open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
04.09.2007 N 519

Про затвердження Місії, політики,

цілей та основних завдань

Державної податкової адміністрації України

у сфері якості

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11
травня 2006 року N 614 ( 614-2006-п ) "Про затвердження Програми
запровадження системи управління якістю в органах виконавчої
влади" та з метою запровадження системи управління якістю в
органах державної податкової служби України Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Місію, цілі, політику та основні завдання у
сфері забезпечення якості в управлінні діяльністю Державної
податкової адміністрації України (додається).
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Кайзермана В.О.
Голова А.І.Брезвін

Додаток

до наказу ДПА України

04.09.2007 N 519

МІСІЯ,

цілі та основні завдання

Державної податкової адміністрації України

у сфері якості

Місія (головна мета діяльності) Державної податкової
адміністрації України (далі - ДПА України):
здійснення контролю за додержанням податкового законодавства,
правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до
бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів
(обов'язкових платежів), неподаткових платежів, установлених
законодавством.
Політика ДПА України:
реалізація податкової політики шляхом забезпечення
вдосконалення законодавства та нормативно-правових актів з питань
оподаткування, механізмів справляння податків, зборів
(обов'язкових платежів).
Цілі ДПА України:
реалізація податкової політики; боротьба з податковими правопорушеннями; реалізація державної політики у сфері контролю за
виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів; участь у створенні досконалого та стабільного податкового
законодавства, узагальнення практики застосування законодавства з
питань оподаткування та внесення в установленому порядку
пропозицій щодо його вдосконалення; створення сучасної системи обслуговування платників податків.
При реалізації цілей ДПА України дотримується таких принципів
діяльності:
забезпечення умов для підвищення рівня добровільного
виконання вимог податкового законодавства платниками податків; створення умов для партнерських взаємовідносин податкової
служби із платниками податків; впровадження стандартизованих та прозорих форм і методів
обслуговування платників податків; трансформація моделі нинішньої державної податкової служби
України у провідний, підзвітний суспільству, високоефективний
державний орган виконавчої влади.
Для досягнення цілей ДПА України:
1) виконує безпосередньо, а також організовує роботу органів
державної податкової служби, пов'язану із: здійсненням контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою
нарахування та сплати податків і зборів (обов'язкових платежів),
контролю за валютними операціями, за додержанням порядку
проведення готівкових розрахунків за товари (послуги) у
встановленому законом порядку, а також за наявністю свідоцтв про
державну реєстрацію суб'єктів господарювання та ліцензій на
провадження видів господарської діяльності, що підлягають
ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів; здійсненням
контролю за додержанням виконавчими комітетами сільських і
селищних рад порядку прийняття і обліку податків, інших платежів
від платників податків, своєчасністю і повнотою перерахування цих
сум до бюджету; веденням обліку платників податків, інших
платежів; проведенням диференціації платників податків, інших
платежів залежно від сум сплачених ними податків, інших платежів;
веденням обліку надходжень податків, інших платежів; проведенням роботи із запобігання і боротьби з незаконним
виробництвом і обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових
виробів, веденням реєстрів імпортерів, експортерів, оптових та
роздрібних торговців, місць зберігання спирту, алкогольних напоїв
і тютюнових виробів; участю в розробленні пропозицій щодо основних
напрямів державної політики і проектів державних програм у сфері
запобігання і боротьби з незаконним виробництвом і обігом спирту,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів; організацією виконання
актів законодавства в межах своїх повноважень, здійсненням
систематичного контролю за їх реалізацією, узагальненням практики
застосування законодавства, застосуванням у випадках, передбачених
законодавством, фінансових санкцій до суб'єктів господарювання за
порушення законодавства з питань регулювання виробництва і обігу
спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, ліцензування
діяльності з виробництва спирту, алкогольних напоїв та тютюнових
виробів, оптової торгівлі спиртом, оптової та роздрібної торгівлі
алкогольними напоями та тютюновими виробами; здійсненням заходів
щодо вилучення та знищення або передачі на промислову переробку
конфіскованих алкогольних напоїв, знищення конфіскованих тютюнових
виробів; здійсненням контролю за погашенням платниками заборгованості
з податків, інших платежів, у тому числі тими, майно яких
перебуває у податковій заставі; здійсненням контролю за виробництвом і обігом спирту,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів; ліцензуванням діяльності суб'єктів господарювання з
виробництва спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів,
оптової торгівлі спиртом, оптової і роздрібної торгівлі
алкогольними напоями та тютюновими виробами;
2) видає у випадках, передбачених законом, нормативно-правові
акти і методичні рекомендації з питань оподаткування;
3) затверджує форми податкових розрахунків, звітів,
декларацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою
податків, інших платежів, декларацій про валютні цінності, зразок
документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи - платника
податків, інших платежів, форму оцінки даних про особу платника
податку на додану вартість, форму повідомлення про відкриття або
закриття юридичними особами, фізичними особами - суб'єктами
господарювання банківських рахунків, а також форми звітів про
роботу, проведену органами державної податкової служби;
4) роз'яснює у межах своєї компетенції порядок застосування
законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань
оподаткування і організовує проведення цієї роботи органами
державної податкової служби;
5) здійснює заходи щодо добору, розстановки, професійної
підготовки, перепідготовки кадрів для органів державної податкової
служби;
6) надає органам державної податкової служби методичну і
практичну допомогу в організації їх роботи, проводить перевірку її
стану;
7) організовує роботу зі створення інформаційної системи
автоматизованих робочих місць, інших засобів автоматизації та
комп'ютеризації робіт органів державної податкової служби;
8) розробляє проекти законів України та інших
нормативно-правових актів з питань визначення форм та методів
проведення планових та позапланових виїзних перевірок у рамках
контролю за додержанням законодавства;
9) розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства та в
установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів
України;
10) у разі виявлення фактів, що свідчать про організовану
злочинну діяльність, або дій, що сприяють такій діяльності,
надсилає матеріали з цих питань відповідним спеціальним органам по
боротьбі з організованою злочинністю;
11) передає відповідним правоохоронним органам матеріали за
фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну
відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції
податкової міліції;
12) інформує Кабінет Міністрів України про основні показники
сплати податків, інших платежів до державного бюджету;
13) подає Міністерству фінансів України та Державному
казначейству України звіт про надходження податків, інших
платежів;
14) координує діяльність органів державної податкової служби
та організовує їх взаємодію з фінансовими органами, органами
Державного казначейства, органами служби безпеки, внутрішніх
справ, прокуратури, державної статистики, державною митною і
контрольно-ревізійною службою, іншими контролюючими органами та
установами банків;
15) вносить пропозиції та розробляє проекти міжнародних
договорів з питань оподаткування, виконує у визначених
законодавством межах міжнародні договори із зазначених питань;
16) налагоджує зв'язки з податковими службами іноземних
держав і міжнародними податковими організаціями, вивчає досвід
організації діяльності податкових служб цих держав і розробляє
пропозиції з його практичного використання у діяльності органів
державної податкової служби;
17) надає фізичним особам - платникам податків, інших
платежів ідентифікаційні номери і надсилає до державної податкової
інспекції за місцем проживання фізичної особи або за місцем
одержання нею доходів чи за місцезнаходженням об'єкта
оподаткування документ, що засвідчує її реєстрацію як платника
податків, інших платежів;
18) прогнозує, аналізує надходження податків, інших платежів,
джерела податкових надходжень, вивчає вплив макроекономічних
показників і податкового законодавства на надходження податків та
інших платежів, розробляє пропозиції щодо збільшення та зменшення
втрат бюджету;
19) організовує роботу, пов'язану із замовленням марок
акцизного збору, їх зберіганням і продажем та здійсненням контролю
за наявністю цих марок на пляшках (упаковках) з алкогольними
напоями і на пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх
транспортування, зберігання і реалізації;
20) організовує роботу із здійснення контролю за дотриманням
суб'єктами господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю
тютюновими виробами, максимальних роздрібних цін на тютюнові
вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких виробів;
21) організовує в межах своїх повноважень роботу із
забезпечення охорони державної таємниці в органах державної
податкової служби та захисту інформації про платників податків;
22) приймає і реєструє заяви, повідомлення та іншу інформацію
про злочини і правопорушення, розслідування та виявлення яких
віднесені до її компетенції, проводить в установленому порядку
перевірку зазначених у них відомостей і приймає щодо них
передбачені законом рішення;
23) провадить відповідно до закону оперативно-розшукову
діяльність, здійснює провадження за протокольною формою досудової
підготовки матеріалів, а також проводить дізнання та досудове
(попереднє) слідство в межах своєї компетенції, вживає заходів до
відшкодування завданих державі збитків;
24) виявляє причини і умови, що призвели до вчинення злочинів
та інших правопорушень у сфері оподаткування, вживає заходів до їх
усунення;
25) вживає заходів до боротьби з приховуванням
неоподаткованих доходів, незаконним вивезенням за межі України
неоподаткованих капіталів, відмиванням коштів, одержаних злочинним
шляхом, забезпечує виявлення фактів приховування від оподаткування
або маскування незаконного походження доходів, їх справжнього
характеру і джерел здобуття, місцезнаходження і переміщення,
розміру, використання (в тому числі для провадження господарської,
інвестиційної, благодійної діяльності, розрахункових і кредитних
операцій), для чого: здійснює контроль за проведенням операцій з коштами у
готівковій та безготівковій формі, в тому числі на банківських
рахунках, за кредитами, переказами, операцій з іншим рухомим та
нерухомим майном, за ввезенням в Україну і вивезенням за її межі
іноземної та національної валюти у великих розмірах; проводить розшук коштів та іншого майна, одержаного злочинним
шляхом, вживає відповідно до законодавства заходів для їх арешту і
конфіскації; вживає в установленому порядку заходів щодо залучення до
оподаткування доходів, що знаходяться у нелегальному обігу і не
мають злочинного походження; взаємодіє з правоохоронними органами, органами, що здійснюють
контроль за додержанням законодавства у сфері
фінансово-господарської діяльності, а також з відповідними
органами іноземних держав у питаннях боротьби з відмиванням
доходів, одержаних злочинним шляхом;
26) забезпечує безпеку працівників органів державної
податкової служби та їх захист від протиправних посягань,
пов'язаних з виконанням ними посадових обов'язків;
27) запобігає корупції та іншим службовим порушенням
працівників державної податкової служби;
28) збирає, аналізує та узагальнює інформацію про порушення
податкового законодавства, в тому числі про перебування доходів у
нелегальному обігу, прогнозує тенденції розвитку негативних
процесів кримінального характеру, пов'язаних з оподаткуванням,
розробляє заходи щодо запобігання переведенню доходів у
нелегальний обіг та забезпечує їх реалізацію в установленому
порядку;
29) виконує відповідно до законодавства функції з управління
об'єктами державної власності, що належать до сфери її управління: приймає рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію
заснованих на державній власності підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери її управління; затверджує статути (положення) підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери її управління, контролює їх
додержання; укладає і розриває контракти з керівниками підприємств,
установ та організацій; здійснює контроль за ефективністю використання і збереження
закріпленого за підприємствами, установами та організаціями
державного майна;
30) здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених
на неї завдань.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: