open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
Н А К А З
11.08.2006 N 556/52

Про затвердження Галузевої

науково-технічної програми "Медична допомога

при черепно-мозковій травмі" на 2007-2012 рр.

З метою розробки та впровадження науково обґрунтованої
системи організації медичної допомоги при черепно-мозковій травмі
та її наслідках Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Галузеву науково-технічну програму "Медична
допомога при черепно-мозковій травмі" на 2007-2012 рр. (далі -
Програма), що додається.
2. Координацію робіт, пов'язаних з виконанням заходів
Програми та впровадженням результатів в практику охорони здоров'я,
покласти на Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН
України.
3. Директорам Інституту нейрохірургії
ім. акад. А.П. Ромоданова, Інституту отоларингології
ім. проф. О.С. Коломійченка АМН України, ректорам Національної
медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика,
Вінницького національного медичного університету, Львівського
національного медичного університету імені Данила Галицького,
Донецького державного медичного університету ім. М. Горького,
Кримського державного медичного університету
ім. С.І. Георгієвського, Харківського державного медичного
університету, Дніпропетровської державної медичної академії МОЗ
України, ректору Ужгородського національного медичного
університету Міносвіти (за згодою) забезпечити виконання завдань
Програми за рахунок коштів, передбачених кошторисом цих установ на
відповідний період.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра охорони здоров'я Гайдаєва Ю.О. та віце-президента
Академії медичних наук Зозулю Ю.П.
Міністр охорони
здоров'я України Ю.В.Поляченко
Президент Академії
медичних наук України О.Ф.Возіанов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України,

АМН України

11.08.2006 N 556/52

Міністерство охорони здоров'я України

Академія медичних наук України

ГАЛУЗЕВА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПРОГРАМА

"Медична допомога при черепно-мозковій

травмі" на 2007-2012 рр.

Мета Програми: На основі вивчення клінічної епідеміології
черепно-мозкового травматизму в Україні, уточнення патогенетичних
механізмів черепно-мозкової травми (ЧМТ) та її наслідків,
особливостей хірургічного та нехірургічних методів лікування, в
тому числі методів інтенсивної терапії та реабілітації, розробити
та впровадити науково обґрунтовану систему організації медичної
допомоги при черепно-мозковій травмі та її наслідках, уніфіковані
протоколи діагностики та лікування при різних видах травматичного
ураження головного мозку та їх наслідках. За впровадженням розроблених організаційних,
лікувально-діагностичних та реабілітаційних заходів досягти
зменшення летальності при гострій черепно-мозковій травмі
в 2-2,5 рази, зменшити показники стійкої втрати працездатності,
суттєво підвищити якість життя постраждалих.
Завдання Програми:
1. Вивчити клінічну епідеміологію черепно-мозкової травми в
промислових і аграрних регіонах України. Впровадити науково
обґрунтовану систему організації медичної допомоги при гострій
черепно-мозковій травмі та її наслідках в різних регіонах України,
враховуючи поширення ВІЛ-інфекції та епідемічного гепатиту.
2. Уточнити патогенетичні механізми черепно-мозкової травми,
зокрема розвитку т. зв. вторинних ушкоджень при травмі головного
мозку, взаємовідношення структурних змін мозку та його
функціонального стану.
3. Вивчити особливості та взаємовідношення хірургічних та
нехірургічних методів лікування, в тому числі методів інтенсивної
терапії при різних видах травматичного ураження головного мозку.
Вивчити та обґрунтувати можливості впровадження в клінічну
практику генної терапії при черепно-мозковій травмі.
4. Розробити та впровадити уніфіковані схеми надання медичної
допомоги при травматичному ураженні головного мозку на
догоспітальному етапі, а також удосконалити протоколи лікування на
етапах первинної стаціонарної допомоги в непрофільних лікувальних
установах і в спеціалізованих відділеннях.
5. Визначити критерії смерті мозку у постраждалих із тяжкою
черепно-мозковою травмою.
6. Розробити та впровадити критерії економічної ефективності
лікування хворих із різними видами черепно-мозкової травми та її
наслідками.
7. Розробити та затвердити нормативні документи по сучасній
судово-медичній та медико-соціальній експертизі постраждалих із
черепно-мозковою травмою з позицій доказової медицини.
-------------------------------------------------------------------------------- | NN | Назва теми дослідження | Строки |Відповідальний | Очікувані | |п/п | | виконання | виконавець | результати | |----+--------------------------+-----------+---------------+------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |------------------------------------------------------------------------------| | Розділ 1. Вивчення клінічної епідеміології черепно-мозкової травми в Україні | |------------------------------------------------------------------------------| | 1. |Вивчити особливості та | 2007-2012 |Вінницький МУ |Будуть вивчені | | |динаміку ЧМТ у сільській | | |особливості, | | |місцевості України | | |частота та | | | | | |динаміка ЧМТ в | | | | | |сільській | | | | | |місцевості України| |----+--------------------------+-----------+---------------+------------------| | 2. |Провести | 2007-2012 |Донецький МУ |Будуть вивчені | | |клініко-епідеміологічне | |ІНХ АМНУ |частота, динаміка | | |дослідження ЧМТ в | | |та можливості | | |промисловому регіоні | | |прогнозування ЧМТ | | |України за 10 років із | | |в промисловому | | |короткостроковим | | |регіоні України | | |прогнозуванням подальшого | | | | | |розвитку ЧМТ за допомогою | | | | | |математичного | | | | | |програмування | | | | |----+--------------------------+-----------+---------------+------------------| | 3. |Вивчити клінічну | 2007-2012 |Донецький МУ |Будуть вивчені | | |епідеміологію ЧМТ у дітей | | |частота, | | |в умовах міста із | | |особливості та | | |математичним | | |розвиток ЧМТ у | | |прогнозуванням розвитку | | |дітей в умовах | | |черепно-мозкових ушкоджень| | |великого міста | |------------------------------------------------------------------------------| | Розділ 2. Уточнення патогенетичних механізмів ЧМТ | |------------------------------------------------------------------------------| | 1. |Вивчити роль | 2007-2012 |ІНХ АМНУ |Визначення ланок | | |протизапальних цитокинів | | |патогенезу ЧМТ з | | |та апоптозіндукованих | | |обґрунтуванням | | |імунних факторів в | | |методів корекції | | |патогенезі гострої ЧМТ | | |патологічних змін | |----+--------------------------+-----------+---------------+------------------| | 2. |Визначити імунообумовлені | 2007-2012 |ІНХ АМНУ |Визначення | | |механізми некро-апоптозної| | |можливостей | | |загибелі нейронів при ЧМТ | | |лікування та | | |із розробкою методів | | |вторинної | | |лікування та вторинної | | |профілактики | | |профілактики пошкодження | | |пошкодження | | |нейронів (експериментальне| | |нейронів при ЧМТ | | |дослідження) | | | | |----+--------------------------+-----------+---------------+------------------| | 3. |Визначити диференційовану | 2007-2011 |ІНХ АМНУ |Визначення ланок | | |експресію проапоптичних | | |патогенезу ЧМТ із | | |генів та їх чутливість до | | |обґрунтуванням | | |апоптозу після ЧМТ | | |методів корекції | | | | | |патологічних змін | |----+--------------------------+-----------+---------------+------------------| | 4. |Дослідити значення | 2007-2012 |ІНХ АМНУ |Визначення ланок | | |аутоантитіл, цитокинів та | | |патогенезу ЧМТ з | | |цитотоксичних лімфоцитів в| | |обґрунтуванням | | |імунологічних процесах | | |методів корекції | | |віддаленого періоду ЧМТ | | |патологічних змін | |----+--------------------------+-----------+---------------+------------------| | 5. |Вивчити можливості | 2007-2012 |ІНХ АМНУ |Розробка нових | | |корекції ранніх та | | |методів підвищення| | |віддалених зрушень в | | |якості життя | | |діяльності нейронів при | | |постраждалих із | | |ЧМТ за допомогою | | |ЧМТ | | |стовбурових клітин та їх | | | | | |компонентів (в | | | | | |експерименті) | | | | |----+--------------------------+-----------+---------------+------------------| | 6. |Вивчити | 2007-2012 |ІНХ АМНУ |Обґрунтування | | |морфо-функціональні зміни | |Інститут |нових методів | | |структур головного мозку | |геронтології |лікування при ЧМТ | | |після ЧМТ та під впливом | |АМНУ | | | |генної терапії (в | | | | | |експерименті) | | | | |----+--------------------------+-----------+---------------+------------------| | 7. |Визначити структурні зміни| 2007-2011 |ІНХ АМНУ |Визначити | | |головного мозку та | | |патогенез розвитку| | |внутрішніх органів при | | |структурних змін | | |синдромі поліорганної | | |при ЧМТ | | |недостатності | | | | |----+--------------------------+-----------+---------------+------------------| | 8. |Вивчити особливості | 2007-2012 |Львівський МУ |Визначення | | |формування травматичної | | |патогенезу | | |хвороби головного мозку | | |травматичної | | | | | |хвороби головного | | | | | |мозку | |----+--------------------------+-----------+---------------+------------------| | 9. |Дослідити взаємовідношення| 2007-2012 |ІНХ АМНУ |Визначення окремих| | |клінічних, біохімічних та | | |ланок патогенезу | | |коагуляційно-реологічних | | |ЧМТ з | | |показників при вітальних | | |обґрунтуванням | | |порушеннях у хворих із | | |корекції | | |тяжкою ЧМТ | | |патологічних змін | |----+--------------------------+-----------+---------------+------------------| |10. |Дослідити взаємовідношення| 2007-2012 |ІНХ АМНУ |Визначення окремих| | |клінічних, біохімічних та | | |ланок патогенезу | | |коагуляційно-реологічних | | |ЧМТ у формуванні | | |показників при вторинних | | |вторинних уражень | | |ураженнях головного мозку | | |головного мозку | | |у хворих із ЧМТ | | | | |----+--------------------------+-----------+---------------+------------------| |11. |Визначити динаміку | 2007-2012 |ІНХ АМНУ |Обґрунтування | | |внутрішньочерепного тиску | | |інтенсивної | | |при тяжкій ЧМТ у осіб | | |терапії у осіб | | |різних вікових груп | | |різних вікових | | | | | |груп | |----+--------------------------+-----------+---------------+------------------| |12. |Визначити співвідношення | 2007-2012 |Ужгородський НУ|Визначення окремих| | |внутрішньочерепного тиску | | |ланок патогенезу | | |і мозкового кровообігу (за| | |ЧМТ з | | |даними УЗДГ) при тяжкій | | |обґрунтуванням | | |ЧМТ | | |корекції | | | | | |патологічних змін | |----+--------------------------+-----------+---------------+------------------| |13. |Визначити значення | 2007-2012 |ІНХ АМНУ |Визначення ролі | | |церебрального вазоспазму в| | |церебрального | | |розвитку ішемії головного | | |вазоспазму в | | |мозку при ЧМТ | | |розвитку ішемії | | | | | |головного мозку | | | | | |при ЧМТ | |------------------------------------------------------------------------------| | Розділ 3. Діагностика і лікування ЧМТ. Прогнозування наслідків лікування | |------------------------------------------------------------------------------| | 1. |Вивчити особливості ЧМТ у | 2007-2009 |ІНХ АМНУ |Підвищення | | |дітей із перинатальними | | |ефективності | | |ураженнями мозку з метою | | |лікування, | | |підвищення ефективності | | |зниження | | |лікування та зниження | | |інвалідності | | |інвалідності | | | | |----+--------------------------+-----------+---------------+------------------| | 2. |Вивчити особливості | 2010-2012 |ІНХ АМНУ |Зниження | | |клінічних проявів, | | |летальності та | | |діагностики та лікування | | |інвалідності | | |при пологовій ЧМТ з метою | | | | | |зниження летальності та | | | | | |інвалідності | | | | |----+--------------------------+-----------+---------------+------------------| | 3. |Визначити показання до | 2007-2012 |Харківський МУ |Підвищення | | |хірургічного видалення | | |ефективності | | |вогнищевих | | |лікування | | |забоїв-розтрощень | | | | | |головного мозку на основі | | | | | |комплексної комп'ютерної | | | | | |діагностики (КТ, МРТ, | | | | | |МР-ангіографія) | | | | |----+--------------------------+-----------+---------------+------------------| | 4. |Визначити інформативну | 2007-2012 |Харківський МУ |Впровадження нових| | |значущість та ефективність| | |малоінвазивних | | |ендоскопічної діагностики | | |хірургічних | | |та лікування травматичних | | |технологій | | |оболонкових гематом | | |лікування | |----+--------------------------+-----------+---------------+------------------| | 5. |Визначити особливості | 2007-2012 |ІНХ АМНУ |Підвищення | | |діагностики та лікування | | |ефективності | | |при повторній ЧМТ | | |лікування, | | | | | |зниження | | | | | |летальності та | | | | | |інвалідизації | |----+--------------------------+-----------+---------------+------------------| | 6. |Визначити можливості | 2007-2012 |ІНХ АМНУ |Впровадження | | |генної терапії в лікуванні| | |принципово нових | | |гострої черепно-мозкової | | |методів лікування,| | |травми (експериментальне | | |підвищення якості | | |дослідження) | | |життя постраждалих| | | | | |із ЧМТ | |----+--------------------------+-----------+---------------+------------------| | 7. |Розробити методи | 2007-2012 |Харківський МУ |Підвищення якості | | |реконструктивної | | |життя | | |ортотопічної | | |постраждалих, | | |краніопластики кісткових | | |зменшення | | |дефектів із застосуванням | | |інвалідизації | | |корундових матеріалів та | | | | | |титанових імплантатів | | | | |----+--------------------------+-----------+---------------+------------------| | 8. |Розробити та удосконалити | 2007-2012 |ІНХ АМНУ |Підвищення якості | | |методи діагностики та | |Інститут |життя, зменшення | | |лікування | |отоларингології|інвалідизації | | |післятравматичної | |АМНУ | | | |назальної та вушної | | | | | |ліквореї | | | | |----+--------------------------+-----------+---------------+------------------| | 9. |Вивчити нейропсихологічні | 2007-2012 |ІНХ АМНУ |Об'єктивне | | |особливості ЧМТ та її | |Ужгородський НУ|визначення | | |наслідків. Розробити та | |Львівський МУ |нейропсихологічних| | |впровадити в практику | | |зрушень при СМЕ та| | |автоматизоване тестування | | |МСЕК | | |психоневрологічного стану | | | | | |постраждалих із ЧМТ та її | | | | | |наслідками | | | | |----+--------------------------+-----------+---------------+------------------| |10. |Вивчити особливості | 2007-2012 |Донецький МУ |Підвищення | | |сучасної вогнепальної ЧМТ | |Кримський МУ |ефектності | | | | |НМАПО |лікування, | | | | | |зменшення | | | | | |летальності, | | | | | |інвалідизації | |----+--------------------------+-----------+---------------+------------------| |11. |Вивчити особливості ЧМТ у | 2007-2011 |ІНХ АМНУ |Визначення | | |ВІЛ-інфікованих хворих | | |особливостей | | | | | |клініки, | | | | | |діагностики та | | | | | |лікування ЧМТ у | | | | | |хворих із | | | | | |ВІЛ-інфекцією | |----+--------------------------+-----------+---------------+------------------| |12. |Вивчити можливості | 2007-2012 |Ужгородський НУ|Об'єктивний | | |прогнозування результатів | | |прогноз лікування | | |лікування хворих із тяжкою| | |тяжкої ЧМТ у | | |ЧМТ в залежності від | | |конкретного | | |газового складу крові, | | |хворого | | |внутрішньочерепного тиску | | | | | |та мозкового кровообігу | | | | |----+--------------------------+-----------+---------------+------------------| |13. |Розробити критерії смерті | 2007-2012 |ІНХ АМНУ НМАПО |Визначення | | |хворих із тяжкою ЧМТ | | |уніфікованих | | | | | |критеріїв смерті | | | | | |мозку, сприяння | | | | | |розвитку | | | | | |трансплантології в| | | | | |Україні | |----+--------------------------+-----------+---------------+------------------| |14. |Розробити систему | 2007-2012 |Донецький МУ |Створення системи | | |прогнозування наслідків | | |об'єктивного | | |травматичних | | |прогнозу | | |внутрішньочерепних | | |результатів | | |крововиливів на основі | | |лікування | | |нейросетьових технологій | | | | |----+--------------------------+-----------+---------------+------------------| |15. |Підвищити ефективність | 2007-2012 |Донецький МУ |Підвищення | | |лікування поєднаної ЧМТ на| | |ефективності | | |основі програмного | | |лікування | | |прогнозу та програмованої | | |поєднаної ЧМТ | | |корекції лікувального | | | | | |процесу | | | | |----+--------------------------+-----------+---------------+------------------| |16. |Визначити особливості | 2007-2009 |ІНХ АМНУ НМАПО |Підвищення | | |перебігу ЧМТ на фоні | | |ефективності | | |супутньої алкогольної | | |лікування | | |інтоксикації | | | | |----+--------------------------+-----------+---------------+------------------| |17. |Визначити особливості | 2007-2011 |ІНХ АМНУ |Підвищення | | |перебігу дорожнього, | | |ефективності | | |виробничого, вуличного та | | |лікування | | |побутового травматизму, що| | | | | |призводять до ЧМТ | | | | |----+--------------------------+-----------+---------------+------------------| |18. |Вивчити особливості | 2007-2012 |ХМАПО |Підвищення | | |діагностики та лікувальної| | |ефективності | | |тактики у потерпілих з | | |лікування | | |поєднаною ЧМТ | | | | |----+--------------------------+-----------+---------------+------------------| |19. |Розробити оптимальні | 2007-2011 |ІНХ АМНУ |Підвищення | | |методи реабілітації | | |ефективності | | |постраждалих від ЧМТ в | | |лікування | | |залежності від наявності і| | | | | |ступеня неврологічного | | | | | |дефекту | | | | |----+--------------------------+-----------+---------------+------------------| |20. |Розробити методи | 2007-2010 |Дніпропетровсь-|Підвищення | | |прогнозування наслідків | |ка МА |ефективності | | |важкої ЧМТ | | |лікування | |----+--------------------------+-----------+---------------+------------------| |21. |Розробити схеми | 2007-2011 |ІНХ АМНУ |Підвищення | | |реабілітаційного лікування| | |ефективності | | |постраждалих після важкої | | |лікування | | |ЧМТ | | | | |------------------------------------------------------------------------------| | Розділ 4. Розробити критерії економічної ефективності лікування, | | судово-медичної та медико-соціальної експертизи ЧМТ | |------------------------------------------------------------------------------| | 1. |Розробити критерії | 2008-2010 |ІНХ АМНУ |Уніфікація | | |економічної ефективності | | |кошторису | | |лікування постраждалих із | | |лікування при ЧМТ | | |ЧМТ та її наслідками, | | |та її наслідків | | |кошторис лікування при | | | | | |різних видах травматичного| | | | | |ураження головного мозку | | | | |----+--------------------------+-----------+---------------+------------------| | 2. |Розробити науково | 2010-2011 |ІНХ АМНУ |Створення сучасної| | |обґрунтовані принципи та | |Дніпропетровсь-|МСЕК хворих із ЧМТ| | |критерії МСЕК постраждалих| |ка МА | | | |із різними видами ЧМТ та | | | | | |її наслідках | | | | |----+--------------------------+-----------+---------------+------------------| | 3. |Розробити науково | 2010-2011 |ІНХ АМНУ |Створення сучасної| | |обґрунтовані принципи та | |бюро СМЕ |СМЕ хворих із ЧМТ | | |критерії СМЕ постраждалих | | | | | |із різними видами ЧМТ та | | | | | |її наслідках | | | | |------------------------------------------------------------------------------| | Розділ 5. Організаційні заходи | |------------------------------------------------------------------------------| | 1. |На основі | 2011-2012 |ІНХ АМНУ |Оптимізація мережі| | |клініко-епідеміологічних | | |нейрохірургічних | | |розробок науково | | |відділень | | |обґрунтувати структуру | | | | | |мережі із надання | | | | | |спеціалізованої допомоги | | | | | |при ЧМТ | | | | |----+--------------------------+-----------+---------------+------------------| | 2. |Створити та удосконалити | 2010-2012 |ІНХ АМНУ |Зменшення | | |клінічні протоколи при | | |летальності | | |різних видах ЧМТ та її | | |в 2-2,5 рази, | | |наслідках | | |підвищення якості | | | | | |життя | |----+--------------------------+-----------+---------------+------------------| | 3. |Видати учбові посібники, | 2007-2012 |ІНХ АМНУ |Зменшення | | |керівництва, монографії з | | |летальності, | | |проблем ЧМТ та її | | |інвалідизації | | |наслідків | | | | |----+--------------------------+-----------+---------------+------------------| | 4. |Підготувати лікарів із | 2007-2012 |НМАПО ІНХ АМНУ |Підвищення | | |питань спеціалізованої | | |ефективності | | |допомоги при ЧМТ на циклах| | |лікування | | |удосконалення лікарів, на | | | | | |робочих місцях | | | | |----+--------------------------+-----------+---------------+------------------| | 5. |Підготувати наказ МОЗ | 2012 |ІНХ АМНУ |Підвищення | | |України із надання | | |ефективності | | |спеціалізованої допомоги | | |лікування, | | |при ЧМТ в Україні | | |зменшення | | | | | |летальності та | | | | | |інвалідизації | --------------------------------------------------------------------------------
Координаційний центр управління Програмою
1. Ю.П. Зозуля - керівник Програми, академік АМН України,

директор Інституту нейрохірургії

ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України.
2. Є.Г. Педаченко - заступник керівника Програми,

член-кореспондент АМН України, головний

нейрохірург МОЗ України, керівник відділу

нейротравми Інституту нейрохірургії

ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України.
3. В.В. Білошицький - відповідальний виконавець (розділи 2, 3),

кандидат медичних наук, старший науковий

співробітник відділу нейротравми Інституту

нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова

АМН України.
4. А.П. Гук - відповідальний виконавець (розділи 1, 4,

5), кандидат медичних наук, старший

науковий співробітник відділу нейротравми

Інституту нейрохірургії

ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України.
Установи-співвиконавці:
ІНХ АМНУ - Інститут нейрохірургії

ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України
Інститут - Інститут отоларингології
отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка АМН України
АМНУ
НМАПО - Національна медична академія післядипломної

освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України
Вінницький МУ - Вінницький державний медичний університет

МОЗ України
Дніпропетровська МА - Дніпропетровська державна медична академія

МОЗ України
Ужгородський НУ - Ужгородський Національний університет

Міністерства освіти та науки України
Донецький МУ - Донецький державний медичний університет

ім. М. Горького МОЗ України
Кримський МУ - Кримський державний медичний університет

ім. С.І. Георгієвського МОЗ України
Львівський МУ - Львівський державний медичний університет

ім. Данила Галицького МОЗ України
Харківський МУ - Харківський державний медичний університет

МОЗ України
ХМАПО - Харківська медична академія післядипломної

освіти МОЗ України.
Звітність
Звітність установ по окремих - до 1 грудня поточного року.
темах Програми
Звітність координаційного центру - до 10 січня наступного року.
до МОЗ та до АМН України
Координаційні наради по розділам Програми:
Квітень-травень 2007 р. - м. Київ
Квітень-травень 2008 р. - м. Донецьк
Травень 2009 р. - м. Ужгород
Травень 2010 р. - м. Харків
Травень 2011 р. - м. Вінниця
Травень 2012 р. - м. Львів
Директор Департаменту
кадрової політики,
освіти і науки МОЗ М.В.Банчук
Начальник
Науково-координаційного
управління АМН Л.Г.Розенфельд

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: