open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
Н А К А З
12.09.2008 N 522/51

Про затвердження Концепції

розвитку вищої медичної освіти в Україні

Відповідно до Національного плану розвитку системи охорони
здоров'я на період до 2010 року, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 13.06.2007 N 815 ( 815-2007-п ) "Про
затвердження Національного плану розвитку системи охорони здоров'я
на період до 2010 року", п.5.3 рішення Ради національної безпеки
та оборони України від 19.09.2007 "Про заходи щодо подолання
демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу
України" ( n0017525-07 ), затвердженого Указом Президента України
від 19.09.2007 N 895/2007 ( 895/2007 ) та з метою забезпечення
якісної підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки
фахівців для галузі охорони здоров'я, покращання якості медичної
допомоги населенню, поступального розвитку вищої медичної освіти
на засадах євроінтеграції та її реформування відповідно до потреб
галузі Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Концепцію розвитку вищої медичної освіти
(додається).
2. Затвердити План заходів МОЗ України на виконання Концепції
розвитку вищої медичної освіти на період до 2010 року (далі - План
заходів, що додається).
3. Керівникам структурних підрозділів МОЗ України, керівникам
структурних підрозділів АМН України, ректорам та директорам вищих
медичних та фармацевтичних навчальних закладів I-IV рівнів
акредитації, начальникам Головних управлінь охорони здоров'я
Дніпропетровської, Донецької, Київської, Львівської, Луганської,
Тернопільської, Київської, Львівської, Луганської, Тернопільської,
Харківської, Чернівецької обласних державних адміністрацій,
Головного управління охорони здоров'я та медицини катастроф
Черкаської, управління охорони здоров'я та медицини катастроф
Одеської, управління охорони здоров'я та курортів Вінницької,
управлінь охорони здоров'я обласних державних адміністрацій,
Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення
Київської та управління охорони здоров'я Севастопольської міських
державних адміністрацій забезпечити реалізацію вищезазначеної
Концепції та щорічно до 1 вересня надавати звіт до Департаменту
кадрової політики, освіти і науки МОЗ України щодо виконання Плану
заходів, передбачених Концепцією.
4. Директору Департаменту кадрової політики, освіти і науки
М.В. Банчуку здійснювати постійний моніторинг впровадження Плану
заходів і звітувати про хід його виконання на апаратних нарадах
у Міністра.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра охорони здоров'я України В.В. Лазоришинця та
Віце-президента АМН України Розенфельда Л.Г.
Міністр охорони
здоров'я України В.М.Князевич
Президент Академії
медичних наук України О.Ф.Возіанов
ПОГОДЖЕНО
Міністерство освіти
і науки України
"___" _____________ 2008 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України,

Академії медичних

наук України

12.09.2008 N 522/51

КОНЦЕПЦІЯ

розвитку вищої медичної освіти

Визначення проблеми
Розвиток та реформування національної системи охорони
здоров'я потребує підготовки нового покоління висококваліфікованих
медичних працівників, впровадження інноваційної діяльності
в ринкових умовах. Концепція розвитку вищої медичної освіти (надалі - Концепція)
спрямована на підвищення якості підготовки медичних фахівців,
інтеграції медичної освіти і науки, вирішення кадрових проблем
галузі, покращання медичної допомоги населенню, забезпечення
конкурентоспроможності випускників вищих навчальних закладів на
вітчизняному та міжнародному ринках праці. Актуальність Концепції обумовлена сучасними вимогами до рівня
якості у сфері вищої медичної освіти; динамічними змінами у
вітчизняній охороні здоров'я та соціальними, економічними,
етичними, правовими особливостями діяльності суб'єктів системи
охорони здоров'я в Україні; розвитком медичної науки та доказової
медицини; інтенсифікацією міжнародного співробітництва в сфері
медичної та фармацевтичної освіти. Міністерство охорони здоров'я України здійснило ряд заходів,
спрямованих на підвищення рівня підготовки медичних сестер,
лікарів і провізорів: збільшений перелік лікарських спеціальностей
в інтернатурі, запроваджені незалежна від вищих навчальних
закладів система оцінки професійної компетентності студентів та
лікарів (провізорів)-інтернів та практично-орієнтовані іспити,
подовжені терміни післядипломного навчання лікарів, запроваджені
нові навчальні плани, що базуються на кредитно-модульних засадах. Проте, на сьогодні в країні ще не досягнуто рівня клінічної
підготовки молодших спеціалістів з медичною освітою та лікарів
відповідно до міжнародних стандартів, повільно запроваджуються
у навчальний процес сучасні наукові розробки та засади доказової
медицини, спостерігається постаріння науково-педагогічних
працівників, у галузі наростає кадровий дефіцит медичних
працівників, перш за все у первинній ланці та закладах охорони
здоров'я, розташованих у сільській місцевості. В зв'язку із запровадженням кредитно-модульної системи
організації навчального процесу визначились протиріччя між
збільшенням завантаженості викладачів, значним обсягом витрат
навчального часу на оцінювання, якістю самостійної роботи
студентів і недостатнім фінансуванням вищої медичної школи та, як
наслідок, проблемами у матеріально-технічному оснащенні вищих
навчальних закладів і недостатнім рівнем оплати праці викладачів. Актуальність питань забезпечення якості підготовки,
підвищення кваліфікації та перепідготовки медичних працівників
особливо зростає в період реформування галузі охорони здоров'я. Інновації в системі медичної освіти тісно пов'язані із
впровадженням сучасних галузевих стандартів вищої медичної та
фармацевтичної освіти, запровадженням системи ліцензування та
сертифікації фахівців. Все це спонукало до перегляду змісту
медичної освіти та розробки нових науково-педагогічних підходів та
інновацій у підготовці фахівців з напряму "медицина". Оптимальним шляхом, який допоможе розв'язати комплекс причин,
що гальмують розвиток вищої медичної школи, є реалізація Концепції
розвитку медичної освіти.
Мета Концепції та строки її виконання
Метою Концепції, реалізація якої здійснюватиметься протягом
2009-2010 років, є створення правових, економічних і
організаційних умов для підвищення якості вищої медичної освіти
шляхом приведення її стандартів до міжнародних вимог та
ефективного використання матеріально-технічного і наукового
потенціалу галузі.
Завданнями реалізації Концепції є: приведення вищої медичної освіти - структури, змісту,
термінів підготовки - у відповідність до міжнародних освітніх
стандартів з урахуванням потреб охорони здоров'я країни; розширення співпраці вищих навчальних закладів з науковими
установами Академії медичних наук України та розвиток міжнародного
співробітництва; забезпечення необхідних для держави обсягів підготовки
висококваліфікованих фахівців та виконання конкурентоспроможних
навчальних і наукових розробок у вищих медичних навчальних
закладах та закладах післядипломної освіти (далі - вищі навчальні
заклади); удосконалення системи безперервного професійного розвитку
фахівців та становлення інституту резидентури на післядипломному
етапі підготовки лікарів; підвищення ефективності використання фінансових і
матеріально-технічних ресурсів для забезпечення розвитку вищої
медичної і фармацевтичної освіти.
Визначення оптимального варіанту

розв'язання проблеми на основі порівняльного

аналізу можливих варіантів
Перший варіант. Збереження традиційної моделі вищої медичної
освіти на базі екстенсивного її розвитку без необхідної інтеграції
медичної освіти, науки та практики. Як показує 17-річний досвід
нашої країни та досвід провідних країн світу, це не дасть
позитивного результату і ще більше загострить питання якості
підготовки фахівців та надання медичної допомоги населенню. Другий варіант (оптимальний). Формування сучасної моделі
підготовки медичних працівників на основі скоординованих
міжгалузевих заходів з Академією медичних наук України,
Міністерством освіти та науки України щодо впровадження у
навчальний процес сучасних педагогічних та наукових інновацій
відповідно до світових стандартів з об'єднанням ресурсів держави,
місцевих громад, громадських організацій та приватних структур.
Шляхи і засоби розв'язання проблеми
Основні напрями реалізації: - удосконалення нормативно-правової бази для: удосконалення державних освітніх стандартів підготовки
медичних кадрів задля підвищення якості підготовки фахівців із
вищою освітою; стандартизації всіх складових системи вищої медичної освіти
(структура, навчальний процес, результат); впровадження в післядипломну освіту інституту резидентури; удосконалення системи атестації лікарів через впровадження
системи набору кредитів лікарями за усі види їх професійної
діяльності у міжатестаційний період; створення мережі університетських лікарень МОЗ України та
клінік при вищих навчальних закладах; - ліквідація кадрового дефіциту в галузі шляхом збільшення
обсягів державного замовлення та пріоритетної підготовки медичних
кадрів відповідно до потреб первинної ланки охорони здоров'я; - поглиблення взаємозв'язку навчального процесу з науковою та
лікувальною діяльністю вищих навчальних закладів; - розширення практики створення науково-навчальних центрів,
спільних факультетів, кафедр та дослідницьких лабораторій,
наукових установ спільно з Академією медичних наук України; - здійснення заходів щодо підготовки спеціалістів в галузі
громадського здоров'я та менеджменту в охороні здоров'я; - впровадження у навчальний процес доказової медицини та
стандартів надання медичної допомоги населенню; - визначення особливостей запровадження засад Болонського
процесу щодо ступеневості вищої медичної освіти з обов'язковим
урахуванням національного досвіду вищої медичної школи та потреб
галузі охорони здоров'я; - залучення працівників наукових установ Академій медичних
наук України до науково-педагогічної діяльності у вищих медичних
навчальних закладах та закладах післядипломної освіти; - удосконалення системи незалежного оцінювання рівня
компетентності студентів та лікарів (провізорів)-інтернів шляхом
проведення ліцензійних інтегрованих іспитів; - створення програм безперервного професійного розвитку
медичних працівників, в тому числі із дистанційною підготовкою; - надання підтримки вищим навчальним закладам у частині
включення до загального фонду державного бюджету коштів для
забезпечення ефективного навчального процесу та проведення
сучасних наукових розробок, модернізації матеріально-технічної
бази та придбання навчальних і наукових видань, розвитку
інформаційно-телекомунікаційного середовища та накопичення
електронних інформаційних ресурсів; - створення у вищих навчальних закладах умов для залучення
талановитої молоді до наукової та педагогічної діяльності з
використанням можливостей наукових установ Академії медичних наук
України для спільної підготовки лікарів-інтернів, магістрів,
клінічних ординаторів, аспірантів та докторантів; - підтримка участі студентів та молодих учених у міжнародних
конференціях, семінарах і симпозіумах, створення умов для
досконалого володіння ними однією або двома іноземними мовами; - подальший розвиток співпраці з міжнародними, міжурядовими і
неурядовими організаціями, фондами і програмами (ЄС, ВООЗ); - розширення прийому іноземних громадян до вищих навчальних
закладів та створення каналів інформаційного обміну з іноземними
державами.
Очікувані результати
Реалізація Концепції забезпечить перехід до принципово нової
якості вищої медичної освіти, потенціал якої буде спрямовано на
вирішення пріоритетних питань вітчизняної охорони здоров'я,
зокрема: 1) впровадження інноваційної системи підготовки медичних і
фармацевтичних кадрів на засадах інтеграції медичної освіти, науки
та належної клінічної практики, яка забезпечить підвищення їх
професіонального рівня, якості надання профілактичної та медичної
допомоги населенню; 2) забезпечення ефективної взаємодії вищих навчальних
закладів та наукових установ АМН України з метою підвищення якості
підготовки медичних кадрів та їх конкурентоспроможності на
вітчизняному, європейському й світовому ринках праці; 3) нарощування наукового та педагогічного потенціалу вищих
навчальних закладів та його ефективне використання; 4) забезпечення ступеневої підготовки фахівців на
додипломному та післядипломному етапах підготовки у відповідності
до стандартів Всесвітньої Федерації медичної освіти з урахуванням
національних особливостей; 5) сприяння входженню України до європейського медичного
науково-освітнього простору; 6) приведення до міжнародних стандартів навчально-методичного
забезпечення всіх ланок вищої медичної та фармацевтичної освіти на
базі результатів фундаментальних і прикладних наукових, методичних
досліджень з урахуванням принципів доказової медицини,
вітчизняного досвіду організації вищої медичної та фармацевтичної
освіти; 7) узгодження термінів навчання, переліку спеціальностей, за
якими здійснюється підготовка фахівців, з вимогами світового ринку
праці та Директивами Європейського Союзу з урахуванням
національних особливостей; 8) запровадження у вищих навчальних закладах IV рівня
акредитації та закладах післядипломної освіти визначеного чинним
законодавством співвідношення викладач - студент (слухач,
лікар-інтерн) 1 до 6 (4,5; 5), що зменшить навантаження на
викладачів та поліпшить доступність освіти; 9) узгодження ринку освітніх послуг, які надаються у сфері
медичної освіти, з потребами галузі охорони здоров'я, шляхом
збільшення обсягів державного замовлення на підготовку лікарів до
6,8 тисяч осіб у зв'язку зі значним кадровим дефіцитом медичних
кадрів у первинній ланці охорони здоров'я, який поступово зростає,
й наближає рівень забезпеченості населення лікарями, особливо за
спеціальностями "педіатрія" та "медико-профілактична справа", до
критичного рівня; 10) розширення мережі університетських лікарень МОЗ України
та клінік, навчально-наукових центрів при вищих навчальних
закладах, що сприятиме підвищенню рівня практичної підготовки
лікарів (провізорів) та покращанню якості надання медичної
допомоги населенню; 11) забезпечення ефективного механізму залучення та
використання ресурсів держави на потреби медичної та
фармацевтичної освіти; 12) поліпшення організації, матеріально-технічного
забезпечення та комп'ютеризації та інформатизації навчального
процесу; 13) реалізація системи безперервного професійного розвитку
медичних і фармацевтичних кадрів та підтвердження їх професійної
компетентності; 14) розвиток міжнародного співробітництва вищих навчальних
закладів з провідними науковими центрами та університетами світу;
Обсяг фінансових, матеріально-технічних,

трудових ресурсів та джерела фінансування
Для державної підтримки реалізації Концепції розвитку вищої
медичної освіти є необхідними забезпечення комплексного
міжсекторального підходу до питань реформування вищої медичної
освіти, який ґрунтується на національних інтересах, та організація
ефективної міжвідомчої співпраці щодо вирішення проблем медичної
освіти з урахуванням потреб охорони здоров'я та суспільства. Фінансування заходів, спрямованих на реалізацію Концепції,
передбачається здійснювати за рахунок коштів державного та
місцевих бюджетів. Необхідний обсяг фінансування заходів
Концепції, зокрема з державного бюджету, визначається щороку
виходячи з наявності коштів, з урахуванням пріоритетів галузі та з
інших джерел фінансування. Органи місцевого самоврядування самостійно визначають обсяг
коштів, що можуть бути виділені з місцевих бюджетів для здійснення
зазначених заходів. Додаткове фінансування здійснюватиметься за рахунок коштів
об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій, благодійних
організацій, фізичних осіб та інших джерел.
В.о. Директора
Департаменту кадрової
політики, освіти і науки І.І.Фещенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України,

Академії медичних

наук України

12.09.2008 N 522/51

ПЛАН ЗАХОДІВ

на виконання Концепції розвитку вищої

медичної освіти в Україні на період до 2010 року

------------------------------------------------------------------- | NN| Назва заходу | Виконавці | Терміни | | | | | виконання | |---+-----------------------+-----------------------+-------------| | 1.|Забезпечення створення |Департамент кадрової |2008-2009 рр.| | |нормативно-правової |політики, освіти та | | | |підтримки впровадження |науки; | | | |заходів Концепції, |Науково-координаційне | | | |а саме: |управління АМН України;| | | |1.1. Сформувати |Центральний методичний | | | |постійно діючу робочу |кабінет з вищої | | | |групу з перегляду |медичної освіти | | | |стандартів вищої |МОЗ України; | | | |медичної і |Центр тестування | | | |фармацевтичної освіти |МОЗ України; | | | |та створення |Департамент організації| | | |відповідної |медичної допомоги; | | | |нормативно-правової |Департамент державного | | | |бази. |санітарно- | | | |1.2. Створення мережі |епідеміологічного | | | |університетських |нагляду; | | | |лікарень МОЗ України та|Управління материнства,| | | |клінік при вищих |дитинства; | | | |навчальних закладах. |Відділ правового | | | |1.3. Впровадження в |забезпечення; | | | |післядипломну освіту |Національний медичний | | | |інституту резидентури. |університет | | | |1.4. Удосконалення |ім. О.О. Богомольця; | | | |системи атестації |Донецький національний | | | |лікарів через |медичний університет | | | |впровадження системи |ім. М. Горького; | | | |набору кредитів |Львівський національний| | | |лікарями за усі види їх|медичний університет | | | |професійної діяльності |ім. Данила Галицького | | | |у міжатестаційний |Національна медична | | | |період. |академія післядипломної| | | |1.5. Запровадження |освіти ім. П.Л. Шупика;| | | |системи підготовки |Національний | | | |фахівців громадського |фармацевтичний | | | |здоров'я. |університет. | | |---+-----------------------+-----------------------+-------------| | 2.|Забезпечення подальшого|Департамент кадрової |2008-2010 рр.| | |впровадження |політики, освіти та | | | |інноваційних технологій|науки; | | | |навчання та форм |Науково-координаційне | | | |організації навчального|управління АМН України;| | | |процесу з урахуванням |Центральний методичний | | | |традицій вітчизняної |кабінет з вищої | | | |вищої медичної і |медичної освіти | | | |фармацевтичної школи та|МОЗ України; | | | |процесу інтеграції |Центр тестування | | | |національної вищої |МОЗ України; | | | |освіти до європейського|Відділ правового | | | |освітнього простору. |забезпечення; | | | | |Вищі навчальні заклади | | | | |I-IV рівнів | | | | |акредитації. | | |---+-----------------------+-----------------------+-------------| | 3.|Внесення змін до |Департамент кадрової |2008-2009 рр.| | |організації навчального|політики, освіти та | | | |процесу на клінічних |науки; | | | |кафедрах (відділеннях) |Центральний методичний | | | |вищих медичних |кабінет з вищої | | | |навчальних закладів на |медичної освіти | | | |засадах |МОЗ України; | | | |кредитно-модульної |Центральний методичний | | | |системи із збільшенням |кабінет підготовки | | | |складової практичної |молодших спеціалістів | | | |підготовки фахівців та |МОЗ України; | | | |розробки методів оцінки|Центр тестування | | | |якості самостійної |МОЗ України. | | | |роботи студентів. |Вищі навчальні заклади | | | | |IV рівня акредитації. | | |---+-----------------------+-----------------------+-------------| | 4.|Розширення практики |Департамент кадрової |2008-2010 рр.| | |створення |політики, освіти та | | | |науково-навчальних |науки; | | | |центрів, спільних |Науково-координаційне | | | |факультетів, кафедр та |управління АМН України;| | | |дослідницьких |Відділ правового | | | |лабораторій, наукових |забезпечення. | | | |установ спільно з |Вищі навчальні заклади | | | |Академією медичних наук|IV рівня акредитації. | | | |України. | | | |---+-----------------------+-----------------------+-------------| | 5.|Забезпечення створення |Департамент кадрової |2008-2010 рр.| | |мережі університетських|політики, освіти та | | | |лікарень МОЗ України та|науки; | | | |клінік при вищих |Департамент організації| | | |навчальних закладах |медичної допомоги; | | | |IV рівня акредитації |Управління материнства,| | | |на базі комунальних та |дитинства; | | | |відомчих лікувально- |Департамент контролю | | | |профілактичних |якості медичних і | | | |закладів. |фармацевтичних послуг; | | | | |МОЗ АР Крим, управління| | | | |охорони здоров'я | | | | |обласних (міських) | | | | |державних | | | | |адміністрацій. | | | | |Вищі навчальні заклади | | | | |IV рівня акредитації. | | |---+-----------------------+-----------------------+-------------| | 6.|Залучення працівників |Департамент кадрової |2008-2009 рр.| | |наукових установ |політики, освіти та | | | |Академій медичних наук |науки; | | | |України до |Науково-координаційне | | | |науково-педагогічної |управління АМН України.| | | |діяльності у вищих |Вищі навчальні заклади | | | |медичних навчальних |IV рівня акредитації. | | | |закладах та закладах |Директори | | | |післядипломної освіти. |науково-дослідних | | | | |установ АМН України. | | |---+-----------------------+-----------------------+-------------| | 7.|Впровадження у |Департамент кадрової |2008-2009 рр.| | |навчальний процес засад|політики, освіти та | | | |доказової медицини та |науки; | | | |стандартів надання |Науково-координаційне | | | |медичної допомоги |управління АМН України;| | | |населенню. |Департамент контролю | | | | |якості медичних і | | | | |фармацевтичних послуг; | | | | |Вищі навчальні заклади | | | | |IV рівня акредитації. | | |---+-----------------------+-----------------------+-------------| | 8.|Інтенсифікація |Департамент кадрової |2008-2010 рр.| | |фундаментальних та |політики, освіти та | | | |прикладних наукових |науки; | | | |досліджень на засадах |Науково-координаційне | | | |доказової медицини у |управління АМН України;| | | |вищих навчальних |Департамент контролю | | | |закладах. |якості медичних і | | | | |фармацевтичних послуг; | | | | |Вищі навчальні заклади | | | | |IV рівня акредитації. | | |---+-----------------------+-----------------------+-------------| | 9.|Удосконалення системи |Департамент кадрової |2008-2009 рр.| | |незалежного оцінювання |політики, освіти та | | | |рівня компетентності |науки; | | | |студентів та лікарів |Центр тестування | | | |(провізорів)-інтернів |МОЗ України; | | | |шляхом проведення |Вищі навчальні заклади | | | |ліцензійних |I-IV рівнів | | | |інтегрованих іспитів. |акредитації. | | |---+-----------------------+-----------------------+-------------| |10.|Створення програм |Департамент кадрової |2008-2010 рр.| | |безперервного |політики, освіти та | | | |професійного розвитку |науки; | | | |медичних та |Центральний методичний | | | |фармацевтичних |кабінет з вищої | | | |працівників, в тому |медичної освіти | | | |числі із дистанційною |МОЗ України; | | | |формою підготовкою. |Центральний методичний | | | | |кабінет підготовки | | | | |молодших спеціалістів | | | | |МОЗ України; | | | | |Центр тестування | | | | |МОЗ України; | | | | |Національна медична | | | | |академія післядипломної| | | | |освіти ім. П.Л. Шупика;| | | | |Національний | | | | |фармацевтичний | | | | |університет. | | |---+-----------------------+-----------------------+-------------| |11.|Збільшення обсягів |Департамент економіки і|2008-2010 рр.| | |підготовки та |фінансової політики; | | | |перепідготовки |Департамент кадрової | | | |молодших спеціалістів з|політики, освіти та | | | |медичною освітою та |науки; | | | |лікарів відповідно до |МОЗ АР Крим, управління| | | |потреб регіонів, |охорони здоров'я | | | |першочергово для |обласних (міських) | | | |первинної ланки охорони|державних | | | |здоров'я. |адміністрацій. | | |---+-----------------------+-----------------------+-------------| |12.|Запровадження у вищих |Департамент економіки і| 2009 рік | | |навчальних закладах IV |фінансової політики; | | | |рівня акредитації та |Департамент кадрової | | | |закладах післядипломної|політики, освіти та | | | |освіти визначеного |науки; | | | |чинним законодавством |МОЗ АР Крим, | | | |співвідношення |управління охорони | | | |викладач - студент |здоров'я обласних | | | |(слухач, лікар-інтерн) |(міських) державних | | | |1 до 6 (4,5; 5). |адміністрацій. | | |---+-----------------------+-----------------------+-------------| |13.|Завершення створення |Департамент кадрової |2008-2010 рр.| | |системи ступеневої |політики, освіти та | | | |освіти медичних сестер |науки; | | | |та лікарів |Центральний методичний | | | |(провізорів). |кабінет з вищої | | | | |медичної освіти | | | | |МОЗ України; | | | | |Центральний методичний | | | | |кабінет підготовки | | | | |молодших спеціалістів | | | | |МОЗ України; | | | | |Центр тестування | | | | |МОЗ України; | | | | |Національний медичний | | | | |університет | | | | |ім. О.О. Богомольця; | | | | |Національна медична | | | | |академія післядипломної| | | | |освіти ім. П.Л. Шупика;| | | | |Національний | | | | |фармацевтичний | | | | |університет; | | | | |Житомирський Інститут | | | | |медсестринства; | | | | |Інститут медсестринства| | | | |Тернопільського | | | | |державного медичного | | | | |університету | | | | |ім. І.Я. Горбачевського| | |---+-----------------------+-----------------------+-------------| |14.|Забезпечення виконання |Департамент кадрової | Постійно | | |планів цільового |політики, освіти та | | | |прийому сільської |науки; | | | |молоді до вищих |МОЗ АР Крим, | | | |навчальних закладів |управління охорони | | | |I-IV рівнів |здоров'я обласних | | | |акредитації. |(міських) державних | | | | |адміністрацій; | | | | |Вищі навчальні заклади | | | | |I-IV рівнів | | | | |акредитації. | | |---+-----------------------+-----------------------+-------------| |15.|Забезпечення надання |Департамент кадрової | Постійно | | |випускникам вищих |політики, освіти та | | | |навчальних закладів |науки; | | | |I-IV рівнів |Департамент економіки | | | |акредитації, які |і фінансової політики; | | | |навчались за державним |МОЗ АР Крим, | | | |замовленням, першого |управління охорони | | | |робочого місця, виплати|здоров'я обласних | | | |їм одноразової адресної|(міських) державних | | | |грошової допомоги, |адміністрацій; | | | |створення належних умов|Вищі навчальні заклади | | | |праці та проживання. |I-IV рівнів | | | | |акредитації. | | |---+-----------------------+-----------------------+-------------| |16.|Посилення ролі органів |Департамент кадрової |2008-2010 рр.| | |студентського та |політики, освіти та | | | |громадського |науки; | | | |самоврядування, |МОЗ АР Крим, | | | |активізація участі |управління охорони | | | |працедавців, асоціацій |здоров'я обласних | | | |медичних працівників, |(міських) державних | | | |громадських організацій|адміністрацій; | | | |у навчально-виховній, |Вищі навчальні заклади | | | |науково-методичній |I-IV рівнів | | | |діяльності вищих |акредитації. | | | |навчальних закладів та | | | | |працевлаштуванні і | | | | |атестації медичних і | | | | |фармацевтичних кадрів. | | | |---+-----------------------+-----------------------+-------------| |17.|Забезпечення участі |Департамент кадрової |2008-2010 рр.| | |студентів та молодих |політики, освіти та | | | |учених у міжнародних |науки; | | | |конференціях, семінарах|Науково-координаційне | | | |і симпозіумах, |управління АМН України;| | | |створення умов для |Центральний методичний | | | |досконалого володіння |кабінет з вищої | | | |ними однією або двома |медичної освіти | | | |іноземними мовами. |МОЗ України; | | | | |Центральний | | | | |методичний кабінет | | | | |підготовки молодших | | | | |спеціалістів | | | | |МОЗ України; | | | | |Вищі навчальні | | | | |заклади I-IV рівнів | | | | |акредитації. | | |---+-----------------------+-----------------------+-------------| |18.|Створення у вищих |Департамент кадрової |2008-2010 рр.| | |навчальних закладах |політики, освіти та | | | |IV рівня акредитації |науки; | | | |умов для залучення |Науково-координаційне | | | |талановитої молоді до |управління АМН України | | | |наукової та |Вищі навчальні заклади | | | |педагогічної діяльності|IV рівня акредитації; | | | |з використанням |Директори | | | |можливостей наукових |науково-дослідних | | | |установ Академії |установ АМН України. | | | |медичних наук України | | | | |для спільної підготовки| | | | |лікарів-інтернів, | | | | |магістрів, клінічних | | | | |ординаторів, аспірантів| | | | |та докторантів | | | |---+-----------------------+-----------------------+-------------| |19.|Забезпечення належних |Департамент економіки і|2008-2010 рр.| | |обсягів фінансування |фінансової політики; | | | |вищих навчальних |Департамент кадрової | | | |закладів з державного |політики, освіти та | | | |та місцевих бюджетів на|науки; | | | |капітальні та |МОЗ АР Крим, | | | |комунальні видатки |управління охорони | | | |відповідно до потреб. |здоров'я обласних | | | | |(міських) державних | | | | |адміністрацій. | | |---+-----------------------+-----------------------+-------------| |20.|Спрямування бюджетних |Департамент економіки |2008-2010 рр.| | |ресурсів на здійснення |і фінансової політики; | | | |першорядних соціальних |Департамент кадрової | | | |видатків (заробітна |політики, освіти та | | | |плата працівників |науки; | | | |освіти, стипендії, |МОЗ АР Крим, | | | |соціальна підтримка |управління охорони | | | |педагогічних та |здоров'я обласних | | | |науково-педагогічних |(міських) державних | | | |працівників і |адміністрацій; | | | |студентів) та |Вищі навчальні заклади | | | |модернізацію і |I-IV рівнів | | | |комп'ютеризацію |акредитації. | | | |навчально-лабораторної | | | | |бази і розвиток | | | | |соціальної | | | | |інфраструктури вищих | | | | |медичних та | | | | |фармацевтичних | | | | |навчальних закладів. | | | |---+-----------------------+-----------------------+-------------| |21.|Запровадження системи |Департамент кадрової |2009-2010 рр.| | |набору лікарями |політики, освіти та | | | |кредитів за усі види |науки; | | | |професійної діяльності |Науково-координаційне | | | |з метою допуску до |управління АМН України | | | |іспитів щодо присвоєння|Центр тестування МОЗ | | | |певної лікарської |України; | | | |категорії в рамках |Департамент організації| | | |введення системи |медичної допомоги; | | | |безперервного |Департамент державного | | | |професійного розвитку. |санітарно- | | | | |епідеміологічного | | | | |нагляду; | | | | |Управління материнства,| | | | |дитинства; | | | | |Відділ правового | | | | |забезпечення; | | | | |Департамент контролю | | | | |якості медичних і | | | | |фармацевтичних послуг. | | |---+-----------------------+-----------------------+-------------| |22.|Запровадження інституту|Департамент кадрової |2009-2010 рр.| | |резидентури на |політики, освіти та | | | |післядипломному етапі |науки; | | | |підготовки фахівців. |Науково-координаційне | | | | |управління АМН України;| | | | |Центр тестування МОЗ | | | | |України; | | | | |Департамент організації| | | | |медичної допомоги; | | | | |МОЗ АР Крим, | | | | |управління охорони | | | | |здоров'я обласних | | | | |(міських) державних | | | | |адміністрацій; | | | | |Вищі навчальні заклади | | | | |IV рівня акредитації. | | |---+-----------------------+-----------------------+-------------| |23.|Удосконалення системи |Департамент кадрової |2009-2010 рр.| | |підготовки і |політики, освіти та | | | |перепідготовки |науки; | | | |педагогічних і |Центральний методичний | | | |науково-педагогічних |кабінет з вищої | | | |кадрів вищих навчальних|медичної освіти | | | |закладів, їх атестації |МОЗ України; | | | |та професійного |Центральний методичний | | | |удосконалення. |кабінет підготовки | | | | |молодших спеціалістів | | | | |МОЗ України; | | | | |МОЗ АР Крим, | | | | |управління | | | | |охорони здоров'я | | | | |обласних (міських) | | | | |державних | | | | |адміністрацій; | | | | |Вищі навчальні заклади | | | | |I-IV рівнів | | | | |акредитації. | | |---+-----------------------+-----------------------+-------------| |24.|Забезпечення подальшого|Департамент кадрової |2009-2010 рр.| | |розвитку співпраці з |політики, освіти та | | | |міжнародними, |науки; | | | |міжурядовими і |Центр міжнародних | | | |неурядовими |програм МОЗ України; | | | |організаціями, фондами |Відділ міжнародної | | | |і програмами (ЄС, |діяльності | | | |ВООЗ). |та євроінтеграції. | | | | |Вищі навчальні заклади | | | | |I-IV рівнів | | | | |акредитації. | | |---+-----------------------+-----------------------+-------------| |25.|Розвиток міжнародного |Департамент кадрової |2009-2010 рр.| | |співробітництва вищих |політики, освіти та | | | |навчальних закладів з |науки; | | | |провідними науковими |Науково-координаційне | | | |центрами та |управління АМН України;| | | |університетами світу. |Центр міжнародних | | | | |програм МОЗ України; | | | | |Відділ міжнародної | | | | |діяльності та | | | | |євроінтеграції. | | | | |Вищі навчальні заклади | | | | |I-IV рівнів | | | | |акредитації. | | |---+-----------------------+-----------------------+-------------| |26.|Розширення прийому |Департамент кадрової |2008-2010 рр.| | |іноземних громадян до |політики, освіти та | | | |вищих навчальних |науки; | | | |закладів I-IV рівнів |Центр міжнародних | | | |акредитації, залучення |програм МОЗ України; | | | |додаткових джерел для |МОЗ АР Крим, | | | |підтримки реформування |управління охорони | | | |медичної і |здоров'я обласних | | | |фармацевтичної освіти в|(міських) державних | | | |Україні та створення |адміністрацій; | | | |каналів інформаційного |Вищі навчальні заклади | | | |обміну з іноземними |I-IV рівнів | | | |державами. |акредитації. | | -------------------------------------------------------------------
В.о. Директора
Департаменту кадрової
політики, освіти і науки І.І.Фещенко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: