open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 3 березня 2020 р. № 180
Київ

Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 7, ст. 345; 2018 р., № 42, ст. 1482), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності через два місяці з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

О.ГОНЧАРУК

Інд. 73ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 березня 2020 р. № 180

ЗМІНИ,
що вносяться до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності

1. Підпункт 9 пункту 2 викласти в такій редакції:

“9) місце провадження освітньої діяльності - об’єкт (приміщення, будівля, земельна ділянка та/або територія, та/або їх сукупність), що розташований за певною адресою, в межах якого провадиться освітня діяльність за відповідною спеціальністю (професією) чи групою споріднених професій, віднесених до одного класу (підкласу, групи) класифікаційного угруповання Національного класифікатора професій ДК 003:2010 на певному рівні (рівнях) вищої, фахової передвищої або професійної (професійно-технічної) освіти (крім місць проведення практичної підготовки, у тому числі під час дуального навчання) та у сфері післядипломної освіти (крім підвищення кваліфікації працівника за місцем його роботи), повний цикл освітнього процесу на певному рівні (рівнях) повної загальної середньої освіти, діяльність на рівні дошкільної освіти (крім провадження освітньої діяльності за місцем проживання дитини);”.

2. Пункти 90 і 91 викласти в такій редакції:

“90. Заклад дошкільної освіти, фізична особа - підприємець або структурний підрозділ юридичної особи публічного чи приватного права, що провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, повинні бути забезпечені педагогічними працівниками чи іншими фізичними особами, які мають право провадити освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, необхідними для реалізації освітнього процесу та виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Фізичні особи, які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, повинні відповідати вимогам до педагогічних працівників, що визначені Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”.

Фізична особа - підприємець повинна відповідати вимогам до керівника закладу дошкільної освіти, що визначені Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, або має право прийняти на роботу особу, яка відповідає таким вимогам та буде виконувати обов’язки, визначені законодавством для керівника закладу дошкільної освіти.

91. Кожен працівник закладу дошкільної освіти, фізичної особи - підприємця або структурного підрозділу юридичної особи публічного чи приватного права чи інша фізична особа, яка провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, відповідно до законодавства повинні пройти обов’язковий профілактичний медичний огляд, що відображається в його (її) особистій медичній книжці та/або медичній довідці встановленого зразка.”.

3. Пункт 92 виключити.

4. Пункт 93 після слів “матеріально-технічну базу” доповнити словами “та навчально-методичне забезпечення”.

5. Пункт 94 викласти в такій редакції:

“94. Матеріально-технічне забезпечення закладу дошкільної освіти, фізичної особи - підприємця або структурного підрозділу юридичної особи публічного чи приватного права, що провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, повинне відповідати вимогам законодавства у сферах дошкільної освіти, безпеки життєдіяльності дітей та охорони праці.

Медичне обслуговування, організація харчування та прання (наявність харчоблоків і пралень) можуть забезпечуватися та здійснюватися шляхом залучення на договірних умовах інших юридичних осіб, що мають право надавати відповідні послуги.”.

6. У пункті 95:

1) абзац сьомий викласти в такій редакції:

“Доступність до будівель (приміщень), що використовуються для провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти та введені в експлуатацію після набрання чинності цими Ліцензійними умовами, повинна відповідати державним будівельним нормам.”;

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Технологічні вимоги цих Ліцензійних умов не стосуються провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти за місцем проживання дитини.”.

7. У пункті 97:

1) підпункт 1 виключити;

2) підпункт 3 після слів “у сфері дошкільної освіти” доповнити словами “фізичної особи - підприємця або особи, найнятої фізичною особою - підприємцем, яка буде виконувати обов’язки, визначені законодавством для керівника закладу дошкільної освіти”;

3) доповнити пункт підпунктом 5 такого змісту:

“5) копію особистої медичної книжки та/або медичну довідку встановленого зразка (для фізичної особи - підприємця).”.

8. Пункт 98 викласти в такій редакції:

“98. Здобувач ліцензії - фізична особа - підприємець, яка провадитиме освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, самостійно разом із заявою про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності (додаток 28) подає:

1) копії сторінок паспорта, на яких зазначені прізвище, ім’я та по батькові, серія та номер паспорта, коли і ким виданий, місце проживання;

2) копії документів, що засвідчують рівень освіти та кваліфікації;

3) копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків або копію відповідної сторінки паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

4) медичну довідку встановленого зразка;

5) опис документів, які подаються фізичною особою - підприємцем, яка провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти самостійно, у двох примірниках (додаток 30).”.

9. У додатках до Ліцензійних умов:

1) у додатку 28:

слова “приватного чи публічного права” замінити словами “публічного чи приватного права”;

слова “Керівник ________________________________________” замінити словами
                                                   (найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)

Керівник  юридичної особи/фізична особа - підприємець____________________________________________________”;
                                                                                                  (найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)

слова “Орган управління” замінити словами “Засновник (засновники)”;

слова “адреса електронної пошти ___________” замінити словами “адреса електронної пошти, адреса офіційного веб-сайту закладу освіти (у разі його відсутності - офіційного веб-сайту засновника (для державних і комунальних закладів освіти) _____________”;

доповнити додаток виносками такого змісту:

“** У разі ліцензування освітньої діяльності фізичної особи - підприємця у позиції “ідентифікаційний код” зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідному контролюючому органі і мають відмітку у паспорті). Позиції “організаційно-правова форма” та “форма власності” не заповнюються.

*** У разі ліцензування освітньої діяльності фізичної особи - підприємця, що не має вищої освіти та професійної кваліфікації педагогічного працівника, в заяві додатково зазначається прізвище, ім’я та по батькові особи, найнятої фізичною особою - підприємцем, яка буде виконувати обов’язки, визначені законодавством для керівника закладу дошкільної освіти.

**** У разі ліцензування освітньої діяльності фізичної особи - підприємця, яка провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти самостійно, не зазначається місце провадження освітньої діяльності (місце проживання дитини).”;

2) у додатку 29:

у назві та тексті додатка слова “приватного чи публічного права” замінити словами “публічного чи приватного права”;

пункт 2 виключити;

пункт 4 після слів “освітня діяльність” доповнити словами “фізичної особи - підприємця або особи, найнятої фізичною особою - підприємцем, яка буде виконувати посадові обов’язки, визначені законодавством для керівника закладу дошкільної освіти”;

пункт 6 виключити;

пункт 8 у графі “Найменування документа” викласти в такій редакції:

“8. Копія особистої медичної книжки та/або медична довідка встановленого зразка (для фізичної особи - підприємця)”;

3) доповнити Ліцензійні умови додатком 30 такого змісту:


“Додаток 30
до Ліцензійних умов

ОПИС
документів, які подаються фізичною особою - підприємцем, яка провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти самостійно

Найменування документа

Відмітка про наявність документа

1. Копії сторінок паспорта, на яких зазначені прізвище, ім’я та по батькові, серія та номер паспорта, коли і ким виданий, місце проживання


2. Копії документів, що засвідчують рівень освіти та кваліфікації


3. Копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків або відповідної сторінки паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті)


4. Копія особистої медичної книжки та/або медична довідка встановленого зразка

”.


 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: