open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
17.06.2005 N 554

Про затвердження Положення про Департамент

митних платежів Державної митної служби України

У зв'язку з реорганізацією центрального апарату Державної
митної служби України та з метою забезпечення ефективної
діяльності підрозділів центрального апарату, а також керуючись
пунктом 8 Положення про Державну митну службу України,
затвердженого Указом Президента України від 24.08.2000 N 1022/2000
( 1022/2000 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Департамент митних платежів
Державної митної служби України (додається).
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Голова Служби В.В.Скомаровський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України

17.06.2005 N 554

ПОЛОЖЕННЯ

Про Департамент митних платежів

Державної митної служби України

1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає правовий статус Департаменту
митних платежів (далі - Департамент), а саме - його компетенцію
(права, завдання, функції) та організаційну структуру.
1.2. Департамент є структурним підрозділом Державної митної
служби України (далі - Держмитслужби).
1.3. Загальне керівництво Департаментом здійснює Голова
Держмитслужби.
1.4. Департамент при виконанні покладених на нього завдань та
функцій взаємодіє з іншими департаментами та структурними
підрозділами Держмитслужби в порядку, що визначається Головою
Служби.
1.4. Департамент здійснює свою діяльність відповідно до
планів роботи Держмитслужби та Департаменту.
1.5. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, Митним кодексом України
( 92-15 ), актами Президента України й Кабінету Міністрів України,
наказами Держмитслужби, а також цим Положенням.
2. Основні завдання Департаменту
1.1. Забезпечення реалізації економічної політики держави у
сфері митної справи у частині справляння податків та зборів, що
контролюються митними органами.
1.2. Захист економічних інтересів України та здійснення
організаційного забезпечення контролю за виконанням митними
органами доходної частини Державного бюджету України.
1.3. Організація контролю за додержанням митними органами
положень податкового законодавства України та правильністю
нарахування податків та зборів при митному оформленні товарів, що
переміщуються через митний кордон України.
1.4. Сприяння виконанню Україною зобов'язань за міжнародними
договорами.
1.5. Розвиток міжнародного співробітництва в галузі митної
справи в частині справляння податків та зборів. Забезпечення
підтримання стосунків Держмитслужби з Всесвітньою митною
організацією.
1.6. Контроль за дотриманням, виконанням та використанням
норм законодавства щодо прав та обов'язків, наданих суб'єктам
підприємницької діяльності й громадянам Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України й
Кабінету Міністрів України.
3. Функції Департаменту
Департамент згідно з покладеними на нього завданнями виконує
регулятивну, нормотворчу, правозастосовчу, контрольну,
організаційну, координувальну та аналітичну функції.
Відповідно до цього Департамент:
3.1. Розробляє та впроваджує організаційні, методичні й
контрольні заходи, спрямовані на забезпечення своєчасного та
повного внесення до Державного бюджету сум податків та зборів,
справляння яких згідно із законодавством покладено на митні
органи.
3.2. Організовує та здійснює контроль за справлянням податків
та зборів при проведенні митного оформлення товарів та інших
предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон
України.
3.3. Надає методичну та практичну допомогу митним органам (у
тому числі шляхом проведення семінарів, підвищення кваліфікації та
навчання працівників відділів митних платежів митних органів).
3.4. Бере участь у розробці та самостійно розробляє проекти
законодавчих актів й міжнародних угод в частині оподаткування
товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через
митний кордон України.
3.5. Здійснює в межах компетенції апеляційне узгодження
податкового зобов'язання.
3.6. Бере участь у підготовці та самостійно готує
нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України з питань
митного оформлення й оподаткування товарів та інших предметів, що
переміщуються (пересилаються) через митний кордон України.
3.7. Розробляє та доводить до митних органів
нормативно-правові акти, методичні рекомендації, податкові
роз'яснення та інструктивні листи Держмитслужби щодо справляння
податків та зборів при здійсненні митного оформлення товарів та
інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний
кордон України.
3.8. На підставі положень законів України про державний
бюджет на відповідний рік розробляє та доводить до митних органів
очікувані показники надходжень митних платежів до держбюджету.
3.9. Доводить до митних органів інформацію щодо прийняття
законодавчих та нормативно-правових актів стосовно справляння
податків та зборів при здійсненні митного оформлення товарів та
інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний
кордон України.
3.10. Бере участь у розробці й опрацюванні законопроектів про
Державний бюджет України, проектів нормативно-правових актів з
питань планування й виконання доходної частини Державного бюджету
України.
3.11. Забезпечує взаємодію з іншими центральними органами
виконавчої влади з питань справляння митних платежів.
3.12. Здійснює аналіз роботи митних органів зі справляння
податків та зборів при здійсненні митного оформлення товарів та
інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний
кордон України.
3.13. Планує та бере участь в проведенні (організації
здійснення) перевірок роботи митних органів.
3.14. Впроваджує механізм прогнозування впливу змін
законодавства з питань оподаткування на стан надходження до
державного бюджету податків та зборів.
3.15. Вживає заходів з протидії ухиленню суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності від сплати податків та зборів.
3.16. Здійснює нормативне забезпечення своєчасного й повного
перерахування до державного бюджету сум платежів, сплачених у
національній валюті України, справляння яких згідно із
законодавством покладено на митні органи.
3.17. Удосконалює механізм справляння податків та зборів при
здійсненні митного оформлення товарів, що переміщуються через
митний кордон України. Ініціює запровадження сучасних технічних
засобів для ефективної організації обліку податків та зборів,
контролю за рухом коштів при здійсненні митного оформлення
товарів, що переміщуються через митний кордон України.
3.18. Впроваджує та удосконалює систему звітності та систему
аналізу показників роботи митних органів за напрямками діяльності,
віднесеними до компетенції Департаменту.
3.19. Опрацьовує доручення Президента України, Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України, звернення народних депутатів
України, органів державної влади, митних органів, суб'єктів
підприємницької діяльності, установ іноземних держав.
3.20. Представляє інтереси Держмитслужби в державних та інших
органах, в міжнародних організаціях та митних службах іноземних
країн. Забезпечує міжвідомчу взаємодію.
3.21. Виконує доручення Президента України, Верховної Ради
України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів
України з питань справляння митних платежів при здійсненні митного
оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються
(пересилаються) через митний кордон України.
3.22. Здійснює на підставі доручень Президента України,
Верховної Ради України, Адміністрації Президента України та
Кабінету Міністрів України взаємодію з іншими органами виконавчої
влади з метою виконання цих доручень.
3.23. Бере участь у нарадах фахівців міністерств, відомств та
інших органів виконавчої влади.
3.24. Розглядає запити та пропозиції митних органів з питань
митного оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються
(пересилаються) через митний кордон України, та сплати при цьому
податків та зборів.
3.25. Готує аналітичні та статистичні матеріали щодо: 3.25.1. Поточного стану та прогнозу виконання Держмитслужбою
та митними органами встановлених законами України про державний
бюджет показників надходжень до бюджету сум податків та зборів,
справляння яких згідно із законодавством покладено на митні
органи. 3.25.2. Втрат бюджету від наданих згідно з актами
законодавства податкових пільг при митному оформленні товарів та
інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний
кордон України. 3.25.3. Сум податків, несплачених на підставі рішень судових
органів суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та громадянами
при митному оформленні товарів та інших предметів, що
переміщуються (пересилаються) через митний кордон України. 3.25.4. Сум податків, розрахунки за якими здійснені із
застосуванням векселів. 3.25.5. Сум коштів, нарахованих за ВМД ( 574-97-п ) і
перерахованих митними органами за листами відкріплень. 3.25.6. Сум коштів, нарахованих за ВМД ( 574-97-п ) і
стягнених з рахунків митниць органами державної виконавчої служби
на підставі рішень судів. 3.25.7. Податкового навантаження в галузевому розрізі, в
цілому по системі й в розрізі митниць. 3.25.8. Податкових боргів, за податками і зборами щодо яких
митні органи визначено контролюючими. 3.26. Виконує інші завдання і доручення керівництва
Держмитслужби.
4. Права Департаменту
Департамент має право:
4.1. Брати участь у розробці Держмитслужбою проектів
законодавчих та нормативно-правових актів.
4.2. Брати участь у розгляді проектів нормативно-правових
актів та в реалізації заходів, що готуються іншими структурними
підрозділами Держмитслужби.
4.3. Давати доручення митним органам для вжиття заходів чи
здійснення дій, спрямованих на виконання завдань, поставлених
перед Департаментом, та вимагати звіти про їх виконання.
4.4. Отримувати в установленому порядку від структурних
підрозділів Держмитслужби, митних органів інформацію й матеріали,
необхідні для виконання покладених на нього завдань.
4.5. Залучати за згодою керівників структурних підрозділів
Держмитслужби та митних органів відповідних фахівців для вирішення
завдань, поставлених перед Департаментом.
4.6. Контролювати роботу митних органів. Вимагати від
керівників митних органів та їх структурних підрозділів дотримання
вимог митного законодавства, скасування наказів і доручень, що
суперечать законодавству та положенням нормативно-правової бази
Держмитслужби, а також своєчасного надання відповідної звітності.
4.7. Здійснювати у встановленому порядку та в межах
компетенції перевірки діяльності митних органів (їх підрозділів)
та надавати методичну допомогу.
4.8. Вносити на розгляд керівництва Держмитслужби пропозиції
щодо призначення, переміщення, звільнення, підвищення кваліфікації
керівного складу відділів митних платежів, а також щодо їх
заохочення або накладання на них стягнень.
4.9. Вносити пропозиції щодо вдосконалення митної справи,
структури та штатної чисельності підрозділів митних органів,
запровадження міжнародного досвіду в роботі митних органів, а
також до плану діяльності Держмитслужби.
4.10. Проводити наради, семінари з працівниками відділів
митних платежів митних органів.
4.11. Представляти інтереси Держмитслужби в державних та
інших органах, в міжнародних установах, організаціях та митних
службах іноземних країн.
4.12. Виходити до керівництва Держмитслужби з пропозиціями,
спрямованими на збільшення надходжень до державного бюджету,
захист економічних інтересів України, вдосконалення чинних
законодавчих та нормативно-правових актів.
5. Керівництво та структура Департаменту
5.1. Департамент очолює директор, який призначається на
посаду і звільняється з неї Головою Держмитслужби в установленому
порядку.
5.2. Директор Департаменту: 5.2.1. Здійснює оперативне керівництво роботою Департаменту. 5.2.2. Забезпечує якісне та своєчасне виконання покладених на
Департамент завдань і функцій, передбачених цим Положенням,
доручень керівництва Держмитслужби. 5.2.3. Здійснює організацію роботи Департаменту, дотримання
та правильне застосування працівниками Департаменту положень
законодавчих і нормативно-правових актів. 5.2.4. Встановлює організаційні принципи та схеми роботи
Департаменту та взаємодії відділів Департаменту, а також видає
відповідну організаційну документацію в межах Департаменту. 5.2.5. Дає доручення, вказівки особовому складу Департаменту,
направляє запити митним органам з питань, що належать до
компетенції Департаменту, організовує контроль за їх виконанням. 5.2.6. Запитує й одержує в установленому порядку від
структурних підрозділів Держмитслужби, митних органів, фізичних та
юридичних осіб необхідну інформацію й довідкові матеріали для
виконання завдань, покладених на Департамент. 5.2.7. Вносить пропозиції керівництву Держмитслужби про
заохочення працівників Департаменту чи накладення на них стягнень. 5.2.8. Погоджує призначення на посади й звільнення з посад
начальників відділів митних платежів митних органів, а також їх
заохочення та накладання на них стягнень. 5.2.9. Бере участь у засіданнях колегії Держмитслужби та
нарадах керівного складу Держмитслужби. 5.2.10. Розглядає вхідні документи, подані на розгляд
Управлінням справами Держмитслужби, та проставляє на них резолюції
з обов'язковим визначенням безпосередніх виконавців. 5.2.11. Візує проекти відомчих наказів та інструктивних
листів Держмитслужби. 5.2.12. Підписує вихідні документи Департаменту в межах
повноважень, встановлених для директорів департаментів
Держмитслужби. 5.2.13. Представляє інтереси Держмитслужби в державних та
інших органах. 5.2.14. Організовує контроль за виконанням особовим складом
Департаменту вимог Закону України "Про державну таємницю"
( 3855-12 ) та інших нормативно-правових актів з питань охорони
державної таємниці. 5.2.15. Виконує інші завдання, визначені керівництвом
Держмитслужби.
5.3. Директор Департаменту має право: 5.3.1. Самостійно встановлювати організаційні принципи та
схеми роботи Департаменту, а також видавати відповідну
організаційну документацію в межах Департаменту. Вимагати від
особового складу Департаменту дотримання положень цієї
організаційної документації. 5.3.2. Давати доручення, вказівки особовому складу
Департаменту та вимагати надання звітів про їх виконання. 5.3.3. Вимагати від особового складу Департаменту додержання
вимог законодавства, своєчасного виконання доручень керівництва
Держмитслужби. 5.3.4. Вносити керівництву Держмитслужби пропозиції про
заохочення працівників Департаменту чи накладення на них стягнень. 5.3.5. Запитувати й одержувати в установленому порядку від
структурних підрозділів Держмитслужби інформацію й довідкові
матеріали, необхідні для виконання завдань, покладених на
Департамент. 5.3.6. Направляти запити митним органам з питань, що
поставлені перед Департаментом, та вимагати надання звітів про їх
виконання. Вимагати від митних органів додержання вимог
законодавства. 5.3.7. Вносити пропозиції керівництву Департаменту про
заохочення начальників відділів митних платежів митних органів чи
накладення на них стягнень. 5.3.8. Запитувати в установленому порядку від фізичних та
юридичних осіб інформацію і довідкові матеріали, необхідні для
виконання завдань, покладених на Департамент. 5.3.9. Представляти інтереси Держмитслужби в державних та
інших органах. 5.3.10. Надавати відомості, пропозиції, зауваження
структурним підрозділам Держмитслужби, митним органам, іншим
державним та недержавним органам, громадянам відповідно до
законодавства та в порядку, установленому Головою Держмитслужби.
5.4. Директор Департаменту несе відповідальність за: 5.4.1. Незабезпечення виконання покладених на Департамент
завдань і функцій, передбачених Положенням про Департамент. 5.4.2. Неналежну організацію діяльності Департаменту. 5.4.3. Низький рівень трудової та виконавської дисципліни в
Департаменті.
5.5. До складу Департаменту входять 4 відділи: - відділ справляння митних платежів; - відділ аналізу та нормативно-методологічного забезпечення; - відділ контролю за надходженням митних платежів та
розрахунками з бюджетом; - відділ прогнозування.
5.6. Працівники Департаменту призначаються на посади та
звільняються з посад в установленому законодавством порядку.
Директор Департаменту
митних платежів С.Джигалов
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: