open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
17.09.2007 N 525

Про проведення

річної інвентаризації за 2007 рік

На виконання Закону України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні" N 996-XIV ( 996-14 ) від
16.07.99 р., постанови Кабінету Міністрів України від
28.02.2000 р. N 419 ( 419-2000-п ) "Про затвердження Порядку
подання фінансової звітності", з урахуванням Положення про
документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від
24.05.95 року N 88 ( z0168-95 ), зареєстрованого Міністерством
юстиції України від 05.06.95 року N 168/704, Інструкції по
інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів,
товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та
розрахунків, затверджених наказом Міністерства фінансів України
від 11.08.94 року N 69 ( z0202-94 ), із змінами та доповненнями,
П(С)БО N 28 "Змінення корисності активів" ( z0035-05 ), з метою
забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та
фінансової звітності Н А К А З У Ю:
1. Керівникам підприємств, установ і організацій, що діють на
основі державної власності:
1.1. Провести річну інвентаризацію по всіх статтях балансу: - станом на 1 жовтня 2007 року - з виробничих запасів
товарно-матеріальних цінностей; - станом на 1 листопада 2007 року - по основних фондах,
малоцінних і швидкозношуваних предметах; - станом на 1 грудня 2007 року - з незавершеного виробництва,
готової продукції; - станом на 1 січня 2008 року - з грошових коштів, по
розрахунках та інших активах, щодо стану дебіторської
заборгованості, дорогоцінних матеріалів і дорогоцінного каміння,
нематеріальних активів.
1.2. Провести інвентаризації нематеріальних активів по
кожному суб'єкту за такими групами: - права користування природними ресурсами (право користування
надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічними
ресурсами та іншою інформацією про природне середовище тощо); - права користування майном (право користування земельною
ділянкою, право користування будівлею, право на оренду приміщень
тощо); - права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торгові
марки, фірмові назви тощо); - права на об'єкти промислової власності (право на винаходи,
корисні моделі, промислові зразки, сорт рослин, породу тварин,
ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо); - авторські та суміжні з ними права (право на програми для
ЕОМ, бази даних тощо); - гудвіл; - інші нематеріальні активи (право на впровадження
діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо).
1.3. Взяти на балансовий облік нематеріальні активи при
існуючій імовірності одержання майбутніх економічних вигод,
пов'язаних з його використанням, та вартість якого може бути
достовірно визначена, інших об'єктів нематеріальних активів - на
позабалансовий облік.
1.4. Про результати інвентаризації всіх статей балансу та
реалізації залишків готової продукції і напівфабрикатів надати
інформацію в Мінпромполітики України відділу фінансового
моніторингу діяльності, методології бухгалтерського обліку і
звітності разом із річним звітом за результатами господарської
діяльності підприємств в 2007 році: - про результати проведеної інвентаризації - відомість
результатів інвентаризації по формі згідно додатка 1; - інформацію про наявність нематеріальних активів по формі
згідно додатка 2; - інформацію про наявність готової продукції на складі та про
заходи щодо реалізації залежалої продукції згідно додатка 3.
1.5. При наявності заборгованості Мінпромполітики України за
виконані роботи і послуги за рахунок бюджетних коштів подати акти
звірки розрахунків у двох примірниках до 01.11.2007 року по формі
згідно додатка 4 до Департаменту фінансово-економічного
забезпечення промисловості Міністерства промислової політики
України.
2. Начальнику відділу фінансового моніторингу діяльності,
методології бухгалтерського обліку і звітності (Шклярук М.М.):
2.1. Узагальнити подану підприємствами інформацію про
проведення суцільної інвентаризації усіх статей балансу,
інвентаризації нематеріальних активів та залишків готової
продукції і напівфабрикатів на підприємствах до 25.03.2008 року.
2.2. Надати галузевим департаментам та самостійним
управлінням узагальнену інформацію про проведення суцільної
інвентаризації усіх статей балансу, інвентаризації нематеріальних
активів та залишків готової продукції та напівфабрикатів на
підприємствах до 30.03.2008 р.
3. Керівникам галузевих департаментів та самостійних
управлінь Міністерства проаналізувати узагальнену інформацію по
інвентаризації усіх статей балансу, інвентаризації нематеріальних
активів та залишків готової продукції і напівфабрикатів на
підприємствах для прийняття відповідних управлінських рішень щодо
поліпшення фінансово-економічного стану підприємств до
01.07.2008 р.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
міністра Новицького В.С.
Міністр А.І.Головко

Додаток 1

ВІДОМІСТЬ

результатів інвентаризації

тис.грн. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показники | Коди | Сума, | Із загальної суми нестач | Із | Із | Із | Із | |п/п| | рахунків | встановлених | і втрат від псування |гр. 6| гр. 6 |гр. 7| гр. 7 | | | |бухгалтер-| інвентаризацією | цінностей | сума| сума | сума| сума | | | | ського |----------------------------------+-------------------------------|змен-| відне- |змен-| відне- | | | | обліку |нестач|лиш-| втрат | Сума | Сума |Зара- |списа-|Віднесено|списано|шення| сення |шення| сення | | | | | |ків | від |змен- |віднов-|хова- | но в |на винних| на |влас-| на |влас-| на | | | | | | |псуван-|шення | лення |но за |межах | осіб |резуль-| ного|фінансо-| ного| фінан- | | | | | | | ня |корис-| корис-|пере- | норм | | тати |капі-| вий |капі-| совий | | | | | | | цін- |ності | ності |сорти-|убутку| | фінан-| талу|резуль- | талу|резуль- | | | | | | | ностей|акти- | активу| цею | | | сово- | | тат | | тат | | | | | | | | ву | | | | | госпо-| |(збиток)| |(збиток)| | | | | | | | | | | | | дарсь-| | | | | | | | | | | | | | | | | кої | | | | | | | | | | | | | | | | | діяль-| | | | | | | | | | | | | | | | | ності | | | | | |---+--------------------+----------+------+----+-------+------+-------+------+------+---------+-------+-----+--------+-----+--------| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |---+--------------------+----------+------+----+-------+------+-------+------+------+---------+-------+-----+--------+-----+--------| | 1 |Нематеріальні активи| 12 | | | | | | | | | | | | | | |---+--------------------+----------+------+----+-------+------+-------+------+------+---------+-------+-----+--------+-----+--------| | 2 |Основні засоби | 10 | | | | | | | | | | | | | | |---+--------------------+----------+------+----+-------+------+-------+------+------+---------+-------+-----+--------+-----+--------| | 3 |Довгострокові | 14 | | | | | | | | | | | | | | | |фінансові інвестиції| | | | | | | | | | | | | | | |---+--------------------+----------+------+----+-------+------+-------+------+------+---------+-------+-----+--------+-----+--------| | 4 |Інші необоротні | 18 | | | | | | | | | | | | | | | |матеріальні активи | | | | | | | | | | | | | | | |---+--------------------+----------+------+----+-------+------+-------+------+------+---------+-------+-----+--------+-----+--------| | 5 |Виробничі запаси | 20, 22 | | | | | | | | | | | | | | |---+--------------------+----------+------+----+-------+------+-------+------+------+---------+-------+-----+--------+-----+--------| | 6 |Тварини на | 21 | | | | | | | | | | | | | | | |вирощуванні та | | | | | | | | | | | | | | | | |відгодівлі | | | | | | | | | | | | | | | |---+--------------------+----------+------+----+-------+------+-------+------+------+---------+-------+-----+--------+-----+--------| | 7 |Незавершене | 23, 25 | | | | | | | | | | | | | | | |виробництво | | | | | | | | | | | | | | | |---+--------------------+----------+------+----+-------+------+-------+------+------+---------+-------+-----+--------+-----+--------| | 8 |Готова продукція |25, 26, 27| | | | | | | | | | | | | | |---+--------------------+----------+------+----+-------+------+-------+------+------+---------+-------+-----+--------+-----+--------| | 9 |Товари | 28 | | | | | | | | | | | | | | |---+--------------------+----------+------+----+-------+------+-------+------+------+---------+-------+-----+--------+-----+--------| |10 |Поточні фінансові | 352 | | | | | | | | | | | | | | | |інвестиції | | | | | | | | | | | | | | | |---+--------------------+----------+------+----+-------+------+-------+------+------+---------+-------+-----+--------+-----+--------| |11 |Грошові кошти та їх | 30, 31, | | | | | | | | | | | | | | | |еквіваленти - | 33, 351, | | | | | | | | | | | | | | | |в нац. валюті - |30, 31, 33| | | | | | | | | | | | | | | |в іноз. валюті | | | | | | | | | | | | | | | |---+--------------------+----------+------+----+-------+------+-------+------+------+---------+-------+-----+--------+-----+--------| |12 |Інші | | | | | | | | | | | | | | | |---+--------------------+----------+------+----+-------+------+-------+------+------+---------+-------+-----+--------+-----+--------| |13 |Разом | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства
Головний бухгалтер

Додаток 2

ІНФОРМАЦІЯ

про наявність нематеріальних активів

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва і коротка | Рік |Інвентарний| Станом на 01.01.2008 року |Відмітка про| |п/п| характеристика об'єкта |придбання | номер |--------------------------------------| джерела | | | нематеріального активу |(розробки)| |За даними бухобліку|Фактична наявність|фінансування| | | | | |-------------------+------------------| | | | | | |кількість| вартість|кількість|вартість| | |---+------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+--------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Інформація подається по кожній групі окремо | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |---+------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+--------+------------| | | | | | | | | | | |---+------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+--------+------------| | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства
Головний бухгалтер

Додаток 3

ДОВІДКА

про наявність готової продукції на складі

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Найменування | Дата |Одини-|Відпускна | Фактична |Кіль-| Сума | Сума по | Заходи | Заходи| |п/п| | утворення | ця | ціна | собівартість |кість| без ПДВ |фактичній| по | по | | | | |виміру| без ПДВ | за одиницю | | у | собі- |реаліза-| припи-| | | | | |за одиницю| продукції | |відпускних|вартості | ції | ненню | | | | | |продукції | | | цінах | всього |залежа- | вироб-| | | | | | | | | всього | | лої | ництва| | | | | | | | | | |продук- | нелік-| | | | | | | | | | | ції | відної| | | | | | | | | | | |продук-| | | | | | | | | | | | ції | |---+--------------+-----------+------+----------+--------------+-----+----------+---------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |---+--------------+-----------+------+----------+--------------+-----+----------+---------+--------+-------| | | | | | | | | | | | | |---+--------------+-----------+------+----------+--------------+-----+----------+---------+--------+-------| | | | | | | | | | | | | |---+--------------+-----------+------+----------+--------------+-----+----------+---------+--------+-------| | | | | | | | | | | | | |---+--------------+-----------+------+----------+--------------+-----+----------+---------+--------+-------| | | | | | | | | | | | | |---+--------------+-----------+------+----------+--------------+-----+----------+---------+--------+-------| | | | | | | | | | | | | |---+--------------+-----------+------+----------+--------------+-----+----------+---------+--------+-------| | | | | | | | | | | | | |---+--------------+-----------+------+----------+--------------+-----+----------+---------+--------+-------| | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства
Головний бухгалтер

Додаток 4

АКТ

звіряння розрахунків

між _____________________________________________________________

(назва підприємств, організацій, установ)

За результатами звіряння рахунків і документів за надані
послуги __________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(виконані роботи, відпущені (одержані) матеріальні цінності тощо)
---------------------------------------------------------------------------- | N |Рахунок, документ|За даними кредитора,|За даними дебітора,|Розходження| |п/п|-----------------| сума, грн. | сума, грн. | суми, грн.| | | Дата | N | | | | |---+--------+--------+--------------------+-------------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+--------+--------+--------------------+-------------------+-----------| | | | | | | | |---+--------+--------+--------------------+-------------------+-----------| | | | | | | | |---+--------+--------+--------------------+-------------------+-----------| | | | | | | | |---+--------+--------+--------------------+-------------------+-----------| | | | | | | | |---+--------+--------+--------------------+-------------------+-----------| | | | | | | | |---+--------+--------+--------------------+-------------------+-----------| | | | | | | | |---+--------+--------+--------------------+-------------------+-----------| | | | | | | | |---+--------+--------+--------------------+-------------------+-----------| | |Всього: | | | | | ----------------------------------------------------------------------------
Керівник Керівник
підприємства-кредитора підприємства-дебітора
Головний бухгалтер Головний бухгалтер

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: