open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
08.07.2010 N 541

Про внесення змін до Навчального плану

підготовки фахівців

освітньо-кваліфікаційного рівня

"спеціаліст" кваліфікації "лікар-стоматолог"

у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації

за спеціальністю "стоматологія", затвердженого

наказом МОЗ від 07.12.2009 N 929

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від
09.07.2009 N 642 ( v0642290-09 ) "Про організацію вивчення
гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента" із змінами,
внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від
29.03.2010 N 259 ( v0259290-10 ), та з метою оптимізації
фінансових витрат вищих медичних (фармацевтичного) навчальних
закладів при організації державної атестації Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни до Навчального плану підготовки фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" кваліфікації
"лікарстоматолог" у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації
за спеціальністю "стоматологія", затвердженого наказом МОЗ від
07.12.2009 N 929 ( v0929282-09 ), виклавши його у новій редакції,
що додається.
2. Ректорам вищих медичних навчальних закладів IV рівня
акредитації організовувати навчальний процес згідно з навчальним
планом, затвердженим п. 1 цього наказу.
3. Наказ набуває чинності з 1 вересня 2010 року.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на
першого заступника Міністра Лазоришинця В.В.
Міністр З.М.Митник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

07.12.2009 N 929

( v0929282-09 )

(у редакції наказу

Міністерства охорони

здоров'я України

08.07.2010 N 541)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного

рівня "спеціаліст" кваліфікації "лікар-стоматолог"

у вищих навчальних закладах IV рівнів

акредитації за спеціальністю "стоматологія"

( v0929282-09 )
I. Пояснювальна записка
1. Вступ
Типовий навчальний план додипломної підготовки лікарів
освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" за спеціальністю
7.110106 "Стоматологія" з кваліфікацією "лікар-стоматолог" у вищих
медичних навчальних закладах III-IV рівня акредитації створено на
основі галузевих стандартів вищої освіти (ГСВО) України, які
впроваджуються відповідно до Закону України "Про вищу освіту" від
17.01.2002 р. N 2984-III ( 2984-14 ), постанов Кабінету Міністрів
України від 20.01.98 р. N 65 ( 65-98-п ) "Про ступеневу освіту" та
від 07.08.98 р. N 1247 ( 1247-98-п ) "Про державні стандарти вищої
освіти", наказу МОН України від 31.06.98 р. N 285 "Про вимоги до
державних стандартів", наказів МОЗ України від 24.02.2000 р. N 35
( v0035282-00 ) "Про особливості ступеневої освіти медичного та
фармацевтичного спрямування", від 22.03.2004 р. N 148
( v0148282-04 ) "Про заходи щодо реалізації положень Болонської
декларації в системі вищої медичної та фармацевтичної освіти". При
розробці навчального плану враховано вимоги наказу МОН України від
09.07.2009 р. N 642 ( v0642290-09 ) "Про організацію вивчення
гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента". Даний навчальний план є навчальним планом 2009 року у новій
редакції, яка зроблена на виконання наказу МОН України від
29.03.2010 N 259 ( v0259290-10 ) "Про внесення змін до наказів
МОН від 09.07.2009 N 642 та від 21.12.2009 N 1150".
2. Основні принципи побудови

навчального плану та організації

навчального процесу
2.1. Перелік та назви дисциплін навчального плану базується
на ОПП підготовки фахівця за спеціальністю 7.110106 "Стоматологія"
напряму 1101 "Медицина".
2.2. Навчальний план структурований у кредитах (1 кредит -
30 навчальних годин, тижневе навантаження - 1,5 кредита).
2.3. З 2010-2011 н.р. вводиться кредитно-модульна система
організації навчального процесу, яка включає: - вивчення дисциплін, структурованих на модулі, як
задокументовану логічно завершену частину навчальної програми
навчальної дисципліни, практики, що реалізуються відповідними
формами організації навчального процесу і закінчуються підсумковим
модульним контролем, в тому числі з нормативних дисциплін
гуманітарного блоку, включно з дисципліною українська мова (за
професійним спрямуванням); Оцінка з дисципліни визначається як середня арифметична
оцінок модулів дисципліни. Оцінка за модуль визначається з
урахуванням оцінок поточного контролю та оцінки підсумкового
модульного контролю, яка виставляється при оцінюванні теоретичних
знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених
програмою дисципліни. - впровадження залікових кредитів ECTS як одиниці виміру
навчального навантаження студента, необхідного для засвоєння
навчальної дисципліни; Кредит (Credit) включає усі види робіт студента, передбачених
у затвердженому індивідуальному плані: аудиторну, самостійну,
підготовку до державної атестації, складання ліцензійних
інтегрованих іспитів "Крок 1" і "Крок 2", практично-орієнтованого
державного іспиту, виробничу практику, виконання курсових робіт
тощо. - відсутність у графіку навчального процесу екзаменаційних
сесій, так як контроль засвоєння студентом кожного модуля
навчальної дисципліни здійснюється після вивчення цього модуля
(виключення - дисципліни "Основи економічних теорій", "Історія
медицини", "Основи психології, основи педагогіки", "Безпека
життєдіяльності, основи охорони праці", "Основи біоетики та
біобезпеки", "Фізичне виховання", "Медична психологія", "Цивільний
захист", "Медичне правознавство", "Охорона праці в галузі", "Курси
за вибором", вивчення яких здійснюється відповідно до
кредитномодульної системи організації навчального процесу, а
формою підсумкового контролю знань є залік); - паралельне застосування для оцінювання студентів абсолютної
шкали оцінювання та шкали оцінювання ECTS, яка є рейтинговою.
2.4. Студенти обирають курси за вибором відповідно до
навчального плану. Вивчення щонайменше одного курсу щорічно є
обов'язковим.
3. Основні положення
3.1. Навчальний план складено з розрахунку 5 років навчання
або 300 кредитів ECTS. Один навчальний рік триває 40 тижнів і
включає 60 кредитів (1 тиждень - 1,5 кредити ECTS), 1 кредит
ECTS становить 30 академічних годин. Навчальний рік має
1800 академічних годин. Додатково студенти проходять виробничу
лікарську практику на 3,4 та 5 курсах загальним обсягом
14 кредитів. Загальне навчальне навантаження включає час на проведення
лекцій, практичних, семінарських та лабораторних занять,
консультацій, практик, самостійної та індивідуальної роботи і
контрольних заходів. Тижневе аудиторне навантаження становить в середньому
29-30 навчальних годин для студентів. Обсяг самостійної роботи
складає в середньому 36% від загального.
3.2. Графік навчального процесу 1-5 курсів складається з
двох навчальних семестрів. Графіком передбачено додатковий термін для завершення
вивчення окремих модулів (їх перескладання, підвищення рейтингу
тощо) - 1-2 тижні після закінчення семестру на 1-4 курсах. На 6-му
тижні шостого семестру передбачено складання інтегрованого іспиту
"Крок 1. Стоматологія". Десятий семестр на 5 курсі передбачає, крім навчання
студента, підготовку до державної атестації та її проведення.
3.3. Навчальний план включає два етапи додипломної підготовки
лікаря: доклінічний і клінічний. Структура навчального плану є
предметно інтегрованою і зорієнтована на дотримання логічної
послідовності викладання дисциплін, які складають відповідні цикли
підготовки: гуманітарної та соціально-економічної,
природничонаукової та професійної.
3.4. Назви та обсяги вивчення гуманітарних та
соціальноекономічних дисциплін регламентовані МОН України. При
викладанні української (російської) мови іноземним студентам
необхідно враховувати наказ МОН України від 04.04.2006 р. N 260
"Про вивчення української (російської) мови іноземними студентами
та аспірантами".
3.5. Перелік та назви дисциплін навчального плану базуються
на ОПП підготовки фахівця за напрямом "стоматологія" і приведені у
відповідність до їх назв у навчальних планах медичних факультетів
та медичних університетів Європи. Дисципліна "загальна хірургія (з оперативною хірургією та
топографічною анатомією)" на 2 курсі становить 105 годин, з них
80 годин аудиторних викладається таким чином: - оперативна хірургія та топографічна анатомія - в обсязі
1,75 кредитів/52 години загального навантаження (40 аудиторних
годин, що розподілені на 10 годин лекцій і 30 годин практичних
занять). При вивченні дисципліни "Неврологія, в
т.ч. нейростоматологія" на 4 курсі (1,5 кредитів, 45 годин, з них
40 аудиторних) передбачити 1 кредит на вивчення нейростоматології
(30 годин загального навантаження). При вивченні дисципліни "ортопедична стоматологія, в
т.ч. імплантологія" на 5 курсі за спеціальністю "стоматологія"
(12 кредитів, 360 годин, з них 230 аудиторних) передбачити
1,5 кредиту на вивчення імплантології (45 годин загального
навантаження).
3.6. Клінічні дисципліни: терапевтична стоматологія,
хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія, дитяча
терапевтична стоматологія, дитяча хірургічна стоматологія,
ортодонтія структуровані на змістові модулі, які вивчаються шляхом
ротації модулів (блоку змістових модулів) на 3-5 курсах.
3.7. Практична підготовка студентів здійснюється у формі
виробничої практики та професійної клінічної практичної підготовки
студентів. Виробнича практика на 2 курсі проводиться упродовж
навчального року: з догляду за хворими - 60 годин на 3 семестрі у відділеннях
стаціонару; сестринська практика - 60 годин на 4 семестрі у
стоматологічних поліклініках. Професійна клінічна практична підготовка студентів на 3, 4 та
5 курсах здійснюється відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних
характеристик під час вивчення професійно-орієнтованих дисциплін
та під час виробничої практики. Виробнича лікарська практика на
3 курсі (4 тижні) та 4 курсі (6 тижнів) та 5 курсі (3 тижні)
проводиться або упродовж навчального року або у літній період за
рішенням Вченої ради ВНЗ. Вимоги до практичної підготовки студентів визначені у
програмах з виробничої практики та у всіх типових навчальних
програмах з клінічних дисциплін, в тому числі у наскрізних
навчальних програмах з терапевтичної стоматології, хірургічної
стоматології, ортопедичної стоматології, дитячої терапевтичної
стоматології, дитячої хірургічної стоматології, ортодонтії. Обсяг
практичної роботи студентів в амбулаторно-поліклінічних установах
становить не менше 25% від кількості навчальних годин,
передбачених на практичні заняття з дисципліни.
3.8. Розклад навчальних занять рекомендується складати таким
чином: на 1-3 курсах за "стрічковим" або блочно-модульним чи
змішаним принципами; на 4-5 курсах - за модульно-цикловим
принципом шляхом ротації модулів.
3.9. Державна атестація випускників включає стандартизований
тестовий та практично орієнтований державні іспити. Стандартизований тестовий державний іспит складається з
двох тестових екзаменів "Крок 1" і "Крок 2". Тестовий екзамен
"Крок 1. Стоматологія" є інтегрованим екзаменом, який проводиться
на 6-му тижні шостого семестру і вимірює показники якості фахової
компоненти базової вищої освіти. Тестовий екзамен "Крок 2.
Стоматологія" є складовою державної атестації випускників вищих
медичних навчальних закладів і вимірює показники якості фахової
компоненти повної вищої медичної освіти. Практично-орієнтований державний іспит проводиться у формі
державних випускних екзаменів або комплексного випускного іспиту.
Форма проведення практично орієнтованого державного іспиту
визначається вищим навчальним закладом.
3.10. Вчена рада вищого навчального закладу може вносити
зміни до розподілу годин між дисциплінами в межах 15% загальної
кількості годин, але з будь-якої окремої навчальної дисципліни
кількість годин не може бути зменшена більш, як на 10% відносно
тієї, яка передбачена на відповідну дисципліну даним навчальним
планом. При цьому повинно бути забезпечене засвоєння всіх
навчальних дисциплін в обсязі, передбаченому програмами цих
дисциплін, затвердженими МОЗ України.
3.11. Військова підготовка студентів за програмою офіцерів
запасу, затвердженою Міністерством оборони України, Міністерством
охорони здоров'я України та Міністерством освіти і науки України,
проводиться на 1-4 курсах у вищих медичних навчальних закладах,
які визначені постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня
2006 р. N 1025 ( 1025-2006-п ) "Про заходи щодо оптимізації мережі
військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів".
II. Навчальний план підготовки спеціалістів

за спеціальностями: 7.110106 "Стоматологія"
2.1. за роками навчання
1-й рік навчання: навчальних тижнів - 40
------------------------------------------------------------------ | |Назва навчальної|Кредит| Кількість годин | | | дисципліни | ECTS |-------------------------------------| | | | | Всього| Ауд.| Лекції|Семі-|Прак-|СРС| | | | | | | |нари |тичні| | |--+----------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+---| |1 |Іноземна мова | 6 | 180 | 90 | 0 | | 90 |90 | |--+----------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+---| |2 |Латинська мова | 4 | 120 | 70 | 0 | | 70 |50 | | |та медична | | | | | | | | | |термінологія | | | | | | | | |--+----------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+---| |3 |Українська мова | 3 | 90 | 40 | 0 | | 40 |50 | | |(за професійним | | | | | | | | | |спрямуванням) | | | | | | | | |--+----------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+---| |4 |Історія України | 3 | 90 | 40 | 10 | 30 | |50 | |--+----------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+---| |5 |Історія | 2 | 60 | 40 | 14 | 26 | |20 | | |української | | | | | | | | | |культури | | | | | | | | |--+----------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+---| |6 |Історія | 2 | 60 | 30 | 14 | 16 | |30 | | |медицини | | | | | | | | |--+----------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+---| |7 |Основи | 1,5 | 45 | 30 | 14 | 16 | |15 | | |психології. | | | | | | | | | |Основи | | | | | | | | | |педагогіки | | | | | | | | |--+----------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+---| |8 |Основи | 2 | 60 | 30 | 10 | 20 | |30 | | |економічних | | | | | | | | | |теорій | | | | | | | | |--+----------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+---| |9 |Медична | 4,5 | 135 | 80 | 10 | | 70 |55 | | |біологія | | | | | | | | |--+----------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+---| |10|Медична та | 4,5 | 135 | 80 | 10 | | 70 |55 | | |біологічна | | | | | | | | | |фізика | | | | | | | | |--+----------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+---| |11|Медична хімія | 3 | 90 | 50 | 10 | | 40 |40 | |--+----------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+---| |12|Біоорганічна та | 2,5 | 75 | 50 | 10 | | 40 |25 | | |біологічна | | | | | | | | | |хімія | | | | | | | | |--+----------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+---| |13|Анатомія людини |10,5 | 315 |220 | 20 | | 200 |95 | |--+----------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+---| |14|Гістологія, | 7 | 210 |140 | 20 | | 120 |70 | | |цитологія та | | | | | | | | | |ембріологія | | | | | | | | |--+----------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+---| |16|Безпека | 2 | 60 | 20 | 6 | | 14 |40 | | |життєдіяльності,| | | | | | | | | |основи охорони | | | | | | | | | |праці | | | | | | | | |--+----------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+---| |16|Курси за | 2 | 60 | 30 | | | |30 | | |вибором | | | | | | | | |--+----------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+---| |17|Фізичне | | 160 |160 | | | | 0 | | |виховання | | | | | | | | |--+----------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+---| |18|Підготовка до | 0,5 | 15 | 0 | | | |15 | | |підсумкових | | | | | | | | | |модульних | | | | | | | | | |контролів | | | | | | | | |--+----------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+---| | |Всього за | 60 | 1960 |1200 | | | |760| | |1-й рік | | | | | | | | |--+-------------------------------+-----+-------+-----+-----+---| | |Середня кількість академічних |30,0 | | | | | | |годин на тиждень | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Курси за вибором:
1. Світова цивілізація.
2. Краєзнавство.
3. Європейський стандарт комп'ютерної грамотності.
4. Психологія спілкування.
5. Естетика.
6. Етика.
7. Сучасні проблеми молекулярної біології.
8. Фізичне виховання та здоров'я.
9. Соціологія та медична соціологія.
10. Правознавство.
11. Релігієзнавство.
Примітка 1 - Військова підготовка студентів за програмою
офіцерів запасу проводиться на 1-5 курсах у ВМ(Ф)НЗ, які визначені
постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. N 1025
( 1025-2006-п ).
2-й рік навчання: навчальних тижнів - 40
------------------------------------------------------------------ | | Назва |Кредит| Кількість годин | | | навчальної | ECTS |--------------------------------------| | | дисципліни | |Всього| Ауд. |Лекції|Семі-|Прак-| СРС | | | | | | | |нари |тичні| | |--+---------------+------+------+------+------+-----+-----+-----| |1 |Іноземна мова | 3 | 90 | 40 | 0 | | 40 | 50 | | |(за професійним| | | | | | | | | |спрямуванням) | | | | | | | | |--+---------------+------+------+------+------+-----+-----+-----| |2 |Філософія | 3 | 90 | 50 | 20 | 30 | | 40 | |--+---------------+------+------+------+------+-----+-----+-----| |3 |Фізіологія | 7 | 210 | 140 | 20 | | 120 | 70 | |--+---------------+------+------+------+------+-----+-----+-----| |4 |Біоорганічна та| 6,5 | 195 | 100 | 10 | | 90 | 95 | | |біологічна | | | | | | | | | |хімія | | | | | | | | |--+---------------+------+------+------+------+-----+-----+-----| |5 |Мікробіологія, | 6,5 | 195 | 110 | 20 | | 90 | 85 | | |вірусологія та | | | | | | | | | |імунологія | | | | | | | | |--+---------------+------+------+------+------+-----+-----+-----| |6 |Загальна | 3,5 | 105 | 80 | 20 | | 60 | 25 | | |хірургія (з | | | | | | | | | |оперативною | | | | | | | | | |хірургією та | | | | | | | | | |топографічною | | | | | | | | | |анатомією) | | | | | | | | |--+---------------+------+------+------+------+-----+-----+-----| |7 |Медична | 3,5 | 105 | 60 | 10 | | 50 | 45 | | |інформатика | | | | | | | | |--+---------------+------+------+------+------+-----+-----+-----| |8 |Пропедевтика | 1,5 | 45 | 30 | 6 | | 24 | 15 | | |внутрішньої | | | | | | | | | |медицини | | | | | | | | |--+---------------+------+------+------+------+-----+-----+-----| |9 |Гігієна та | 3 | 90 | 50 | 10 | | 40 | 40 | | |екологія | | | | | | | | |--+---------------+------+------+------+------+-----+-----+-----| |10|Патоморфологія | 2,5 | 75 | 50 | 10 | | 40 | 25 | |--+---------------+------+------+------+------+-----+-----+-----| |11|Патофізіологія | 2,5 | 75 | 50 | 10 | | 40 | 25 | |--+---------------+------+------+------+------+-----+-----+-----| |12|Фармакологія | 3 | 90 | 60 | 10 | | 50 | 30 | |--+---------------+------+------+------+------+-----+-----+-----| |13|Пропедевтика | 4,5 | 135 | 90 | 10 | | 80 | 45 | | |терапевтичної | | | | | | | | | |стоматології | | | | | | | | |--+---------------+------+------+------+------+-----+-----+-----| |14|Пропедевтика | 4,5 | 135 | 80 | 6 | | 74 | 55 | | |ортопедичної | | | | | | | | | |стоматології | | | | | | | | |--+---------------+------+------+------+------+-----+-----+-----| |15|Пропедевтика | 3,5 | 105 | 60 | 10 | | 50 | 45 | | |дитячої | | | | | | | | | |терапевтичної | | | | | | | | | |стоматології | | | | | | | | |--+---------------+------+------+------+------+-----+-----+-----| |17|Курси за | 2 | 60 | 30 | | | | 30 | | |вибором | | | | | | | | |--+---------------+------+------+------+------+-----+-----+-----| |18|Фізичне | | 160 | 120 | | | | 40 | | |виховання | | | | | | | | |--+---------------+------+------+------+------+-----+-----+-----| | |Всього за |60,0 |1960,0|1200,0| | | |760,0| | |2-й рік | | | | | | | | |--+-----------------------------+------+------+-----+-----+-----| | |Середня кількість академічних| 30,0 | | | | | | |годин на тиждень | | | | | | |--+-----------------------------+------+------+-----+-----+-----| | |Виробнича | 7 | 210 | | | | | | | |практика(*) | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Курси за вибором:
1. Європейський стандарт комп'ютерної грамотності.
2. Логіка, формальна логіка.
3. Деонтологія в медицині.
4. Фізичне виховання та здоров'я.
5. Сучасні проблеми біофізики.
6. Іноземна мова (друга).
7. Світова цивілізація.
8. Основи патентознавства.
9. Основні технології виготовлення зубних протезів.
10. Косметологія
_______________

(*) Виробнича практика (догляд за хворими - 2 тижні,
сестринська практика у стоматології - 2 тижні; аудиторні години
визначаються за чинним положенням про виробничу практику)
проводиться або упродовж навчального року, або в літній період за
рішенням Вченої ради ВНЗ.
Примітка 1 - Військова підготовка студентів за програмою
офіцерів запасу проводиться на 1-5 курсах у ВМ(Ф)НЗ, які визначені
постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р.
N 1025 ( 1025-2006-п ).
3-й рік навчання: навчальних тижнів - 40
------------------------------------------------------------------ | | Назва |Кредит| Кількість годин | | | навчальної | ECTS |--------------------------------------| | | дисципліни | |Всього| Ауд. |Лекції|Семі-|Прак-| СРС | | | | | | | |нари |тичні| | |--+---------------+------+------+------+------+-----+-----+-----| |1 |Патоморфологія | 3 | 90 | 60 | 10 | | 50 | 30 | |--+---------------+------+------+------+------+-----+-----+-----| |2 |Патофізіологія | 3 | 90 | 60 | 10 | | 50 | 30 | |--+---------------+------+------+------+------+-----+-----+-----| |3 |Фармакологія | 2,5 | 75 | 60 | 10 | | 50 | 15 | |--+---------------+------+------+------+------+-----+-----+-----| |4 |Внутрішня | 4,5 | 135 | 96 | 26 | | 70 | 39 | | |медицина | | | | | | | | |--+---------------+------+------+------+------+-----+-----+-----| |5 |Хірургія | 2,5 | 75 | 40 | 10 | | 30 | 35 | |--+---------------+------+------+------+------+-----+-----+-----| |6 |Соціальна | 1,5 | 45 | 30 | 6 | | 24 | 15 | | |медицина, | | | | | | | | | |організація | | | | | | | | | |охорони | | | | | | | | | |здоров'я | | | | | | | | |--+---------------+------+------+------+------+-----+-----+-----| |7 |Фізична | 1,5 | 45 | 30 | 0 | | 30 | 15 | | |реабілітація, | | | | | | | | | |спортивна | | | | | | | | | |медицина | | | | | | | | |--+---------------+------+------+------+------+-----+-----+-----| |8 |Радіологія | 1,5 | 45 | 30 | 6 | | 24 | 15 | |--+---------------+------+------+------+------+-----+-----+-----| |9 |Судова медицина|1,25 | 38 | 30 | 0 | | 30 | 8 | | |(стоматологія) | | | | | | | | |--+---------------+------+------+------+------+-----+-----+-----| |10|Медичне | 1,5 | 45 | 20 | 10 | | 10 | 25 | | |правознавство | | | | | | | | |--+---------------+------+------+------+------+-----+-----+-----| |11|Секційний курс |0,75 | 23 | 14 | 0 | | 14 | 9 | |--+---------------+------+------+------+------+-----+-----+-----| |12|Профілактика | 4,5 | 135 | 90 | 20 | | 70 | 45 | | |стоматологічних| | | | | | | | | |захворювань | | | | | | | | |--+---------------+------+------+------+------+-----+-----+-----| |13|Терапевтична | 9 | 270 | 180 | 30 | | 150 | 90 | | |стоматологія | | | | | | | | |--+---------------+------+------+------+------+-----+-----+-----| |14|Хірургічна | 7,5 | 225 | 160 | 20 | | 140 | 65 | | |стоматологія | | | | | | | | |--+---------------+------+------+------+------+-----+-----+-----| |15|Ортопедична | 7,5 | 225 | 160 | 18 | | 142 | 65 | | |стоматологія | | | | | | | | |--+---------------+------+------+------+------+-----+-----+-----| |16|Ортодонтія | 4 | 120 | 80 | 10 | | 70 | 40 | |--+---------------+------+------+------+------+-----+-----+-----| |17|Основи біоетики| 1,5 | 45 | 30 | 6 | | 24 | 15 | | |та біобезпеки | | | | | | | | |--+---------------+------+------+------+------+-----+-----+-----| |18|Курси за | 2 | 60 | 30 | | | | 30 | | |вибором | | | | | | | | |--+---------------+------+------+------+------+-----+-----+-----| |19|Атестація | 0,5 | 15 | 0 | | | | 15 | |--+---------------+------+------+------+------+-----+-----+-----| | |Всього за |60,0 |1800,0|1200,0| | | |600,0| | |3-й рік | | | | | | | | |--+-----------------------------+------+------+-----+-----+-----| | |Середня кількість академічних| 30,0 | | | | | | |годин на тиждень | | | | | | |--+-----------------------------+------+------+-----+-----+-----| | |Виробнича | 7 | 210 | | | | | | | |лікарська | | | | | | | | | |практика(*) | | | | | | | | |--+-------------------------------------------------------------| | |Атестація: стандартизований тестовий іспит | | |(ліцензійний інтегрований іспит "Крок 1. | | |Стоматологія" - 6 тиждень шостого семестру) | ------------------------------------------------------------------
Курси за вибором:
1. Сучасні методи генетичної діагностики.
2. Теорія пізнання та медицина.
3. Етичні проблеми в медицині.
4. Основи соціальної психології.
5. Нутриціологія.
6. Побічна дія ліків.
7. Фізичне виховання та здоров'я.
8. Іноземна мова (друга).
9. Іноземна мова за професійним спрямуванням.
10. Медицина та художня культура.
11. Основи геронтологї та геріартрії.
12. Основи гомеопатії.
13. Основи християнської етики і моралі.
_______________

(*) Виробнича лікарська практика (4 тижні, аудиторні години
визначаються за чинним положенням про виробничу практику)
проводиться або упродовж навчального року, або в літній період за
рішенням Вченої ради ВНЗ.
Примітка - Військова підготовка студентів за програмою
офіцерів запасу проводиться на 1-5 курсах ВМ(Ф)НЗ, які визначені
постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. N 1025
( 1025-2006-п ).
4-й рік навчання: навчальних тижнів - 40
------------------------------------------------------------------ | | Назва навчальної |Кредит| Кількість годин | | | дисципліни | ECTS |----------------------------------| | | | |Всього|Ауд.|Лекції|Семі-|Прак-|СРС| | | | | | | |нари |тичні| | |--+-------------------+------+------+----+------+-----+-----+---| |1 |Внутрішня медицина | 4 | 120 | 90 | 20 | | 70 |30 | |--+-------------------+------+------+----+------+-----+-----+---| |2 |Хірургія | 3 | 90 | 70 | 10 | | 60 |20 | |--+-------------------+------+------+----+------+-----+-----+---| |3 |Фтизіатрія | 2 | 60 | 40 | 10 | | 30 |20 | |--+-------------------+------+------+----+------+-----+-----+---| |4 |Педіатрія | 1,5 | 45 | 30 | 6 | | 24 |15 | |--+-------------------+------+------+----+------+-----+-----+---| |5 |Акушерство | 1,5 | 45 | 30 | 6 | | 24 |15 | |--+-------------------+------+------+----+------+-----+-----+---| |6 |Оториноларингологія|2,25 | 68 | 46 | 10 | | 36 |22 | |--+-------------------+------+------+----+------+-----+-----+---| |7 |Офтальмологія | 1,5 | 45 | 36 | 6 | | 30 | 9 | |--+-------------------+------+------+----+------+-----+-----+---| |8 |Неврологія, в т.ч. | 1,5 | 45 | 40 | 10 | | 30 | 5 | | |нейростоматологія | | | | | | | | |--+-------------------+------+------+----+------+-----+-----+---| |9 |Дерматологія, | 1,5 | 45 | 40 | 10 | | 30 | 5 | | |венерологія | | | | | | | | |--+-------------------+------+------+----+------+-----+-----+---| |10|Психіатрія, | 1,5 | 45 | 40 | 6 | | 34 | 5 | | |наркологія | | | | | | | | |--+-------------------+------+------+----+------+-----+-----+---| |11|Онкологія | 1 | 30 | 20 | 4 | | 16 |10 | |--+-------------------+------+------+----+------+-----+-----+---| |12|Медична психологія | 1,5 | 45 | 30 | 0 | | 30 |15 | |--+-------------------+------+------+----+------+-----+-----+---| |13|Інфекційні хвороби | 2 | 60 | 40 | 10 | | 30 |20 | |--+-------------------+------+------+----+------+-----+-----+---| |13|Епідемологія |0,75 | 23 | 14 | 0 | | 14 | 9 | |--+-------------------+------+------+----+------+-----+-----+---| |14|Клінічна | 1,5 | 45 | 30 | 0 | | 30 |15 | | |фармакологія | | | | | | | | |--+-------------------+------+------+----+------+-----+-----+---| |15|Нейрохірургія | 1 | 30 | 20 | 4 | | 16 |10 | |--+-------------------+------+------+----+------+-----+-----+---| |16|Медицина | 2 | 60 | 30 | 0 | | 30 |30 | | |надзвичайних | | | | | | | | | |ситуацій | | | | | | | | |--+-------------------+------+------+----+------+-----+-----+---| |17|Терапевтична | 6 | 180 |120 | 10 | | 110 |60 | | |стоматологія | | | | | | | | |--+-------------------+------+------+----+------+-----+-----+---| |18|Хірургічна | 5,5 | 165 |100 | 10 | | 90 |65 | | |стоматологія | | | | | | | | |--+-------------------+------+------+----+------+-----+-----+---| |19|Ортопедична | 5,5 | 165 |110 | 10 | | 100 |55 | | |стоматологія | | | | | | | | |--+-------------------+------+------+----+------+-----+-----+---| |20|Дитяча терапевтична| 4,5 | 135 | 90 | 10 | | 80 |45 | | |стоматологія | | | | | | | | |--+-------------------+------+------+----+------+-----+-----+---| |21|Дитяча хірургічна | 3,5 | 105 | 70 | 10 | | 60 |35 | | |стоматологія | | | | | | | | |--+-------------------+------+------+----+------+-----+-----+---| |22|Ортодонтія | 3 | 90 | 50 | 10 | | 40 |40 | |--+-------------------+------+------+----+------+-----+-----+---| |23|Курси за вибором | 2 | 60 | 30 | | | |30 | |--+-------------------+------+------+----+------+-----+-----+---| | |Всього за 4-й рік |60,0 | 1800 |1216| | | |584| |--+---------------------------------+----+------+-----+-----+---| | |Середня кількість академічних |30,4| | | | | | |годин на тиждень | | | | | | |--+---------------------------------+----+------+-----+-----+---| | |Виробнича лікарська| 12 | 360 | | | | | | | |практика(*) | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Курси за вибором:
1. Клінічна фізіологія.
2. Клінічна біохімія.
3. Фітотерапія.
4. Основи профілактики алкоголізму та наркоманії.
6. Основи психоаналізу.
7. Фізичне виховання та здоров'я.
8. Медична субкультура.
9. Актуальні проблеми фізіотерапії, курортології та
реабілітації.
10. Іноземна мова за професійним спрямуванням.
11. Методологія доказової медицини.
12. Біостатистика та клінічна епідеміологія.
10. Основи сексології та сексопатології.
11. Актуальні проблеми ВІЛ-інфекції.
12. Сучасна діагностика захворювань СНЩС та слинних залоз.
13. Пластична та реконструктивна хірургія.
14. Основи християнської етики і моралі.
_______________

(*) Виробнича лікарська практика (8 тижнів, аудиторні години
визначаються за чинним положенням про виробничу практику)
проводиться або упродовж навчального року, або в зимній та літній
період за рішенням Вченої ради ВНЗ.
Примітка - Військова підготовка студентів за програмою
офіцерів запасу проводиться на 1-5 курсах ВМ(Ф)НЗ, які визначені
постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. N 1025
( 1025-2006-п ).
5-й рік навчання: навчальних тижнів - 40,

в т.ч. 3 тижні на державну атестацію
------------------------------------------------------------------ | | Назва |Кредит| Кількість годин | | | навчальної | ECTS |---------------------------------------| | | дисципліни | | Всього| Ауд. |Лекції|Семі-|Прак-| СРС | | | | | | | |нари |тичні| | |--+--------------+------+-------+------+------+-----+-----+-----| |1 |Терапевтична |11,5 | 345 | 240 | 20 | | 220 | 105 | | |стоматологія | | | | | | | | |--+--------------+------+-------+------+------+-----+-----+-----| |2 |Хірургічна | 11 | 330 | 240 | 20 | | 220 | 90 | | |стоматологія | | | | | | | | |--+--------------+------+-------+------+------+-----+-----+-----| |3 |Ортопедична |11,5 | 345 | 240 | 14 | | 226 | 105 | | |стоматологія, | | | | | | | | | |в т.ч. | | | | | | | | | |імплантологія | | | | | | | | |--+--------------+------+-------+------+------+-----+-----+-----| |4 |Дитяча | 7,5 | 225 | 140 | 10 | | 130 | 85 | | |терапевтична | | | | | | | | | |стоматологія | | | | | | | | |--+--------------+------+-------+------+------+-----+-----+-----| |5 |Дитяча | 3 | 90 | 70 | 10 | | 60 | 20 | | |хірургічна | | | | | | | | | |стоматологія | | | | | | | | |--+--------------+------+-------+------+------+-----+-----+-----| |6 |Ортодонтія | 3 | 90 | 70 | 4 | | 66 | 20 | |--+--------------+------+-------+------+------+-----+-----+-----| |7 |Економіка | 1,5 | 45 | 40 | 10 | | 30 | 5 | | |охорони | | | | | | | | | |здоров'я | | | | | | | | |--+--------------+------+-------+------+------+-----+-----+-----| |8 |Екстрена та | 1,5 | 45 | 40 | 10 | | 30 | 5 | | |невідкладна | | | | | | | | | |медична | | | | | | | | | |допомога | | | | | | | | |--+--------------+------+-------+------+------+-----+-----+-----| |9 |Клінічна | 1,5 | 45 | 30 | 6 | | 24 | 15 | | |імунологія | | | | | | | | |--+--------------+------+-------+------+------+-----+-----+-----| |10|Цивільний | 0,5 | 15 | 10 | 0 | | 10 | 5 | | |захист | | | | | | | | |--+--------------+------+-------+------+------+-----+-----+-----| |11|Охорона праці | 0,5 | 15 | 10 | 0 | | 10 | 5 | | |в галузі | | | | | | | | |--+--------------+------+-------+------+------+-----+-----+-----| |12|Курс за | 4 | 120 | 60 | | | | 60 | | |вибором | | | | | | | | |--+--------------+------+-------+------+------+-----+-----+-----| | |Державна | 3 | 90 | 20 | | | | 70 | | |атестація | | | | | | | | |--+--------------+------+-------+------+------+-----+-----+-----| | |Всього за |60,0 |1800,0 |1210,0| | | |590,0| | |5-й рік | | | | | | | | |--+-----------------------------+------+------+-----+-----+-----| | |Середня кількість академічних| 30,3 | | | | | | |годин на тиждень | | | | | | |--+-----------------------------+------+------+-----+-----+-----| | |Виробнича | 5 | 150 | | | | | | | |лікарська | | | | | | | | | |практика(*) | | | | | | | | |--+-------------------------------------------------------------| | |Державна атестація (2 тижні): стандартизований | | |тестовий державний іспит (ліцензійний | | |інтегрований іспит - "Крок 2. Стоматологія" | | |та практично-орієнтований державний іспит | ------------------------------------------------------------------
_______________

(*) Виробнича лікарська практика (3 тижні, аудиторні години
визначаються за чинним положенням про виробничу практику)
проводиться упродовж навчального року.
Курси за вибором:
1. Менеджмент і маркетинг в стоматології.
6. Екстремальна медицина.
7. Пластична та реконструктивна хірургія.
10. Актуальні питання нейрохірургії.
15. Актуальні питання клінічної імунології та алергології.
17. Медичні аспекти біоетики та біобезпеки.
18. Фізичне виховання та здоров'я.
19. Рефлексотерапія в стоматології.
20. Сучасні технології суцільнолитого протезування.
21. Основи естетичної реставрації зубів.
22. Хірургічна підготовка порожнини рота до протезування.
23. Ендодонтична техніка в дитячій стоматології.
24. Сучасні технології застосування незнімної ортодонтичної
техніки.
25. Основи імунопрофілактики.
26. Основи християнської етики і моралі.
2.2. за циклами підготовки
------------------------------------------------------------------- |NN| Назва навчальної |Кредит|Кількість годин | Розподіл по | | | дисципліни | | | курсам | | | | |----------------+-----------------| | | | |Всього|Ауд.|СРС | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |1 |2 |3 |4 |5 | |--------------------------------------------------+--+--+--+--+--| | Гуманітарна та соціально-економічна підготовка | | | | | | |--------------------------------------------------+--+--+--+--+--| |1 |Іноземна мова | 6 | 180 | 90 | 90 | |* | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| |2 |Українська мова (за | 3 | 90 | 40 | 50 | |* | | | | | | |професійним | | | | | | | | | | | | |спрямуванням) | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| |3 |Історія України | 3 | 90 | 40 | 50 | |* | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| |4 |Історія української | 2 | 60 | 40 | 20 | |* | | | | | | |культури | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| |5 |Основи економічних | 2 | 60 | 30 | 30 | |* | | | | | | |теорій | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| |6 |Підготовка до | 0,5 | 15 | 0 | 15 | |* | | | | | | |підсумкових | | | | | | | | | | | | |модульних контролів | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| |7 |Філософія | 3 | 90 | 50 | 40 | | |* | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| |8 |Курси за вибором | 4 | 120 | 60 | 60 | |* |* | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| | |Всього | 23,5 | 705 |350 |355 | | | | | | | |--------------------------------------------------+--+--+--+--+--| | Природничо-наукова підготовка | | | | | | |--------------------------------------------------+--+--+--+--+--| |9 |Латинська мова та | 4 | 120 | 70 | 50 | |* | | | | | | |медична | | | | | | | | | | | | |термінологія | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| |10|Історія медицини | 2 | 60 | 30 | 30 | |* | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| |11|Медична біологія | 4,5 | 135 | 80 | 55 | |* | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| |12|Медична та | 4,5 | 135 | 80 | 55 | |* | | | | | | |біологічна фізика | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| |13|Медична хімія | 3 | 90 | 50 | 40 | |* | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| |14|Біоорганічна та | 9 | 270 |150 |120 | |* |* | | | | | |біологічна хімія | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| |15|Анатомія людини | 10,5 | 315 |220 | 95 | |* | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| |16|Гістологія, | 7 | 210 |140 | 70 | |* | | | | | | |цитологія та | | | | | | | | | | | | |ембріологія | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| |17|Іноземна мова (за | 3 | 90 | 40 | 50 | | |* | | | | | |професійним | | | | | | | | | | | | |спрямуванням) | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| |18|Фізіологія | 7 | 210 |140 | 70 | | |* | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| |19|Мікробіологія, | 6,5 | 195 |110 | 85 | | |* | | | | | |вірусологія та | | | | | | | | | | | | |імунологія | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| |20|Медична інформатика | 3,5 | 105 | 60 | 45 | | |* | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| |21|Основи біоетики та | 1,5 | 45 | 30 | 15 | | | |* | | | | |біобезпеки | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| | |Всього | 66 | 1980 |1200|780 | | | | | | | |--------------------------------------------------+--+--+--+--+--| | Професійна підготовка | | | | | | |--------------------------------------------------+--+--+--+--+--| |22|Основи психології. | 1,5 | 45 | 30 | 15 | |* | | | | | | |Основи педагогіки | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| |23|Безпека | 2 | 60 | 20 | 40 | |* | | | | | | |життєдіяльності, | | | | | | | | | | | | |основи охорони | | | | | | | | | | | | |праці | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| |24|Загальна хірургія (з| 3,5 | 105 | 80 | 25 | | |* | | | | | |оперативною | | | | | | | | | | | | |хірургією та | | | | | | | | | | | | |топографічною | | | | | | | | | | | | |анатомією) | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| |25|Пропедевтика | 1,5 | 45 | 30 | 15 | | |* | | | | | |внутрішньої | | | | | | | | | | | | |медицини | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| |26|Гігієна та екологія | 3 | 90 | 50 | 40 | | |* | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| |27|Пропедевтика | 4,5 | 135 | 90 | 45 | | |* | | | | | |терапевтичної | | | | | | | | | | | | |стоматології | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| |28|Пропедевтика | 4,5 | 135 | 80 | 55 | | |* | | | | | |ортопедичної | | | | | | | | | | | | |стоматології | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| |29|Пропедевтика дитячої| 3,5 | 105 | 60 | 45 | | |* | | | | | |терапевтичної | | | | | | | | | | | | |стоматології | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| |30|Патоморфологія | 5,5 | 165 |110 | 55 | | |* |* | | | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| |31|Патофізіологія | 5,5 | 165 |110 | 55 | | |* |* | | | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| |32|Фармакологія | 5,5 | 165 |120 | 45 | | |* |* | | | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| |33|Внутрішня медицина | 8,5 | 255 |186 | 69 | | | |* |* | | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| |34|Хірургія | 5,5 | 165 |110 | 55 | | | |* |* | | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| |35|Соціальна медицина, | 1,5 | 45 | 30 | 15 | | | |* | | | | |організація охорони | | | | | | | | | | | | |здоров'я | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| |36|Фізична | 1,5 | 45 | 30 | 15 | | | |* | | | | |реабілітація, | | | | | | | | | | | | |спортивна медицина | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| |37|Радіологія | 1,5 | 45 | 30 | 15 | | | |* | | | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| |38|Судова медицина | 1,25 | 38 | 30 | 8 | | | |* | | | | |(стоматологія) | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| |39|Медичне | 1,5 | 45 | 20 | 25 | | | |* | | | | |правознавство | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| |40|Секційний курс | 0,75 | 23 | 14 | 9 | | | |* | | | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| |41|Профілактика | 4,5 | 135 | 90 | 45 | | | |* | | | | |стоматологічних | | | | | | | | | | | | |захворювань | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| |42|Терапевтична | 26,5 | 795 |540 |255 | | | |* |* |* | | |стоматологія | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| |43|Хірургічна | 24 | 720 |500 |220 | | | |* |* |* | | |стоматологія | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| |44|Ортопедична | 24,5 | 735 |510 |225 | | | |* |* |* | | |стоматологія, в | | | | | | | | | | | | |т.ч. імплантологія | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| |45|Ортодонтія | 10 | 300 |200 |100 | | | |* |* |* | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| |46|Фтизіатрія | 2 | 60 | 40 | 20 | | | | |* | | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| |47|Педіатрія | 1,5 | 45 | 30 | 15 | | | | |* | | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| |48|Акушерство | 1,5 | 45 | 30 | 15 | | | | |* | | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| |49|Оториноларингологія | 2,25 | 68 | 46 | 22 | | | | |* | | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| |50|Офтальмологія | 1,5 | 45 | 36 | 9 | | | | |* | | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| |51|Неврологія, в т.ч. | 1,5 | 45 | 40 | 5 | | | | |* | | | |нейростоматологія | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| |52|Дерматологія, | 1,5 | 45 | 40 | 5 | | | | |* | | | |венерологія | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| |53|Психіатрія, | 1,5 | 45 | 40 | 5 | | | | |* | | | |наркологія | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| |54|Онкологія | 1 | 30 | 20 | 10 | | | | |* | | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| |55|Медична психологія | 1,5 | 45 | 30 | 15 | | | | |* | | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| |56|Інфекційні хвороби | 2 | 60 | 40 | 20 | | | | |* | | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| |57|Епідемологія | 0,75 | 23 | 14 | 9 | | | | |* | | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| |58|Клінічна | 1,5 | 45 | 30 | 15 | | | | |* | | | |фармакологія | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| |59|Нейрохірургія | 1 | 30 | 20 | 10 | | | | |* | | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| |60|Медицина | 2 | 60 | 30 | 30 | | | | |* | | | |надзвичайних | | | | | | | | | | | | |ситуацій | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| |61|Дитяча терапевтична | 12 | 360 |230 |130 | | | | |* |* | | |стоматологія | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| |62|Дитяча хірургічна | 6,5 | 195 |140 | 55 | | | | |* |* | | |стоматологія | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| |63|Економіка охорони | 1,5 | 45 | 40 | 5 | | | | | |* | | |здоров'я | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| |64|Екстрена та | 1,5 | 45 | 40 | 5 | | | | | |* | | |невідкладна медична | | | | | | | | | | | | |допомога | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| |65|Клінічна імунологія | 1,5 | 45 | 30 | 15 | | | | | |* | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| |66|Цивільний захист | 0,5 | 15 | 10 | 5 | | | | | |* | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| |67|Охорона праці в | 0,5 | 15 | 10 | 5 | | | | | |* | | |галузі | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| |68|Державна атестація | 3,5 | 105 | 20 | 85 | | | | | |* | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| | |Всього |202,5 | 6075 |4076|1999| | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| | |Курси за вибором | 8 | 240 |120 |120 | | | |* |* |* | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| | |ВСЬОГО за 5 років | 300 | 9000 |5746|3254| | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| | |Виробнича практика | 31 | 930 | | | | |* |* |* |* | |--+--------------------+------+------+----+----+--+--+--+--+--+--| | |Фізичне виховання | 0 | 320 |280 | 40 | |* |* | | | | -------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
освіти та науки О.П.Волосовець

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: