open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
18.09.2006 N 533

Про забезпечення виконання розпорядження

Кабінету Міністрів України

від 30.08.06 N 478-р

З метою виконання розпорядження Кабінету міністрів України
від 30.08.2006 N 478-р ( 478-2006-р ) "Про затвердження Плану
невідкладних заходів щодо подолання кризових явищ в економіці та
соціальній сфері" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План невідкладних заходів щодо подолання
кризових явищ в економіці та соціальній сфері, що додається.
2. Керівникам урядових органів державного управління, установ
що входять до складу Мінагрополітики та самостійних структурних
підрозділів міністерства відповідно до компетенції забезпечити
безумовне виконання невідкладних заходів щодо подолання кризових
явищ в економіці та соціальній сфері, що додаються.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників
Міністра відповідно до розподілу функціональних повноважень.
Міністр Ю.Ф.Мельник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінагрополітики

18.09.2006 N 533

ПЛАН

невідкладних заходів щодо подолання

кризових явищ в економіці

та соціальній сфері

-------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Проблема | Найменування | Механізм | Відповідальні |Відповідальні | Строк | |п/п| | заходу | (інструмент) | за виконання | за виконання |виконання| | | | | виконання | центральні | по |2006 рік | | | | | | органи | міністерству | | | | | | | виконавчої | | | | | | | | влади | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Підвищення рівня енергетичної безпеки України | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |1. |Низький |Взяти участь у | |НАЕР, інші |Даценко М.С. |Жовтень | | |рівень роботи|розробленні на | |центральні та | |2006 року| | |органів |період до кінця | |місцеві органи | | | | |виконавчої |2006 року та на | |виконавчої | | | | |влади із |2007 рік | |влади. | | | | |забезпечення |загальнодержав- | | | | | | |ефективного |ного і | | | | | | |використання |регіональних | | | | | | |енергетичних |планів заходів | | | | | | |ресурсів. |щодо ефективного| | | | | | | |використання | | | | | | | |енергетичних | | | | | | | |ресурсів та | | | | | | | |забезпечення їх | | | | | | | |виконання. | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подолання бюджетної розбалансованості | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |2. |Збільшення |Сприяти |Взяти участь у |Головні |Зуб Г.І. |Вересень | | |обсягу |скороченню |розробленні з метою|розпорядники | |2006 року| | |кредиторської|обсягу |економії коштів |бюджетних | | | | |заборгованос-|непродуктивних |планів щодо |коштів, Мінфін.| | | | |ті бюджетних |витрат. |скорочення обсягу | | | | | |установ за | |непродуктивних | | | | | |січень - | |витрат та | | | | | |червень | |запровадження | | | | | |2006 р. по | |щомісячного | | | | | |державному | |контролю за їх | | | | | |бюджету на | |виконанням. | | | | | |1195,6 млн., | | | | | | | |у тому числі | | | | | | | |за загальним | | | | | | | |фондом - на | | | | | | | |941,3 млн. | | | | | | | |гривень. | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Поліпшення конкурентних умов у зовнішній торгівлі та зміна тенденцій формування торговельного | | балансу | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |3. |Наявність |Сприяти |Взяти участь у |Мінекономіки, |Руденко М.М. |До кінця | | |тенденції до |спрямуванню |проведенні першого |МЗС, |Гойчук А.Ф. |2006 року| | |погіршення |відносин з |засідання |Мінпаливенерго,|Лазарь Т.І. | | | |умов |Російською |очолюваного |Мінпром- |Микитюк Д.М. | | | |торговельно- |Федерацією на |Прем'єр-міністром |політики, |Кінщак Ю.П. | | | |економічного |прогнозоване та |України та Головою |Мінагро- | | | | |співробітниц-|взаємовигідне |Уряду Російської |політики, | | | | |тва та |співробітництво |Федерації Комітету |Мінтранс- | | | | |згортання |в усіх сферах, |з питань |зв'язку, НКАУ. | | | | |робіт з |поглиблення |економічного | | | | | |реалізації |стратегічного |співробітництва | | | | | |спільних з |партнерства. |Міждержавної | | | | | |Російською | |українсько - | | | | | |Федерацією | |російської комісії | | | | | |проектів у | |з метою узгодження | | | | | |виробничій та| |взаємоприйнятних | | | | | |науково- | |рішень щодо | | | | | |технологічній| |комплексу | | | | | |сфері. | |проблемних питань. | | | | |---+-------------+----------------+-------------------+---------------+---------------+---------| |4. |Незаверше- |Взяти участь у |Взяти участь у |Мінекономіки, |Руденко М.М. |Вересень | | |ність роботи |підготовці |проведенні |інші центральні|Грабчак В.М. |2006 року| | |з підготовки |національної |всебічного аналізу |органи | | | | |до вступу |економіки до |ризиків, що можуть |виконавчої | | | | |в СОТ та |функціонування в|з'явитися для |влади. | | | | |функціонуван-|умовах членства |національної | | | | | |ня |в СОТ. |економіки в цілому | | | | | |національної | |та окремих галузей | | | | | |економіки в | |після вступу | | | | | |умовах | |України до СОТ. | | | | | |членства в | | | | | | | |СОТ. | | | | | | |---+-------------+----------------+-------------------+---------------+---------------+---------| | | | |Взяти участь у | | |Листопад | | | | |розробленні за | | |2006 року| | | | |результатами | | | | | | | |зазначеного аналізу| | | | | | | |механізму | | | | | | | |запобігання | | | | | | | |зниженню | | | | | | | |конкурентоспромож- | | | | | | | |ності галузей | | | | | | | |національної | | | | | | | |економіки, які | | | | | | | |можуть погіршити | | | | | | | |техніко-економічні | | | | | | | |показники та | | | | | | | |фінансовий стан у | | | | | | | |зв'язку із вступом | | | | | | | |до СОТ. | | | | |---+-------------+----------------+-------------------+---------------+---------------+---------| | | |Сприяти |Взяти участь у |Мінекономіки, |Руденко М.М. |Вересень | | | |виконанню умов |розробленні та |інші центральні|Грабчак В.М. |2006 року| | | |вступу України |сприянні прийняттю |органи | | | | | |до СОТ |актів |виконавчої | | | | | | |законодавства, |влади. | | | | | | |необхідних для | | | | | | | |вступу України до | | | | | | | |СОТ. | | | | |---+-------------+----------------+-------------------+---------------+---------------+---------| | | | |Сприяти завершенню |Мінекономіки, |Руденко М.М. |Грудень | | | | |багато - та |інші центральні|Грабчак В.М. |2006 року| | | | |двостороннього |органи | | | | | | |переговорного |виконавчої | | | | | | |процесу із країнами|влади. | | | | | | |- членами Робочої | | | | | | | |групи з розгляду | | | | | | | |заявки України про | | | | | | | |вступ до СОТ. | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Підвищення рівня продовольчої безпеки | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |5. |Недостатній |Формування |Збільшення під час |Мінагро- |Овчар В.В. |Жовтень | | |рівень |державних |внесення змін до |політики, |Полінський О.М.|2006 року| | |забезпечення |продовольчих |Закону |Мінфін, Рада |Розгон А.В. | | | |продовольчої |запасів для |про Державний |міністрів АР | | | | |безпеки |стабілізації |бюджет України на |Крим, обласні, | | | | |держави |ситуації на |2006 рік |Київська та | | | | | |внутрішньому |( 3235-15 ) |Севастопольська| | | | | |ринку. |суми видатків за |міські | | | | | | |бюджетною програмою|держадміністра-| | | | | | |"Формування |ції. | | | | | | |державного | | | | | | | |продовольчого | | | | | | | |резерву Аграрним | | | | | | | |фондом, здійснення | | | | | | | |заставних | | | | | | | |закупівель, | | | | | | | |товарних та | | | | | | | |фінансових | | | | | | | |інтервенцій на | | | | | | | |організованому | | | | | | | |аграрному ринку", | | | | | | | |забезпечення | | | | | | | |належного | | | | | | | |фінансування | | | | | | | |лізингових операцій| | | | | | | |з постачання | | | | | | | |сільсько- | | | | | | | |господарської | | | | | | | |техніки. | | | | |---+-------------+----------------+-------------------+---------------+---------------+---------| |6. |Запровадження|Приведення |Розроблення проекту|Мінагро- |Микитюк Д.М. |Жовтень | | |Російською |якості м'ясо - |розпорядження |політики, |Бісюк І.Ю. |2006 року| | |Федерацією |молочної |Кабінету Міністрів |Мінекономіки, | | | | |заборони на |продукції |України щодо |МОЗ. | | | | |ввезення |вітчизняного |затвердження плану | | | | | |м'ясо- |виробництва у |заходів з | | | | | |молочної |відповідність з |підвищення якості | | | | | |продукції з |ветеринарно- |м'ясо - молочної | | | | | |території |санітарними |продукції | | | | | |України. |стандартами |вітчизняного | | | | | | |Російської |виробництва. | | | | | | |Федерації. | | | | | |---+-------------+----------------+-------------------+---------------+---------------+---------| | | | |Проведення |Мінагро- |Микитюк Д.М. |Грудень | | | | |переговорів з |політики, |Бісюк І.Ю. |2006 року| | | | |Російською Стороною|Мінекономіки, | | | | | | |щодо скасування |МЗС, МОЗ. | | | | | | |заборони на | | | | | | | |ввезення до | | | | | | | |Російської | | | | | | | |Федерації м'ясо - | | | | | | | |молочної продукції | | | | | | | |українського | | | | | | | |походження. | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Погашення заборгованості із заробітної плати | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Збільшення |Погашення |Розірвання |Мінпраці, інші |Савицька О.П. |До кінця | | |суми |заборгованості з|контрактів з |центральні та |Чорноус В.С. |2006 року| | |заборгованос-|виплати |керівниками |місцеві органи | | | | |ті з оплати |заробітної плати|підприємств |виконавчої | | | | |заробітної |працівникам |державного сектору |влади. | | | | |лати |економічно |економіки у разі | | | | | |працівникам |активних |несвоєчасної | | | | | |економічно |підприємств |виплати заробітної | | | | | |активних |згідно із |плати працівникам | | | | | |підприємств, |затвердженими |підприємств або її | | | | | |зокрема на |графіками. |виплати у розмірі | | | | | |1 серпня | |нижче від | | | | | |2006 р. на | |встановленого | | | | | |підприємствах| |законом | | | | | |державної | |мінімального | | | | | |форми | |розміру та | | | | | |власності | |невиконання | | | | | |вона | |графіків погашення | | | | | |становить | |заборгованості. | | | | | |200,3 млн., | | | | | | | |комунальної -| | | | | | | |81 млн. | | | | | | | |гривень. | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
економічної стратегії
та розвитку аграрного ринку А.В.Розгон

Додаток

до наказу Мінагрополітики

18.09.2006 N 533

ПЛАН КОНТРОЛЮ

до наказу Мінагрополітики від 18.09.2006 р.

N 533 "Про забезпечення виконання розпорядження

Кабінету Міністрів України від 30.08.06 N 478-р"

------------------------------------------------------------------ | Завдання |Відповідальні виконавці | Індекс |Строк виконання| |--------------+------------------------+--------+---------------| | пункт 1 | Даценко М.С. | 16 | 31.10.2006 | |--------------+------------------------+--------+---------------| | пункт 2 | Зуб Г.І. | 21 | 30.09.2006 | |--------------+------------------------+--------+---------------| | пункт 3 | Руденко М.М. | 23 | 29.12.2006 | | | Гойчук А.Ф. | 18 | | | | Лазарь Т.І. | 13 | | | | Микитюк Д.М. | 14 | | | | Кіщак Ю.П. | 32 | | |--------------+------------------------+--------+---------------| |пункт 4 абз. 1| Руденко М.М. | 23 | 30.09.2006 | | | Грабчак В.М. | 31 | | |--------------+------------------------+--------+---------------| |пункт 4 абз. 2| Руденко М.М. | 23 | 30.11.2006 | | | Грабчак В.М. | 31 | | |--------------+------------------------+--------+---------------| |пункт 4 абз. 3| Руденко М.М. | 23 | 30.09.2006 | | | Грабчак В.М. | 31 | | |--------------+------------------------+--------+---------------| |пункт 4 абз. 4| Руденко М.М. | 23 | 29.12.2006 | | | Грабчак В.М. | 31 | | |--------------+------------------------+--------+---------------| | пункт 5 | Овчар В.В. | 41 | 31.10.2006 | | | Полінський О.М. | 60 | | | | Розгон А.В. | 11 | | |--------------+------------------------+--------+---------------| | пункт 6 | Микитюк Д.М. | 14 | 29.12.2006 | | | Бісюк І.Ю. | 15 | | |--------------+------------------------+--------+---------------| | пункт 7 | Савицька О.П. | 22 | 29.12.2006 | | | Чорноус В.С. | 24 | | ------------------------------------------------------------------
Заступник директора - начальник
відділу методології статистики
та економічного аналізу
Департаменту економічної
стратегії та розвитку
аграрного ринку А.А.Кінщак

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: