open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
10.10.2008 N 445

Про затвердження Положення

про технічний комітет стандартизації

"Світлопрозорі конструкції"

та проведення реєстрації технічних

комітетів стандартизації

Відповідно до Закону України від 17.05.2001 N 2408-III
( 2408-14 ) "Про стандартизацію" і Типового положення про
технічний комітет стандартизації, затвердженого наказом
Держспоживстандарту України від 20.05.2002 N 298 ( z0578-02 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.07.2002 за
N 578/6866, та на виконання п. 6.1 наказу Міністерства від
18.07.2008 N 334 ( v0334609-08 ) Н А К А З У Ю:
1. Надати технічному комітету стандартизації "Світлопрозорі
конструкції" реєстраційний номер 300 (ТК 300).
2. Затвердити Положення про технічний комітет стандартизації
"Світлопрозорі конструкції" (додається).
3. Управлінню технічного регулювання у будівництві
(Барзилович Д.В.) забезпечити відповідно до законодавства
реєстрацію технічних комітетів стандартизації сфери будівництва та
промисловості будівельних матеріалів.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Беркуту А.В.
Міністр В.Куйбіда

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінрегіонбуду України

10.10.2008 N 445

ПОЛОЖЕННЯ

про технічний комітет стандартизації

ТК 300 "Світлопрозорі конструкції"

1. Загальні положення
1.1 Положення про технічний комітет стандартизації ТК 300
"Світлопрозорі конструкції" (далі - Положення) встановлює принципи
та порядок створення, структуру, функції та сферу діяльності
технічного комітету стандартизації ТК 300 у національній
стандартизації.
1.2 ТК 300 є суб'єктом національної стандартизації і виконує
функції з розроблення, розгляду та погодження національних
стандартів у сфері виробництва та застосування у будівництві
світлопрозорих конструкцій, з участі у роботі споріднених
технічних комітетів стандартизації міжнародних та регіональних
організацій і формуванні позиції України щодо розроблюваних
нормативних документів цих організацій.
1.3 Організаційне забезпечення діяльності ТК 300 покладається
на його секретаріат. Секретаріат забезпечує діяльність ТК 300
організаційно, технічно та фінансово.
1.4 ТК 300 не може мати на меті одержання прибутку від своєї
діяльності.
1.5 ТК 300 реалізує встановлені завдання державної політики в
закріпленій сфері діяльності та стосовно певних об'єктів
стандартизації.
1.6 ТК 300 діє згідно із законодавством України, керується
нормативно-правовими актами, які поширюються на його діяльність,
стандартами національної системи стандартизації, нормативними та
організаційно-розпорядчими документами Мінрегіонбуду, керівними
документами міжнародних та регіональних організацій
стандартизації, членами яких є Україна, а також цим Положенням.
1.7 При виконанні робіт, пов'язаних з інформацією, що містить
державну таємницю та є власністю держави, посадові особи, які
входять до складу ТК 300, дотримуються вимог чинного законодавства
України щодо захисту державної таємниці.
1.8 ТК 300 під час своєї діяльності повинен забезпечувати
виконання основних принципів державної політики у сфері
стандартизації.
1.9 Відносини ТК 300 з іншими ТК та суб'єктами
господарювання, органами державної влади та громадськими
організаціями регулюються на підставі договорів (контрактів) і
угод про співробітництво, що укладають з організацією, яку
вповноважено на здійснення функцій секретаріату, якщо інше не
передбачене законодавством України.
2. Порядок створення і припинення

діяльності ТК 300
2.1 ТК 300 створений за наказом Мінрегіонбуду з урахуванням
принципу представництва всіх заінтересованих сторін.
2.2 До роботи в ТК 300 залучаються на добровільних засадах
уповноважені представники органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та їх
об'єднань, науково-технічних та інженерних товариств (спілок),
товариств (спілок) споживачів, відповідних громадських
організацій, провідні науковці і фахівці.
2.3 Основними критеріями для прийняття рішення про створення
ТК 300 є: - наявність суспільної потреби щодо виконання робіт із
стандартизації; - спроможність певних суб'єктів стандартизації (членів
ТК 300) виконувати роботи із стандартизації відповідно до
встановлених вимог; - відповідність сфери діяльності ТК 300 та об'єктів
стандартизації діяльності міжнародних та регіональних організацій
із стандартизації; - наявність організації, що здійснюватиме функції
секретаріату ТК 300.
2.4 Функції секретаріату ТК 300 здійснює приватне
підприємство "Науково-технічне підприємство "Стандарт" (далі -
ПП "НТПР "Стандарт").
2.5 ТК 300 має власний бланк з потрібними реквізитами (назва
технічного комітету, поштова та електронна адреси, номери
телефонів).
2.6 Сфера діяльності ТК 300, закріплені об'єкти
стандартизації, структура підкомітетів визначаються рішенням
Мінрегіонбуду.
2.7 Зміну структури ТК 300 здійснюють згідно з правилами,
встановленими для створення ТК. Функції оргкомітету виконує діючий
ТК 300.
2.8 Пропозиції щодо припинення діяльності ТК 300 можуть
уносити Мінрегіонбуд, заінтересовані центральні органи виконавчої
влади, члени ТК 300 за таких умов: - у разі якщо на засіданні ТК 300 2/3 членів технічного
комітету приймають рішення про припинення його діяльності; - сфера діяльності ТК 300 і об'єкти стандартизації втратили
актуальність; - діяльність ТК 300 не дає задовільних результатів і немає
заінтересованості користувачів у роботах ТК 300 або технічний
комітет стандартизації фактично не виконує робіт; - існує нагальна потреба вдосконалити систему ТК 300 та
оптимізувати сферу його діяльності.
2.9 Стосовно припинення діяльності ТК 300 Мінрегіонбуд видає
відповідний наказ.
2.10 Якщо ТК 300 або оргкомітет не згоден з рішенням
Мінрегіонбуду, то він має право подавати апеляцію до ради
стандартизації.
2.11 Інформацію про ТК 300 та організацію, яку вповноважено
на здійснення функцій секретаріату ТК, а також зміни, що
стосуються ТК 300, публікують в офіційних виданнях Мінрегіонбуду.
3. Членство в технічному комітеті,

його структура і склад
3.1 Членство в ТК 300 є добровільним, колективним та
індивідуальним. Колективні члени беруть участь у роботі комітету через своїх
уповноважених представників - асоціацію "Українські виробники
Світлопрозорих Конструкцій", яка діє від їх імені. Індивідуальними членами ТК 300 є провідні вчені та фахівці,
які бажають брати участь у роботі комітету та які діють від свого
мені.
3.2 Рішення щодо прийняття в члени ТК 300 приймають на
засіданні ТК згідно із заявою, поданою в ТК 300, та повідомляють
про це рішення Мінрегіонбуд.
3.3 У структурі ТК 300 можуть створюватись підкомітети (ПК)
для певної частини робіт за визначеними об'єктами стандартизації
(сферами діяльності), закріпленими за ТК 300 з відповідним
розподілом компетенції між ПК.
3.4 ТК 300 (ПК) може створювати постійні або тимчасові робочі
групи (РГ) для виконання конкретних завдань.
3.5 Підкомітети і робочі групи формують на засіданнях ТК 300.
Структуру та склад ПК та РГ приймає і схвалює голова ТК 300.
3.6 ТК 300 (ПК) може створювати спільні РГ із представників
заінтересованих ТК (ПК) для робіт стосовно пов'язаних між собою
об'єктів стандартизації.
3.7 До складу робочих груп голова ТК 300 (ПК) може
запрошувати провідних спеціалістів та вчених заінтересованих
підприємств (організацій) - замовників, розробників, виробників
продукції, органів і організацій із стандартизації, метрології і
сертифікації, громадських організацій споживачів,
науково-технічних і інженерних товариств.
3.8 За невиконання обов'язків, передбачених у положенні про
ТК 300, члена ТК можна вивести зі складу комітету. Рішення про це
ухвалюють на засіданні технічного комітету 2/3 його членів.
4. Основні напрями діяльності

технічного комітету
4.1 У сфері стандартизації ТК 300 організовує та здійснює
такі роботи: - розробляє, розглядає, погоджує і готує до затвердження
проекти державних (ДСТУ) і міждержавних (ГОСТ) стандартів; - переглядає і перевіряє стандарти, готує зміни до них і
пропозиції щодо скасування ДСТУ та ГОСТ, а також, за дорученням
Мінрегіонбуду, готує пропозиції для голосування щодо проектів
міжнародних і регіональних стандартів; - сприяє застосуванню національних стандартів інших країн як
державних стандартів; - розробляє державні і міждержавні стандарти, гармонізовані з
міжнародними і регіональними; - визначає пріоритетність прямого впровадження в Україні
міжнародних та регіональних стандартів; - співпрацює з ТК 300 в суміжних сферах діяльності; - співпрацює з підприємствами (організаціями) - користувачами
стандартів, зокрема, з об'єднаннями споживачів, випробувальними
центрами (лабораторіями) і органами сертифікації, іншими
зацікавленими сторонами; - розробляє частину програми робіт із стандартизації за
закріпленими об'єктами стандартизації або сферами діяльності; - розглядає пропозиції щодо внесення змін до чинних НД або їх
перегляд чи скасування.
4.2 Відносини ТК 300 із суб'єктами господарювання, органами
державної влади та громадськими організаціями регулюються на
підставі договорів (контрактів) і угод про співробітництво, що
укладаються з організаціями, які вповноважено на здійснення
функцій секретаріату, якщо інше не передбачено чинним
законодавством.
4.3 Бюджетне фінансування робіт із стандартизації
забороняється використовувати на інші потреби.
4.4 ТК 300 може розробляти й інші нормативні документи із
стандартизації, метрології, сертифікації і оцінки відповідності.
4.5 ТК 300 створює і веде фонди нормативних документів та
нормативно-правових актів для забезпечення своєї діяльності.
4.6 ТК 300 надає науково-методичну і консультативну допомогу
іншим суб'єктам стандартизації та користувачам стандартів,
споживачам за погодженими з ними умовами.
4.7 ТК 300 за наявності замовлення організовує виконання
науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, щоб виявити
потреби в розробленні нових вимог до об'єктів стандартизації та
розвитку стандартизації в закріпленій за ним сфері діяльності.
4.8 ТК 300 готує пропозиції щодо виконавців робіт у
закріпленій сфері діяльності за конкретними робочими темами та
пропонує їх замовникові робіт, організовує технічний нагляд за
розробленням цих тем, надає організаційно-методичну допомогу
виконавцю.
4.9 ТК 300 організовує та проводить семінари,
науково-практичні конференції тощо.
4.10 ТК 300 може видавати і розповсюджувати власні
інформаційні матеріали та документи, що стосуються його
діяльності, у друкованих і електронних засобах масової інформації.
5. Повноваження голови, відповідального

секретаря і членів технічного

комітету
5.1 Голова ТК 300 виконує такі функції: - розробляє технічну політику діяльності ТК відповідно до
мети та завдань стандартизації; - організовує та керує роботами ТК; - проводить робочі засідання ТК; - готує документи й матеріали щодо діяльності ТК для розгляду
Мінрегіонбудом; - залучає експертів і фахівців з інших організацій для роботи
в ТК (в тимчасових робочих групах).
5.2 Заступник голови ТК 300 виконує делеговані головою ТК
функції, а також функції голови, за його відсутності.
5.3 Організаційне забезпечення діяльності ТК 300 покладається
на його секретаріат. Секретаріат ТК 300 виконує такі функції: - готує і забезпечує проведення засідань ТК; - координує роботу підкомітетів і робочих груп, що входять до
ТК; - готує плани робіт ТК і його робочих органів (підкомітетів і
робочих груп); - контролює виконання планів та програм робіт; - оформлює рішення ТК і проекти НД; - організує розгляд документів ТК зацікавленими
організаціями; - забезпечує розгляд надісланих до ТК матеріалів і проектів
документів; - веде листування з організаціями, реєстрацію і облік
документів; - веде облік фактичних витрат на виконання робіт із
стандартизації та контролює цільове використання коштів. Відповідальний секретар ТК 300 керує роботою секретаріату ТК.
5.4 За невиконання своїх функціональних обов'язків або за
порушення вимог Положення про ТК 300 голову ТК, його заступника
або відповідального секретаря звільняють від виконання покладених
на них функцій відповідним наказом Мінрегіонбуду. Пропозиції з
цього питання можуть ухвалити члени ТК 300 більшістю голосів на
засіданні комітету.
5.5 Керівники робочих груп керують і безпосередньо беруть
участь у виконанні конкретних завдань робочих груп.
5.6 Фахівці, яких залучають до роботи в робочій групі,
розробляють конкретні документи згідно з планом роботи, беруть
участь у роботі інших комітетів за суміжними сферами діяльності,
готують відгуки на проекти документів, які надходять до ТК 300,
тощо.
5.7 Члени ТК 300 зобов'язані: - брати постійну участь у роботі ТК і його засіданнях; - відповідно до напрямів діяльності і функцій ТК
забезпечувати належне виконання покладених на них обов'язків; - голосувати в установлені строки для ухвалення рішень щодо
проектів документів, які розробляє ТК; - своєчасно повідомляти через секретаріат голову ТК про
можливі зміни умов і порядку своєї роботи в ТК 300, а також їх
причини.
5.8 Члени ТК 300 мають право: - одержувати всю необхідну інформацію, що стосується
діяльності ТК; - вносити пропозиції щодо нових робочих тем і проектів,
удосконалення діяльності ТК 300 і усунення недоліків у його
роботі, а також вимагати їх розгляду; - за погодженням з головою ТК друкувати результати
досліджень, виконаних у межах діяльності ТК 300; - вийти зі складу ТК, повідомивши про це керівництво ТК не
пізніше, ніж за два місяці до моменту виходу; - подавати апеляції з приводу діяльності ТК 300 до
Мінрегіонбуду; - представляти інтереси ТК 300 в інших ТК, органах і
організаціях за дорученням голови ТК 300.
6. Правила виконання робіт та звітування
6.1 ТК 300 під час виконання робіт та розглядання будь-яких
питань повинен забезпечувати виконання основних принципів
державної політики у сфері стандартизації, неупередженість щодо
прийняття рішень та керуватись суспільними інтересами.
6.2 Роботи за напрямами діяльності ТК 300 згідно з розділом 5
цього Положення виконують відповідно до вимог основоположних
стандартів національної системи стандартизації.
6.3 Планують роботи на засадах перспективного, річного та
поточного планування із забезпеченням комплектності, системності
та з обов'язковим урахуванням робіт, передбачених програмою робіт
із стандартизації.
6.4 Готують до прийняття міжнародні та регіональні стандарти,
розробляють (переглядають) національні стандарти і готують зміни
до них, перевіряють стандарти, розробляють пропозиції щодо
скасування стандартів та готують технічні звіти відповідно до
вимог стандартів національної системи стандартизації. Результати перевірення враховують при формуванні плану робіт
ТК 300.
6.5 Роботи з міжнародної та регіональної стандартизації
виконують згідно з положеннями документів міжнародних і
регіональних органів стандартизації.
6.6 У разі посилання на стандарт чи його застосування у
технічному регламенті або в іншому нормативно-правовому акті ТК
300 повинен забезпечити відповідність положень стандарту вимогам
технічного регламенту або акта та відстежувати цю відповідність,
якщо внесені зміни до технічного регламенту чи
нормативно-правового акта.
6.7 ТК 300 повинен готувати повідомлення (нотифікації) та
коментарі торговим партнерам України згідно з вимогами угод
Світової організації торгівлі за процедурою діяльності
національного інформаційного центру ISONET WTO.
6.8 ТК 300 до 25 грудня подає до Мінрегіонбуду щорічний звіт
стосовно своєї діяльності, який складає секретаріат ТК.
6.8.1 Щорічний звіт повинен містити таке: 1) позначення, назву ТК 300, дату створення; 2) реквізити ТК 300: поштову адресу, телефон, факс,
електронну пошту, WEB-сайт; 3) сферу діяльності згідно з наказом про створення ТК 300
(також зазначити коди за ДК 004, які охоплює сфера діяльності чи
встановлені наказом); 4) юридичний статус організації, що здійснює функції
секретаріату; 5) оновлений склад та структуру ТК 300 (голова ТК, заступник
голови ТК, відповідальний секретар, члени ТК із зазначенням посад,
наукових ступенів та вчених звань голови, заступника голови та
секретаря, назви підкомітетів, робочих груп), якщо протягом року
відбулися зміни (або зазначити, що змін немає); 6) кількість організацій - членів ТК 300, індивідуальних
членів; 7) відомості стосовно залучення членів ТК 300 до виконання
робіт, закріплених за ТК 300; 8) інформацію щодо проведених погоджувальних нарад і
семінарів; 9) кількість розроблених стандартів, змін та інших
нормативних документів (надати позначення, назву, виокремити
гармонізовані стандарти); 10) кількість розглянутих проектів стандартів та змін; 11) кількість тем у програмі робіт із стандартизації (всього,
ДСТУ, ГОСТ, виокремити проекти, що передбачають гармонізацію з
міжнародними чи європейськими стандартами); 12) відповідність ТК 300 технічним комітетам міжнародних,
регіональних організацій, участь у роботі міжнародних та
регіональних організацій із стандартизації із зазначенням форми
участі (активні члени (Р) чи спостерігачі (О), номерів і назв ТК
(МТК), організацій із стандартизації (ISO, IEC, CEN, CENELEC, МДР)
та результатів роботи. Примітка. Надають також інформацію щодо участі в інших
організаціях, які розробляють нормативні документи, наприклад: Комісія Codex Alimentarius - (CAC), міжнародна організація
цивільної авіації (ICAO), Міжнародний союз телекомунікацій -
(ITU); 13) співпраця та взаємодія з іншими ТК України; 14) аналіз чинних міжнародних та європейських стандартів (у
сфері діяльності ТК), щоб визначити їх пріоритетність для
першочергового впровадження цих стандартів в Україні; 15) інші дані щодо діяльності; 16) перспективні напрями діяльності ТК 300; 17) рекомендації щодо вдосконалення діяльності ТК 300 та
наявні проблеми.
6.8.2 У щорічному звіті інформацію треба надавати за всіма
пунктами і нумерація складників звіту повинна відповідати
нумерації Типового положення про технічний комітет стандартизації.
6.8.3 Звіт підписує голова та відповідальний секретар ТК 300.
Начальник Управління
технічного регулювання
у будівництві Д.Барзилович

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: