open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
13.09.2007 N 547

Про внесення змін до статуту

Державного українського об'єднання

"ПОЛІТЕХМЕД"

Для задоволення потреб галузі охорони здоров'я України
у виробах медичних (медичної техніки та виробах медичного
призначення), їх виготовленні, в технічних послугах та з метою
приведення статуту Державного українського об'єднання "Політехмед"
у відповідність до вимог чинного законодавства України
Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни до статуту Державного українського об'єднання
"Політехмед", виклавши його в новій редакції (додається).
2. Генеральному директору Державного українського об'єднання
"Політехмед" забезпечити державну реєстрацію цього статуту
у порядку, встановленому чинним законодавством України.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Гудзенка О.П.
Міністр Ю.О.Гайдаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

13.09.2007 N 547

Міністр Ю.О. Гайдаєв

СТАТУТ

Державного українського об'єднання

"Політехмед"

(нова редакція)

Стаття 1. Загальні положення
1.1. Державне українське об'єднання "ПОЛІТЕХМЕД" (надалі за
текстом Об'єднання) створене у відповідності до вимог чинного
законодавства України та на підставі Наказу Міністерства охорони
здоров'я України від 20 листопада 1991 року за N 99-0. Об'єднання
діє на підставі цього Статуту, Господарського кодексу України
( 436-15 ), Цивільного Кодексу України ( 435-15 ), Законів України
"Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців" ( 755-15 ), "Про господарські товариства"
( 1576-12 ), "Про власність" ( 697-12 ), "Про зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ), інших чинних нормативно-правових актів
України.
1.2. Засновником об'єднання виступає Міністерство охорони
здоров'я України.
1.3. Об'єднання знаходиться у державній власності, власником
майна є держава в особі Міністерства охорони здоров'я України, яке
здійснює функції управління об'єднанням і державними
підприємствами.
1.4. Цей Статут Об'єднання викладений у новій редакції та
визначає: місцезнаходження, адресу, склад та компетенцію органів
управління і порядок прийняття ними рішень, порядок реорганізації
та ліквідації, порядок вступу до Об'єднання та виходу з нього
тощо.
1.5. Об'єднання зареєстроване Печерською районною державною
адміністрацією м. Києва 05 березня 1992 року, Свідоцтво про
державну реєстрацію юридичної особи серія А01 N 157148, номер
запису про включення відомостей про юридичну особу
до ЄДР 1 070 120 0000 024589 , ідентифікаційний код 14282255.
Стаття 2. Найменування, місцезнаходження

та строк діяльності Об'єднання
2.1. Повна назва Об'єднання: - українською мовою: Державне українське об'єднання
"ПОЛІТЕХМЕД".
2.2. Скорочена назва Об'єднання: - українською мовою: ДУО "ПОЛІТЕХМЕД".
2.3. Місцезнаходження Об'єднання: 01010, м. Київ, вул. Січневого повстання, буд. 10.
2.4. Об'єднання створене на невизначений строк.
Стаття 3. Юридичний статус Об'єднання
3.1. Об'єднання створене у формі асоціації та є юридичною
особою за законодавством України від дня його державної
реєстрації.
3.2. Об'єднання функціонує як єдина господарська структура,
має самостійний і зведений баланс, розрахунковий, валютний та інші
рахунки в банківських установах, круглу печатку та штампи зі своїм
повним найменуванням та ідентифікаційним кодом та інші реквізити.
3.3. Об'єднання для досягнення мети своєї статутної
діяльності має право від свого імені укладати угоди, набувати
майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки, набувати
процесуальних прав та обов'язків в судах будь-якого рівня та
юрисдикції.
3.4. Об'єднання у своїй діяльності керується законодавством
України, нормами і правилами, що випливають із міжнародних
договорів, у яких бере участь Україна, та цим Статутом.
3.5. Об'єднання не відповідає за зобов'язаннями держави,
а держава не відповідає за зобов'язаннями Об'єднання.
3.6. Об'єднання не відповідає за зобов'язаннями підприємств,
які входять до його складу, а підприємства, які входять до його
складу, не відповідають за зобов'язаннями Об'єднання.
3.7. Об'єднання має право, за погодженням Міністерства
охорони здоров'я України, створювати в установленому порядку
філії, представництва та інші відособлені підрозділи, які
наділяються основними засобами та обіговими коштами, що належать
Об'єднанню. Філії та представництва Об'єднання не є юридичними особами і
діють на підставі положень, що затверджуються Об'єднанням, за
погодженням з Міністерством охорони здоров'я України. Керівники
філій, представництв, призначаються Генеральним директором і діють
на підставі доручень, виданих Генеральним директором.
3.8. Державні підприємства, керівництво якими здійснюється
Об'єднанням, є юридичними особами. Керівники цих державних
підприємств призначаються Генеральним директором на умовах
контракту.
Стаття 4. Мета та предмет діяльності Об'єднання
4.1. Об'єднання створене з метою: задоволення потреб галузі
охорони здоров'я України у виробах медичних (медичної техніки та
виробах медичного призначення), їх виготовленні, в технічних
послугах, забезпечення населення виробами окулярної оптики та
іншими виробами на основі поєднання державних інтересів
з інтересами трудових колективів.
4.2. Мета Об'єднання досягається шляхом здійснення
нижченаведеного предмету діяльності: - наукова і науково-технічна експертиза
дослідно-конструкторських робіт з розробки і запровадження в
медичну практику виробів медичних та інших прикладних досліджень; - організація та експертиза міждержавних, національних та
галузевих стандартів з медико-технічної тематики; - проведення оцінки відповідності, сертифікації та контролю
виробів медичних; - організація та проведення торгів на закупівлю виробів
медичних; - аналіз потреби та забезпеченості лікувально-профілактичних
закладів України виробами медичними; - участь у розробці державних програм, спрямованих на
розвиток охорони здоров'я, експертиза заявок, пропозицій та
медико-технічних вимог на створення нових виробів медичних; - розробка нормативних документів (стандартів, керівних
документів, настанов, директив та інших); - вивчення і визначення перспектив та поточних потреб
у виробах медичних; - маркетингова діяльність щодо нових виробів медичних; - розробка медико-технічних завдань та документації на вироби
медичні; - розміщення замовлень на виготовлення виробів медичних і
запасних частин до них на заводах-виготовлювачах; - організація сервісного (гарантійного та післягарантійного)
обслуговування медичної техніки; - виконання робіт з авторського нагляду, технічних
випробувань і запровадження продукції на виробництво; - розробка спільно з виробниками ремонтної і експлуатаційної
документації на вироби медичної техніки, навчання обслуговуючого
персоналу на заводах-виробниках; - організація патентно-ліцензійної роботи в галузі виробів
медичних; - організація та надання метрологічного забезпечення при
розробці та експлуатації медичної техніки; - метрологічне забезпечення і стандартизація при створенні та
експлуатації медичної техніки; - експертиза та погодження проектно-кошторисної документації
на новобудови в частині застосування медичної техніки; - організація і ведення біржових операцій, придбання
брокерських місць; - зовнішньоекономічна діяльність з оформлення ліцензій в
організації закупок медичної техніки і запасних частин до неї,
проведення експортно-імпортних операцій і бартерних угод; - надання послуг в рекламі медичної техніки, в організації
міжнародних і міждержавних виставок - продаж виробів медичних; - внутрішні, міжнародні, міждержавні перевезення виробів
медичних і товарів народного споживання; - комерційна, посередницька, проектна, наукова, видавнича та
інформаційна діяльність; - торгівля (в тому числі комісійна) виробами медичними та
лікарськими засобами, технічний сервіс, прокат і гарантійний
ремонт вітчизняної та імпортної медичної техніки, прийом, обробка
та здавання відходів і лому дорогоцінних металів; - виробництво товарів народного споживання та їх реалізація
через магазини, бази систем охорони здоров'я; - прийняття рішень щодо операцій з цінними паперами (випуск і
придбання акцій та облігацій), про участь в акціонерних фондах і
товариствах; - вирішення питань про ціноутворення в діяльності Об'єднання
і підприємств; - здійснення правового і фінансового захисту підприємств; - інша діяльність, не заборонена чинним законодавством. Всі види діяльності, які згідно з чинним законодавством
України потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, можуть
здійснюватися після їх отримання.
Стаття 5. Органи управління Об'єднання
5.1. Керівництво поточною діяльністю Об'єднання здійснює
Генеральний директор Об'єднання. Генеральний директор Об'єднання
призначається на посаду і звільняється з посади Міністром охорони
здоров'я України на умовах контракту.
5.2. Генеральний директор Об'єднання: - несе персональну відповідальність за виконання покладених
на Об'єднання завдань і здійснення ним своїх функцій; - затверджує структуру та штатний розклад апарату Об'єднання
встановлює умови оплати праці його працівників; - здійснює керівництво оперативною та господарською
діяльністю, без довіреності діє від імені Об'єднання, представляє
його в державних органах, органах місцевого самоврядування,
підприємствах, установах, організаціях як в Україні, так і за її
межами; - затверджує організаційну структуру Об'єднання і кошторис на
його утримання; - укладає від імені Об'єднання колективний договір з трудовим
колективом Об'єднання та організовує контроль за його виконанням; - розпоряджається відповідно до законодавства України і
Статуту Об'єднання майном та коштами Об'єднання, укладає угоди,
видає доручення; - відкриває розрахунковий та інші рахунки в установах банків; - видає в межах своєї компетенції накази, приймає і звільняє
працівників Об'єднання, застосовує до них заходи заохочення та
дисциплінарного стягнення; - виконує інші функції відповідно до чинного законодавства та
цього Статуту; - подає на затвердження до Міністерства охорони здоров'я
України фінансовий план та фінансову звітність в установлені
чинним законодавством терміни.
Стаття 6. Правління Об'єднання
6.1. З метою визначення головних напрямів діяльності
Об'єднання, координації дій та захисту інтересів підприємств, що
входять до її складу, в Об'єднанні утворюється Правління. До складу Правління входять Генеральний директор Об'єднання,
його заступник та керівники державних підприємств Об'єднання. З числа членів Правління обирається голова Правління, права
та обов'язки якого визначаються Положенням про Правління. Положення про Правління затверджується головою Правління
Об'єднання за погодженням з Міністерством охорони здоров'я
України.
6.2. Правління Об'єднання: - вирішує найважливіші питання виробничо-господарської
діяльності Об'єднання; - визначає перспективи економічного, соціального і
науково-технічного розвитку підприємства; - заслуховує звіти керівників державних підприємств, що
входять до складу Об'єднання; - вирішує інші питання відповідно до Положення про Правління.
6.3. Формою роботи Правління є засідання, які проводяться
у разі потреби, але не рідше одного разу на рік.
6.4. Контролюючим органом Об'єднання є спостережна рада, яка
здійснює контроль за діяльністю Правління Об'єднання з метою
захисту інтересів держави.
6.5. Склад спостережної ради затверджується Міністерством
охорони здоров'я України.
Стаття 7. Майно Об'єднання
7.1. Майно Об'єднання становлять закріплені за ним основні
фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких
відображається у його самостійному балансі, і яке належить йому на
праві повного господарського відання та є державною власністю.
7.2. Здійснюючи право повного господарського відання,
Об'єднання володіє, користується та розпоряджається зазначеним
майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які
не суперечать законодавству та цьому Статуту.
7.3. Джерелами формування майна Об'єднання є: - доходи, одержані від власної господарської діяльності; - безоплатні або благодійні внески підприємств, організацій і
громадян; - інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
7.4. Об'єднання для здійснення своєї діяльності має право
залучати кредити та кошти інших позичальників.
7.5. Об'єднання має право здавати в оренду в установленому
порядку належні йому основні фонди, устаткування, транспортні
засоби, інвентар та інше майно.
7.6. Об'єднання володіє, користується землею та іншими
природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності і чинного
законодавства.
7.7. Збитки, завдані Об'єднанню в результаті порушення його
прав громадянами, юридичними особами і державними органами,
відшкодовуються за рішенням суду відповідно до чинного
законодавства України.
Стаття 8. Господарська та соціальна

діяльність Об'єднання
8.1. Об'єднання відповідно до законодавства України та
в межах своєї компетенції має право: - укладати на території України і за її межами угоди з
українськими та іноземними партнерами для вирішення статутних
завдань; - представляти в установленому порядку підприємства та
організації, що входять до його складу, в Україні і за кордоном; - одержувати в установленому порядку від підприємств, що
входять до його складу, статистичну та бухгалтерську звітність; - створювати за згодою членів Об'єднання та погодженням
з Міністерством охорони здоров'я України централізовані цільові
фонди, у тому числі валютні, для використання їх в інтересах
Об'єднання в цілому та окремих його членів; - залучати на договірних засадах підприємства Об'єднання до
виконання робіт їх профілю за прямими зв'язками та здійснення
товарообмінних операцій для одержання додаткових ресурсів.
8.2. Об'єднання самостійно планує свою діяльність, визначає
стратегію та основні напрями свого розвитку відповідно до
галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон'юнктури
ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.
8.3. Об'єднання надає платні послуги за цінами, що формуються
відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках,
передбачених законодавством України, за фіксованими державними
цінами.
8.4. Об'єднання здійснює зовнішньоекономічну діяльність
згідно із законодавством України.
8.5. Об'єднання здійснює бухгалтерський, оперативний облік та
веде статистичну звітність згідно із законодавством у порядку,
встановленому для підприємств. Генеральний Директор та головний
бухгалтер Об'єднання несуть персональну відповідальність за
дотримання порядку ведення і достовірності обліку та статистичної
звітності та звітує щоквартально перед Міністерством охорони
здоров'я України.
8.6. Джерелами фінансування Об'єднання є кошти, одержані
в результаті господарської діяльності, державні капітальні
вкладення, іноземні та вітчизняні інвестиції, кредитні ресурси,
фінансова допомога організацій, громадян, інші надходження,
не заборонені законодавством.
8.7. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів
господарської діяльності Об'єднання є прибуток . Прибутком Об'єднання є дохід, отриманий у результаті
самостійної господарської діяльності після сплати передбачених
законодавством України податків та внесення інших платежів
(відрахувань) до бюджету.
8.8. Об'єднання утворює, за рахунок власних фінансових
ресурсів, фонди цільового призначення згідно із законодавством.
8.9. Відносини Об'єднання з державними підприємствами, що
входять до його складу, якщо вони виходять за межі, визначені цим
Статутом, здійснюються на договірних засадах.
8.10. Аудиторська перевірка фінансової діяльності Об'єднання
здійснюється згідно із законодавством.
Стаття 9. Члени Об'єднання, їх права
9.1. Члени Об'єднання зберігають господарську самостійність,
передбачених законодавством, цим Статутом та рішеннями органів
управління Об'єднання. Об'єднання регулює провадження наукової,
проектної, виробничої, фінансової, інвестиційної, інноваційної,
зовнішньоекономічної та іншої діяльності в галузі охорони
здоров'я.
9.2. Члени Об'єднання мають право: - обирати повноважних представників до органів управління
Об'єднання; - вносити в органи управління Об'єднання пропозиції
з виробничо-господарських, інвестиційних, технологічних,
фінансових та інших питань діяльності Об'єднання і брати участь
через своїх представників в їх обговоренні; - отримувати від органів Об'єднання інформацію про
структурно-інвестиційні, науково-технічні, виробничі, фінансові
програми розвитку Об'єднання, прогнози ринкових змін, умови
забезпечення виробництва сировиною, технікою, робочою силою; - на платних, договірних, засновницьких умовах користуватись
послугами Об'єднання в питаннях маркетингу, менеджменту, лізингу
обладнання і приладів, постачання і збуту, торгівлі і
посередництва (включаючи зовнішньоторговельні), науково-технічні і
комерційні інформації, консультування, право підготовки та
перекваліфікації кадрів; - на забезпечення Об'єднанням матеріально-технічної бази для
виконання державних замовлень у встановленому чинним
законодавством порядку; - звертатись в Об'єднання для захисту з його допомогою своїх
прав в державних органах та установах;
9.3. Члени Об'єднання зобов'язані: - дотримуватися цього Статуту; - виконувати рішення органів управління Об'єднання, прийняті
відповідно до його повноважень, визначених цим Статутом; - активно сприяти виконанню завдань, що стоять перед
Об'єднанням; - розвивати співробітництво в рамках Об'єднання; - виконувати договірні зобов'язання щодо Об'єднання та його
окремих функціональних підрозділів, центрів, відділів; - своєчасно здійснювати розрахунки та виконувати договірні
зобов'язання з Об'єднанням; - надавати Об'єднанню розрахункові показники з обсягів
товарообігу, реалізації продукції, прибутку, внесків до бюджету; - виконувати доведені державні замовлення; - в своїй господарській діяльності дотримуватися норм та
вимог діючого законодавства; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну
інформацію про діяльність Об'єднання; - щоквартально надавати звіти, передбачені законодавством; - нести інші обов'язки, передбачені цим Статутом.
9.4. Державні підприємства, що входять до складу Об'єднання,
мають право вийти з нього за рішенням Міністерства охорони
здоров'я України.
9.5. Вихід з Об'єднання не звільняє підприємства від
виконання зобов'язань по договорах, укладених з іншими
підприємствами, службами Об'єднання.
Стаття 10. Ліквідація та реорганізація Об'єднання
10.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ,
виділення, перетворення) Об'єднання здійснюється: - за рішенням Міністерства охорони здоров'я України; - на підставі рішення суду або господарського суду; - з інших підстав, передбачених законодавчими актами.
10.2. Ліквідація Об'єднання здійснюється ліквідаційною
комісією яка утворюється Міністерством охорони здоров'я України,
а у разі ліквідації Об'єднання за рішенням або постановою суду -
ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.
10.3. Ліквідація Об'єднання вважається закінченою,
а Об'єднання таким, що припинило свою діяльність, після внесення
запису про ліквідацію Об'єднання до єдиного державного реєстру,
у відповідності до норм чинного законодавства України.
Стаття 11. Архів Об'єднання
11.1. Об'єднання зобов'язане зберігати наступні документи: - статут Об'єднання, а також внесенні до нього зміни та
доповнення, які зареєстровані відповідно до чинного законодавства; - протоколи, накази, розпорядження; - документи, які підтверджують реєстрацію Об'єднання
в державних органах влади (свідоцтва, довідки, повідомлення тощо); - положення про філії, представництва Об'єднання; - висновки аудиторів (аудиторських організацій); - документи по особовому складу і трудовим відносинам; - відомості про нарахування заробітної плати; - бухгалтерські документи Об'єднання (податкові звітності,
баланси тощо);
11.2. Об'єднання зберігає документи за місцем фактичного
місцезнаходження органу його управління відповідно до п.2.3. цього
Статуту;
11.3. При реорганізації Об'єднання всі документи
(управлінські, фінансово-господарські, по особовому складу та
інші) передаються організації-правонаступнику або Міністерству
охорони здоров'я України згідно встановлених норм та правил.
11.4. При ліквідації Об'єднання, Об'єднання зобов'язане
передати документи по особовому складу на зберігання до державного
архіву.
Стаття 12. Внесення змін та доповнень до Статуту
12.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться на
підставі наказу Міністерства охорони здоров'я. Зміни оформлюються
у письмовій формі, затверджуються Міністерством охорони здоров'я і
є невід'ємною частиною цього Статуту.
12.2. Зміни до Статуту вносяться до державного реєстру і
підлягають у 5-денний термін державній реєстрації у порядку,
встановленому чинними нормативними актами України.
Стаття 13. Заключні положення
13.1. Цей Статут затверджений у 3-х примірниках українською
мовою, кожен з яких має однакову юридичну силу та набуває чинності
з дати його реєстрації в органах державної влади.
13.2. Один примірник Статуту Об'єднання зберігається
в органі, що здійснить його державну реєстрацію, і є відкритим для
ознайомлення, та по одному в Міністерстві охорони здоров'я України
та Об'єднанні.

Додаток

до Статуту

ПЕРЕЛІК

підприємств, що входять до складу

Державного українського об'єднання "Політехмед"

1. Державне спеціалізоване підприємство "Оптика-Медтехніка",
м. Київ
2. Державне підприємство "Криворізький магазин "Медтехніка",
м. Кривий Ріг
3. Львівська обласна державна науково-виробнича корпорація
"Медтехніка", м. Львів
4. Львівське державне підприємство "Оптово-роздрібний магазин
"Медтехніка N 1", м. Львів.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: