open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.10.2012  № 533

Про внесення змін до Положення про Київську регіональну митницю

Відповідно до Митного кодексу України та Типового положення про територіальні органи міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 563, НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Положення про Київську регіональну митницю, затвердженого наказом Державної митної служби України від 07.12.2004 № 875 (у редакції наказу Держмитслужби України від 14.07.2011 № 633) (далі - Положення), виклавши його в редакції, що додається.

2. Управлінню справами направити до Київської регіональної митниці два примірники Положення та дві належним чином завірені копії цього наказу.

3. Керівнику митниці забезпечити проведення державної реєстрації Положення відповідно до вимог чинного законодавства.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби

І.Г. Калєтнік
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
07.12.2004 № 875
(у редакції наказу Державної митної
служби України
11.10.2012 № 533)

ПОЛОЖЕННЯ
про Київську регіональну митницю

1. Загальні положення

1.1. Київська регіональна митниця є митницею, яка здійснює в межах своєї зони компетенції державну митну справу та забезпечує комплексний контроль за додержанням законодавства України з питань державної митної справи.

1.2. Київська регіональна митниця (далі - митниця) підпорядковується Державній митній службі України.

1.3. Митниця у своїй діяльності керується Конституцією України, Митним кодексом України, Дисциплінарним статутом митної служби України, іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями колегії, нормативно-правовими актами з питань державної митної справи, а також цим Положенням, підписаним начальником митниці та затвердженим наказом Держмитслужби України.

1.4. Положення про структурні підрозділи митниці, а також посадові інструкції їх працівників затверджуються начальником митниці на підставі примірних положень та інструкцій, розроблених Держмитслужбою України.

1.5. Створення, реорганізація та ліквідація митниці здійснюються згідно із законодавством України.

1.6. Структура, гранична чисельність, штатний розпис та кошторис митниці затверджуються Головою Держмитслужби України.

1.7. Місце розташування митниці: 03680, місто Київ, бульвар Івана Лепсе 8-А.

Зона діяльності митниці визначається Держмитслужбою України.

1.8. Митниця є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України й своїм найменуванням та інші печатки, штампи, бланки, відповідні рахунки в територіальному відділенні Державної казначейської служби України та банку.

2. Основні завдання митниці

2.1. Безпосереднє здійснення митної справи, контроль за додержанням юридичними та фізичними особами законодавства України з питань державної митної справи.

2.2. Захист економічних інтересів України.

2.3. Забезпечення виконання зобов'язань, передбачених міжнародними договорами України з питань державної митної справи, укладеними в установленому законом порядку.

2.4. Застосування відповідно до закону заходів тарифного й нетарифного регулювання при переміщенні товарів і транспортних засобів через митний кордон України.

2.5. Здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, а також організація і здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним, залізничним, автомобільним, морським (річковим) транспортом та лініями електропередач.

Удосконалення форм і методів здійснення митного контролю й митного оформлення.

2.6. Здійснення спільно з іншими уповноваженими органами державної влади заходів із захисту інтересів споживачів щодо товарів, які не відповідають встановленим законодавством вимогам якості та безпеки.

2.7. Створення в зоні своєї діяльності сприятливих умов для прискорення товарообігу та збільшення обсягів пасажиропотоку через митний кордон України.

2.8. Запобігання та протидія контрабанді, боротьба з порушеннями митних правил.

2.9. Розвиток міжнародного співробітництва в галузі державної митної справи.

2.10. Ведення митної статистики.

2.11. Проведення верифікації (встановлення достовірності) сертифікатів про походження товару з України.

2.12. Контроль за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України.

2.13. Раціональне використання матеріальних і фінансових ресурсів відповідно до нормативів та кошторисів, збереженням державної власності.

2.14. Своєчасне й повне перерахування митних та інших платежів, справляння яких відповідно до законодавства України покладено на митні органи, на відповідні рахунки з обліку доходів в розрізі кодів видів надходжень бюджету згідно з чинним порядком розрахунків з урахуванням положень Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік. Виконання прогнозних показників надходжень до Державного бюджету України.

2.15. Сприяння захисту прав інтелектуальної власності в процесі зовнішньоекономічної діяльності, недопущення переміщення через митний кордон України контрафактних товарів.

3. Основні повноваження митниці

Митниця відповідно до покладених на неї завдань:

3.1. Здійснює в зоні своєї діяльності митний контроль та митне оформлення товарів і транспортних засобів юридичних та фізичних осіб відповідно до всіх митних режимів у межах зовнішньоекономічних операцій. У межах компетенції, визначеної Держмитслужбою України, приймає рішення щодо продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) товарів і транспортних засобів, тимчасово ввезених на митну територію України (тимчасово вивезених з митної території України) під зобов'язання про зворотне вивезення (ввезення).

3.2. Видає в межах своєї компетенції накази.

3.3. Здійснює контроль за справлянням митних та інших платежів, справляння яких відповідно до законодавства України покладено на митні органи, і своєчасно перераховує отримані кошти до Державного бюджету України.

3.4. Розробляє та реалізує плани заходів щодо запобігання та протидії контрабанді, боротьби з порушеннями митних правил; складає протоколи про порушення митних правил, здійснює провадження в них; порушує кримінальні справи про контрабанду та проводить дізнання в них.

Вживає спільно з правоохоронними органами заходів, спрямованих на відвернення незаконного вивезення за кордон предметів, що становлять національне, історичне чи культурне надбання держави.

Здійснює кінологічне забезпечення в зоні діяльності митниці.

3.5. Здійснює контроль за доставленням товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, у митниці призначення. У разі недоставки товарів і транспортних засобів у митницю призначення вживає спільно з правоохоронними органами заходів для їх розшуку та притягнення до відповідальності винних осіб.

3.6. Здійснює взяття на облік осіб, які здійснюють операції з товарами у порядку, встановленому Міністерством фінансів України та здійснює перевірку відомостей, заявлених юридичними й фізичними особами під час постановки на облік/переоблік у митниці. Контролює дотримання юридичними та фізичними особами встановленого законодавством України порядку переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України. Регулярно інформує Держмитслужбу України про зовнішньоекономічні операції суб'єктів господарювання.

3.7. Здійснює контроль за переміщенням валютних цінностей через митний кордон України, а також контроль за строками ввезення в Україну при проведенні бартерних (товарообмінних) зовнішньоекономічних операцій та порядком здійснення операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах.

3.8. Сприяє захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України. Вживає заходи щодо призупинення митного оформлення товарів на підставі даних митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності Держмитслужби України, у тому числі за власною ініціативою. Забезпечує взаємодію з правовласниками, правоохоронними та іншими контролюючими органами.

3.9. У разі необхідності, здійснює ідентифікацію товарів, що передбачає встановлення відповідності конкретних товарів, які є об'єктами міжнародних передач, найменуванню та опису товарів, внесених до списків товарів, що підлягають державному експортному контролю.

3.10. З метою здійснення державного контролю нехарчової продукції проводить відповідно до законодавства України документальні перевірки та вибіркові обстеження зразків продукції до моменту її випуску для вільного обігу на митну територію України.

3.11. Приймає у випадках та порядку, визначених законодавством України, рішення про призупинення митного оформлення товарів, пред'явлених до митного контролю та митного оформлення.

3.12. Надає дозволи на поміщення товарів і транспортних засобів комерційного призначення у митні режими у випадках та у порядку, визначених Митним кодексом України.

3.13. Інформує органи державної влади, органи місцевого самоврядування та громадськість про результати здійснення державного контролю нехарчової продукції.

3.14. Забезпечує виконання норм законодавства України з питань державної митної справи та нормативно-правових актів Міністерства фінансів України, актів Держмитслужби України, узагальнює практику їх застосування в зоні своєї діяльності, розробляє та вносить на розгляд Держмитслужби України пропозиції щодо їх удосконалення.

3.15. Здійснює попередній документальний контроль у пунктах пропуску через митний кордон України.

3.16. У випадках, визначених законодавством України, виступає позивачем та/або відповідачем у судах загальної юрисдикції.

3.17. Безоплатно інформує заінтересованих осіб про митні правила у встановленому законом порядку, в тому числі із застосуванням інформаційних технологій. Надає стислі довідки щодо основних положень законодавства України з питань державної митної справи.

Безоплатно надає заінтересованим особам консультації з питань практичного застосування окремих норм законодавства України з питань державної митної справи.

3.18. Організує зберігання прийнятих митницею на зберігання товарів, що перебувають під митним контролем і за якими власник не звернувся до закінчення передбачених законодавством України строків зберігання; товарів і транспортних засобів, вилучених у справах про порушення митних правил, у тому числі майна, щодо якого судом винесено рішення про конфіскацію - до передачі такого майна органам державної виконавчої служби згідно з чинним законодавством; товарів, від яких власник відмовився на користь держави; товарів, власник яких невідомий, а також розпорядження ними.

3.19. Здійснює контроль за окремими видами діяльності підприємств, контроль за провадженням яких покладено Митним кодексом України на митні органи, у передбачених законодавством України випадках видає та скасовує відповідні дозволи або направляє до Держмитслужби України пропозиції щодо їх видачі, зупинення або анулювання.

3.20. У порядку встановленому Кабінетом Міністрів України, здійснює роботу зі збирання, аналізу та перевірки даних органів та/або організацій, уповноважених видавати сертифікати про походження товару з України, потрібних для перевірки таких сертифікатів.

3.21. Веде роботу з перевірки правильності визначення країни походження товарів для цілей митного контролю й митного оформлення.

3.22. У зоні своєї діяльності використовує для оформлення результатів митного контролю митні забезпечення: одноразові номерні запірно-пломбові пристрої, печатки, штампи, голографічні мітки та інші засоби ідентифікації, передбачені Митним кодексом України.

3.23. Здійснює контроль за дотриманням суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності відповідно до закону заходів тарифного та нетарифного регулювання при переміщенні товарів через митний кордон України.

3.24. Здійснює перевірку відомостей, заявлених юридичними й фізичними особами під час декларування товарів і транспортних засобів.

3.25. Використовує в процесі здійснення митного контролю технічні й спеціальні засоби, безпечні для життя та здоров'я людини, тварин і рослин. Забезпечує експлуатацію цих засобів відповідно до вимог технічної документації, а також їх збереження, обслуговування, ремонт і списання.

3.26. Збирає, обробляє узагальнює та подає Держмитслужбі України дані митної статистики зовнішньої торгівлі, спеціальної митної статистики.

3.27. Веде роботу зі збирання, аналізу, систематизації цінової інформації та з формування бази даних про ціни на товари для використання її при визначенні митної вартості ідентичних і подібних (аналогічних) товарів, що переміщуються через митний кордон України.

3.28. Забезпечує ефективне застосування передбачених Митним кодексом України заходів контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України, з метою забезпечення справляння в повному обсязі митних та інших платежів, справляння яких віднесено відповідно до законодавства України до компетенції митних органів.

3.29. Здійснює контроль правильності класифікації товарів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності.

3.30. За погодженням з Департаментом митних інформаційних технологій та статистки Держмитслужби України здійснює впровадження й експлуатацію програмно-інформаційних комплексів, програмного забезпечення.

Забезпечує використання програмно-апаратних засобів захисту інформації, митного контролю, а також зв'язку, цілодобове функціонування електронної пошти й транспортної мережі супутникового зв'язку.

3.31. Забезпечує в зоні своєї діяльності ритмічну та безперебійну роботу пунктів пропуску через державний кордон України.

3.32. Здійснює митний контроль товарів, транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон України відповідно до типових технологічних схем митного контролю, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

3.33. Забезпечує розвиток митної інфраструктури в зоні своєї діяльності. Здійснює капітальне будівництво й капітальний ремонт будівель, які перебувають в оперативному управлінні митниці, підтримує у належному стані такі будівлі та прибудинкові території.

3.34. У порядку й обсязі, визначених Митним кодексом України, іншими актами законодавства України, взаємодіє з правоохоронними органами, іншими органами державної влади, що здійснюють контроль за переміщенням товарів і транспортних засобів через митний кордон України, місцевими органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування, митними органами інших держав.

Підтримує зв'язки із засобами масової інформації.

3.35. У порядку, установленому законодавством України, взаємодіє з органами державного нагляду за станом охорони праці. Забезпечує подання Держмитслужбі України в установленні нею строки звітів з питань охорони праці та надзвичайних ситуацій.

3.36. Забезпечує організацію, ведення в установленому законодавством порядку та вдосконалення бухгалтерського обліку і фінансово-господарської діяльність. Організовує планово-фінансову роботу, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів відповідно до нормативів та кошторисів. Забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, збереження державної власності. Забезпечує подання до Держмитслужби України та інших уповноважених органів фінансової, бюджетної, а також державної статистичної та іншої звітності у строки, установлені чинним законодавством. Бере участь у проведенні ревізій фінансово-господарської та перевірок оперативно-службової діяльності митниць, спеціалізованих митних органів та митних організацій згідно з планами Держмитслужби України.

З метою забезпечення належного рівня ведення бухгалтерського обліку в митних органах структура бухгалтерського підрозділу, права та обов'язки її посадових осіб визначаються відповідно до Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 № 59 та Примірного положення про відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митного органу, спеціалізованої митної установи, організації, затвердженого наказом Держмитслужби України від 05.01.2012 № 12.

3.37. Щоденно подає до Держмитслужби України інформацію про оперативну обстановку в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України. У межах своєї компетенції вживає заходів для нормалізації оперативної обстановки в разі її ускладнення.

3.38. Веде складське господарство відповідно до умов і порядку зберігання, передбачених чинним законодавством.

Залучає в установленому законодавством України порядку кошти вітчизняних і зарубіжних інвесторів, а також субвенції для будівництва та облаштування об'єктів митної інфраструктури в зоні своєї діяльності.

3.39. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізації.

3.40. Веде військовий облік військовозобов'язаних працівників митниці та їх бронювання на період мобілізації та воєнного часу.

3.41. Виконує рішення колегії та завдання Держмитслужби України. Розробляє плани роботи митниці.

3.42. Здійснює заходи щодо запобігання і протидії корупції та іншим протиправним діям з боку працівників митниці.

3.43. Розглядає в установленому порядку звернення, заяви та скарги юридичних осіб і громадян з питань своєї діяльності, вживає заходів щодо усунення причин, що призвели до порушення законних прав та інтересів суб'єктів підприємницької діяльності і громадян.

3.44. Для забезпечення здійснення митного контролю за товарами і транспортними засобами, що переміщуються через митний кордон України, створює зони митного контролю: у визначених місцях пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон України; на територіях та в приміщеннях митниць, митних постів; на територіях і в приміщеннях підприємств, вантажних митних комплексів, митних складів, складів тимчасового зберігання, вільних митних зон, магазинів безмитної торгівлі; на повітряних суднах, стоянках повітряних транспортних засобів, у залах митного огляду та інших приміщеннях аеропортів і аеродромів, що розташовані в межах пунктів пропуску через державний кордон для повітряного сполучення; у вагонах пасажирських поїздів закордонного сполучення, на перонах вокзалів, на територіях залізничних станцій, що розташовані в межах пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон для залізничного сполучення; на суднах закордонного плавання, на причалах та інших територіях морських і річкових портів, що розташовані в межах пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон для морського та річкового сполучення; на територіях і в приміщеннях підприємств, на складах організацій - отримувачів гуманітарної допомоги; в інших місцях, визначених відповідно до Митного кодексу України.

3.45. Надає підприємству статус уповноваженого економічного оператора шляхом видачі сертифіката уповноваженого економічного оператора та включення його до Єдиного реєстру уповноважених економічних операторів, та у випадках, визначених Митним кодексом України, приймає рішення про анулювання сертифіката уповноваженого економічного оператора.

3.46. Розробляє пропозиції щодо удосконалення законодавства з питань державної митної справи і в установленому порядку подає їх до Держмитслужби України.

Бере участь в опрацюванні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів.

3.47. Забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у її володінні.

3.48. Забезпечує захист інформації з обмеженим доступом.

3.49. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

3.50. Здійснює митний контроль та митні формальності щодо товарів, які переміщуються громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, непов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності.

3.51. Здійснює митний контроль шляхом проведення документальних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи, у тому числі своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних та інших платежів, справляння яких відповідно до законодавства України покладено на митні органи.

За результатами проведених документальних перевірок виносить податкові повідомлення у порядку, на підставах та у строк передбачений Податковим та Митним кодексами України або реалізує матеріали таких перевірок в інші способи, передбачені чинним законодавством.

3.52. Здійснює інші повноваження, що випливають з покладених на митницю завдань, у тому числі й ті, які делеговані їй Держмитслужбою України.

4. Керівництво митницею

4.1. Керівництво митницею здійснює начальник, що призначається на посаду та звільняється з посади Головою Держмитслужби України в порядку встановленому законодавством.

Накази митниці, рішення, письмові та усні розпорядження її начальника, що відповідають законодавству, є обов'язковими для виконання всіма працівниками митниці.

4.2. Начальник митниці має заступників за напрямами діяльності. Кількість заступників та їх повноваження визначаються Держмитслужбою України за поданням начальника митниці.

Заступники начальника митниці призначаються на посаду та звільняються з посади Головою Держмитслужби України в установленому законодавством порядку.

4.3. Начальник митниці несе персональну відповідальність за організацію роботи в митниці та результат її діяльності.

4.4. Начальник митниці є розпорядником фінансових та матеріальних ресурсів митниці.

4.5. Начальник митниці при виконанні покладених на митницю завдань представляє інтереси митниці в інших органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, в установах і організаціях, укладає господарські та інші угоди з питань, що належать до його компетенції.

4.6. Начальник митниці відповідає за:

якісне, повне та своєчасне виконання покладених на митницю завдань;

наслідки своїх наказів, розпоряджень та прийнятих рішень;

негативні результати діяльності підпорядкованих йому працівників;

організацію роботи з виявлення й припинення контрабанди та порушень митних правил і за результати цієї роботи;

розбудову та розвиток митної інфраструктури в зоні діяльності митниці;

дотримання фінансово-бюджетної та штатно-кошторисної дисципліни, організацію бухгалтерського обліку в митниці; забезпечення відображення всіх господарських операцій у первинних документах; збереження оброблених документів, реєстрів і звітів протягом строків, установлених законодавством України;

повне та своєчасне справляння податків, зборів та інших платежів у зоні діяльності митниці;

добір і розстановку кадрів; виховну роботу з кадрами; професійну підготовку посадових осіб митниці та інших працівників митниці;

організацію в митниці роботи з охорони праці; створення безпечних умов праці; дотримання вимог законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці;

виконання умов колективного договору.

4.7. Начальник митниці:

забезпечує дотримання працівниками митниці вимог законодавства України;

організує в зоні діяльності митниці взаємодію з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

підписує накази, видає розпорядження; контролює виконання працівниками митниці наказів та своїх розпоряджень, якість і своєчасність виконання ними доручень Держмитслужби України; підписує фінансові й інші службові документи;

затверджує наказами положення про митні пости, інші структурні підрозділи митниці, а також затверджує посадові інструкції працівників митниці;

підписує положення про митницю;

веде роботу з добору й розстановки кадрів; призначає на посади та звільняє з посад посадових осіб й інших працівників митниці згідно з номенклатурою посад, а також вносить подання щодо призначення посадових осіб на посади, звільнення їх з посад номенклатури Голови Держмитслужби України, формує кадровий резерв на відповідні посади; у встановлених законодавством випадках присвоює посадовим особам та іншим працівникам митниці спеціальні звання;

забезпечує своєчасне направлення працівників митниці до навчальних закладів освіти для їх підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації; організує навчання працівників без відриву від служби; забезпечує працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, що навчалися за направленнями митних органів за державним замовленням, а також проходження курсантами та студентами виробничої практики на робочих місцях;

організує та веде виховну й профілактично-попереджувальну роботу серед працівників митниці; у порядку, установленому законодавством України, застосовує заохочення, дисциплінарні стягнення до працівників митниці згідно з номенклатурою посад, а також вносить подання та порушує клопотання про застосування заохочень, дисциплінарних стягнень до посадових осіб митниці, які працюють на посадах номенклатури Голови Держмитслужби України; приймає рішення про проведення в митниці службових розслідувань (службових перевірок) у порядку, установленому законодавством України;

організує проведення атестації посадових осіб митниці згідно з номенклатурою посад;

організує постачання працівникам митниці речового й іншого матеріального забезпечення, контролює дотримання посадовими особами та іншими працівниками правил носіння форменого одягу;

забезпечує зберігання й застосування посадовими особами митниці вогнепальної зброї, боєприпасів, спеціальних засобів і військово-технічного майна в порядку, установленому законодавством України; організує проведення розслідування випадків їх неправомірного застосування або втрати;

забезпечує належні умови праці працівників митниці;

здійснює заходи щодо запобігання й протидії корупції, інших протиправним діям з боку працівників митниці;

спільно з правоохоронними органами організує здійснення спеціальних заходів щодо забезпечення захисту працівників митниці, членів їх сімей;

забезпечує захист державної таємниці під час проведення всіх видів таємних робіт з використанням документів та виробів, що містять державну таємницю; контролює виконання працівниками митниці вимог Закону України "Про державну таємницю" та інших нормативних актів з питань охорони державної таємниці;

здійснює контроль за виконанням вимог нормативно-правових актів з питань збереження природних ресурсів і навколишнього середовища в зоні діяльності митниці; вживає заходів захисту працівників, майна, будівель, споруд митниці від можливих наслідків надзвичайних ситуацій, а також своєчасної ліквідації цих наслідків;

розглядає скарги, заяви й клопотання юридичних і фізичних осіб, вживає заходів до усунення причин, що призвели до порушення законних прав та інтересів суб'єктів підприємницької діяльності й громадян; проводить особистий прийом громадян.

Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України.

За невиконання завдань, покладених на митницю, і своїх обов'язків, начальник митниці несе відповідальність згідно із законодавством України.

Начальник
Київської регіональної митниціД.В. Поліщук

WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: