open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ
ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Ради з акредитації Наказ НААУ
07.08.2007 р., 21.08.2007 N 515
протокол N 3

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ,

порядок та правила атестації персоналу з акредитації
{ Додатково див. Наказ Національного агентства

з акредитації України

N 203( v0203472-03 ) від 14.03.2003 }

1. Сфера застосування
Цей документ містить кваліфікаційні вимоги до персоналу з
акредитації, порядок та правила його підготовки та атестації. Вимоги встановлюються Національним агентством з акредитації
України (далі - НААУ) і є обов'язковими для персоналу з
акредитації - головних аудиторів, аудиторів з акредитації,
експертів з акредитації, які залучаються до проведення робіт з
акредитації органів з оцінки відповідності (далі - ООВ). Сфера застосування цього документа поширюється на НААУ, Раду
з акредитації, Технічний комітет з акредитації (далі - ТКА),
комісію з апеляцій НААУ, атестаційну комісію персоналу з
акредитації та персонал з акредитації.
2. Терміни та визначення
В цьому документі вживаються терміни та визначення згідно з
Законом України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності"
( 2407-14 ), а також: персонал з акредитації - головні аудитори з акредитації,
аудитори з акредитації, експерти з акредитації, які зареєстровані
у реєстрі персоналу з акредитації, що ведеться НААУ, і залучаються
НААУ для проведення робіт з акредитації; аудитор з акредитації - фахівець, атестований НААУ для
акредитації органу з оцінки відповідності як самостійно, так і в
складі групи з перевірки; головний аудитор з акредитації - аудитор з акредитації, який
несе повну відповідальність за визначені види діяльності з
акредитації як керівник перевірки; експерт з акредитації - фахівець у складі групи з перевірки,
що має професійні знання та досвід в певній галузі економіки,
обізнаний з правилами проведення акредитації та нормативними
документами за напрямками діяльності; реєстр персоналу з акредитації (далі - реєстр) - система
даних щодо персоналу з акредитації.
3. Загальні положення
3.1 У розділах 4-10 вказані загальні вимоги до персоналу з
акредитації.
3.2 Додаткові вимоги до персоналу з акредитації в спеціальних
галузях економіки вказані в розділах 11-13 даного документа.
3.3 Офіційно визнаним в НААУ персоналом з акредитації є
фахівці різних галузей економіки, які відповідають вимогам цього
документу, мають необхідну теоретичну та практичну підготовку з
акредитації, визнають і виконують правила НААУ та занесені до
реєстру персоналу з акредитації.
3.4 Головних аудиторів та аудиторів з акредитації атестують
на право проведення одного або декількох видів робіт з акредитації
за обраною спеціалізацією, а саме: - органів із сертифікації (далі - ОС) продукції, процесів та
послуг (за напрямками галузей економіки, що визначаються при
акредитації ООВ); - ОС систем управління якістю, систем керування довкіллям (за
напрямками галузей економіки, що визначаються при акредитації
ООВ); - ОС систем управління харчових продуктів; - ОС систем управління охорони праці (за напрямками галузей
економіки, що визначаються при акредитації ООВ); - ОС систем управління соціальної відповідальності(за
напрямками галузей економіки, що визначаються при акредитації
ООВ); - ОС персоналу (за сферою діяльності); - органів інспекційного контролю (за сферою діяльності); - випробувальних лабораторій (за напрямками галузей
економіки, що визначаються при акредитації ООВ); - калібрувальних лабораторій (за видами вимірювань); - медичних лабораторій (за сферою діяльності).
Примітка. На атестованого аудитора може бути покладено
виконання функцій керівника групи з перевірки.
3.5 Експерти заносяться до реєстру персоналу з акредитації на
термін до п'яти років та залучаються до участі у перевірках: - ОС продукції, процесів та послуг (за напрямками галузей
економіки, що визначаються при акредитації ООВ); - ОС систем керування довкіллям (за напрямками галузей
економіки, що визначаються при акредитації ООВ); - ОС систем управління харчових продуктів; - ОС систем управління охорони праці (за напрямками галузей
економіки, що визначаються при акредитації ООВ); - ОС систем управління соціальної відповідальності (за
напрямками галузей економіки, що визначаються при акредитації
ООВ); - випробувальних лабораторій (за напрямками галузей
економіки, що визначаються при акредитації ООВ); - калібрувальних лабораторій (за видами вимірювань); - органів інспекційного контролю (за сферою діяльності); - медичних лабораторій (за сферою діяльності).
3.6 Оплата за проведення підготовки персоналу з акредитації
здійснюється незалежно від одержаних результатів атестації.
3.7 Приймання рішення щодо можливості визнання сертифікатів
аудиторів з акредитації, що видані органами з акредитації інших
країн, здійснює атестаційна комісія.
3.8 Порядок подання на розгляд заявки з комплектом
документів, реєстрація та вилучення фахівців з реєстру персоналу з
акредитації визначений у методиках управління персоналом з
акредитації.
3.9 Реєстр персоналу з акредитації ведеться згідно
встановлених НААУ процедур.
3.10 Персонал з акредитації повинен підписувати Угоду про
співробітництво, в якій він зобов'язується дотримуватися вимог,
встановлених НААУ.
4. Вимоги до персоналу з акредитації
4.1 Вимоги до головних аудиторів 4.1.1 Головний аудитор повинен відповідати вимогам,
встановленим до аудиторів. 4.1.2 Головний аудитор повинен мати досвід участі не менш ніж
у трьох перевірках ООВ як керівник групи з перевірки. 4.1.3 Головний аудитор додатково повинен мати здібності до
керівної роботи та володіти знаннями з керівництва перевірками.
Він має бути здатним: - планувати перевірку і забезпечувати результативне
використання ресурсів під час перевірки; - підбирати групу з перевірки, організовувати та спрямовувати
роботу її членів під час перевірки; - здійснювати керування та нагляд за діяльністю експертів; - забезпечувати формування звітів членів групи з перевірки; - попереджати та розв'язувати конфлікти; - складати та оформляти акт про проведення перевірки.
4.2 Вимоги до аудиторів з акредитації 4.2.1. Аудитор з акредитації повинен мати повну вищу освіту з
відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст) або
щонайменше п'ятирічний стаж роботи у відповідній галузі економіки,
у тому числі досвід принаймні дворічної практичної роботи за
обраним видом робіт з акредитації. 4.2.2 При неповній вищій освіті (бакалавр) або середній
освіті аудитор з акредитації повинен мати не менше 10 років стажу
роботи відповідного напрямку, у тому числі досвід принаймні
дворічної практичної роботи за обраним видом робіт з акредитації. 4.2.3 Аудитор з акредитації також повинен: - бути знайомим з відповідними правовими положеннями,
процедурами і вимогами акредитації; - мати досконалі знання методів та документів перевірки; - володіти спеціальними знаннями у сфері діяльності
лабораторії в рамках галузі акредитації (для аудиторів з
акредитації випробувальних, калібрувальних, медичних лабораторій); - бути знайомим з технологією виробництва та технічними
характеристиками процесів та послуг (для аудиторів з акредитації
ОС продукції, процесів та послуг); - бути підготовленим до перевірки систем якості та систем
управління якістю, володіти принципами та методами управління
систем якості (для аудиторів з акредитації ОС систем управління
якістю); - знати принципи, методи та способи систем керування
довкіллям (для аудиторів з акредитації ОС систем керування
довкіллям); - мати відповідні технічні знання у визначеній сфері
діяльності та типах інспектування (для аудиторів з акредитації
органів інспекційного контролю); - бути вільним від будь-яких комерційних, фінансових або
інших тисків чи конфліктів інтересів; - не надавати консультації, які могли б зашкодити їх
безпристрасності у процесі акредитації і прийняття рішень. 4.2.5 Аудитор повинен мати особисті якості, які необхідні для
виконання обов'язків з перевірки. Він повинен бути: - етичним, неупередженим, дипломатичним, сприйнятливим,
здатним ефективно спілкуватись, як письмово, так і усно, володіти
логічним мисленням; - впевненим у собі, тобто діяти та працювати незалежно під
час співпраці з іншими людьми; - відрізнятися спостережливістю, наполегливістю та
цілеспрямованістю. 4.2.6 Аудитори з акредитації повинні розуміти критерії та
фундаментальні основи вимог, які застосовуються у сфері
акредитації. 4.2.7 Аудитор з акредитації повинен бути кваліфікованим у
застосуванні технік виконання перевірки, включаючи проведення опитування,
аудиторські обстеження, слухання, вибірку при проведенні
аудиторської перевірки, усне і письмове спілкування, збір свідчень
та аналіз спостережень під час перевірки. 4.2.8 Аудитор з акредитації повинен мати загальні знання у
галузі систем якості і процесів, типових для організації, у якій
проводиться перевірка. Це може включати, але не обмежується лише
ними: політику і цілі щодо якості, планування якості, модель
методу випробування і/або калібрування, затвердження і
впровадження, контроль якості, гарантію якості і впровадження
вдосконалень.
4.3 Вимоги до експертів з акредитації 4.3.1 Експерт з акредитації повинен бути фахівцем в певній
галузі економіки. 4.3.2 Експерт з акредитації повинен мати повну вищу освіту з
відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст) або
щонайменше п'ятирічний стаж роботи у відповідній галузі економіки. 4.3.3 При неповній вищій освіті (бакалавр) або середній
освіті експерт з акредитації повинен мати не менше 10 років стажу
роботи відповідного напрямку. 4.3.4 Експерт з акредитації повинен бути ознайомленим з
правилами акредитації.
5. Порядок підготовки аудиторів
5.1 Підготовка аудитора включає базову підготовку (в обсязі
відповідних програм, узгоджених з НААУ), спеціальну підготовку (в
обсязі семінару з підготовки аудиторів з акредитації, що
проводиться НААУ) і участь у перевірках (за обраним видом робіт з
акредитації).
5.2 За наявності позитивного висновку ТКА та базового
навчання експерт проходить спеціальну підготовку.
Примітка. Базова підготовка не є обов'язковою. До спеціальної
підготовки допускаються експерти, що пройшли тестування, яке
проводять організації за узгодженою програмою базової підготовки
або які пройшли відповідні тестування НААУ з позитивним
результатом.
5.3 Експерт повинен взяти участь щонайменше у двох перевірках
(1 - акредитація органу з оцінки відповідності, 2 - інспекційний
нагляд за органом з оцінки відповідності) за обраною
спеціалізацією.
5.4 Керівництво та організація роботи експерта покладається
на головного аудитора з акредитації, який призначається НААУ
керівником окремо для кожної перевірки.
6. Порядок проведення атестації
6.1 Атестацію аудиторів здійснює атестаційна комісія
персоналу з акредитації. Склад атестаційної комісії погоджується
Радою з акредитації та затверджується наказом НААУ.
6.2 Засідання атестаційної комісії є правомочним, якщо на
ньому присутні не менше половини її членів.
6.3 Процес атестації аудиторів з акредитації складається з
таких основних етапів: - аналіз наданих документів; - проведення співбесіди (за необхідності); - прийняття рішення щодо атестації аудитора з акредитації; - оформлення результатів атестації аудиторів з акредитації у
вигляді протоколу засідання атестаційної комісії.
6.4 На розгляд атестаційної комісії надаються всі документи,
що зазначені у заявці, а також висновок підкомітету ТКА,
інформація про базову підготовку та (чи) спеціальну підготовку,
анкета для атестаційної комісії щодо визначення рівня
кваліфікації, результати моніторингів та ін.
6.5 Якщо претендент не відповідає окремим встановленим
вимогам, атестаційна комісія приймає остаточне рішення за
результатом співбесіди.
6.6 За результатами аналізу наданих документів та співбесіди
з претендентом (за необхідності) атестаційна комісія персоналу з
акредитації приймає рішення щодо атестації цього претендента або
про відхилення його кандидатури. Рішення приймається більшістю
голосів. При рівному розподілі голосів приймається рішення, за яке
проголосував голова атестаційної комісії персоналу. Діловодство веде секретар - працівник НААУ, що відповідає за
роботу з персоналом з акредитації. Протоколи засідання підписуються головою атестаційної комісії
та секретарем.
6.7 Експерт, кандидатура якого була відхилена, має право на
повторну атестацію через 1 рік.
6.8 Порядок переатестації встановлюється НААУ і, залежно від
результатів діяльності аудитора за попередні три роки, може
передбачати повну або скорочену процедуру. У випадку, якщо аудитор
(головний аудитор) щорічно приймав участь у перевірках, семінарах
для персоналу з акредитації та мав позитивні результати
моніторингу, його переатестація здійснюється автоматично.
7. Порядок оформлення, реєстрації

і видачі сертифікатів
7.1 У разі позитивного рішення атестаційної комісії щодо
атестації, НААУ реєструє і видає у місячний термін відповідні
сертифікати.
7.2 Сертифікат чинний протягом трьох років.
7.3 В НААУ ведеться облік особових справ персоналу з
акредитації та облік виданих сертифікатів аудиторів з акредитації
у Реєстрі НААУ.
8. Підтримання належного рівня компетентності
8.1 Аудитори повинні підтримувати рівень своєї компетентності
шляхом: - обов'язкового вивчення всіх останніх відомостей щодо
нормативних документів з акредитації та процедур і методів
проведення перевірок з акредитації; - щорічної участі у семінарах, конференціях інших заходах,
які організовує НААУ для аудиторів.
8.2 Оцінювання підтримання належного рівня компетентності
простежується шляхом аналізу результатів моніторингу.
9. Скасування сертифікатів аудиторів з акредитації
9.1 Скасування сертифікатів здійснюється за таких обставин: - відсутність практичної діяльності з акредитації з
проведення обраних видів робіт протягом трьох років; - наявність доведених грубих порушень з боку персоналу з
акредитації (недостовірність та необ'єктивність оцінок, порушення
етичних норм, конфіденційності тощо); - за неодноразові відмови брати участь у заходах НААУ щодо
подальшого підвищення кваліфікації (семінарах, навчаннях тощо, що
організовує НААУ); - за особистою заявою аудитора з акредитації (за віком, через
хворобу тощо).
9.2 Рішення про скасування сертифіката приймає атестаційна
комісія. Про рішення щодо скасування сертифіката персонал з
акредитації повідомляється письмово.
9.3 У разі скасування сертифіката аудитор вилучається з
реєстру НААУ.
10. Апеляції
10.1 Персонал з акредитації має право подати письмову
апеляцію.
10.2 Апеляція подається до комісії з апеляцій протягом місяця
після одержання персоналом з акредитації рішення, що його не
задовольняє.
11. Додаткові вимоги до персоналу з акредитації

в галузі будівництва та будівельних матеріалів
11.1 Аудитори повинні мати досвід роботи (не менше 3 років)
на підприємствах, установах, організаціях відповідної галузі
економіки на посадах не нижче провідного інженера.
11.2 Експерти з акредитації повинні мати досвід роботи (не
менше 10 років) на підприємствах, установах, організаціях
відповідної галузі економіки.
12. Додаткові вимоги до персоналу з акредитації

в галузі дорожніх транспортних засобів
12.1 Аудитор з акредитації випробувальних лабораторій
повинен: - мати уявлення про систему сертифікації дорожніх
транспортних засобів (ДТЗ), їх складових частин та приладдя, що
діє в провідних країнах Західної Європи (насамперед в країнах ЄС); - знати Женевську угоду 1958 р. про прийняття єдиних
технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів
обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або
використані на колісних транспортних засобах, і про умови
взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих
приписів ( 995_343 ), 1958 року з поправками 1995 року; - знати Правила ЄЕК ООН та Директиви ЄС: структура, зміст
основних розділів, актуалізація, внесення змін тощо; - бути обізнаним з Директивою ЄС 70/156ЕЕС "Про зближення
законодавства в державах-членах щодо затвердження типу автомобілів
та причепів до них"; - знати основні законодавчі та нормативні документи,
пов'язані з сертифікацією ДТЗ, їх складових частин та приладдя в
Україні: закони, постанови КМ України, накази, Правила
сертифікації, технічний регламент; - бути ознайомленим з Переліком основних засобів
вимірювальної техніки (ЗВТ) та випробувального обладнання (ВО),
необхідних для проведення випробувань ДТЗ на відповідність НД (в
повному обсязі), діючим в Україні.
12.2 Аудитор з акредитації органів з сертифікації повинен: - мати уявлення про систему сертифікації дорожніх
транспортних засобів (ДТЗ), їх складових частин та приладдя, що
діє в провідних країнах Західної Європи (насамперед в країнах ЄС); - знати Женевську угоду 1958 р. про прийняття єдиних
технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів
обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або
використані на колісних транспортних засобах, і про умови
взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих
приписів ( 995_343 ), 1958 року з поправками 1995 року; - знати Правила ЄЕК ООН та Директиви ЄС: структура, зміст
основних розділів, актуалізація, внесення змін тощо; - знати: - Директиву Ради 70/156 ЕЕС "Про зближення законодавства в
державах-членах щодо затвердження типу автомобілів та причепів до
них". - Директиву Комісії 98/14 ЕС, що приводить у відповідність з
вимогами технічного прогресу Директиву Ради 70/156 ЕЕС; - Директиву комісії 2001/116 ЕС, що приводить у відповідність
з вимогами технічного прогресу Директиву Ради 70/156 ЕЕС; - знати основні законодавчі та нормативні документи,
пов'язані з сертифікацією ДТЗ, їх складових частин та приладдя в
Україні: закони, постанови КМ України, накази, Правила
сертифікації, технічний регламент; - бути ознайомленим з Переліком основних засобів
вимірювальної техніки (ЗВТ) та випробувального обладнання (ВО),
необхідних для проведення випробувань ДТЗ на відповідність НД (в
повному обсязі), діючим в Україні.
13. Додаткові вимоги до персоналу з акредитації

в галузі систем якості, систем управління якістю,

систем управління довкіллям, персоналу
13.1 Аудитор з акредитації за наведеною спеціалізацією
повинен бути аудитором (експертом) з сертифікації персоналу,
систем якості, систем управління якістю, систем управління
довкіллям.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: