open Про систему
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 28 лютого 2000 р. N 419

Київ
Про затвердження Порядку подання

фінансової звітності
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1543 ( 1543-2000-п ) від 12.10.2000

N 1777 ( 1777-2004-п ) від 31.12.2004

N 384 ( 384-2005-п ) від 26.05.2005

N 601 ( 601-2006-п ) від 27.04.2006 }

Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок подання фінансової звітності
(додається).
2. Надати Міністерству фінансів, Державному казначейству та
їх територіальним органам право у разі неподання міністерствами,
іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади
фінансової звітності припиняти перерахування коштів з бюджетів та
(або) оплату рахунків з повідомленням керівників зазначених
органів. { Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 601 ( 601-2006-п )
від 27.04.2006 }
3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком (додається).

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 34
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 28 лютого 2000 р. N 419
ПОРЯДОК

подання фінансової звітності

1. Дія цього Порядку поширюється на всіх юридичних осіб
незалежно від організаційно-правової форми господарювання і форми
власності, а також на представництва іноземних суб'єктів
господарської діяльності (далі - підприємства), які зобов'язані
вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно
із законодавством. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 601 ( 601-2006-п ) від 27.04.2006 }
2. Фінансова звітність подається органам, до сфери
управління яких належать підприємства, трудовим колективам на їх
вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих
документів, а також згідно із законодавством - іншим органам та
користувачам, зокрема органам державної статистики.
Розпорядники та одержувачі коштів державного бюджету подають
фінансову звітність за встановленою формою органам Державного
казначейства.
Розпорядники та одержувачі коштів місцевих бюджетів подають
фінансову звітність органам Державного казначейства та місцевим
фінансовим органам. Абзац перший пункту 2 замінено абзацами згідно з Постановою КМ
N 601 ( 601-2006-п ) від 27.04.2006 }
Розпорядники бюджетних коштів разом з річною фінансовою
звітністю подають аудиторський звіт з висновком щодо її
достовірності, складений органом державної контрольно-ревізійної
служби. { Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1777
( 1777-2004-п ) від 31.12.2004; абзац четвертий пункту 2 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 601 ( 601-2006-п ) від
27.04.2006 }
Комерційні банки подають фінансову звітність також
Національному банку.
Фінансова звітність може подаватися органам державної
статистики разом з довідкою про наявність згоди надання органам
державної влади даних з фінансової звітності підприємства, форму
якої наведено у додатку. У разі відсутності такої згоди зазначена
довідка органам державної статистики не подається. ( Пункт 2
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 384 ( 384-2005-п ) від
26.05.2005 )
3. Терміни подання підприємствами фінансової звітності в
межах, визначених пунктами 5 - 11 цього Порядку, встановлює
міністерство або інший орган виконавчої влади, до сфери управління
якого належать підприємства, або органи місцевого самоврядування,
які здійснюють управління майном підприємств комунальної
власності.
4. Датою подання фінансової звітності для підприємства
вважається день фактичної її передачі за належністю, а у разі
надсилання її поштою - дата одержання адресатом звітності,
зазначена на штемпелі підприємства зв'язку, що обслуговує
адресата.
5. Квартальна фінансова звітність (крім зведеної та
консолідованої) подається підприємствами органам, зазначеним у
пункті 2, не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним
кварталом, а річна - не пізніше 20 лютого наступного за звітним
року.
6. Місячна звітність подається розпорядниками та
одержувачами коштів державного і місцевих бюджетів не пізніше ніж
5 числа наступного за звітним місяця, квартальна - не пізніше ніж
15 числа наступного за звітним кварталом місяця, а річна фінансова
звітність - не пізніше ніж 22 січня наступного за звітним року.
Розпорядники та одержувачі коштів державного і місцевих
бюджетів подають місячну, квартальну та річну фінансову звітність
за встановленими графіками органам Державного казначейства за
місцем обслуговування.
Фінансова звітність розпорядниками та одержувачами коштів
державного і місцевих бюджетів подається розпорядникам вищого
рівня з відміткою органів Державного казначейства про її
відповідність даним обліку про виконання бюджетів. Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 601 ( 601-2006-п ) від
27.04.2006 }
7. Головні розпорядники коштів державного бюджету подають
зведену фінансову звітність Державному казначейству та Рахунковій
палаті щокварталу у строки, встановлені Державним казначейством за
погодженням з Міністерством фінансів. { Абзац перший пункту 7 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1543 ( 1543-2000-п )
від 12.10.2000; в редакції Постанови КМ N 601 ( 601-2006-п ) від
27.04.2006 }
Органи місцевого самоврядування, які здійснюють управління
майном підприємств комунальної власності, подають зведену
фінансову звітність про використання бюджетних коштів відповідним
місцевим органам виконавчої влади щокварталу не пізніше 25 числа
місяця, що настає за звітним кварталом, та щороку не пізніше
25 лютого наступного за звітним року.
8. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади
подають зведену фінансову звітність про фінансове становище,
результати діяльності та рух грошових коштів щодо всіх
підприємств, які належать до сфери їх управління, а також зведену
фінансову звітність про фінансове становище, результати діяльності
та рух грошових коштів щодо господарських товариств, акції
(частки, паї) яких перебувають у державній власності, Мінекономіки
і Мінфіну щокварталу не пізніше 45 днів після закінчення звітного
кварталу та щороку не пізніше 15 квітня наступного за звітним
року. Про диференційовані терміни подання цієї фінансової
звітності повідомляє Мінфін.
Укоопспілка подає Мінфіну та Мінекономіки зведену фінансову
звітність щодо споживчих товариств, їх спілок та всіх утворених
ними підприємств у терміни, передбачені абзацом першим цього
пункту.
Об'єднання підприємств, утворені на добровільних засадах,
подають власну та зведену фінансову звітність, якщо це передбачено
установчими документами, в порядку, визначеному абзацом першим
цього пункту.
Об'єднання підприємств, утворені за рішенням Кабінету
Міністрів України або центрального органу виконавчої влади, який
здійснює управління майном підприємств, подають крім власної
зведену фінансову звітність відповідно Мінфіну та Мінекономіки або
відповідному центральному органу виконавчої влади.
9. Органи місцевого самоврядування подають зведену фінансову
звітність про фінансове становище, результати діяльності та рух
грошових коштів щодо всіх підприємств комунальної власності, а
також зведену фінансову звітність про фінансове становище,
результати діяльності та рух грошових коштів щодо господарських
товариств, акції (частки, паї) яких перебувають у комунальній
власності, відповідним місцевим органам виконавчої влади
щокварталу не пізніше 30 днів після закінчення звітного кварталу
та щороку не пізніше 10 березня наступного за звітним року. Про
диференційовані терміни подання цієї звітності повідомляють
місцеві органи виконавчої влади.
10. У разі коли дата подання звітності випадає на неробочий
день, термін подання переноситься на перший після вихідного
робочий день.
11. Підприємства, що мають дочірні підприємства, крім
фінансових звітів про власні господарські операції подають
консолідовану фінансову звітність власникам (засновникам) у
визначені ними терміни, але не пізніше 45 днів після закінчення
звітного кварталу та не пізніше 15 квітня наступного за
звітним року.
12. Перед складанням річної фінансової звітності обов'язкове
проведення інвентаризації активів та зобов'язань підприємства.
Проведення інвентаризації також обов'язкове у разі:
передачі майна державного підприємства в оренду, приватизації
майна державного підприємства, перетворення державного
підприємства в акціонерне товариство;
зміни матеріально відповідальних осіб (на день
приймання-передачі справ);
встановлення фактів крадіжок або зловживань, зіпсуття
цінностей, а також за приписом судово-слідчих органів;
пожежі, стихійного лиха або техногенної аварії;
ліквідації підприємства, а також в інших випадках,
передбачених законодавством.
Порядок проведення інвентаризації та врегулювання
розбіжностей щодо фактичної наявності активів та зобов'язань з
даними бухгалтерського обліку визначається Мінфіном.

Додаток

до Порядку
ДОВІДКА

про згоду надання даних з фінансової звітності

підприємства органам державної влади

______________________________________ дає згоду на надання

(найменування підприємства)
органами державної статистики даних з фінансової звітності
за ____________ органам державної влади для виконання (період) дміністративних обов'язків та завдань, що належать до їх
компетенції, за умови, що ________________________________________
__________________________________________________________________

______________________ ______________________ __________
(найменування посади (ініціали та прізвище) (підпис) керівника)
( Порядок доповнено додатком згідно з Постановою КМ N 384
( 384-2005-п ) від 26.05.2005 )

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 28 лютого 2000 р. N 419
ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України,

що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р.
N 250 ( 250-93-п ) "Про затвердження Положення про організацію
бухгалтерського обліку і звітності в Україні" (ЗП України,
1993 р., N 9, ст. 186).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 липня 1993 р.
N 509 ( 509-93-п ) "Про внесення змін і доповнень до Положення про
організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні"
(ЗП України, 1993 р., N 11, ст. 251).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня
1993 р. N 804 ( 804-93-п ) "Про внесення змін до Положення про
організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні" (ЗП
України, 1994 р., N 2, ст. 45).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня
1994 р. N 175 ( 175-94-п ) "Про внесення змін і доповнень до
постанов Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. N 250 і
від 19 вересня 1993 р. N 764" (ЗП України, 1994 р., N 7, ст. 176).
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 1995 р.
N 307 ( 307-95-п ) "Про внесення змін і доповнень до Положення про
організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні"
(ЗП України, 1995 р., N 7, ст. 178).
6. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня
1996 р. N 951 ( 951-96-п ) "Про внесення змін до Положення про
організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні"
(ЗП України, 1996 р., N 16, ст. 449).
7. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня
1997 р. N 869 ( 869-97-п ) "Про списання курсових різниць за
операціями в іноземній валюті та внесення змін і доповнень до
Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в
Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
3 квітня 1993 р. N 250" (Офіційний вісник України, 1997 р.,
число 33, с. 31).

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: