open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
08.07.2010 N 540

Про внесення змін до Навчального плану

підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного

рівня "спеціаліст" кваліфікації "лікар-психолог"

у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації

за спеціальністю "медична психологія",

затвердженого наказом МОЗ від 19.10.2009 N 750

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від
09.07.2009 N 642 ( v0642290-09 ) "Про організацію вивчення
гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента", із змінами,
внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від
29.03.2010 N 259 ( v0259290-10 ), та з метою оптимізації
фінансових витрат вищих медичних (фармацевтичного) навчальних
закладів при організації державної атестації Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни до Навчального плану підготовки фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" кваліфікації
"лікар-психолог" у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації
за спеціальністю "медична психологія", затвердженого наказом
МОЗ від 19.10.2009 N 750 ( v0750282-09 ), виклавши його у новій
редакції, що додається.
2. Ректорам вищих медичних навчальних закладів IV рівня
акредитації організовувати навчальний процес згідно з навчальним
планом, затвердженим п. 1 цього наказу.
3. Наказ набуває чинності з 1 вересня 2010 року.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на
першого заступника Міністра Лазоришинця В.В.
Міністр З.М.Митник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

19.10.2009 N 750

( v0750282-09 )

(у редакції наказу

Міністерства охорони

здоров'я України

08.07.2010 N 540

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного

рівня "спеціаліст" кваліфікації "лікар-психолог"

у вищих навчальних закладах

IV рівнів акредитації за спеціальністю

"медична психологія"

I. Пояснювальна Записка
1. Вступ
Підготовка лікарів у вищих навчальних закладах III-IV рівнів
акредитації здійснюється на етапах додипломної підготовки і
післядипломної - в інтернатурі та магістратурі. Набуття ступеневої
освіти за напрямом "Медицина" має особливості, які нормативно
визначені Законом України "Про вищу освіту" від 17.01.2002 р.
N 2984-III ( 2984-14 ), постановою Кабінету Міністрів України від
20.01.98 р. N 65 ( 65-98-п ) (зі змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів від 23.04.99 р. N 677 ( 677-99-п )
та від 13.08.99 р. N 1482) ( 1482-99-п ) та Положенням про
особливості ступеневої освіти медичного та фармацевтичного
спрямування, затвердженим наказом МОЗ України від 24.02.2000 р.
N 35 ( v0035282-00 ). На етапі додипломної підготовки навчання здійснюється за
освітньо-професійною програмою (ОПП) підготовки фахівця
освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" за спеціальністю
7.110110 "Медична психологія". Після засвоєння ОПП фахівцю
присвоюється кваліфікація - лікар-психолог і він здатний
виконувати професійну роботу лікаря-інтерна та лікаря-стажиста. Типовий навчальний план додипломної підготовки лікарів за
спеціальністю "Медична психологія" у вищих медичних навчальних
закладах III-IV рівня акредитації створено на основі галузевих
стандартів вищої освіти (ГСВО) України, які впроваджуються
відповідно до Закону України "Про вищу освіту" від 17.01.2002 р.
N 2984-III ( 2984-14 ), постанов Кабінету Міністрів України від
20.01.98 р. N 65 ( 65-98-п ) "Про ступеневу освіту" та від
07.08.98 р. N 1247 ( 1247-98-п ) "Про державні стандарти вищої
освіти", наказу МОН України від 31.06.98 р. N 285 "Про вимоги до
державних стандартів", наказу МОЗ України від 24.02.2000 р. N 35
( v0035282-00 ) "Про особливості ступеневої освіти медичного та
фармацевтичного спрямування". При розробці навчального плану
враховано вимоги наказу МОН України від 09.07.2009 р. N 642
( v0642290-09 ) "Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін
за вільним вибором студента". Даний навчальний план є навчальним планом 2009 року у новій
редакції, яка зроблена на виконання наказу МОН України від
29.03.2010 N 259 ( v0259290-10 ) "Про внесення змін до наказів
МОН від 09.07.2009 N 642 та від 21.12.2009 N 1150".
2. Основні принципи побудови навчального

плану та організації навчального процесу
2.1. Перелік та назви дисциплін навчального плану базується
на ОПП підготовки фахівця за спеціальністю 7.110110 "Медична
психологія" напряму 1101 "Медицина".
2.2. Навчальний план структурований у кредитах (1 кредит -
30 навчальних годин, тижневе навантаження - 1,5 кредита).
2.3. Навчальний план включає два етапи додипломної підготовки
лікаря: доклінічний і клінічний. Структура навчального плану є
предметно інтегрованою і зорієнтована на дотримання логічної
послідовності викладання дисциплін, які складають відповідні цикли
підготовки: гуманітарної та соціально-економічної,
природничо-наукової та професійної.
2.4. З 2010-2011 н.р. вводиться кредитно-модульна система
організації навчального процесу, яка включає: - вивчення дисциплін, структурованих на модулі як
задокументовану логічно завершену частину навчальної програми
навчальної дисципліни, практики, що реалізуються відповідними
формами організації навчального процесу і закінчуються підсумковим
модульним контролем, в тому числі з нормативних дисциплін
гуманітарного блоку, включно з дисципліною українська мова (за
професійним спрямуванням). Оцінка з дисципліни визначається як середня арифметична
оцінок модулів дисципліни. Оцінка за модуль визначається з
урахуванням оцінок поточного контролю та оцінки підсумкового
модульного контролю, яка виставляється при оцінюванні теоретичних
знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених
програмою дисципліни. - впровадження залікових кредитів ECTS як одиниці виміру
навчального навантаження студента, необхідного для засвоєння
навчальної дисципліни; Кредит (Credit) включає усі види робіт студента, передбачених
у затвердженому індивідуальному плані: аудиторну, самостійну,
підготовку до державної атестації, складання ліцензійних
інтегрованих іспитів "Крок 1" і "Крок 2", практично-орієнтованого
державного іспиту, виробничу практику, виконання курсових робіт
тощо. - відсутність у графіку навчального процесу екзаменаційних
сесій, так як контроль засвоєння студентом кожного модулю
навчальної дисципліни здійснюється після вивчення цього модулю
(виключення - дисципліни "Основи економічних теорій", "Історія
психології", "Історія медицини", "Безпека життєдіяльності, основи
охорони праці", "Основи біоетики та біобезпеки", "Фізичне
виховання", "Цивільний захист", "Медичне правознавство", "Охорона
праці в галузі", "Курси за вибором", вивчення яких здійснюється
відповідно до кредитно-модульної системи організації навчального
процесу, а формою підсумкового контролю знань є залік); - паралельне застосування для оцінювання студентів абсолютної
шкали оцінювання та шкали оцінювання ECTS, яка є рейтинговою.
2.5. Студенти обирають курси за вибором відповідно до
навчального плану. Вивчення щонайменше одного курсу щорічно є
обов'язковим.
3. Основні положення
3.1. Навчальний план складено з розрахунку 6 років навчання
або 360 кредитів. Один навчальний рік триває 40 тижнів і включає
60 кредитів (1 тиждень - 1,5 кредити), 1 кредит становить
30 академічних годин. Навчальний рік має 1800 академічних годин.
Загальне навчальне навантаження включає час на проведення лекцій,
практичних, семінарських та лабораторних занять, консультацій,
практик, самостійної та індивідуальної роботи і контрольних
заходів. Додатково понад 60 кредитів на рік студенти проходять
виробничу практику на 2, 3, 4 та 5 курсах загальним обсягом
19,5 кредитів. Тижневе аудиторне навантаження студента становить в
середньому приблизно 30 навчальних годин. Обсяг самостійної роботи
становить в середньому 40% від загального.
3.2. Графік навчального процесу 1-6 курсів складається з
двох навчальних семестрів. Графіком передбачено додатковий термін для завершення
вивчення окремих модулів з дисциплін (їх перескладання, підвищення
рейтингу тощо) - 1-2 тижні після закінчення семестру на
1-5 курсах. В межах цього терміну після третього курсу передбачено
складання ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок 1". Дванадцятий семестр на 6 курсі передбачає, крім навчання
студента, підготовку до державної атестації та її проведення.
3.3. Назви та обсяги вивчення гуманітарних та
соціально-економічних дисциплін регламентовані МОН України. При
викладанні української (російської) мови іноземним студентам
необхідно враховувати наказ МОН України від 04.04.2006 р. N 260
"Про вивчення української (російської) мови іноземним студентам та
аспірантам". Дисципліни "Топографічна анатомія" та "Оперативна хірургія"
включені до складу загальної хірургії. До складу дисципліни "Внутрішня медицина" включені такі
дисципліни, як "Ендокринологія" (70 год.), "Клінічна імунологія"
(64 год.), "Професійні хвороби" (42 год.) та "Фізіотерапія"
(24 год.).
3.4. З пропедевтики внутрішньої медицини (3 курс),
внутрішньої медицини (4 та 5 курс), педіатрії (5 курс), хірургії
(5 курс), неврології (4 курс), психіатрії та наркології (6 курс)
студенти пишуть одну історію хвороби; із загальної психології
(2 курс), соціальної психології (3 курс), медичної психології
(4 курс) та психотерапії (6 курс) студенти пишуть одну курсову
роботу. Професійна клінічна практична підготовка на 2-6 курсах
здійснюється відповідно до вимог ОКХ під час вивчення клінічних,
психологічних і гігієнічних дисциплін та під час виробничої
практики. Виробнича практика на 2 курсі (3 тижні), 3 курсі
(3 тижні), 4 курсі (4 тижні) та 5 курсі (4 тижні) проводиться в
літній період. Виробнича практика на 6 курсі (з медичної психології)
проводиться упродовж навчального року.
3.5. Розклад навчальних занять рекомендується складати таким
чином: на 1-3 курсах за "стрічковим" або блочно-модульним чи
змішаним принципами; на 4-6 курсах - за модульно-цикловим
принципом шляхом ротації модулів.
3.6. Державна атестація випускників включає стандартизований
тестовий державний іспит та практично-орієнтований випускний
державний екзамен. Стандартизований тестовий державний іспит складається з двох
тестових екзаменів "Крок 1. Загальна лікарська підготовка" і
"Крок 2. Медична психологія". Тестовий екзамен "Крок 1" є
семестровим інтегрованим іспитом, який проводиться після 3 курсу і
вимірює показники якості фахової компоненти базової вищої освіти.
Тестовий екзамен "Крок 2" є складовою державної атестації
випускників вищих медичних навчальних закладів і вимірює показники
якості фахової компоненти повної вищої освіти. Практично-орієнтований державний екзамен проводиться у формі
державних випускних екзаменів або комплексного випускного
екзамену. Форма проведення практично-орієнтованого державного
екзамену визначається вищим навчальним закладом.
3.7. Вчена рада вищого навчального закладу може вносити зміни
до розподілу годин між дисциплінами в межах 15% загальної
кількості годин, але з будь-якої окремої навчальної дисципліни
кількість годин не може бути зменшена більш як на 10% відносно
тієї, яка передбачена на відповідну дисципліну даним навчальним
планом. При цьому повинно бути забезпечене засвоєння всіх
навчальних дисциплін в обсязі, передбаченому програмами цих
дисциплін, затвердженими МОЗ України.
II. Навчальний план
підготовки спеціалістів за спеціальністю

7.110110 "медична психологія"
2.1. за роками навчання
1-й рік навчання: навчальних тижнів - 40
------------------------------------------------------------------ | | Назва | Кредит| Кількість годин | | | навчальної | |-------------------------------------| | | дисципліни | |Всього | Ауд |Лекції|Семі-|Прак-|СРС | | | | | | | |нари |тичні| | |---+--------------+-------+-------+-----+------+-----+-----+----| |1 |Іноземна мова | 5 | 150 | 80 | 0 | | 80 | 70 | |---+--------------+-------+-------+-----+------+-----+-----+----| |2 |Латинська мова| 4 | 120 | 70 | 0 | | 70 | 50 | | |та медична | | | | | | | | | |термінологія | | | | | | | | |---+--------------+-------+-------+-----+------+-----+-----+----| |3 |Українська | 3 | 90 | 40 | 0 | | 40 | 50 | | |мова (за | | | | | | | | | |професійним | | | | | | | | | |спрямуванням) | | | | | | | | |---+--------------+-------+-------+-----+------+-----+-----+----| |4 |Історія | 3 | 90 | 40 | 0 | 40 | | 50 | | |України | | | | | | | | |---+--------------+-------+-------+-----+------+-----+-----+----| |5 |Історія | 2 | 60 | 30 | 10 | 20 | | 30 | | |української | | | | | | | | | |культури | | | | | | | | |---+--------------+-------+-------+-----+------+-----+-----+----| |6 |Історія | 1,5 | 45 | 30 | 14 | 16 | | 15 | | |медицини | | | | | | | | |---+--------------+-------+-------+-----+------+-----+-----+----| |7 |Історія | 1,5 | 45 | 30 | 14 | 16 | | 15 | | |психології | | | | | | | | |---+--------------+-------+-------+-----+------+-----+-----+----| |8 |Основи | 1,5 | 45 | 30 | 10 | 20 | | 15 | | |економічних | | | | | | | | | |теорій | | | | | | | | |---+--------------+-------+-------+-----+------+-----+-----+----| |9 |Загальна | 6 | 180 |100 | 20 | | 80 | 80 | | |психологія | | | | | | | | |---+--------------+-------+-------+-----+------+-----+-----+----| |10 |Медична | 5 | 150 |100 | 20 | | 80 | 50 | | |біологія | | | | | | | | |---+--------------+-------+-------+-----+------+-----+-----+----| |11 |Медична та | 3 | 90 | 60 | 10 | | 50 | 30 | | |біологічна | | | | | | | | | |фізика | | | | | | | | |---+--------------+-------+-------+-----+------+-----+-----+----| |12 |Медична хімія | 2 | 60 | 40 | 10 | | 30 | 20 | |---+--------------+-------+-------+-----+------+-----+-----+----| |13 |Біологічна та | 2 | 60 | 40 | 10 | | 30 | 20 | | |біоорганічна | | | | | | | | | |хімія | | | | | | | | |---+--------------+-------+-------+-----+------+-----+-----+----| |14 |Анатомія | 9 | 270 |170 | 30 | | 140 |100 | | |людини | | | | | | | | |---+--------------+-------+-------+-----+------+-----+-----+----| |15 |Гістологія, | 6 | 180 |100 | 20 | | 80 | 80 | | |цитологія та | | | | | | | | | |ембріологія | | | | | | | | |---+--------------+-------+-------+-----+------+-----+-----+----| |16 |Інформаційні | 3 | 90 | 50 | 6 | | 44 | 40 | | |технології у | | | | | | | | | |психології та | | | | | | | | | |медицині | | | | | | | | |---+--------------+-------+-------+-----+------+-----+-----+----| |17 |Курс за | 2 | 60 | 30 | 0 | | 30 | 30 | | |вибором | | | | | | | | |---+--------------+-------+-------+-----+------+-----+-----+----| |18 |Підготовка до | 0,5 | 15 | 0 | 0 | | 0 | 15 | | |підсумкових | | | | | | | | | |модульних | | | | | | | | | |контролів | | | | | | | | |---+--------------+-------+-------+-----+------+-----+-----+----| |19 |Фізичне | | 160 |160 | 0 | | 160 | 0 | | |виховання | | | | | | | | |---+--------------+-------+-------+-----+------+-----+-----+----| | |Всього | 60,0 | 1960 |1200 | | | |760 | | |за 1-й рік | | | | | | | | |---+------------------------------+-----+------+-----+-----+----| | |Середня кількість академічних |30,0 | | | |19,0| | |годин на тиждень | | | | | | |----------------------------------------------------------------| |Курси за вибором: | |1. Сучасні напрямки у психології. | |2. Порівняльна психологія. | |3. Психологія здоров'я людини. | |4. Цивілізація та культура. | |5. Краєзнавство. | |6. Європейський стандарт комп'ютерної грамотності. | |7. Проблеми інтелігенції та інтелігентності. | |8. Фізичне виховання та здоров'я. | |9. Соціологія та медична соціологія. | |10. Правознавство. | |11. Релігієзнавство. | |12. Етика. | ------------------------------------------------------------------
2-й рік навчання: навчальних тижнів - 40
------------------------------------------------------------------ | |Назва навчальної|Кредит| Кількість годин | | | дисципліни | |-------------------------------------| | | | |Всього| Ауд |Лекції|Семі-|Прак-| СРС | | | | | | | |нари |тичні| | |--+----------------+------+------+-----+------+-----+-----+-----| |1 |Іноземна мова | 4 | 120 | 60 | 0 | | 60 | 60 | | |(за професійним | | | | | | | | | |спрямуванням) | | | | | | | | |--+----------------+------+------+-----+------+-----+-----+-----| |2 |Анатомія людини | 4,5 | 135 | 60 | 10 | | 50 | 75 | |--+----------------+------+------+-----+------+-----+-----+-----| |3 |Гістологія, | 3,5 | 105 | 50 | 0 | | 50 | 55 | | |цитологія та | | | | | | | | | |ембріологія | | | | | | | | |--+----------------+------+------+-----+------+-----+-----+-----| |4 |Фізіологія та | 10 | 300 | 200 | 60 | | 140 | 100 | | |нейрофізіологія | | | | | | | | |--+----------------+------+------+-----+------+-----+-----+-----| |5 |Біоорганічна та | 7,5 | 225 | 130 | 10 | | 120 | 95 | | |біологічна хімія| | | | | | | | |--+----------------+------+------+-----+------+-----+-----+-----| |6 |Мікробіологія, | 4,5 | 135 | 80 | 20 | | 60 | 55 | | |вірусологія та | | | | | | | | | |імунологія | | | | | | | | |--+----------------+------+------+-----+------+-----+-----+-----| |7 |Загальна | 2,5 | 75 | 40 | 10 | | 30 | 35 | | |хірургія | | | | | | | | | |(з оперативною | | | | | | | | | |хірургією та | | | | | | | | | |топографічною | | | | | | | | | |анатомією) | | | | | | | | |--+----------------+------+------+-----+------+-----+-----+-----| |8 |Догляд за | 2 | 60 | 20 | 10 | | 10 | 40 | | |хворими | | | | | | | | |--+----------------+------+------+-----+------+-----+-----+-----| |9 |Філософія | 3 | 90 | 50 | 20 | 30 | | 40 | |--+----------------+------+------+-----+------+-----+-----+-----| |10|Загальна | 3 | 90 | 60 | 20 | | 40 | 30 | | |психологія | | | | | | | | |--+----------------+------+------+-----+------+-----+-----+-----| |11|Експериментальна| 4 | 120 | 80 | 20 | | 60 | 40 | | |психологія та | | | | | | | | | |психодіагностика| | | | | | | | |--+----------------+------+------+-----+------+-----+-----+-----| |12|Вікова та | 4 | 120 | 80 | 20 | | 60 | 40 | | |педагогічна | | | | | | | | | |психологія | | | | | | | | |--+----------------+------+------+-----+------+-----+-----+-----| |13|Психологія | 2 | 60 | 40 | 10 | | 30 | 20 | | |особистості | | | | | | | | |--+----------------+------+------+-----+------+-----+-----+-----| |14|Основи | 1,5 | 45 | 30 | 10 | | 20 | 15 | | |психотренінгу | | | | | | | | |--+----------------+------+------+-----+------+-----+-----+-----| |15|Безпека | 2 | 60 | 30 | 6 | | 24 | 30 | | |життєдіяльності,| | | | | | | | | |основи охорони | | | | | | | | | |праці | | | | | | | | |--+----------------+------+------+-----+------+-----+-----+-----| |16|Курс за вибором | 2 | 60 | 30 | 0 | | 30 | 30 | |--+----------------+------+------+-----+------+-----+-----+-----| |17|Фізичне | | 160 | 160 | | | 160 | 0 | | |виховання | | | | | | | | |--+----------------+------+------+-----+------+-----+-----+-----| | |Всього за | 60,0 | 1960 |1200 | | | | 760 | | |2-й рік | | | | | | | | |---------------------------------+-----+------+-----+-----+-----| |Середня кількість академічних |30,00| | | |19,00| |годин на тиждень | | | | | | |----------------------------------------------------------------| |Курси за вибором: | |1. Психологія обдарованості. | |2. Психомоторика. | |3. Тілесно-орієнтована психологія. | |4. Логіка, формальна логіка. | |5. Філософські проблеми медицини. | |6. Естетика та медицина. | |7. Європейський стандарт комп'ютерної грамотності. | |8. Основи патентознавства. | |9. Іноземна мова (друга). | |10. Фізичне виховання та здоров'я. | |11. Деонтологія в медицині. | |12. Основи педагогіки. | ------------------------------------------------------------------
_______________

(*) Виробнича практика з догляду та психологічного
спостереження за хворими (3 тижні, 4,5 кредитів, 135 годин, форма
контролю - д. залік) проводиться у літній період.
3-й рік навчання: навчальних тижнів - 40 тижнів
------------------------------------------------------------------ | |Назва навчальної|Кредит | Кількість годин | | | дисципліни | |------------------------------------| | | | |Всього| Ауд |Лекції|Семі-|Прак-|СРС | | | | | | | |нари |тичні| | |--+----------------+-------+------+-----+------+-----+-----+----| |1 |Мікробіологія, | 3 | 90 | 60 | 20 | | 40 | 30 | | |вірусологія та | | | | | | | | | |імунологія | | | | | | | | |--+----------------+-------+------+-----+------+-----+-----+----| |2 |Патоморфологія | 7 | 210 |130 | 40 | | 90 | 80 | |--+----------------+-------+------+-----+------+-----+-----+----| |3 |Патофізіологія | 7 | 210 |130 | 40 | | 90 | 80 | |--+----------------+-------+------+-----+------+-----+-----+----| |4 |Фармакологія | 7 | 210 |130 | 40 | | 90 | 80 | |--+----------------+-------+------+-----+------+-----+-----+----| |5 |Гігієна та | 5 | 150 |100 | 20 | | 80 | 50 | | |екологія | | | | | | | | |--+----------------+-------+------+-----+------+-----+-----+----| |6 |Пропедевтика | 6 | 180 |130 | 40 | | 90 | 50 | | |внутрішньої | | | | | | | | | |медицини | | | | | | | | |--+----------------+-------+------+-----+------+-----+-----+----| |7 |Пропедевтика | 6 | 180 |120 | 20 | | 100 | 60 | | |педіатрії | | | | | | | | |--+----------------+-------+------+-----+------+-----+-----+----| |8 |Загальна | 2,5 | 75 | 60 | 10 | | 50 | 15 | | |хірургія (з | | | | | | | | | |оперативною | | | | | | | | | |хірургією та | | | | | | | | | |топографічною | | | | | | | | | |анатомією) | | | | | | | | |--+----------------+-------+------+-----+------+-----+-----+----| |9 |Радіологія | 3 | 90 | 60 | 20 | | 40 | 30 | |--+----------------+-------+------+-----+------+-----+-----+----| |10|Соціальна | 3 | 90 | 70 | 20 | | 50 | 20 | | |психологія | | | | | | | | |--+----------------+-------+------+-----+------+-----+-----+----| |11|Психофізіологія | 3 | 90 | 60 | 20 | | 40 | 30 | |--+----------------+-------+------+-----+------+-----+-----+----| |12|Диференційна | 1 | 30 | 20 | 10 | | 10 | 10 | | |психологія | | | | | | | | |--+----------------+-------+------+-----+------+-----+-----+----| |13|Психологія | 2 | 60 | 40 | 20 | | 20 | 20 | | |спілкування | | | | | | | | |--+----------------+-------+------+-----+------+-----+-----+----| |14|Генетична | 1 | 30 | 20 | 0 | | 20 | 10 | | |психологія | | | | | | | | |--+----------------+-------+------+-----+------+-----+-----+----| |15|Основи біоетики | 1,5 | 45 | 30 | 10 | | 20 | 15 | | |та біобезпеки | | | | | | | | |--+----------------+-------+------+-----+------+-----+-----+----| |17|Курс за вибором | 2 | 60 | 30 | 0 | | 30 | 30 | |--+----------------+-------+------+-----+------+-----+-----+----| | |Всього за | 60,0 | 1800 |1190 | | | |610 | | |3-й рік | | | | | | | | |--+-------------------------------+-----+------+-----+-----+----| | |Середня кількість академічних |29,8 | | | |15,3| | |годин на тиждень | | | | | | |----------------------------------------------------------------| |Атестація (1 тиждень): медичний ліцензійний іспит "Крок 1. | |Загальна лікарська підготовка" | |----------------------------------------------------------------| |Курси за вибором: | |1. Психологія конфлікту. | |2. Психологія дитинства. | |3. Гендерна психологія. | |4. Психологія девіантної поведінки. | |5. Основи нейролінгвіністичного програмування. | |6. Нутриціологія. | |7. Побічна дія ліків. | |8. Іноземна мова (друга). | |9. Іноземна мова (за професійним спрямуванням). | |10. Фізичне виховання та здоров'я. | |11. Теорія пізнання та медицина. | |12. Медицина та художня культура. | |13. Основи християнської етики і моралі. | ------------------------------------------------------------------
_______________

(*) - Виробнича практика сестринська та з психодіагностики і
психотренінгу (3 тижні, 4,5 кредитів, 135 годин, форма контролю -
диф. залік) проводиться у літній період.
4-й рік навчання: навчальних тижнів - 40
------------------------------------------------------------------ | | Назва навчальної |Кредит| Кількість годин | | | дисципліни | |-----------------------------------| | | | |Всього|Ауд |Лекції|Семі-|Прак-|СРС | | | | | | | |нари |тичні| | |--+------------------+------+------+----+------+-----+-----+----| |1 |Внутрішня медицина| 8,5 | 255 |180 | 40 | | 120 | 75 | | |(в тому числі | | | | | | | | | |фізіотерапія, | | | | | | | | | |ендокринологія) | | | | | | | | |--+------------------+------+------+----+------+-----+-----+----| |2 |Фтизіатрія | 3 | 90 | 60 | 20 | | 40 | 30 | |--+------------------+------+------+----+------+-----+-----+----| |3 |Педіатрія | 4,5 | 135 |100 | 20 | | 80 | 35 | |--+------------------+------+------+----+------+-----+-----+----| |4 |Хірургія | 3 | 90 | 60 | 20 | | 40 | 30 | |--+------------------+------+------+----+------+-----+-----+----| |5 |Акушерство і | 3 | 90 | 50 | 10 | | 40 | 40 | | |гінекологія | | | | | | | | |--+------------------+------+------+----+------+-----+-----+----| |6 |Соціальна | 3 | 90 | 60 | 20 | | 40 | 30 | | |медицина, | | | | | | | | | |організація | | | | | | | | | |охорони | | | | | | | | | |здоров'я та | | | | | | | | | |біостатистика | | | | | | | | |--+------------------+------+------+----+------+-----+-----+----| |7 |Урологія | 1,5 | 45 | 30 | 10 | | 20 | 15 | |--+------------------+------+------+----+------+-----+-----+----| |8 |Оториноларин- | 1,5 | 45 | 30 | 10 | | 20 | 15 | | |гологія | | | | | | | | |--+------------------+------+------+----+------+-----+-----+----| |9 |Офтальмологія | 1,5 | 45 | 30 | 10 | | 20 | 15 | |--+------------------+------+------+----+------+-----+-----+----| |10|Неврологія | 4,5 | 135 | 90 | 20 | | 70 | 45 | |--+------------------+------+------+----+------+-----+-----+----| |11|Медична психологія| 6 | 180 |120 | 40 | | 80 | 60 | |--+------------------+------+------+----+------+-----+-----+----| |12|Дерматологія, | 3 | 90 | 50 | 10 | | 40 | 40 | | |венерологія | | | | | | | | |--+------------------+------+------+----+------+-----+-----+----| |13|Фізична | 1,5 | 45 | 30 | 10 | | 20 | 15 | | |реабілітація, | | | | | | | | | |спортивна медицина| | | | | | | | |--+------------------+------+------+----+------+-----+-----+----| |14|Судова медицина | 3 | 90 | 60 | 20 | | 40 | 30 | |--+------------------+------+------+----+------+-----+-----+----| |15|Нейропсихологія | 1,5 | 45 | 30 | 10 | | 20 | 15 | |--+------------------+------+------+----+------+-----+-----+----| |16|Психологічне | 6 | 180 |120 | 20 | | 100 | 60 | | |консультування та | | | | | | | | | |психокорекція | | | | | | | | |--+------------------+------+------+----+------+-----+-----+----| |17|Медична генетика | 1,5 | 45 | 30 | 10 | | 20 | 15 | |--+------------------+------+------+----+------+-----+-----+----| |18|Основи | 0,75 | 23 | 15 | 0 | | 15 | 8 | | |стоматології | | | | | | | | |--+------------------+------+------+----+------+-----+-----+----| |19|Секційний курс | 0,75 | 23 | 15 | 0 | | 15 | 8 | |--+------------------+------+------+----+------+-----+-----+----| |20|Цивільний захист | 0,5 | 15 | 10 | 0 | | 10 | 5 | |--+------------------+------+------+----+------+-----+-----+----| |21|Курс за вибором | 1,5 | 45 | 30 | | | | 15 | |--+------------------+------+------+----+------+-----+-----+----| | |Всього за | 60,0 | 1800 |1200| | | |600 | | |4-й рік | | | | | | | | |--+--------------------------------+----+------+-----+-----+----| | |Середня кількість академічних |30,0| | | |15,0| | |годин на тиждень | | | | | | |----------------------------------------------------------------| |Курси за вибором: | |1. Психологія самопізнання та саморегуляції. | |2. Практикум формування професійних навичок. | |3. Основи психоаналізу | |4. Спортивна медицина та психологія спорту. | |5. Екологічна психологія. | |6. Клінічна біохімія | |7. Фітотерапія. | |8. Актуальні проблеми фізіотерапії, курортології | |та реабілітації. | |9. Фізичне виховання та здоров'я. | |10. Актуальні проблеми профілактики тютюнопаління, | |алкоголізму, токсикоманії та наркоманії. | |11. Іноземна мова (за професійним спрямуванням). | |12. Основи гомеопатії. | |13. Методологія доказової медицини. | |14. Основи християнської етики і моралі. | ------------------------------------------------------------------
_______________

(*) - Виробнича практика лікарська та з психологічного
консультування і психокорекції (3 тижні, 4,5 кредитів, 135 годин,
форма контролю - д. залік) проводиться у літній період.
5-й рік навчання: навчальних тижнів - 40
------------------------------------------------------------------ | |Назва навчальної|Кредит| Кількість годин | | | дисципліни | |-------------------------------------| | | | |Всього| Ауд |Лекції|Семі-|Прак-| СРС | | | | | | | |нари |тичні| | |--+----------------+------+------+-----+------+-----+-----+-----| |1 |Внутрішня | 7,5 | 225 | 160 | 20 | | 140 | 65 | | |медицина | | | | | | | | | |(у т.ч. | | | | | | | | | |професійні | | | | | | | | | |хвороби та клін.| | | | | | | | | |імунологія) | | | | | | | | |--+----------------+------+------+-----+------+-----+-----+-----| |2 |Інфекційні | 5 | 150 | 100 | 20 | | 80 | 50 | | |хвороби | | | | | | | | |--+----------------+------+------+-----+------+-----+-----+-----| |3 |Сексологія та | 1,5 | 45 | 30 | 10 | | 20 | 15 | | |сексопатологія | | | | | | | | |--+----------------+------+------+-----+------+-----+-----+-----| |4 |Клінічна | 3 | 90 | 60 | 20 | | 40 | 30 | | |фармакологія з | | | | | | | | | |психофармако- | | | | | | | | | |логією | | | | | | | | |--+----------------+------+------+-----+------+-----+-----+-----| |5 |Педіатрія, | 6 | 180 | 120 | 30 | | 90 | 60 | | |дитячі | | | | | | | | | |інфекції | | | | | | | | |--+----------------+------+------+-----+------+-----+-----+-----| |6 |Соціальна | 1,5 | 45 | 30 | 10 | | 20 | 15 | | |медицина, | | | | | | | | | |організація | | | | | | | | | |охорони здоров'я| | | | | | | | |--+----------------+------+------+-----+------+-----+-----+-----| |7 |Хірургія, дитяча| 4 | 120 | 90 | 20 | | 70 | 30 | | |хірургія | | | | | | | | |--+----------------+------+------+-----+------+-----+-----+-----| |8 |Травматологія і | 1,5 | 45 | 30 | 10 | | 20 | 15 | | |ортопедія | | | | | | | | |--+----------------+------+------+-----+------+-----+-----+-----| |9 |Акушерство і | 3 | 90 | 60 | 20 | | 40 | 30 | | |гінекологія | | | | | | | | |--+----------------+------+------+-----+------+-----+-----+-----| |10|Медико- | 1,5 | 45 | 30 | 10 | | 20 | 15 | | |психологічна | | | | | | | | | |експертиза | | | | | | | | |--+----------------+------+------+-----+------+-----+-----+-----| |11|Радіаційна | 1,5 | 45 | 30 | 10 | | 20 | 15 | | |медицина | | | | | | | | |--+----------------+------+------+-----+------+-----+-----+-----| |12|Патопсихологія | 3 | 90 | 60 | 20 | | 40 | 30 | |--+----------------+------+------+-----+------+-----+-----+-----| |13|Психіатрія та | 9 | 270 |180 | 60 | | 120 | 90 | | |наркологія | | | | | | | | |--+----------------+------+------+-----+------+-----+-----+-----| |14|Медицина і | 2,5 | 75 | 40 | 10 | | 30 | 35 | | |психологія | | | | | | | | | |надзвичайних | | | | | | | | | |ситуацій | | | | | | | | |--+----------------+------+------+-----+------+-----+-----+-----| |15|Спеціальна | 1,5 | 45 | 30 | 10 | | 20 | 15 | | |психологія та | | | | | | | | | |дефектологія | | | | | | | | |--+----------------+------+------+-----+------+-----+-----+-----| |16|Медичне | 1,5 | 45 | 30 | 10 | | 20 | 15 | | |правознавство | | | | | | | | |--+----------------+------+------+-----+------+-----+-----+-----| |17|Психологія | 1,5 | 45 | 30 | 10 | | 20 | 15 | | |життєвої | | | | | | | | | |кризи | | | | | | | | | |особистості, | | | | | | | | | |вмирання та | | | | | | | | | |смерті | | | | | | | | |--+----------------+------+------+-----+------+-----+-----+-----| |18|Психологія сім'ї| 1,5 | 45 | 30 | 10 | | 20 | 15 | |--+----------------+------+------+-----+------+-----+-----+-----| |19|Нейрохірургія | 1,5 | 45 | 30 | 6 | | 24 | 15 | |--+----------------+------+------+-----+------+-----+-----+-----| |20|Курс за вибором | 2 | 60 | 30 | | | | 30 | |--+----------------+------+------+-----+------+-----+-----+-----| | |Всього за | 60 | 1800 |1200 | | | | 600 | | |5-й рік | | | | | | | | |--+------------------------------+-----+------+-----+-----+-----| | |Середня кількість академічних |30,00| | | |15,00| | |годин на тиждень | | | | | | |----------------------------------------------------------------| |Курси за вибором: | |1. Психологія залежності. | |2. Етнопсихологія. | |3. Гештальт-психологія. | |4. Психологія менеджменту та бізнесу. | |5. Психологічні особливості професійної діяльності. | |6. Основи геронтопсихології. | |7. Організаційні основи сімейної медицини. | |8. Вікові аспекти фармакотерапії. | |9. Основи рефлексотерапії. | |10. Психологія посттравматичних станів. | |11. Фізичне виховання та здоров'я. | |11. Іноземна мова (за професійним спрямуванням). | |12. Основи християнської етики і моралі. | ------------------------------------------------------------------
_______________

(*) - Виробнича практика лікарська загальноклінічна та з
медичної психології, психіатрії (4 тижні, 6 кредитів, 180 годин,
форма контролю - д. залік) проводиться у літній період.
6-й рік навчання:

навчальних тижнів - 40, в т.ч. 4,5 тижні

державної атестації
------------------------------------------------------------------ | | Назва |Кредит| Кількість годин | | | навчальної | |--------------------------------------| | | дисципліни | |Всього| Ауд |Лекції|Семі-|Прак-| СРС | | | | | | | |нари |тичні| | |---+--------------+------+------+------+------+-----+-----+-----| |1 |Внутрішня | 7 | 210 | 180 | 20 | | 160 | 30 | | |медицина з | | | | | | | | | |клінічною | | | | | | | | | |психологією | | | | | | | | |---+--------------+------+------+------+------+-----+-----+-----| |2 |Педіатрія, | 6 | 180 | 120 | 20 | | 100 | 60 | | |дитячі | | | | | | | | | |інфекції з | | | | | | | | | |клінічною | | | | | | | | | |психологією | | | | | | | | |---+--------------+------+------+------+------+-----+-----+-----| |3 |Хірургія, | 4 | 120 | 90 | 10 | | 80 | 30 | | |дитяча | | | | | | | | | |хірургія з | | | | | | | | | |клінічною | | | | | | | | | |психологією | | | | | | | | |---+--------------+------+------+------+------+-----+-----+-----| |4 |Акушерство і | 2,5 | 75 | 60 | 10 | | 50 | 15 | | |гінекологія з | | | | | | | | | |клінічною | | | | | | | | | |психологією | | | | | | | | |---+--------------+------+------+------+------+-----+-----+-----| |5 |Анестезіологія| 3 | 90 | 60 | 10 | | 50 | 30 | | |та інтенсивна | | | | | | | | | |терапія | | | | | | | | |---+--------------+------+------+------+------+-----+-----+-----| |6 |Екстрена та | 1,5 | 45 | 40 | 14 | | 26 | 5 | | |невідкладна | | | | | | | | | |медична | | | | | | | | | |допомога | | | | | | | | |---+--------------+------+------+------+------+-----+-----+-----| |7 |Загальна | 2 | 60 | 40 | 10 | | 30 | 20 | | |практика | | | | | | | | | |(сімейна | | | | | | | | | |медицина) | | | | | | | | |---+--------------+------+------+------+------+-----+-----+-----| |8 |Онкологія з | 3 | 90 | 60 | 10 | | 50 | 30 | | |клінічною | | | | | | | | | |психологією | | | | | | | | |---+--------------+------+------+------+------+-----+-----+-----| |9 |Психіатрія та | 4,5 | 135 | 90 | 0 | | 90 | 45 | | |наркологія | | | | | | | | |---+--------------+------+------+------+------+-----+-----+-----| |10 |Психотерапія | 6 | 180 | 120 | 0 | | 120 | 60 | |---+--------------+------+------+------+------+-----+-----+-----| |11 |Соціальна | 3 | 90 | 60 | 0 | | 60 | 30 | | |медицина, | | | | | | | | | |організація | | | | | | | | | |та економіка | | | | | | | | | |охорони | | | | | | | | | |здоров'я | | | | | | | | |---+--------------+------+------+------+------+-----+-----+-----| |12 |Охорона праці | 0,5 | 15 | 10 | 0 | | 10 | 5 | | |в галузі | | | | | | | | |---+--------------+------+------+------+------+-----+-----+-----| |13 |Гігієна та | 1,5 | 45 | 30 | 0 | | 30 | 15 | | |екологія | | | | | | | | |---+--------------+------+------+------+------+-----+-----+-----| |14 |Виробнича | 3 | 90 | 60 | 0 | | 60 | 30 | | |практика з | | | | | | | | | |медичної | | | | | | | | | |психології | | | | | | | | |---+--------------+------+------+------+------+-----+-----+-----| |15 |Основи | 1,5 | 45 | 30 | 4 | | 26 | 15 | | |психосоматики | | | | | | | | |---+--------------+------+------+------+------+-----+-----+-----| |16 |Психологія | 1,5 | 45 | 30 | 10 | | 20 | 15 | | |діяльності | | | | | | | | | |медичного | | | | | | | | | |працівника | | | | | | | | |---+--------------+------+------+------+------+-----+-----+-----| |17 |Курс за | 3 | 90 | 60 | 30 | | 30 | 30 | | |вибором | | | | | | | | |---+--------------+------+------+------+------+-----+-----+-----| | |Державна | 6,5 | 195 | 60 | | | | 135 | | |атестація | | | | | | | | |---+--------------+------+------+------+------+-----+-----+-----| | |Всього за | 60,0 |1800,0|1200,0| | | |600,0| | |6-й рік | | | | | | | | |---+----------------------------+------+------+-----+-----+-----| | |Середня кількість |30,00 | | | |15,00| | |академічних годин на тиждень| | | | | | |---+------------------------------------------------------------| | |Державна атестація (4,5 тижнів): | | |медичний ліцензійний іспит "Крок 2. Медична психологія" | | |та практично-орієнтовані державні випускні іспити: | | |1. Загальна та медична психологія. | | |2. Психіатрія та наркологія. | | |3. Внутрішня медицина, професійні та інфекційні | | |хвороби. | | |4. Дитячі та дитячі інфекційні хвороби. | | |5. Гігієна, соціальна медицина, організація | | |та економіка охорони здоров'я. | |---+------------------------------------------------------------| | |Курси за вибором: | | |1. Психогігієна професійної діяльності медика. | | |2. Психокорекція та психотерапія сексуальної | | |сфери особистості. | | |3. Арт- та ігрова психотерапія. | | |4. Психологія управління. | | |5. Психодрама. | | |6. Юридична психологія. | | |7. Екстремальна медицина. | | |8. Фізичне виховання та здоров'я. | | |9. Іноземна мова (за професійним спрямуванням). | | |10. Клінічні аспекти імунопрофілактики. | | |11. Доказова медицина. | | |12. Актуальні проблеми ВІЛ-інфекції. | | |13. Менеджмент і маркетинг в охороні здоров'я. | | |14. Паліативна та хоспісна медицина. | | |15. Медичні та психологічні аспекти біоетики | | |та біобезпеки. | | |16. Основи християнської етики і моралі. | ------------------------------------------------------------------
2.2. за циклами підготовки
------------------------------------------------------------------------------ |NN| Назва навчальної |Кредит| Кількість годин| | Розподіл по курсах | | | дисципліни | |----------------+---| | | | | |Всього|Ауд |СРС | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+------------------------| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---------------------------------------------------+----+---+---+---+---+---| | Гуманітарна та соціально-економічна підготовка | | | | | | | |---------------------------------------------------+----+---+---+---+---+---| |1 |Іноземна мова | 5 | 150 | 80 | 70 | | * | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |2 |Українська мова (за | 3 | 90 | 40 | 50 | | * | | | | | | | |професійним | | | | | | | | | | | | | |спрямуванням) | | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |3 |Історія України | 3 | 90 | 40 | 50 | | * | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |4 |Історія української | 2 | 60 | 30 | 30 | | * | | | | | | | |культури | | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |5 |Основи економічних | 1,5 | 45 |30 | 15 | | * | | | | | | | |теорій | | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |6 |Філософія | 3 | 90 | 50 | 40 | | | * | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |7 |Підготовка до | 0,5 | 15 | 0 | 15 | | * | | | | | | | |підсумкових | | | | | | | | | | | | | |модульних контролів | | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |8 |Курс за вибором | 6 | 180 | 90 | 90 | | * | * | * | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| | |Всього | 24 | 720 | 360| 360| | | | | | | | |---------------------------------------------------+----+---+---+---+---+---| | Природничо-наукова підготовка | | | | | | | |---------------------------------------------------+----+---+---+---+---+---| |9 |Латинська мова та | 4 | 120 | 70 | 50 | | * | | | | | | | |медична | | | | | | | | | | | | | |термінологія | | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |10|Історія психології | 1,5 | 45 | 30 | 15 | | * | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |11|Історія медицини | 1,5 | 45 | 30 | 15 | | * | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |12|Медична біологія | 5 | 150 |100 | 50 | | * | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |13|Медична та | 3 | 90 | 60 | 30 | | * | | | | | | | |біологічна фізика | | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |14|Медична хімія | 2 | 60 | 40 | 20 | | * | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |15|Біологічна та | 9,5 | 285 |170 |115 | | * | * | | | | | | |біоорганічна хімія | | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |16|Анатомія людини | 13,5 | 405 |230 |175 | | * | * | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |17|Гістологія, | 9,5 | 285 |150 |135 | | * | * | | | | | | |цитологія та | | | | | | | | | | | | | |ембріологія | | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |18|Фізіологія та | 10 | 300 |200 |100 | | | * | | | | | | |нейрофізіологія | | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |19|Іноземна мова (за | 4 | 120 | 60 | 60 | | | * | | | | | | |професійним | | | | | | | | | | | | | |спрямуванням) | | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |20|Інформаційні | 3 | 90 | 50 | 40 | | | * | | | | | | |технології у | | | | | | | | | | | | | |психології та | | | | | | | | | | | | | |медицині | | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |21|Мікробіологія, | 7,5 | 225 |140 | 85 | | | * | * | | | | | |вірусологія та | | | | | | | | | | | | | |імунологія | | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |22|Основи біоетики та | 1,5 | 45 | 30 | 15 | | | | * | | | | | |біобезпеки | | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| | |Всього | 75,5 | 2265 |1360|905 | | | | | | | | |-----------------------------------------------+---+----+---+---+---+---+---| | Професійна підготовка | | | | | | | | |-----------------------------------------------+---+----+---+---+---+---+---| |23|Безпека | 2 | 60 | 30 | 30 | | * | | | | | | | |життєдіяльності, | | | | | | | | | | | | | |основи охорони | | | | | | | | | | | | | |праці | | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |24|Загальна психологія | 9 | 270 |160 |110 | | * | * | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |25|Експериментальна | 4 | 120 | 80 | 40 | | | * | | | | | | |психологія та | | | | | | | | | | | | | |психодіагностика | | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |26|Вікова та | 4 | 120 | 80 | 40 | | | * | | | | | | |педагогічна | | | | | | | | | | | | | |психологія | | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |27|Психологія | 2 | 60 | 40 | 20 | | | * | | | | | | |особистості | | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |28|Основи | 1,5 | 45 | 30 | 15 | | | * | | | | | | |психотренінгу | | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |29|Догляд за хворими | 2 | 60 | 20 | 40 | | | * | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |30|Загальна хірургія (з| 5 | 150 |100 | 50 | | | * | * | | | | | |оперативною | | | | | | | | | | | | | |хірургією та | | | | | | | | | | | | | |топографічною | | | | | | | | | | | | | |анатомією) | | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |31|Соціальна | 3 | 90 | 70 | 20 | | | | * | | | | | |психологія | | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |32|Психофізіологія | 3 | 90 | 60 | 30 | | | | * | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |33|Диференційна | 1 | 30 | 20 | 10 | | | | * | | | | | |психологія | | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |34|Психологія | 2 | 60 | 40 | 20 | | | | * | | | | | |спілкування | | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |35|Патоморфологія | 7 | 210 |130 | 80 | | | | * | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |36|Патофізіологія | 7 | 210 |130 | 80 | | | | * | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |37|Фармакологія | 7 | 210 |130 | 80 | | | | * | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |38|Гігієна та екологія | 6,5 | 195 |130 | 65 | | | | * | | |* | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |39|Пропедевтика | 6 | 180 |130 | 50 | | | | * | | | | | |внутрішньої | | | | | | | | | | | | | |медицини | | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |40|Пропедевтика | 6 | 180 |120 | 60 | | | | * | | | | | |педіатрії | | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |41|Генетична | 1 | 30 | 20 | 10 | | | | * | | | | | |психологія | | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |42|Радіологія | 3 | 90 | 60 | 30 | | | | * | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |43|Внутрішня медицина | 16 | 480 |340 |140 | | | | | * | * | | | |(в т.ч. | | | | | | | | | | | | | |фізіотерапія, | | | | | | | | | | | | | |ендокринологія, | | | | | | | | | | | | | |професійні хвороби | | | | | | | | | | | | | |і клін. імунологія) | | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |44|Педіатрія, дитячі | 10,5 | 315 |220 | 95 | | | | | * | * | | | |інфекції | | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |45|Хірургія, дитяча | 7 | 210 |150 | 60 | | | | | * | * | | | |хірургія | | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |46|Акушерство і | 6 | 180 |110 | 70 | | | | | * | * | | | |гінекологія | | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |47|Соціальна медицина, | 7,5 | 225 |150 | 75 | | | | | * | * | * | | |організація та | | | | | | | | | | | | | |економіка охорони | | | | | | | | | | | | | |здоров'я | | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |48|Нейропсихологія | 1,5 | 45 | 30 | 15 | | | | | * | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |49|Психологічне | 6 | 180 |120 | 60 | | | | | * | | | | |консультування та | | | | | | | | | | | | | |психокорекція | | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |50|Медична генетика | 1,5 | 45 | 30 | 15 | | | | | * | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |51|Основи стоматології | 0,75 | 22,5 | 15 | 8 | | | | | * | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |52|Секційний курс | 0,75 | 22,5 | 15 | 8 | | | | | * | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |53|Цивільний захист | 0,5 | 15 | 10 | 5 | | | | | * | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |54|Фтизіатрія | 3 | 90 | 60 | 30 | | | | | * | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |55|Урологія | 1,5 | 45 | 30 | 15 | | | | | * | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |56|Оториноларингологія | 1,5 | 45 | 30 | 15 | | | | | * | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |57|Офтальмологія | 1,5 | 45 | 30 | 15 | | | | | * | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |58|Неврологія | 4,5 | 135 | 90 | 45 | | | | | * | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |59|Медична психологія | 6 | 180 |120 | 60 | | | | | * | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |60|Дерматологія, | 3 | 90 | 50 | 40 | | | | | * | | | | |венерологія | | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |61|Фізична | 1,5 | 45 | 30 | 15 | | | | | * | | | | |реабілітація, | | | | | | | | | | | | | |спортивна медицина | | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |62|Судова медицина | 3 | 90 | 60 | 30 | | | | | * | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |63|Радіаційна медицина | 1,5 | 45 | 30 | 15 | | | | | | * | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |64|Медицина і | 2,5 | 75 | 40 | 35 | | | | | | * | | | |психологія | | | | | | | | | | | | | |надзвичайних | | | | | | | | | | | | | |ситуацій | | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |65|Інфекційні хвороби | 5 | 150 |100 | 50 | | | | | | * | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |66|Сексологія та | 1,5 | 45 | 30 | 15 | | | | | | * | | | |сексопатологія | | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |67|Патопсихологія | 3 | 90 | 60 | 30 | | | | | | * | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |68|Клінічна | 3 | 90 | 60 | 30 | | | | | | * | | | |фармакологія з | | | | | | | | | | | | | |психофармакологією | | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |69|Медичне | 1,5 | 45 | 30 | 15 | | | | | | * | | | |правознавство | | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |70|Травматологія і | 1,5 | 45 | 30 | 15 | | | | | | * | | | |ортопедія | | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |71|Медико-психологічна | 1,5 | 45 | 30 | 15 | | | | | | * | | | |експертиза | | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |72|Спеціальна | 1,5 | 45 | 30 | 15 | | | | | | * | | | |психологія та | | | | | | | | | | | | | |дефектологія | | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |73|Психологія сім'ї | 1,5 | 45 | 30 | 15 | | | | | | * | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |74|Психологія життєвої | 1,5 | 45 | 30 | 15 | | | | | | * | | | |кризи особистості, | | | | | | | | | | | | | |вмирання та | | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |75|Нейрохірургія | 1,5 | 45 | 30 | 15 | | | | | | * | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |76|Психіатрія та | 13,5 | 405 |270 |135 | | | | | | * | * | | |наркологія | | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |77|Анестезіологія та | 3 | 90 | 60 | 30 | | | | | | | * | | |інтенсивна терапія | | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |78|Екстрена та | 1,5 | 45 | 40 | 5 | | | | | | | * | | |невідкладна медична | | | | | | | | | | | | | |допомога | | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |79|Онкологія з | 3 | 90 | 60 | 30 | | | | | | | * | | |клінічною | | | | | | | | | | | | | |психологією | | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |80|Психотерапія | 6 | 180 |120 | 60 | | | | | | | * | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |81|Психологія | 1,5 | 45 | 30 | 15 | | | | | | | * | | |діяльності медичного| | | | | | | | | | | | | |працівника | | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |82|Виробнича практика з| 3 | 90 | 60 | 30 | | | | | | | * | | |медичної психології | | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |83|Основи | 1,5 | 45 | 30 | 15 | | | | | | | * | | |психосоматики | | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |85|Загальна практика | 2 | 60 | 40 | 20 | | | | | | | * | | |(сімейна медицина) | | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |86|Внутрішня медицина з| 7 | 210 |180 | 30 | | | | | | | * | | |клінічною | | | | | | | | | | | | | |психологією | | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |87|Педіатрія, дитячі | 6 | 180 |120 | 60 | | | | | | | * | | |інфекції з клінічною| | | | | | | | | | | | | |психологією | | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |88|Хірургія, дитяча | 4 | 120 | 90 | 30 | | | | | | | * | | |хірургія з клінічною| | | | | | | | | | | | | |психологією | | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |89|Акушерство і | 2,5 | 75 | 60 | 15 | | | | | | | * | | |гінекологія з | | | | | | | | | | | | | |клінічною | | | | | | | | | | | | | |психологією | | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| |90|Охорона праці в | 0,5 | 15 | 10 | 5 | | | | | | | * | | |галузі | | | | | | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| | |Державна атестація | 6,5 | 195 | 60 |135 | | | | | | | * | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| | |Всього | 254 | 7620 |5030|2590| | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| | |Курси за вибором | 6,5 | 195 |120 | 75 | | | | * | * | * | * | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| | |ВСЬОГО за 6 років | 360 |10800 |6870|3930| | | | | | | | |--+--------------------+------+------+----+----+---+----+---+---+---+---+---| | |Фізичне виховання | 0 | 320 |320 | 0 | | * | * | | | | | ------------------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
освіти та науки О.П.Волосовець

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: