закону
України від 4 грудня 1990 року N 509-XII ( 509-12 ) "Про державну
податкову службу в Україні", із змінами та доповненнями (далі -
Закон N 509-XII), яка визначає, що планова виїзна перевірка
проводиться за сукупними показниками фінансово-господарської
діяльності платника податків згідно з письмовим рішенням керівника
відповідного органу державної податкової служби не частіше одного
разу на календарний рік. Не підлягають включенню до плану перевірок суб'єкти
господарювання, дата акта останньої перевірки яких припадає на
поточний рік. Крім того, необхідно враховувати вимоги пп. 15.1.1 п. 15.1
ст. 15 Закону України від 21 грудня 2000 року N 2181-III
( 2181-14 ) "Про порядок погашення зобов'язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами", із змінами та
доповненнями в частині граничних термінів визначення податкового
зобов'язання платника податків.
2. Визначення на наступний рік основних стратегічних

напрямів організації перевірок окремих найбільших

фінансово-промислових груп та галузей економіки
З метою формування плану-графіка документальних перевірок на
рівні ДПА України визначаються основні стратегічні напрями щодо
організації перевірок окремих найбільших фінансово-промислових
груп та відповідних галузей економіки на наступний рік. Визначення основних стратегічних напрямів здійснюється
Департаментом аудиту юридичних осіб з урахуванням пропозицій
структурних підрозділів ДПА України. З цією метою за 120 днів до
початку року, на який формуються стратегічні напрями, структурні
підрозділи ДПА України надають свої пропозиції щодо включення
окремих фінансово-промислових груп та/або галузей економіки до
стратегічного плану із обов'язковим наданням обґрунтування та
відповідними макроекономічними розрахунками. Департамент аудиту юридичних осіб на основі отриманих
пропозицій та з урахуванням власних розрахунків протягом наступних
30 днів формує стратегічний план на наступний рік із визначенням
періодів, протягом яких повинні здійснюватись перевірки тих чи
інших ФПГ та/або галузей економіки, та передає його керівництву
ДПА України для погодження. Підставами для включення до стратегічних напрямів тих чи
інших фінансово-промислових груп та/або галузей економіки можуть
слугувати: невідповідність показників макроекономічного розвитку
регіону, галузі, групи підприємств рівню зростання надходжень
податкових платежів за відповідною групою підприємств; негативна динаміка надходжень до бюджету або по окремих
податках за групою підприємств, регіону, галузі; збільшення кількості збиткових підприємств та підприємств з
низьким рівнем податкового навантаження серед підприємств, що
належать до фінансово-промислової групи або галузі економіки; зменшення середньогалузевого або середньогрупового рівня
податкового навантаження; невиконання фінансових планів підприємствами-монополістами у
частині розрахунків з бюджетом; наявність інших макроекономічних показників. Перелік фінансово-промислових груп та галузей, відібраних для
контролю на черговий квартал відповідно до стратегічного плану,
доводиться до ДПА в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі
за 60 днів до початку кварталу, на який складається план-графік. Протягом року до стратегічного плану на поточний рік можуть
вноситись зміни. Зазначені зміни повинні вноситись не пізніше ніж
за 60 днів до початку чергового кварталу, на який складається
план-графік. Такі зміни погоджуються керівництвом ДПА України у
встановленому порядку. З метою проведення планування документальних перевірок у
розрізі фінансово-промислових груп та галузей економіки на рівні
ДПА України Департаментом аудиту юридичних осіб ведеться реєстр
великих суб'єктів господарювання, що належать до найбільших груп,
який постійно оновлюється на основі внутрішніх баз даних та
інформації, отриманої з відкритих джерел.
3. Структура плану-графіка проведення

планових виїзних перевірок
План-графік проведення перевірок суб'єктів господарювання
Державної податкової адміністрації України складається з трьох
розділів:
Розділ I. Планові виїзні перевірки фінансово-господарської
діяльності суб'єктів господарювання - юридичних осіб, у т.ч. тих,
які перебувають на обліку в СДПІ ВПП (відповідальні: підрозділи
контрольно-перевірочної роботи) Розділ поділяється на підрозділи А, Б, В, Г та Д: А. Платники податків, які належать до складу найбільших
національних фінансово-промислових груп, а також суб'єкти
господарювання, пов'язані з ними через здійснення
фінансово-господарської діяльності. Даний підрозділ плану-графіка розподіляється на дві групи: I група - основні підприємства, що входять до
фінансово-промислової групи; II група - найбільші контрагенти, через які здійснюються
товарно-грошові операції (включаючи посередницькі структури,
експортерів, імпортерів, інші суб'єкти господарювання - юридичні
особи), в тому числі і зареєстровані в інших регіонах. Б. Платники податків, що входять до транснаціональних
корпорацій та іноземних компаній або перебувають під їх контролем. Даний підрозділ плану-графіка розподіляється на дві групи: I група - основні підприємства, що належать до
транснаціональних корпорацій та іноземних компаній або перебувають
під їх контролем; II група - найбільші контрагенти, через які здійснюються
товарно-грошові операції (включаючи посередницькі структури,
експортерів, імпортерів, інші суб'єкти господарювання - юридичні
особи), в тому числі і зареєстровані в інших регіонах. В. Платники податків, що належать до природних державних
монополій, а також великі підприємства, що перебувають під
контролем або у власності держави. Даний підрозділ плану-графіка розподіляється на дві групи: I група - основні підприємства, що належать до природних
державних монополій, а також великі підприємства, що перебувають
під контролем або у власності держави; II група - найбільші контрагенти, через які здійснюються
товарно-грошові операції (включаючи посередницькі структури,
експортерів, імпортерів, інші суб'єкти господарювання - юридичні
особи), в тому числі і в інших регіонах. Г. Платники податків, що використовуються з метою мінімізації
податкових платежів інших суб'єктів господарювання та при великих
обсягах здійснених операцій мають низький рівень сплати податків
до бюджету, відображають відсутність власних основних засобів та
незначну чисельність найманих працівників. Д. Платники податків, які відбираються автоматизованою
системою за наперед визначеними критеріями, такими, як суми
задекларованих валових доходів, відхилення від середньо-галузевого
значення показника співвідношення сум сплачених до бюджету
податків із задекларованими обсягами здійсненої діяльності,
термін, що минув від дати останньої перевірки, декларування сум
відшкодування ПДВ із бюджету та інші. Формування даного підрозділу плану-графіка здійснюється на
районному рівні за допомогою автоматизованої системи відбору
платників податків, яка проводить визначення першочерговості
організації перевірок. Оцінка показників діяльності суб'єкта
господарювання здійснюється з застосуванням математичних моделей
визначення податкових ризиків з розподілом платників за
першочерговістю для включення до плану-графіка. Відбір факторів для обрахунку за допомогою вказаної
математичної моделі повинен забезпечити зменшення кількості
проведення перевірок платників податків, що мають високий рівень
сплати податків до бюджету, поступового скорочення перевірок
суб'єктів господарювання малого та середнього бізнесу. Формування даного розділу з використанням зазначеної
автоматизованої системи здійснюється після введення такої системи
в промислову експлуатацію. До введення системи в експлуатацію
відбір платників податків здійснюється за результатами роботи
інформаційно-аналітичних підрозділів на основі аналізу основних
показників, що характеризують діяльність суб'єктів господарювання,
а також з урахуванням стратегічних напрямів, визначених ДПА
України. { Абзац розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державної податкової адміністрації N 528 ( v0528225-07 ) від
06.09.2007 } У кожній із зазначених груп/підгруп розподіл суб'єктів
господарювання - юридичних осіб проводиться за такими класами: великі підприємства; середні; малі. Згідно зі ст. 63 Господарського кодексу України ( 436-15 )
малими (незалежно від форми власності) визнаються підприємства, в
яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний
(фінансовий) рік не перевищує п'ятдесяти осіб, а обсяг валового
доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не
перевищує суми, еквівалентної п'ятистам тисячам євро за
середньорічним курсом Національного банку України щодо гривні. Великими підприємствами визнаються підприємства, в яких
середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік
перевищує тисячу осіб, а обсяг валового доходу від реалізації
продукції (робіт, послуг) за рік перевищує суму, еквівалентну
п'яти мільйонам євро за середньорічним курсом Національного банку
України щодо гривні. Усі інші підприємства визнаються середніми. При плануванні на I квартал наступного року враховуються
показники за результатами діяльності підприємств за 9 місяців
поточного року плюс очікуваний показник за IV квартал поточного
року.
Розділ II. Планові виїзні перевірки фінансово-господарської
діяльності банківських та інших фінансових установ, у т.ч. тих,
які перебувають на обліку в СДПІ ВПП (відповідальні: підрозділи
контролю за фінансовими установами та операціями у сфері ЗЕД) Розділ II поділяється на підрозділи: I. Банківські установи. II. Страхові установи. III. Торговці цінними паперами. IV. Інші фінансові установи. При складанні плану одночасно з юридичними особами
обов'язково повинні бути заплановані всі наявні філії (незалежно
від форми сплати податку на прибуток та часу реєстрації
новоствореної філії). 1. Банківські установи, відібрані до I підрозділу, повинні
бути згруповані таким чином: 1. Юридичні особи. 2. Філії. Група "Юридичні особи", у свою чергу, розподіляється
відповідно на I та II класи: 1.1. Банківські установи I класу - із річним обсягом валових
доходів не менше 200 млн. гривень; 1.2. Банківські установи II класу - із річним обсягом валових
доходів менше 200 млн. гривень. При плануванні на I квартал використовувати інформацію про
вказані вище показники, які за 9 місяців року, що передує
плануванню, перевищують 150 млн.грн. (для банківських установ
I класу) та менші за 150 млн.грн. (для банківських установ
II класу). При плануванні на II, III та IV квартали використовувати
інформацію про вказані вище показники станом на початок року. Інші фінансові установи, відібрані до
II, III, IV підрозділів, повинні бути згруповані таким чином: 1. Юридичні особи. 2. Філії. Група "Юридичні особи" зазначених підрозділів, у свою чергу,
розподіляється на такі класи: великі, середні та малі
підприємства. План перевірок по розділу II складається аналогічно до плану
по підрозділу А розділу I. У разі якщо банківські та інші фінансові установи, відібрані
до II розділу, підпадають за критеріями до однієї з груп
підрозділу А, проведення перевірок таких установ проводиться у
строки, визначені для підрозділу А.
Розділ III. Планові виїзні перевірки суб'єктів
господарювання - фізичних осіб (відповідальні: підрозділи
оподаткування фізичних осіб) Підрозділам оподаткування фізичних осіб перш за все необхідно
подати до підрозділів контрольно-перевірочної роботи пропозиції
щодо включення до плану виїзних перевірок фінансово-господарської
діяльності платників податків - юридичних осіб, які необхідно
перевірити в кварталі, що планується, з питань правильності
нарахування та своєчасності перерахування податку з доходів
фізичних осіб і з інших питань, які входять до компетенції
Департаменту оподаткування фізичних осіб. При поданні пропозицій до підрозділів контрольно-перевірочної
роботи щодо включення юридичних осіб (по доходу з фізичних осіб та
з інших питань) до плану виїзних перевірок слід зазначити, що
першочерговим перевіркам підлягають підприємства та організації,
які мають широкі можливості щодо виплати додаткових та специфічних
видів доходів (комерційні банки, страхові компанії, акціонерні
товариства та суб'єкти господарювання, які безпосередньо пов'язані
з організацією масових концертних видовищ, здійснюють концертну та
спортивну діяльність, а також проводять різного роду розіграші
лотерей, призів, подарунків тощо). На підставі аналізу форми N 15, затвердженої наказом ДПА
України від 18.07.2005 N 276 ( z0843-05 ) "Про затвердження
Інструкції про порядок ведення органами державної податкової
служби оперативного обліку платежів до бюджету, контроль за
справлянням яких здійснюється органами державної податкової служби
України", та податкових розрахунків за формою N 1ДФ, затверджена
наказом ДПА України від 29.09.2003 N 451 ( z0960-03 ) "Про
затвердження форми податкового розрахунку сум доходу, нарахованого
(сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них
податку (ф. N 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими
агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого
(сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них
податку", здійснюється відбір підприємств, які протягом двох
останніх років нерівномірно перераховували податок з доходів
фізичних осіб або не перераховували його взагалі, використовуючи
при цьому Автоматизовану систему роботи з податковими ризиками
першого рівня (АС). Крім цього, при організації роботи з планування перевірок
фізичних осіб для проведення виїзних перевірок слід визначитися з
класами платників податків, зокрема: юридичні особи всіх форм власності (враховуючи план виїзних
перевірок юридичних осіб); фізичні особи - суб'єкти господарювання в залежності від
валового доходу та платники єдиного податку, зареєстровані як
платники ПДВ. Критерієм розподілу платників - фізичних осіб на групи та
підгрупи є дані Декларації про отримані доходи (від
підприємницької діяльності, інші доходи громадян - код бюджетної
класифікації 11010200), Звіту суб'єкта малого підприємництва -
фізичної особи та дані податкових декларацій з податку на додану
вартість за минулий рік. Група 1. Крупні платники податків (валовий дохід або обсяги
реалізації з ПДВ понад 500 тис.грн.): 1. декларують нульові значення річного чистого доходу або
зобов'язання з ПДВ; 2. декларують позитивні суми річного чистого доходу або
зобов'язання з ПДВ. Група 2. Середні платники податків (валовий дохід або обсяги
реалізації з ПДВ від 50 до 500 тис.грн.): 1. декларують нульові значення річного чистого доходу; 2. сума річного чистого доходу яких складає 50 тис.грн. і
більше; 3. сума річного чистого доходу яких складає менше
50 тис.грн.; 4. платники єдиного податку, зареєстровані як платники ПДВ,
що не потрапили до групи 1. Група 3. Малі платники податків (валовий дохід або обсяги
реалізації з ПДВ до 50 тис.грн.): 1. декларують нульові значення річного чистого доходу; 2. сума річного чистого доходу яких складає 10 тис.грн. і
більше; 3. сума річного чистого доходу яких складає менше
10 тис.грн.; 4. платники єдиного податку, зареєстровані як платники ПДВ,
що не потрапили до груп 1, 2. У разі включення до розділів II-III плану-графіка платників
податків, які мають фінансово-господарські відносини з платниками
податків з великими валовими доходами, остаточне рішення
виноситься за розділом I плану-графіка.
4. Відбір суб'єктів господарювання для перевірки
Порядок відбору до плану перевірок суб'єктів

господарювання - юридичних осіб
До плану перевірок відбираються підприємства, що ведуть
фінансово-господарську діяльність, повинні сплачувати податки та в
АРМі "Облік платників" мають такі ознаки стану платника: 0 - діючий платник. Первинний відбір платників податків, що відносяться до
групи I підрозділів А, Б, В, Г та належать до визначених
фінансово-промислових груп та галузей економіки відповідно до
стратегічного плану, здійснюється на рівні ДПА України. Сформований перелік направляється до ДПА в Автономній
Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі для аналізу та
визначення платників податків для включення до плану-графіка. Направлення даної інформації до ДПА в Автономній Республіці
Крим, областях, мм. Києві та Севастополі здійснюється в термін за
45 днів до початку кварталу, на який складається план-графік.
{ Абзац шостий розділу 4 вилучено на підставі Наказу
Державної податкової адміністрації N 528 ( v0528225-07 ) від
06.09.2007 }
Доповнені таким чином переліки підприємств I групи
підприємствами II групи направляються до ДПА України, де
проводиться їх аналіз, коригування та групування в розрізі
регіонів. Направлення цієї інформації до ДПА України здійснюється в
термін за 30 днів до початку кварталу, на який складається
план-графік.
{ Абзац дев'ятий розділу 4 вилучено на підставі Наказу
Державної податкової адміністрації N 528 ( v0528225-07 ) від
06.09.2007 }
Направлення цієї інформації до ДПА в Автономній Республіці
Крим, областях, мм. Києві та Севастополі здійснюється в термін за
20 днів до початку кварталу, на який складається план-графік.
{ Абзац одинадцятий розділу 4 вилучено на підставі Наказу
Державної податкової адміністрації N 528 ( v0528225-07 ) від
06.09.2007 }
При відборі підприємств до підрозділів А, Б, В та Г необхідно
провести інвентаризацію структурних підрозділів, дочірніх
підприємств, що складають інфраструктуру платників податків -
головних підприємств, та повідомити державні податкові органи, на
обліку яких знаходяться вказані підрозділи, для включення їх до
плану-графіка у періоди, на які заплановані перевірки головних
підприємств. Формування підрозділу Д розділу I плану-графіка здійснюється
за допомогою автоматизованої системи, яка проводить відбір
платників для можливого включення до плану-графіка та визначає
рівень ризику та відповідно першочерговість організації перевірок. Відбір суб'єктів господарювання до перевірки здійснюється
виключно з реєстру, сформованого за допомогою зазначеної
автоматизованої системи. Формування зазначених реєстрів здійснюється за допомогою АІС
"Облік податків і платежів". Версія програмного забезпечення, яка
забезпечує формування плану-графіка на черговий квартал за
критеріями відбору, а також для визначення рівня ризику суб'єкта
господарювання, надсилається ДПА в Автономній Республіці Крим,
областях, мм. Києві та Севастополі за 40 днів до початку кварталу,
на який складається план-графік. Алгоритми оцінки показників діяльності підприємства
розробляються з застосуванням математичних моделей визначення
податкових ризиків, розподілу платників за першочерговістю для
включення до плану-графіка та встановлюються Порядком оцінки
показників діяльності суб'єктів господарювання для розподілу
платників податків за категоріями уваги ( va430225-06 ),
затвердженим наказом ДПА України від 24.07.2006 N 430
( v0430225-06 ). Перелік критеріїв, за якими буде здійснюватись оцінка
діяльності платників податків та відбір до плану-графіка на
черговий квартал, передається Департаментом аудиту юридичних осіб
Департаменту інформатизації процесів оподаткування для внесення
відповідних змін до програмного забезпечення за 60 днів до початку
кварталу, на який складається план-графік. При цьому одним із
критеріїв відбору повинна бути приналежність суб'єкта
господарювання до фінансово-промислових груп та галузей економіки,
визначених стратегічним планом ДПА України. Формування підрозділу Д з використанням зазначеної
автоматизованої системи здійснюється після введення такої системи
в промислову експлуатацію. До введення системи в експлуатацію
відбір платників податків здійснюється за результатами роботи
інформаційно-аналітичних підрозділів районних податкових інспекцій
на основі аналізу основних показників, що характеризують
діяльність суб'єктів господарювання, а також з урахуванням
стратегічних напрямів, визначених ДПА України. Крім того, підставами для включення тих чи інших платників
податків до плану-графіка можуть бути подання інших структурних
підрозділів, в яких в обов'язковому порядку чітко зазначаються
підстави щодо необхідності проведення такої перевірки із
зазначенням наявних фактів порушення податкового законодавства,
схем мінімізації та ухилення, що використовувались таким платником
податків, та можливих втрат бюджету внаслідок несплачених
податків. { Абзац дев'ятнадцятий розділу 4 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 528
( v0528225-07 ) від 06.09.2007 } Критеріями для відбору платників податків до плану-графіка
можуть бути: 1) приналежність до галузей економіки, визначених
стратегічними напрямами ДПА України; 2) мають рівень податкового навантаження з податку на
прибуток або з ПДВ менше середньогалузевого значення, а при
неможливості його визначення рівень податкового навантаження менше
1 відсотка. Податкове навантаження з податку на прибуток визначається за
формулою:
сума нарахованого податку на прибуток

(дані гр. 12 Декларації з податку на прибуток)
П.н. = ________________________________________________ х 100%

сума валового доходу (дані гр. 3 Декларації

з податку на прибуток)
При цьому сума нарахованого податку на прибуток на I квартал
визначається за даними гр. 12 Декларації з податку на прибуток
( z0271-03 ) за 9 місяців року, що передує року, на який
проводиться планування, а для II, III, IV кварталів - за даними
гр. 12 Декларації з податку на прибуток за рік, який передує року,
на який проводиться планування. Сума валових доходів визначається на I квартал за даними
гр. 3 Декларації з податку на прибуток ( z0271-03 ) за 9 місяців
року, що передує року, на який проводиться планування, а для
II, III, IV кварталів - за даними гр. 3 Декларації з податку на
прибуток за рік, що передує року, на квартал якого проводиться
планування). Податкове навантаження з податку на додану вартість
визначається за формулою:
сума нарахованого ПДВ

(дані рядка 20 Декларації з ПДВ)

П.н.н. = __________________________________ х 100%

загальний обсяг поставки

(дані рядка 5 Декларації з ПДВ)
При цьому сума нарахованого ПДВ визначається як сумарне
значення рядка 20 Декларації з ПДВ ( za224-08 ) за попередні шість
звітних місяців (або два квартали для платників, що подають
звітність поквартально), що передують кварталу, протягом якого
здійснюється складання плану-графіка. Сума загального обсягу поставки визначається як сумарне
значення рядка 5 Декларації з ПДВ ( za224-08 ) за попередні шість
звітних місяців (або два квартали для платників, що подають
звітність поквартально), що передують кварталу, протягом якого
здійснюється складання плану-графіка. 3) здійснюють сумнівні або значні фінансово-господарські
операції; 4) мають суми до відшкодування ПДВ за попередній рік більші
ніж 5 млн.гривень; 5) постійно декларують від'ємне значення суми податкових
зобов'язань по ПДВ; 6) мали стосунки з сумнівними фірмами; 7) мають значні обсяги податкових пільг; 8) отримано інформацію від підрозділів податкової міліції про
ухилення суб'єкта господарювання від оподаткування та (або) від
своєчасного погашення податкового боргу; 9) отримано інформацію від підрозділів боротьби з відмиванням
доходів, одержаних злочинним шляхом, про надходження узагальнених
матеріалів від Держфінмоніторингу України; 10) інші показники, що характеризують діяльність суб'єкта
господарювання або свідчать про можливість заниження податкових
зобов'язань.
Порядок відбору до плану перевірок фінансових установ
До плану перевірок відбираються фінансові установи, що ведуть
фінансово-господарську діяльність, повинні сплачувати податки та в
АРМі "Облік платників" мають такі ознаки стану платника: 0 - діючий платник. Первинний відбір фінансових установ здійснюється на рівні ДПА
України. Сформований перелік направляється до ДПА в Автономній
Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі для аналізу та
визначення платників податків для включення до плану-графіка.
{ Абзац третій підрозділу "Порядок відбору до плану перевірок
фінансових установ" розділу 4 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державної податкової адміністрації N 528 ( v0528225-07 )
від 06.09.2007 } Поряд з цим, за наслідками роботи інформаційно-аналітичних
підрозділів та іншої інформації, актів перевірок фінансових
установ минулих років визначаються суб'єкти господарювання -
найбільші контрагенти, через які здійснюються грошові операції, в
тому числі і ті, які знаходяться на обліку в інших органах ДПС. Проаналізований перелік фінансових установ та перелік
визначених суб'єктів господарювання - найбільших контрагентів
направляється до ДПА України, де проводиться їх аналіз,
коригування, групування в розрізі регіонів та надання пропозицій
щодо включення до I та III розділів плану.
{ Абзац шостий підрозділу "Порядок відбору до плану перевірок
фінансових установ" розділу 4 вилучено на підставі Наказу
Державної податкової адміністрації N 528 ( v0528225-07 ) від
06.09.2007 }
Уточнений перелік фінансових установ направляється до ДПА в
Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі для
включення до проекту плану-графіка. Відібрані таким чином фінансові установи підлягають
обов'язковому включенню до плану-графіка.
{ Абзац дев'ятий підрозділу "Порядок відбору до плану
перевірок фінансових установ" розділу 4 вилучено на підставі
Наказу Державної податкової адміністрації N 528 ( v0528225-07 )
від 06.09.2007 }
При відборі фінансових установ необхідно провести
інвентаризацію наявних фінансових установ, їх структурних
підрозділів та повідомити державні податкові органи, на обліку
яких знаходяться вказані підрозділи, для включення їх до
плану-графіка у періоди, на які заплановані перевірки фінансових
установ - юридичних осіб. Основою відбору банківських установ є: 1. перелік підприємств, визначений за первинним відбором
платників податків, що відносяться до групи I підрозділів А, Б, В,
Г; 2. наявність збитків за останній звітний рік; 3. наявність інформації про участь у схемах мінімізації або
ухилення від сплати податків та відтоку валютних коштів за межі
України; 4. декларування банківською установою податкового
навантаження з податку на прибуток менше 1 відсотка. Податкове навантаження з податку на прибуток банківських
установ визначається за формулою:
НСПП

ПНБ = __________,

1 ВД - ВБП
де (ПНБ ) розраховується як співвідношення нарахованої суми

1
податку на прибуток НСПП (графа 12) до валового доходу ВД
(графа 03) без врахування витрат у межах банківських операцій ВБП
(графа 04.1) Декларації з податку на прибуток ( z0271-03 ).податку на прибуток НСПП (графа 12) до валового доходу ВД
(графа 03) без врахування витрат у межах банківських операцій ВБП
(графа 04.1) Декларації з податку на прибуток ( z0271-03 ). Всі сумові показники для розрахунків податкового навантаження
по податку на прибуток банківських установ визначаються: на
I квартал - за даними Декларації з податку на прибуток
( z0271-03 ) за 9 місяців року, на який проводиться планування, а
для II, III, IV кварталу - за даними Декларації з податку на
прибуток за рік, що передує року, на квартал якого проводиться
планування". Основою відбору небанківських фінансових установ є: 1. наявність спільних власників (засновників) у фінансових
установ та запланованих у зазначеному кварталі банків; 2. наявність збитків за останній звітний рік; 3. декларування фінансовою установою податкового навантаження
менше 1 відсотка (для страхових компаній - менше 3 відсотків); 4. залучення кредитною спілкою грошових коштів на депозитні
рахунки без подальшої видачі кредитів членам КС; 5. наявність інформації про участь фінансової установи у
схемах мінімізації або ухилення від сплати податків та відтоку
валютних коштів за межі України; 6. наявність інформації від підрозділів боротьби з
відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, про надходження
узагальнених матеріалів від Держфінмоніторингу України.
Порядок відбору до плану перевірок суб'єктів

господарювання - фізичних осіб
При відборі суб'єктів господарювання - фізичних осіб слід
використовувати інформацію наявних АІС та АРМів органів державної
податкової служби, зокрема: АРМ "Пошук", АРМ "Бест - Звіт", АІС "Облік податків та
платежів", АРМ "Аудит", АРМ "Митниця", АРМ "Касові апарати",
АІС "Реєстрація платників податків", АІС "Розширений пошук у
схемах, що використовуються суб'єктами господарювання з метою
мінімізації об'єктів оподаткування та ухилення від сплати
податків"; дані органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та
суб'єктів господарювання, які свідчать про отримання доходів та
здійснення фізичними особами фінансово-господарської діяльності; інша інформація, отримана з зовнішніх та внутрішніх джерел. Крім того, при формуванні плану першочергово повинні бути
включені до перевірок громадяни-підприємці, які: отримали валовий дохід за попередній рік та/або у звітному
році на час складання плану-графіка більш ніж 10 млн.грн.; мають рівень податкового навантаження менше 0,48 відсотка. При цьому податкове навантаження визначається за формулою:
середньомісячна сума податку з доходів фізичних

осіб, яка підлягає сплаті за результатами

здійснення господарської діяльності за період

з початку року до останнього звітного періоду

або за попередній календарний рік

(в залежності від того, в якому періоді

податкове навантаження менше, ніж критерій

відбору), який передує складанню

плану-графіка
П.н. = ________________________________________________ х 100

відсотків

середньомісячний валовий дохід, отриманий від

здійснення господарської діяльності за період

з початку року до останнього звітного періоду

(в залежності від того, в якому періоді

податкове навантаження менше, ніж критерій

відбору), який передує складанню плану-графіка;
використовують найману працю (кількість працюючих більше
5 чол.); мають декілька стаціонарних об'єктів торгівлі або пунктів
надання послуг, проте декларують доходи з нульовим значенням та
сплачують незначні суми податків; здійснюють сумнівні або значні фінансово-господарські
операції; у схемі фінансових взаємовідносин виступає суб'єкт
господарювання - фізична особа та підприємство, керівником або
засновником якого є такий підприємець; надали декларації про отримані доходи з нульовим значенням; займаються зовнішньоекономічною діяльністю; мають суми до відшкодування ПДВ за попередній рік більш ніж
5 тис. гривень; постійно декларують від'ємне значення суми податкових
зобов'язань по ПДВ; мають від'ємне значення відхилення (у два та більше разів)
між сумою сплачених податків шляхом придбання торгового патенту і
податком, обрахованим з фактично задекларованого доходу; проводять діяльність на ринку паливно-мастильних матеріалів
(код КВЕД 50.5) ( va375202-05 ); проводять операції з зерновою продукцією (код КВЕД 51.21)
( va375202-05 ); надають юридичні (код КВЕД 74.11.1) ( va375202-05 ),
транспортні (коди КВЕД 50, 50.2, 60.22) послуги; проводять артистичну та спортивну діяльність, займаються
організацією масових концертних видовищ (код КВЕД 92)
( va375202-05 ); проводять операції з цінними паперами (код КВЕД 67)
( va375202-05 ); проводять операції з рухомим та нерухомим майном (код
КВЕД 70) ( va375202-05 ); проводять виробничу діяльність (відповідно коди КВЕД 05, 15,
15.1, 15.11, 15.12, 15.13, 15.2-15.6, 15.8, 15.9, 17, 18-20, 22,
22.3, 26, 26.1, 28, 36, 36.1, 37, 37.1, 45) ( va375202-05 ); мали стосунки з сумнівними фірмами; втрата податкових пільг; отримано інформацію від підрозділів боротьби з відмиванням
доходів, одержаних злочинним шляхом, про надходження узагальнених
матеріалів від Держфінмоніторингу України; отримано інформацію від підрозділів податкової міліції про
ухилення суб'єкта господарювання - фізичної особи від
оподаткування. Особлива увага має бути приділена тим суб'єктам, у яких
кількість вказаних вище ризиків найбільша та існує можливість для
приховування доходів.
5. Планування фонду робочого часу
Розподіл трудових ресурсів, проведення документальних
перевірок юридичних осіб здійснюється виходячи з наявної штатної
чисельності ревізорів, що здійснюють виїзні перевірки.
Встановлення тривалості перевірок проводиться з урахуванням
максимальної тривалості перевірок, встановленої Законом України
від 4 грудня 1990 року N 509-XII ( 509-12 ) "Про державну
податкову службу в Україні", зі змінами та доповненнями. Мінімальна кількість перевірок суб'єктів господарювання, яка
повинна бути запланована в розділах I та II плану-графіка,
доводиться ДПА України. { Абзац другий розділу 5 в редакції Наказу
Державної податкової адміністрації N 528 ( v0528225-07 ) від
06.09.2007 } Визначення кількості перевірок між ДПІ в межах Автономної
Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя проводиться
регіональними ДПА, виходячи з наявної чисельності підпорядкованих
підрозділів, з урахуванням необхідності організації перевірок
платників податків, віднесених до підрозділів А, Б, В та Г
плану-графіка, із залученням ревізорів ДПА в Автономній Республіці
Крим, областях, мм. Києві та Севастополі або з організацією
перехресних перевірок. При недостатності фонду трудових ресурсів фахівців
спеціалізованих державних податкових інспекцій по роботі з
великими платниками податків для перевірки великих платників
податків створюються робочі групи із залученням спеціалістів
державних податкових адміністрацій у відповідних областях та інших
ДПІ. Розподіл фонду робочого часу, проведення документальних
перевірок суб'єктів господарювання - фізичних осіб необхідно
здійснювати за такою схемою: платники податків, які ввійшли до плану комплексних
документальних перевірок юридичних осіб, тривалість перевірки яких
повинна плануватися індивідуально від 5 робочих днів; тривалість перевірки крупних і середніх платників податків -
фізичних осіб планується згідно з чинним законодавством. При цьому
тривалість перевірки середніх платників податків не повинна
перевищувати 10 робочих днів; малі платники податків: фізичні особи, в тому числі
громадяни-підприємці з сукупним валовим доходом до 50 тис.грн.,
тривалість перевірки яких повинна плануватися до 5 робочих днів. Для розрахунку розподілу планового фонду трудових ресурсів
для проведення документальних перевірок фізичних осіб (додаток 1б)
необхідно розподілити платників податків за такими класами: юридичні особи всіх форм власності (враховуючи план
комплексних документальних перевірок юридичних осіб); фізичні особи - суб'єкти господарювання в залежності від
валового доходу поділяються на групи, зокрема: крупні, середні та
малі платники податків. При цьому слід врахувати те, що фонд робочого часу одного
спеціаліста - 55 робочих днів на квартал (гр. 1 додатка 1б). Плановий фонд трудових ресурсів для проведення комплексних
документальних перевірок підрозділів організації документальних
перевірок фізичних осіб визначається у такому порядку: від загального фонду трудових ресурсів 5 відсотків робочого
фонду планується на проведення навчання, оформлення матеріалів
перевірки та складання звітності, супроводження АРМів, проведення
семінарів; від залишку трудових ресурсів 15 відсотків планується для
проведення позапланових виїзних перевірок платників податків; залишок фонду трудових ресурсів розподіляється для проведення
контрольно-перевірочної роботи платників податків - юридичних осіб
(враховуючи план документальних перевірок юридичних осіб) та
громадян - суб'єктів підприємницької діяльності (крупних,
середніх, малих). При цьому в норми часу проведення перевірок не включається
робочий час на підготовку до перевірки (2 робочих дні) та на
реалізацію матеріалів перевірки (3 робочих дні).
6. Виконання плану-графіка планових виїзних перевірок
Затверджені плани-графіки мають обов'язковий характер для
виконання всіма підрозділами органів державної податкової служби. Початком виконання плану-графіка планових виїзних перевірок
вважається початок проведення перевірки. Заміна об'єктів у планах та зміни термінів перевірок
забороняються, крім наявності об'єктивних обставин (ліквідація,
банкрутство суб'єкта господарювання, припинення його діяльності на
тривалий час, обставини непереборної сили тощо), що визначається
керівником ДПА в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві
та Севастополі чи його заступником за погодженням з ДПА України та
з урахуванням змін у структурі плану, внесених цим Порядком. Зміни до плану перевірок вносяться до АІС "Аудит" після
затвердження. Про внесені зміни інформуються відповідні органи
виконавчої влади (підрозділи ГоловКРУ, Державної митної служби,
Державного казначейства, Пенсійного фонду та фондів соціального
страхування України). Затверджений план-графік є конфіденційною інформацією, тобто
власністю держави (ДСК), не підлягає розголошенню і може
передаватися у визначених чинним законодавством випадках за
рішенням ДПА України.
Додатки:
1. План-графік проведення планових виїзних перевірок
суб'єктів господарювання.
2. Розрахунок розподілу планового фонду трудових ресурсів
проведення документальних перевірок фізичних осіб ДПА.
3. Розподіл фахівців підрозділів оподаткування фізичних осіб,
які не займаються безпосередньо контрольно-перевірочною роботою.
4. План проведення планових виїзних перевірок суб'єктів
господарювання - юридичних осіб.
4а. План проведення планових виїзних перевірок фізичних осіб.
4б. План-графік проведення планових виїзних перевірок
фізичних осіб.
Директор Департаменту
аудиту юридичних осіб О.С.Лавров

Додаток 1

до Методичних рекомендацій

щодо складання плану-графіка

проведення планових виїзних

перевірок суб'єктів

господарювання

ПЛАН-ГРАФІК

проведення планових виїзних перевірок суб'єктів

господарювання на ___ квартал 20__ року

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N |Повна назва | Код | Остання | Скори- | Нара- |Загальна| Запланована | Планується |Участь інших контролюючих органів | | з/п |підприємства| ЄДРПОУ | комплексна | гований |хована за| сума | комплексна | | | | | чи П.І.Б. |чи іденти-| перевірка | валовий | попе- | спла- | перевірка | | | | | підприємця |фікаційний|--------------| дохід за | редній | чених |---------------+--------------------+----------------------------------| | | (адреса, | номер | Дата |Період,|попередній|рік сума |податків|Місяць |Період,| Кіль- |люд.| Три- |Митна |КРУ| Пен- | Фонд | Дер- | | | місце | |прове-| що | рік для | податку |за попе-|початку| за | кість | / |валість|служба| |сійний|соціаль-| жавне | | |знаходження)| |дення | пере- |суб'єктів | на |редній | | який |праців-|днів| пере- | | | фонд | ного | казна-| | | | | |вірявся| 1 та 2 |прибуток/| рік | |прово- | ників | | вірки | | | | стра- |чейство| | | | | | |розділів, |на доходи| | |диться | | |(днів) | | | |хування | | | | | | | |загальний |фізичних | | | пере- | | | | | | | | | | | | | | | оподат- | осіб | | | вірка | | | | | | | | | | | | | | |ковуваний | | | | | | | | | | | | | | | | | | |дохід для | | | | | | | | | | | | | | | | | | |суб'єктів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |3 розділу | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |15 | 16 | 17 | 18 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Розділ 1. План виїзних перевірок фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання - юридичних осіб, у т.ч. тих, які перебувають на | | обліку в СДПІ ВПП | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | А. Платники податків, що належать до складу найбільших національних фінансово-промислових груп, а також суб'єкти господарювання, пов'язані з ними | | через здійснення фінансово-господарської діяльності | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | I група - основні підприємства | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 |Великі підприємства | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | |всього за | | | | | | | | | | | | | | | | | | |класом | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 1.2 |Середні підприємства | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | |всього за | | | | | | | | | | | | | | | | | | |класом | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 1.3 |Малі підприємства | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | |всього за | | | | | | | | | | | | | | | | | | |класом | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+--------+-------| | |Всього по групі | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------| | 2 | II група - найбільші контрагенти, через які здійснюються товарно-грошові операції (включаючи посередницькі структури, експортерів, | | | | імпортерів, інші суб'єкти господарювання - юридичні особи), в тому числі і зареєстровані в інших регіонах | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------| | 2.1 |Великі підприємства | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | |всього за | | | | | | | | | | | | | | | | | | |класом | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 2.2 |Середні підприємства | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | |всього за | | | | | | | | | | | | | | | | | | |класом | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 2.3 |Малі підприємства | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | |всього за | | | | | | | | | | | | | | | | | | |класом | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+--------+-------| | |Всього по групі | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+--------+-------| | |Всього по підрозділу А | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Б. Платники податків, що належать транснаціональним корпораціям та іноземним компаніям або перебувають під їх контролем | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | I група - основні підприємства | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 |Великі підприємства | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | |всього за | | | | | | | | | | | | | | | | | | |класом | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 1.2 |Середні підприємства | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | |всього за | | | | | | | | | | | | | | | | | | |класом | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 1.3 |Малі підприємства | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | |всього за | | | | | | | | | | | | | | | | | | |класом | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+--------+-------| | |Всього по групі | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------| | 2 | II група - найбільші контрагенти, через які здійснюються товарно-грошові операції (включаючи посередницькі структури, експортерів, | | | | імпортерів, інші суб'єкти господарювання - юридичні особи), в тому числі і зареєстровані в інших регіонах | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------| | 2.1 |Великі підприємства | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | |всього за | | | | | | | | | | | | | | | | | | |класом | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 2.2 |Середні підприємства | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | |всього за | | | | | | | | | | | | | | | | | | |класом | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 2.3 |Малі підприємства | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | |всього за | | | | | | | | | | | | | | | | | | |класом | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+--------+-------| | |Всього по групі | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+--------+-------| | |Всього по підрозділу Б | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | В. Платники податків, що належать до природних державних монополій, а також великі підприємства, що перебувають під контролем або у власності | | держави | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | I група - основні підприємства | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 |Великі підприємства | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | |всього за | | | | | | | | | | | | | | | | | | |класом | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 1.2 |Середні підприємства | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | |всього за | | | | | | | | | | | | | | | | | | |класом | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 1.3 |Малі підприємства | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | |всього за | | | | | | | | | | | | | | | | | | |класом | | | | | | | | | | | | | | | | ||-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+--------+-------| | |Всього по групі | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------| | 2 | II група - найбільші контрагенти, через які здійснюються товарно-грошові операції (включаючи посередницькі структури, експортерів, | | | | імпортерів, інші суб'єкти господарювання - юридичні особи), в тому числі і зареєстровані в інших регіонах | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------| | 2.1 |Великі підприємства | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | |всього за | | | | | | | | | | | | | | | | | | |класом | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 2.2 |Середні підприємства | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | |всього за | | | | | | | | | | | | | | | | | | |класом | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 2.3 |Малі підприємства | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | |всього за | | | | | | | | | | | | | | | | | | |класом | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+--------+-------| | |Всього по групі | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+--------+-------| | |Всього по підрозділу В | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Г. Платники податків, створені з метою мінімізації податкових платежів інших суб'єктів господарювання та при великих обсягах здійснених | | | операцій мають низький рівень сплати податків до бюджету | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Великі підприємства | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | |всього за | | | | | | | | | | | | | | | | | | |класом | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 2 |Середні підприємства | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | |всього за | | | | | | | | | | | | | | | | | | |класом | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 3 |Малі підприємства | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | |всього за | | | | | | | | | | | | | | | | | | |класом | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | |Всього по підрозділу Г | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Д. Інші, які відбираються автоматизованою системою та не ввійшли до підрозділів А, Б, В та Г | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Великі підприємства | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | |всього за | | | | | | | | | | | | | | | | | | |класом | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 2 |Середні підприємства | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | |всього за | | | | | | | | | | | | | | | | | | |класом | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 3 |Малі підприємства | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | |всього за | | | | | | | | | | | | | | | | | | |класом | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | |Всього по підрозділу Д | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | |Всього по розділу I | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Розділ 2. План комплексних документальних виїзних перевірок фінансово-господарської діяльності банківських та інших фінансових установ, у т.ч. тих, | | які перебувають на обліку в СДПІ ВПП | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1 | I. Банківські установи | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1.1 | Юридичні особи | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.1.1.1|Банки | | | | | | | | | | | | | | | | | | |I категорії | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | |всього за | | | | | | | | | | | | | | | | | | |класом | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| |2.1.1.2|Банки | | | | | | | | | | | | | | | | | | |II категорії| | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | |всього за | | | | | | | | | | | | | | | | | | |класом | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+--------+-------| | |Всього по групі | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1.2 | Філії | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | |всього по | | | | | | | | | | | | | | | | | | |групі | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | |Всього по підрозділу | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.2 | II. Страхові установи | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.2.1 | Юридичні особи | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.2.1.1|Великі підприємства | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | |всього за | | | | | | | | | | | | | | | | | | |класом | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| |2.2.1.2|Середні підприємства | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | |всього за | | | | | | | | | | | | | | | | | | |класом | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| |2.2.1.3|Малі підприємства | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | |всього за | | | | | | | | | | | | | | | | | | |класом | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+--------+-------| | |Всього по групі | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.2.2 | Філії | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+--------+-------| | |Всього по групі | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+--------+-------| | |Всього по підрозділу | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.3 | III. Торговці цінними паперами | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.3.1 | Юридичні особи | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.3.1.1|Великі підприємства | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | |всього за | | | | | | | | | | | | | | | | | | |класом | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| |2.3.1.2|Середні підприємства | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | |всього за | | | | | | | | | | | | | | | | | | |класом | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| |2.3.1.3|Малі підприємства | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | |всього за | | | | | | | | | | | | | | | | | | |класом | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+--------+-------| | |всього по групі | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.3.2 | Філії | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+--------+-------| | |Всього по групі | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+--------+-------| | |Всього по підрозділу | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.4 | IV. Інші фінансові установи | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.4.1 | Юридичні особи | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.4.1.1|Великі підприємства | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | |всього за | | | | | | | | | | | | | | | | | | |класом | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| |2.4.1.2|Середні підприємства | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | |всього за | | | | | | | | | | | | | | | | | | |класом | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| |2.4.1.3|Малі підприємства | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | |всього за | | | | | | | | | | | | | | | | | | |класом | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+--------+-------| | |Всього по групі | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.4.2 | Філії | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+--------+-------| | |Всього по групі | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+--------+-------| | |Всього по підрозділу | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | |Всього по розділу II | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Розділ 3. План комплексних документальних виїзних перевірок фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання - фізичних осіб | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. |Крупні платники (валовий дохід понад | | | | | | | | | | | | | | | |500 тис.грн.) | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 1.1 |які декларують нульові значення | | | | | | | | | | | | | | | |річного чистого доходу | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | |всього по | | | | | | | | | | | | | | | | | | |підгрупі | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 1.2 |які декларують позитивні суми річного | | | | | | | | | | | | | | | |чистого доходу | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | |всього по | | | | | | | | | | | | | | | | | | |підгрупі | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | |всього по групі крупних | | | | | | | | | | | | | | | | |платників | | | | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 2. |Середні платники (валовий дохід від 50 до 500 тис.грн.) | | | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 2.1 |які декларують нульові значення | | | | | | | | | | | | | | | |річного чистого доходу | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | |всього по | | | | | | | | | | | | | | | | | | |підгрупі | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 2.2 |сума річного чистого доходу яких складає | | | | | | | | | | | | | | |50 тис.грн. і більше | | | | | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | |всього по | | | | | | | | | | | | | | | | | | |підгрупі | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 2.3 |сума річного чистого доходу яких складає менше | | | | | | | | | | | | | | |50 тис.грн. | | | | | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | |всього по | | | | | | | | | | | | | | | | | | |підгрупі | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 2.4 |платники єдиного податку, зареєстровані як | | | | | | | | | | | | | | |платники ПДВ | | | | | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | |всього по | | | | | | | | | | | | | | | | | | |підгрупі | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | |всього по групі середніх | | | | | | | | | | | | | | | | |платників | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+-----------------------| | 3. |Малі платники (валовий дохід до | | | | | | | | | | | | | |50 тис.грн.) | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+-----------------------| | 3.1 |які декларують нульові значення | | | | | | | | | | | | | | | |річного чистого доходу | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | |всього по | | | | | | | | | | | | | | | | | | |підгрупі | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 3.2 |сума річного чистого доходу яких складає | | | | | | | | | | | | | | |10 тис.грн. і більше | | | | | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | |всього по | | | | | | | | | | | | | | | | | | |підгрупі | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 3.3 |сума річного чистого доходу яких складає менше | | | | | | | | | | | | | | |10 тис.грн. | | | | | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | |всього по | | | | | | | | | | | | | | | | | | |підгрупі | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 3.4 |платники єдиного податку, зареєстровані як | | | | | | | | | | | | | | |платники ПДВ | | | | | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------+----------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | |всього по | | | | | | | | | | | | | | | | | | |підгрупі | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+-------+----+-------+------+---+------+--------+-------| | |всього по групі малих | | | | | | | | | | | | | | | | |платників | | | | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---+------+--------+-------| | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---+------+--------+-------| | |Всього по розділу III | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 2

до Методичних рекомендацій

щодо складання плану-графіка

проведення планових виїзних

перевірок суб'єктів

господарювання

РОЗРАХУНОК

розподілу планового фонду трудових ресурсів

для проведення документальних перевірок

фізичних осіб ДПА

на ___ квартал 200_ року

------------------------------------------------------------------ |1 |Штатна чисельність аудиторів станом на року (люд.) | | |--+--------------------------------------------------------+----| |2 |Штатна чисельність аудиторів, що безпосередньо | | | |здійснюють перевірку, станом на 01.09.2005 (люд.) | | | |(р. 1 - додаток 2) | | |--+--------------------------------------------------------+----| |3 |Загальний фонд трудових ресурсів аудиторів в ДПА |0,00| | |(люд./днів) (р. 2 * 55) | | |--+--------------------------------------------------------+----| |4 |Від загального фонду трудових ресурсів аудиту для |0,00| | |проведення навчання, оформлення матеріалів перевірок | | | |(люд./днів) р. 3 * 5% | | |--+--------------------------------------------------------+----| |5 |Від залишку ресурсів аудиту для проведення позапланових |0,00| | |виїзних перевірок (люд./днів) (р. 3 - р. 4) х 15% | | |--+--------------------------------------------------------+----| |6 |Фонд трудових ресурсів для проведення планових виїзних |0,00| | |перевірок (люд./днів) (р. 3 - р. 4 - р. 5) та (р. 7 + | | | |+ р. 8 + р. 9 + р. 10) | | |--+--------------------------------------------------------+----| |7 |Фонд трудових ресурсів для проведення перевірок | | | |платників податків юридичних осіб (люд./днів) | | |--+--------------------------------------------------------+----| |8 |Фонд трудових ресурсів для проведення перевірок крупних | | | |платників податків (люд./днів) | | |--+--------------------------------------------------------+----| |9 |Фонд трудових ресурсів для проведення перевірок середніх| | | |платників податків (люд./днів) | | |--+--------------------------------------------------------+----| |10|Фонд трудових ресурсів для проведення перевірок малих | | | |платників податків (люд./днів) | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 3

до Методичних рекомендацій

щодо складання плану-графіка

проведення планових виїзних

перевірок суб'єктів

господарювання

РОЗПОДІЛ

фахівців підрозділів оподаткування фізичних осіб,

що не займаються безпосередньо контрольно-перевірочною

роботою, станом на 01.__.20__ року в розрізі

районів по _________________ області ___ квартал 20__ року

------------------------------------------------------------------ | N | Кількість |Фонд робочого часу|Причини, через які | | з/п |працівників, які не| | працівники не | | | здійснюють | |виконують перевірки| | | перевірки | | (підстава, наказ | | | | | ДПІ, суть наказу, | | | | | займана посада) | |-----+-------------------+------------------+-------------------| | | | | | |-----+-------------------+------------------+-------------------| | | | | | |-----+-------------------+------------------+-------------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Голова ДПА ______________________________________________________
П.І.Б.

Додаток 4

до Методичних рекомендацій

щодо складання плану-графіка

проведення планових виїзних

перевірок суб'єктів

господарювання

ПЛАН

проведення планових виїзних перевірок суб'єктів

господарювання - юридичних осіб

на ___ квартал 200_ року

регіон: УКРАЇНА
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | План-графік | Кількість підприємств по категоріях | Охоплено перевірками, % | |-------------------------+-----------------------------------------------------| | | код | назва розділу, | На обліку | Для перевірки | | | | підрозділу або |--------------------------+--------------------------+--------------------------| | | групи |Всього|Великі|Середні|Малі|Всього|Великі|Середні|Малі|Всього|Великі|Середні|Малі| |-----+-------------------+------+------+-------+----+------+------+-------+----+------+------+-------+----| | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |-----+-------------------+------+------+-------+----+------+------+-------+----+------+------+-------+----| |1101 |(А) Платники | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | |податків, що | | | | | | | | | | | | | | |належать до складу | | | | | | | | | | | | | | |найбільших | | | | | | | | | | | | | | |національних | | | | | | | | | | | | | | |фінансово- | | | | | | | | | | | | | | |промислових груп, а| | | | | | | | | | | | | | |також суб'єкти | | | | | | | | | | | | | | |господарювання, | | | | | | | | | | | | | | |пов'язані з ними | | | | | | | | | | | | | | |через здійснення | | | | | | | | | | | | | | |фінансово- | | | | | | | | | | | | | | |господарської | | | | | | | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------+------+------+-------+----+------+------+-------+----+------+------+-------+----| |1102 |(А) найбільші | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | |контрагенти, через | | | | | | | | | | | | | | |які здійснюються | | | | | | | | | | | | | | |товарно-грошові | | | | | | | | | | | | | | |операції (включаючи| | | | | | | | | | | | | | |посередницькі | | | | | | | | | | | | | | |структури, | | | | | | | | | | | | | | |експортерів, | | | | | | | | | | | | | | |імпортерів, інші | | | | | | | | | | | | | | |суб'єкти | | | | | | | | | | | | | | |господарювання - | | | | | | | | | | | | | | |юридичні особи), в | | | | | | | | | | | | | | |тому числі і | | | | | | | | | | | | | | |зареєстровані в | | | | | | | | | | | | | | |інших регіонах | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------+------+------+-------+----+------+------+-------+----+------+------+-------+----| |1201 |(Б) Платники | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | |податків, що | | | | | | | | | | | | | | |належать | | | | | | | | | | | | | | |транснаціональним | | | | | | | | | | | | | | |корпораціям та | | | | | | | | | | | | | | |іноземним компаніям| | | | | | | | | | | | | | |або перебувають під| | | | | | | | | | | | | | |їх контролем | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------+------+------+-------+----+------+------+-------+----+------+------+-------+----| |1202 |(Б) найбільші | | | | | | | | | | | | | | |контрагенти, через | | | | | | | | | | | | | | |які здійснюються | | | | | | | | | | | | | | |товарно-грошові | | | | | | | | | | | | | | |операції (включаючи| | | | | | | | | | | | | | |посередницькі | | | | | | | | | | | | | | |структури, | | | | | | | | | | | | | | |експортерів, | | | | | | | | | | | | | | |імпортерів, інші | | | | | | | | | | | | | | |суб'єкти | | | | | | | | | | | | | | |господарювання - | | | | | | | | | | | | | | |юридичні особи), в | | | | | | | | | | | | | | |тому числі і | | | | | | | | | | | | | | |зареєстровані в | | | | | | | | | | | | | | |інших регіонах | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------+------+------+-------+----+------+------+-------+----+------+------+-------+----| |1301 |(В) Платники | | | | | | | | | | | | | | |податків, що | | | | | | | | | | | | | | |належать до | | | | | | | | | | | | | | |природних державних| | | | | | | | | | | | | | |монополій, а також | | | | | | | | | | | | | | |великі | | | | | | | | | | | | | | |підприємства, що | | | | | | | | | | | | | | |перебувають під | | | | | | | | | | | | | | |контролем або у | | | | | | | | | | | | | | |власності держави | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------+------+------+-------+----+------+------+-------+----+------+------+-------+----| |1302 |(В) найбільші | | | | | | | | | | | | | | |контрагенти, через | | | | | | | | | | | | | | |які здійснюються | | | | | | | | | | | | | | |товарно-грошові | | | | | | | | | | | | | | |операції (включаючи| | | | | | | | | | | | | | |посередницькі | | | | | | | | | | | | | | |структури, | | | | | | | | | | | | | | |експортерів, | | | | | | | | | | | | | | |імпортерів, інші | | | | | | | | | | | | | | |суб'єкти | | | | | | | | | | | | | | |господарювання - | | | | | | | | | | | | | | |юридичні особи), в | | | | | | | | | | | | | | |тому числі і | | | | | | | | | | | | | | |зареєстровані в | | | | | | | | | | | | | | |інших регіонах | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------+------+------+-------+----+------+------+-------+----+------+------+-------+----| |1401 |(Г) Платники | | | | | | | | | | | | | | |податків, створені | | | | | | | | | | | | | | |з метою мінімізації| | | | | | | | | | | | | | |податкових платежів| | | | | | | | | | | | | | |інших суб'єктів | | | | | | | | | | | | | | |господарювання та | | | | | | | | | | | | | | |при великих обсягах| | | | | | | | | | | | | | |здійснених операцій| | | | | | | | | | | | | | |мають низький | | | | | | | | | | | | | | |рівень сплати | | | | | | | | | | | | | | |податків до бюджету| | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------+------+------+-------+----+------+------+-------+----+------+------+-------+----| |1501 |(Д) Інші, які | | | | | | | | | | | | | | |відбираються | | | | | | | | | | | | | | |автоматизованою | | | | | | | | | | | | | | |системою та не | | | | | | | | | | | | | | |ввійшли до | | | | | | | | | | | | | | |підрозділів А, Б, В| | | | | | | | | | | | | | |та Г | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------+------+------+-------+----+------+------+-------+----+------+------+-------+----| |2101 |Банківські | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | |установи - | | | | | | | | | | | | | | |юридичні особи | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------+------+------+-------+----+------+------+-------+----+------+------+-------+----| |2102 |Філії банків | 0 | | | | 0 | | | | | | | | |-----+-------------------+------+------+-------+----+------+------+-------+----+------+------+-------+----| |2201 |Страхові установи | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | |(юридичні особи) | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------+------+------+-------+----+------+------+-------+----+------+------+-------+----| |2202 |Страхові установи | 0 | | | | 0 | 0 | | | | | | | | |(філії) | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------+------+------+-------+----+------+------+-------+----+------+------+-------+----| |2301 |Торговці цінними | 0 | | | | 0 | 0 | | | | | | | | |паперами (юридичні | | | | | | | | | | | | | | |особи) | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------+------+------+-------+----+------+------+-------+----+------+------+-------+----| |2301-|Торговці цінними | | | | | | | | | | | | | | 1 |паперами (філії) | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------+------+------+-------+----+------+------+-------+----+------+------+-------+----| |2401 |інші фінансові | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | |установи (юридичні | | | | | | | | | | | | | | |особи) | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------+------+------+-------+----+------+------+-------+----+------+------+-------+----| |2402 |інші фінансові | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | |установи (філії) | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------+------+------+-------+----+------+------+-------+----+------+------+-------+----| |1000 |Планові виїзні | | | | | | | | | | | | | | |перевірки | | | | | | | | | | | | | | |фінансово- | | | | | | | | | | | | | | |господарської | | | | | | | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | | | | | | | |суб'єктів | | | | | | | | | | | | | | |господарювання, | | | | | | | | | | | | | | |підприємств, які | | | | | | | | | | | | | | |здійснюють | | | | | | | | | | | | | | |зовнішньоекономічну| | | | | | | | | | | | | | |діяльність, в т.ч. | | | | | | | | | | | | | | |які перебувають на | | | | | | | | | | | | | | |обліку в СДПІ ВПП | | | | | | | | | | | | | | |(відповідальні - | | | | | | | | | | | | | | |підрозділи | | | | | | | | | | | | | | |контрольно- | | | | | | | | | | | | | | |перевірочної | | | | | | | | | | | | | | |роботи) | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------+------+------+-------+----+------+------+-------+----+------+------+-------+----| |2000 |Планові виїзні | | | | | | | | | | | | | | |перевірки | | | | | | | | | | | | | | |фінансово- | | | | | | | | | | | | | | |господарської | | | | | | | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | | | | | | | |банківських та | | | | | | | | | | | | | | |інших фінансових | | | | | | | | | | | | | | |установ, в т.ч. | | | | | | | | | | | | | | |тих, які | | | | | | | | | | | | | | |перебувають на | | | | | | | | | | | | | | |обліку в СДПІ ВПП | | | | | | | | | | | | | | |(відповідальні | | | | | | | | | | | | | | |підрозділи контролю| | | | | | | | | | | | | | |за фінансовими | | | | | | | | | | | | | | |установами та | | | | | | | | | | | | | | |операціями у сфері | | | | | | | | | | | | | | |ЗЕД) | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 4а

до Методичних рекомендацій

щодо складання плану-графіка

проведення планових виїзних

перевірок суб'єктів

господарювання

ПЛАН

проведення планових виїзних перевірок

фізичних осіб на ___ квартал 200_ року

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |Код| Назва регіону | Кількість платників по групах | Охоплено перевірками % | |ре-| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |гі-| | на обліку | для перевірки | | |ону| |-----------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------| | | |Юри-|Всього| Крупні | Середні платн. | Малі платн. |Юри- |Всього| Крупні | Середні платн. | Малі платн. |Юри- |Всього| Крупні | Середні платн. | Малі платн. | | | |дич-| по |платники | | |дичні| по |платники | | |дичні| по |платники | | | | | | ні | фіз. |---------+------------------+------------------|особи| фіз. |---------+------------------+------------------|особи| фіз. |---------+------------------+------------------| | | |осо-|особах| ЧД |ЧД >|ЧД| ЧД |ЧД |ЧД| ЧД |ЧД |ЧД| ЧД |ЧД = | 50 | ний |= | ний | | |= | 50 | ний |= | ний | | |= | 50 | ний |= | ний | | | | | | | |0 | 50 |тис.|пода-|0 |тис.| 10 |пода-| | | | |0 | 50 |тис.|пода-|0 |тис.| 10 |пода-| | | | |0 | 50 |тис.|пода-|0 |тис.| 10 |пода-| | | | | | | | |тис.|грн.| ток | |грн.|тис.| ток | | | | | |тис.|грн.| ток | |грн.|тис.| ток | | | | | |тис |грн.| ток | |грн.|тис.| ток | | | | | | | | |грн.| | | | |грн.| | | | | | |грн.| | | | |грн.| | | | | | |грн.| | | | |грн.| | |---+----------------+----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----+-----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----+-----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |5 | 6 | 7 | 8 |9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |17| 18 | 19 | 20 |21| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |29| 30 | 31 | 32 |33| 34 | 35 | 36 | |---+----------------+----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----+-----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----+-----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----| | 1 |АВТОНОМНА | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |РЕСПУБЛІКА КРИМ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----+-----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----+-----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----| | 2 |ВІННИЦЬКА | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----+-----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----+-----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----| | 3 |ВОЛИНСЬКА | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----+-----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----+-----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----| | 4 |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА| | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----+-----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----+-----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----| | 5 |ДОНЕЦЬКА | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----+-----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----+-----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----| | 6 |ЖИТОМИРСЬКА | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----+-----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----+-----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----| | 7 |ЗАКАРПАТСЬКА | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----+-----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----+-----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----| | 8 |ЗАПОРІЗЬКА | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----+-----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----+-----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----| | 9 |ІВАНО- | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ФРАНКІВСЬКА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----+-----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----+-----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----| | 10|КИЇВСЬКА | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----+-----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----+-----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----| | 11|КІРОВОГРАДСЬКА | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----+-----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----+-----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----| | 12|ЛУГАНСЬКА | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----+-----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----+-----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----| | 13|ЛЬВІВСЬКА | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----+-----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----+-----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----| | 14|МИКОЛАЇВСЬКА | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----+-----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----+-----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----| | 15|ОДЕСЬКА | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----+-----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----+-----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----| | 16|ПОЛТАВСЬКА | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----+-----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----+-----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----| | 17|РІВНЕНСЬКА | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----+-----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----+-----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----| | 18|СУМСЬКА | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----+-----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----+-----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----| | 19|ТЕРНОПІЛЬСЬКА | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----+-----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----+-----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----| | 20|ХАРКІВСЬКА | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----+-----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----+-----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----| | 21|ХЕРСОНСЬКА | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----+-----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----+-----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----| | 22|ХМЕЛЬНИЦЬКА | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----+-----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----+-----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----| | 23|ЧЕРКАСЬКА | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----+-----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----+-----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----| | 24|ЧЕРНІВЕЦЬКА | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----+-----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----+-----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----| | 25|ЧЕРНІГІВСЬКА | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----+-----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----+-----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----| | 26|М. КИЇВ | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----+-----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----+-----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----| | 27|М. СЕВАСТОПОЛЬ | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----+-----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----+-----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----+-----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----+-----+------+----+----+--+----+----+-----+--+----+----+-----| | ВСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 |0 | 0 | 0 | 0 |0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |0 | 0 | 0 | 0 |0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 4б

до Методичних рекомендацій

щодо складання плану-графіка

проведення планових виїзних

перевірок суб'єктів

господарювання

ПЛАН-ГРАФІК

проведення планових виїзних перевірок фізичних осіб

регіон: УКРАЇНА
----------------------------------------------------------------------------- | Місяць | Крупні | Середні платники - Ф/О | Малі платники - Ф/О | | початку | платники -| | | |перевірки| Ф/О | | | |(відносно|-----------+--------------------------+--------------------------| | до |ЧД|ЧД|Разом|ЧД| ЧД |ЧД | |= | 50 |податок| |= |податок| | | |0 |1 | |0 | 50 |тис.| | |0 |тис.| 10 | | | | | | | | |тис.|грн.| | | |грн.|тис.| | | | | | | | |грн.| | | | | |грн.| | | |---------+--+--+-----+--+----+----+-------+-----+--+----+----+-------+-----| | 1 |2 |3 | 4 |5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10| 11 | 12 | 13 | 14 | |---------+--+--+-----+--+----+----+-------+-----+--+----+----+-------+-----| | 1 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | |---------+--+--+-----+--+----+----+-------+-----+--+----+----+-------+-----| | 2 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | |---------+--+--+-----+--+----+----+-------+-----+--+----+----+-------+-----| | 3 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | |---------+--+--+-----+--+----+----+-------+-----+--+----+----+-------+-----| |Всього: |0 |0 | 0 |0 | 0 | 0 | 0 | 0 |0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -----------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: