open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.10.2005 N 549

Про затвердження Положення про умови

розподілу обсягів вирощування цукрових буряків

для виробництва цукру в межах квот "А" і "В"

між бурякосіючими областями та виробниками

цукросировини на конкурсних засадах

Відповідно до Закону України "Про державне регулювання
виробництва і реалізації цукру" ( 758-14 ), на виконання
пункту 2.6 Рекомендацій парламентських слухань "Про законодавче
забезпечення розвитку бурякоцукрового комплексу в Україні та
заходи щодо його покращання", схвалених постановою Верховної Ради
України від 03.03.2005 N 2465 ( 2465-15 ), та постанови Кабінету
Міністрів України від 02.06.2000 N 868 ( 868-2000-п ) "Про деякі
питання державного регулювання виробництва і реалізації цукру"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про умови розподілу обсягів
вирощування цукрових буряків для виробництва цукру в межах квот
"А" і "В" між бурякосіючими областями та виробниками цукросировини
на конкурсних засадах (додається).
2. Створити конкурсну комісію Міністерства аграрної політики
України з розподілу обсягів вирощування цукрових буряків для
виробництва цукру в межах квот "А" і "В" між бурякосіючими
областями та виробниками цукросировини на конкурсних засадах у
складі згідно з додатком.
3. Головним управлінням агропромислового розвитку
облдержадміністрацій та управлінням агропромислового розвитку
райдержадміністрацій до 25 вересня ц. р. визначити склад обласних
та районних конкурсних комісій і подати на затвердження
відповідним державним адміністраціям.
4. Департаменту ринків продукції рослинництва та розвитку
насінництва (Лазарь Т.І.) забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Мельника С.І.
Міністр О.П.Баранівський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

12.10.2005 N 549

ПОЛОЖЕННЯ

про умови розподілу обсягів вирощування цукрових

буряків для виробництва цукру в межах квот "А" і "В"

між бурякосіючими областями та виробниками

цукросировини на конкурсних засадах

1. Загальні положення
1.1. Згідно із Законом України "Про державне регулювання
виробництва і реалізації цукру" ( 758-14 ) обсяги вирощування
цукрових буряків для виробництва цукру в межах квот "А" і "В"
визначаються щорічно Кабінетом Міністрів України або уповноваженим
ним органом і розподіляються обласними та районними органами
виконавчої влади на конкурсних умовах.
1.2. Міністерство аграрної політики України щорічно визначає
загальний обсяг вирощування цукрових буряків для виробництва цукру
за квотами "А" і "В".
1.3. Розподіл загального обсягу вирощування цукрових буряків
для виробництва цукру в межах квот "А" і "В" між областями і
виробниками цукросировини здійснюється конкурсними комісіями
Міністерства аграрної політики України, головних управлінь
агропромислового розвитку облдержадміністрацій та управлінь
агропромислового розвитку райдержадміністрацій. В областях, де
відсутні цукрові заводи, комісії не створюються.
1.4. До складу комісій включаються представники органів
державної влади, підприємств по виробництву цукру та цукрових
буряків з різною формою власності, а також представники
громадських організацій.
1.5. Склад комісії затверджується: конкурсної комісії Міністерства аграрної політики України -
наказом Міністерства аграрної політики України; конкурсних комісій головних управлінь агропромислового
розвитку облдержадміністрацій та управлінь агропромислового
розвитку райдержадміністрацій - розпорядженням відповідних
обласних і районних державних адміністрацій.
1.6. Конкурсні комісії створюються у складі голови, двох його
заступників, секретаря та членів конкурсної комісії.
1.7. Конкурсні комісії проводять свою діяльність відповідно
до цього Положення. Повідомлення про засідання, час та місце
проведення, порядок денний, проекти матеріалів, які пропонуються
для розгляду, направляються секретарем конкурсної комісії членам
комісії та учасникам конкурсу не пізніше як за три робочих дні до
дня засідання.
1.8. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому
присутні не менше як дві третини його складу. Засідання комісії веде її голова, а у разі його відсутності
один із його заступників.
1.9. Рішення конкурсної комісії оформлюється у вигляді
протоколу.
2. Порядок визначення обсягів вирощування цукрових

буряків для виробництва цукру в межах квот "А" і "В"
2.1. Загальний обсяг вирощування цукрових буряків
розподіляється між областями Міністерством аграрної політики
України, виходячи із виробництва цукру в межах квот "А" і "В" на
основі рішення конкурсної комісії Мінагрополітики України.
2.2. Обсяги вирощування цукрових буряків для забезпечення
виробництва цукру в межах квот "А" і "В" окремими суб'єктами
бурякоцукрової галузі визначаються обласними та районними
державними адміністраціями за рішенням конкурсних комісій.
2.3. Обсяги вирощування цукрових буряків для забезпечення
виробництва цукру в межах квот "А" і "В" визначаються на кожен
маркетинговий рік і офіційно доводяться до виконавців не пізніше
одного місяця після прийняття постанови Кабінету Міністрів
України.
2.4. Визначені обсяги вирощування цукрових буряків для
виробництва цукру в межах квот "А" і "В" окремими виробниками є
підставою для укладання господарського договору на поставку та
переробку цукрових буряків між цукровими заводами і виробниками
цукрових буряків.
3. Умови одержання і виконання обсягів

вирощування цукрових буряків для забезпечення

виробництва цукру в межах квот "А" і "В"
3.1. Для одержання обсягів виробництва цукрових буряків для
забезпечення виробництва цукру в межах квот "А" і "В" на наступний
поточний рік виробники подають до районної конкурсної комісії до
10 серпня поточного року наступні документи: заяву; завірену в установленому порядку довідку про рівень
виробництва цукрових буряків за останні 3 роки (посівні площі,
урожайність, цукристість, обсяги продажу, кількість внесених
органічних та мінеральних добрив, засобів захисту рослин); дані про наявність бурякової техніки (сівалок точного висіву,
культиваторів, гичко- та коренезбиральних машин, навантажувачів
тощо); бізнес-проект для окремого виробника цукрових буряків за
квотою "А", що містять пропозиції по підвищенню урожайності і
якості; засвідчені в установленому порядку копії установчих
документів, свідоцтво про державну реєстрацію господарства як
виробника цукрових бурятів, довідку про присвоєння
ідентифікаційного номера - для фізичних осіб. Узагальнені обсяги виробництва цукрових буряків районні
конкурсні комісії подають до 15 серпня обласним конкурсним
комісіям, які, в свою чергу, не пізніше 25 серпня поточного року
направляють на розгляд конкурсної комісії Мінагрополітики.
3.2. Після розгляду матеріалів конкурсною комісією
Мінагрополітики, але не пізніше 10 вересня поточного року,
претендентам надається право на виробництво і поставку цукрових
буряків для забезпечення виробництва цукру за квотами "А" і "В" та
визначається розмір обсягів в тоннах, а також в долях процентів
від загальноукраїнського обсягу.
3.3. Кількість буряків за контрактом визначається з
урахуванням в них базисної цукристості - 16%. При відхиленні фактичної цукристості від базисної мінімальна
ціна на цукрові буряки визначається за коефіцієнтами перерахунку,
передбаченими постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня
2000 року N 868 ( 868-2000-п ) "Про деякі питання державного
регулювання виробництва і реалізації цукру".
3.4. Якщо доставленої до виробника цукру кількості буряків за
квотою "А" не вистачає для виробництва цукру квоти "А", то нестача
компенсується буряками квоти "В".
3.5. Якщо виробник цукрових буряків виростив урожай понад
квоту "А", він може її реалізувати (продати) іншому виробнику.
3.6. Якщо виробник недопоставив певний обсяг цукрових буряків
за квотою "А" згідно з контрактом, комісія розглядає причини та
приймає рішення по зменшенню обсягів квоти на наступний рік.
3.7. Виробникам цукрових буряків для забезпечення виробництва
цукру квоти "А" надається першочергове право на часткове
відшкодування витрат на складну бурякову техніку, а також товарні
кредити цукрового заводу, пов'язані з вирощуванням цукрових
буряків.
3.8. Продані виробником цукрові буряки мають відповідати
державним стандартам і прийматись виробником цукру згідно з
існуючими інструкціями.
3.9. Визначення якості буряків здійснюється в сировинних
лабораторіях цукрових заводів. За наявності розбіжностей зразки
посилаються в атестовані лабораторії по визначенню комісійне
відібраних арбітражних проб. Виробник цукрових буряків має право брати участь у визначенні
і контролі показників якості на цукровому заводі, а виробник цукру
проводить інвентаризацію полів, де вирощуються цукрові буряки та
відбір проб відповідна до існуючих інструкцій.
3.10. Виробник цукру розраховується за поставлені цукрові
буряки залежно від їх обсягів і якості за договірними цінами, але
не нижчими від мінімальних.
Начальник Департаменту
ринків продукції рослинництва
та розвитку насінництва Т.І.Лазарь

Додаток

до наказу Мінагрополітики

України

12.10.2005 N 549

СКЛАД

конкурсної комісії Міністерства аграрної

політики України з розподілу обсягів вирощування

цукрових буряків для виробництва цукру в межах

квот "А" і "В" між бурякосіючими областями та

виробниками цукросировини на конкурсних засадах

Мельник - заступник Міністра, голова комісії
Сергій Іванович
Лазарь - начальник Департаменту ринків
Тетяна Іванівна продукції рослинництва та розвитку

насінництва, заступник голови комісії
Яницький - заступник голови Державного
Віктор Васильович департаменту продовольства,

заступник голови комісії
Пасічник - заступник начальника Департаменту
Петро Кирилович ринків продукції рослинництва та

розвитку насінництва, секретар

комісії
Члени комісії:
Устименко - провідний спеціаліст Департаменту
Володимир Іванович ринків продукції рослинництва та

розвитку насінництва
Прокопенко - начальник управління координації
Микола Петрович виробництва, поставок та маркетингу

Державного департаменту продовольства
Роїк - віце-президент УААН, директор
Микола Володимирович Інституту цукрових буряків

(за згодою)
Куянов - голова правління асоціації
Володимир Вікторович "Буряководи України" (за згодою)
Ярчук - голова правління Національної
Микола Миколайович асоціації цукровиків України

(за згодою)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: