open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
25.06.2011 N 547

Про затвердження Положення про Департамент

митних платежів Державної митної служби України

У зв'язку із уведенням в дію структури та штатного розпису
центрального апарату Державної митної служби України на 2011 рік
(накази Держмитслужби від 01.03.2011 N 146 та від 20.04.2011
N 324), відповідно до Положення про Державну митну службу України,
затвердженого Указом Президента України від 12.05.2011 N 582/2011
( 582/2011 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Департамент митних платежів
Державної митної служби України, що додається.
2. Вважати такими, що втратили чинність, Положення про
Департамент адміністрування митних платежів Державної митної
служби України, затверджене наказом Держмитслужби від 18.05.2010
N 490, та Положення про Департамент митних платежів Державної
митної служби України, затверджене наказом Держмитслужби від
17.03.2011 N 221 ( v0221342-11 ). Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України

25.06.2011 N 547

ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент митних платежів

Державної митної служби України

1. Загальні положення
1.1. Це Положення про Департамент митних платежів Державної
митної служби України (далі - Департамент) визначає його завдання,
функції, права, відповідальність та організаційну структуру.
1.2. Департамент є структурним підрозділом Держмитслужби,
підпорядкованим, підконтрольним і підзвітним першому заступнику
Голови Держмитслужби, згідно з розподілом обов'язків.
1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), Митним кодексом України ( 92-15 ) та
законами України, актами Верховної Ради України, Президента
України й Кабінету Міністрів України, наказами Держмитслужби, цим
Положенням та іншими нормативно-правовими актами.
1.4. Департамент здійснює свою діяльність відповідно до його
компетенції, розпоряджень керівництва Держмитслужби, рішень
колегії Держмитслужби, планів роботи Держмитслужби та
Департаменту.
1.5. Штатна чисельність Департаменту затверджується Головою
Держмитслужби у межах штатної чисельності й фонду заробітної плати
Держмитслужби в установленому порядку.
1.6. Посадові особи Департаменту призначаються на посади та
звільняються з посад наказами Держмитслужби.
1.7. Забороняється покладати на Департамент в цілому та на
окремих його посадових осіб Департаменту виконання завдань та
функцій, не передбачених цим Положенням.
2. Завдання Департаменту
2.1. Участь у реалізації державної політики у сфері митної
справи в межах компетенції, визначеної цим Положенням.
2.2. Захист економічних інтересів України.
2.3. Розвиток міжнародного співробітництва у сфері митної
справи в межах компетенції, визначеної цим Положенням.
2.4. Контроль і координація діяльності митних органів України
щодо виконання вимог законодавства України з питань справляння
митних платежів та правильності визначення митної вартості
товарів, що переміщуються через митний кордон України.
2.5. Здійснення заходів щодо адаптації законодавства України
з питань, визначених у п. 2.4 цього Положення, до положень
міжнародних договорів з питань митної справи.
2.6. Розроблення та удосконалення механізму визначення митної
вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України.
2.7. Здійснення прогнозування митних платежів та контролю за
виконанням митними органами доходної частини Державного бюджету
України.
2.8. Проведення аналізу та вивчення зарубіжного досвіду
формування і функціонування системи оподаткування
зовнішньоекономічної діяльності з метою розробки пропозицій,
спрямованих на вдосконалення системи митного й податкового
регулювання зовнішньоекономічної діяльності та бюджетного
планування у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
2.9. Надання методичної та практичної допомоги митним органам
з питань, що належать до компетенції Департаменту.
2.10. Виконання інших завдань і розпоряджень керівництва
Держмитслужби в межах компетенції Департаменту.
3. Функції Департаменту
3.1. Департамент згідно з покладеними на нього завданнями та
в межах компетенції виконує регулятивну, організаційну,
контрольну, координаційну, правозастосовчу та аналітичну функції.
3.2. Відповідно до цього в межах своєї компетенції
Департамент: 3.2.1. Розробляє та впроваджує організаційні, методичні й
контрольні заходи, спрямовані на забезпечення своєчасного та
повного внесення до Державного бюджету України сум митних
платежів, правильності визначення митної вартості товарів. 3.2.2. Здійснює аналіз положень міжнародних договорів з
питань митної справи та вивчення досвіду діяльності митних служб
зарубіжних країн відповідно до компетенції Департаменту,
накопичує, узагальнює та аналізує документацію зарубіжних країн
щодо практичних заходів забезпечення повноти справляння митних
платежів, контролю митної вартості товарів. 3.2.3. Здійснює організаційно-правове забезпечення взаємодії
Держмитслужби з іншими центральними органами виконавчої влади з
питань адміністрування митних платежів та визначення митної
вартості товарів. 3.2.4. Готує пропозиції керівництву Держмитслужби щодо
реалізації заходів, спрямованих на удосконалення системи
оподаткування зовнішньоекономічної діяльності, процедури
адміністрування митних платежів та повноти визначення бази
оподаткування. 3.2.5. Планує та бере участь в проведенні (організації
здійснення) перевірок роботи митних органів у рамках виконання
завдань, покладених на Департамент, та вживає заходів для усунення
виявлених недоліків. 3.2.6. Надає методичну та практичну допомогу митним органам,
у тому числі шляхом проведення семінарів, підвищення кваліфікації
та навчання посадових осіб відділів адміністрування митних
платежів і відділів контролю митної вартості та класифікації
товарів за напрямами діяльності Департаменту. 3.2.7. Бере участь у опрацюванні і підготовці проектів
законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань, що
належать до компетенції Департаменту. 3.2.8. Збирає, обробляє та здійснює аналіз даних щодо цін
світового ринку, а також щодо ринків товарів, становище на яких є
важливим для зовнішньоекономічної діяльності України. 3.2.9. Забезпечує організацію ведення програмно-інформаційних
комплексів Єдиної автоматизованої інформаційної системи
Держмитслужби з питань справляння митних платежів та митної
вартості товарів. 3.2.10. Доводить до відома митних органів нормативно-правові
акти, розробляє методичні рекомендації та листи Держмитслужби з
питань, що належать до компетенції Департаменту. 3.2.11. Надає платникам податків податкові консультації. 3.2.12. Здійснює аналіз впливу змін законодавства з питань
оподаткування на стан надходження до Державного бюджету України
митних платежів. 3.2.13. На підставі показників доходної частини Державного
бюджету України, визначених законами України про Державний бюджет
України на відповідний рік, та відповідного розпису доходів,
затвердженого Міністром фінансів України, розраховує та доводить
до відома митних органів очікувані показники надходжень митних
платежів до Держбюджету для забезпечення ними доходної частини
Держбюджету. 3.2.14. Здійснює розгляд скарг платників податків на
податкові зобов'язання, нараховані митними органами, готує проекти
рішень Держмитслужби відповідно до процедури апеляційного
узгодження податкових зобов'язань. 3.2.15. Проводить звірки з податковими органами щодо сум
податкових боргів за митними платежами. 3.2.16. Здійснює централізований облік митних платежів, що
перераховуються митними органами до Державного бюджету України у
розрізі бюджетної класифікації ( v0011201-11 ). 3.2.17. Готує запити до митних органів іноземних держав з
питань перевірки автентичності документів, поданих митним органам
України під час митного оформлення товарів для підтвердження
задекларованої митної вартості. Узагальнює та аналізує отримані
відповіді митних органів іноземних держав. 3.2.18. Впроваджує та удосконалює систему аналізу показників
роботи митних органів за напрямками діяльності, що належать до
компетенції Департаменту. 3.2.19. Виконує доручення Президента України, Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України, розглядає звернення народних
депутатів України, органів державної влади, митних органів,
суб'єктів підприємницької діяльності, установ іноземних держав. 3.2.20. За дорученням керівництва Держмитслужби представляє
її інтереси в державних та інших органах, у міжнародних
організаціях та митних службах іноземних країн. 3.2.21. Бере участь у нарадах фахівців міністерств та інших
органів державної влади. 3.2.22. Готує аналітичні матеріали. 3.2.23. Забезпечує захист державної таємниці під час
проведення всіх видів робіт з використанням документів, виробів та
інших носіїв інформації, що містять державну таємницю, відповідно
до Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ). 3.2.24. Реєструє, веде облік вхідної та вихідної
кореспонденції, що надходить на опрацювання до Департаменту. 3.2.25. Здійснює інші функції, необхідні для виконання
покладених завдань.
4. Права Департаменту
Департамент має право:
4.1. Надавати керівництву Держмитслужби пропозиції,
спрямовані на збільшення надходжень до Державного бюджету України,
захист економічних інтересів України.
4.2. В установленому порядку давати розпорядження митним
органам та спеціалізованим митним установам для вжиття ними
заходів чи здійснення дій, спрямованих на виконання завдань, які
поставлені перед Департаментом, та вимагати звіти про їх
виконання.
4.3. Отримувати в установленому порядку від структурних
підрозділів Держмитслужби, митних органів та спеціалізованих
митних установ інформацію й матеріали, необхідні для виконання
покладених на нього завдань.
4.4. Залучати за згодою керівників структурних підрозділів
Держмитслужби, митних органів та спеціалізованих митних установ
відповідних фахівців для вирішення завдань, поставлених перед
Департаментом.
4.5. Контролювати роботу митних органів з питань, що належать
до компетенції Департаменту.
4.6. Надавати керівництву Держмитслужби пропозиції щодо
застосування заохочень до посадових осіб митних органів,
застосування до них дисциплінарних стягнень та подавати пропозиції
щодо доцільності перебування їх на займаних посадах.
4.7. Здійснювати в установленому порядку та в межах
компетенції перевірки діяльності митних органів (їх підрозділів)
та надавати методичну допомогу в межах компетенції Департаменту.
4.8. Вносити на розгляд керівництва Держмитслужби пропозиції
щодо підвищення кваліфікації керівного складу відділів
адміністрування митних платежів і відділів контролю митної
вартості та класифікації товарів, а також щодо їх заохочення,
застосування до них або зняття з них раніше накладених
дисциплінарних стягнень у порядку, встановленому чинним
законодавством.
4.9. Вносити пропозиції керівництву Держмитслужби щодо
вдосконалення законодавства з питань митної справи, структури та
штатної чисельності відділів адміністрування митних платежів і
відділів контролю митної вартості та класифікації товарів,
запровадження міжнародного досвіду в роботі митних органів, а
також до плану діяльності Держмитслужби.
4.10. Проводити наради, семінари з посадовими особами митних
органів та спеціалізованих митних установ і організацій з питань,
що відносяться до компетенції Департаменту.
4.11. За дорученням керівництва представляти інтереси
Держмитслужби в державних та інших органах, міжнародних установах,
організаціях та митних службах іноземних країн.
5. Керівництво та структура Департаменту
5.1. Департамент очолює директор Департаменту, який
призначається на посаду та звільняється з посади наказом
Держмитслужби.
5.2. Директор Департаменту має двох заступників.
5.3. У разі відсутності директора Департаменту його обов'язки
виконує та несе відповідальність за їх виконання заступник
директора Департаменту або інша посадова особа, визначена
керівництвом Держмитслужби.
5.4. До складу Департаменту входять: Управління адміністрування митних платежів; Управління митної вартості.
5.5. Директор Департаменту: 5.5.1. Здійснює керівництво роботою Департаменту. 5.5.2. Забезпечує виконання завдань, покладених на
Департамент. 5.5.3. Затверджує положення про структурні підрозділи
Департаменту. 5.5.4 Визначає обов'язки заступників директора Департаменту,
начальників управлінь та інших посадових осіб Департаменту. 5.5.5. Забезпечує оперативність, організованість в роботі,
належну трудову дисципліну в Департаменті. 5.5.6. Надає розпорядження особовому складу Департаменту,
направляє запити митним органам та спеціалізованим митним
установам з питань, що належать до компетенції Департаменту,
організовує контроль за їх виконанням. 5.5.7. Запитує й одержує в установленому порядку від митних
органів, спеціалізованих митних установ і організацій, фізичних та
юридичних осіб необхідну інформацію й довідкові матеріали для
виконання завдань, покладених на Департамент. 5.5.8. Забезпечує взаємодію Департаменту зі структурними
підрозділами Держмитслужби з питань, що входять до компетенції
Департаменту. 5.5.9. Бере участь у засіданнях колегії Держмитслужби та
нарадах керівного складу Держмитслужби. 5.5.10. Організовує контроль за виконанням особовим складом
Департаменту вимог Закону України "Про державну таємницю"
( 3855-12 ) та інших нормативно-правових актів з питань охорони
державної таємниці. 5.5.11. Вимагає від особового складу Департаменту додержання
вимог законодавства, своєчасного виконання розпоряджень
керівництва Держмитслужби. 5.5.12. Виконує інші завдання, визначені керівництвом
Держмитслужби в межах компетенції Департаменту.
5.6. Директор Департаменту має право: 5.6.1. Самостійно встановлювати організаційні принципи й
схеми роботи Департаменту та його структурних підрозділів. 5.6.2. Направляти розпорядження митним органам з питань, що
належать до компетенції Департаменту, та вимагати надання звітів
про їх виконання. Вимагати від митних органів додержання вимог
законодавства. 5.6.3. Вносити пропозиції керівництву Держмитслужби
(керівникам митних органів) стосовно заохочення начальників
відділів адміністрування митних платежів і відділів контролю
митної вартості та класифікації товарів митних органів,
застосування до них або зняття з них раніше накладених
дисциплінарних стягнень у порядку, встановленому законодавством. 5.6.4. Надавати відомості та пропозиції структурним
підрозділам Держмитслужби, митним органам, іншим державним та
недержавним органам, громадянам. 5.6.5. Підписувати листи, службові та доповідні записки,
візувати документи в межах своєї компетенції. 5.6.6. За дорученням керівництва Держмитслужби представляти
інтереси Держмитслужби в органах державної влади. 5.6.7. Уносити в установленому порядку подання про: призначення на посади або звільнення з посад працівників
Департаменту; присвоєння їм спеціальних звань; заохочення або притягнення до дисциплінарної
відповідальності; зміни в структурі та штатній чисельності Департаменту.
5.7. Відповідно до Закону України "Про державну службу"
( 3723-12 ), Дисциплінарного статуту митної служби ( 2805-15 ),
інших законодавчих актів директор Департаменту несе
відповідальність за: 5.7.1. Невиконання Урочистого зобов'язання посадових осіб
митної служби України, порушення Присяги державних службовців
( 3723-12 ). 5.7.2. Невиконання або неналежне виконання своїх службових
обов'язків. 5.7.3. Перевищення повноважень, порушення обмежень і заборон,
установлених законодавством з питань проходження служби в митних
органах, або вчинення інших дій, які дискредитують не тільки
посадову особу, а й митну службу України. 5.7.4. Порушення правил внутрішнього трудового розпорядку,
норм професійної етики та інші порушення службової дисципліни. 5.7.5. Низький рівень трудової та виконавської дисципліни в
Департаменті. 5.7.6. Недотримання вимог нормативних документів з питань
охорони праці. 5.7.7. Вчинення діянь, що сприяли контрабанді. 5.7.8. Негативні наслідки своїх розпоряджень, доручень,
самостійно прийнятих рішень під час виконання службових обов'язків
і за бездіяльність. 5.7.9. Недотримання вимог законодавства щодо забезпечення
охорони державної таємниці, конфіденційної інформації та за
невжиття посадовими особами Департаменту заходів для виконання
вимог законодавства з цих питань.
Директор Департаменту
митних платежів С.П.Гіла
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: