open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 30 січня 2019 р. № 56
Київ

Деякі питання цифрового розвитку

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити засади реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку, що додаються.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

протягом одного місяця з дня набрання чинності цією постановою привести власні акти у відповідність із цією постановою та розглянути можливість утворення та забезпечення функціонування структурних підрозділів (спеціалістів) з питань цифрового розвитку в межах граничної чисельності працівників апарату міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою підготувати пропозиції щодо внесення змін до актів законодавства, зокрема у сфері архівної справи та діловодства, та подати їх Державному агентству з питань електронного урядування для узагальнення.

4. Державному агентству з питань електронного урядування:

здійснювати моніторинг та методичне забезпечення запровадження органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку;

протягом двох місяців з дня набрання чинності цією постановою затвердити методичні рекомендації з дотримання засад реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку та розроблення положення про структурний підрозділ (спеціаліста) з питань цифрового розвитку;

подати в установленому порядку пропозиції щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність із засадами, затвердженими цією постановою.

5. Рекомендувати державним органам та органам місцевого самоврядування дотримуватися засад, затверджених пунктом 1 цієї постанови, та привести власні акти у відповідність із цією постановою.

6. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пунктів 1, 4 і 6 затверджених цією постановою змін, які набирають чинності через два місяці з дня опублікування цієї постанови.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 49ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 січня 2019 р. № 56

ЗАСАДИ
реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку

1. Ці засади визначають принципи реалізації органами виконавчої влади державної політики цифрового розвитку.

2. Застосування принципів державної політики цифрового розвитку під час реалізації прав та свобод громадян забезпечується органами виконавчої влади в процесі підготовки проектів нових нормативно-правових актів або внесення змін до нормативно-правових актів і реалізації владних повноважень шляхом застосування цифрових технологій.

3. Реалізація державної політики цифрового розвитку ґрунтується на принципах:

відкритості - полягає в забезпеченні відкритого доступу до відомчих даних (інформації), якщо інше не встановлено законодавством;

прозорості - полягає в забезпеченні можливості використання відкритих зовнішніх інтерфейсів до відомчих інформаційних систем, включаючи інтерфейси прикладного програмування;

багаторазовості використання - полягає в забезпеченні відкритого міжвідомчого обміну рішеннями та їх повторного використання;

технологічної нейтральності і портативності даних - полягає в забезпеченні доступу до відомчих сервісів і даних та повторного використання незалежно від технологій або їх продуктів;

орієнтованості на громадян - полягає в забезпеченні першочергового врахування потреб та очікувань громадян під час прийняття рішень щодо форм чи способів здійснення функцій держави;

інклюзивності та доступності - полягає в забезпеченні можливості для всіх громадян користуватися новітніми досягненнями інформаційних технологій доступу до сервісів;

безпечності та конфіденційності - полягає в забезпеченні для громадян і суб’єктів господарювання безпечного та надійного середовища, в якому відбувається електронна взаємодія з державою, включаючи повну його відповідність правилам і вимогам, встановленим законами України щодо захисту персональних даних та інформації, що належить державі, електронної ідентифікації та довірчих послуг;

багатомовності - полягає в забезпеченні надання громадянам і суб’єктам господарювання адміністративних, інформаційних та інших послуг, включаючи транскордонні, з використанням мови за їх вибором;

підтримки прийняття рішень - полягає в забезпеченні використання новітніх інформаційних технологій для розроблення програмних продуктів, які підтримують прийняття рішень органами виконавчої влади під час реалізації владних повноважень;

адміністративного спрощення - полягає в забезпеченні прискорення та спрощення адміністративних процесів шляхом їх цифрового розвитку;

збереження інформації - полягає в забезпеченні зберігання рішень, інформації, записів та даних, достовірності та цілісності, а також їх доступності відповідно до політики безпеки та конфіденційності протягом певного часу;

оцінювання ефективності та результативності - полягає в проведенні всебічного оцінювання та порівняння не менш як двох альтернативних рішень для забезпечення ефективності та результативності реалізації владних повноважень.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 січня 2019 р. № 56

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Пункт 9 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731 (ЗП України, 1993 р., № 1-2, ст. 28; Офіційний вісник України, 1998 р., № 42, ст. 1551; 2008 р., № 25, ст. 770), після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Якщо проект акта стосується питань інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, електронної демократії, надання адміністративних послуг або цифрового розвитку, разом з нормативно-правовим актом до органу державної реєстрації подається висновок Державного агентства з питань електронного урядування про проведення цифрової експертизи за формою, визначеною в додатку 21 до Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 54, ст. 2180; 2011 р., № 88, ст. 3199).”.

У зв’язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом тринадцятим.

2. Пункт 6 постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. № 1302 “Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1700) виключити.

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179 “Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 11, ст. 522):

1) доповнити постанову пунктом 13 такого змісту:

“13. У складі апарату міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій може утворюватися як самостійний (департамент, управління, відділ, сектор) структурний підрозділ з питань цифрового розвитку для виконання завдань високого ступеня складності, пов’язаних із цифровим розвитком органу виконавчої влади, а також координацією, розробленням і виконанням програм, проектів, завдань і заходів у відповідній сфері.”;

2) у пункті 2 слово і цифру “пункті 1” замінити словами і цифрами “пунктах 1 і 13”.

4. У Регламенті Кабінету Міністрів України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 54, ст. 2180; 2011 р., № 88, ст. 3199; 2016 р., № 18, ст. 721, № 65, ст. 2192; 2017 р., № 12, ст. 340, № 34, ст. 1094, № 69, ст. 2073; 2018 р., № 37, ст. 1290, № 42, ст. 1489, № 96, ст. 3173):

1) в абзаці третьому пункту 5 § 32 слова “із застосуванням кваліфікованого електронного підпису чи печатки” замінити словами “із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки з урахуванням засад реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку”;

2) пункт 5 § 33 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

“Проект акта Кабінету Міністрів з питань інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, електронної демократії, надання адміністративних послуг або цифрового розвитку підлягає обов’язковому погодженню з Державним агентством з питань електронного урядування, яке проводить його цифрову експертизу згідно з § 371.”.

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;

3) пункт 1 § 34 після слів “механізм вирішення питання” доповнити словами “(зокрема із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій)”;

4) доповнити Регламент § 361 такого змісту:

§ 361. Опрацювання на відповідність засадам реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку

1. Проект постанови Кабінету Міністрів, а також проект розпорядження Кабінету Міністрів про схвалення концепції реалізації державної політики у відповідній сфері, концепції державної цільової програми та концепції закону підлягає опрацюванню на відповідність засадам реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку.

2. Розробник визначає:

наявність у проекті акта Кабінету Міністрів положень, що не узгоджуються із засадами реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку;

засади реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку, які неможливо врахувати в проекті акта Кабінету Міністрів.

3. Розробник забезпечує врахування у проекті акта Кабінету Міністрів засад реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку.

4. Результати опрацювання проекту акта Кабінету Міністрів відображаються розробником у пояснювальній записці.

5. Організаційне та інформаційне забезпечення проведення цифрової експертизи проекту акта Кабінету Міністрів здійснює структурний підрозділ розробника з питань цифрового розвитку.

6. За наявності в проекті акта положень, які не узгоджуються із засадами реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку з незалежних від розробника причин, у висновку наводяться конкретні положення актів законодавства, які перешкоджають цифровому розвитку.”;

5) доповнити Регламент § 371 такого змісту:

§ 371. Цифрова експертиза

1. Державне агентство з питань електронного урядування проводить цифрову експертизу проекту акта Кабінету Міністрів з метою виявлення у ньому положень, що не узгоджуються із засадами реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку, зокрема перешкоджають створенню сучасних електронних форм взаємодії та доступності для громадян і суб’єктів господарювання переваг і можливостей цифрових технологій.

2. Результати цифрової експертизи проекту акта Кабінету Міністрів Державне агентство з питань електронного урядування відображає у висновку (додаток 21).

3. Під час опрацювання проекту акта Кабінету Міністрів Державне агентство з питань електронного урядування:

1) визначає:

технічні аспекти окремих положень проекту акта та відповідність проекту акта засадам реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку;

альтернативні шляхи реалізації положень проекту акта, які відповідають засадам реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку;

суперечності в актах законодавства, які унеможливлюють реалізацію положень акта із застосуванням інформаційно-комунікаційних систем;

2) наводить обґрунтування застосування положень акта без використання інформаційно-комунікаційних систем та наслідки, до яких може призвести їх застосування.

4. За наявності в проекті акта положень, які не узгоджуються із засадами реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку з незалежних від розробника/головного розробника причин, Державне агентство з питань електронного урядування ініціює консультації із заінтересованими органами для внесення відповідних змін.”;

6) у § 50:

у пункті 1:

абзац перший підпункту 1 після слів “відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” доповнити словами “, відповідність засадам реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“До проекту акта з питань інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, електронної демократії, надання адміністративних послуг або цифрового розвитку додається висновок Державного агентства з питань електронного урядування про проведення цифрової експертизи.”;

доповнити параграф пунктом 5 такого змісту:

“5. Якщо розробником проекту акта Кабінету Міністрів є Державне агентство з питань електронного урядування, цифрова експертиза не проводиться, а зазначені у § 371 цього Регламенту положення відображаються у пояснювальній записці.”;

7) у § 52:

пункт 1 після слів “фахову і юридичну” доповнити словами “, а також цифрову”;

доповнити пункт 3 підпунктом 7 такого змісту:

“7) проводить цифрову експертизу.”;

8) додаток 4 до Регламенту доповнити розділом 41 такого змісту:

41. Відповідність засадам реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку

Зазначаються відомості про відповідність проекту акта засадам реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку. Робиться посилання на відповідні концепції реалізації державної політики. Відображаються результати аналізу форм і методів реалізації акта, а також наводиться обґрунтування обраних шляхів реалізації положень проекту акта.

За наявності в проекті акта положень, які не узгоджуються із засадами реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку з незалежних від розробника причин, наводяться конкретні положення актів законодавства, які перешкоджають цифровому розвитку.

Якщо проект акта стосується питань інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, електронної демократії, надання адміністративних послуг або цифрового розвитку, наводиться інформація про надсилання такого проекту акта для проведення цифрової експертизи Державному агентству з питань електронного урядування та про врахування в ньому зауважень, наданих зазначеним Агентством.”;

9) доповнити Регламент додатком 21 такого змісту:


“Додаток 21
(до пункту 2 § 371)

ВИСНОВОК
про проведення цифрової експертизи проекту”;

10) додаток 8 до Регламенту доповнити розділом 22 такого змісту:

22. Цифрова експертиза

За результатами проведеної експертизи зазначається:

чи відповідає проект акта засадам реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку;

чи передбачає проект акта цифрову форму реалізації як пріоритетну та застосування інформаційно-комунікаційних технологій;

чи містить проект акта положення, що перешкоджають створенню сучасних електронних форм взаємодії та доступності інформаційно-комунікаційних технологій для громадян;

про наявність не врахованих розробником зауважень Державного агентства з питань електронного урядування.

Висновок за результатами цифрової експертизи може подаватися окремо.”.

5. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 606 “Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 50, ст. 1984) після слів “адміністрування (ведення) Державного реєстру виборців” доповнити словами “, забезпечення цифрового розвитку”.

6. Пункт 4 Положення про Державне агентство з питань електронного урядування України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 492 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 80, ст. 2269; 2016 р., № 97, ст. 3144; 2018 р., № 57, ст. 1988), доповнити підпунктом 21 такого змісту:

“21) проводить цифрову експертизу та готує відповідні висновки до проектів актів Кабінету Міністрів з питань інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, електронної демократії, надання адміністративних послуг або цифрового розвитку;”.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: