open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.09.2008 N 548

Про затвердження примірного договору

на закупівлю молока для дитячого харчування

Відповідно до Порядку використання у 2008 році коштів,
передбачених у державному бюджеті для розвитку тваринництва,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня
2007 р. N 348 ( 348-2007-п ) (із змінами), на виконання пункту 3
Протоколу засідання комісії Міністерства аграрної політики України
з питань визначення молокопереробних підприємств, які виготовляють
продукти дитячого харчування на молочній основі, та розподілу між
областями дотації на екологічно чисте молоко від 28.03.2008 N 1, з
метою забезпечення ефективного використання коштів державного
бюджету на відповідний рік для дотації, що надається
сільськогосподарським підприємствам і фізичним особам за
екологічно чисте молоко власного виробництва, продане
молокопереробним підприємствам для виготовлення продуктів дитячого
харчування на молочній основі, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити примірний договір на закупівлю молока для
дитячого харчування між молокопереробними підприємствами, які
виготовляють продукти дитячого харчування на молочній основі, та
сільськогосподарськими підприємствами і фізичними особами, що
провадять діяльність на території, якій надано статус спеціальної
сировинної зони для виробництва сільськогосподарської продукції,
що відповідає санітарно-гігієнічним вимогам стосовно виготовлення
продуктів дитячого і дієтичного харчування, мають відповідний
сертифікат якості, що додається. Визначити, що зазначений примірний договір є рекомендованим
до використання під час укладення договорів на закупівлю молока
для дитячого харчування.
2. Департаменту ринків тваринництва з Головною державною
племінною інспекцією (Микитюк Д.М.) довести цей наказ до відома
головних управлінь агропромислового розвитку обласних державних
адміністрацій, молокопереробних підприємств, які виготовляють
продукти дитячого харчування на молочній основі, та
сільськогосподарських підприємств та фізичних осіб, що провадять
виробничу діяльність на території, якій надано статус спеціальної
сировинної зони, і які здійснюють продаж екологічно чистого молока
підприємствам - виробникам дитячого харчування.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Вербицького П.І.
В.о. Міністра Ю.Я.Лузан

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

02.09.2008 N 548

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР

на закупівлю молока для дитячого харчування N ___

____________________________ "___" __________ 200_ р.
(місто, селище міського типу)
Переробник: _____________________________________________________
в особі _________________________________________________________

(посада)
_________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі ___________________________, з однієї сторони,
та Виробник: ____________________________________________________

(сільськогосподарське підприємство)
в особі _________________________________________________________

(посада)
_________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі___________________________________, з іншої
сторони, уклали цей договір про наступне.
1. Предмет договору
1.1. За цим договором Виробник зобов'язується передавати у
власність Переробнику молоко коров'яче незбиране ( далі -
продукція ) в порядку і на умовах, визначених цим Договором, а
Переробник - прийняти таку продукцію та оплатити її.
1.2. Місцем передання Виробником продукції Переробнику є
___________.
___________.
1.3. Строки передання продукції Виробником Переробнику та
приймання продукції Виробником визначаються Сторонами у додатку
N ____ до цього Договору.
1.4. Документи, що складаються при здійсненні поставки
молокасировини згідно цього Договору, повинні відповідати вимогам
Інструкції про порядок заповнення, застосування спеціалізованої
форми товарно-транспортної накладної на перевезення молочної
сировини, затвердженої наказом Мінагрополітики України від
01.07.2002 р. N 176.
2. Умови постачання та обов'язки сторін
2.1. Виробник постачає Переробнику молоко коров'яче
незбиране.
2.2. Молоко повинно бути натуральним незбираним, чистим, без
сторонніх, не властивих свіжому молоку присмаків та запахів. За зовнішнім виглядом та консистенцією молоко повинно бути
однорідною рідиною від білого до ясно-жовтого кольору, без осаду
та згустків.
2.3. Виробник зобов'язаний пломбувати молочні цистерни при
відвантаженні Переробнику у відповідності з вимогами
ДСТУ 3662-97.
2.4. В молоці не допускається вміст інгібувальних речовин
(мийно-дезинфікуючих засобів, консервантів, формаліну, соди,
аміаку, перекису водню, антибіотиків).
2.5. Виробник зобов'язаний, на початку кожного місяця, не
пізніше 3-го числа, надати ветеринарне свідоцтво встановленого
зразку (форма-2).
2.6. Виробник зобов'язаний інформацію за показниками безпеки
відповідно установленої періодичності в ДСТУ 3662-97.
2.7. Молоко повинно відповідати вимогам п. 4 цього договору.
В разі відповідності якості молока за п. 4, на 1-3 день після
проведення лабораторного аналізу, Виробнику повертається
товарно-транспортна накладна з відміткою "Для дитячого
харчування". На основі товарно-транспортних накладних Переробник
складає реєстр та приймальну квитанцію форми 3ПК-(МС), які
надаються Виробнику не пізніше 5 числа наступного місяця.
2.8. Переробник зобов'язаний прийняти продукцію та відповідно
до умов цього Договору визначити кількість та якісні показники
продукції.
3. Ціна
3.1. Ціна на молоко встановлюється за домовленістю сторін, що
фіксується у протоколі погодження ціни, який є додатком N___ до
цього Договору.
3.2. В ціну молока не входять витрати на перевезення. Рахунок
за перевезення виставляється Переробнику окремо та тільки у
випадку перевезення молока Виробником.
3.3. За базову договірну ціну приймається закупівельна ціна
1 т. молока першого ґатунку, при базисних масових частках жиру -
3,4% та білку - 3,0%.
4. Якість та визначення гатунку молока
4.1. Якість молока, що постачається, повинна відповідати
ДСТУ 3662-97.
4.2. Показники кількості та якості молока вказуються у
товарно-транспортній накладній від Виробника встановленого зразку
(форма N 1-ТН(МС).
4.3. При відвантаженні від Виробника молоко перевіряється на
кількість та якість за фізико-хімічними показниками (масової
частки жиру, білку, сухих речовин, густини, температури, ступеню
чистоти, кислотності) у присутності представника Переробника.
4.4. При відсутності у Виробника умов для визначення
фізико-хімічних показників, молоко приймається для зарахування за
даними лабораторії Переробника.
4.5. Молоко має відповідати фізико-хімічним,
санітарно-гігієнічним та мікробіологічним показникам якості, що
вказані в таблиці:
------------------------------------------------------------------ | Назва показників | Норма для ґатунків | | якості, одиниця |----------------------------------------| | вимірювання | екстра | вищий | перший | |-----------------------+-------------+-------------+------------| |Кислотність, град.Т | 16-17 | 16-17 |не більше 19| |-----------------------+-------------+-------------+------------| |Ступінь чистоти за | 1 | 1 | 1 | |еталоном, група | | | | |-----------------------+-------------+-------------+------------| |Загальне бактеріальне |не більше 100|не більше 300| не більше | |обсіменіння, | | | 500 | |тис. КУО/куб.см | | | | |-----------------------+-------------+-------------+------------| |Температура, град.С | не більше 6 | не більше 8 |не більше 10| |-----------------------+-------------+-------------+------------| |Масова частка сухих |не менше 12,2|не менше 11,8| не менше | |речовин, % | | | 11,5 | |-----------------------+-------------+-------------+------------| |Кількість соматичних |не більше 400|не більше 400| не більше | |клітин, | | | 500 | |тис. КУО/куб.см | | | | ------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. Показник на загальне бактеріальне обсіменіння визначають
не менше ніж один раз на декаду мікробіологічною лабораторією
Переробника і додатково - за домовленістю сторін. Дата проведення
цих випробувань встановлюється Переробником. Отримані значення цих
показників якості поширюються на молоко між даним та наступним
випробуваннями. 2. Термостійкість, інгібувальні речовини та соматичні клітини
визначаються в кожній партії молока, яке використовується для
дитячого харчування.
5. Умови платежів
5.1. Розрахунок за закуплене молоко Переробник проводить не
пізніше як через 10 календарних днів із дня одержання продукції на
розрахунковий рахунок Виробника.
5.2. При виявленні розбіжностей в показниках (кількість та
якість) на молоко від Виробника та лабораторії Переробника,
складається відповідний акт.
6. Відповідальність сторін і порядок

вирішення спорів
6.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього
Договору (надалі іменується "порушення Договору"), Сторона несе
відповідальність, визначену чинним в Україні законодавством.
6.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне
виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом
цього Договору.
6.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору,
якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).
6.4. Сторона звільняється від визначеної чинним в Україні
законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення
Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок
дії форс-мажорних обставин, за умови, що їх настання
підтверджуються документально.
6.5. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані
із ним, вирішуються шляхом переговорів між сторонами.
6.6. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом
переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою
підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в
Україні законодавства.
7. Дія договору
7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з
моменту його підписання Сторонами, скріплення печатками Сторін та
діє до припинення (розірвання) цього Договору.
7.2. Зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за
домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього
Договору.
7.3. Одна із Сторін, яка бажає припинити (розірвати) договір,
зобов'язана надіслати письмове повідомлення іншій Стороні, але не
пізніше, ніж за 15 діб до бажаної дати припинення (розірвання)
Договору.
7.4. Припинення (розірвання) цього Договору не звільняє
Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під
час дії цього Договору.
8. Прикінцеві положення
8.1. Після підписання цього Договору всі попередні переговори
за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та
будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що
так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу,
але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.
8.2. Сторони несуть повну відповідальність за правильність
вказаних ними у цьому Договорів реквізитів та зобов'язуються
своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну,
а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним
несприятливих наслідків.
7.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за
цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається
виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.
7.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його
невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони
викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх
печатками.
9. Юридична адреса сторін
ПЕРЕРОБНИК ВИРОБНИК _______________________ ________________________ _______________________ ________________________
Код Код
МФО МФО
індивідуальний податковий індивідуальний податковий
номер номер
Номер свідоцтва платника Номер свідоцтва платника
податку податку
Телефон Телефон
За споживача За виробника _____________________________ ____________________________
(підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали)
М.П. М.П.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: