open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.12.2005 N 517

Про затвердження Положення про відділ

по роботі з торговельно-економічними місіями

та іноземними представництвами

Н А К А З У Ю:
Затвердити Положення про відділ по роботі з
торговельно-економічними місіями та іноземними представництвами,
що додається.
Міністр А.Яценюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки

України

20.12.2005 N 517

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ по роботі з торговельно-економічними

місіями та іноземними представництвами

1. Загальні положення
1.1. Відділ по роботі з торговельно-економічними місіями та
іноземними представництвами (далі - відділ) є структурним
підрозділом центрального апарату Міністерства економіки України
(далі - Міністерство) і входить до складу департаменту
двостороннього торговельно-економічного співробітництва.
1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами,
наказами Міністерства, Положенням про департамент двостороннього
торговельно-економічного співробітництва, а також цим Положенням.
1.3. Структура і чисельність відділу визначаються штатним
розписом Міністерства.
1.4. Працівники відділу здійснюють свої функції, керуючись
цим Положенням та посадовими інструкціями.
2. Основні завдання відділу
2.1. Головною метою діяльності відділу є впровадження та
забезпечення реалізації державної зовнішньоекономічної політики
шляхом узгодження та координації відповідних напрямів діяльності
торговельно-економічних місій у складі закордонних дипломатичних
установ України (далі - ТЕМ), проведення роботи з представництвами
іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні (далі -
представництва).
2.2. Основними завданнями відділу є: кадрове забезпечення, узгодження, координація діяльності та
оцінка ефективності діяльності ТЕМ; здійснення реєстрації представництв, отримання, аналіз та
узагальнення інформації про їх діяльність. Надання можливої
допомоги таким представництвам згідно з чинними нормативними
актами, що регулюють їх діяльність та відносини з центральними та
місцевими органами виконавчої влади України.
3. Функції відділу
Відділ відповідно до покладених на нього завдань: 3.1. Бере участь у розробленні проектів нормативних актів,
готує інші матеріали з питань створення, формування, кадрового
забезпечення та функціонування ТЕМ.
3.2. Вживає заходів до формування та координації діяльності
ТЕМ, надає їм організаційну, методичну та інформаційну допомогу,
спрямовує роботу ТЕМ на забезпечення легітимного збору та передачі
Міністерству інформації торговельно-економічного характеру.
3.3. Розробляє пропозиції до генеральних директив
торговельно-економічним місіям у складі закордонних дипломатичних
установ України.
3.4. Здійснює контроль за виконанням ТЕМ доручень
Міністерства, а також додержанням ними термінів та встановленого
порядку звітності.
3.5. Здійснює оцінку ефективності діяльності ТЕМ. Готує на
підставі узагальнення інформаційних матеріалів та звітів ТЕМ
пропозиції керівництву Міністерства.
3.6. Готує та подає на розгляд керівництву Міністерства
пропозиції щодо добору кадрів, формування резерву фахівців для
роботи в ТЕМ на засадах забезпечення високого професійного рівня
працівників, прозорості та якості кадрових призначень. Бере участь
у проведенні конкурсу на заміщення вакантних посад згідно з
кваліфікаційними вимогами до працівників ТЕМ. Забезпечує
проходження кандидатами стажування в центральному апараті
Міністерства. Вживає заходів для підвищення фахової кваліфікації
працівників місій.
3.7. Готує та подає на розгляд керівництву Міністерства
пропозиції щодо штатного розпису та ротації працівників ТЕМ
відповідно до чинного законодавства України.
3.8. Сприяє вирішенню питань фінансового,
матеріально-технічного (комп'ютерна і оргтехніка, засоби
електронного зв'язку, автотранспорт) та побутового забезпечення
діяльності ТЕМ.
3.9. Надає сприяння українським підприємствам та організаціям
різних форм власності у їх зовнішньоекономічній діяльності з
питань, що належать до компетенції відділу.
3.10. Узгоджує з керівництвом Міністерства питання, пов'язані
із службовими відрядженнями працівників ТЕМ, готує відповідні
звернення до МЗС та закордонних дипломатичних установ України.
3.11. Взаємодіє з підрозділами центрального апарату
Міністерства з питань, пов'язаних з діяльністю ТЕМ.
3.12. Готує пропозиції щодо порядку реєстрації представництв.
Вживає заходів щодо забезпечення неухильного додержання норм
чинного законодавства при їх реєстрації.
3.13. Здійснює згідно з чинним законодавством реєстрацію
торгових представництв суб'єктів федерації держав з федеративним
устроєм, видає відповідні свідоцтва, веде реєстр таких
представництв, надає їм необхідну консультаційну допомогу в
діяльності на території України.
3.14. Веде облік працівників представництв та торгових
представництв суб'єктів федерації держав з федеративним устроєм -
іноземних громадян, які постійно працюють в Україні, видає в
установленому порядку цій категорії працівників представництв
службові картки та здійснює візову підтримку згідно з чинним
законодавством.
3.15. Бере у межах наданих повноважень участь у роботі
міжнародних форумів з питань торгово-економічного співробітництва,
переговорах з офіційними іноземними делегаціями.
3.16. Виконує інші функції згідно з покладеними на нього
завданнями.
4. Права відділу
Відділ має право: 4.1. Одержувати від управлінь та департаментів Мінекономіки
інформацію, необхідну для виконання визначених функцій.
4.2. Одержувати від міністерств, інших центральних та
місцевих органів виконавчої влади інформацію, необхідну для
виконання визначених функцій.
4.3. Представляти Міністерство в усіх вітчизняних та
зарубіжних організаціях, установах та органах з питань, що
належать до його компетенції.
4.4. Вносити на розгляд керівництва та колегії Міністерства
пропозиції щодо вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності з
питань, що належать до компетенції відділу.
4.5. Надавати у межах своїх повноважень співробітникам
іноземних посольств, представництвам іноземних суб'єктів
господарської діяльності, центральним і місцевим органам
виконавчої влади, підприємствам та організаціям консультації та
роз'яснення щодо зовнішньоекономічної діяльності.
4.6. Надавати Секретаріату Президента України, Верховній Раді
України, Кабінету Міністрів України, МЗС України, Службі безпеки
України, іншим центральним і місцевим органам виконавчої влади
інформацію щодо відкриття і діяльності торговельно-економічних
місій у складі закордонних дипломатичних установ України та
представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в
Україні.
4.7. Здійснювати за дорученням керівництва Міністерства
перевірки роботи ТЕМ в країнах їх перебування.
4.8. Вносити керівництву Міністерства пропозиції щодо
кандидатур на заміщення посад співробітників ТЕМ.
4.9. Взаємодіяти у межах своїх повноважень з центральними і
місцевими органам виконавчої влади.
4.10. Готувати в межах своїх повноважень проекти наказів
Міністерства, організовувати та контролювати їх виконання.
4.11. Відділ має свою печатку з назвою Міністерства та
відділу для використання в роботі.
5. Керівництво відділом
5.1. Відділ очолює начальник, якого в установленому порядку
призначає на посаду та звільняє Міністр економіки України.
5.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядковується
директору департаменту двостороннього торговельно-економічного
співробітництва.
5.3. Начальник відділу: здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну
відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та
здійснення ним своїх функцій; організовує, забезпечує та контролює
виконання в установлені строки доручень керівництва Міністерства
та директора департаменту двостороннього торговельно-економічного
співробітництва, несе відповідальність за стан виконавської
дисципліни у відділі; забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо
збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про
державну таємницю" ( 3855-12 ), вживає необхідних заходів для
збереження службової таємниці у відділі; має заступника начальника відділу, визначає ступінь
відповідальності та функціональні обов'язки працівників відділу,
затверджує їх посадові інструкції; організовує разом з відділом кадрів роботу з підбору,
розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; координує роботу з
формування кадрового резерву відділу; готує і подає керівництву Міністерства через директора
департаменту двостороннього торговельно-економічного
співробітництва подання про призначення, переміщення та звільнення
працівників відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, а
також про заохочення і накладення дисциплінарних стягнень; розробляє і здійснює заходи щодо організації та підвищення
ефективності роботи відділу; забезпечує додержання працівниками відділу правил
внутрішнього трудового розпорядку, раціональний розподіл
обов'язків між ними, вживає заходів для підвищення фахової
кваліфікації працівників відділу; за дорученням керівництва Міністерства та директора
департаменту двостороннього торговельно-економічного
співробітництва здійснює представництво в інших органах виконавчої
влади, на підприємствах, в організаціях і установах з питань, що
належать до компетенції відділу.
5.4. Начальник відділу і його заступник мають право підпису
документів, що направляються від імені відділу, з питань, що
входять до компетенції відділу, на адресу інших відділів
(секторів) Міністерства.
Начальник відділу А.Хандін

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: