open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2020, № 28, ст.188)

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 768-IX від 14.07.2020}

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., №№ 44-48, ст. 552) такі зміни:

1. У статті 11:

1) частину четверту викласти в такій редакції:

"4. Не належать до інформації з обмеженим доступом і не можуть становити комерційної таємниці відомості щодо конкретних експортно-імпортних операцій, згоду на оприлюднення яких надано декларантом (крім випадків віднесення таких відомостей до державної таємниці) за формою, визначеною центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, а також відомості, внесені декларантами до митної декларації відповідно до частини восьмої статті 257 цього Кодексу, за виключенням пунктів 2, 4, підпунктів "б", "в", "д", "є", "з" пункту 5, пунктів 6, 7 і 9 частини восьмої зазначеної статті";

2) доповнити частиною п’ятою такого змісту:

"5. Не вважається розголошенням інформації з обмеженим доступом надання або оприлюднення знеособленої зведеної інформації для статистичних цілей, знеособленої аналітичної інформації, знеособленої інформації щодо конкретних експортно-імпортних операцій, внесених декларантами до митної декларації відповідно до частини восьмої статті 257 цього Кодексу, за виключенням пунктів 2, 4, підпунктів "б", "в", "д", "є", "з" пункту 5, пунктів 6, 7 і 9 частини восьмої зазначеної статті, включаючи інформацію, що стосується митної вартості товарів, знеособленої інформації щодо загальних питань роботи митного органу, знеособленої інформації, яка стосується правопорушень, а також публічне обговорення в засобах масової інформації та суспільстві питань, що стосуються митної справи.

Надання та оприлюднення такої інформації здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, на безоплатній основі та у формі відкритих даних в обсягах, що не суперечать міжнародним договорам України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України".

2. Частину четверту статті 21 доповнити словами "на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику".

3. Назву глави 4 викласти в такій редакції:

"Глава 4. Оскарження рішень, дій або бездіяльності митних органів, їх посадових осіб та інших працівників і порядок розгляду звернень митними органами".

4. Статтю 26 викласти в такій редакції:

"Стаття 26. Вимоги до форми і змісту скарг та інших звернень, строки їх подання, порядок і строки їх розгляду

1. Вимоги до форми і змісту скарг та інших звернень громадян, строки їх подання, порядок і строки їх розгляду, а також відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян визначаються Законом України "Про звернення громадян" та цим Кодексом.

2. Скарги та інші звернення громадян розглядаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, митницями та їх посадовими особами відповідно до повноважень, визначених у цьому Кодексі та положеннях про відповідний митний орган.

Митні органи та їх посадові особи, до повноважень яких належить розгляд звернень громадян, зобов’язані об’єктивно і вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечувати їх виконання, надавати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

3. Скарга підприємства має містити всі необхідні реквізити цього підприємства та бути підписана керівником зазначеного підприємства або особою, яка виконує його обов’язки. Якщо інше не передбачено законом, скарги підприємств подаються і розглядаються у такому самому порядку і в ті самі строки, що і скарги громадян.

4. Скарга має містити конкретну інформацію про предмет оскарження і бути належним чином аргументованою. У разі якщо особа під час подання скарги не може надати відповідних доказів, такі докази можуть бути представлені пізніше, але в межах строку, відведеного законом на розгляд скарги.

5. Відповідь за результатами розгляду скарг та інших звернень надається у встановлений законом строк тим митним органом, який отримав ці звернення, за підписом керівника або його заступника.

6. Якщо питання, порушені в одержаному митним органом зверненні, не входять до його повноважень, воно в термін не більше п’яти днів пересилається таким митним органом за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється автору звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення митним органом чи посадовою особою, воно в той самий термін повертається автору звернення з відповідними роз’ясненнями".

5. Доповнити статтею 311 такого змісту:

"Стаття 311. Застосування електронних документів та електронного документообігу в митній справі

1. Заяви, звернення, запити, скарги, інші документи, подання яких митним органам передбачено цим Кодексом, можуть подаватися митним органам в електронному вигляді.

2. Рішення та інші документи, передбачені цим Кодексом, які створюються митними органами під час реалізації повноважень, можуть видаватися у вигляді електронних документів відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг". У випадках, встановлених законодавством з питань митної справи, електронні документи перетворюються у візуальну форму, придатну для сприйняття її змісту людиною, у форматі, що унеможливлює у подальшому внесення змін до них, з накладенням кваліфікованого електронного підпису.

3. Формати, структура документів, зазначених у частинах першій і другій цієї статті, протоколи обміну даними та інші технічні специфікації визначаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, з оприлюдненням відповідної інформації на своєму офіційному веб-сайті".

6. Статтю 56 доповнити частиною другою такого змісту:

"2. Не вважається розголошенням інформації з обмеженим доступом, конфіденційної інформації та комерційної таємниці та не потребує спеціального дозволу особи чи органу, які подають таку інформацію, оприлюднення митним органом знеособленої інформації щодо конкретних експортно-імпортних операцій, внесених декларантами до митної декларації відповідно до частини восьмої статті 257 цього Кодексу, за виключенням пунктів 2, 4, підпунктів "б", "в", "д", "є", "з" пункту 5, пунктів 6, 7 і 9 частини восьмої зазначеної статті, у тому числі інформації, що стосується митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України в обсягах, що не суперечать міжнародним договорам України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України".

7. Частину третю статті 197 викласти в такій редакції:

"3. Переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів через митний кордон України здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про валюту і валютні операції".

8. Частину п’яту статті 233 викласти в такій редакції:

"5. Операції з міжнародними поштовими та експрес-відправленнями (розпакування, перепакування, пред’явлення для огляду, у тому числі при здійсненні заходів офіційного контролю тощо) та їх зберігання до випуску у вільний обіг чи повернення відправникам здійснюються під митним контролем у місцях міжнародного поштового обміну та на центральних (регіональних) сортувальних станціях.

Порядок визначення та обладнання місць міжнародного поштового обміну встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері надання послуг поштового зв’язку, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Порядок визначення та обладнання центральних (регіональних) сортувальних станцій встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику".

9. У частині п’ятій статті 239 слова "особи, яка виконує його обов’язки" замінити словами "його заступника".

10. У статті 247:

1) частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:

"У випадках, що визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, митні формальності, які виконуються автоматизованою системою митного оформлення в автоматичному режимі, здійснюються цілодобово";

2) частину третю доповнити абзацом другим такого змісту:

"У випадках та в порядку, що визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, окремі або всі митні формальності, що підлягають виконанню митними органами, можуть виконуватися посадовими особами іншого митного органу, ніж митний орган, якому пред’явлені товари, транспортні засоби комерційного призначення, або автоматизованою системою митного оформлення".

11. У статті 255:

1) у частині першій слова "протягом чотирьох робочих годин з моменту пред’явлення органу доходів і зборів" замінити словами "в найкоротший можливий строк, але не більше ніж чотири робочих години з моменту пред’явлення митному органу";

2) пункт 3 частини другої викласти в такій редакції:

"3) проведення досліджень (аналізу, експертизи) проб і зразків товарів, якщо товари не випускаються відповідно до заявленого митного режиму за тимчасовою митною декларацією згідно з цим Кодексом".

12. Статтю 257 доповнити частиною одинадцятою такого змісту:

"11. Митні органи та їх посадові особи для виконання завдань, визначених цим Кодексом, мають право на безоплатне отримання послуг кваліфікованого електронного підпису, які надаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику".

13. Частину третю статті 315 після слів "керівника органу доходів і зборів" доповнити словами "або його заступника".

14. У статті 320:

1) частину першу викласти в такій редакції:

"1. Форми та обсяги митного контролю обираються:

1) посадовими особами митних органів на підставі результатів застосування системи управління ризиками; та/або

2) автоматизованою системою управління ризиками.

Не допускається визначення форм та обсягів митного контролю іншими органами державної влади, а також участь їх посадових осіб у здійсненні митного контролю";

2) у частині другій слова "контролю, достатнього для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи та міжнародних договорів України, укладених відповідно до закону" замінити словами "митного контролю";

3) доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Форми та обсяги митного контролю, визначені відповідно до пункту 2 частини першої цієї статті, є обов’язковими для виконання посадовими особами митних органів. Прийняття цими посадовими особами рішення щодо нездійснення митного контролю у зазначених формах та обсягах не допускається.

Визначені відповідно до пункту 2 частини першої цієї статті форми та обсяги митного контролю можуть бути змінені або скасовані у випадках та в порядку, що визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику".

15. У частині другій статті 332 слова "інших, крім митниць, територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, а також посадових осіб" замінити словом "інших", а слова "особи, яка виконує його обов’язки" - словами "його заступника".

16. В абзаці першому частини третьої статті 338 слова "особи, яка виконує його обов’язки" замінити словами "його заступника".

17. У статті 340:

1) у частині першій слова "особи, яка виконує його обов’язки" замінити словами "його заступника";

2) у частині другій слова "чи особи, яка виконує його обов’язки" замінити словами "або його заступника".

18. Частину восьму статті 353 після слів "органу доходів і зборів" доповнити словами "або його заступник".

19. У статті 354:

1) у частині десятій слова "особи, яка виконує його обов’язки" замінити словами "його заступника";

2) у частинах одинадцятій і дванадцятій слова "особою, яка виконує його обов’язки" замінити словами "його заступником".

20. У частині другій статті 356 слова "особи, яка виконує його обов’язки" замінити словами "його заступника".

21. У статті 357:

1) частину четверту після слів "органу доходів і зборів" доповнити словами "або його заступника";

2) частину шосту після слів "органу доходів і зборів" доповнити словами "або його заступник".

22. В абзаці третьому частини третьої статті 363 слово "однакового" виключити.

23. У частині другій статті 383 слова "чи особи, яка виконує його обов’язки" замінити словами "або його заступника".

24. У частині другій статті 399 слова "особа, яка виконує його обов’язки" замінити словами "його заступник".

25. В абзаці першому частини другої статті 4001 слова "особа, яка виконує його обов’язки, за" замінити словами "його заступник за".

26. У частині третій статті 4011 слова "уповноважена ним особа" замінити словами "його заступник".

27. Абзац перший частини другої статті 425 після слів "керівником органу доходів і зборів" доповнити словами "або його заступником".

28. У частині третій статті 431:

слово "начальником" замінити словом "керівником";

після слів "органу доходів і зборів" доповнити словами "або його заступником".

29. У статті 445 слова "податкову і митну" замінити словом "фінансову".

30. Частину п’яту статті 449 доповнити словами "а також оприлюднення інформації, передбаченої частиною п’ятою статті 11 цього Кодексу".

31. Частину першу статті 452 доповнити абзацами другим і третім такого змісту:

"Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, має доступ на правах користувача до автоматизованих інформаційних і довідкових систем центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, в яких міститься інформація про товари, транспортні засоби комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України.

Обробка такої інформації здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, із додержанням вимог щодо конфіденційності інформації".

32. У частині другій статті 493 слова "особа, яка виконує його обов’язки, має" замінити словами "його заступник має".

33. Частину одинадцяту статті 494 доповнити словами "а в разі якщо провадження у справі здійснюється іншим митним органом, - до такого органу".

34. Пункт 1 частини третьої статті 500 викласти в такій редакції:

"1) адвоката - документами, що посвідчують повноваження адвоката на надання правової допомоги, відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

35. У пункті 16 частини другої статті 544 слова "надання підприємствам послуг електронного цифрового підпису" виключити.

36. У статті 546:

1) у частині другій слова "юридичною особою, має самостійний" замінити словами "територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, має окремий", а слова "забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику" - словами "реалізує державну митну політику";

2) частини третю і четверту викласти в такій редакції:

"3. Керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, може делегувати керівникам митниць окремі повноваження, визначені цим Кодексом, законодавством про державну службу, іншими законами та положенням про центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику.

Перелік делегованих повноважень визначається положенням про митницю, яке підлягає погодженню з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Керівники митниць призначаються на посади та звільняються з посади керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, відповідно до законодавства про державну службу.

4. Митниця здійснює свою діяльність на території однієї, двох чи більше адміністративно-територіальних одиниць України. Зони діяльності митниць визначаються положеннями про ці митниці";

3) частину шосту виключити.

37. Статтю 547 викласти в такій редакції:

"Стаття 547. Митний пост

1. Митний пост є митним органом, який входить до складу митниці як структурний підрозділ і в зоні своєї діяльності забезпечує виконання завдань, покладених на митні органи.

2. Зони діяльності митних постів визначаються положеннями про ці пости.

3. Положення про митні пости затверджуються керівниками відповідних митниць за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику.

4. Створення, реорганізація та ліквідація митних постів здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, в порядку, визначеному законодавством.

5. Керівники митних постів призначаються на посади і звільняються з посад керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, в порядку, визначеному законодавством".

38. Частину другу статті 557 викласти в такій редакції:

"2. У межах пунктів пропуску через державний кордон України для автомобільного сполучення органи доходів і зборів як балансоутримувачі земельних ділянок, нерухомого майна та службових приміщень можуть надавати у тимчасове користування відповідні приміщення та земельні ділянки для службових потреб підприємствам, діяльність яких пов’язана із забезпеченням функціонування пунктів пропуску, та підприємствам сфери обслуговування відповідно до закону".

39. У частині четвертій статті 558 слова "або особи, яка виконує його обов’язки" замінити словами "або його заступника".

40. У статті 570:

1) частину другу доповнити словами "з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом";

2) доповнити частинами четвертою і п’ятою такого змісту:

"4. Керівник митниці у разі делегування йому окремих повноважень керівника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, та у межах, визначених положенням про митницю, здійснює відповідні повноваження керівника, передбачені законодавством про працю, державну службу та іншими законодавчими актами.

5. З особами, які призначаються на службу до митних органів на посади державної служби, можуть укладатися контракти про проходження державної служби відповідно до законодавства про державну службу з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Рішення про віднесення посади державної служби до посад, призначення на які здійснюється з укладанням контракту про проходження державної служби, приймається до проведення конкурсу керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, або керівником митниці у разі делегування йому відповідних повноважень.

Контракт про проходження державної служби укладається з особами у разі необхідності забезпечення організації та виконання завдань, що мають як тимчасовий, так і постійний характер.

Чисельність посад державної служби в митному органі, на які здійснюється призначення з укладанням контракту про проходження державної служби, не обмежується.

Контракт про проходження державної служби укладається на строк до трьох років.

Дія контракту про проходження державної служби за умови належного його виконання державним службовцем може бути продовжена за угодою сторін на той самий або більший строк, але не більше ніж на три роки шляхом підписання сторонами відповідних змін до контракту".

41. У статті 573:

1) частину першу викласти в такій редакції:

"1. Посадовим особам митних органів присвоюються такі спеціальні звання:

1) дійсний державний радник митної служби;

2) державний радник митної служби I рангу;

3) державний радник митної служби II рангу;

4) державний радник митної служби III рангу;

5) радник митної служби I рангу;

6) радник митної служби II рангу;

7) радник митної служби III рангу;

8) інспектор митної служби I рангу;

9) інспектор митної служби II рангу;

10) інспектор митної служби III рангу;

11) інспектор митної служби IV рангу;

12) молодший інспектор митної служби";

2) у частині третій слова "звання податкової та митної справи" замінити словами "звання митної служби".

42. Частину другу статті 574 викласти в такій редакції:

"2. Для виконання митних формальностей поза робочим часом, установленим для митних органів, а також для виконання невідкладних або непередбачуваних заходів з митного контролю, митного оформлення, боротьби з контрабандою і порушеннями митних правил та інших службових завдань посадові особи митних органів на підставі наказу (розпорядження) керівника митного органу або іншої уповноваженої ним особи зобов’язані з’явитися на службу і працювати понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час.

Залучення до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час окремих категорій посадових осіб митних органів здійснюється з урахуванням обмежень, встановлених законодавством.

За роботу в зазначені дні (час) посадовим особам митних органів надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку".

43. Статтю 585 викласти в такій редакції:

"Стаття 585. Оплата праці посадових осіб та працівників митних органів

1. Держава забезпечує достатній рівень оплати праці посадових осіб та працівників митних органів з метою створення матеріальних умов для незалежного і сумлінного виконання ними службових обов’язків.

2. Заробітна плата посадової особи та працівника митних органів складається з:

1) посадового окладу;

2) надбавки за вислугу років;

3) надбавки за спеціальне звання посадових осіб митних органів;

4) виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутньої посадової особи або працівника у розмірі 50 відсотків посадового окладу тимчасово відсутньої посадової особи або працівника;

5) надбавки за виконання особливо важливої роботи;

6) надбавки за персональну кваліфікацію;

7) надбавки за виконання особистих ключових показників ефективності;

8) командної премії;

9) премії за значні особисті досягнення.

3. Схеми посадових окладів посадових осіб митних органів визначаються Кабінетом Міністрів України та не включаються до загальної схеми посадових окладів державних службовців. Порядок встановлення, призупинення, зменшення чи скасування надбавок та встановлення премій, зазначених у пунктах 2, 3, 5-9 частини другої цієї статті, визначається Кабінетом Міністрів України.

Для інших категорій працівників митних органів умови оплати праці визначаються чинним законодавством, що встановлює умови оплати праці для відповідних категорій працівників.

4. Розмір посадових окладів посадових осіб та працівників спеціалізованого підрозділу митних органів, які безпосередньо здійснюють розроблення програмного забезпечення для митних органів, встановлюється Кабінетом Міністрів України за окремою схемою посадових окладів.

Надбавки до посадового окладу, премії, доплати та інші виплати встановлюються посадовим особам та працівникам цього підрозділу відповідно до частин другої і третьої цієї статті".

44. У частинах шостій і сьомій статті 31, частинах другій, шостій і восьмій статті 331, частині третій статті 196, частині другій статті 197, пунктах 71, 72, 73 розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" слова "податкову та" виключити.

45. У тексті Кодексу слова "орган доходів і зборів" у всіх відмінках та числах замінити словами "митний орган" у відповідному відмінку та числі.

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Установити, що спеціальні звання митної служби, встановлені Митним кодексом України, присвоюються посадовим особам митних органів, яким раніше було присвоєно спеціальні звання податкової та митної служби, за таким співвідношенням незалежно від займаних посад:

Спеціальні звання органів доходів і зборів

Спеціальні звання митних органів

дійсний державний радник податкової та митної справи

дійсний державний радник митної служби;

державний радник податкової та митної справи I рангу

державний радник митної служби I рангу;

державний радник податкової та митної справи II рангу

державний радник митної служби II рангу;

державний радник податкової та митної справи III рангу

державний радник митної служби III рангу;

радник податкової та митної справи I рангу

радник митної служби I рангу;

радник податкової та митної справи II рангу

радник митної служби II рангу;

радник податкової та митної справи III рангу

радник митної служби III рангу;

інспектор податкової та митної справи I рангу

інспектор митної служби I рангу;

інспектор податкової та митної справи II рангу

інспектор митної служби II рангу;

інспектор податкової та митної справи III рангу

інспектор митної служби III рангу;

інспектор податкової та митної справи IV рангу

інспектор митної служби IV рангу;

молодший інспектор податкової та митної справи

молодший інспектор митної служби.

Період роботи (служби) зазначених осіб (у тому числі тих, яким присвоювалися спеціальні та/або персональні звання) у митних органах та органах доходів і зборів зараховується до стажу державної служби та стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, що дає право на призначення пенсії відповідно до Закону України "Про державну службу" незалежно від місця роботи на час досягнення віку, передбаченого зазначеним Законом.

3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375):

а) у статтях 41, 431, 232 слова "службові особи органів доходів і зборів, яким присвоєно спеціальні звання" у всіх відмінках замінити словами "службові особи податкових та митних органів, яким присвоєно спеціальні звання" у відповідному відмінку;

б) у частині другій статті 259 слова "органів доходів і зборів" замінити словами "податкових органів";

2) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

а) у статтях 1633, 1666, 18823, 2342 слова "орган доходів і зборів" у всіх відмінках та числах замінити словами "податковий орган" у відповідному відмінку та числі;

б) у статті 264 слово "митниця" у всіх відмінках та числах замінити словами "митний орган" у відповідному відмінку та числі;

3) у пункті "г" частини другої статті 91 Кодексу торговельного мореплавства України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №№ 47-52, ст. 349) слова "органів доходів і зборів" замінити словами "митних органів";

4) у пункті "б" частини сьомої статті 137 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27) слова "орган доходів і зборів" замінити словами "податковий орган";

5) у Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144):

а) у статтях 90, 128, 210, 386 слова "органи доходів і зборів" у всіх відмінках замінити словами "податкові органи" у відповідному відмінку;

б) у частині другій статті 250 слова "органи доходів і зборів" замінити словами "податкові та митні органи";

6) у частинах сьомій, десятій і одинадцятій статті 111 і частині другій статті 1198 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356) слова "орган доходів і зборів" у всіх відмінках та числах замінити словами "податковий орган" у відповідному відмінку та числі;

7) у Повітряному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 48-49, ст. 536):

а) у статтях 1, 4, 29 слова "органи доходів і зборів" у всіх відмінках замінити словами "митні органи" у відповідному відмінку;

б) у частині четвертій статті 70:

у першому реченні слова "органів доходів і зборів" замінити словами "митних органів";

у другому реченні слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політку та" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, та";

8) абзац сьомий пункту 1 частини п’ятої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88) викласти в такій редакції:

"особою вищого начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби, органів та підрозділів цивільного захисту, вищого складу Національної поліції, посадовою особою митної служби, якій присвоєно спеціальне звання державного радника митної служби III рангу і вище, посадовою особою органів державної податкової служби, якій присвоєно спеціальне звання державного радника податкової служби III рангу і вище";

9) у Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436):

а) частину третю статті 29 після слів "юридичної особи" доповнити словами "а також відокремленого підрозділу органу державної влади без статусу юридичної особи";

б) у частині третій статті 144 слова "органи доходів і зборів" замінити словами "митні органи";

10) у Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436):

а) частину сьому статті 28 після слів "або представництва юридичної особи" доповнити словами "а також відокремленого підрозділу органу державної влади без статусу юридичної особи";

б) у частині третій статті 157 слова "органи доходів і зборів" замінити словами "митні органи";

11) у Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436):

а) у пункті 7 частини першої статті 4 слова "державної влади, орган" замінити словами "державної влади (у тому числі без статусу юридичної особи), орган";

б) у статті 283:

у назві слова "органів доходів і зборів" замінити словами "податкових та митних органів";

у частині першій:

в абзаці першому слова "органів доходів і зборів" замінити словами "податкових та митних органів";

у пункті 6 слова "орган доходів і зборів" замінити словами "податковий орган";

в абзаці другому частини сьомої слова "органу доходів і зборів" замінити словами "податкового органу, митного органу";

12) в абзаці третьому статті 143 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 21, ст. 252; 2006 р., № 2-3, ст. 35; 2014 р., № 6-7, ст. 80, № 20-21, ст. 712; 2018 р., № 6-7, ст. 43) слова "органів доходів і зборів" замінити словами "податкових органів";

13) у Законі України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377 із наступними змінами):

а) у статтях 9, 17, 23 слова "органи доходів і зборів" замінити словами "митні органи";

б) у статті 16:

у частині двадцять дев’ятій слова "здійснюється органами доходів і зборів" замінити словами "здійснюється митними органами";

у частині сорок четвертій слова "стягуються органами доходів і зборів" замінити словами "стягуються податковими органами";

в) у статті 22:

перше речення частини шостої виключити;

частину десяту виключити;

14) у статті 10 Закону України "Про державний кордон України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 2, ст. 5; 2003 р., № 27, ст. 209; 2014 р., № 20-21, ст. 712) слова "органи доходів і зборів" замінити словами "митні органи";

15) у статті 17 та пункті 1 частини другої статті 25 Закону України "Про Службу безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 27, ст. 382; 2001 р., № 9, ст. 38; 2003 р., № 45, ст. 357; 2014 р., № 20-21, ст. 712) слова "органи доходів і зборів" у всіх відмінках замінити словами "митні органи" у відповідному відмінку;

16) у частині другій статті 15 Закону України "Про заставу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 47, ст. 642; 2004 р., № 11, ст. 140; 2014 р., № 20-21, ст. 712) слова "органів доходів і зборів" замінити словами "податкових органів";

17) у частинах дев’ятій і тринадцятій статті 8, частині п’ятій статті 24, частині п’ятій статті 44 Закону України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383; 2013 р., № 33, ст. 436; 2014 р., № 20-21, ст. 712; 2016 р., № 30, ст. 542; 2019 р., № 47, ст. 311) слова "органи доходів і зборів" у всіх відмінках замінити словами "податкові органи" у відповідному відмінку;

18) частину першу статті 3 Закону України "Про державну таємницю" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 49, ст. 428) після слів "інші державні органи" доповнити словами "в тому числі територіальні органи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, утворені як відокремлені підрозділи центрального органу виконавчої влади без статусу юридичної особи";

19) у Законі України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 12, ст. 81 із наступними змінами):

а) у статті 121 слова "орган доходів і зборів" у всіх відмінках і числах замінити словами "податковий орган" у відповідному відмінку і числі;

б) у частині восьмій статті 59 слова "Органи доходів і зборів" замінити словами "Митні органи";

20) у Законі України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 10, ст. 62 із наступними змінами):

а) у частині першій статті 3 слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику";

б) у частині третій статті 4 слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику";

в) у частині першій статті 7 слова "органи доходів і зборів" замінити словами "митні органи";

21) у частині п’ятій статті 4 Закону України "Про пестициди і агрохімікати" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст. 91; 2018 р., № 41, ст. 320) слова "Органи доходів і зборів" замінити словами "Митні органи";

22) в абзаці сьомому частини першої статті 4 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 15, ст. 99; 2011 р., № 29, ст. 272, № 44, ст. 458; 2014 р., № 20-21, ст. 712) слова "органів доходів і зборів" замінити словами "митних органів";

23) в абзаці третьому частини першої та частині п’ятій статті 35 Закону України "Про оплату праці" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 17, ст. 121 із наступними змінами) слова "органи доходів і зборів" та "Органи доходів і зборів" замінити відповідно словами "податкові органи" та "Податкові органи";

24) у Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами):

а) у статті 1:

слова "орган доходів і зборів" у всіх відмінках і числах замінити словами "податковий орган" у відповідному відмінку і числі, слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику" та "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" у всіх відмінках і числах замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику" у відповідному відмінку і числі;

після абзацу шістдесят четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Податкові органи - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, його територіальні органи".

У зв’язку з цим абзац шістдесят п’ятий вважати абзацом шістдесят шостим;

б) у статті 2 слова "орган доходів і зборів" у всіх відмінках і числах замінити словами "податковий орган" у відповідному відмінку і числі, а слова "забезпечує формування державної фінансової політики" - словами "забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику";

в) у статті 21:

у частині другій слова "центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";

в абзацах другому та третьому частини третьої слова "орган доходів і зборів" замінити словами "податковий орган";

у частині шостій слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";

у частині дев’ятій слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику";

у другому реченні частини десятої слова "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";

у частині дванадцятій слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику";

г) у статті 3 слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику" у відповідному відмінку;

ґ) у статті 71 слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику" у відповідному відмінку;

д) у частині сьомій статті 14 слова "органу доходів і зборів" замінити словами "податкового органу";

е) у статті 15 слова "орган доходів і зборів" та "орган державної фіскальної служби" в усіх відмінках і числах замінити словами "податковий орган" у відповідному відмінку і числі, а слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику" у відповідному відмінку;

є) у статті 17 слова "орган доходів і зборів" у всіх відмінках і числах замінити словами "податковий орган" у відповідному відмінку і числі;

25) у Законі України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292 із наступними змінами) слова "Міністерством фінансів України", "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику", "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику";

26) у підпункті 2 пункту "б" частини першої статті 35 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170; 2014 р., № 20-21, ст. 712) слова "органів доходів і зборів" замінити словами "митних органів";

27) у частині двадцятій статті 281 Закону України "Про видавничу справу" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 32, ст. 206; 2017 р., № 4, ст. 41; 2018 р., № 41, ст. 320) слова "органом доходів і зборів" замінити словами "митним органом";

28) у частині другій статті 14 Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 23, ст. 121; 2014 р., № 20-21, ст. 712) слова "органи доходів і зборів" замінити словами "податкові органи";

29) у Концепції Національної програми інформатизації, схваленій Законом України "Про Концепцію Національної програми інформатизації" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 27-28, ст. 182 із наступними змінами):

а) у розділі III слова "органів доходів і зборів" замінити словами "податкових та митних органів";

б) у розділі VI:

слова "органів доходів і зборів" замінити словами "податкових органів";

слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику";

30) у частині п’ятій статті 341 Закону України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 36-37, ст. 242; 2010 р., № 10, ст. 107; 2018 р., № 41, ст. 320) слова "Органи доходів і зборів" замінити словами "Митні органи";

31) у Законі України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 5-6, ст. 44; 2014 р., № 20-21, ст. 712):

а) у частині четвертій статті 2:

в абзаці другому слова "органу доходів і зборів" замінити словами "митного органу";

в абзаці третьому слова "органу доходів і зборів" замінити словами "податкового органу";

б) у статті 3:

у частині четвертій:

в абзаці першому слова "орган доходів і зборів - митницю" замінити словами "митні органи", а слова "державну податкову інспекцію" - словами "податкові органи";

в абзаці другому слово "Митниці" замінити словами "Митні органи", а слова "органи доходів і зборів" замінити словами "податкові органи";

в абзаці третьому слова "Державні податкові інспекції" замінити словами "Податкові органи";

у частині п’ятій слова "Органи доходів і зборів" замінити словами "Податкові органи";

32) у Законі України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 9-10, ст. 65 із наступними змінами):

а) у статтях 3, 4, 6, 14, 24, 26, абзаці другому пункту 2 частини четвертої статті 27, статтях 28 та 37 слова "забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "реалізує державну митну політику";

б) в абзаці першому пункту 2 частини четвертої статті 27 слова "податкову і митну" замінити словом "фінансову";

в) у тексті Закону слова "орган доходів і зборів" в усіх відмінках і числах замінити словами "митний орган" у відповідному відмінку і числі;

33) у Законі України "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 11, ст. 78 із наступними змінами):

а) у статтях 3, 4, 5, 9, частині шостій статті 11, статті 14, частинах п’ятій, одинадцятій та дванадцятій статті 16, статтях 19 та 22 слова "забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "реалізує державну митну політику";

б) у частині третій статті 11 та частині другій статті 16 слова "податкову і митну" замінити словом "фінансову";

в) у тексті Закону слова "орган доходів і зборів" в усіх відмінках і числах замінити словами "митний орган" у відповідному відмінку і числі;

34) у Законі України "Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 12-13, ст. 80 із наступними змінами):

а) у статтях 3, 4, 5, 17, 25, абзаці другому пункту 2 частини третьої статті 26, статтях 27 та 37 слова "забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "реалізує державну митну політику";

б) в абзаці першому пункту 2 частини третьої статті 26 слова "податкову і митну" замінити словом "фінансову";

в) у тексті Закону слова "орган доходів і зборів" в усіх відмінках і числах замінити словами "митний орган" у відповідному відмінку і числі;

35) у Законі України "Про рослинний світ" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 198 із наступними змінами):

а) у частині третій статті 32 слова "Органи доходів і зборів" замінити словами "Митні органи";

б) у частині другій статті 35 слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику";

36) в абзаці другому частини сьомої статті 17 Закону України "Про архітектурну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 31, ст. 246 із наступними змінами) слова "орган доходів і зборів" замінити словами "податковий орган";

37) у Законі України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 48, ст. 405 із наступними змінами):

а) у частині другій статті 8 слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику";

б) у частині четвертій статті 13 слова "Органи доходів і зборів" замінити словами "Митні органи";

в) у статтях 21, 27 слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику";

г) у частині першій статті 22 та частині першій статті 28 слова "органами доходів і зборів" замінити словами "митними органами";

38) у статті 6 Закону України "Про транзит вантажів" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст. 446 із наступними змінами) слова "органи доходів і зборів" в усіх відмінках замінити словами "митні органи" у відповідному відмінку;

39) у Законі України "Про гуманітарну допомогу" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст. 451 із наступними змінами):

а) у статтях 4, 5 та 12 слова "органи доходів і зборів" в усіх відмінках замінити словами "митні органи, податкові органи" у відповідному відмінку;

б) у статтях 6, 8 та 9 слова "орган доходів і зборів" в усіх відмінках і числах замінити словами "митний орган" у відповідному відмінку і числі;

в) у статтях 8 та 11 слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику";

г) у статті 11 слова "органи доходів і зборів" замінити словами "податкові органи", а слова "Органами доходів і зборів" - словами "Митними органами";

40) у частині четвертій статті 19 Закону України "Про державні нагороди України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 21, ст. 162; 2014 р., № 20-21, ст. 712) слова "органами доходів і зборів" замінити словами "митними органами";

41) в абзаці другому частини першої статті 20 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 22, ст. 171 із наступними змінами) слова "органами доходів і зборів" замінити словами "податковими органами";

42) у частині п’ятій статті 4 Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 35, ст. 290; 2014 р., № 6-7, ст. 80, № 20-21, ст. 712) слова "органів доходів і зборів" замінити словами "податкових органів";

43) у частині п’ятнадцятій статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30; 2014 р., № 50-51, ст. 2053) слова "органам доходів і зборів" замінити словами "податковим органам";

44) у статті 45 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 12, ст. 64; 2014 р., № 20-21, ст. 712; 2016 р., № 4, ст. 44) слова "органи доходів і зборів та інші правоохоронні органи" замінити словами "інші правоохоронні органи, митні органи";

45) у пункті 6 частини третьої статті 6 Закону України "Про політичні партії в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 23, ст. 118; 2005 р., № 34, ст. 437; 2014 р., № 20-21, ст. 712) слова "органів доходів і зборів" замінити словами "митних та податкових органів";

46) у Законі України "Про обіг векселів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 24, ст. 128 із наступними змінами):

а) в абзаці третьому частини п’ятої статті 5 слова "органом доходів і зборів" замінити словами "податковим органом";

б) у частині другій статті 131 слова "органів доходів і зборів" замінити словами "податкових органів";

47) в абзаці третьому пункту 14.19 статті 14 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 29, ст. 137; 2013 р., № 37, ст. 48; 2014 р., № 20-21, ст. 712) слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";

48) у Законі України "Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 50, ст. 260; 2014 р., № 20-21, ст. 712; 2018 р., № 41, ст. 320):

а) в абзаці четвертому частини п’ятої статті 2 слова "органами доходів і зборів" замінити словами "митними органами";

б) у статті 4:

у частині першій слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику";

у частині другій слова "органами доходів і зборів" замінити словами "митними органами";

49) у статті 41 Закону України "Про нафту і газ" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 50, ст. 262; 2014 р., № 2-3, ст. 41, № 20-21, ст. 712):

у частині другій слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику";

у частині п’ятій слова "органами доходів і зборів" замінити словами "податковими органами";

50) у статті 26 Закону України "Про поштовий зв’язок" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 6, ст. 39; 2014 р., № 20-21, ст. 712) слова "органи доходів і зборів" в усіх відмінках замінити словами "митні органи" у відповідному відмінку;

51) у частині четвертій статті 40 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50; 2011 р., № 23, ст. 160; 2014 р., № 20-21, ст. 712) слова "органи доходів і зборів" замінити словами "податкові та митні органи";

52) у частині другій статті 17 Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 11, ст. 81; 2014 р., № 4, ст. 61, № 20-21, ст. 712) слова "органів доходів і зборів" замінити словами "податкових органів";

53) у частині третій статті 53 Закону України "Про тваринний світ" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 14, ст. 97; 2018 р., № 41, ст. 320) слова "Органи доходів і зборів" замінити словами "Митні органи";

54) в абзаці третьому частини п’ятої статті 21 Закону України "Про кредитні спілки" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 15, ст. 101; 2014 р., № 20-21, ст. 712; 2016 р., № 4, ст. 44) слова "органам доходів і зборів" замінити словами "податковим органам";

55) в абзаці третьому частини першої статті 6 Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 17, ст. 121; 2005 р., № 33, ст. 432; 2014 р., № 20-21, ст. 712; 2015 р., № 23, ст. 158) слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику";

56) у Законі України "Про Товариство Червоного Хреста України" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 5, ст. 47; 2013 р., № 2, ст. 4; 2014 р., № 20-21, ст. 712):

а) у статті 18 слова "органів доходів і зборів" замінити словами "митних органів";

б) у статті 24 слова "органах доходів і зборів" замінити словами "податкових органах";

57) у статті 21 Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 23, ст. 148) слова "Органи доходів і зборів" та "орган доходів і зборів" в усіх відмінках і числах замінити словами "Митні органи" та "митний орган" у відповідному відмінку та числі;

58) у Законі України "Про Державну прикордонну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 27, ст. 208 із наступними змінами):

а) у пункті 9 частини першої статті 20 слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику";

б) у тексті Закону слова "органи доходів і зборів" в усіх відмінках замінити словами "митні органи" у відповідному відмінку;

59) у Законі України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49-51, ст. 376 із наступними змінами):

а) абзац третій частини п’ятої статті 21 викласти в такій редакції:

"Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування надають Пенсійному фонду інформацію для ведення персоніфікованого обліку в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, та Пенсійним фондом за погодженням з фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування";

б) у тексті Закону слова "орган доходів і зборів" в усіх відмінках і числах замінити словами "податковий орган" у відповідному відмінку і числі;

60) в абзацах першому і третьому частини першої та частині третій статті 22 Закону України "Про поховання та похоронну справу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 7, ст. 47; 2014 р., № 20-21, ст. 712) слова "орган доходів і зборів" в усіх відмінках замінити словами "митний орган" у відповідному відмінку;

61) у частині третій статті 24 і абзаці п’ятому частини другої статті 25 Закону України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 10, ст. 102; 2005 р., №№ 17-19, ст. 267; 2014 р., № 20-21, ст. 712) слова "орган доходів і зборів" в усіх відмінках замінити словами "податковий орган" у відповідному відмінку;

62) у частині другій статті 38 та пункті 9 частини першої статті 39 Закону України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 12, ст. 155 із наступними змінами) слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику";

63) у частині першій статті 15 Закону України "Про захист суспільної моралі" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 14, ст. 192; 2015 р., № 16, ст. 106, № 52, ст. 482) слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику";

64) у пункті 11 частини другої статті 25 Закону України "Про вибори Президента України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 20-21, ст. 291; 2014 р., № 4, ст. 61, № 20-21, ст. 712) слова "органи доходів і зборів" замінити словами "податкові органи";

65) в абзаці другому частини четвертої статті 29 та частині першій статті 291 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 48, ст. 526; 2014 р., № 23, ст. 873; 2018 р., № 41, ст. 320) слова "органом доходів і зборів" замінити словами "митним органом";

66) у Законі України "Про державну підтримку сільського господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 49, ст. 527 із наступними змінами):

а) пункт 2.25 статті 2 викласти в такій редакції:

"2.25. Податкові органи - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, його територіальні органи";

б) в абзаці четвертому підпункту 3.3.4 пункту 3.3 статті 3 слова "органами доходів і зборів" замінити словами "податковими органами";

в) у пункті 13.5 статті 13:

у підпункті 13.5.2 слова "контролюючими органами" замінити словами "органами державного фінансового контролю";

у підпункті 13.5.3 слова "органами доходів і зборів" замінити словами "податковими органами";

г) у статті 161 :

у пунктах 161.1 та 161.2 слово "контролюючий" в усіх відмінках замінити словом "податковий" у відповідному відмінку;

у пунктах 161.4, 161.5 та 161.6 слова "що реалізує державну податкову та митну політику" замінити словами "що реалізує державну податкову політику";

67) у статті 24 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 6, ст. 147; 2014 р., № 20-21, ст. 712) слова "органи доходів і зборів" в усіх відмінках замінити словами "митні органи" у відповідному відмінку;

68) у частині шостій статті 15 Закону України "Про театри і театральну справу" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 26, ст. 350; 2014 р., № 20-21, ст. 712) слова "органами доходів і зборів" замінити словами "податковими органами";

69) у частині п’ятій статті 15 Закону України "Про виноград та виноградне вино" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 31, ст. 419; 2011 р., № 33, ст. 327; 2014 р., № 20-21, ст. 712) слова "органами доходів і зборів" замінити словами "податковими органами";

70) у Законі України "Про карантин рослин" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 19-20, ст. 167 із наступними змінами):

а) в абзаці двадцять першому частини першої статті 7 слова "політику у сфері митної справи" замінити словами "митну політику";

б) у частинах другій і третій статті 38 та частині першій статті 451 слова "органами доходів і зборів" замінити словами "митними органами";

71) у частині другій статті 3 Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 27, ст. 230 із наступними змінами) слова "що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "що реалізує державну митну політику";

72) у частині другій статті 101 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268 із наступними змінами) слова "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику";

73) у частинах одинадцятій та тринадцятій статті 6 Закону України "Про автомобільний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 32, ст. 273; 2014 р., № 8, ст. 88, № 20-21, ст. 712) слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику";

74) в абзаці п’ятому пункту 2 частини першої статті 37 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324 із наступними змінами) слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику";

75) у Законі України "Про управління об’єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456 із наступними змінами):

а) у статті 11:

в абзаці восьмому частини п’ятої слова "органами доходів і зборів" замінити словами "податковими органами";

у частині одинадцятій слова "забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "реалізує державну податкову політику";

б) в абзаці першому частини другої статті 12 слова "що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "що реалізує державну податкову політику";

76) у Законі України "Про ветеринарну медицину" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 5-6, ст. 53 із наступними змінами):

а) у частині шостій статті 18 та частині першій статті 93 слова "органами доходів і зборів" замінити словами "митними органами";

б) у частині третій статті 41 слова "органів доходів і зборів" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику";

77) у тексті Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 10, ст. 89 із наступними змінами):

а) слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику" у відповідному відмінку;

б) слова "орган доходів і зборів" в усіх відмінках і числах замінити словами "митний орган" у відповідному відмінку і числі;

78) у Законі України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389 із наступними змінами):

а) у статті 2:

у частині другій слова "митного контролю на кордоні" замінити словами "податкового контролю, митного контролю";

у частині четвертій слова "Державної фіскальної служби (крім митного контролю на кордоні)" виключити;

б) в абзаці третьому частини другої статті 41 слова "органу доходів і зборів" замінити словами "податковому органу";

79) у частині восьмій статті 16 Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 35, ст. 484; 2018 р., № 41, ст. 320) слова "Органи доходів і зборів" замінити словами "Митні органи";

{Підпункт 80 пункту 3 розділу II втратив чинність на підставі Закону № 768-IX від 14.07.2020}

81) в абзаці одинадцятому статті 10 Закону України "Про оптові ринки сільськогосподарської продукції" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 51, ст. 755; 2014 р., № 20-21, ст. 712) слова "органу доходів і зборів" замінити словом "митниці";

82) у Законі України "Про прикордонний контроль" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 6, ст. 46 із наступними змінами):

а) у пункті 19 частини першої статті 1 і в абзаці другому частини четвертої статті 5 слова "органом доходів і зборів" замінити словами "керівником митного органу";

б) у частині шостій статті 6:

в абзаці першому слова "органом доходів і зборів" замінити словами "митним органом";

в абзаці четвертому слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику";

в) в частинах другій, третій та п’ятій статті 15, частинах першій та третій статті 20, частині п’ятій статті 21, абзаці другому частини другої статті 25 слова "орган доходів і зборів" в усіх відмінках і числах замінити словами "митний орган" у відповідному відмінку і числі;

83) у Законі України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11 із наступними змінами):

а) у частині першій статті 1:

пункт 31 викласти в такій редакції:

"31) податкові органи - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, його територіальні органи";

у пункті 6 слова "органом доходів і зборів" замінити словами "податковим органом";

б) у статті 5:

у частині першій:

в абзаці першому слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику";

в абзаці другому слова "органом доходів і зборів" замінити словами "податковим органом";

абзаци четвертий - шостий викласти в такій редакції:

"у пунктах 1, 4 частини першої статті 4 цього Закону, на яких поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", - здійснюється на підставі відомостей про державну реєстрацію створення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, скасування державної реєстрації їх припинення, наданих згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", у день отримання зазначених відомостей;

у пунктах 1, 5, 51 частини першої статті 4 цього Закону, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", - здійснюється у день отримання від них відповідної заяви;

в абзаці чотирнадцятому пункту 1 частини першої статті 4 цього Закону, - здійснюється на підставі подання копії свідоцтва про державну реєстрацію угоди про розподіл продукції у день отримання від них відповідної заяви";

після абзацу шостого доповнити чотирма новими абзацами такого змісту:

"Для цілей цієї статті датою отримання документів (відомостей, заяв, запитів та інших документів) є:

поданих у паперовому вигляді - дата надходження до відповідного податкового органу;

поданих в електронному вигляді - час та дата надходження такого електронного документа, що зазначені в електронному повідомленні (квитанції), сформованому програмним забезпеченням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, у форматі, затвердженому в установленому законодавством порядку.

Якщо документ, поданий в електронному вигляді, надійшов пізніше 16 години робочого (операційного) дня, датою його отримання вважається наступний після нього робочий (операційний) день".

У зв’язку з цим абзаци сьомий і восьмий вважати відповідно абзацами одинадцятим і дванадцятим;

в абзаці одинадцятому слова "органами доходів і зборів" замінити словами "податковими органами", а слова "Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" - словами "Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

"Податкові органи повідомляють Пенсійний фонд та фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування про взяття на облік платників єдиного внеску із зазначенням податкового органу, в якому взято на облік платника. Порядок здійснення такого повідомлення визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, за погодженням з Пенсійним фондом та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування";

у частині другій слова "здійснюється органом доходів і зборів з внесенням" замінити словами "здійснюється податковим органом з внесенням Пенсійним фондом";

у частині третій слова "Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" замінити словами "Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", а слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, за погодженням з Пенсійним фондом" - словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, за погодженням з Пенсійним фондом та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування";

в абзаці другому частини четвертої слова "Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" замінити словами "Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";

в) у статті 6:

у пункті 4 частини другої слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику";

у тексті статті слова "орган доходів і зборів" в усіх відмінках і числах замінити словами "податковий орган" у відповідному відмінку і числі;

г) у частині четвертій і абзаці першому частини двадцять восьмої статті 8 слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику";

ґ) у статті 9:

в абзаці другому частини шостої слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, за погодженням з" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, за погодженням з";

у частині тринадцятій слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, за погодженням з";

у тексті статті слова "орган доходів і зборів" в усіх відмінках і числах замінити словами "податковий орган" у відповідному відмінку і числі;

д) у статті 10:

в абзацах першому і третьому частини третьої слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику";

в абзаці першому частини дев’ятої слова "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування";

у тексті статті слова "орган доходів і зборів" в усіх відмінках і числах замінити словами "податковий орган" у відповідному відмінку і числі;

е) у статті 11:

в абзаці другому частини першої слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику";

у тексті статті слова "органи доходів і зборів" в усіх відмінках і числах замінити словами "податкові органи" у відповідному відмінку і числі;

є) у назві розділу IV слова "органів доходів і зборів" замінити словами "податкових органів";

ж) у статті 12:

у назві та частині першій слова "що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "що реалізує державну податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування";

у частині другій:

в абзаці першому слова "що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "що реалізує державну податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування";

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4) подає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, пропозиції щодо встановлення форм, строків і порядку прийняття та обробки звітності, зокрема в електронній формі, від платників щодо нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску";

з) у статтях 121, 13, 131 слова "органи доходів і зборів" в усіх відмінках замінити словами "податкові органи" у відповідному відмінку;

и) у статті 14:

у частині першій:

у пункті 1 слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику";

пункт 8 виключити;

у тексті статті слова "органи доходів і зборів" в усіх відмінках замінити словами "податкові органи" у відповідному відмінку;

і) у пункті 1 частини першої статті 141 слова "органам доходів і зборів" замінити словами "податковим органам", а слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" - словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику";

ї) у частині третій статті 16 слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику";

й) у статті 17:

абзац другий частини першої після слів "Інформація з" доповнити словами "реєстру застрахованих осіб";

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, та Пенсійним фондом, що ведуть Державний реєстр, та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування здійснюється обмін інформацією на безоплатній основі в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, за погодженням з Пенсійним фондом та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування";

абзац перший частини четвертої після слів "обмін інформацією з" доповнити словами "реєстру застрахованих осіб";

у частині п’ятій:

в абзаці другому слова "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування";

абзац третій після слів "Інформація з" доповнити словами "реєстру застрахованих осіб";

в абзаці першому частини шостої слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику";

к) у частині першій статті 18:

в абзаці першому слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування";

в абзаці сьомому слова "органів доходів і зборів" замінити словами "податкових органів";

л) у статті 19:

абзац другий частини першої викласти в такій редакції:

"Реєстр страхувальників формує та веде центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Користувачами цього реєстру є податкові органи, Пенсійний фонд та фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування";

частину другу викласти в такій редакції:

"2. До реєстру страхувальників вносяться такі відомості про страхувальників:

1) податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

2) найменування або прізвище, ім’я, по батькові;

3) місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи);

4) реєстраційний номер платника єдиного внеску;

5) види економічної діяльності, у тому числі основний;

6) наявність трудових (цивільно-правових) договорів із застрахованими особами;

7) інша інформація, необхідна для обліку платників, їх зобов’язань та сплати єдиного внеску";

у частині третій слова "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування";

м) у статті 20:

в абзаці третьому частини першої слова "органи доходів і зборів" замінити словами "податкові органи";

абзац другий пункту 2 частини третьої викласти в такій редакції:

"реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)";

н) у частині першій статті 21 слова "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування";

о) у назві розділу VI слова "органів доходів і зборів" замінити словами "податкових органів";

п) у статті 23:

у частині першій слова "органів доходів і зборів" замінити словами "податкових органів";

у частині другій:

у пункті 1 слова "центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування";

у пункті 2 слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", а слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" - словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику";

р) у статті 24:

у частині першій слова "в органі доходів і зборів" замінити словами "в податковому органі", слова "Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" - словами "Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", а слова "Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" - словами "Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";

у частині другій:

в абзаці першому слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику";

в абзаці другому слова "територіальному органу доходів і зборів" замінити словами "податковому органу";

с) у статті 25:

в абзаці першому частини першої слова "органами доходів і зборів" замінити словами "податковими органами";

у частині четвертій:

в абзаці першому слова "Орган доходів і зборів" замінити словами "Податковий орган", а слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" - словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику";

в абзаці другому слова "орган доходів і зборів" замінити словами "податковий орган", а слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової і митної політики" - словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику";

в абзаці п’ятому слова "органом доходів і зборів" замінити словами "податковим органом";

в абзаці шостому:

слова "до органу доходів і зборів вищого рівня" замінити словами "до податкового органу вищого рівня", а слова "з повідомленням про це органу доходів і зборів" - словами "з повідомленням про це податкового органу";

доповнити другим реченням такого змісту: "Не підлягають оскарженню зобов’язання зі сплати єдиного внеску, самостійно визначені платником";

в абзаці сьомому слова "орган доходів і зборів" в усіх відмінках замінити словами "податковий орган" у відповідному відмінку;

в абзаці восьмому слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику";

в абзаці дев’ятому слова "орган доходів і зборів" в усіх відмінках замінити словами "податковий орган" у відповідному відмінку;

абзац десятий викласти в такій редакції:

"У разі якщо платник єдиного внеску протягом десяти календарних днів з дня отримання вимоги не сплатив зазначені у вимозі суми недоїмки та штрафів разом з нарахованою пенею, не узгодив вимогу з податковим органом шляхом оскарження в адміністративному або в судовому порядку або не сплатив узгоджену суму недоїмки протягом десяти календарних днів з дня отримання узгодженої вимоги, податковий орган надсилає в порядку, встановленому законом, до підрозділу державної виконавчої служби узгоджену вимогу про сплату недоїмки в електронній формі (до початку функціонування Єдиного державного реєстру виконавчих документів)";

в абзаці одинадцятому слова "орган доходів і зборів" замінити словами "податковий орган";

у частині п’ятій слова "органу доходів і зборів" замінити словами "податкового органу";

у частині одинадцятій:

в абзаці першому слова "Орган доходів і зборів" замінити словами "Податковий орган";

у пункті 1 слова "Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" замінити словами "Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";

у пункті 3 слова "територіальним органом доходів і зборів" замінити словами "податковим органом";

у пункті 7 слова "органом доходів і зборів" замінити словами "податковим органом";

у частині дванадцятій:

в абзаці першому слова "Органи доходів і зборів" замінити словами "Податкові органи";

у пункті 1 слова "органів доходів і зборів" замінити словами "податкових органів";

в абзаці другому частини тринадцятої слова "органу доходів і зборів" замінити словами "податкового органу";

у частині чотирнадцятій:

в абзаці першому слова "органу доходів і зборів" замінити словами "податкового органу", а слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" - словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику";

в абзаці другому слова "на рахунки органів доходів і зборів" замінити словами "на рахунки податкових органів", слова "органу доходів і зборів вищого рівня" - словами "податкового органу вищого рівня", а слова "територіального органу доходів і зборів" - словами "податкового органу";

в абзаці третьому слова "органу доходів і зборів" замінити словами "податкового органу", а слова "органом доходів і зборів вищого рівня та/або центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" - словами "податковим органом вищого рівня";

в абзаці четвертому слова "органу доходів і зборів" замінити словами "податкового органу";

в абзацах першому і другому частини п’ятнадцятої слова "орган доходів і зборів" в усіх відмінках замінити словами "податковий орган" у відповідному відмінку;

т) у частині третій статті 26:

в абзаці першому слова "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Суми коштів, безпідставно стягнені податковими органами з юридичних і фізичних осіб, підлягають поверненню з рахунків податкового органу в триденний строк з дня прийняття рішення податковими органами або судом про безпідставність їх стягнення з одночасною сплатою нарахованої на ці суми пені, що визначається виходячи з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України";

у) у розділі VIII "Прикінцеві та перехідні положення":

у пункті 92:

в абзаці другому слова "до органу доходів і зборів" замінити словами "до податкового органу";

в абзаці восьмому слова "до органів доходів і зборів" замінити словами "до податкових органів";

пункт 94 виключити;

в абзаці третьому пункту 97 слова "що реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику";

84) у тексті Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 21, ст. 144 із наступними змінами) слова "орган доходів і зборів" в усіх відмінках і числах замінити словами "митний орган" у відповідному відмінку і числі;

85) у частині п’ятій статті 13 Закону України "Про загальну безпечність нехарчової продукції" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 22, ст. 145; 2014 р., № 4, ст. 61; № 20-21, ст. 712) слова "органів доходів і зборів" замінити словами "митних органів";

86) у Законі України "Про центральні органи виконавчої влади" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 38, ст. 385 із наступними змінами):

а) в абзацах другому і третьому частини першої статті 4, абзацах першому і другому частини четвертої статті 13, абзацах першому і другому частини четвертої статті 21 слова "Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" замінити словами "Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";

б) у статті 21:

частину першу після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Територіальні органи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, можуть утворюватися у порядку, визначеному статтею 211 цього Закону".

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;

абзац другий частини третьої доповнити словами "якщо інше не передбачено цим Законом";

частину четверту доповнити абзацом третім такого змісту:

"Вимоги цієї частини не поширюються на територіальні органи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, у разі їх утворення у порядку, визначеному статтею 211 цього Закону";

абзац другий частини п’ятої виключити;

в) доповнити статтею 211 такого змісту:

"Стаття 211. Територіальні органи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику

1. Територіальні органи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, можуть утворюватися в межах граничної чисельності державних службовців та працівників відповідного центрального органу виконавчої влади і коштів, передбачених на утримання центрального органу виконавчої влади, ліквідовуватися, реорганізовуватися керівником відповідного центрального органу виконавчої влади як відокремлені підрозділи центрального органу виконавчої влади за погодженням з міністром, який спрямовує та координує діяльність такого центрального органу виконавчої влади.

2. Територіальні органи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, визначені частиною першою цієї статті, утворюються без статусу юридичної особи та є органами державної влади, можуть мати окремий баланс, рахунки в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, печатку та бланк зі своїм найменуванням та із зображенням Державного Герба України.

3. Положення про територіальний орган як відокремлений підрозділ центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, положення про територіальний орган як відокремлений підрозділ центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, затверджуються керівником відповідного центрального органу виконавчої влади за погодженням з міністром, який спрямовує та координує діяльність такого центрального органу виконавчої влади.

4. Керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, може делегувати керівнику територіального органу як відокремленого підрозділу такого центрального органу виконавчої влади окремі повноваження відповідно до положення про такий територіальний орган.

5. Територіальні органи як відокремлені підрозділи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, територіальні органи як відокремлені підрозділи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, створюються і припиняються в порядку, визначеному законодавством";

87) у частині четвертій статті 351 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 17, ст. 155; 2018 р., № 41, ст. 320) слова "Органи доходів і зборів" замінити словами "Митні органи";

88) в абзаці шостому частини першої статті 13 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 19-20, ст. 179; 2014 р., № 20-21, ст. 712) слова "органів доходів і зборів" замінити словом "митних";

89) у частині третій статті 23 Закону України "Про громадські об’єднання" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 1, ст. 1; 2014 р., № 20-21, ст. 712) слова "органах доходів і зборів" замінити словами "податкових органах";

90) у Законі України "Про морські порти України" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 7, ст. 65 із наступними змінами):

а) у частині другій статті 11 слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику";

б) у тексті Закону слова "орган доходів і зборів" в усіх відмінках і числах замінити словами "митний орган" у відповідному відмінку і числі;

91) в абзаці сімнадцятому частини другої статті 9 Закону України "Про особливості приватизації вугледобувних підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 8, ст. 66; 2014 р., № 20-21, ст. 712) слова "органу доходів і зборів" замінити словами "податкового органу";

92) у статті 8 Закону України "Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 19-20, ст. 187; 2014 р., № 20-21, ст. 712) слова "органи доходів і зборів" в усіх відмінках замінити словами "митні органи" у відповідному відмінку, а слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" - словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику";

93) у тексті Закону України "Про індустріальні парки" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 22, ст. 212 із наступними змінами) слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику та політику у сфері державної митної справи" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику";

94) у пункті 18 частини другої статті 22 Закону України "Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 24, ст. 243; 2014 р., № 20-21, ст. 712; із змінами, внесеними Законом України від 5 грудня 2019 року № 341-IX) слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику", а слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" - словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";

95) в абзаці другому частини другої статті 14 Закону України "Про державні лотереї в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 31, ст. 369; 2014 р., № 20-21, ст. 712; 2015 р., № 52, ст. 482) слова "органів доходів і зборів" замінити словами "податкових органів";

96) у пункті 8 частини другої статті 4 і пункті 8 частини першої статті 6 Закону України "Про аграрні розписки" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 50, ст. 695; 2014 р., № 20-21, ст. 712; 2017 р., № 18, ст. 222) слова "органи доходів і зборів" замінити словами "податкові органи";

97) у частині шостій і в абзаці сьомому частини восьмої статті 6 Закону України "Про утилізацію транспортних засобів" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 20-21, ст. 719 із наступними змінами) слова "органи доходів і зборів" замінити словами "митні органи";

98) у статті 12 розділу II "Перехідні положення" Закону України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 43, ст. 2030 із наступними змінами):

а) у підпункті 1 пункту 12.4 слова "органів доходів і зборів" замінити словами "митних органів";

б) у підпункті 1 пункту 12.9:

в абзаці сьомому слова "органами доходів і зборів" замінити словами "митними органами";

в абзаці восьмому слова "органами доходів і зборів" замінити словами "податковими органами";

99) у підпункті "е" пункту 1 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056 із наступними змінами) слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної податкової політики та державної політики у сфері державної митної справи" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, і центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику";

100) у пункті 2 частини першої статті 10 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 11, ст. 75) слова "органів доходів і зборів" замінити словами "податкових органів";

101) у пункті 4 частини першої статті 8 та абзаці другому частини першої статті 10 Закону України "Про Рахункову палату" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 36, ст. 360) слова "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику";

102) у Законі України "Про Національну поліцію" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 40-41, ст. 379; 2018 р., № 48, ст. 380):

а) у частині п’ятій статті 25 слова "органи доходів і зборів" замінити словами "митні органи";

б) у пункті 1 частини другої статті 35 слова "органами доходів і зборів" замінити словами "митними органами";

103) в абзаці п’ятому частини першої статті 7 та абзаці п’ятому частини п’ятої статті 9 Закону України "Про електронну комерцію" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 45, ст. 410) слова "орган державної податкової служби" замінити словами "податковий орган";

104) в абзаці першому частини другої статті 15 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 1, ст. 2) слова "органами державної фіскальної служби" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику";

105) у Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 2, ст. 17 із наступними змінами):

а) у пункті 1 частини першої статті 1 слова "державної фіскальної служби" замінити словами "податкових органах";

б) у статті 13:

в абзацах другому та шостому частини другої слова "центрального органу виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";

у частині третій слова "державної фіскальної служби" замінити словами "податкових органах";

у частині четвертій слова "державної фіскальної служби" замінити словами "податкових органах, органах";

у частині шостій:

в абзаці першому слова "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";

слова "орган державної фіскальної служби" в усіх відмінках і числах замінити словами "податковий орган" у відповідному відмінку і числі;

в) у пункті 2 частини першої статті 18 слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової і митної політики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику";

106) у Законі України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43 із наступними змінами):

а) статтю 3 доповнити частиною п’ятою такого змісту:

"5. Окремі особливості проходження державної служби в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, та в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, їх територіальних органах визначаються Митним кодексом України та Податковим кодексом України";

б) статтю 50 доповнити частиною сьомою такого змісту:

"7. Складові заробітної плати та особливості оплати праці державних службовців центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, їх територіальних органів визначаються Митним кодексом України та Податковим кодексом України";

в) у статті 87:

частину третю доповнити новим абзацом першим такого змісту:

"3. Суб’єкт призначення або керівник державної служби попереджає державного службовця про наступне звільнення на підставі пунктів 1 та 11 частини першої цієї статті у письмовій формі не пізніше ніж за 30 календарних днів. Суб’єкт призначення або керівник державної служби може пропонувати державному службовцю будь-яку вакантну посаду державної служби у тому самому державному органі (за наявності). При цьому не застосовуються положення законодавства про працю щодо обов’язку суб’єкта призначення отримання згоди виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) на звільнення".

У зв’язку з цим абзаци перший - третій вважати відповідно абзацами другим - четвертим;

у частині четвертій слова і цифру "на підставі пункту 1" замінити словами і цифрами "на підставі пунктів 1 та 11", а слова "середньої місячної заробітної плати" - словами "двох середньомісячних заробітних плат";

частину п’яту доповнити абзацом другим такого змісту:

"У такому випадку оформлення і видача трудової книжки, а також розрахунок при звільненні проводяться протягом семи днів з дня звільнення";

г) у частині одинадцятій статті 91 слова "правоохоронних органах" замінити словами "правоохоронних, митних та податкових органах;

107) у статтях 6, 52, 54 Закону України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 30, ст. 542) слова "органи доходів і зборів" в усіх відмінках замінити словами "податкові органи" у відповідному відмінку;

108) у пункті 1 частини тринадцятої статті 12 Закону України "Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 11, ст. 101) слова "орган доходів і зборів" замінити словами "податковий орган";

109) у Державній програмі авіаційної безпеки цивільної авіації, затвердженій Законом України "Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 16, ст. 199):

а) у пункті 15 слова "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у податковій і митній сферах" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику";

б) у пункті 28 слова "доходів і зборів" замінити словами "митних органів";

в) в абзаці шостому пункту 33 слова "органу доходів і зборів" замінити словами "митного органу";

г) у пунктах 54, 58, 86, 100, 104, 117, 155 слова "орган доходів і зборів" в усіх відмінках і числах замінити словами "митний орган" у відповідному відмінку і числі;

110) у підпункті "ґ" пункту 11 частини четвертої статті 1 Закону України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 21, ст. 241) слово "фіскальними" замінити словом "податковими";

111) у частинах третій і четвертій статті 42, частині першій статті 47, частині шостій статті 48, частині восьмій статті 54, частинах п’ятій і шостій статті 57 та у пункті 3 розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 31, ст. 343; 2018 р., № 41, ст. 320) слова "орган доходів і зборів" в усіх відмінках і числах замінити словами "митний орган" у відповідному відмінку і числі;

112) у частині другій статті 23 Закону України "Про електронні довірчі послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 45, ст. 400) слова "орган доходів і зборів" замінити словами "податковий орган";

113) в абзаці другому частини другої та абзаці першому частини третьої статті 4 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 12, ст. 68; 2019 р., № 46, ст. 302) слова "органів доходів і зборів" замінити словами "податкових органів, митних органів";

114) у Законі України "Про валюту і валютні операції" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 30, ст. 239):

а) у частині першій статті 8 слова "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "митним органам";

б) у статті 11:

у частині четвертій слова "і митну" виключити;

у частині шостій:

в абзаці першому слова "і митну" виключити;

абзац другий виключити;

в) в абзаці третьому частини четвертої і в частині восьмій статті 13 слова "і митну" виключити;

г) у частині четвертій статті 14 слова "та митну" виключити;

ґ) в абзаці третьому частини першої статті 15 слова "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";

115) у частині п’ятій статті 8 Закону України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 44, ст. 354) слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";

116) у Законі України "Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи" (Відомості Верховної Ради України, 2019 р., № 41, ст. 232):

а) у частинах першій і третій статті 3, пункті 2 частини шостої статті 32, абзаці третьому частини четвертої статті 35 слова "органів доходів і зборів" замінити словами "митних органів";

б) у пункті 2 частини першої статті 37 слово "третім" замінити словом "четвертим";

117) у Декреті Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 113; 2012 р., № 14, ст. 87; 2014 р., № 20-21, ст. 712):

а) у пункті 15 частини першої статті 4 слова "державні податкові інспекції" замінити словами "податкові органи";

б) у статті 5 слова "що забезпечує формування та реалізацію державної бюджетної політики" замінити словами "що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику";

в) у частині четвертій статті 7 слова "що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику";

г) у статті 10 слова "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику та державні податкові інспекції" замінити словами "Податкові органи".

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
14 січня 2020 року
№ 440-IX


 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: