open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.11.2022  № 1068

Про затвердження Типової програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо впровадження професійного стандарту "Керівник (директор) закладу дошкільної освіти"

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, наказу Міністерства економіки України від 28 вересня 2021 року № 620-21 "Про затвердження професійного стандарту "Керівник (директор) закладу дошкільної освіти" та з метою удосконалення загальних та професійних компетентностей керівників (директорів) закладів дошкільної освіти у сфері ефективного управління з урахуванням провідних напрямів державної освітньої політики НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типову програму підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо впровадження професійного стандарту "Керівник (директор) закладу дошкільної освіти" (далі - Програма), що додається.

2. Рекомендувати закладам післядипломної педагогічної освіти Програму для керівників (директорів) закладів дошкільної освіти, дошкільних підрозділів закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти дітям відповідного віку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рогову В.

Міністр

С. Шкарлет


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
29 листопада 2022 року № 1068

ТИПОВА ПРОГРАМА
підвищення кваліфікації керівників (директорів) закладів дошкільної освіти щодо впровадження професійного стандарту "Керівник (директор) закладу дошкільної освіти"

Розробники: відділ дошкільної та початкової освіти Державної установи "Український інститут розвитку освіти".

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Загальні положення

Типову програму підвищення кваліфікації керівників (директорів) закладів дошкільної освіти щодо впровадження професійного стандарту "Керівник (директор) закладу дошкільної освіти" (далі - Програма) розроблено відповідно до сучасної державної політики у сфері дошкільної освіти та впровадження професійних стандартів.

Актуальність: Професійний стандарт - це затверджені в установленому порядку вимоги до компетентностей працівників, що слугують основою для формування професійних кваліфікацій.

Кожен професійний стандарт включає набір трудових функцій, професійних компетентностей, знань, умінь та навичок, вимог до освіти і досвіду роботи, необхідних для виконання даної трудової діяльності.

Використовуючи професійний стандарт, керівник (директор) може реалізовувати низку потреб, пов'язаних з виконанням трудової діяльності, та планувати власну траєкторію професійного розвитку: формувати кадрову політику та управляти персоналом, визначаючи трудові функції працівника під час складання штатного розкладу, посадових інструкцій, трудових договорів.

При такому комплексному підході до використання професійного стандарту керівник (директор) зможе:

- підвищувати продуктивність праці, поліпшувати якість роботи і підтримувати конкурентоспроможність;

- визначати вміння та знання, необхідні для конкретної професії;

- оцінювати потреби і можливості у професійній підготовці кадрів;

- ефективно оновлювати знання, вміння та компетенції працівників і підвищувати їх професійний рівень.

Використання професійного стандарту працівниками під час професійної діяльності дозволить:

- визначати вміння та знання, необхідні для конкретної професії або посади;

- оцінювати свої потреби і можливості у професійній підготовці;

- планувати і реалізовувати індивідуальні траєкторії професійного зростання.

Програма передбачає формування компетентностей керівників (директорів) закладів дошкільної освіти щодо імплементації професійного стандарту "Керівник (директор) закладу дошкільної освіти" (далі - Стандарт) з урахуванням особистісно-орієнтованого, інтегрованого, компетентнісного та діяльнісного підходів.

Цільова група: керівники (директори) закладів дошкільної освіти (далі - ЗДО).

Обсяг: 45 год. (1,5 кредити ЄКТС).

Форми підвищення кваліфікації: інституційна: очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна; дуальна; на робочому місці; змішана.

Мета підвищення кваліфікації. формування та розвиток компетентностей керівників (директорів) ЗДО щодо використання Стандарту під час професійної діяльності та особистого професійного зростання.

Реалізація визначеної мети передбачає розв'язання таких завдань:

1. Поглибити і розширити знання керівників ЗДО про теорію та практику сучасного освітнього менеджменту в ЗДО.

2. Ознайомити керівників (директорів) ЗДО із змістом і структурою Стандарту.

3. Визначити можливості застосування Стандарту під час професійної діяльності та особистого професійного зростання.

4. Удосконалити готовність керівників (директорів) ЗДО до самооцінювання та побудови індивідуальної траєкторії професійного розвитку, безперервної освіти, підвищення кваліфікації, професійного самовдосконалення та самоосвіти.

5. Моделювати індивідуальну траєкторію професійного розвитку керівника ЗДО та реалізовувати її в системі неперервної педагогічної освіти.

6. Відпрацювати інструменти оцінювання та самооцінювання професійної діяльності керівника ЗДО.

Перелік компетентностей

Підвищення кваліфікації керівників (директорів) ЗДО передбачає вдосконалення раніше набутих або розвиток нових компетентностей (загальних і професійних), необхідних для ефективного використання професійного стандарту під час професійної діяльності та професійного зростання.

1. Формування та розвиток загальних компетентностей: громадянська (ЗК.01), соціальна (ЗК.02), культурна (ЗК.03), цифрова (ЗК.04), підприємницька (ЗК.05), етична (ЗК.06).

2. Формування та розвиток професійних компетентностей керівника (за трудовою дією або групою трудових дій): здоров'язбережувальна (А1), проєктувальна (А2), операційне управління закладом дошкільної освіти (Б1), організаційно-методична (Б2), комунікативна (Б3), здатність до навчання впродовж життя (В1), інформаційно-комунікаційна (В2), лідерська (Г1), емоційно-етична (Г2), стратегічне управління та розвиток закладу дошкільної освіти (Ґ1), стратегічна комунікація (Ґ2), нормативно-правова (Ґ3).

Очікувані результати підвищення кваліфікації передбачають здобуття таких знань, умінь та навичок:

- поглибити, розширити та деталізувати знання керівників ЗДО про Стандарт, його структуру та понятійний апарат;

- сформулювати розуміння про основний зміст та можливості Стандарту;

- класифікувати трудові функції та професійні компетентності Стандарту;

- вміти здійснювати стратегічний розвиток ЗДО, управління, стратегічну комунікацію;

- розробити та апробувати алгоритми професійного розвитку керівника ЗДО;

- здійснювати управління закладом дошкільної освіти з використанням інструментарію з доведеною ефективністю;

- проєктувати безпечне, безбар'єрне, здорове, розвивальне, інклюзивне середовище з використанням здоров'язбережувальної та проєктувальної компетентностей;

- вміти налагоджувати партнерську взаємодію з різними соціальними інституціями, які працюють в інтересах дітей;

- вміти моделювати індивідуальну траєкторію професійного розвитку керівника (директора) ЗДО з урахуванням локальних умов;

- сформувати розуміння безперервного особистісного та професійного розвитку;

- дослідити алгоритми моделювання індивідуальної траєкторії професійного розвитку керівника (директора) ЗДО, вміти адаптувати їх до локальних умов;

- проаналізувати Міжнародний досвід професійного розвитку керівників (директорів) ЗДО, визначити сильні й слабкі сторони, можливості та ризики, спроєктувати власне бачення впровадження кращих міжнародних та українських практик у роботу ЗДО;

- апробувати інструменти оцінювання та самооцінювання професійної діяльності керівника (директора) ЗДО;

- розробити та реалізувати індивідуальну траєкторію професійного розвитку керівника (директора) ЗДО в системі неперервної педагогічної освіти.

Зміст програми та форми роботи

Зміст Програми складається з теоретичної, практичної підготовки керівників (директорів) ЗДО, а також виконання ними самостійної роботи та підсумкового оцінювання.

Теоретична частина Програми зорієнтована на оволодіння керівниками (директорами) ЗДО основними категоріями та поняттями, компетентностями щодо імплементації Стандарту під час професійної діяльності, розуміння призначення Стандарту для керівника (директора) ЗДО, його структури та змісту, сфер застосування Стандарту.

Зміст практичної складової Програми передбачає формування здатності та готовності педагогічних працівників до:

- застосування набутих компетентностей під час здійснення організації здорового, безпечного, розвивального, інклюзивного освітнього середовища та управління закладом дошкільної освіти;

- здійснення безперервного особистісного та професійного розвитку;

- здійснення рефлексії, самоаналізу власного професійного розвитку;

- моделювання індивідуальної траєкторії професійного розвитку;

- побудова розгалуженої системи міжсекторальної та міжвідомчої взаємодії;

- оцінювання ефективності імплементації Стандарту відповідно до локальних умов та алгоритмів їх реалізації.

Практичні завдання виконуються слухачами під час практичних занять, що передбачені навчально-тематичним планом програми.

Самостійна робота містить завдання, спрямовані на вивчення нормативно-правових актів та інструктивно-методичних листів щодо організації освітнього процесу в ЗДО. Під час виконання завдань самостійної роботи слухачі презентують та захищають розроблені дорожні карти та алгоритми її реалізації.

Зміст програми складається з 10 взаємопов'язаних тем. На етапі завершення навчання за Програмою слухачі складають підсумковий тест, який складається з 50 тестових завдань, одне тестове завдання оцінюється в 2 бали. Максимальна кількість балів, яку можуть отримати учасники - 100 балів. Прохідний бал - більше 75 балів. Учасники, які успішно склали тест, отримають сертифікат.

Кількість годин, що відводиться на засвоєння змісту Програми, складає: 45 год., з них: 4 год. - лекційні заняття, 20 год. - практична робота, 20 год. - самостійна робота, 1 год. - підсумкові заходи.

Навчально-тематичний план

Назва теми

Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

Підсумковий тест

Усього

МОДУЛЬ 1. Професійний стандарт "Керівник (директор) закладу дошкільної освіти": сутність, значення, перспективи використання

Тема 1.1. Професійний стандарт як ключовий елемент взаємодії ринку праці та управління персоналом (роль та алгоритми впровадження)

2

-

2

-

4

Тема 1.2. Структура, основний зміст, можливості застосування Стандарту

2

4

2

-

8

Разом за модулем

4

4

4

-

12

МОДУЛЬ 2. Трудові функції та професійні компетентності професійного стандарту "Керівник (директор) закладу дошкільної освіти"

Тема 2.1. Стратегічний розвиток ЗДО: стратегічне управління, розвиток, стратегічна комунікація та нормативно-правова компетентність

-

2

2

-

4

Тема 2.2. Управління закладом дошкільної освіти: операційне управління, організаційно-методична та комунікативна компетентності

-

2

2

-

4

Тема 2.3. Лідерство та партнерська взаємодія: лідерська та емоційно-етична компетентності

-

2

2

-

4

Тема 2.4. Організація здорового, безпечного, розвивального, інклюзивного середовища з використанням здоров'язбережувальної та проєктувальної компетентностей

-

2

2

-

4

Тема 2.5. Безперервний особистісний та професійний розвиток: здатність до навчання впродовж життя та інформаційно-комунікаційна компетентність

-

2

2

-

4

Разом за модулем

-

10

10

-

20

МОДУЛЬ 3. Моделювання траєкторії професійного зростання керівника (директора)

Тема 3.1. Індивідуальна траєкторія професійного розвитку керівника (директора) ЗДО як інструмент забезпечення конкурентоспроможності на ринку праці

-

2

2

-

4

Тема 3.2. Алгоритми моделювання індивідуальної траєкторії професійного розвитку менеджера освіти та принципи їх реалізації в системі неперервної педагогічної освіти

-

2

2

-

4

Тема 3.3. Реалізація індивідуальної траєкторії освіти в системі неперервної педагогічної освіти. Інструменти оцінювання та самооцінювання професійної діяльності керівника (директора) ЗДО

-

2

2

-

4

Разом за модулем

-

6

6

-

12

Підсумкові заходи

-

-

-

1

1

Усього

4

20

20

1

45

Розподіл годин за видами діяльності є орієнтовним. Кількість годин на вивчення окремих тем може змінювати інституція - суб'єкт підвищення кваліфікації - у межах часу, передбаченого нормативними документами та Програмою, з урахуванням індивідуальних запитів та професійного досвіду керівників (директорів) ЗДО.

Вибір форми організації освітнього процесу, методів і засобів навчання для досягнення результатів навчання, визначених Програмою, здійснює суб'єкт підвищення кваліфікації.

Система та критерії оцінювання результатів навчання керівників (директорів) визначаються суб'єктом підвищення кваліфікації, а також визначає систему та критерії оцінювання результатів навчання.

ЗМІСТ ТИПОВОЇ ПРОГРАМИ

МОДУЛЬ 1. ПРОФЕСІЙНИЙ СТАНДАРТ "КЕРІВНИК (ДИРЕКТОР) ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ": СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ

Тема 1.1. Професійний стандарт як ключовий елемент взаємодії ринку праці та управління персоналом (роль та алгоритми впровадження)

Нормативно-правова база, що регулює діяльність керівника (директора) ЗДО. Державна політика в галузі дошкільної освіти України. Дії та плани Уряду щодо її реформування. Шляхи підвищення якості дошкільної освіти. Фундаментальні парадигми Стандарту. Роль Стандарту та особливості його реалізації. Кодифікація.

Тема 1.2. Структура, основний зміст, можливості застосування Стандарту

Складники та характеристика загальних компетентностей керівника (директора) ЗДО у Стандарті (громадянської, соціальної, культурної, цифрової, підприємницької та етичної). Права й обов'язки керівника (директора) ЗДО, особливості їх реалізації в умовах сьогодення.

МОДУЛЬ 2. ТРУДОВІ ФУНКЦІЇ ТА ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ "КЕРІВНИК (ДИРЕКТОР) ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ"

Тема 2.1. Стратегічний розвиток ЗДО: стратегічне управління, розвиток, стратегічна комунікація та нормативно-правова компетентність

Стратегічне управління та розвиток ЗДО. Комунікація керівника (директора) ЗДО з органами місцевої влади та місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами. Керування в управлінській діяльності нормами чинного законодавства. Вимоги до здійснення документування управлінської діяльності. Дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу.

Тема 2.2. Управління закладом дошкільної освіти: операційне управління, організаційно-методична та комунікативна компетентності

Фінансово-господарська діяльність ЗДО. Організація та контроль харчування в ЗДО. Медичне обслуговування в ЗДО: організація та контроль. Управління персоналом та командна взаємодія. Організація освітнього процесу в ЗДО з урахуванням запитів його учасників. Створення належних умов для здійснення психолого-педагогічного супроводу учасників освітнього процесу. Супровід та методична підтримка педагогічних працівників ЗДО. Ефективна комунікація з учасниками освітнього процесу та громадськістю.

Тема 2.3. Лідерство та партнерська взаємодія: лідерська та емоційно-етична компетентності

Самопрезентація та презентація діяльності ЗДО. Адаптивність та стресостійкість, швидке реагування на зміни під час професійної діяльності. Ефективне врегулювання конфліктів та профілактика професійного вигорання. Здатність до саморегуляції та толерантність. Усвідомлення конструктивної та екологічної взаємодії з учасниками освітнього процесу.

Тема 2.4. Організація здорового, безпечного, розвивального, інклюзивного середовища з використанням здоров'язбережувальної та проєктувальної компетентностей

Забезпечення дотримання правил пожежної безпеки, цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, вимог санітарного законодавства, законодавства про безпечність і якість харчових продуктів. Створення освітнього середовища інклюзивного, вільного від насильства та булінгу.

Діяльність психологічної служби та соціально-педагогічного патронажу в ЗДО. Проєктування та аналіз ефективності організації освітнього простору. Створення безпечних і нешкідливих умов праці.

Тема 2.5. Безперервний особистісний та професійний розвиток: здатність до навчання впродовж життя та інформаційно-комунікаційна компетентність

Саморефлексія та самооцінювання управлінської діяльності. Планування та реалізація індивідуального професійного розвитку й самоосвіти. Сучасні підходи до використання інформаційного простору. Особливості використання ІКТ та електронних (цифрових) освітніх ресурсів. Правила безпечної поведінки в цифровому середовищі.

МОДУЛЬ 3. МОДЕЛЮВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ТРАЄКТОРІЇ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ КЕРІВНИКА (ДИРЕКТОРА) ЗДО

Тема 3.1. Індивідуальна траєкторія професійного розвитку керівника (директора) ЗДО як інструмент забезпечення конкурентоспроможності на ринку праці

Сутність категорії "індивідуальна траєкторія професійного розвитку", основні етапи умови та особливості її побудови. Підходи до трактування поняття "індивідуальна траєкторія" та міжнародний досвід професійного розвитку керівників (директорів) ЗДО. Основні принципи розроблення індивідуальної траєкторії професійного розвитку. Форсайт практика для визначення алгоритмів моделювання індивідуальної траєкторії професійного розвитку керівника (директора) ЗДО.

Тема 3.2. Алгоритми моделювання індивідуальної траєкторії професійного розвитку менеджера освіти та принципи їх реалізації в системі неперервної педагогічної освіти

Алгоритм та принципи моделювання індивідуальної траєкторії менеджера освіти. Розроблення алгоритму моделювання індивідуальної траєкторії професійного розвитку (мета, завдання, очікувані результати, суб'єкти взаємодії, етапи, критерії оцінки ефективності) з урахуванням типу місцевості, форми власності ЗДО, соціальних інституцій для побудови міжвідомчої та міжсекторальної взаємодії, суб'єктів підвищення кваліфікації та інших локальних умов.

Тема 3.3. Інструменти оцінювання та самооцінювання професійної діяльності керівника ЗДО

Внутрішня система забезпечення якості освіти: основні акценти. Оцінювання якості освітнього простору закладу дошкільної освіти за методикою ECERS-3. Самооцінювання закладу освіти: ефективний інструмент підвищення управлінської діяльності. SWOT-аналіз як інструмент оцінювання та самооцінювання професійної діяльності керівника (директора) ЗДО. Розробка стратегії розвитку ЗДО. Чек-листи як інструмент оцінювання та самооцінювання професійної діяльності керівника ЗДО.

Питання для самостійного опрацювання

1. Проаналізувати відповідність документів, розміщених на офіційному сайті закладу, чинним нормативно-правовим актам, за потреби доповнити їх перелік.

2. Проаналізувати структуру Стандарту.

3. Проаналізувати концептуальні засади загальних компетентностей керівника (директора) ЗДО відповідно до Стандарту.

4. Визначити шляхи реалізації загальних компетентностей керівника (директора) ЗДО під час організації освітньої діяльності.

5. Проаналізувати сучасні підходи до організації здорового, безпечного, розвивального інклюзивного середовища.

6. Здійснити порівняльний аналіз сучасного українського та міжнародного досвіду щодо управління закладом дошкільної освіти (до 5 країн).

7. Підготувати пам'ятку щодо безпечної поведінки в цифровому середовищі, способів контролю контенту та реагуванню на ризики.

8. Ознайомитися зі спеціалізованим програмним забезпеченням для здійснення професійної діяльності керівника (директора) ЗДО.

9. Пройти онлайн-навчання щодо управління закладом дошкільної освіти із запропонованих тем на вибір або знайти самостійно.

Ключові уміння 21 століття: https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:British_Council+BC1+2020/about

- Ефективні комунікації для освітніх управлінців: https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EDERA-SMARTOSVITA+EC101+EC101/about

10. Розкрити зміст лідерської компетентності керівника ЗДО.

11. Охарактеризувати особливості впровадження лідерства в систему розвитку керівників (директорів) ЗДО в умовах сучасних суспільних трансформацій в Україні.

12. Розкрити зміст емоційно-етичної компетентності керівника (директора) ЗДО.

13. Ознайомитися з техніками саморегуляції емоційного стану.

14. Визначити основні засади конструктивної та екологічної взаємодії в ЗДО.

15. Проаналізувати особливості державної, регіональної та місцевої системи управління освіти та визначити вектори державної політики у сфері дошкільної освіти.

16. Визначити загальні вимоги до організації та технології формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти в ЗДО.

17. Охарактеризувати змістовий компонент розроблення стратегії розвитку ЗДО з урахуванням локальних умов.

18. Проаналізувати загальні вимоги щодо документування управлінської інформації та організації роботи з документами в ЗДО.

19. Ознайомитися з моделями імплементації Стандарту на різних рівнях: локальному; регіональному; державному.

20. Проаналізувати критерії та показники різнорівневої моделі імплементації Стандарту.

21. Визначити змістово-технологічні компоненти імплементації Стандарту.

22. Спрогнозувати шляхи реалізації моделі імплементації Стандарту з урахуванням локальних умов.

Перелік практичних завдань

1. Проаналізувати Закони України та нормативно-правові акти в галузі освіти на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України та упорядкувати чинну нормативно-правову базу щодо діяльності ЗДО на офіційному сайті закладу в рубриці "Законодавча і нормативно-правова база".

2. Розробити карту-схему щодо реалізації загальних компетентностей керівника (директора) ЗДО (громадянська, соціальна, культурна, цифрова, підприємницька та етична) у професійній діяльності.

3. Розробити посадову інструкцію керівника (директора) ЗДО відповідно до чинного законодавства з урахуванням вимог Стандарту.

4. Спланувати та презентувати систему заходів щодо захисту учасників освітнього процесу та матеріальних цінностей у разі військових дій, стихійних лих або техногенних катастроф.

5. Скласти план заходів щодо міжвідомчої взаємодії ЗДО з іншими органами і службами захисту прав дітей з метою запобігання та подолання фізичного, психологічного, емоційного насильства та булінгу.

6. Спроєктувати освітній простір ЗДО з урахуванням санітарно-гігієнічних вимог, вікових особливостей, психічного розвитку та потреб здобувачів освіти.

7. Підготувати наказ щодо організації харчування в закладі дошкільної освіти.

8. Скласти циклограму діяльності керівника (директора) ЗДО щодо управлінського контролю.

9. Розробити програму розвитку ЗДО.

10. Здійснити самоаналіз діяльності ЗДО за методикою ECERS-3 або за допомогою інших інструментів.

11. Розробити план заходів щодо створення умов для безперервного професійного розвитку персоналу ЗДО.

12. Розробити пам'ятку щодо здійснення ефективної комунікації з батьками (особами, що їх замінюють) вихованців.

13. Упорядкувати на сайті закладу рубрику "Робота з батьками".

14. Розробити перспективний план професійного розвитку керівника (директора) ЗДО.

15. Розробити медіакампанію для підвищення іміджу ЗДО.

16. Презентувати комунікаційний канал з родинами вихованців (на офіційному вебсайті ЗДО).

17. Підготувати пам'ятку щодо ефективної комунікації з батьками (особами, що їх замінюють).

18. Проаналізувати зміст рубрики "Робота з батьками" на офіційному сайті закладу освіти щодо її ефективності та актуальності.

19. Розробити та презентувати пам'ятку безпечної поведінки в цифровому середовищі.

20. Проаналізувати причини стресових факторів у професійній діяльності керівника (директора) ЗДО.

21. Визначити сильні та слабкі сторони ЗДО на основі інструментів аналізу стану функціонування і розвитку освіти, SWOT та PEST-аналізів.

22. Розробити та презентувати стратегію діяльності ЗДО як інструменту підвищення якості освіти.

23. Презентувати відкритий доступ до інформації про діяльність ЗДО на офіційному вебсайті.

24. Презентувати проєкт через використання інструментів фандрейзингу та краудфандингу щодо залучення матеріальних та нематеріальних ресурсів.

25. Розробити систему заходів щодо здійснення контролю за якістю харчування в ЗДО відповідно до законодавства та з урахуванням постійних процедур управління безпечністю харчових продуктів (НАССР).

26. Унормувати та систематизувати нормативно-правову документацію на офіційному вебсайті ЗДО.

27. Розробити пам'ятку дотримання академічної доброчесності під час професійної діяльності керівника (директора), презентувати матеріали.

Список рекомендованої літератури

Нормативно-правові документи

1. Базовий компонент дошкільної освіти України / Під наук. керівн. Піроженко Т.О., авт. кол-в: Байєр О.М., Безсонова О.К., Брежнєва О.Г., Гавриш Н.В., Загородня Л.П. та ін. 2021. 37 с. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf.

2. Державний стандарт початкової освіти, затверджений постановою КМУ від 21 лютого 2018 р. № 87. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF#Text

3. Закон України "Про дошкільну освіту" № 2628-III URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/showy2628-14#Text.

4. Закон України "Про повну загальну середню освіту". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text.

5. Інструктивно-методичні рекомендації щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти /Додаток до листа МОН України від 19.04.2018 № 1/9-249 URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/nastupnist-mizh-doshkilnoyu-ta-pochatkovoy u-osvitoyu.

6. Конституція України.

7. Кодекс законів про працю України.

8. Конвенція про права дитини. 1989. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text.

9. Наказ МОН України від 22.01.2016 р. № 46 "Щодо впровадження основ соціальної і фінансової освіти дітей дошкільного віку". URL: http://oblosvita.com/engine/download.php?id=11637.

10. Положення про заклад дошкільної освіти (в редакції постанови КМУ від 27.01.2021 № 86). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/86-2021-%DO%BF#Text.

Закони України:

11. "Про освіту".

12. "Про дошкільну освіту".

13. "Про охорону дитинства".

14. "Про відпустки".

15. "Про охорону праці".

16. Закон України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Постанови Кабінету Міністрів України:

17. "Про затвердження Положення про заклад дошкільної освіти" від 12.03.2003 № 305.

18. Деякі питання Державної служби якості освіти України від 14 березня 2018 р. № 168.

19. Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів від 5 жовтня 2009 р. № 1122.

20. Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів від 26 серпня 2002 р. № 1243.

21. "Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів" від 13.09.2017 № 684.

22. "Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти" від 10.04.2019 № 530.

23. "Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників" від 21.08.2019 № 800.

24. "Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 24.03.2021 № 305.

25. "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" від 27.08.2010 № 796.

26. "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності" від 30.12.2015 № 1187.

27. "Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" від 05.08.2015 № 609.

28. "Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам" від 14.04.97 № 346.

29. "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 30.08.2002 № 1298.

30. "Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці" від 01.08.92 № 442".

31. "Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років" від 4 листопада 1993 р. № 909.

Накази Міністерства освіти і науки України:

32. "Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів від 04.11.2010 № 1055".

33. "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників від 06.10.2010 № 930".

34. "Про Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України № 455 від 20.12.93".

35. "Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти від 26.12.2017 № 1669".

36. "Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304".

37. "Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах" від 21.11.2002 № 667, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.12.2002 за № 953/7241.

38. "Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України 22.05.2018 № 509".

39. Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу" від 27.03.2006 № 240/165, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.04.2006 за № 414/12288.

Листи Міністерства освіти і науки України:

40. Лист МОН № 1/3370-22 від 06.03.2022 "Про оплату праці працівників закладів освіти під час призупинення навчання".

41. Лист МОН № 1/3454-22 від 15.03.2022 "Про перенесення атестації педагогічних працівників у 2022 році".

42. Лист МОН № 1/3475-22 від 17.03.2022 "Про зарахування до закладів дошкільної освіти дітей із числа внутрішньо переміщених осіб".

43. Лист МОН № 1/3593-22 від 22.03.2022 "Про здійснення публічних закупівель та обслуговування в органах Казначейства в умовах воєнного стану".

44. Лист МОН № 1/3556-22 від 19.03.2022 "Закладам освіти, установам, які вимушені змінити місце розташування у зв'язку з проведенням в місцях їх розташування бойових дій або тимчасовою окупацією території України, необхідно перейти на обслуговування до органів казначейства за новою адресою розташування".

45. Лист МОН № 1/3737-22 від 29.03.2022 "Про забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні".

46. Лист МОН № 1/9-766 від 12.12.2019 "Щодо комунікації з дітьми дошкільного віку з родин учасників ООС/АТО, внутрішньо переміщених осіб та організації взаємодії з їхніми батьками".

47. Косенчук О.Г., Новосад В.Є., Лесіна Т.М., Гура О.М. Методичні рекомендації щодо щодо організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти в літній період. К.: Державна установа "Український інститут розвитку освіти". 2022. 16 с.).

48. Лист МОН № 1/6015-22 від 03.06.2022 "Про методичні рекомендації впровадження професійного стандарту керівника (директора) закладу дошкільної освіти".

49. Звіт за результатами основного етапу польового дослідження оцінки якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти за методикою ECERS-3 / кол. авт. : О. Косенчук (осн. автор), Т. Піроженко (осн. автор), Н. Бахмат, О. Венгловська, Н. Гавриш, Х. Ковкрак, Ю. Косенчук, Л. Куземко, С. Нерянова, А. Регент, Н. Тарнавська [за ред О. Косенчук, Т. Піроженко] / Український інститут розвитку освіти. Київ : УІРО, 2022. 24 с.

Міністерства економіки України:

50. "Про затвердження професійного стандарту "Керівник (директор) закладу дошкільної освіти" від 28.09.2021 р. № 620-21.

51. "Про затвердження професійного стандарту "Вихователь закладу дошкільної освіти"" від 19.10.2021 № 755-21.

Додаткові ресурси

Назва компетентності

Ресурси, які допомагають у розвитку компетентності (вебінари, курси підвищення кваліфікації)

Загальні компетентності

Громадянська

Національно-патріотичне виховання у ЗДО. Виклики сьогодення
Офіційний курс підвищення кваліфікації "Формування громадянської та соціальної компетентності здобувачів і здобувачок освіти: фокусуємося на освіті з прав людини"

Соціальна

Сучасні підходи до соціалізації дошкільника
Побудова дисципліни у ЗДО: профілактика проблемної поведінки
Розвиток емоційного інтелекту дошкільників. Практичні поради
Офіційний курс підвищення кваліфікації "Попередження емоційного вигорання і підтримка психічного здоров'я педагогів"

Культурна

Розвиток творчих здібностей дітей в умовах ДНЗ

Цифрова

https://osvita.diia.gov.ua
Офіційний курс підвищення кваліфікації "Цифрові тренди в освіті: актуальні виклики сьогодення для педагогів закладів освіти"
Використання QR-кодів в освітньому процесі. Цифрова компетентність педагога
Як підвищити ефективність дистанційної роботи

Підприємницька

Онлайн-бібліотека як сучасний інструмент обміну авторським професійним методичним досвідом. Технології створення та виготовлення методичних розробок.
Ідеї, реалізація, собівартість
Формування паспортів бюджетних програм на 2022 рік та складання звітів 2021 року

Професійні компетентності (за трудовою дією або групою трудових дій)

Здоров'язбережувальна

Інноваційні технології: доцільність та практичне застосування у фізкультурно-оздоровчій діяльності ЗДО
Діти зі складною поведінкою в закладі освіти. Вчимося їх розуміти
Засоби самовідновлення при емоційному вигоранні
Відповідальна робота в умовах війни. Що варто знати про своє ментальне здоров'я?
Як швидко надати домедичну допомогу

Проєктувальна

Як створити екологічне розвивальне середовище для гри та творчості у ЗДО
Проєктування індивідуальної освітньої траєкторії професійного розвитку педагога
Інтелектуальні карти в дошкільному закладі

Операційне управління закладом дошкільної освіти

Самоперевірка пожежної безпеки закладу освіти: як провести і на що звернути увагу
Готуємо заклад до нового навчального року. Охорона праці та безпека життєдіяльності.
Підготовка закладів освіти до дій у надзвичайній ситуації
Освіта в умовах війни: юридична консультація
Підготовка до школи у ЗДО: практичні інструменти та цікаві ідеї
Алгоритм організації дистанційної форми навчання в освітньому закладі.
Ранкова кава з "Пракгикою управління дошкільним закладом"
Як у дитсадку створити дієву систему забезпечення якості освіти

Організаційно-методична

Організація системної роботи з батьками в закладі освіти
Цікаві онлайн-сервіси та платформи для змішаного та дистанційного навчання
Організації роботи з обдарованими дітьми в умовах реалізації Державних освітніх стандартів. Частина I
Офіційний курс підвищення кваліфікації "Методична діяльність в умовах децентралізації освіти в Україні"
Авторське право для педагогів. Як створювати методичні матеріали чесно
Сучасні підходи організації інклюзивного освітнього процесу у ЗДО
Figma - сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
Офіційний курс підвищення кваліфікації "Сучасні тенденції самооцінювання якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти за методикою ECERS-3"
Забезпечення якості освіти в закладах дошкільної освіти

Комунікативна

Новий формат зустрічей з батьками як інструмент ефективної співпраці
Взаємодія педагогічних працівників ЗДО з батьками. Педагогіка партнерства
Як обрати стиль спілкування з дитиною в умовах сьогодення. Прийоми ефективної взаємодії
Офіційний курс підвищення кваліфікації "Технологія посередництва і медіація в освітньому процесі"
Педагогіка партнерства та середовищний підхід у дошкільному закладі. Експрес-програма

Здатність до навчання протягом життя

Офіційний курс підвищення кваліфікації "Професійний розвиток педагогічних працівників. Як навчати дорослих ефективно?"
Офіційний курс підвищення кваліфікації "Професіоналізм педагогічних працівників: чинники формування і критерії оцінки у контексті трансформації освітньої галузі"
Офіційний курс підвищення кваліфікації "Контент-маркетинг послуг підвищення кваліфікації: нові виклики для керівників закладів освіти"
Офіційний курс підвищення кваліфікації "Практикум з розвитку особистісної ефективності педагога: покрокова інструкція досягнення успіхів у життєво-професійній діяльності"
Офіційний курс підвищення кваліфікації "Формування творчого потенціалу вихователя"
Фасилітація: взаємодія у форматі педагогіки партнерства
Співпраця з психологом як інструмент підвищення педагогічної майстерності"
Фасилітація: взаємодія у форматі педагогіки партнерства

Інформаційно-комунікаційна

Практичний путівник платформою "Всеосвіта". Формуємо базові цифрові навички освітян
Офіційний курс підвищення кваліфікації "Медіаграмотність педагогічних працівників закладів освіти: проблеми набуття та підходи до вдосконалення"

Лідерська

Сучасний вихователь ЗДО. Який він?
Інструменти колективоутворення в практиці педагога
Ораторська компетентність педагога. Формування позитивного іміджу
Засоби успішного навчання для вчителів та вихователів.
Офіційний курс підвищення кваліфікації "Тайм-мепеджмент у професійній діяльності педагога"
Конфлікти: сутність, етапи та способи управління

Емоційно-етична

Психологічний тренінг для учасників освітнього процесу "Техніка маленьких кроків" в умовах війни"
Офіційний курс підвищення кваліфікації "Стрес і стрес-менеджмент учасників освітнього процесу"
Як допомогти дітям, які пережили травмуючі події. Практичний кейс для фахівців
Емоційна підтримка учасників освітнього процесу в умовах воєнного і післявоєнного стану
"Психосоматика та емоції нашого тіла у дні війни, як допомогти дитині та дорослому"
Засоби самовідновлення при емоційному вигоранні у педагогів. Практикум
Забезпечення емоційного здоров'я здобувачів освіти та педагогів
Ресурс на цілий рік. Техніки турботи про психоемоційне благополуччя для педагогів

Стратегічне управління та розвиток ЗДО

Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання
Трудові відносини в умовах воєнного стану: робочий час та оплата праці
Забезпечення системного кваліфікованого супроводу осіб з особливими освітніми потребами
Воєнний стан подовжено: як це вплине на організацію роботи закладів та установ освіти
Коучинг для освітян: від постановки цілей до результату
Елементи STEM-освіти у закладі дошкільної освіти
Пошуково-дослідницька діяльність як складова виховного процесу у ЗДО
Основи пожежної безпеки в закладах освіти
Офіційний курс підвищення кваліфікації "Базовий компонент дошкільної освіти: оновлені підходи до організації освітнього процесу"
Офіційний курс підвищення кваліфікації "Фінансово-господарська та кадрова конкурентоспроможність закладів освіти в умовах децентралізації влади"
Вивчення освітньої діяльності в дошкільному закладі
Внутрішня система забезпечення якості освіти в дошкільному закладі

Стратегічна

Взаємодія з батьками в інклюзивному освітньому просторі закладів дошкільної освіти
Побудова дисципліни у ЗДО: принципи теорії прихильності
Шляхи формування сприятливого психологічної о клімату у педагогічному колективі.
Офіційний курс підвищення кваліфікації "Комунікативно-освітній простір закладу дошкільної освіти: спілкуємося з дітьми по-новому"

Нормативно-правова

Укладання, зміна та розірвання трудового договору в умовах воєнного стану
Порядок передавання документів на зберігання до архіву закладу освіти
Організація діловодства у дошкіллі та позашкіллі за новими вимогами і стандартами
Освітні труднощі та рівні підтримки дітей з ООП: законодавство та типологія
Номенклатура справ закладу освіти за новим змістом законодавства
Підвищення кваліфікації та атестація педагогічних працівників ЗДО і ЗЗСО за новим профстандартом
Атестація, сертифікація та підвищення кваліфікації педагогічних працівників: управлінські аспекти
Організовуємо освітній процес за новим змістом освітнього законодавства: структура, режим роботи, розклади занять

Генеральний директор
директорату дошкільної,
шкільної, позашкільної та
інклюзивної освітиО. Єресько

{Текст взято з сайту Міністерства освіти і науки http://www.mon.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: