open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ
Н А К А З
01.06.2011 N 546

Про затвердження Плану заходів

щодо реалізації положень Генеральної угоди

З метою забезпечення виконання розпорядження Кабінету
Міністрів України від 30 березня 2011 р. N 261-р ( 261-2011-р )
"Про затвердження плану заходів щодо реалізації положень
Генеральної угоди щодо регулювання основних принципів і норм
реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин
в Україні на 2010-2012 роки", Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План заходів Міністерства надзвичайних ситуацій
України щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання
основних принципів і норм реалізації соціально-економічної
політики і трудових відносин в Україні на 2010-2012 роки
( n0006120-10 ) (далі - план заходів), що додається.
2. Департаменту фінансового забезпечення та інвестицій
подавати до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом,
Міністерству соціальної політики України інформацію станом
на 1 січня та 1 липня про хід виконання плану заходів.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр В.Балога

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС

01.06.2011 N 546

ПЛАН ЗАХОДІВ

Міністерства надзвичайних ситуацій

щодо реалізації положень Генеральної угоди

щодо регулювання основних принципів

і норм реалізації соціально-економічної політики

і трудових відносин в Україні на 2010-2012 роки

( n0006120-10 )

------------------------------------------------------------------ | N | Зміст заходу | Строк виконання | Відповідальні | | з/п | | | за виконання | |------+-------------------+------------------+------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----------------------------------------------------------------| | Розділ I | |Розвиток вітчизняного виробництва для забезпечення продуктивної | | зайнятості | |----------------------------------------------------------------| | 1.1. |Залучати | |Керівники | | |представників | |державних | | |профспілкових | |підприємств | | |організацій до | | | | |підготовки рішень | | | | |стосовно | | | | |розроблення (крім | | | | |новоутворених | | | | |суб'єктів | | | | |господарювання) та | | | | |внесення змін до: | | | |------+-------------------+------------------+------------------| |1.1.1 |статутів |Постійно |Керівники | | |підприємств у | |державних | | |частині повноважень| |підприємств | | |профспілок | | | | |представляти | | | | |інтереси | | | | |працівників | | | | |та захисту | | | | |їх соціально- | | | | |економічних | | | | |та трудових прав; | | | |------+-------------------+------------------+------------------| |1.1.2 |внутрішніх |Постійно |Керівники | | |документів | |державних | | |підприємств (правил| |підприємств | | |трудового | | | | |розпорядку, програм| | | | |розвитку персоналу | | | | |тощо); | | | |------+-------------------+------------------+------------------| |1.1.3 |розроблення | |Керівники | | |фінансових планів у| |державних | | |частині соціально- | |підприємств | | |економічного | | | | |розвитку державних | | | | |підприємств; | | | |------+-------------------+------------------+------------------| |1.1.4 |підготовки |Постійно |Керівники | | |пропозицій стосовно| |державних | | |спрямування | |підприємств | | |прибутку, що | | | | |залишається у | | | | |розпорядженні | | | | |державних | | | | |підприємств, на | | | | |соціально- | | | | |економічний | | | | |розвиток у порядку,| | | | |визначеному | | | | |законодавством та | | | | |колективними | | | | |договорами, та | | | | |подання таких | | | | |пропозицій | | | | |керівникам | | | | |державних | | | | |підприємств | | | |------+-------------------+------------------+------------------| | 1.2. |Включати у |Постійно |Керівники | | |визначеному | |підприємств, | | |законодавством та | |установ та | | |колективним | |організацій | | |договором порядку | | | | |представників | | | | |профспілок до | | | | |складу комісій | | | | |з питань | | | | |реструктуризації, | | | | |реорганізації та | | | | |ліквідації | | | | |суб'єктів | | | | |господарювання | | | |------+-------------------+------------------+------------------| | 1.3. |Забезпечувати |Постійно |Керівники | | |залучення у | |державних | | |порядку, | |підприємств | | |визначеному | | | | |законодавством, | | | | |представників | | | | |профспілкових | | | | |організацій до | | | | |роботи в органах | | | | |управління | | | | |підприємств, | | | | |установ та | | | | |організацій | | | |------+-------------------+------------------+------------------| | 1.4. |Керівникам |Постійно |Керівники | | |підприємств, | |підприємств, | | |установ та | |установ та | | |організацій | |організацій | | |утворити умови для | | | | |забезпечення | | | | |підвищення | | | | |кваліфікації | | | | |працівників не | | | | |рідше одного разу | | | | |на п'ять років | | | | |(обсяги | | | | |професійного | | | | |навчання | | | | |працівників та | | | | |загальні витрати | | | | |коштів на такі цілі| | | | |визначати у | | | | |колективних | | | | |договорах) | | | |------+-------------------+------------------+------------------| | 1.5. |Під час укладання |Постійно |Заступник | | |галузевих та | |Міністра, | | |регіональних угод | |Департамент | | |визначати критерії | |кадрів та роботи з| | |масового | |особовим складом, | | |вивільнення | |Управління | | |працівників та | |правового | | |порядок проведення | |забезпечення | | |такого вивільнення | | | | |згідно із | | | | |законодавством | | | |------+-------------------+------------------+------------------| | 1.6. |Розробляти разом з | |Заступник | | |профспілками у разі| |Міністра, | | |невідворотності | |Департамент | | |масових вивільнень | |кадрів та роботи з| | |заходи щодо | |особовим складом, | | |забезпечення | |Управління | | |зайнятості | |правового | | |працівників, які | |забезпечення, | | |підлягають | |керівники | | |вивільненню | |підприємств, | | | | |установ та | | | | |організацій | |----------------------------------------------------------------| | Розділ II | | Оплата праці | |----------------------------------------------------------------| | 2.1. |Вживати заходів |Постійно |Керівники | | |щодо підвищення | |державних | | |середньої | |підприємств | | |заробітної плати на| | | | |рівні зростання | | | | |середньої | | | | |заробітної плати в | | | | |цілому по економіці| | | | |України | | | |------+-------------------+------------------+------------------| | 2.2. |Передбачати в |Постійно |Заступник | | |галузевих угодах | |Міністра, | | |конкретні темпи | |Департамент | | |зростання середньої| |фінансового | | |заробітної плати з | |забезпечення та | | |дотриманням темпів,| |інвестицій | | |визначених | | | | |Генеральною угодою | | | | |( n0006120-10 ) | | | |------+-------------------+------------------+------------------| | 2.3. |Передбачати під час|Постійно |Заступник | | |укладання галузевих| |Міністра, | | |угод і колективних | |Департамент | | |договорів положення| |фінансового | | |щодо умов оплати | |забезпечення та | | |праці, за яких | |інвестицій, | | |розмір заробітної | |керівники | | |плати | |підприємств, | | |некваліфікованого | |установ та | | |працівника | |організацій | | |небюджетної сфери | | | | |за виконану в | | | | |повному обсязі | | | | |норму часу в | | | | |нормальних умовах | | | | |праці повинен бути | | | | |вище за фактичний | | | | |розмір прожиткового| | | | |мінімуму для | | | | |працездатних осіб | | | |------+-------------------+------------------+------------------| | 2.4. |Під час укладання |Постійно |Заступник | | |галузевих угод, | |Міністра, | | |колективних | |Департамент | | |договорів | |фінансового | | |встановлювати | |забезпечення та | | |конкретний розмір | |інвестицій, | | |мінімальних ставок | |керівники | | |(окладів) | |державних | | |заробітної плати та| |підприємств | | |міжпосадові, | | | | |міжрозрядні | | | | |співвідношення | | | |------+-------------------+------------------+------------------| | 2.5. |Передбачати в |Постійно |Заступник | | |галузевих угодах, | |Міністра, | | |колективних | |Департамент | | |договорах заходи, | |фінансового | | |спрямовані на | |забезпечення та | | |збільшення частки | |інвестицій, | | |заробітної плати в | |керівники | | |операційних | |державних | | |витратах з | |підприємств | | |реалізованої | | | | |продукції, робіт, | | | | |послуг | | | |------+-------------------+------------------+------------------| | 2.6. |Установлювати в |Постійно |Заступник | | |галузевих угодах, | |Міністра, | | |крім бюджетної | |Департамент | | |сфери, ставки | |фінансового | | |(оклади) | |забезпечення та | | |працівників | |інвестицій, | | |загальних | |керівники | | |(наскірзних) | |державних | | |професій і посад | |підприємств | |------+-------------------+------------------+------------------| | 2.7. |Під час укладення |Постійно |Заступник | | |галузевих, | |Міністра, | | |регіональних угод | |Департамент | | |та колективних | |фінансового | | |договорів включати | |забезпечення та | | |положення щодо | |інвестицій, | | |переліку і розміру | |керівники | | |доплат та надбавок | |державних | | |до тарифних ставок,| |підприємств | | |окладів і | | | | |посадових окладів | | | | |працівників | | | | |підприємств, | | | | |установ та | | | | |організацій, що | | | | |мають міжгалузевий | | | | |характер (крім | | | | |бюджетної сфери), | | | | |згідно | | | | |з додатком 3 до | | | | |Генеральної угоди | | | | |( n0006120-10 ) | | | |------+-------------------+------------------+------------------| | 2.8. |Здійснювати |Постійно |Заступник | | |контроль за | |Міністра, | | |своєчасною та в | |Департамент | | |повному обсязі | |фінансового | | |виплатою заробітної| |забезпечення та | | |плати і вживати | |інвестицій, | | |оперативних заходів| |керівники | | |відповідно до | |підприємств, | | |законодавства у | |установ та | | |разі несвоєчасної | |організацій | | |чи не в повному | | | | |обсязі виплати | | | | |заробітної плати на| | | | |підприємствах, в | | | | |організаціях та | | | | |установах усіх форм| | | | |власності | | | |------+-------------------+------------------+------------------| | 2.9. |Забезпечити на |Щороку |Керівники | | |державних | |державних | | |підприємствах | |підприємств | | |збільшення частки | | | | |працівників, які | | | | |отримують заробітну| | | | |плату, розмір якої | | | | |перевищує три | | | | |прожиткових | | | | |мінімуми | | | |------+-------------------+------------------+------------------| |2.10. |Надавати у разі |Постійно |Керівники | | |затримки виплати | |підприємств, | | |заробітної плати | |установ та | | |працівникам на | |організацій | | |вимогу профспілок | | | | |інформацію про | | | | |наявність коштів на| | | | |рахунках | | | | |підприємств, | | | | |установ та | | | | |організацій | | | | |відповідно | | | | |до статті 45 Закону| | | | |України "Про | | | | |професійні спілки, | | | | |їх права та | | | | |гарантії | | | | |діяльності" | | | | |( 1045-14 ), а на | | | | |вимогу працівника -| | | | |відомості про | | | | |нараховану і | | | | |невиплачену йому | | | | |заробітну плату | | | | |відповідно до | | | | |статті 31 Закону | | | | |України "Про оплату| | | | |праці" | | | | |( 108/95-ВР ) | | | |------+-------------------+------------------+------------------| |2.11. |Вживати заходи щодо|Постійно |Керівники | | |недопущення | |державних | | |заборгованості з | |підприємств | | |виплати заробітної | | | | |плати на економічно| | | | |активних | | | | |підприємствах | | | |------+-------------------+------------------+------------------| |2.12. |Вжити дієвих |Протягом 2011 року|Заступник | | |заходів щодо | |Міністра, | | |погашення | |Департамент | | |заборгованості із | |фінансового | | |заробітної плати | |забезпечення та | | |працівникам | |інвестицій, голови| | |державних | |комісій з | | |економічно | |ліквідації | | |неактивних | |державних | | |підприємств та | |підприємств | | |підприємств - | | | | |банкрутів, що | | | | |утворилася на | | | | |кінець 2010 року | | | |----------------------------------------------------------------| | Розділ III | |Охорона праці, умови праці та відпочинку, охорона навколишнього | | природного середовища | |----------------------------------------------------------------| | 3.2. |Під час укладання | | | | |галузевих, | | | | |регіональних угод | | | | |і колективних | | | | |договорів | | | | |підприємств, | | | | |установ та | | | | |організацій усіх | | | | |форм власності | | | | |включати до розділу| | | | |"Охорона праці та | | | | |здоров'я": | | | |------+-------------------+------------------+------------------| | |зобов'язання |Постійно |Заступник | | |роботодавця щодо | |Міністра, Медичне | | |проведення | |управління, | | |атестації робочих | |керівники | | |місць за умовами | |підприємств, | | |праці відповідно до| |установ та | | |законодавства; | |організацій | |------+-------------------+------------------+------------------| | |перелік робіт, під |Постійно |Заступник | | |час яких через | |Міністра, Медичне | | |умови виробництва | |управління, | | |працівнику не можна| |керівники | | |встановити перерву | |підприємств, | | |для відпочинку і | |установ та | | |харчування, та | |організацій | | |передбачати | | | | |створення | | | | |можливостей для | | | | |прийняття їжі | | | | |працівниками, | | | | |зайнятими на таких | | | | |роботах; | | | |------+-------------------+------------------+------------------| | |умови і порядок |Постійно |Заступник | | |установлення | |Міністра, Медичне | | |скороченої | |управління, | | |тривалості робочого| |керівники | | |часу з одночасним | |підприємств, | | |збереженням розміру| |установ та | | |заробітної плати | |організацій | | |для працівників, що| | | | |мають дітей | | | | |до 14 років або | | | | |дитину-інваліда | | | |------+-------------------+------------------+------------------| | 3.8. |Надавати на вимогу |Постійно |Керівники | | |Сторін Галузевої | |підприємств, | | |угоди інформацію | |установ та | | |про результати | |організацій | | |атестації робочих | | | | |місць за умовами | | | | |праці на | | | | |підприємствах із | | | | |шкідливими і | | | | |важкими умовами | | | | |праці | | | |------+-------------------+------------------+------------------| | 3.9. |Під час укладання |Постійно |Заступник | | |галузевих угод, | |Міністра, Медичне | | |колективних | |управління, | | |договорів включати | |керівники | | |положення щодо | |підприємств, | | |можливості | |установ та | | |утворення медичної | |організацій | | |служби на | | | | |підприємствах з | | | | |важкими та | | | | |шкідливими умовами | | | | |праці та кількістю | | | | |працівників більш | | | | |як 1 тис. осіб | | | |------+-------------------+------------------+------------------| |3.10. |Зобов'язати | | | | |керівників | | | | |державних | | | | |підприємств | | | | |надавати на запит | | | | |первинних | | | | |профспілкових | | | | |організацій | | | | |інформацію про | | | | |здійснення заходів | | | | |щодо: | | | |------+-------------------+------------------+------------------| | |належної |Постійно |Керівники | | |організації | |підприємств, | | |соціально- | |установ та | | |побутового | |організацій | | |забезпечення | | | | |працівників | | | | |(організація | | | | |гарячого | | | | |харчування, робота | | | | |санітарно-побутових| | | | |приміщень); | | | |------+-------------------+------------------+------------------| | |проведення згідно |Постійно |Керівники | | |із законодавством | |підприємств, | | |медичних оглядів | |установ та | | |працівників та | |організацій | | |своєчасного і | | | | |повного виконання | | | | |рекомендацій | | | | |заключного акта за | | | | |результатами | | | | |періодичного | | | | |медичного огляду | | | | |працівників; | | | |------+-------------------+------------------+------------------| | |своєчасного |Постійно |Керівники | | |проведення | |підприємств, | | |атестації робочих | |установ та | | |місць та надання | |організацій | | |працівникам пільг, | | | | |компенсацій за | | | | |важкі та шкідливі | | | | |умови праці | | | |------+-------------------+------------------+------------------| |3.18. |Передбачати у |Щорічно |Заступник | | |розрахунках до | |Міністра, | | |кошторисів окремим | |Департамент | | |розділом видатки на| |фінансового | | |охорону праці та | |забезпечення та | | |забезпечити | |інвестицій, | | |контроль за | |керівники | | |виконанням | |бюджетних установ | | |зазначеного | | | | |доручення | | | |----------------------------------------------------------------| | Розділ IV | | Соціальний захист працівників | |----------------------------------------------------------------| | 4.1. |Сприяти |Постійно |Заступник | | |запровадженню | |Міністра, Медичне | | |недержавного | |управління, | | |пенсійного | |керівники | | |страхування шляхом | |підприємств, | | |внесення | |установ та | | |відповідних змін до| |організацій | | |галузевих угод, | | | | |колективних | | | | |договорів | | | |------+-------------------+------------------+------------------| | 4.3. |Сторонам галузевих,|Постійно |Заступник | | |регіональних угод | |Міністра, | | |і колективних | |керівники | | |договорів під час | |підприємств, | | |їх укладання | |установ та | | |включати | |організацій | | |зобов'язання щодо | | | | |соціального захисту| | | | |ветеранів праці та | | | | |людей похилого віку| | | |----------------------------------------------------------------| | Розділ V | | Задоволення духовних потреб населення | |----------------------------------------------------------------| | 5.1. |Передбачати у |Щороку |Заступник | | |розрахунках до | |Міністра, | | |кошторисів окремим | |Департамент | | |підрозділом видатки| |фінансового | | |на проведення | |забезпечення та | | |культурно-масової, | |інвестицій, | | |фізкультурної і | |керівники | | |оздоровчої роботи | |бюджетних установ | | |профспілкових | | | | |комітетів бюджетних| | | | |організацій | | | |------+-------------------+------------------+------------------| | 5.2. |Здійснювати |Постійно |Керівники | | |відрахування | |державних | | |первинним | |підприємств | | |профспілковим | | | | |організаціям | | | | |підприємств | | | | |відповідно до | | | | |статті 44 Закону | | | | |України "Про | | | | |професійні спілки, | | | | |їх права та | | | | |гарантії | | | | |діяльності" | | | | |( 1045-14 ) | | | |----------------------------------------------------------------| | Розділ VI | | Соціальний діалог | |----------------------------------------------------------------| | 6.1. |Здійснювати |Постійно |Заступник | | |соціальний діалог у| |Міністра, | | |формі обміну | |Департамент | | |інформацією, | |фінансового | | |консультацій, | |забезпечення та | | |переговорів, | |інвестицій, | | |узгоджувальних | |Департамент | | |нарад, робочих | |кадрів та роботи з| | |зустрічей, засідань| |особовим складом, | | |за круглим столом, | |Медичне | | |громадських | |управління, | | |слухань з питань | |Управління | | |реалізації | |правового | | |державної | |забезпечення, | | |соціальної та | |Управління | | |економічної | |соціально- | | |політики, у тому | |гуманітарної | | |числі розроблення | |роботи та | | |проектів | |психологічного | | |нормативно-правових| |забезпечення, | | |актів, опрацювання | |керівники | | |конвенцій | |підприємств, | | |міжнародної | |установ та | | |організації праці, | |організацій | | |які подаються на | | | | |ратифікацію | | | | |Верховній Раді | | | | |України | | | |------+-------------------+------------------+------------------| | |Сприяти включенню |Постійно |Заступник | | |зазначеної норми до| |Міністра, | | |угод всіх рівнів з | |Департамент | | |погодження проектів| |фінансового | | |нормативно-правових| |забезпечення та | | |актів відповідного | |інвестицій, | | |рівня | |Департамент | | | | |кадрів та роботи з| | | | |особовим складом, | | | | |Медичне | | | | |управління, | | | | |Управління | | | | |правового | | | | |забезпечення, | | | | |Управління | | | | |соціально- | | | | |гуманітарної | | | | |роботи та | | | | |психологічного | | | | |забезпечення | |------+-------------------+------------------+------------------| | 6.2. |Забезпечувати |Постійно |Заступник | | |розгляд висновків | |Міністра, | | |та рекомендацій, | |Департамент | | |прийнятих за | |фінансового | | |результатами | |забезпечення та | | |здійснення | |інвестицій, | | |соціального | |Департамент | | |діалогу, які | |кадрів та роботи з| | |надходять до | |особовим складом, | | |відповідних органів| |Медичне | | |державної влади, та| |управління, | | |інформування | |Управління | | |соціальних | |правового | | |партнерів | |забезпечення, | | | | |Управління | | | | |соціально- | | | | |гуманітарної | | | | |роботи та | | | | |психологічного | | | | |забезпечення | |------+-------------------+------------------+------------------| | 6.3. |Здійснювати |Постійно |Заступник | | |соціальний діалог | |Міністра, | | |під час розроблення| |Департамент | | |проектів | |фінансового | | |нормативно-правових| |забезпечення та | | |актів у сфері | |інвестицій, | | |соціальних, | |Департамент | | |економічних, | |кадрів та роботи з| | |трудових відносин, | |особовим складом, | | |а також | |Медичне | | |соціального захисту| |управління, | | | | |Управління | | | | |правового | | | | |забезпечення, | | | | |Управління | | | | |соціально- | | | | |гуманітарної | | | | |роботи та | | | | |психологічного | | | | |забезпечення | |------+-------------------+------------------+------------------| | 6.4. |Проводити |Постійно |Заступник | | |консультації із | |Міністра, | | |соціальними | |Департамент | | |партнерами в разі | |фінансового | | |необхідності | |забезпечення та | | |попереднього | |інвестицій, | | |обговорення та | |Департамент | | |оперативного | |кадрів та роботи з| | |вирішення питань у | |особовим складом, | | |сфері соціальних, | |Медичне | | |економічних і | |управління, | | |трудових відносин | |Управління | | | | |правового | | | | |забезпечення, | | | | |Управління | | | | |соціально- | | | | |гуманітарної | | | | |роботи та | | | | |психологічного | | | | |забезпечення | |------+-------------------+------------------+------------------| | 6.5. |Здійснювати обмін |Постійно |Заступник | | |інформацією | |Міністра, | | |відповідно до | |Департамент | | |Регламенту | |фінансового | | |здійснення контролю| |забезпечення та | | |за виконанням | |інвестицій, | | |Генеральної угоди | |Департамент | | |( n0006120-10 ) | |кадрів та роботи з| | |(раз на півроку), а| |особовим складом, | | |також на запит | |Медичне | | |суб'єктів | |управління, | | |Генеральної угоди | |Управління | | |( n0006120-10 ) для| |правового | | |здійснення | |забезпечення, | | |оперативного | |Управління | | |взаємного контролю | |соціально- | | |за виконанням | |гуманітарної | | |взятих зобов'язань | |роботи та | | | | |психологічного | | | | |забезпечення | |------+-------------------+------------------+------------------| | 6.6 |Ініціювати, у разі |Постійно |Заступник | | |потреби, розгляд | |Міністра, | | |питань про випадки | |Управління | | |порушень прав і | |правового | | |гарантій діяльності| |забезпечення | | |профспілок на | | | | |засіданнях Колегії | | | | |Міністерства за | | | | |участю | | | | |представників | | | | |профспілок | | | |------+-------------------+------------------+------------------| | 6.7. |Здійснювати |Постійно |Заступник | | |систематичне | |Міністра, Відділ | | |висвітлення у | |зв'язків із | | |засобах масової | |засобами масової | | |інформації | |інформації та | | |домовленостей, | |роботи з | | |досягнутих під час | |громадськістю, | | |проведення | |Департамент | | |консультацій і | |фінансового | | |переговорів із | |забезпечення та | | |представниками | |інвестицій, | | |профспілок | |Департамент | | | | |кадрів та роботи з| | | | |особовим складом, | | | | |Медичне | | | | |управління, | | | | |Управління | | | | |правового | | | | |забезпечення, | | | | |Управління | | | | |соціально- | | | | |гуманітарної | | | | |роботи та | | | | |психологічного | | | | |забезпечення | |----------------------------------------------------------------| | Заключні положення | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Забезпечувати |Постійно |Заступник | | |висвітлення заходів| |Міністра, Відділ | | |з виконання | |зв'язків із | | |положень | |засобами масової | | |Генеральної угоди | |інформації та | | |( n0006120-10 ) на | |роботи з | | |веб-сайті | |громадськістю, | | |Міністерства | |Департамент | | | | |фінансового | | | | |забезпечення та | | | | |інвестицій, | | | | |Департамент | | | | |кадрів та роботи з| | | | |особовим складом, | | | | |Медичне | | | | |управління, | | | | |Управління | | | | |правового | | | | |забезпечення, | | | | |Управління | | | | |соціально- | | | | |гуманітарної | | | | |роботи та | | | | |психологічного | | | | |забезпечення | |------+-------------------+------------------+------------------| | 2 |Сприяти здійсненню |Постійно |Заступник | | |соціального діалогу| |Міністра, | | |з представниками | |Департамент | | |профспілок | |фінансового | | | | |забезпечення та | | | | |інвестицій, | | | | |Департамент | | | | |кадрів та роботи з| | | | |особовим складом, | | | | |Медичне | | | | |управління, | | | | |Управління | | | | |правового | | | | |забезпечення, | | | | |Управління | | | | |соціально- | | | | |гуманітарної | | | | |роботи та | | | | |психологічного | | | | |забезпечення, | | | | |керівники | | | | |підприємств, | | | | |установ та | | | | |організацій | |------+-------------------+------------------+------------------| | 3 |Приводити норми та |Постійно |Заступник | | |положення галузевих| |Міністра, | | |і регіональних угод| |Департамент | | |та колективних | |фінансового | | |договорів у | |забезпечення та | | |відповідність з | |інвестицій, | | |Генеральною угодою | |Департамент | | |( n0006120-10 ) | |кадрів та роботи з| | | | |особовим складом, | | | | |Медичне | | | | |управління, | | | | |Управління | | | | |правового | | | | |забезпечення, | | | | |Управління | | | | |соціально- | | | | |гуманітарної | | | | |роботи та | | | | |психологічного | | | | |забезпечення | |------+-------------------+------------------+------------------| | 4 |Забезпечувати у |Постійно |Заступник | | |рамках своїх | |Міністра, | | |повноважень | |Департамент | | |контроль за | |фінансового | | |виконанням | |забезпечення та | | |Генеральної угоди | |інвестицій, | | |( n0006120-10 ) | |Департамент | | |згідно з | |кадрів та роботи з| | |Регламентом | |особовим складом, | | |здійснення контролю| |Медичне | | |за виконанням | |управління, | | |Генеральної угоди | |Управління | | |(додаток 6 до | |правового | | |зазначеної Угоди) | |забезпечення, | | |( n0006120-10 ) | |Управління | | | | |соціально- | | | | |гуманітарної | | | | |роботи та | | | | |психологічного | | | | |забезпечення | |------+-------------------+------------------+------------------| | 5 |Проводити |Постійно |Заступник | | |оперативний | |Міністра, | | |моніторинг | |Департамент | | |виконання положень | |фінансового | | |Генеральної угоди | |забезпечення та | | |( n0006120-10 ) між| |інвестицій, | | |засіданнями | |Департамент | | |спільної робочої | |кадрів та роботи з| | |комісії та подавати| |особовим складом, | | |відповідну | |Медичне | | |інформацію | |управління, | | |Міністерству | |Управління | | |соціальної політики| |правового | | |на його запит | |забезпечення, | | | | |Управління | | | | |соціально- | | | | |гуманітарної | | | | |роботи та | | | | |психологічного | | | | |забезпечення | |------+-------------------+------------------+------------------| | 6 |Звертатися за |Постійно |Заступник | | |результатами | |Міністра, | | |оперативного | |Департамент | | |моніторингу до | |фінансового | | |соціальних | |забезпечення та | | |партнерів з | |інвестицій, | | |інформацією про | |Департамент | | |виявлені порушення | |кадрів та роботи з| | |положень | |особовим складом, | | |Генеральної угоди | |Медичне | | |( n0006120-10 ) для| |управління, | | |розгляду та надання| |Управління | | |ними відповідних | |правового | | |роз'яснень | |забезпечення, | | | | |Управління | | | | |соціально- | | | | |гуманітарної | | | | |роботи та | | | | |психологічного | | | | |забезпечення | |------+-------------------+------------------+------------------| | 7 |Надсилати |Постійно |Заступник | | |Міністерству | |Міністра, | | |соціальної політики| |Департамент | | |копії звернень та | |фінансового | | |отриманих від | |забезпечення та | | |соціальних | |інвестицій, | | |партнерів | |Департамент | | |відповідей щодо | |кадрів та роботи з| | |порушень положень | |особовим складом, | | |Генеральної угоди | |Медичне | | |( n0006120-10 ) | |управління, | | | | |Управління | | | | |правового | | | | |забезпечення, | | | | |Управління | | | | |соціально- | | | | |гуманітарної | | | | |роботи та | | | | |психологічного | | | | |забезпечення | ------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: